SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 55
Downloaden Sie, um offline zu lesen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN I
PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________
I. Lagyan ng tsek (✓) kung kasapi ng pamilya at ekis (✗) kung hindi.
______ 1. tatay ______ 4. kalaro
______ 2. nanay ______ 5. lola
______ 3. kaklase ______ 6. tiyo
II. Sino ang dapat gumawa ng mga sumusunod na gawain? Ikahon ang tamang sagot.
7. magluto nanay lola tatay
8. magkumpuni ng sirang silya nanay tatay ate
9. mag-alaga ng bunsong kapatid tiyo ate kuya
10. magbunot ng sahig kuya ate bunso
III. Ano-ano ang mga gawaing pampamilya? Salungguhitan ito. (11-16)
paglalaro pagpasok sa paaralan
pamamasyal pagdarasal paghuhugas ng plato
kaarawan ni bunso pagsisimba pagligo
pagdiriwang ng kapaskuhan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IV. Iguhit ang ☆ sa patlang ng alituntuning dapat sundin.
______ 17. Kumain ng masustansiyang pagkain.
______ 18. Ubusin ang pagkaing inihanda.
______ 19. Hayaang nakakalat ang mga laruan.
______ 20. Matulog ng maaga sa gabi.
______ 21. Iwanang hindi nakaligpit ang hinigaan.
______ 22. Magsabi ng “po” at “opo”.
______ 23. Huwag umuwi kaagad pagkatapos ng klase.
______ 24. Gawin muna ang takdang-aralin bago matulog.
______ 25. Iwanang nakabukas ang gripo.
V. Tama ba nag ugaling ipinakikita sa bawat sitwasyon? Iguhit ang ✿ kung tama at ❤ kung
mali. (2 pts)
______ 26. Kailangan mo ng sampung piso para sa proyekto ninyo. Humingi ka ng P20.00 kay
nanay.
_____ 27. Sinabi ng nanay at tatay na tipirin mo ang baon mo. Bumili ka lamang ng
masustansiyang pagkain.
______ 28. Nakita mo na bumili ng bagong TV ang kapitbahay ninyo. Umiyak ka dahil hindi
bumili ang nanay mo.
______ 29. Sinabihan kayo ng guro na iguhit ang kasapi ng inyong pamilya. Hindi mo isinama
ang iyong ate dahil nag-away kayo.
______ 30. Nasira mo ang “computer” ng iyong kuya. Humingi ka ng paumanhin sa kanya.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#2) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN I
PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________
I. Basahin ang tula. Sagutin ang mga tanong tungkol dito.
Ang Aming Mag-anak
Ang aming mag-anak ay laging masaya,t
Maligaya kami nina ate at kuya.
Mahal kaming lahat ni ama’t ina,
Mayroon ba kayong ganitong pamilya?
Kahit sa palaging pagod ang katawan,
Tulong ni ama ay laging nakaabang
Suliranin ni ate ay nalulunasan,
Sa tulong ni inang laging nakalaan.
Sino-sino ang mga kasapi ng mag-anak na nabanggit sa tula?
1. ____________________ 3. ____________________
2. ____________________ 4. ____________________
______ 5. Kaninong tulong ang laging nakaabang?
a. ina b. Ama c. Kuya
______ 6. Kaninong tulong ang laging nakalaan?
a. ina b. Ama c. Kuya
______ 7. Sino ang nagmamahal sa kanilang lahat?
a. ina’t ama b. Ate at kuya c. Kapitbahay
______ 8. Anong uri ng pamilya mayroon sila?
a. malungkot b. Magulo c. Masaya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
II. Piliin sa loob ng kahon ang titik ng tamang sagot.
A. Family Tree B. Tuntunin C. Ina D. Ama
E. Kuya F. Lola G. Ate H. Bunso
______ 9. Siya ang haligi ng tahanan.
______ 10. Siya ang ilaw ng tahanan.
______ 11. Anak na babae na mas matanda kay bunso.
______ 12. Anak na lalaki na mas matanda kay bunso.
______ 13. Siya ang nagbibigay ng kasiyahan sa pamilya.
______ 14. Mga ugali o gawi na ipinatutupad ng iyong pamilya o nakatatandang
kasapi na pamilya.
______ 15. Larawan na nagpapakita ng ugnayan at mga kasapi ng pamilya.
III. Sagutin ng TAMA o MALI.
______ 16. Ubusan ng pagkain ang wala sa bahay.
______ 17. Sama-samang nagsisimba ang mag-anak.
______ 18. Iniiwanan ang pinaghigaan ng di nililigpit.
______ 19. Sinusunod ang bilin ng nakakatanda.
______ 20. Nililigpit ang pinaglaruan.
IV. Lagyan ng kung ito ay tungkulin at pagsunod sa alituntunin ng isang
Mag-anak kung hindi.
______ 21. Tumutulong sa pagwawalis sa bahay.
______ 22. Laging nag-aaway ang magkapatid.
______ 23. Sumasagot sa magulang.
______ 24. Nagbibigayan sa isa’t isa.
______ 25. Umuwi sa tamang oras.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 26. Hinahayaan lamang ang kapatid na tumulong sa gawaing bahay.
______ 27. Iniiwanan ang ilaw na nakabukas kahit hindi ginagamit.
______ 28. Sinusunod ang bilin ng magulang.
______ 29. Hinahayaang nakakalat ang pinaglaruan.
______ 30. Nagmamahalan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#3) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN I
PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________
I- Bilugan ang titik ng wastong sagot.
1. Kung nasa tagdan ang watawat, aling kulay ang nasa itaas?
a. pula b. bughaw c. puti
2. Ang kulay bughaw sa ating watawat ay sagisag ng _________.
a. kapayapaan b. katapangan c. kalinisan
3. Ano ang ating pambansang awit?
a. Bayang Magiliw b. Lupang Hinirang c. Ako ay Pilipino
4. Paano mo inaawit ang pambansang awit?
a. malakas o pasigaw
b. wala sa tono
c. madamdamin at buong galak
5. Ano an gating pambansang wika?
a. Tagalog b. Filipino c. English
6. Ang mga pambansang sagisag ay dapat nating ___________.
a. ikahiya b. itago c. ipagmalaki
7. Ano an gating pambansang bulaklak?
a. Ilang-ilang b. Sampaguita c. Gumamela
8. Anong Kaugalian ng mga Pilipino ang isinasagisag ng punong Narra?
a. kahinhinan b. kasipagan c. katatagan
9. Isinasagisag nito ang tapang ng loob at pagiging malaya ng mga Pilipino.
a. Kalabaw b. Agila c. Narra
10. Isinasagisag nito ang pagiging masipag ng mga Pilipino.
a. Kalabaw b. Agila c. Narra
11. Ano an gating pambansang sdayaw?
a. Cariñosa b. Tinikling c. Baro at Saya
12. Alin sa mga sumusunod na halimbawa ang pangunahing kulay?
a. pula b. lila c. dalandan/ orange
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
13. Ano ang kulay na mabubuo pag pinaghalo ang dilaw at bughaw?
a. lila b. dalandan c. berde
14. Anong hugis ang binubuo ng apat na linya na pare-pareho ang sukat?
a. parihaba b. parisukat c. tatsulok
15. Ano ang tawag sa pamayanang ang ikinabubuhay ng mga tao ay
pagsasaka at pangingisda?
a. Pamayanang Rural
b. Pamayanang Urban
c. Pamayanan sa Lungsod
16. Sinu-sino ang bumubuo sa isang mag-anak?
a. mga anak
b. lolo, lola, tiyo at tiya
c. ama, ina at mga anak
17. Kailan masasabing maliit ang isang mag-anak?
a. kung 2 ang anak
b. kung 4 ang anak
c. kung 6 ang anak
18. Ano ang pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay?
a. pagkain b. kasangkapan c. kaalaman
19. Alin ang kailangan ng tao upang may masilungan kung umuulan at mainit
ang araw ?
a. damit b. pagkain c. tirahan
20. Napapadali ang mga Gawain kung ang mag-anak ay __________.
a. nagaasahan b. nagtutulungan c. di- gumagawa
21. Alin sa mga sumusunod ang dapat mong gawin upang makatulung sa
pangangailangan ng pamilya?
a. Makipaglaro sa nakababatang kapatid
b. Alagaan ang bunsong kapatid habang naglalaba si nanay
c. Matulog habang naglalaba si nanay
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
22. Si Mang Tony ay isang mekaniko at ang kanyang asawa na si Aleng Tessie ay
isang tinder sa palengke. Sampu ang kanilang mga anak kaya hindi sapat
ang kanilang kinikita. Ano ang maaaring mangyari sa kanilang mag-anak.
a. Makakakain sila ng masarap na pagkain araw-araw
b. Makakabili sila ng mga magagarang damit.
c. Makararanas sila ng matinding pagtitipid
23. Ano ang mabuting gawai sa bakanteng lot eng pamayanan para
makatulong malalaking mag-anak?
a. Gaawing tapunan ng basura ng pamayanan
b. Gawing halamanan ng bayan
c. Patayuan ng mga pabrika
24. Alin ang epekto ng malaking populasyon?
a. Malusog ang pamayanan
b. Tahimik ang pamayanan
c. Pagsisikip ng pamayanan
25. May proyektong pangkagandahan sa inyong barangay, bakit nararapat
kang sumali?
a. Upang mabigyan ng gantimpala
b. Upang makatulong sa pamayanan
c. Upang purihin ng mga kapitbahay
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
SANGAY NG MGA PAARALANG PANGLUNGSOD
MANILA
IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO I
PANGALAN: _________________ BAITANG: __________________ PETSA: __________
I. Bilugan ang larawang nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at ikahon naman
kung hindi.
1. 2. 3.
4. 5.
II. Lagyan ng √ kung nagsasaad ng pagkamatapat at x kung hindi.
_____ 6. Nagpaalam si Andrei na pupunta sa bahay ng kaklase subalit nakipaglaro
siya sa mga batang kalye.
_____ 7. Humingi ng pera si Aiza pambili ng ballpen. Bumili siya ng sorbetes sa halip na
ballpen.
_____ 8. Nakita ni Paulo na nalaglag ang Php50.00 sa kanyang kuya. Pinulot niya ito
at ibinalik.
_____ 9. Binigyan si Jeanne ng kanyang tita Anabelle ng Php100.00 pra sa kanilang
magkakapatid. Hinati niya ito at binigyan ang kanyang kapatid.
_____ 10. May proyekto sa English si Alrich. Humingi siya sa kanyang tatay ng tamang
halaga ng pambayad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
III. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang.
______ 11. Binigyan ka ng tinapay ng kaklase mo. Ano ang sasabihin mo?
A. Salamat B. kulang pa C. wala naba?
______ 12. Ano ang gagawin mo kung nakatanggap ka ng sobrang sukli?
A. Itatago B. ibabalik C. ibibili ulit
______ 13. Isang umaga nakasalubong mo ang iyong guro. Ano ang sasabihin mo?
A. Magandang umaga po B. Magandang gabi po
C. Magandang tanghali po
______ 14. Ano ang gagawin mo kung nakasakit ka ng damdamin ng iba?
A. Pabayaan lang B. wala lang
C. humingi ng paumanhin
______ 15. Nakita mo ang iyong kaibigan na nakabasag ng baso habang kayo ay
naglalaro. Ano ang gagawin mo?
A. sasabihin sa may ari B. itatago ang nabasag
C. ituturo sa iba
IV. Isulat sa patlang ang Tama kung nagsasaad na gagawain ay tama at Mali kung
hindi.
________16. Iniiwasan ko ang sumagot kung hindi ako tinatawag.
________17. Nakikipag-unahan ako sa pagbili ng pagkain kung recess.
________18. Gumagamit ako ng salitang “pakiusap” at “salamat”.
________19. Sumasali ako sa usapan ng matatanda kahit hindi ako ang kinakausap.
________20. Ibinabahagi ko angang baon kung pagkain ng mga kaklase kong
walang baon.
_________21. Gumagawa ako ng hindi makakaabala ng iba.
_________22. Bumabati ako sa gurong nakakasalubong ko.
_________23. Pinababayaan ko ang kaklase kong may kapansanan.
_________24. Sinisigawan ko ang aming kasambahay.
_________25. Hindi ko ibinabalik ang mga bagay na aking hinihiram.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
V. Ano ang maaari mong gawin upang mawala ang tampo ng isang kaibigan sa
iyo? Iguhit ang iyong sagot (5pts)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#2) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO I
PANGALAN: _________________________ BAITANG: _______ PETSA: __________
I. Isulat ang tsek (✓) kung nagpapakita ng masayang pamilya, ekis (✗) kung
hindi.
______ 1. Nagkukuwentuhan sina tatay at kuya.
______ 2. Nag-aaway sina ate at kuya.
______ 3. Sabay-sabay kumain ang magulang at mga anak.
______ 4. Namamasyal sa parke ang buong pamilya.
______ 5. Nagsusuntukan ang magkapatid na Lito at Rino.
II. Unawain ang bawat sitwasyon. Sagutin ang mga tanong. Isulat lamang ang titik ng
tamang sagot.
______ 6. Binilhan ka ng laruan. Ano ang gagawin mo?
A. Sisirain mo. B. Iingatan mo.
______ 7. Nalulungkot si lola. Ano ang dapat mong gawin.
A. Aaliwin mo. B. Pagtatawanan mo.
______ 8. Nais mong makipaglaro sa kapitbahay ninyo. Ano ang dapat mong gawin?
A. Magpapaalam ka. B. Pupunta na lang.
______ 9. Nakita mong nagkukuwentuhan sina tatay at nanay. Ano ang mararamdaman
mo?
A. Malulungkot B. Matutuwa
______ 10. Naglalaro sina kuya at kaibigan niya. Ayaw ka nilang isali. Ano ang
mararamdaman mo?
A. Malulungkot B. Matutuwa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
III. Isulat ang bituin ☆ kung tama at buwan ☾ kung mali.
______ 11. Kaarawan ni nanay. Binati siya ni Nena.
______ 12. Nabasag ni Dan ang plorera. Hindi siya humingi ng paumanhin.
______ 13. Tinulungan ni Buboy si tatay sa pagtatanim sa bakuran.
______ 14. Nakita ni Cita na mabigat ang dala ni nanay. Nagtago siya.
______ 15. May sakit si lolo. Sinubuan siya ni Dani.
______ 16. Labis ang sukli ng tindera sa iyo. Itinago mo ito.
______ 17. Tatawid ng kalsada si Aling Cora. Inalalayan siya ni Moy.
______ 18. Nagmimisa ang pari. Nag-iingay ang mga bata.
______ 19. Nakita mo ang pulubi. Pinagtawanan mo ito.
______ 20. Walang baon ang iyong katabi. Binigyan mo siya ng pagkain.
IV. Gumuhit ng ☆☆ kung wasto ang gawain at ☆ kung hindi wasto.
21. Isinauli mo ang hiniram mong lapis. ______
22. Ibinalik mo sa tindera ang labis na sukli. ______
23. Hindi ka nag-“po” kay nanay. ______
24. Humingi ka ng pahintulot kay nanay sa pakikipaglaro sa kaklase. ______
25. Nagmano ka kina tiyo at tiya. ______
26. Itinulak mo ang matanda sa LRT. ______
27. Inaway mo ang iyong kalaro. ______
28. Pinaupo mo ang matandang nakatayo sa bus. ______
29. Nagsabi ka ng “sorry” sa nasaktang katabi. ______
30. Sinabi mo ang totoong halaga ng iyong binili. ______
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
V. Dapat bang gawin mo ito? Lagyan ng tsek (✓) ang tamang sagot.
Oo Hindi
31. Magsalita habang nagsasalita ang guro. ______ ______
32. Sigawan sina lolo at lola. ______ ______
33. Tumulong kina ate at kuya. ______ ______
34. Sundin ang alituntunin sa tahanan. ______ ______
35. Magalit kapag di-nabilhan ng laruan. ______ ______
36. Mag-ingay sa oras ng paggawa sa paaralan. ______ ______
37. Igalang ang kasambahay. ______ ______
38. Makipag-usap ng pasigaw. ______ ______
39. Lumakad nang marahan kung may natutulog. ______ ______
40. Mandaya kapag nakikipaglaro. ______ ______
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#3) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO I
PANGALAN: _________________________ BAITANG: _______ PETSA: __________
Panuto: Bilugan ang titik ng may tamang sagot.
1. Ano ang tawag sa batang gumagawa kahit hindi inuutusan?
A. masipag B. matiyaga C. tamad D. Mabait
2. Si Belen ay laging nagpapasalamat sa Panginoon. Siya ay batang__________.
A. matulungin B. madasalin C. Masipag D. Masunurin
3. Ang batang si Nena ay palaging humahalik sa kamay ng kanyang mga
magulang pagdating mula sa paaralan. Siya ay _________________.
A. mabait B. masipag C. Magalang D. Maalalahanin
4. Si Lola ay humihingi ng pagkain. Ano ang dapat mong gawin?
A. Huwag pansinin C. Takbuhan
B. Bigyan ng pagkain D. Hayaan siya
5. Papasok ka na sa paaralan, ano ang sasabihin mo kay tatay ay kay nanay?
A. Papasok na po ako. C. Hoy, papasok na ako
B. Aalis na ako. D. Alis ka nga diyan papasok na ako!
6. Ang kamag-aaral ay walang aklat. Ano ang dapat mong gawin?
A. Layuan B. Pahiramin C. Pagalitan siya D. Huwag pansinin
7. Nabasag mo ang plorera ng iyong guro. Walang nakakita sa iyo. Ano ang
dapat mong gawin?
A. Itatapon ko ito sa malayo
B. Sasabihin sa guro ang totoong nangyari.
C. Pababayaan ko na magalit ang guro.
8. Natutulog si Lola sa kanyang silid. Dapat na __________________.
A. Mag-away C. Lumakad ng marahan
B. Mag-ingay D. Sumigaw
9. May bisita si Nanay. Ano ang dapat mong gawin?
A. Magtago C. Alukin ang meryenda
B. Maglaro sa harap niya D. Sumali sa usapan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
10. Kung maysakit si bunso, ano ang dapat mong gawin?
A. Iwasan siya C. Maglalaro
B. Alagaan siya D. Pabayaan siya
11. Kung inuutusan ka ng iyong nanay sa tindahan, dapat na siya ay ____________.
A. Pagtaguan B. Sundin C. Hindi Sundin D. Padabog na sundin
12. Araw ng Sabado. Ano ang dapat mong gawin?
A. Maglaro C. Tumulong sa gawain
B. Pumunta sa paaralan D. Wala
13. Pinaaabot ng guro ang dust pan. Ano ang iyong gagawin?
A. Maayos na iabot ang dust pan C. Padabog na iabot ang dust pan
B. Huwag pansinin ang guro D. Umalis na lang
14. Binigyan ka ng regalo ng iyong kaibigan sa iyong kaarawan. Ano ang iyong
sasabihin?
A. Ayoko Niyan C. Kapangit Naman
B. Salamat po D. Di ko kukunin
15. Ikaw ay pupunta sa bahay ng iyong kaklase upang gumawa ng proyekto.
Ano ang gagawin mo?
A. Tumakas B. Magpaalam sa nanay C. Umalis na lang D. Wala
16. Ang batang umaamin sa nagawang pagkakamali ay ______________.
A. Matapat B. Sinungaling C. Matiyaga D. Matipid
17. Nasalubong mo ang punongguro isang umaga. Ano ang iyong sasabihin?
A. Magandang umaga po. C. Magandang tanghali po.
B. Magandang hapon po. D. Magandang gabi po.
18. Bumili ng lapis si Bernard sa tindahan. Sobra ang natanggap niyang sukli. Ano
ang dapat niyang gawin?
A. Itago ito B. Ibalik sa tindera C. Ibili uli D. Ibigay sa kapatid
19. Dumating ang Lolo at Lola mo isang umaga sa inyong bahay. Ano ang
gagawin mo?
A. Hindi sila papansinin C. Tataguan sila
B. Magmamano sa lolo at lola D. Sisigawan sila
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
20. Nakapulot ka ng payong. May pangalan ito. Ano ang iyong gagawin?
A. Ibabalik sa may ari C. Wala
B. Itatago mo ito D. Ipagbibili ko ito sa iba.
21. Ang matatanda tulad nina Lolo at Lola ay dapat na bigyan ng atensiyon at
alagaang mabuti. Sila ay dapat ding _______________.
A. Pabayaan B. Mahalin C. Paalisin D. Pagalitan
22. Ang batang matulungin ay kinalulugdan o kinatutuwaan ng marami. Dapat
silang _____________.
A. Ipagmalaki B. Tularan C. Pamarisan D. Lahat ay tama
23. Nakakita ang isang matanda na tatawid sa daan ngunit di siya makatawid
dahil maraming sasakyan. Ano ang iyong gagawin?
A. Pagtatawanan siya C. Hindi siya papansinin
B. Tutulungang makatawid D. Pababayaan na lang siya
24. May natanggap kang biyaya mula sa Panginoon. Ano Ang dapat mong
gawin?
A. Magpasalamat C. Humingi muli
B. Tawanan D. Ipagwalang bahala
25. May lumapit sa iyong isang batang pulubi at marumi ang pananamit. Ano ang
iyong gagawin?
A. Iwasan B. Kaawaan C. Pagtawanan D. Takbuhan
26. Ang matatanda ay dapat nating ______________.
A. Tulungan B. Igalang C. Mahalin D. Lahat ay tama
27-30. Kulayan ang mga larawang nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#4) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO I
PANGALAN: _________________________ BAITANG: _______ PETSA: __________
I. Isulat sa patlang T kung tama at M kung mali ang isinasaad ng pangungusap.
______ 1. Nagpaalam si Lea sa nanay na pupunta siya sa paaralan subalit sa bahay
ng kaklase siya nagpunta.
______ 2. Sinabi ni Alesha sa kanyang guro na siya ang nakabasag ng plorera.
______ 3. Sobra ang sukli ng tindera kay Lucille at hindi niya ito isinauli.
______ 4. Kumuha ng pera sa pitaka ni nanay si Alejandro nang hindi nagpapaalam.
______ 5. Nakapulot si Mona ng payong at ibinalik niya ito sa may-ari.
______ 6. Nagpaalam si Kathryn na gagawa ng proyekto ngunit naglaro lamang siya
sa kalye.
______ 7. Humingi ng pera si Liza para ipambili ng kwaderno. Bumili siya ng sorbetes
sa halip na kwaderno.
______ 8. Nakita ni Patrick na nalaglag ang P50.00 ng kanyang ate. Pinulot niya ito at
ibinalik.
______ 9. Binigyan si Rianna ng P100.00 ng kanyang tiya para sa kanilang
magkapatid.
Pinabarya niya ito at binigay ang kalahati sa kapatid.
______ 10. May proyekto si Ayanna sa Science. Humingi siya ng wastong halagang
pambayad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
II. Piliin ang titik ng tamang sagot.
______ 11. Sobra ang sukli ng tindera. Ano ang gagawin mo?
A. Itatago ang pera. B. Ibabalik ang pera. C. Ibabahagi sa kaibigan.
______ 12. Nakita mo ang iyong kaibigan na nangongopya habang may pagsusulit. Ano
ang gagawin mo?
A. Gayahin siya upang tumaas ang marka.
B. Magkunwaring hindi mo siya nakita.
C. Sabihin sa guro.
______ 13. Aksidenteng nabasag mo ang baso. Ano ang gagawin mo?
A. Sasabihin ang totoo sa nanay.
B. Ililigpit ang baso.
C. Sasabihing ang kapatid na bunso ang nakabasag.
______ 14. Nanghiram ka ng kwaderno sa iyong kaklase. Nabasa ito ng ulan. Ano ang
gagawin mo?
A. Huwag nang isauli ang kwaderno.
B. Sabihin ang totoong dahilan ng pagkasira ng kwaderno.
C. Sabihin na talagang basa na ito bago mo pa hiramin.
______15. Naiwala mo ang perang pambili ng lapis. Ano ang gagawin mo?
A. Huwag ng bumili ng lapis.
B. Sabihin sa nanay at tatay na nawala ang lapis.
C. Manghiram ng lapis sa kaibigan at ipakita sa nanay.
III. Suriin kung wasto ang pag-uugaling ipinakita sa bawat sitwasyon. Lagyan ng tsek kung
wasto at x kung hindi.
______ 16. Hindi sinasadya napunit ni RJ ang aklat ni Mikee. Agad hinampas ni Mikee si RJ.
______ 17. Tinutukso palagi ni Rose Ann ang katabi kaya nag-aaway silang dalawa.
______ 18. Kinain ni Ann ang baong tinapay ni Kim. Hindi naman siya nagpaalam.
______ 19. Di sinasadyang napatid mi Ralph si Elily nang tumayo ito para pumunta sa CR.
Nagsori si Ralph at tinanggap naman ito ni Emily.
______ 20. Tayo nang tayo si Alexis kaya natabig niya ang tubig sa water jug ni Nino.
Nagsori siya pero bigla siyang sinuntok ni Nino.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IV. Lagyan ng  kung magalang na pananalita at  kung hindi.
______ 21. Salamat po. ______ 26. Makikiraan po.
______ 22. Umalis ka nga riyan. ______ 27. Hindi ko sinasadya.
______ 23. Magandang umaga po. ______ 28. Diyan ka na.
______ 24. Ipagpaumanhin nyo po. ______ 29. Tuloy po kayo.
______ 25. Ewan ko sa iyo. ______ 30. Opo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
FILIPINO I
PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________
Sundin ang panuto at bilugan ang tamang sagot.
Ano ang nasa larawan?
I. Babasahin ng guro ang mga salita.
1. lobo bola yoyo
2. mesa mumo tasa
3. lima sampu walo
4. paso baso piso
Isulat ang tsek (✓) kung nagpapakita ng pangangalaga ng kagamitan at ekis (✗)
kung hindi.
______ 5. Pagbasag ng plorera.
______ 6. Paglilinis sa kusina.
______ 7. Pagpupunas sa mga pigurin.
______ 8. Pagtalon sa ibabaw ng kama.
______ 9. Pagliligpit ng mga laruan.
______ 10. Paghagis ng baso pagkatapos gamitin.
Tingnan ang bawat larawan. Sabihin kung nasaan ang bagay na tinutukoy.
Gumuhit ng star sa tapat ng tamang sagot. (loob o labas)
Loob Labas
11. Ang bola ay nasa ______ ______
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
12. Ang lapis ay nasa ______ ______
13. Ang ibon ay nasa ______ ______
Magkatugma ba ang dalawang salita? Isulat ang O kung oo at H kung hindi.
14. walis - ipis______
15. buko - kuba ______
16. susi - pisi ______
17. haragan - halaman ______
Tingnan ang larawan. Sagutin ang mga tanong. Iguhit ang inyong sagot.
18. Ano ang nasa harap ng puno? __________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
19. Ano ang nasa likod ng ibon? ____________
20. Ang __________ ay nasa harap ng ibon.
21. Ang __________ ay nasa kanan ng bag.
22. Ang __________ ay nasa likod ng isda.
23. Nasa gitna ng tuta at isda ang __________.
24. Nasa ibabaw ng libro ang __________.
25. Nasa ilalim ng mesa ang __________.
Pagkabitin ng guhit ang mga larawang magkatugma ang pangalan. (26-29)
Isulat ang T kung ang unang titik ng salita para sa larawan ay tama at M kung mali.
30. /s/ ______ 33. /l/ ______
32. /d/ ______ 34. /p/ ______
32. /k/ ______ 35. /z/ ______
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
Saang lugar sa paaralan makikita ang mga sumusunod? (Babasahin ng guro)
36. palikuran klinika guidance office
37. silid-aralan kantina klinika
Saang lugar sa loob ng tahanan makikita ang:
38. sala silid-tulugan kusina
39. sala silid-tulugan kusina
Saang lugar sa pamayanan makikita ang:
40. simbahan parke palengke
41. simbahan parke palengke
Sagutin ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot.
A. Emang Engkantada B. Pol Putol
C. Paz Waldas D. Pat Kalat
______ 42. Sa kuwentong “Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan, sino
ang mahilig magsira ng mga halaman?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 43. Sino ang laging aksaya ng ilaw at tubig?
______ 44. Sino ang nagpabago sa mga haragan?
______ 45. Sino ang napunta sa tambak ng basura?
Ano ang huling tunog ng nakalarawan? Isulat sa patlang.
45. ______ 48. ______
46. ______ 49. ______
47. ______ 50. ______
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#2) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
FILIPINO I
PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________
I. Isulat ang titik ng wastong sagot.
______ 1. Ano ang huling pantig ng nasa larawan? la___
A. wis B. pis C. gis
______ 2. Aling salitang kilos ang angkop sa larawan?
A. nagtatanim B. nagbabasa C. naglalaro
3. Sundin ang panuto.
Sa loob ng kahon gumawa ng hugis bilog, lagyan ng tatsulok sa loob ng bilog.
______ 4. Alin ang tamang salita para sa larawan
A. pamaypay B. bulaklak C. punong-kahoy
______ 5. Si Jose ay aking kaibigan. ______ ay mabait.
A. Ako B. Ikaw C. Siya
______ 6. Sina Tony at Ricky ay nasa palaruan. ______ ay naglalaro.
A. Siya B. Sila C. Kami
______ 7. Ako at si Karla ay aawit. ______ ay sasayaw din.
A. Kami B. Tayo C. Kayo
______ 8. ______ ang bahay namin ay banda roon.
A. Ito B. Iyon C. Iyan
______ 9. Hawak ni Fe ang lapis. Ano ang kanyang sasabihin?
A. Ito ba ang hinahanap mong lapis?
B. Iyan ba ang hinahanap mong lapis?
C. Iyon ba ang hinahanap mong lapis?
______ 10. Aling salita ang angkop isulat sa kahon?
A. payong B. basket C. bangko
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
II. Aling pares ng mga salita ang magkatugma ang tunog?
______ 11. A. bahay B. lapis C. ubas
nanay baril atis
______ 12. A. bangko B. ulan C. araw
payong buwan tulay
______ 13. Aling pares ng mga salita ang magkaiba ang tunog?
A. kanin – pinggan B. patatas-bayabas C. anahaw-kalabaw
______ 14. Ang nanay ay ______ ng mga pinggan.
A. naglalaba B. nagluluto C. naghuhugas
______ 15. Si beybi ay ______ ng gatas.
A. umiinom B. kumakain C. umiiyak
______ 16. Aling pangungusap ang angkop sa larawan?
A. Ang bata ay nagsusulat.
B. Ang bata ay kumakain.
C. Ang bata ay nagbabasa.
II. Piliin ang salitang kilos sa bawat pangungusap.
______ 17. Si Aling Mila ay namimitas ng mga bulaklak.
A. Aling Mila B. namitas C. bulaklak
______ 18. Si Miguel ay tahimik na nagsusulat.
A. Miguel B. tahimik C. nagsusulat
______ 19. Sino ang batang tauhan sa Alama ng Pinya?
A. Nena B. Pina C. Aling Rosa
______ 20. Anong nangyari kay Pina sa katapusan ng Kwento?
A. naging bato B. naging pinya C. naging puno
______ 21. Anong katangian ng halamang pinya?
A. maraming tinik B. maraming buto C. maraming mata
______ 22. Anong uri ng pamayanan ang maraming gusali at sasakyan. Ano ito?
A. baryo B. sitio C. lungsod
______ 23. Saang lugar sa pamayanan, kung saan maraming batang nag-aaral
matutong magbasa at magsulat?
A. palengke B. paaralan C. ospital
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 24. Lugar sa pamayanan kung saan maraming namimiling iba’t-ibang uri
ng pagkain at kasuotan?
A. palengke B. parke C. paaralan
______ 25. Dito dinadala ang mga may sakit at karamdaman, upang gamutin at
lunasan ang karamdaman?
A. ospital B. palengke C. parke
______ 26. Lugar sa pamayanan na pwedeng maglaro at maglibang ang mga bata at
matanda?
A. ospital B. paaralan C. parke
______ 27. Alig pangngalan ang di-tiyak ang kasarian?
A. ate B. tatay C. guro
______ 28. Alin ang pambabae?
A. mananahi B. pulis C. ginang
III. Pakinggan ang kwentong babasahin ng guro. Sagutin ang mga tanong tungkol dito.
Isulat ang tamang sagot sa patlang.
Ang Inggiterong Uwak
Nakita ng uwak ang agila na dala-dala ang isang tupa sa
himpapawid. Nakita rin niya ang dalhin nito ang tupa sa pugad nito.
Naiinggit ang uwak. Ginaya niya ang agila. Dinagit niya ang isang tupa.
Nagulat siya sa natuklasan. Bukod sa mabigat ang tupa ay sumabit pa ang
kuko niya sa balahibo nito.
Nakita siya ng nag-aalaga sa tupa. Agad siyang hinuli nito at inilagay
sa kulungan. Nang makita siya ng agila at ng mga ibon ay pinagtawanan
siya.
29. Bakit ginaya ni uwak si Agila?
____________________________________________________________________
30. Ano ang natutunan mo sa kwento?
____________________________________________________________________
(#1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
MOTHER TONGUE-BASED I
PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________
Isulat ang tamang unang letra / titik ng nasa larawan.
1. ______ 6. ______
2. ______ 7. ______
3. ______ 8. ______
4. ______ 9. ______
5. ______ 10. ______
Alin ang salitang angkop sa kahon? Ikahon ito.
11. babae kabibi ibaba
12. bumasa bumaba binago
13. palaka payong papaya
14. abaka totoo timba
Lagyan ng tsek (✓) ang larawang may unang tunog na nasa unahan.
15./k/
16. /l/
17./d/
Isulat ang nawawalang titik / pantig upang mabuo ang salita para sa
larawan.
18.___usa 19. bu___
20.___uta 21. ____ka
22.___oyo 23. ____so
24.___uso 25. gu____
Pag-ugnayin sa pamamagitan ng guhit ang dalawang salitang magkasalungat ng
kahulugan. (Babasahin ng guro.)
26. manipis malinis
27. mataas makinis
28. matamlay makapal
29. magaspang malayo
30. marumi masigla
mababa
Isulat ang tamang salitang mabubuo.
31. m-e-s-a _____________
32. m-a-n-i-k-a _____________
33. p-u-g-a-d _____________
34. a-k-l-a-t _____________
Ekisan ang pantig o salitang katulad ng nasa labas.
35. aw kaw kay aw
36. pis pis sip pas
37. walo wala lawa walo
38. am an aw am
Aling larawan ang may naiibang unang titik/letra? Ikahon ito.
39.
40.
41.
42.
Bilugan ang naiibang pantig/salita.
43. man man mat
44. apat atap apat
45. buo buo ubo
46. pag gad gad
Isulat ang katumbas na maliit na titik.
47. R ______
48. J ______
49. H ______
50. Z ______
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#2) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
MOTHER TONGUE-BASED I
PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________
A. Isulat ang nawawalang titik ng ngalan ng larawan.
1. 2. 3.
____ ipin ____ elo ____ alaman
4. 5.
____ atawat ____ amit
B. Iugnay ang larawan sa salitang klilos.
6.
a. nagtatanim
7.
b. naliligo
8.
c. naglalaba
9.
d. nagluluto
10. e. nagbabasa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
Lagyan ng ( / ) tsek sa patlang kung ang salita ay ngalan ng bagay, ( X ) kung
hindi.
11. babae _______ 12. Tasa _______
13. gagamba _______ 14. Bulaklak ________
Bilugan ang salitang magkasing kahulugan sa bawat patlang.
15. munti maliit mataas
16. wasto tama mali
17. maligaya malungkot masaya
Kahunan ang salitang magkasalungat ang kahulugan.
18. mabaho mabango maalat
19. malinis marumi maganda
20. maitim maputi matamis
Piliin ang panghalip sa bawat pangungusap. Guhitan.
21. Naligo sila sa ilog.
22. Siya ay naging mahilig sa pagbabasa at pagsusulat.
23. Mamamasyal tayo sa halamanan.
24. Nabungi ang ngipin niya.
25. Ako ang await sa palatuntunan bukas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
Bilugan ang titik ng tamang sagot.
26. Ano ang kasintunog ng walis ?.
a. hikaw b. langis c. watawat d. papel
27. Ito ay bahagi ng pananalita na ipinapalit ng pangngalan.
a. Pandiwa b. Panghalip c. Salitang kilos d. Pangungusap
28. Ito ay mula sa giniling na bigas na hinulma sa dahon. Ito ay ipinapayas,
ibat-iba ang kulay nito.
a. kiping b. tikoy c. suman d. sinukmani
29. Ang “Pahiyas” ay pista ng pasasalamat ng mga ________.
a. mangingisda b. magsasaka c. kaminero d. sapatero
30. Maganda ang sapatos ni Pepe. Isinusuot niya ito sa ________.
a. kamay b. paa c. ulo d. daliri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#3) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
MOTHER TONGUE-BASED I
PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________
A. Isulat ang nawawalang titik ng ngalan ng larawan.
1. ______ pin A. ngi B. ni C. gi
2. ______ lo A. pe B. re C. le
3. ______ cket A. da B. fa C. ja
______ 4. Masigasig na nag-aral si Rina. Lagi siyang may takdang aralin at lagging
matataas ang kanyang nakukuha sa pagsusulit. Sa darating na Araw
ng pgkilala, ano ang mangyayari?
A. Hindi siya makakapasa
B. Makakakuha siya ng medalya
C. Papagalitan ng guro
______ 5. Naglalakad si Mila papuntang paaralan. May nakita siyang pera at
agad na ibinigay ito sa kanyang guro upang ihanap ang may-ari ng
pera.
A. Matutuwa ang kanyang guro at magulang.
B. Itatago ni Mila ang pera
C. Iiyak si Mila
Piliin ang nawawalang pantig.
6. ______ebra A. f B. z C. v
7. ______older A. f B. z C. c
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
8. Si Manuel L. ______ ay ipinanganak sa Baler, Quezon. Si ang ama ng
ating Wikang Pambansa.
A. Rizal B. Quezon C. Bonifacio
______ 9. Humingi ang mga bata ng buto kay Tata Celso. Ano ang tunog ng titik C
sa pangalang Celso?
A. /si/ B. /k/ C. /dzi/
______ 10. Inaya ni Carina si Vina upang manghingi ng buto. Ano ang tunog ng
titik C sa pangalang Carina?
A. /si/ B. /k/ C. /dzi/
Isulat ang kasalungat na salitang may salungguhit.
______ 11. Kawawa ang pobreng pulubi.
A. mayaman B. mahirap C. malinis
______ 12. Madali lang pala ang pagsusulit.
A. mahirap B. mataas C. maayos
______ 13. Masikip ang pakda ni Rosa.
A. maingay B. maluwanag C. maganda
______ 14. Maingay ang mga palaka sa sapa.
A. tahimik B. madumi C. marami
Alin ang salitang kasingkahulugan ng salitang nasa kanan?
______ 15. munti A. maliit B. mataas C. Malaki
______ 16. wasto A. tama B. mali C. hula
Piliin ang panghalip sa bawat pangungusap.
______ 17. Naligo sila sa ilog.
A. naligo B. sila C. ilog
______ 18. Siya ay nagging mahilig sa pagbabasa at pagsusulat.
A. siya B. mahilig C. pagsusulat
______ 19. Mamasyal tayo sa halamanan.
A. Mamasyal B. tayo C. halamanan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 20. Madalas magtapon ng basura sa ilog ang mga kapitbahay ni Ana.
Nang biglang bumuhos ang malakas na ulan, biglang tumaas ang tubig
sa ilog dahilan ng pagbaha sa kanilang lugar. Ano ang sanhi ng
pagbaha sa lugar nila Ana?
A. Dahil sa mga basurang itinapon sa ilog kaya’t nabara ang daanan
ng tubig sa ilog.
B. Dahil nagtatanim ng mga puno ang mga tao.
C. Dahil bumaha.
______ 21. Ano ang bunga ng madalas na pagtapon ng basura ng mga
kapitbahay ni Ana?
A. Paglinaw ng tubig sa ilog
B. Pagbaha sa lugar
C. Ang pag-ulan
22. Magbigay ng salitang magkasing-tunog. Isulat sa kahon.
Uriin kung ngalan ng tao, lugar, bagay, o pangyayari ang mga sumusunod:
23. guro ______________
24. tasa ______________
25. Padad, Alicia, Isabela ______________
26. kaarawan ______________
Iugnay ang larawan sa salitang kilos.
27. a. naliligo
28. b. nagtatanim
29. c. sumasayaw
30. d. nagsusulat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
MATHEMATICS I
PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________
Panuto: Pagsamahin ang dalawang pangkat. Ano ang mabubuo? Bilugan
ang titik ng tamang sagot.
1. at ay __________
A. C.
B. D.
2. at ay __________
A. C.
B. D.
3. at ay __________
A. C.
B. D.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
Ilan ang matitira? Iguhit sa kahon.
4.
5.
6.
Ano ang pamilang na pangungusap / number sentence? Bilugan ang
titik ng tamang sagot.
7. at ay
A. 3 + 2 = 4 C. 5 + 2 = 3
B. 3 + 2 = 5 D. 2 + 3 + 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
8.
A. 10 + 10 = 20 C. 10 + 11 = 21
B. 20 – 10 = 10 D. 20 – 11 = 9
Pagdugtungin ng guhit ang pamilang na pangungusap na addition sa Hanay A at
kabaliktarang pamilang na pangungusap na subtraction sa Hanay B.
A. B.
9. 4 + 8 = 12 9 - 4 = 5
10. 7 + 9 = 16 16 - 9 = 7
11. 4 + 6 = 10 12 - 8 = 4
10 - 6 = 4
Isulat sa patlang ang tamang sagot sa bawat tanong.
12. Kapag pinagsama ang 15 at 3, ang sagot ay ______.
13. Ang 19 bawasan ng 13 ay ______.
14. Sa number sentence na 7 – 5 = 2, ang minuend ay ______.
15. Sa number sentence na 12 + 8 = 20, tinatawag na sum ang ______.
16. Ang number sentence para sa ay ______.
17. Alin ang difference sa 9 – 2 = 7? ______
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
Piliin ang tamang sagot. Bilugan ito.
18. Ang sagot sa 14 + 3 at ______. A. 15 B. 18 C. 17
19. Ang addends sa 19 + 2 = 21 ay ______.
A. 19 at 2 B. 2 at 21 C. 19 at 21
20. 35 bawasan ng 3 ay ______. A. 33 B. 32 C. 38
Isulat sa kahon ang tamang sagot.
21. 9 + 7 = 22. 12 + 6 = 23. 45 + 5 =
24. 36 25. 72 26. 80 27. 69
+ 23 + 18 + 19 + 29
28. 19 29. 35 30. 46 31. 72
- 17 - 12 - 19 - 36
Unawain at sagutin ang mga tanong. (Babasahin ng guro.) Bilugan ang titik ng tamang
sagot.
May 25 ibon sa puno. Lumipad papalayo ang 13.
Ilan ang naiwang ibon sa puno?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
32. Nasaan ang mga ibon?
A. sa ilog B. Sa puno C. Sa pugad D. Sa ibaba
33. Ilang ibon ang naroon?
A. 23 B. 35 C. 42 D. 25
34. Ilang ibon ang lumipad?
A. 13 B. 15 C. 20 D. 12
35. Ilan ang naiwang ibon?
A. 16 B. 12 C. 22 D. 38
36. Anong proseso ang ginawa mo? A. addition B. subtraction
Kaarawan ni Nena. Binigyan siya ni nanay ng 14 na pulang
laso. Binigyan din siya ni ate ng 18 dilaw na laso. Ilan lahat ang
lasong natanggap ni Nena?
37. Sino ang may kaarawan? Isulat ang pangalan ng bata. ____________
38. Sino – sino ang nagbigay ng regalo?
A. nanay at lola C. nanay at ate
B. nanay at tatay D. nanay lang
39. Ano at ilan ang galing kay nanay?
A. 10 pulang laso C. 14 na dilaw na laso
B. 14 na pulang laso D. 18 pulang laso
40. Ano at ilan ang galing kay ate?
A. 12 dilaw na laso C. 14 na dilaw na laso
B. 18 na pulang laso D. 18 dilaw na laso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
41. Ilan lahat ang lasong natanggap ni Nena?
A. 30 laso B. 32 laso C. 28 laso D. 35 laso
Sagutin ang mga tanong. Piliin ang sagot sa kahon at isulat sa patlang.
₱15.00 ₱10.00 ₱2 fs5.00 ₱40.00
₱24.00 ₱18.00 ₱4.00 ₱26.00
42 – 43. Bumili ka ng tinapa sa halagang ₱6.00. Kung ₱10.00 ang pera mo,
magkano ang sukli mo? __________
44 – 45. Magkano ang halaga ng pera mo kapag mayroon kang dalawang
₱10.00 at 4 na tig pipiso? __________
46 – 47. Binigyan ka ng ninong mo ng ₱90.00. Ibinili mo ng laruan ang
₱50.00. Magkanong natira sayo? __________
48 – 49. Ang baon ni Ben ay ₱10.00. Ang baon ni Roy ay ₱15.00. magkano
lahat ang pera nilang dalawa? __________
50. May ₱18.00 si kuya. Binigyan siya ni tatay ng ₱8.00 pa. Magkano lahat
ang pera niya? __________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
MATHEMATICS I
PANGALAN: _________________________ BAITANG: _______ PETSA: __________
Panuto: Bilugan ang titik ng may tamang sagot.
1. Sabihin: Ilang bituin lahat ang nasa larawan?
A. 5 B. 3 C. 2 D. 4
2. Anong bilang ang dapat isulat sa kahon kapag pinagsama ang
A. 2 + 2 =5 B. 2 + 1 = 3 C. 1 + 3 D. 2 + 2 = 4
3. Ano ang sagot ng 7 at 3?
A. 3 B. 3 C. 2 D. 4
4. Ano ang bilang kapag pinagsama ang 8 at 6?
A. 14 B. 13 C. 15 D. 12
5. Ano ang mabubuong set kapag pinagsama ang Set A at Set B?
A. B. C.
6. Kapag pinagsama ang 7 at 7 ay ______.
A. 13 B. 14 C. 15 D. 16
7. 8 + 7 + ________= 24.
A. 19 B. 20 C. 18 D. 9
8. Ano ang sagot kapag pinagsama ang 8 + 5 + 4 = _______
A. 18 B. 17 C. 20 D. 19
9. Ano ang nawawalang bilang? ___________ + 4 = 11
A. 8 B. 7 C. 6 D. 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
10. 6 + 5 = ___________
A. 10 B. 12 C. 13 D. 11
11. Hanapin ang sagot: 13 + 9 = ______
A. 21 B. 20 C. 19 D. 22
12. Ang pagsasama-sama ng dalawang bilang o higit pa ay tinatawag na _______.
A. Pagdadagdag C. Paghahati
B. Pagbabawas D. Pagpaparami
13. 5 + 7 + 8 = __________.
A. 19 B. 20 C. 21 D. 22
14. 5 + 5 = ________
A. 9 B. 10 C. 11 D. 12
15. Sa pagdadagdag ang bilang na pinagsasama ay tinatawag na ___________.
A. Addends B. Kabuuan C. Dagdagan
16. Ano ang sagot kapag pinagsama ang 8 at 9?
A. 16 B. 17 C. 18 D. 15
17. Ano ang tawag sa sagot ng dagdagan?
A. Kabuuan B. Natira C. Bahagi
18. Si Ana ay bumili ng 6 na bayabas at 7 mansanas. Ilang prutas ang kanyang
binili?
A. 15 prutas B. 13 prutas C. 12 prutas D. 16 prutas
19. Si Ana ay namulot ng 10 malalaking kabibe at si Nilo ay nakapulot ng 8 maliliit
na kabibe. Ilang lahat ang napulot nilang kabibe?
A. 15 B. 16 C. 17 D. 18
20. Si Ramon ay binigyan ng kanyang Nanay ng ₱ 15.00. Siya ay binigyan pa ng
tatay ng ₱20.00. b Ilan lahat ang naibigay na pera kay Ramon?
A. ₱35.00 B. ₱25.00 C. ₱30.00 D. ₱40.00
21. Ang nanay ay nagluto ng 25 isda. Di nagtagal, siya ay muling nagluto ng 18
pang isda. Ilan lahat ang nilutong isda ni nanay?
A. Bilang ng isdang niluto ni nanay C. Lahat ng isda
B. 25 isda, 18 pang isda D. Nagluto si Nanay ng isda
22. Mayroong 10 pulang lobo at 12 dilaw na lobo. Ilan lahat ang bilang ng lobo?
A. 10 pulang lobo at 12 dilaw na lobo C. Bilang ng lobo
B. Lahat – lahat D. 22 lobo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
Basahin at piliin kung ano ang ibinigay na impormasyon para masagot ang
suliranin. Bilugan ang titik ng tamang sagot.
23. Si Kikoy ay namitas ng 30 duhat at si Mando ay nakapitas ng 18 bayabas. Ilang
duhat at papaya ang napitas nilang lahat?
A. 30 duhat at 18 bayabas C. Lahat ng napitas
B. Bilang ng prutas D. 18 + 30 = N
24. Si Mang Berto ay gumawa ng 16 na basket, si Manuel ay nakagawa ng 18
basket. Ilang basket ang nagawa nilang lahat?
A. 16 basket, 18 basket C. Bilang ng basket
B. Lahat-lahat D. Mang Berto at Manuel
Basahin at piliin ang "Clue" sa bawat suliranin. Isulat lamang ang titik ng tamang
sagot'
25. Si Maria ay may 16 na tsiko sa basket. Dinagdagan pa niya ito ng 16 na pirasso.
Ilan lahat ang bilang ng tsiko sa kanyang basket?
A. Lahat B. Higit pa C. Tsiko D. Pinagsama lahat
26. Si Mang Lito ay namulot ng 15 itlog sa umaga at 12 itlog sa hapon. Ilan lahat
ang napulot na itlog ni Mang Lito?
A. Mang Lito B. Lahat C. Napulot D. Marami
27. Anong operasyon ang gagamitin para masagot ang suliranin sa bilang 26?
A. Dagdagan C. Hatiin
B. Bawasam D. Paramihin
28. Si Aling Rosa ay nakagawa ng 48 bag at si Aling Lita ay nakagawa ng 27 bag.
Ilan lahat ang nagawa nilang bag?
A. 75 bag B. 65 bag C. 85 bag D. 90 bag
29. Si tatay ay umani ng 267 talong sa kanyang hardin. Si Rosa ay nakapitas ng
368. Ilan lahat ang inani nilang talong?
A. 267 + 368 = N C. 268 x 368 = N
B. 368 + 268 D. 268 /368 = N
30. Ano ang tamang sagot sa bilang 29?
A. 648 B. 635 C. 645 D. 655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
HEALTH I
PANGALAN: _________________BAITANG: _______ PETSA: __________
I. Kailan dapat maghugas ng kamay? Lagyan ng tsek (✓) ang tamang sagot.
1. Kapag galing sa palikuran. ______
2. Bago kumain. ______
3. Pagkatapos maglaro. ______
4. Pagkatapos magsulat. ______
5. Pagkatapos magtanim ng halaman. ______
II. Kailan dapat maghugas ng mga paa? Lagyan ng ekis (✗) ang tamang sagot.
6. Kapag ito ay marumi. ______
7. Kapag ito ay malinis. ______
8. Bago matulog. ______
9. Bago magsuot ng medyas. ______
10. Pagkatapos magtampisaw sa baha. ______
III. Kailan dapat magpalit ng damit? Gumuhit ng ✿ sa tamang sagot.
11. Pagkatapos maligo. ______
12. Kapag malinis ang damit. ______
13. Kapag marumi ang damit. ______
14. Bago matulog sa gabi. ______
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
15. Kapag kakain. ______
IV. Isulat ang T kung tama at M kung mali.
16. Maglaro maghapon. ______
17. Matulog sa tamang oras. ______
18. Kumain ng lampas sa oras. ______
19. Magbihis kung kinakailangan. ______
20. Kumain nang marumi ang mga kamay. ______
21. Maghugas ng mga paa kapag marumi ito. ______
22. Gumamit ng sabon sa paghuhugas ng kamay. ______
23. Hayaang basa ang mga paa kapag nagsusuot ng medyas. ______
24. Tumayo nang tuwid. ______
25. Umupo ng kuba ang katawan. ______
26. Takpan ang bibig kapag bumabahing. ______
27. Huwag maghugas ng mga paa kapag lumusong sa baha. ______
28. Magsuot ng wastong kasuotan kung magsisimba. ______
29. Maglaro nang nakasuot ng “gown”. ______
30. Magsuot ng pangsimba kung makikipaglaro. ______
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
MAPEH - I
PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________
MUSIC
PANUTO: Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang.
______ 1. Alin sa mga sumusunod na bagay ang may malakas na tunog?
A. B. C.
______ 2. Saan patungkol ang awiting “Bahaykubo”
A. sa mga hayop
B. sa mga bahay
C. sa mga halamang gulay
______ 3. Sa awiting “Tong Tong Tong” anong uri ng hayop ang inilalarawan ng
malaki, masarap, mahirap hulihin at nangangagat?
A. Alimango B. Tilapia C. Suso
______ 4. Sa awiting Pandesal, saan matatagpuan ang pahinga (rest)?
Pan de sal
1 2 3 4
A. 2 B. 3 C. 4
______ 5. Alin ang kaaya-aya ang tunog?
A. mga sasakyan B. kulog C. kanta ni Lea Salonga
______ 6. Alin ang di kaaya-aya ang tunog?
A. Awiting Makabayan
B. Leron Leron Sinta
C. Sigaw at awayan
______ 7. Sa awiting Twinkle Twinkle, nag-uumpisa ito sa hand signal na
A. sol B. do C. fa
______ 8. Ang hand signal na ay ______. A. mi B. re C. sol
______ 9. Sa tugmang Engine No. 9 o Heto na ang aming tren,
Palapit ng palapit
Kung sakaling sumadsad
Paano ang aking bayad?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
Anong sasakyan ang palapit ng palapit? A. Bus B. tren C. traysikel
______ 10. Tumutukoy ito sa bilis o bagal ng isang awitin?
A. ritmo B. Tempo C. Daynamiks
ARTS
______ 11. Ano ang tawag sa isang likhang sining na nagpapakita ng tanawing
anyong tubig?
A. Airscape B. Cityscape C. Seascope
______ 12. Isang sikat na Pilipinong pintor na gumuhit ng maraming larawan ng
Seascope.
A. Felix Hidalgo B. Jose P. Rizal C. Juan Luna
______ 13. Ano ang isinisimbolo ng kulay asul?
A. Kagandahan B. Kalinisan C. Kapayapaan
______ 14. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng warm colors?
A. Asul B. Berde C. Pula
______ 15. Alin sa mga sumusunod ay mga halimbawa ng cool colors maliban sa isa.
Alin ito?
A. Asul B. Dilaw C. Lila
Anong kulay ang malilikhang pinaghalong pangunahing kulay
6. Pula + Asul = __________
7. Dilaw + Asul = __________
8. Pula + Dilaw = __________
______ 19. Pinagawa kayo ng iyong guro ng isang artwork na may kulay. Paano mo
ito kukulayan?
A. Kukulayan na mabilis para matapos agad.
B. Kulayan sa kahit anong direksiyon.
C. Kulayan ito gamit ang isang direksiyon, pababa o pahalang at
iwasang lumagpas.
______ 20. Paano ka gumawa ng isang artwork?
A. Gawin ito ng maayos, dahan dahan at iwasang marumihan
B. Bibilisan ang paggawa ng artwork
C. Ipapagawa sa magulang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
PHYSICAL EDUCATION
______ 21. Ang ating katawan ay hinati sa tatlong bahagi. Aling bahagi ng katawan
makikita ang ulo?
A. Itaas na bahagi
B. Ibabang bahagi
C. Gitnang bahagi
______ 22. Aling bahagi ng katawan ang maiuugnay sa patakbong kilos ng isang
bata?
A. paa B. tuhod C. kamay
______ 23. Ang mga sumusunod ay gamit ng braso. Alin ang HINDI?
A. Pagbubuhat B. pagtutulak C. paglalakad
______ 24. Ang paglalaro ay makakatulong upang ______.
A. mapagod
B. manghina ang katawan
C. lumalakas ang katawan
______ 25. Ang pag-eehersisyo ay para lamang sa mga matatanda.
A. Tama B. Mali C. Ewan
______ 26. Ano ang nadama mo matapos manalo sa laro?
A. masaya B. pagod C. mayabang
______ 27. Kung pangkat mo naman ang natalo, ano ang iyong madarama?
A. Ipakita ang pagiging isport
B. malungkot
C. galit
______ 28. Ang pagtakbong 100m ay isang halimbawa ng kilos _____.
A. Lokomotor B. Di-Lokomotor C. Static
______ 29. Anong kilos ang tawag natin kapag tayo ay umalis ng lugar?
A. Motor B. Lokomotor C. Di-Lokomotor
______ 30. Anong kilos ang tawag natin kapag hindi tayo umalis sa isang lugar?
A. Di-Lokomotor B. Lokomotor C. Motor
HEALTH
______ 31. Alin sa mga sumusunod ang maling gawain?
A. Magsuot ng malinis na damit
B. Matulog na marumi ang paa
C. Maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 32. Ang sabon, suklay, toothbrush, at tuwalya sa saan ginagamit?
A. Paglilinis ng bahay
B. Paglilinis ng kayawan
C. Paglilinis ng sasakyan
______ 33. Napag-aralan mo na hindi maganda sa kalusugan ang kumain ng junk
foods o scurls. Ano ang gagawin mo?
A. Kakain pa rin dahil masarap
B. Iiwasan ang pagkain ng junk foods
C. Hindi ipapakita na kumain ng junk foods
______ 34. Binigyan ka ng mama mo ng perang pambili ng pagkain sa recess. Ano
ang pinakamainam na bibilhin mo?
A. sopas B. softdrinks C. jun foods/curls
______ 35. Madalas umulan tuwing oras ng uwian ng hapon. Ano ang gagawin mo?
A. Susuungin ang ulan basta lang makauwi ng maaga
B. Magdala ng payong para hindi mabasa sa pag-uwi
C. Hindi na lang ako papasok tuwing hapon.
______ 36. Aling pagkain ang dapat kainin sa almusal?
A. B. C.
______ 37. Sino sa kanila ang dapat tularan?
A. Tinutusok Ni Rex ang kanyang tenga ng lapis
B. Naliligo araw-araw si Patty pero hindi nagapalit ng damit
C. Gumagamit ng panyo at tissue si Lope dahil sinisipon siya
______ 38. Alin ang tama?
A. Laging puyat si Tobi dahil sa labis na panunood ng tv
B. Natutulog ng maaga at maaga ding nagigising si Erly
C. Laging walang takdang aralin si Mira dahil sa kapapanood ng tv
39-40. Bilugan ang masustansiyang pagkain.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
SUSI SA PAGWAWASTO
1. A 11. C 21. A 31. B
2. C 12. A 22. A 32. B
3. A 13. C 23. C 33. B
4. C 14. C 24. C 34. A
5. C 15. B 25. B 35. B
6. C 16. LILA 26. A 36. C
7. B 17. BERDE 27. A 37. C
8. C 18. KAHEL 28. A 38. B
9. B 19. C 29. B 39.
10. B 20. A 30. A 40.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)LiGhT ArOhL
 
Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2JHenApinado
 
Second Periodic Test Grade 2
Second Periodic Test Grade 2Second Periodic Test Grade 2
Second Periodic Test Grade 2Ryan Paul Nayba
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
 
K to 12 English Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 English Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 English Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 English Grade 2 (3rd Periodical Exam)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOLiGhT ArOhL
 
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at OpinyonMtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at OpinyonDesiree Mangundayao
 
K to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 Reviewer
K to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 ReviewerK to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 Reviewer
K to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 ReviewerLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 

Was ist angesagt? (20)

K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TESTGRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
 
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2
 
Second Periodic Test Grade 2
Second Periodic Test Grade 2Second Periodic Test Grade 2
Second Periodic Test Grade 2
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
 
K to 12 English Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 English Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 English Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 English Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
 
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at OpinyonMtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
 
K to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 Reviewer
K to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 ReviewerK to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 Reviewer
K to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 Reviewer
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
 

Ähnlich wie K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT

K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EPP
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EPPK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EPP
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EPPLiGhT ArOhL
 
1rstexam 150803202055-lva1-app6892
1rstexam 150803202055-lva1-app68921rstexam 150803202055-lva1-app6892
1rstexam 150803202055-lva1-app6892Lyne Latawan
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN LiGhT ArOhL
 
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docxFIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docxclairecabato
 
K to 12 SCIENCE Grade 3 (4th Quarter Summative QUIZ)
K to 12 SCIENCE Grade 3 (4th Quarter Summative QUIZ)K to 12 SCIENCE Grade 3 (4th Quarter Summative QUIZ)
K to 12 SCIENCE Grade 3 (4th Quarter Summative QUIZ)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST LiGhT ArOhL
 

Ähnlich wie K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT (14)

K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EPP
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EPPK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EPP
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EPP
 
1rstexam 150803202055-lva1-app6892
1rstexam 150803202055-lva1-app68921rstexam 150803202055-lva1-app6892
1rstexam 150803202055-lva1-app6892
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
 
Esp 4 test
Esp 4 testEsp 4 test
Esp 4 test
 
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docxFIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
 
K to 12 SCIENCE Grade 3 (4th Quarter Summative QUIZ)
K to 12 SCIENCE Grade 3 (4th Quarter Summative QUIZ)K to 12 SCIENCE Grade 3 (4th Quarter Summative QUIZ)
K to 12 SCIENCE Grade 3 (4th Quarter Summative QUIZ)
 
Esp 6 q2 pt
Esp 6 q2 ptEsp 6 q2 pt
Esp 6 q2 pt
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
4th periodical esp v
4th periodical esp v4th periodical esp v
4th periodical esp v
 
PT_EPP 6_Q3.docx
PT_EPP 6_Q3.docxPT_EPP 6_Q3.docx
PT_EPP 6_Q3.docx
 
PT_ESP 6_Q3.docx
PT_ESP 6_Q3.docxPT_ESP 6_Q3.docx
PT_ESP 6_Q3.docx
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
 

Mehr von LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 

Mehr von LiGhT ArOhL (20)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
 

Kürzlich hochgeladen

Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASJamaerahArtemiz
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5TinCabanayan
 
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxFINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxMaricrisLanga1
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxKimberlyValdez19
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONFarahDeGuzman
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.JudyAnnRazonCobol
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay pptpacnisjezreel
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ferdinandsanbuenaven
 
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptxChristineJaneWaquizM
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanMedizaTheresseTagana1
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANJullianeOrtiz
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxJubilinAlbania
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
 
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxFINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
 
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
 

K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT

 • 1.
 • 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN I PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ I. Lagyan ng tsek (✓) kung kasapi ng pamilya at ekis (✗) kung hindi. ______ 1. tatay ______ 4. kalaro ______ 2. nanay ______ 5. lola ______ 3. kaklase ______ 6. tiyo II. Sino ang dapat gumawa ng mga sumusunod na gawain? Ikahon ang tamang sagot. 7. magluto nanay lola tatay 8. magkumpuni ng sirang silya nanay tatay ate 9. mag-alaga ng bunsong kapatid tiyo ate kuya 10. magbunot ng sahig kuya ate bunso III. Ano-ano ang mga gawaing pampamilya? Salungguhitan ito. (11-16) paglalaro pagpasok sa paaralan pamamasyal pagdarasal paghuhugas ng plato kaarawan ni bunso pagsisimba pagligo pagdiriwang ng kapaskuhan
 • 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IV. Iguhit ang ☆ sa patlang ng alituntuning dapat sundin. ______ 17. Kumain ng masustansiyang pagkain. ______ 18. Ubusin ang pagkaing inihanda. ______ 19. Hayaang nakakalat ang mga laruan. ______ 20. Matulog ng maaga sa gabi. ______ 21. Iwanang hindi nakaligpit ang hinigaan. ______ 22. Magsabi ng “po” at “opo”. ______ 23. Huwag umuwi kaagad pagkatapos ng klase. ______ 24. Gawin muna ang takdang-aralin bago matulog. ______ 25. Iwanang nakabukas ang gripo. V. Tama ba nag ugaling ipinakikita sa bawat sitwasyon? Iguhit ang ✿ kung tama at ❤ kung mali. (2 pts) ______ 26. Kailangan mo ng sampung piso para sa proyekto ninyo. Humingi ka ng P20.00 kay nanay. _____ 27. Sinabi ng nanay at tatay na tipirin mo ang baon mo. Bumili ka lamang ng masustansiyang pagkain. ______ 28. Nakita mo na bumili ng bagong TV ang kapitbahay ninyo. Umiyak ka dahil hindi bumili ang nanay mo. ______ 29. Sinabihan kayo ng guro na iguhit ang kasapi ng inyong pamilya. Hindi mo isinama ang iyong ate dahil nag-away kayo. ______ 30. Nasira mo ang “computer” ng iyong kuya. Humingi ka ng paumanhin sa kanya.
 • 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#2) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN I PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ I. Basahin ang tula. Sagutin ang mga tanong tungkol dito. Ang Aming Mag-anak Ang aming mag-anak ay laging masaya,t Maligaya kami nina ate at kuya. Mahal kaming lahat ni ama’t ina, Mayroon ba kayong ganitong pamilya? Kahit sa palaging pagod ang katawan, Tulong ni ama ay laging nakaabang Suliranin ni ate ay nalulunasan, Sa tulong ni inang laging nakalaan. Sino-sino ang mga kasapi ng mag-anak na nabanggit sa tula? 1. ____________________ 3. ____________________ 2. ____________________ 4. ____________________ ______ 5. Kaninong tulong ang laging nakaabang? a. ina b. Ama c. Kuya ______ 6. Kaninong tulong ang laging nakalaan? a. ina b. Ama c. Kuya ______ 7. Sino ang nagmamahal sa kanilang lahat? a. ina’t ama b. Ate at kuya c. Kapitbahay ______ 8. Anong uri ng pamilya mayroon sila? a. malungkot b. Magulo c. Masaya
 • 5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net II. Piliin sa loob ng kahon ang titik ng tamang sagot. A. Family Tree B. Tuntunin C. Ina D. Ama E. Kuya F. Lola G. Ate H. Bunso ______ 9. Siya ang haligi ng tahanan. ______ 10. Siya ang ilaw ng tahanan. ______ 11. Anak na babae na mas matanda kay bunso. ______ 12. Anak na lalaki na mas matanda kay bunso. ______ 13. Siya ang nagbibigay ng kasiyahan sa pamilya. ______ 14. Mga ugali o gawi na ipinatutupad ng iyong pamilya o nakatatandang kasapi na pamilya. ______ 15. Larawan na nagpapakita ng ugnayan at mga kasapi ng pamilya. III. Sagutin ng TAMA o MALI. ______ 16. Ubusan ng pagkain ang wala sa bahay. ______ 17. Sama-samang nagsisimba ang mag-anak. ______ 18. Iniiwanan ang pinaghigaan ng di nililigpit. ______ 19. Sinusunod ang bilin ng nakakatanda. ______ 20. Nililigpit ang pinaglaruan. IV. Lagyan ng kung ito ay tungkulin at pagsunod sa alituntunin ng isang Mag-anak kung hindi. ______ 21. Tumutulong sa pagwawalis sa bahay. ______ 22. Laging nag-aaway ang magkapatid. ______ 23. Sumasagot sa magulang. ______ 24. Nagbibigayan sa isa’t isa. ______ 25. Umuwi sa tamang oras.
 • 6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 26. Hinahayaan lamang ang kapatid na tumulong sa gawaing bahay. ______ 27. Iniiwanan ang ilaw na nakabukas kahit hindi ginagamit. ______ 28. Sinusunod ang bilin ng magulang. ______ 29. Hinahayaang nakakalat ang pinaglaruan. ______ 30. Nagmamahalan.
 • 7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#3) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN I PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ I- Bilugan ang titik ng wastong sagot. 1. Kung nasa tagdan ang watawat, aling kulay ang nasa itaas? a. pula b. bughaw c. puti 2. Ang kulay bughaw sa ating watawat ay sagisag ng _________. a. kapayapaan b. katapangan c. kalinisan 3. Ano ang ating pambansang awit? a. Bayang Magiliw b. Lupang Hinirang c. Ako ay Pilipino 4. Paano mo inaawit ang pambansang awit? a. malakas o pasigaw b. wala sa tono c. madamdamin at buong galak 5. Ano an gating pambansang wika? a. Tagalog b. Filipino c. English 6. Ang mga pambansang sagisag ay dapat nating ___________. a. ikahiya b. itago c. ipagmalaki 7. Ano an gating pambansang bulaklak? a. Ilang-ilang b. Sampaguita c. Gumamela 8. Anong Kaugalian ng mga Pilipino ang isinasagisag ng punong Narra? a. kahinhinan b. kasipagan c. katatagan 9. Isinasagisag nito ang tapang ng loob at pagiging malaya ng mga Pilipino. a. Kalabaw b. Agila c. Narra 10. Isinasagisag nito ang pagiging masipag ng mga Pilipino. a. Kalabaw b. Agila c. Narra 11. Ano an gating pambansang sdayaw? a. Cariñosa b. Tinikling c. Baro at Saya 12. Alin sa mga sumusunod na halimbawa ang pangunahing kulay? a. pula b. lila c. dalandan/ orange
 • 8. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 13. Ano ang kulay na mabubuo pag pinaghalo ang dilaw at bughaw? a. lila b. dalandan c. berde 14. Anong hugis ang binubuo ng apat na linya na pare-pareho ang sukat? a. parihaba b. parisukat c. tatsulok 15. Ano ang tawag sa pamayanang ang ikinabubuhay ng mga tao ay pagsasaka at pangingisda? a. Pamayanang Rural b. Pamayanang Urban c. Pamayanan sa Lungsod 16. Sinu-sino ang bumubuo sa isang mag-anak? a. mga anak b. lolo, lola, tiyo at tiya c. ama, ina at mga anak 17. Kailan masasabing maliit ang isang mag-anak? a. kung 2 ang anak b. kung 4 ang anak c. kung 6 ang anak 18. Ano ang pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay? a. pagkain b. kasangkapan c. kaalaman 19. Alin ang kailangan ng tao upang may masilungan kung umuulan at mainit ang araw ? a. damit b. pagkain c. tirahan 20. Napapadali ang mga Gawain kung ang mag-anak ay __________. a. nagaasahan b. nagtutulungan c. di- gumagawa 21. Alin sa mga sumusunod ang dapat mong gawin upang makatulung sa pangangailangan ng pamilya? a. Makipaglaro sa nakababatang kapatid b. Alagaan ang bunsong kapatid habang naglalaba si nanay c. Matulog habang naglalaba si nanay
 • 9. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 22. Si Mang Tony ay isang mekaniko at ang kanyang asawa na si Aleng Tessie ay isang tinder sa palengke. Sampu ang kanilang mga anak kaya hindi sapat ang kanilang kinikita. Ano ang maaaring mangyari sa kanilang mag-anak. a. Makakakain sila ng masarap na pagkain araw-araw b. Makakabili sila ng mga magagarang damit. c. Makararanas sila ng matinding pagtitipid 23. Ano ang mabuting gawai sa bakanteng lot eng pamayanan para makatulong malalaking mag-anak? a. Gaawing tapunan ng basura ng pamayanan b. Gawing halamanan ng bayan c. Patayuan ng mga pabrika 24. Alin ang epekto ng malaking populasyon? a. Malusog ang pamayanan b. Tahimik ang pamayanan c. Pagsisikip ng pamayanan 25. May proyektong pangkagandahan sa inyong barangay, bakit nararapat kang sumali? a. Upang mabigyan ng gantimpala b. Upang makatulong sa pamayanan c. Upang purihin ng mga kapitbahay
 • 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net SANGAY NG MGA PAARALANG PANGLUNGSOD MANILA IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO I PANGALAN: _________________ BAITANG: __________________ PETSA: __________ I. Bilugan ang larawang nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at ikahon naman kung hindi. 1. 2. 3. 4. 5. II. Lagyan ng √ kung nagsasaad ng pagkamatapat at x kung hindi. _____ 6. Nagpaalam si Andrei na pupunta sa bahay ng kaklase subalit nakipaglaro siya sa mga batang kalye. _____ 7. Humingi ng pera si Aiza pambili ng ballpen. Bumili siya ng sorbetes sa halip na ballpen. _____ 8. Nakita ni Paulo na nalaglag ang Php50.00 sa kanyang kuya. Pinulot niya ito at ibinalik. _____ 9. Binigyan si Jeanne ng kanyang tita Anabelle ng Php100.00 pra sa kanilang magkakapatid. Hinati niya ito at binigyan ang kanyang kapatid. _____ 10. May proyekto sa English si Alrich. Humingi siya sa kanyang tatay ng tamang halaga ng pambayad.
 • 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net III. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. ______ 11. Binigyan ka ng tinapay ng kaklase mo. Ano ang sasabihin mo? A. Salamat B. kulang pa C. wala naba? ______ 12. Ano ang gagawin mo kung nakatanggap ka ng sobrang sukli? A. Itatago B. ibabalik C. ibibili ulit ______ 13. Isang umaga nakasalubong mo ang iyong guro. Ano ang sasabihin mo? A. Magandang umaga po B. Magandang gabi po C. Magandang tanghali po ______ 14. Ano ang gagawin mo kung nakasakit ka ng damdamin ng iba? A. Pabayaan lang B. wala lang C. humingi ng paumanhin ______ 15. Nakita mo ang iyong kaibigan na nakabasag ng baso habang kayo ay naglalaro. Ano ang gagawin mo? A. sasabihin sa may ari B. itatago ang nabasag C. ituturo sa iba IV. Isulat sa patlang ang Tama kung nagsasaad na gagawain ay tama at Mali kung hindi. ________16. Iniiwasan ko ang sumagot kung hindi ako tinatawag. ________17. Nakikipag-unahan ako sa pagbili ng pagkain kung recess. ________18. Gumagamit ako ng salitang “pakiusap” at “salamat”. ________19. Sumasali ako sa usapan ng matatanda kahit hindi ako ang kinakausap. ________20. Ibinabahagi ko angang baon kung pagkain ng mga kaklase kong walang baon. _________21. Gumagawa ako ng hindi makakaabala ng iba. _________22. Bumabati ako sa gurong nakakasalubong ko. _________23. Pinababayaan ko ang kaklase kong may kapansanan. _________24. Sinisigawan ko ang aming kasambahay. _________25. Hindi ko ibinabalik ang mga bagay na aking hinihiram.
 • 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net V. Ano ang maaari mong gawin upang mawala ang tampo ng isang kaibigan sa iyo? Iguhit ang iyong sagot (5pts)
 • 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#2) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO I PANGALAN: _________________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ I. Isulat ang tsek (✓) kung nagpapakita ng masayang pamilya, ekis (✗) kung hindi. ______ 1. Nagkukuwentuhan sina tatay at kuya. ______ 2. Nag-aaway sina ate at kuya. ______ 3. Sabay-sabay kumain ang magulang at mga anak. ______ 4. Namamasyal sa parke ang buong pamilya. ______ 5. Nagsusuntukan ang magkapatid na Lito at Rino. II. Unawain ang bawat sitwasyon. Sagutin ang mga tanong. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. ______ 6. Binilhan ka ng laruan. Ano ang gagawin mo? A. Sisirain mo. B. Iingatan mo. ______ 7. Nalulungkot si lola. Ano ang dapat mong gawin. A. Aaliwin mo. B. Pagtatawanan mo. ______ 8. Nais mong makipaglaro sa kapitbahay ninyo. Ano ang dapat mong gawin? A. Magpapaalam ka. B. Pupunta na lang. ______ 9. Nakita mong nagkukuwentuhan sina tatay at nanay. Ano ang mararamdaman mo? A. Malulungkot B. Matutuwa ______ 10. Naglalaro sina kuya at kaibigan niya. Ayaw ka nilang isali. Ano ang mararamdaman mo? A. Malulungkot B. Matutuwa
 • 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net III. Isulat ang bituin ☆ kung tama at buwan ☾ kung mali. ______ 11. Kaarawan ni nanay. Binati siya ni Nena. ______ 12. Nabasag ni Dan ang plorera. Hindi siya humingi ng paumanhin. ______ 13. Tinulungan ni Buboy si tatay sa pagtatanim sa bakuran. ______ 14. Nakita ni Cita na mabigat ang dala ni nanay. Nagtago siya. ______ 15. May sakit si lolo. Sinubuan siya ni Dani. ______ 16. Labis ang sukli ng tindera sa iyo. Itinago mo ito. ______ 17. Tatawid ng kalsada si Aling Cora. Inalalayan siya ni Moy. ______ 18. Nagmimisa ang pari. Nag-iingay ang mga bata. ______ 19. Nakita mo ang pulubi. Pinagtawanan mo ito. ______ 20. Walang baon ang iyong katabi. Binigyan mo siya ng pagkain. IV. Gumuhit ng ☆☆ kung wasto ang gawain at ☆ kung hindi wasto. 21. Isinauli mo ang hiniram mong lapis. ______ 22. Ibinalik mo sa tindera ang labis na sukli. ______ 23. Hindi ka nag-“po” kay nanay. ______ 24. Humingi ka ng pahintulot kay nanay sa pakikipaglaro sa kaklase. ______ 25. Nagmano ka kina tiyo at tiya. ______ 26. Itinulak mo ang matanda sa LRT. ______ 27. Inaway mo ang iyong kalaro. ______ 28. Pinaupo mo ang matandang nakatayo sa bus. ______ 29. Nagsabi ka ng “sorry” sa nasaktang katabi. ______ 30. Sinabi mo ang totoong halaga ng iyong binili. ______
 • 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net V. Dapat bang gawin mo ito? Lagyan ng tsek (✓) ang tamang sagot. Oo Hindi 31. Magsalita habang nagsasalita ang guro. ______ ______ 32. Sigawan sina lolo at lola. ______ ______ 33. Tumulong kina ate at kuya. ______ ______ 34. Sundin ang alituntunin sa tahanan. ______ ______ 35. Magalit kapag di-nabilhan ng laruan. ______ ______ 36. Mag-ingay sa oras ng paggawa sa paaralan. ______ ______ 37. Igalang ang kasambahay. ______ ______ 38. Makipag-usap ng pasigaw. ______ ______ 39. Lumakad nang marahan kung may natutulog. ______ ______ 40. Mandaya kapag nakikipaglaro. ______ ______
 • 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#3) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO I PANGALAN: _________________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ Panuto: Bilugan ang titik ng may tamang sagot. 1. Ano ang tawag sa batang gumagawa kahit hindi inuutusan? A. masipag B. matiyaga C. tamad D. Mabait 2. Si Belen ay laging nagpapasalamat sa Panginoon. Siya ay batang__________. A. matulungin B. madasalin C. Masipag D. Masunurin 3. Ang batang si Nena ay palaging humahalik sa kamay ng kanyang mga magulang pagdating mula sa paaralan. Siya ay _________________. A. mabait B. masipag C. Magalang D. Maalalahanin 4. Si Lola ay humihingi ng pagkain. Ano ang dapat mong gawin? A. Huwag pansinin C. Takbuhan B. Bigyan ng pagkain D. Hayaan siya 5. Papasok ka na sa paaralan, ano ang sasabihin mo kay tatay ay kay nanay? A. Papasok na po ako. C. Hoy, papasok na ako B. Aalis na ako. D. Alis ka nga diyan papasok na ako! 6. Ang kamag-aaral ay walang aklat. Ano ang dapat mong gawin? A. Layuan B. Pahiramin C. Pagalitan siya D. Huwag pansinin 7. Nabasag mo ang plorera ng iyong guro. Walang nakakita sa iyo. Ano ang dapat mong gawin? A. Itatapon ko ito sa malayo B. Sasabihin sa guro ang totoong nangyari. C. Pababayaan ko na magalit ang guro. 8. Natutulog si Lola sa kanyang silid. Dapat na __________________. A. Mag-away C. Lumakad ng marahan B. Mag-ingay D. Sumigaw 9. May bisita si Nanay. Ano ang dapat mong gawin? A. Magtago C. Alukin ang meryenda B. Maglaro sa harap niya D. Sumali sa usapan
 • 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 10. Kung maysakit si bunso, ano ang dapat mong gawin? A. Iwasan siya C. Maglalaro B. Alagaan siya D. Pabayaan siya 11. Kung inuutusan ka ng iyong nanay sa tindahan, dapat na siya ay ____________. A. Pagtaguan B. Sundin C. Hindi Sundin D. Padabog na sundin 12. Araw ng Sabado. Ano ang dapat mong gawin? A. Maglaro C. Tumulong sa gawain B. Pumunta sa paaralan D. Wala 13. Pinaaabot ng guro ang dust pan. Ano ang iyong gagawin? A. Maayos na iabot ang dust pan C. Padabog na iabot ang dust pan B. Huwag pansinin ang guro D. Umalis na lang 14. Binigyan ka ng regalo ng iyong kaibigan sa iyong kaarawan. Ano ang iyong sasabihin? A. Ayoko Niyan C. Kapangit Naman B. Salamat po D. Di ko kukunin 15. Ikaw ay pupunta sa bahay ng iyong kaklase upang gumawa ng proyekto. Ano ang gagawin mo? A. Tumakas B. Magpaalam sa nanay C. Umalis na lang D. Wala 16. Ang batang umaamin sa nagawang pagkakamali ay ______________. A. Matapat B. Sinungaling C. Matiyaga D. Matipid 17. Nasalubong mo ang punongguro isang umaga. Ano ang iyong sasabihin? A. Magandang umaga po. C. Magandang tanghali po. B. Magandang hapon po. D. Magandang gabi po. 18. Bumili ng lapis si Bernard sa tindahan. Sobra ang natanggap niyang sukli. Ano ang dapat niyang gawin? A. Itago ito B. Ibalik sa tindera C. Ibili uli D. Ibigay sa kapatid 19. Dumating ang Lolo at Lola mo isang umaga sa inyong bahay. Ano ang gagawin mo? A. Hindi sila papansinin C. Tataguan sila B. Magmamano sa lolo at lola D. Sisigawan sila
 • 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 20. Nakapulot ka ng payong. May pangalan ito. Ano ang iyong gagawin? A. Ibabalik sa may ari C. Wala B. Itatago mo ito D. Ipagbibili ko ito sa iba. 21. Ang matatanda tulad nina Lolo at Lola ay dapat na bigyan ng atensiyon at alagaang mabuti. Sila ay dapat ding _______________. A. Pabayaan B. Mahalin C. Paalisin D. Pagalitan 22. Ang batang matulungin ay kinalulugdan o kinatutuwaan ng marami. Dapat silang _____________. A. Ipagmalaki B. Tularan C. Pamarisan D. Lahat ay tama 23. Nakakita ang isang matanda na tatawid sa daan ngunit di siya makatawid dahil maraming sasakyan. Ano ang iyong gagawin? A. Pagtatawanan siya C. Hindi siya papansinin B. Tutulungang makatawid D. Pababayaan na lang siya 24. May natanggap kang biyaya mula sa Panginoon. Ano Ang dapat mong gawin? A. Magpasalamat C. Humingi muli B. Tawanan D. Ipagwalang bahala 25. May lumapit sa iyong isang batang pulubi at marumi ang pananamit. Ano ang iyong gagawin? A. Iwasan B. Kaawaan C. Pagtawanan D. Takbuhan 26. Ang matatanda ay dapat nating ______________. A. Tulungan B. Igalang C. Mahalin D. Lahat ay tama 27-30. Kulayan ang mga larawang nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa.
 • 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#4) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO I PANGALAN: _________________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ I. Isulat sa patlang T kung tama at M kung mali ang isinasaad ng pangungusap. ______ 1. Nagpaalam si Lea sa nanay na pupunta siya sa paaralan subalit sa bahay ng kaklase siya nagpunta. ______ 2. Sinabi ni Alesha sa kanyang guro na siya ang nakabasag ng plorera. ______ 3. Sobra ang sukli ng tindera kay Lucille at hindi niya ito isinauli. ______ 4. Kumuha ng pera sa pitaka ni nanay si Alejandro nang hindi nagpapaalam. ______ 5. Nakapulot si Mona ng payong at ibinalik niya ito sa may-ari. ______ 6. Nagpaalam si Kathryn na gagawa ng proyekto ngunit naglaro lamang siya sa kalye. ______ 7. Humingi ng pera si Liza para ipambili ng kwaderno. Bumili siya ng sorbetes sa halip na kwaderno. ______ 8. Nakita ni Patrick na nalaglag ang P50.00 ng kanyang ate. Pinulot niya ito at ibinalik. ______ 9. Binigyan si Rianna ng P100.00 ng kanyang tiya para sa kanilang magkapatid. Pinabarya niya ito at binigay ang kalahati sa kapatid. ______ 10. May proyekto si Ayanna sa Science. Humingi siya ng wastong halagang pambayad.
 • 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net II. Piliin ang titik ng tamang sagot. ______ 11. Sobra ang sukli ng tindera. Ano ang gagawin mo? A. Itatago ang pera. B. Ibabalik ang pera. C. Ibabahagi sa kaibigan. ______ 12. Nakita mo ang iyong kaibigan na nangongopya habang may pagsusulit. Ano ang gagawin mo? A. Gayahin siya upang tumaas ang marka. B. Magkunwaring hindi mo siya nakita. C. Sabihin sa guro. ______ 13. Aksidenteng nabasag mo ang baso. Ano ang gagawin mo? A. Sasabihin ang totoo sa nanay. B. Ililigpit ang baso. C. Sasabihing ang kapatid na bunso ang nakabasag. ______ 14. Nanghiram ka ng kwaderno sa iyong kaklase. Nabasa ito ng ulan. Ano ang gagawin mo? A. Huwag nang isauli ang kwaderno. B. Sabihin ang totoong dahilan ng pagkasira ng kwaderno. C. Sabihin na talagang basa na ito bago mo pa hiramin. ______15. Naiwala mo ang perang pambili ng lapis. Ano ang gagawin mo? A. Huwag ng bumili ng lapis. B. Sabihin sa nanay at tatay na nawala ang lapis. C. Manghiram ng lapis sa kaibigan at ipakita sa nanay. III. Suriin kung wasto ang pag-uugaling ipinakita sa bawat sitwasyon. Lagyan ng tsek kung wasto at x kung hindi. ______ 16. Hindi sinasadya napunit ni RJ ang aklat ni Mikee. Agad hinampas ni Mikee si RJ. ______ 17. Tinutukso palagi ni Rose Ann ang katabi kaya nag-aaway silang dalawa. ______ 18. Kinain ni Ann ang baong tinapay ni Kim. Hindi naman siya nagpaalam. ______ 19. Di sinasadyang napatid mi Ralph si Elily nang tumayo ito para pumunta sa CR. Nagsori si Ralph at tinanggap naman ito ni Emily. ______ 20. Tayo nang tayo si Alexis kaya natabig niya ang tubig sa water jug ni Nino. Nagsori siya pero bigla siyang sinuntok ni Nino.
 • 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IV. Lagyan ng  kung magalang na pananalita at  kung hindi. ______ 21. Salamat po. ______ 26. Makikiraan po. ______ 22. Umalis ka nga riyan. ______ 27. Hindi ko sinasadya. ______ 23. Magandang umaga po. ______ 28. Diyan ka na. ______ 24. Ipagpaumanhin nyo po. ______ 29. Tuloy po kayo. ______ 25. Ewan ko sa iyo. ______ 30. Opo.
 • 22. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO I PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ Sundin ang panuto at bilugan ang tamang sagot. Ano ang nasa larawan? I. Babasahin ng guro ang mga salita. 1. lobo bola yoyo 2. mesa mumo tasa 3. lima sampu walo 4. paso baso piso Isulat ang tsek (✓) kung nagpapakita ng pangangalaga ng kagamitan at ekis (✗) kung hindi. ______ 5. Pagbasag ng plorera. ______ 6. Paglilinis sa kusina. ______ 7. Pagpupunas sa mga pigurin. ______ 8. Pagtalon sa ibabaw ng kama. ______ 9. Pagliligpit ng mga laruan. ______ 10. Paghagis ng baso pagkatapos gamitin. Tingnan ang bawat larawan. Sabihin kung nasaan ang bagay na tinutukoy. Gumuhit ng star sa tapat ng tamang sagot. (loob o labas) Loob Labas 11. Ang bola ay nasa ______ ______
 • 23. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 12. Ang lapis ay nasa ______ ______ 13. Ang ibon ay nasa ______ ______ Magkatugma ba ang dalawang salita? Isulat ang O kung oo at H kung hindi. 14. walis - ipis______ 15. buko - kuba ______ 16. susi - pisi ______ 17. haragan - halaman ______ Tingnan ang larawan. Sagutin ang mga tanong. Iguhit ang inyong sagot. 18. Ano ang nasa harap ng puno? __________
 • 24. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 19. Ano ang nasa likod ng ibon? ____________ 20. Ang __________ ay nasa harap ng ibon. 21. Ang __________ ay nasa kanan ng bag. 22. Ang __________ ay nasa likod ng isda. 23. Nasa gitna ng tuta at isda ang __________. 24. Nasa ibabaw ng libro ang __________. 25. Nasa ilalim ng mesa ang __________. Pagkabitin ng guhit ang mga larawang magkatugma ang pangalan. (26-29) Isulat ang T kung ang unang titik ng salita para sa larawan ay tama at M kung mali. 30. /s/ ______ 33. /l/ ______ 32. /d/ ______ 34. /p/ ______ 32. /k/ ______ 35. /z/ ______
 • 25. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Saang lugar sa paaralan makikita ang mga sumusunod? (Babasahin ng guro) 36. palikuran klinika guidance office 37. silid-aralan kantina klinika Saang lugar sa loob ng tahanan makikita ang: 38. sala silid-tulugan kusina 39. sala silid-tulugan kusina Saang lugar sa pamayanan makikita ang: 40. simbahan parke palengke 41. simbahan parke palengke Sagutin ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot. A. Emang Engkantada B. Pol Putol C. Paz Waldas D. Pat Kalat ______ 42. Sa kuwentong “Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan, sino ang mahilig magsira ng mga halaman?
 • 26. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 43. Sino ang laging aksaya ng ilaw at tubig? ______ 44. Sino ang nagpabago sa mga haragan? ______ 45. Sino ang napunta sa tambak ng basura? Ano ang huling tunog ng nakalarawan? Isulat sa patlang. 45. ______ 48. ______ 46. ______ 49. ______ 47. ______ 50. ______
 • 27. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#2) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO I PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ I. Isulat ang titik ng wastong sagot. ______ 1. Ano ang huling pantig ng nasa larawan? la___ A. wis B. pis C. gis ______ 2. Aling salitang kilos ang angkop sa larawan? A. nagtatanim B. nagbabasa C. naglalaro 3. Sundin ang panuto. Sa loob ng kahon gumawa ng hugis bilog, lagyan ng tatsulok sa loob ng bilog. ______ 4. Alin ang tamang salita para sa larawan A. pamaypay B. bulaklak C. punong-kahoy ______ 5. Si Jose ay aking kaibigan. ______ ay mabait. A. Ako B. Ikaw C. Siya ______ 6. Sina Tony at Ricky ay nasa palaruan. ______ ay naglalaro. A. Siya B. Sila C. Kami ______ 7. Ako at si Karla ay aawit. ______ ay sasayaw din. A. Kami B. Tayo C. Kayo ______ 8. ______ ang bahay namin ay banda roon. A. Ito B. Iyon C. Iyan ______ 9. Hawak ni Fe ang lapis. Ano ang kanyang sasabihin? A. Ito ba ang hinahanap mong lapis? B. Iyan ba ang hinahanap mong lapis? C. Iyon ba ang hinahanap mong lapis? ______ 10. Aling salita ang angkop isulat sa kahon? A. payong B. basket C. bangko
 • 28. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net II. Aling pares ng mga salita ang magkatugma ang tunog? ______ 11. A. bahay B. lapis C. ubas nanay baril atis ______ 12. A. bangko B. ulan C. araw payong buwan tulay ______ 13. Aling pares ng mga salita ang magkaiba ang tunog? A. kanin – pinggan B. patatas-bayabas C. anahaw-kalabaw ______ 14. Ang nanay ay ______ ng mga pinggan. A. naglalaba B. nagluluto C. naghuhugas ______ 15. Si beybi ay ______ ng gatas. A. umiinom B. kumakain C. umiiyak ______ 16. Aling pangungusap ang angkop sa larawan? A. Ang bata ay nagsusulat. B. Ang bata ay kumakain. C. Ang bata ay nagbabasa. II. Piliin ang salitang kilos sa bawat pangungusap. ______ 17. Si Aling Mila ay namimitas ng mga bulaklak. A. Aling Mila B. namitas C. bulaklak ______ 18. Si Miguel ay tahimik na nagsusulat. A. Miguel B. tahimik C. nagsusulat ______ 19. Sino ang batang tauhan sa Alama ng Pinya? A. Nena B. Pina C. Aling Rosa ______ 20. Anong nangyari kay Pina sa katapusan ng Kwento? A. naging bato B. naging pinya C. naging puno ______ 21. Anong katangian ng halamang pinya? A. maraming tinik B. maraming buto C. maraming mata ______ 22. Anong uri ng pamayanan ang maraming gusali at sasakyan. Ano ito? A. baryo B. sitio C. lungsod ______ 23. Saang lugar sa pamayanan, kung saan maraming batang nag-aaral matutong magbasa at magsulat? A. palengke B. paaralan C. ospital
 • 29. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 24. Lugar sa pamayanan kung saan maraming namimiling iba’t-ibang uri ng pagkain at kasuotan? A. palengke B. parke C. paaralan ______ 25. Dito dinadala ang mga may sakit at karamdaman, upang gamutin at lunasan ang karamdaman? A. ospital B. palengke C. parke ______ 26. Lugar sa pamayanan na pwedeng maglaro at maglibang ang mga bata at matanda? A. ospital B. paaralan C. parke ______ 27. Alig pangngalan ang di-tiyak ang kasarian? A. ate B. tatay C. guro ______ 28. Alin ang pambabae? A. mananahi B. pulis C. ginang III. Pakinggan ang kwentong babasahin ng guro. Sagutin ang mga tanong tungkol dito. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Ang Inggiterong Uwak Nakita ng uwak ang agila na dala-dala ang isang tupa sa himpapawid. Nakita rin niya ang dalhin nito ang tupa sa pugad nito. Naiinggit ang uwak. Ginaya niya ang agila. Dinagit niya ang isang tupa. Nagulat siya sa natuklasan. Bukod sa mabigat ang tupa ay sumabit pa ang kuko niya sa balahibo nito. Nakita siya ng nag-aalaga sa tupa. Agad siyang hinuli nito at inilagay sa kulungan. Nang makita siya ng agila at ng mga ibon ay pinagtawanan siya. 29. Bakit ginaya ni uwak si Agila? ____________________________________________________________________ 30. Ano ang natutunan mo sa kwento? ____________________________________________________________________
 • 30. (#1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MOTHER TONGUE-BASED I PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ Isulat ang tamang unang letra / titik ng nasa larawan. 1. ______ 6. ______ 2. ______ 7. ______ 3. ______ 8. ______ 4. ______ 9. ______ 5. ______ 10. ______ Alin ang salitang angkop sa kahon? Ikahon ito. 11. babae kabibi ibaba 12. bumasa bumaba binago 13. palaka payong papaya 14. abaka totoo timba
 • 31. Lagyan ng tsek (✓) ang larawang may unang tunog na nasa unahan. 15./k/ 16. /l/ 17./d/ Isulat ang nawawalang titik / pantig upang mabuo ang salita para sa larawan. 18.___usa 19. bu___ 20.___uta 21. ____ka 22.___oyo 23. ____so 24.___uso 25. gu____
 • 32. Pag-ugnayin sa pamamagitan ng guhit ang dalawang salitang magkasalungat ng kahulugan. (Babasahin ng guro.) 26. manipis malinis 27. mataas makinis 28. matamlay makapal 29. magaspang malayo 30. marumi masigla mababa Isulat ang tamang salitang mabubuo. 31. m-e-s-a _____________ 32. m-a-n-i-k-a _____________ 33. p-u-g-a-d _____________ 34. a-k-l-a-t _____________ Ekisan ang pantig o salitang katulad ng nasa labas. 35. aw kaw kay aw 36. pis pis sip pas 37. walo wala lawa walo 38. am an aw am
 • 33. Aling larawan ang may naiibang unang titik/letra? Ikahon ito. 39. 40. 41. 42. Bilugan ang naiibang pantig/salita. 43. man man mat 44. apat atap apat 45. buo buo ubo 46. pag gad gad Isulat ang katumbas na maliit na titik. 47. R ______ 48. J ______ 49. H ______ 50. Z ______
 • 34. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#2) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MOTHER TONGUE-BASED I PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ A. Isulat ang nawawalang titik ng ngalan ng larawan. 1. 2. 3. ____ ipin ____ elo ____ alaman 4. 5. ____ atawat ____ amit B. Iugnay ang larawan sa salitang klilos. 6. a. nagtatanim 7. b. naliligo 8. c. naglalaba 9. d. nagluluto 10. e. nagbabasa
 • 35. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Lagyan ng ( / ) tsek sa patlang kung ang salita ay ngalan ng bagay, ( X ) kung hindi. 11. babae _______ 12. Tasa _______ 13. gagamba _______ 14. Bulaklak ________ Bilugan ang salitang magkasing kahulugan sa bawat patlang. 15. munti maliit mataas 16. wasto tama mali 17. maligaya malungkot masaya Kahunan ang salitang magkasalungat ang kahulugan. 18. mabaho mabango maalat 19. malinis marumi maganda 20. maitim maputi matamis Piliin ang panghalip sa bawat pangungusap. Guhitan. 21. Naligo sila sa ilog. 22. Siya ay naging mahilig sa pagbabasa at pagsusulat. 23. Mamamasyal tayo sa halamanan. 24. Nabungi ang ngipin niya. 25. Ako ang await sa palatuntunan bukas.
 • 36. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Bilugan ang titik ng tamang sagot. 26. Ano ang kasintunog ng walis ?. a. hikaw b. langis c. watawat d. papel 27. Ito ay bahagi ng pananalita na ipinapalit ng pangngalan. a. Pandiwa b. Panghalip c. Salitang kilos d. Pangungusap 28. Ito ay mula sa giniling na bigas na hinulma sa dahon. Ito ay ipinapayas, ibat-iba ang kulay nito. a. kiping b. tikoy c. suman d. sinukmani 29. Ang “Pahiyas” ay pista ng pasasalamat ng mga ________. a. mangingisda b. magsasaka c. kaminero d. sapatero 30. Maganda ang sapatos ni Pepe. Isinusuot niya ito sa ________. a. kamay b. paa c. ulo d. daliri
 • 37. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#3) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MOTHER TONGUE-BASED I PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ A. Isulat ang nawawalang titik ng ngalan ng larawan. 1. ______ pin A. ngi B. ni C. gi 2. ______ lo A. pe B. re C. le 3. ______ cket A. da B. fa C. ja ______ 4. Masigasig na nag-aral si Rina. Lagi siyang may takdang aralin at lagging matataas ang kanyang nakukuha sa pagsusulit. Sa darating na Araw ng pgkilala, ano ang mangyayari? A. Hindi siya makakapasa B. Makakakuha siya ng medalya C. Papagalitan ng guro ______ 5. Naglalakad si Mila papuntang paaralan. May nakita siyang pera at agad na ibinigay ito sa kanyang guro upang ihanap ang may-ari ng pera. A. Matutuwa ang kanyang guro at magulang. B. Itatago ni Mila ang pera C. Iiyak si Mila Piliin ang nawawalang pantig. 6. ______ebra A. f B. z C. v 7. ______older A. f B. z C. c
 • 38. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 8. Si Manuel L. ______ ay ipinanganak sa Baler, Quezon. Si ang ama ng ating Wikang Pambansa. A. Rizal B. Quezon C. Bonifacio ______ 9. Humingi ang mga bata ng buto kay Tata Celso. Ano ang tunog ng titik C sa pangalang Celso? A. /si/ B. /k/ C. /dzi/ ______ 10. Inaya ni Carina si Vina upang manghingi ng buto. Ano ang tunog ng titik C sa pangalang Carina? A. /si/ B. /k/ C. /dzi/ Isulat ang kasalungat na salitang may salungguhit. ______ 11. Kawawa ang pobreng pulubi. A. mayaman B. mahirap C. malinis ______ 12. Madali lang pala ang pagsusulit. A. mahirap B. mataas C. maayos ______ 13. Masikip ang pakda ni Rosa. A. maingay B. maluwanag C. maganda ______ 14. Maingay ang mga palaka sa sapa. A. tahimik B. madumi C. marami Alin ang salitang kasingkahulugan ng salitang nasa kanan? ______ 15. munti A. maliit B. mataas C. Malaki ______ 16. wasto A. tama B. mali C. hula Piliin ang panghalip sa bawat pangungusap. ______ 17. Naligo sila sa ilog. A. naligo B. sila C. ilog ______ 18. Siya ay nagging mahilig sa pagbabasa at pagsusulat. A. siya B. mahilig C. pagsusulat ______ 19. Mamasyal tayo sa halamanan. A. Mamasyal B. tayo C. halamanan
 • 39. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 20. Madalas magtapon ng basura sa ilog ang mga kapitbahay ni Ana. Nang biglang bumuhos ang malakas na ulan, biglang tumaas ang tubig sa ilog dahilan ng pagbaha sa kanilang lugar. Ano ang sanhi ng pagbaha sa lugar nila Ana? A. Dahil sa mga basurang itinapon sa ilog kaya’t nabara ang daanan ng tubig sa ilog. B. Dahil nagtatanim ng mga puno ang mga tao. C. Dahil bumaha. ______ 21. Ano ang bunga ng madalas na pagtapon ng basura ng mga kapitbahay ni Ana? A. Paglinaw ng tubig sa ilog B. Pagbaha sa lugar C. Ang pag-ulan 22. Magbigay ng salitang magkasing-tunog. Isulat sa kahon. Uriin kung ngalan ng tao, lugar, bagay, o pangyayari ang mga sumusunod: 23. guro ______________ 24. tasa ______________ 25. Padad, Alicia, Isabela ______________ 26. kaarawan ______________ Iugnay ang larawan sa salitang kilos. 27. a. naliligo 28. b. nagtatanim 29. c. sumasayaw 30. d. nagsusulat
 • 40. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MATHEMATICS I PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ Panuto: Pagsamahin ang dalawang pangkat. Ano ang mabubuo? Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. at ay __________ A. C. B. D. 2. at ay __________ A. C. B. D. 3. at ay __________ A. C. B. D.
 • 41. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Ilan ang matitira? Iguhit sa kahon. 4. 5. 6. Ano ang pamilang na pangungusap / number sentence? Bilugan ang titik ng tamang sagot. 7. at ay A. 3 + 2 = 4 C. 5 + 2 = 3 B. 3 + 2 = 5 D. 2 + 3 + 6
 • 42. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 8. A. 10 + 10 = 20 C. 10 + 11 = 21 B. 20 – 10 = 10 D. 20 – 11 = 9 Pagdugtungin ng guhit ang pamilang na pangungusap na addition sa Hanay A at kabaliktarang pamilang na pangungusap na subtraction sa Hanay B. A. B. 9. 4 + 8 = 12 9 - 4 = 5 10. 7 + 9 = 16 16 - 9 = 7 11. 4 + 6 = 10 12 - 8 = 4 10 - 6 = 4 Isulat sa patlang ang tamang sagot sa bawat tanong. 12. Kapag pinagsama ang 15 at 3, ang sagot ay ______. 13. Ang 19 bawasan ng 13 ay ______. 14. Sa number sentence na 7 – 5 = 2, ang minuend ay ______. 15. Sa number sentence na 12 + 8 = 20, tinatawag na sum ang ______. 16. Ang number sentence para sa ay ______. 17. Alin ang difference sa 9 – 2 = 7? ______
 • 43. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Piliin ang tamang sagot. Bilugan ito. 18. Ang sagot sa 14 + 3 at ______. A. 15 B. 18 C. 17 19. Ang addends sa 19 + 2 = 21 ay ______. A. 19 at 2 B. 2 at 21 C. 19 at 21 20. 35 bawasan ng 3 ay ______. A. 33 B. 32 C. 38 Isulat sa kahon ang tamang sagot. 21. 9 + 7 = 22. 12 + 6 = 23. 45 + 5 = 24. 36 25. 72 26. 80 27. 69 + 23 + 18 + 19 + 29 28. 19 29. 35 30. 46 31. 72 - 17 - 12 - 19 - 36 Unawain at sagutin ang mga tanong. (Babasahin ng guro.) Bilugan ang titik ng tamang sagot. May 25 ibon sa puno. Lumipad papalayo ang 13. Ilan ang naiwang ibon sa puno?
 • 44. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 32. Nasaan ang mga ibon? A. sa ilog B. Sa puno C. Sa pugad D. Sa ibaba 33. Ilang ibon ang naroon? A. 23 B. 35 C. 42 D. 25 34. Ilang ibon ang lumipad? A. 13 B. 15 C. 20 D. 12 35. Ilan ang naiwang ibon? A. 16 B. 12 C. 22 D. 38 36. Anong proseso ang ginawa mo? A. addition B. subtraction Kaarawan ni Nena. Binigyan siya ni nanay ng 14 na pulang laso. Binigyan din siya ni ate ng 18 dilaw na laso. Ilan lahat ang lasong natanggap ni Nena? 37. Sino ang may kaarawan? Isulat ang pangalan ng bata. ____________ 38. Sino – sino ang nagbigay ng regalo? A. nanay at lola C. nanay at ate B. nanay at tatay D. nanay lang 39. Ano at ilan ang galing kay nanay? A. 10 pulang laso C. 14 na dilaw na laso B. 14 na pulang laso D. 18 pulang laso 40. Ano at ilan ang galing kay ate? A. 12 dilaw na laso C. 14 na dilaw na laso B. 18 na pulang laso D. 18 dilaw na laso
 • 45. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 41. Ilan lahat ang lasong natanggap ni Nena? A. 30 laso B. 32 laso C. 28 laso D. 35 laso Sagutin ang mga tanong. Piliin ang sagot sa kahon at isulat sa patlang. ₱15.00 ₱10.00 ₱2 fs5.00 ₱40.00 ₱24.00 ₱18.00 ₱4.00 ₱26.00 42 – 43. Bumili ka ng tinapa sa halagang ₱6.00. Kung ₱10.00 ang pera mo, magkano ang sukli mo? __________ 44 – 45. Magkano ang halaga ng pera mo kapag mayroon kang dalawang ₱10.00 at 4 na tig pipiso? __________ 46 – 47. Binigyan ka ng ninong mo ng ₱90.00. Ibinili mo ng laruan ang ₱50.00. Magkanong natira sayo? __________ 48 – 49. Ang baon ni Ben ay ₱10.00. Ang baon ni Roy ay ₱15.00. magkano lahat ang pera nilang dalawa? __________ 50. May ₱18.00 si kuya. Binigyan siya ni tatay ng ₱8.00 pa. Magkano lahat ang pera niya? __________
 • 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MATHEMATICS I PANGALAN: _________________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ Panuto: Bilugan ang titik ng may tamang sagot. 1. Sabihin: Ilang bituin lahat ang nasa larawan? A. 5 B. 3 C. 2 D. 4 2. Anong bilang ang dapat isulat sa kahon kapag pinagsama ang A. 2 + 2 =5 B. 2 + 1 = 3 C. 1 + 3 D. 2 + 2 = 4 3. Ano ang sagot ng 7 at 3? A. 3 B. 3 C. 2 D. 4 4. Ano ang bilang kapag pinagsama ang 8 at 6? A. 14 B. 13 C. 15 D. 12 5. Ano ang mabubuong set kapag pinagsama ang Set A at Set B? A. B. C. 6. Kapag pinagsama ang 7 at 7 ay ______. A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 7. 8 + 7 + ________= 24. A. 19 B. 20 C. 18 D. 9 8. Ano ang sagot kapag pinagsama ang 8 + 5 + 4 = _______ A. 18 B. 17 C. 20 D. 19 9. Ano ang nawawalang bilang? ___________ + 4 = 11 A. 8 B. 7 C. 6 D. 9
 • 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 10. 6 + 5 = ___________ A. 10 B. 12 C. 13 D. 11 11. Hanapin ang sagot: 13 + 9 = ______ A. 21 B. 20 C. 19 D. 22 12. Ang pagsasama-sama ng dalawang bilang o higit pa ay tinatawag na _______. A. Pagdadagdag C. Paghahati B. Pagbabawas D. Pagpaparami 13. 5 + 7 + 8 = __________. A. 19 B. 20 C. 21 D. 22 14. 5 + 5 = ________ A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 15. Sa pagdadagdag ang bilang na pinagsasama ay tinatawag na ___________. A. Addends B. Kabuuan C. Dagdagan 16. Ano ang sagot kapag pinagsama ang 8 at 9? A. 16 B. 17 C. 18 D. 15 17. Ano ang tawag sa sagot ng dagdagan? A. Kabuuan B. Natira C. Bahagi 18. Si Ana ay bumili ng 6 na bayabas at 7 mansanas. Ilang prutas ang kanyang binili? A. 15 prutas B. 13 prutas C. 12 prutas D. 16 prutas 19. Si Ana ay namulot ng 10 malalaking kabibe at si Nilo ay nakapulot ng 8 maliliit na kabibe. Ilang lahat ang napulot nilang kabibe? A. 15 B. 16 C. 17 D. 18 20. Si Ramon ay binigyan ng kanyang Nanay ng ₱ 15.00. Siya ay binigyan pa ng tatay ng ₱20.00. b Ilan lahat ang naibigay na pera kay Ramon? A. ₱35.00 B. ₱25.00 C. ₱30.00 D. ₱40.00 21. Ang nanay ay nagluto ng 25 isda. Di nagtagal, siya ay muling nagluto ng 18 pang isda. Ilan lahat ang nilutong isda ni nanay? A. Bilang ng isdang niluto ni nanay C. Lahat ng isda B. 25 isda, 18 pang isda D. Nagluto si Nanay ng isda 22. Mayroong 10 pulang lobo at 12 dilaw na lobo. Ilan lahat ang bilang ng lobo? A. 10 pulang lobo at 12 dilaw na lobo C. Bilang ng lobo B. Lahat – lahat D. 22 lobo
 • 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Basahin at piliin kung ano ang ibinigay na impormasyon para masagot ang suliranin. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 23. Si Kikoy ay namitas ng 30 duhat at si Mando ay nakapitas ng 18 bayabas. Ilang duhat at papaya ang napitas nilang lahat? A. 30 duhat at 18 bayabas C. Lahat ng napitas B. Bilang ng prutas D. 18 + 30 = N 24. Si Mang Berto ay gumawa ng 16 na basket, si Manuel ay nakagawa ng 18 basket. Ilang basket ang nagawa nilang lahat? A. 16 basket, 18 basket C. Bilang ng basket B. Lahat-lahat D. Mang Berto at Manuel Basahin at piliin ang "Clue" sa bawat suliranin. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot' 25. Si Maria ay may 16 na tsiko sa basket. Dinagdagan pa niya ito ng 16 na pirasso. Ilan lahat ang bilang ng tsiko sa kanyang basket? A. Lahat B. Higit pa C. Tsiko D. Pinagsama lahat 26. Si Mang Lito ay namulot ng 15 itlog sa umaga at 12 itlog sa hapon. Ilan lahat ang napulot na itlog ni Mang Lito? A. Mang Lito B. Lahat C. Napulot D. Marami 27. Anong operasyon ang gagamitin para masagot ang suliranin sa bilang 26? A. Dagdagan C. Hatiin B. Bawasam D. Paramihin 28. Si Aling Rosa ay nakagawa ng 48 bag at si Aling Lita ay nakagawa ng 27 bag. Ilan lahat ang nagawa nilang bag? A. 75 bag B. 65 bag C. 85 bag D. 90 bag 29. Si tatay ay umani ng 267 talong sa kanyang hardin. Si Rosa ay nakapitas ng 368. Ilan lahat ang inani nilang talong? A. 267 + 368 = N C. 268 x 368 = N B. 368 + 268 D. 268 /368 = N 30. Ano ang tamang sagot sa bilang 29? A. 648 B. 635 C. 645 D. 655
 • 49. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA HEALTH I PANGALAN: _________________BAITANG: _______ PETSA: __________ I. Kailan dapat maghugas ng kamay? Lagyan ng tsek (✓) ang tamang sagot. 1. Kapag galing sa palikuran. ______ 2. Bago kumain. ______ 3. Pagkatapos maglaro. ______ 4. Pagkatapos magsulat. ______ 5. Pagkatapos magtanim ng halaman. ______ II. Kailan dapat maghugas ng mga paa? Lagyan ng ekis (✗) ang tamang sagot. 6. Kapag ito ay marumi. ______ 7. Kapag ito ay malinis. ______ 8. Bago matulog. ______ 9. Bago magsuot ng medyas. ______ 10. Pagkatapos magtampisaw sa baha. ______ III. Kailan dapat magpalit ng damit? Gumuhit ng ✿ sa tamang sagot. 11. Pagkatapos maligo. ______ 12. Kapag malinis ang damit. ______ 13. Kapag marumi ang damit. ______ 14. Bago matulog sa gabi. ______
 • 50. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 15. Kapag kakain. ______ IV. Isulat ang T kung tama at M kung mali. 16. Maglaro maghapon. ______ 17. Matulog sa tamang oras. ______ 18. Kumain ng lampas sa oras. ______ 19. Magbihis kung kinakailangan. ______ 20. Kumain nang marumi ang mga kamay. ______ 21. Maghugas ng mga paa kapag marumi ito. ______ 22. Gumamit ng sabon sa paghuhugas ng kamay. ______ 23. Hayaang basa ang mga paa kapag nagsusuot ng medyas. ______ 24. Tumayo nang tuwid. ______ 25. Umupo ng kuba ang katawan. ______ 26. Takpan ang bibig kapag bumabahing. ______ 27. Huwag maghugas ng mga paa kapag lumusong sa baha. ______ 28. Magsuot ng wastong kasuotan kung magsisimba. ______ 29. Maglaro nang nakasuot ng “gown”. ______ 30. Magsuot ng pangsimba kung makikipaglaro. ______
 • 51. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MAPEH - I PANGALAN: _________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ MUSIC PANUTO: Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. ______ 1. Alin sa mga sumusunod na bagay ang may malakas na tunog? A. B. C. ______ 2. Saan patungkol ang awiting “Bahaykubo” A. sa mga hayop B. sa mga bahay C. sa mga halamang gulay ______ 3. Sa awiting “Tong Tong Tong” anong uri ng hayop ang inilalarawan ng malaki, masarap, mahirap hulihin at nangangagat? A. Alimango B. Tilapia C. Suso ______ 4. Sa awiting Pandesal, saan matatagpuan ang pahinga (rest)? Pan de sal 1 2 3 4 A. 2 B. 3 C. 4 ______ 5. Alin ang kaaya-aya ang tunog? A. mga sasakyan B. kulog C. kanta ni Lea Salonga ______ 6. Alin ang di kaaya-aya ang tunog? A. Awiting Makabayan B. Leron Leron Sinta C. Sigaw at awayan ______ 7. Sa awiting Twinkle Twinkle, nag-uumpisa ito sa hand signal na A. sol B. do C. fa ______ 8. Ang hand signal na ay ______. A. mi B. re C. sol ______ 9. Sa tugmang Engine No. 9 o Heto na ang aming tren, Palapit ng palapit Kung sakaling sumadsad Paano ang aking bayad?
 • 52. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Anong sasakyan ang palapit ng palapit? A. Bus B. tren C. traysikel ______ 10. Tumutukoy ito sa bilis o bagal ng isang awitin? A. ritmo B. Tempo C. Daynamiks ARTS ______ 11. Ano ang tawag sa isang likhang sining na nagpapakita ng tanawing anyong tubig? A. Airscape B. Cityscape C. Seascope ______ 12. Isang sikat na Pilipinong pintor na gumuhit ng maraming larawan ng Seascope. A. Felix Hidalgo B. Jose P. Rizal C. Juan Luna ______ 13. Ano ang isinisimbolo ng kulay asul? A. Kagandahan B. Kalinisan C. Kapayapaan ______ 14. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng warm colors? A. Asul B. Berde C. Pula ______ 15. Alin sa mga sumusunod ay mga halimbawa ng cool colors maliban sa isa. Alin ito? A. Asul B. Dilaw C. Lila Anong kulay ang malilikhang pinaghalong pangunahing kulay 6. Pula + Asul = __________ 7. Dilaw + Asul = __________ 8. Pula + Dilaw = __________ ______ 19. Pinagawa kayo ng iyong guro ng isang artwork na may kulay. Paano mo ito kukulayan? A. Kukulayan na mabilis para matapos agad. B. Kulayan sa kahit anong direksiyon. C. Kulayan ito gamit ang isang direksiyon, pababa o pahalang at iwasang lumagpas. ______ 20. Paano ka gumawa ng isang artwork? A. Gawin ito ng maayos, dahan dahan at iwasang marumihan B. Bibilisan ang paggawa ng artwork C. Ipapagawa sa magulang
 • 53. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net PHYSICAL EDUCATION ______ 21. Ang ating katawan ay hinati sa tatlong bahagi. Aling bahagi ng katawan makikita ang ulo? A. Itaas na bahagi B. Ibabang bahagi C. Gitnang bahagi ______ 22. Aling bahagi ng katawan ang maiuugnay sa patakbong kilos ng isang bata? A. paa B. tuhod C. kamay ______ 23. Ang mga sumusunod ay gamit ng braso. Alin ang HINDI? A. Pagbubuhat B. pagtutulak C. paglalakad ______ 24. Ang paglalaro ay makakatulong upang ______. A. mapagod B. manghina ang katawan C. lumalakas ang katawan ______ 25. Ang pag-eehersisyo ay para lamang sa mga matatanda. A. Tama B. Mali C. Ewan ______ 26. Ano ang nadama mo matapos manalo sa laro? A. masaya B. pagod C. mayabang ______ 27. Kung pangkat mo naman ang natalo, ano ang iyong madarama? A. Ipakita ang pagiging isport B. malungkot C. galit ______ 28. Ang pagtakbong 100m ay isang halimbawa ng kilos _____. A. Lokomotor B. Di-Lokomotor C. Static ______ 29. Anong kilos ang tawag natin kapag tayo ay umalis ng lugar? A. Motor B. Lokomotor C. Di-Lokomotor ______ 30. Anong kilos ang tawag natin kapag hindi tayo umalis sa isang lugar? A. Di-Lokomotor B. Lokomotor C. Motor HEALTH ______ 31. Alin sa mga sumusunod ang maling gawain? A. Magsuot ng malinis na damit B. Matulog na marumi ang paa C. Maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain
 • 54. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 32. Ang sabon, suklay, toothbrush, at tuwalya sa saan ginagamit? A. Paglilinis ng bahay B. Paglilinis ng kayawan C. Paglilinis ng sasakyan ______ 33. Napag-aralan mo na hindi maganda sa kalusugan ang kumain ng junk foods o scurls. Ano ang gagawin mo? A. Kakain pa rin dahil masarap B. Iiwasan ang pagkain ng junk foods C. Hindi ipapakita na kumain ng junk foods ______ 34. Binigyan ka ng mama mo ng perang pambili ng pagkain sa recess. Ano ang pinakamainam na bibilhin mo? A. sopas B. softdrinks C. jun foods/curls ______ 35. Madalas umulan tuwing oras ng uwian ng hapon. Ano ang gagawin mo? A. Susuungin ang ulan basta lang makauwi ng maaga B. Magdala ng payong para hindi mabasa sa pag-uwi C. Hindi na lang ako papasok tuwing hapon. ______ 36. Aling pagkain ang dapat kainin sa almusal? A. B. C. ______ 37. Sino sa kanila ang dapat tularan? A. Tinutusok Ni Rex ang kanyang tenga ng lapis B. Naliligo araw-araw si Patty pero hindi nagapalit ng damit C. Gumagamit ng panyo at tissue si Lope dahil sinisipon siya ______ 38. Alin ang tama? A. Laging puyat si Tobi dahil sa labis na panunood ng tv B. Natutulog ng maaga at maaga ding nagigising si Erly C. Laging walang takdang aralin si Mira dahil sa kapapanood ng tv 39-40. Bilugan ang masustansiyang pagkain.
 • 55. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net SUSI SA PAGWAWASTO 1. A 11. C 21. A 31. B 2. C 12. A 22. A 32. B 3. A 13. C 23. C 33. B 4. C 14. C 24. C 34. A 5. C 15. B 25. B 35. B 6. C 16. LILA 26. A 36. C 7. B 17. BERDE 27. A 37. C 8. C 18. KAHEL 28. A 38. B 9. B 19. C 29. B 39. 10. B 20. A 30. A 40.