Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
džĂŵĞŶ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ϮǑ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ     ͘ ͘d͘ ŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ /      /͘ ͘^͘ ,ƵĞƌƚĂ ZŽƐĂƌŝŽEŽŵďƌĞ LJ ĂƉĞůůŝĚŽƐ͗ͺ...
&RPSUXHED VL ‫ ݔ‬ൌ ͵ HV VROXFLyQ GH ODV HFXDFLRQHV             ௫    ଽ௫D Ͷ‫ ݔ‬൅ ʹ ൌ ͵Ͷ െ ͵‫ݔ‬  E  ൅Ͷ ൌ ...
¢3RU TXp HQ ODV GLHWDV YHJHWDULDQDV HVWULFWDV VH SXHGHQ SURGXFLU HVWDGRV FDUHQFLDOHV GH DOJXQRVDPLQRiFLGRV HVHQFLDOHV"  ...
Examen de recuperación del 2º trimestre de 3º de diver
Examen de recuperación del 2º trimestre de 3º de diver
Examen de recuperación del 2º trimestre de 3º de diver
Examen de recuperación del 2º trimestre de 3º de diver
Examen de recuperación del 2º trimestre de 3º de diver
Examen de recuperación del 2º trimestre de 3º de diver
Examen de recuperación del 2º trimestre de 3º de diver
Examen de recuperación del 2º trimestre de 3º de diver
Examen de recuperación del 2º trimestre de 3º de diver
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Examen de recuperación del 2º trimestre de 3º de diver

437 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Sport, Unterhaltung & Humor
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Examen de recuperación del 2º trimestre de 3º de diver

 1. 1. džĂŵĞŶ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ϮǑ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ͘ ͘d͘ ŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ / /͘ ͘^͘ ,ƵĞƌƚĂ ZŽƐĂƌŝŽEŽŵďƌĞ LJ ĂƉĞůůŝĚŽƐ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ƵƌƐŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺ &ĞĐŚĂ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ0DWHPiWLFDV L TXp H[SUHVLRQHV VRQ PRQRPLRV FXiOHV SROLQRPLRVD ͵‫ ݔ‬ଶ E ͷ‫ ݔ‬ଶ ൅ ʹ F ‫ ݔ‬ȉ ሺെ͵‫ ݔ‬ଶ ሻ G ‫ ݕݔ‬ଶ ȉ ሺെ‫ݑ‬ሻ ȉ ‫ ݒ‬ହ H ‫ݔ‬൅‫ݕ‬ (VFULEH OD SDUWH OLWHUDO GH ORV VLJXLHQWHV PRQRPLRVD ‫ݔ‬ଷ E െͺ‫ ݕݔ‬ଶ ‫ݑ‬ଷ ‫଼ ݖ‬ F Ȃ ‫ݔ‬ଶ G ͵‫ ݕݔ‬ଶ ¢&XiO HV HO FRHILFLHQWH GH FDGD XQR GH ORV PRQRPLRV DQWHULRUHV" ¢&XiO HV HO JUDGR GH FDGD XQR GH ORV PRQRPLRV GHO HMHUFLFLR " &DOFXOD HO YDORU QXPpULFR GH ORV VLJXLHQWHV PRQRPLRV ଶ ‫ ݖݕݔ‬ଷ ʹ‫ݕݔ‬ ‫ݔ‬ଶ‫ݕ‬ଷD ൜ ‫ݔ‬ E ൜ F ൜ G ൜ ‫ ݔ‬ൌ െͳ ‫ ݔ‬ൌ Ͳ ǡ‫ ݕ‬ൌ ͳ ǡ‫ ݖ‬ൌ ʹ ‫ ݔ‬ൌ ʹ ǡ‫ ݕ‬ൌ ͵ ‫ ݔ‬ൌ െʹ ǡ ‫ ݕ‬ൌ െͳ &DOFXOD ODV VLJXLHQWHV VXPDV UHVWDV GH PRQRPLRVD ʹ‫ ݔ‬൅ ͵‫ݔ‬ E ͵‫ ݔ‬ଶ ൅ ͷ‫ ݔ‬ଶ െ ͺ‫ ݔ‬ଶ F ‫ ݖݕݔ‬െ ʹ‫ݖݕݔ‬ G ʹ‫ ݔ‬൅ ͵‫ ݔ‬ଶ &DOFXOD ORV VLJXLHQWHV SURGXFWRV GH PRQRPLRVD ‫ݔ‬ଶ ȉ ‫ݔ‬ଷ E ʹ‫ ݕݔ‬ଶ ȉ ͷ‫ି ݔ‬ଵ ‫ݑݕ‬ F ‫ ݔ‬ଶ ȉ ‫ି ݔ‬ଶ G ͵‫ ݖݕݔ‬ଶ ȉ ʹ &DOFXOD ODV VLJXLHQWHV GLYLVLRQHV GH PRQRPLRVD ‫ݔ‬ଷǣ ‫ݔ‬ଶ E ‫଼ݔ‬ǣ ‫଼ݔ‬ F ͸‫ ݕݔ‬ଶ ‫ ݖ‬ହ ǣ ͵‫ ݔ‬ଶ ‫ ݖݕ‬ଷ G Ͷ‫ ݔ‬ଶ ǣ ʹ‫ ݕ‬ଶ L FXiOHV GH HVWDV H[SUHVLRQHV VRQ PRQRPLRV FXiOHV SROLQRPLRVD ʹ‫ ݔ‬ଷ E Ͷ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͵ F ͵‫ ݔ‬ଶ െ ʹ‫ ݔ‬ଷ G ͵‫ ݔ‬ଶ ȉ ሺെʹ‫ ݔ‬ଷ ሻ DOH XQ QRPEUH D ORV VLJXLHQWHV SROLQRPLRV FRPR HQ HO HMHPSORʹ‫ ݔ‬െ ͷ‫ ଻ ݔ‬൅ Ͷ‫ ݔ‬െ ʹ OR OODPDUp ܲሺ‫ݔ‬ሻ ସD Ȃ ‫ ݔ‬൅ Ͷ‫ ݔ‬െ ͺ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͷ‫ ݔ‬ସ E ͷ‫ ݕݔ‬ଶ െ ͻ‫ ݔ‬ଶ ‫ݕ‬ F Ȃ ‫ ݔ‬ଶ ‫ ݒݑݖݕ‬൅ ͵‫ݖݔ‬ G ‫ݔ‬൅‫ݕ‬ L FXiO HV HO JUDGR GH ORV VLJXLHQWHV SROLQRPLRVD ‫ ݔ‬െ Ͷ‫ ݔ‬ସ ൅ ‫ ݔ‬ଷ െ ͹‫ ݔ‬ଶ ൅ ‫ ݔ‬െ ͳ E ‫ ݔ‬ଶ ‫ ݕ‬ଷ ൅ ‫ ݕݔ‬െ ‫ ݕݔ‬ହ ହ F ‫ ݔ‬ହ ൅ ʹ‫ ݔ‬ଶ െ ‫ ݔ‬ହ G ‫ ݔ‬ଶ ‫ ݖݕ‬ଷ ൅ ʹ 5HGXFH ORV VLJXLHQWHV SROLQRPLRVD ͳ ൅ Ͷ‫ ݔ‬ସ െ ‫ ݔ‬൅ ͵‫ ݔ‬ଷ െ ʹ‫ ݔ‬൅ ͷ‫ ݔ‬ଶ െ ͺ‫ ݔ‬ସ ൅ ͵‫ ݔ‬ଷ െ ͷ E ʹ‫ ݔ‬ଶ െ ͳ െ ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͺ L FXiO HV HO WpUPLQR LQGHSHQGLHQWH GH ORV SROLQRPLRV GHO HMHUFLFLR DGR HO SROLQRPLR ܲሺ‫ݔ‬ǡ ‫ݕ‬ሻ ൌ ‫ ݔ‬ଶ ൅ ‫ ݕݔ‬FDOFXODD ܲሺͳǡͲሻ E ܲሺͲǡͳሻ F ܲሺͳǡͳሻ G ܲሺെͳǡ െͳሻDGRV ORV VLJXLHQWHV SROLQRPLRV ܲሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͵‫ ݔ‬ସ െ ‫ ݔ‬ଷ ൅ ʹ‫ ݔ‬൅ Ͷ ܳሺ‫ݔ‬ሻ ൌ Ͷ‫ ݔ‬ସ ൅ ͸‫ ݔ‬ଷ െ ‫ ݔ‬ଶ ൅ ʹ ܴሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͳ&DOFXOD ܲሺ‫ݔ‬ሻ ൅ ܳሺ‫ݔ‬ሻ ܲሺ‫ݔ‬ሻ െ ܳሺ‫ݔ‬ሻ ܳሺ‫ݔ‬ሻ െ ܲሺ‫ݔ‬ሻ ܲሺ‫ݔ‬ሻ ȉ ܴሺ‫ݔ‬ሻ D HO GHVDUUROOR GH ODV VLJXLHQWHV H[SUHVLRQHVD ሺ‫ ݔ‬൅ ͸ሻଶ E ሺʹ‫ ݔ‬െ ͵ሻଶ F ሺ͵‫ ݔ‬ଶ ൅ Ͷሻ ȉ ሺ͵‫ ݔ‬ଶ െ Ͷሻ (VFULEH ORV VLJXLHQWHV SROLQRPLRV FRPR HO FXDGUDGR GH XQD VXPD HO FXDGUDGR GH XQD UHVWD R XQDVXPD SRU XQD GLIHUHQFLD VHJ~Q FRUUHVSRQGD HQ FDGD FDVRD ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͳ͸‫ ݔ‬൅ ͸Ͷ E ‫ ݔ‬ଶ െ ͳͶ‫ ݔ‬൅ Ͷͻ F ‫ ݔ‬ଶ െ ͺͳ
 2. 2. &RPSUXHED VL ‫ ݔ‬ൌ ͵ HV VROXFLyQ GH ODV HFXDFLRQHV ௫ ଽ௫D Ͷ‫ ݔ‬൅ ʹ ൌ ͵Ͷ െ ͵‫ݔ‬ E ൅Ͷ ൌ ଶ ଶ5HVXHOYH ODV VLJXLHQWHV HFXDFLRQHV Ͷ‫ ݔ‬െ ͵ ൌ ͷ ͵‫ ݔ‬൅ ͷ ൌ ‫ ݔ‬൅ ͳ ʹ െ ‫ ݔ‬ൌ െ͵ሺ‫ ݔ‬൅ ͷሻ Ͷሺʹ‫ ݔ‬൅ ͳሻ ൌ ‫ ݔ‬൅ Ͷ ௫ିସ ௫ ଷ௫ ଵ ହ ൌ͵ ͵െ ൌ‫ݔ‬െͳ ൅ ൌ ͷ‫ ݔ‬൅ ଶ ହ ସ ଷ ଶ%LRORJtD(OLJH OD ~QLFD UHVSXHVWD FRUUHFWD D 7RGRV ORV VHUHV YLYRV WLHQHQ HQ VX FRPSRVLFLyQ XQ GH DJXD E 7RGRV ORV VHUHV YLYRV WLHQHQ HQ VX FRPSRVLFLyQ XQ GH DJXD F 7RGRV ORV VHUHV YLYRV WLHQHQ HQ VX FRPSRVLFLyQ XQ GH DJXD G 1R WRGRV ORV VHUHV YLYRV WLHQHQ DJXD HQ VX FRPSRVLFLyQ DOJXQRV FRPR ODV SODQWDV VyOR WLHQHQKLGUyJHQR D /D YLGD HQ OD 7LHUUD H[LVWH JUDFLDV D OD SUHVHQFLD GH FDUERQR R[tJHQR E /D YLGD HQ OD 7LHUUD H[LVWH JUDFLDV D OD SUHVHQFLD GH KLGUyJHQR F /D YLGD HQ OD 7LHUUD H[LVWH JUDFLDV D OD SUHVHQFLD GH + 2 G /D YLGD GH OD 7LHUUD H[LVWH JUDFLDV D OD H[LVWHQFLD GH YLWDPLQDV TXH OHV FRQILHUHQ HQHUJtD D /RV KLGUDWRV GH FDUERQR GHEHQ VHU ORV QXWULHQWHV PDRULWDULRV HQ QXHVWUD GLHWD E /RV KLGUDWRV GH FDUERQR D SHVDU GH VHU PX LPSRUWDQWHV QR GHEHQ VHU ORV QXWULHQWHVPDRULWDULRV HQ QXHVWUD GLHWD F /RV KLGUDWRV GH FDUERQR MXQWR FRQ ODV SURWHtQDV ODV JUDVDV ODV YLWDPLQDV GHEHQ VHU ORVQXWULHQWHV PDRULWDULRV HQ QXHVWUD GLHWD G 7RGDV ODV DQWHULRUHV VRQ YHUGDGHUDV D /RV DOLPHQWRV DQLPDOHV VRQ XQD IXHQWH GH ILEUD DOLPHQWDULD E /RV DOLPHQWRV YHJHWDOHV VRQ XQD IXHQWH GH ILEUD DOLPHQWDULD F /DV JUDVDV FRQVWLWXHQ XQD IXHQWH GH ILEUD DOLPHQWDULD G /DV YLWDPLQDV FRQVWLWXHQ XQD IXHQWH GH ILEUD DOLPHQWDULD D /DV YLWDPLQDV VRQ LQGLVSHQVDEOHV SDUD OD YLGD DXQTXH QR QRV DSRUWHQ HQHUJtD E /DV YLWDPLQDV VRQ LQGLVSHQVDEOHV SDUD OD YLGD QRV DSRUWDQ HQHUJtD F /DV YLWDPLQDV QR VRQ LQGLVSHQVDEOHV SDUD OD YLGD DXQTXH QRV DSRUWDQ JUDQ FDQWLGDG GH HQHUJtD G /DV YLWDPLQDV QR QHFHVLWDQ VHU LQJHULGDV D TXH ODV VLQWHWL]DPRV HQ QXHVWUR FXHUSR D /DV JUDVDV QRV DXGDQ D IRUPDU QXHYDV HVWUXFWXUDV E /DV JUDVDV WLHQHQ XQD IXQFLyQ UHJXODGRUD HQ QXHVWUR RUJDQLVPR F /DV JUDVDV QR WLHQHQ QLQJXQD XWLOLGDG HQ QXHVWUR RUJDQLVPR FRQ HOOD VyOR DXPHQWDPRV GH SHVR G /DV JUDVDV WLHQHQ XQD IXQFLyQ HQHUJpWLFD HQ QXHVWUR RUJDQLVPR &RQ OD UXHGD GH ORV DOLPHQWRV TXH KDEUiV HODERUDGR FRQWHVWD D ODV VLJXLHQWHV FXHVWLRQHVD ¢3RGUtDV GHFLU TXp IXQFLyQ WLHQH FDGD JUXSR IXQFLyQ TXH GHVHPSHxD HQ HO RUJDQLVPR "E &ODVLILFD ORV VLJXLHQWHV DOLPHQWRV VHJ~Q OD IXQFLyQ R IXQFLRQHV TXH GHVHPSHxDQ )LOHWH GH WHUQHUD 7RUWLOOD D OD IUDQFHVD %DWLGR GH QDWD <RJXU 3DWp GH KtJDGR GH FHUGR 3ROOR HQ SHSLWRULD &HUHDOHV FRQ OHFKH 3DQ FRQ DFHLWH GH ROLYD 3ODWR GH OHQWHMDV 1DUDQMD
 3. 3. ¢3RU TXp HQ ODV GLHWDV YHJHWDULDQDV HVWULFWDV VH SXHGHQ SURGXFLU HVWDGRV FDUHQFLDOHV GH DOJXQRVDPLQRiFLGRV HVHQFLDOHV" ¢$ TXp VH UHILHUH HO WpUPLQR ´FDORUtDV YDFtDVµ" ¢4Xp DOLPHQWRV QRV SURSRUFLRQDQ HVWDV FDORUtDVYDFtDV" &LWD ODV IXQFLRQHV TXH FXPSOH OD ILEUD GLHWpWLFD HQ QXHVWUR RUJDQLVPR ¢4Xp HV HO SHULVWDOWLVPRLQWHVWLQDO" 5HOOHQD ORV KXHFRV GHO HVTXHPD SXHGHV KDFHUOR D OiSL]3UHJXQWDV D UHDOL]DU0DWHPiWLFDV0RQRPLRV3ROLQRPLRV(FXDFLRQHV0RQRPLRV SROLQRPLRV0RQRPLRV HFXDFLRQHV3ROLQRPLRV HFXDFLRQHV7RGR%LRORJtD%LRORJtD(VTXHPD

×