Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Mang paragon 15 09-2014

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Curio.carlos ruiz rubio 3 b
Curio.carlos ruiz rubio 3 b
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 1 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Ngan TNHH (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Mang paragon 15 09-2014

  1. 1. CTY TNHH NGAÂN Ñòa chæ: 28 Kyù Con _ Q.1 ÑT/Fax 3821.4554 - ÑT:2219 1538 - DÑ:0903.66.44.84 LH Xuaân LOAÏI KÍCH THÖÔÙC ÑÔN GIAÙ GocNHOÂM phản quang INA 2x6T 417,273 INA 3x6T 626,364 INA 4x6T 779,091 INA 2x1m2 570,909 INA 3x1m2 916,364 INA 4x1m2 1,071,818 ABC 2x6T 530,000 ABC 3x6T 818,182 ABC 4x6T 994,545 ABC 2x1m2 750,909 ABC 3x1m2 1,217,273 ABC 4x1m2 1,477,273 Ñôn 6T Mica(PSN) - Inox(PXC) 192,727 Ñoâi 6T Mica(PSN) - Inox(PXC) 315,455 Ñôn 1m2 Mica(PSN) - Inox(PXC) 253,636 Ñoâi 1m2 Mica(PSN) - Inox(PXC) 395,455 Heo Đôn 6T PCN (Voøm V Sơn) 179,091 Heo Đoâi 6T PCN (Voøm V Sơn) 294,091 Heo Ñôn 1m2 PCN (Voøm V Sơn) 219,091 Heo Đoâi 1m2 PCN (Voøm V Sơn) 333,636 Heo Ba 1m2 PCN (Voøm V Sơn) 493,636 Heo Bốn 1m2 PCN (Voøm V Sơn) 675,455 Taêng phoâ 6T/1M2 Moûng 76,364 Taêng phoâ 6T/1M2 Daøy 72,727 Ñôn 6T Mỏng MMP 140,909 Ñoâi 6T Mỏng MMP 217,727 Ñôn 1m2 Mỏng MMP 172,727 Ñoâi 1m2 Mỏng MMP 265,455 lon 3.5 DLA -90 55,455 lon 4.5 DLA -115 84,545 lon 5.5 DLA -140 116,364 lon 6 DLA - 160 135,454 lon 8 DLA - 195 194,545 * Giaù chöa bao goàm Vat BAÛNG GIAÙ MAÙNG PARAGON (COÙ TAÊNG PHOÂ )

×