Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Lựa chọn nhà cung cấp CRM

2.151 Aufrufe

Veröffentlicht am

Mô tả các bước để bạn lựa chọn cho mình một nhà cung cấp CRM và một giải pháp CRM phù hợp.

Lựa chọn nhà cung cấp CRM

 1. 1. 2011 CÁC BƯ C MUA S M GI I PHÁP CRM LÀM SAO Đ CH N ĐƯ C NHÀ CUNG C P T T NH T CHO DOANH NGHI P C AB N Tài li u nh m m c tiêu hư ng d n cho các doanh nghi p t ng bư c ñ l a ch n cho mình m t nhà cung c p gi i pháp CRM phù h p nh m tránh các s c ñáng ti c x y ra trong quá trình tri n khai và s d ng. Nhóm tư v n gi i pháp CRM Lactien JSC 9/22/2011
 2. 2. CÁC BƯ C MUA S M GI I 2 PHÁP CRML I NÓI Đ UCh n m t gi i pháp CRM cho doanh nghi p c a b n là m t công vi c th c s khókhăn và m t r t nhi u th i gian. N u ch ng may l a ch n sai, b n có th v a m tti n, v a m t th i gian mà l i làm cho doanh nghi p c a b n r i tung lên và sau ñól i b t ñ u vi c tìm nhà cung c p khác vì h th ng ñã ch n có th không còn phùh p n a. Tài li u ñư c vi tTrong tài li u này, chúng tôi s hư ng d n dư i s h tr vcác b n các bư c ñ ch n cho mình m t gi i m t tư li u và bi u m u c apháp CRM phù h p v i doanh nghi p c a Công ty C ph n Tin h c L c Tiên. ươngb n hi n t i và c trong tươ lai. N i dung N u c n thêm thông tin, xin liên hc a tài li u d a trên tài li u hư ng d n mua (08)22115070, lienhe@lacien.com ienhe@lacien.com ho c website: http://lactien.com lactien.coms m gi i pháp CRM mà chúng tôi tham kh oñư c t các tài li u nư c ngoài và th c tquá trình ñi tư v n, tri n khai các gi i pháp CRM c a L c Tiên. Chúng tôi hy v ngr ng tài li u có th giúp ích cho các b n khi ch n m t gi i pháp CRM phù h p, hm t trong nh ng c m t ñư c nh c ñ n r t nhi u trong th i gian g n ñây. Th mchí, có nhi u doanh nghi p còn xem CRM nh là m t gi i pháp c u cánh trong nhưchi n lư c kinh doanh c a mình khi mà tình hình c nh tranh ngày càng gay g t và ranhph c t p.7 bư c này s giúp b n b t ñ u t vi c xác ñ nh mình c n gì cho t i khi xác ñ nhnhà cung c p r i cu i cùng là tri n khai h th ng. Làm theo các bư c này s giúpb n không ch ti t ki m th i gian mà còn c công s c và ti n b c. Lactien JSC | lactien.com | facebook.com/lactienjsc | lienhe@lactien.com | (08) 22 11 5070 enhe@lactien.com
 3. 3. CÁC BƯ C MUA S M GI I 3 PHÁP CRMXÁC Đ NH YÊU C UBư c ñ u tiên trong vi c quy t ñ nh l a ch n m tgi i pháp CRM là xác ñ nh m t cách rõ ràng cácm c tiêu kinh doanh c a b n và nh ng yêu c u màb n ñ t ra cho h th ng CRM và các ch c năng c anó. Lưu ý r ng vi c xác ñ nh chi n lư c kinhdoanh, chi n lư c bán hàng, chi n lư c khách hàngvà xác ñ nh giá tr cho khách hàng cũng như chochính doanh nghi p c a b n là ti n ñ quan tr ngcho vi c xác ñ nh các yêu c u c a h th ng CRM.Sau ñó b n s s d ng cách l y các yêu c u t các phòng ban trong doanh nghi pc a b n v h th ng CRM, ñó là phòng bán hàng, chăm sóc khách hàng,marketing, phòng IT, ñ i ngũ lãnh ñ o. Dĩ nhiên ñây chúng tôi s không bàn ñ ncách làm sao ñ b n có th xác ñ nh m t cách ñúng nh t bư c này, b n có th tìmñ c các bài vi t khác trong quy trình tri n khai m t h th ng CRM c a chúng tôi.Các yêu c u c a b n nên bao g m các h ng m c sau ñây: • Yêu c u ñ i v i nhà cung c p • Yêu c u v ch c năng • Quy trình • Yêu c u k thu t • Yêu c u tích h p h th ng • Yêu c u v chi phí và kinh phí • Đào t o và h tr • Xác ñ nh hi u qu trên s v n ñ u tư và kh năng c i ti n ch t lư ng s n ph m hay d ch v c a công ty. Lactien JSC | lactien.com | facebook.com/lactienjsc | lienhe@lactien.com | (08) 22 11 5070
 4. 4. CÁC BƯ C MUA S M GI I 4 PHÁP CRMSau khi xác ñ nh rõ các yêu c u này, b n có th b t ñ u t o m t yêu c u chào hàngcho các nhà cung c p c a b n. M t yêu c u chào hàng ñư c vi t t t s giúp b n r tnhi u trong vi c xác ñ nh ñâu là nhà cung c p t t nh t mà b n c n.B n cũng c n ph i ñ t ra ñ ưu tiên cho t ng h ng m c ( theo ñi m t 0 ñ n 10) vàcác h ng m c b t bu c ph i có ñ chu n b g i cho các nhà cung c p.Dư i ñây là m u c a chúng tôi hay s d ng khi tư v n cho các doanh nghi p khimua s m các gi i pháp CRM ho c chúng tôi s d ng ñ làm vi c v i các doanhnghi p khi l y yêu c u. Lactien JSC | lactien.com | facebook.com/lactienjsc | lienhe@lactien.com | (08) 22 11 5070
 5. 5. CÁC BƯ C MUA S M GI I 5 PHÁP CRMLÊN DANH SÁCH NHÀ CUNG C P – G I YÊU C U CHÀO HÀNGSau khi xác ñ nh ñư c các yêu c u ñ i v i h th ng vàv i nhà cung c p, b n nên lên danh sách các nhà cungc p có th ñáp ng ñư c các yêu c u c a b n. Có r tnhi u thông tin v các nhà cung c p CRM b n có th tìmñư c trên Internet. Tuy nhiên sau ñây là m t s n i dungmà b n c n quan tâm ñ ch n nhà cung c p phù h p: • Nên ch n nh ng nhà cung c p ñã có khách hàng • Ch n nhà cung c p ñã t ng tri n khai h th ng cho khách hàng trong ho c g n v i ngành c a b n. • Ch n nh ng nhà cung c p có kh năng t o ra các giá tr t các h th ng CRM ch không ph i ñơn thu n tri n khai m t h th ng CRM ñã có s n. bư c này b n c n ph i g i cho các nhà cung c p m t yêu c u chào hàng, có haicách ñ b n l a ch n. M t là g i cho h m t m u chào hàng b ng cách ñưa ra choh các thông tin c n thi t bao g m: - Hư ng d n t ng quan v doanh nghi p c a b n và ñ nh hư ng phát tri n trong tương lai - Hư ng d n t ng quan v nhu c u c a b n - T ng quan v h t ng CNTT b n ñang có - Các thông tin liên l c c n thi t và hư ng d n liên l c - Các ch c năng b n mong mu n cóCách th hai là b n g i cho h m t file excel và yêu c u ñi n vào các ch c năng:Trong ñó các ký hi u SUP, MOD, 3RD.. ñư c hi u như sau: Lactien JSC | lactien.com | facebook.com/lactienjsc | lienhe@lactien.com | (08) 22 11 5070
 6. 6. CÁC BƯ C MUA S M GI I 6 PHÁP CRMT i ñây, d a trên ph n h i c a các nhà cung c p, b n ñã hoàn toàn có th ñánh giásơ b ñư c ñâu là nh ng nhà cung c p có th cung c p gi i pháp t t cho doanhnghi p c a b n. V i các ch c năng b t bu c có, n u nhà cung c p nào không htr thì chúng ta ñã có th lo i ngay t ñ u mà không c n ph i cân nh c gì thêm. Lactien JSC | lactien.com | facebook.com/lactienjsc | lienhe@lactien.com | (08) 22 11 5070
 7. 7. CÁC BƯ C MUA S M GI I 7 PHÁP CRMYÊU C U NHÀ CUNG C P DEMO CÁC GI I PHÁP C A HSau khi g i yêu c u chào hàng cho các nhà cungc p mà b n ñã lên danh sách, b n c n ph i cóm t bu i yêu c u h demo cho b n th y các yêuc u c a b n ñã s n sàng trong gi i pháp c a hho c ít ra là có th s n sàng n u c u hình l i hth ng, ñây cũng là d p ñ b n gi i thích các yêuc u c a b n và nghe nh ng tư v n t h .Công vi c c a b n s tr nên d dàng hơn r tnhi u d a trên các ph n h i c a các nhà cung c p v i các yêu c u c a b n. Hãyth n tr ng v i các nhà cung c p không ñáp ng ñư c yêu c u c a b n ho c khôngtuân th ñúng th i gian quy ñ nh. Đ ng th i, nên t p trung hơn v i các nhà cungc p dành th i gian cho yêu c u c a b n.T i th i ñi m này b n c n ph i xác ñ nh ñâu là nhà cung c p phù h p v i yêu c uc a b n.Yêu c u m i nhà cung c p ch ng t r ng h có th ñáp ng yêu c u c ab n b ng cashc demo cho b n th y t t c các ch c năng này ho c cho phép b n sd ng b n dung th ñ ch ng minh. Khi demo ho c dung th , hãy chú ý ñ n cácyêu c u sau ñây: • S n ph m này có phù h p v i môi trư ng c a b n hay không? • Giao di n có rõ ràng không? Có th ng nh t qua các module khác nhau hay không? • Các thông tin c n lưu l i là gì? • Vi c nh p thông tin có phi n ph c không? • Có m t quy trình s n trong ph n m m chưa?Sau ñó, b n c n ph i yêu c u nhà cung c p ch ra h có th ñáp ng các yêu c u kthu t không? Kh năng sinh l i t h th ng như th nào? Kh năng gi i quy t cácv n ñ có th x y ra khi tri n khai? Kh năng ñào t o và h tr sau này?... Lactien JSC | lactien.com | facebook.com/lactienjsc | lienhe@lactien.com | (08) 22 11 5070
 8. 8. CÁC BƯ C MUA S M GI I 8 PHÁP CRMGI M S LƯ NG NHÀ CUNG C P TI M NĂNG XU NG CÒN 2Sau khi yêu c u demo, b n c n ph i xem xét các y u t sau ñây ñ l a ch n m tnhóm kho ng 2 nhà cung c p ti m năng cho gi i pháp CRM mà b n ñang c n.Dư i ñây là các y u t xem xét ñ l a ch n: - Nhà cung c p nào demo s n ph m c a h ñáp ng các yêu c u c a b n cho h th ng CRM trong tương lai. - Nhà cung c p nào có ti m l c tài chính t t hơn và có tên trên th trư ng ( ít nh t lĩnh v c CRM mà b n ñang c n). - Nhà cung c p nào làm b n c m giác d thương th o hơn? - Gi i pháp c a các nhà cung c p có giá c như th nào? Gi i pháp nào r hơn? - Nhà cung c p nào ch ng t ñư c r ng h ñã t ng gi i quy t các bài toán tương t như b n ñang mong mu n gi i quy t? - Nhóm ñánh giá gi i pháp c a b n nghĩ gì v các nhà cung c p này? Sau khi có ñ y ñ các tiêu chí ñánh giá, b n nên ch n ra 2 nhà cung c p ti m năng ñ d dàng t p trung thương lư ng v i h sau này nh m tìm ra nhà cung c p t t nh t cho ñơn v c a b n. Lactien JSC | lactien.com | facebook.com/lactienjsc | lienhe@lactien.com | (08) 22 11 5070
 9. 9. CÁC BƯ C MUA S M GI I 9 PHÁP CRMĐÁNH GIÁ CHI TI T CÁC YÊU C U V I NHÀ CUNG C P Đ i v i các d án tương ñ i l n, b n có th b tñ u bư c này b ng cách yêu c u 2 nhà cung c pti m năng ch ng t r ng h có th ñáp ng ñ y ñcác yêu c u c a b n. B n ph i yêu c u h cung c pb n demo trên m ng ho c b n dung th t i công tyb n ñ xem xét: - Gi i pháp có lưu tr ñ y ñ thông tin mà b n c n hay không? - Gi i pháp có lưu tr và h tr qu n lý ñ y ñ quy trình làm vi c trong doanh nghi p b n hay không?B n ph i s d ng m t vài ngày làm vi c ñ áp d ng th c s hai gi i pháp này vàocông vi c, ngay sau khi áp d ng, b n s có cái nhìn tương ñ i chính xác v t nggi i pháp và ch c năng c a chúng và hoàn toàn có th so sánh ñư c ñâu là gi ipháp t t hơn.Trong bư c này b n cũng c n ph i lưu ý ñ n v n ñ k thu t, ki n trúc c a hth ng và các yêu c u k thu t có ñáp ng ñư c yêu c u ñ ra hay không? B nkhông th s d ng m t gi i pháp ch y trên n n t ng windows server trong khi ht ng CNTT trong doanh nghi p c a b n l i d a trên n n t ng Linux.Nên có m t bu i trình bày sau th i gian dùng th ho c ch y demo trư c công tyho c nh ng ngư i có liên quan ñ nh ng ngư i này ñ t câu h i và các tình hu ngcó th x y ra. Nhà cung c p s trình bày gi i pháp c a h và gi i ñáp các th c m cnày. Lactien JSC | lactien.com | facebook.com/lactienjsc | lienhe@lactien.com | (08) 22 11 5070
 10. 10. CÁC BƯ C MUA S M GI I 10 PHÁP CRMTHƯƠNG LƯ NGB n s ch n m t trong hai nhà cung c p, ñi u ñó là khá rõ rang và h ñ u bi t ñi uñó. B n c n làm vi c v i c hai ñ th o lu n và yêu c u h g i b ng báo giá. Lưu ýr ng trong v n ñ mua s m ph n m m, m i th ñ u có th thương lư ng và ñay làlúc b n c n th hi n ñi u ñó. Các v n ñ c n thương lư ng bao g m: • Chi phí tri n khai • Chi phí b o trì và h tr • Gi i h n s gia tăng chi phí. • Chi phí nâng c p ph n m m • H tr k thu t và ñào t o • B o hành • Cam k t dài h n c a nhà cung c pM t trong nh ng cách ñ có th thương lư ng là b n có th s d ng cách thamchi u giá gi a các nhà cung c p khác nhau. Lactien JSC | lactien.com | facebook.com/lactienjsc | lienhe@lactien.com | (08) 22 11 5070
 11. 11. CÁC BƯ C MUA S M GI I 11 PHÁP CRML A CH N NHÀ CUNG C P VÀ TRI N KHAI H TH NG CRMSauk hi có ñ y ñ thông tin c n thi t, ñây là bư c b n ph iquy t ñ nh l a ch n nhà cung c p cho gi i pháp CRM c ab n. Lưu ý r ng b n ph i n m rõ t ng chi ti t trong h pñ ng và các v n ñ có liên quan sau này.T i ñây b n cũng ph i b t ñ u lên k ho ch cho vi c phân b ngu n l c, th i giantri n khai và hãy làm rõ t t c các ñi u này cùng v i nhà cung c p. H hoàn toàncó th tư v n thêm cho b n giai ño n này.Vi c tri n khai m t h th ng CRM cũng c n ph i có nh ng bư c ñi th n tr ng vàrõ ràng, ñ ng quá v i vàng và cũng ñ ng áp ñ t nh ng ngư i tham gia.Chúc các b n thành công.Nhóm tư v n gi i pháp CRM! Lactien JSC | lactien.com | facebook.com/lactienjsc | lienhe@lactien.com | (08) 22 11 5070

×