Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
5
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
ที่…………………………………วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการกา...
8. การดําเนินการ (Do)
- ลงเวลาเข้าร่วมการอบรม
- ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จดบันทึกการเข้าร่วมการประชุม...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

บันทึกรายงานผลการเข้าร่วมอบรมภาพประกอบการอบรมศก.พอเพียง

4.110 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Login to see the comments

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

บันทึกรายงานผลการเข้าร่วมอบรมภาพประกอบการอบรมศก.พอเพียง

  1. 1. 5 บันทึกข้อความ ส่วนราชการ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ที่…………………………………วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ข้าพเจ้านางพรพนา สมัยรัฐ ตําแหน่ง ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมตามคําสั่งที่ ........../2556 ลงวันที่ ตุลาคม 2556 เรื่อง โครงการพัฒนาครู เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การ เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 30-31ตุลาคม 2556 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ขอสรุปรายงานผลการเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. หัวข้อการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาครู เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. สถานที่ในการประชุมกิจกรรม ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 3. วิทยากรในการประชุมอบรมสัมมนา นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อํานวยการโรงเรียนรัษฎา นาย 4. ประธานในพิธีเปิด - นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อํานวยการโรงเรียนรัษฎา - นายสถาพร พันธุประดิษฐ์ ครูโรงเรียนรัษฎา 5. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดประชุมอบรม สัมมนา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 6. งบประมาณ ใช้งบประมาณจากโครงการ 7. การวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรม (Plan) - ผู้อํานวยการนัดหมายคณะครูที่จะเข้าร่วมประชุม - เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
  2. 2. 8. การดําเนินการ (Do) - ลงเวลาเข้าร่วมการอบรม - ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - จดบันทึกการเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนา - บันทึกภาพการเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนา เนื้อหาสาระโดยสรุป - การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - การจัดทําหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง - แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เอกสารประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม - เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 9. การตรวจสอบนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน (Check) รายงานการประชุมอบรมสัมมนา 10. ผลที่คาดว่าจะนํามาพัฒนาโรงเรียน จะนําความรู้ความเข้าใจที่ได้ในการอบรมครั้งนี้มาพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้เพื่อ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 11. การปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป (Action) - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ…………………………………....... (นางพรพนา สมัยรัฐ) ครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

×