Lezing biologische boeren flevoland 2022

Krijn Poppe
Krijn PoppeResearch manager and Senior Economist um Wageningen Economic Research
Landbouw-economische issues
voor de biologische boeren in
Flevoland
Krijn Poppe
Krijn J. Poppe
 Opgegroeid in Flevoland
 (Bedrijfs)econoom EUR-1981
 Research Manager LEI / Wageningen
Economic Research 1981-2020
 Raadslid Raad voor de leefomgeving en
infrastructuur
(foto: Fred Ernst)
 Lid Provinciale Adviescommissie voor de Leefomgeving Zuid-Holland
 Voorzitter Agro-Expert Raad Flevoland
 Bestuurslid SKAL (Certificeringsorganisatie Biologische Landbouw)
 Oud Secretaris-Generaal EAAE, nu secretaries EAAEP Foundation die publicaties van de
EAAE (Europese landbouweconomen) uitgeeft (ERAE, EuroChoices, Q Open)
 Oud Chief Science Officer Ministerie van LNV
 Mede-eigenaar van een familie akkerbouwbedrijf te Zoutelande
Deze lezing is op
persoonlijke titel !!
Food chain: 2 weak spots – opportunity?
Input industries
Farmer
Food processor
Consumer Retail
• Public health issues –
obesity, Diabetes-2 etc.
• Climate change asks for
changes in diet
• Strong structural change
• Environmental costs
need to be internalised
• Climate change (GHG)
strengthens this
Is it coincidence that these 2 are the weakest groups?
Are these issues business opportunities / market failure?
Or system failure and lack of transformative capacity?
4
Institutional change and coherent policy package is needed
for a Food System approach
Price
Quantity
Demand
Supply
Current
price
Export to feed
10 bln ??
Less waste
Less (animal)
protein
More sustainable
BioTech, plantbased meat,
vertical farming, insects etc.
(Digital) knowledge / Precision
Agriculture
Less
chemicals
Social policy for food insecure
persons: not a price but an
income problem
Current volume
Create market like
in energy, mobility
Organise platform
economy
True cost
Stimulering biologisch: kans of gevaar ?
Bio productie laag
Vraag bio hoog Vraag laag
Ongezonde markt door aanbodstimulering,
veel omschakeling maar weinig vraag.
(pleiten voor verplicht ‘bijmengen’ ?)
EU beleid zorgt voor gezonde markt.
Groeimarkt biedt veelal kansen
(ontstaan er grote partijen?)
Onwaarschijnlijk scenario? Kans op
imagoschade door grote
fraudeschandalen (omkatten
gangbare productie)
Weinig verandering, of zelfs stagnatie van de
markt doordat ‘gangbaar’ steeds duurzamer
wordt en klimaat belangrijker issue wordt
dan chemie
Bio productie hoog
Relevante beleidsontwikkelingen
Europese Unie
 GLB: afbouw ha-toeslagen en conditionaliteit, vervangen door eco-schema’s en 2e
pijler natuurbeheercontracten
 Farm-to- Fork: Reduce nutrient losses by 50%,Reduce fertilizer use by 20%,
Reduce pesticide use by 50%, Reduce sales of antimicrobials by 50%, Increase
organic farming to 25% of UAA ,Increase high-diversity landscape features to 10%
of UAA
Nederlandse milieuthema’s
 Water: gebruik stikstof, fosfaat (mestbeleid), gewasbeschermingsmiddelen
 Biodiversiteit: ammoniak
 Klimaat: reductie nationaal 60% in 2030, landbouw en landgebruik van 31 Mton
naar 28 Mton; net-zero in 2050 ?
 En aanvullende issues: fijnstof, dierwelzijn, bodem, etc.
Ruimtelijke ordening: woningbouw, bedrijventerreinen, bos, energie, Lelylijn
 decentralisatietendens in NOVI: 1 omgevingsvergunning van gemeente
Komt samen in Regeerakkoord
Rijksoverheid komt met geld: fonds 25 miljard
“landschapsgrond’: opkoop/afwaarderen. Grondmarkt!
Gebiedsprocessen: provincies mogen het halen van de nationale
doelen invullen >>RES-achtige aanpak ??
1. Helderheid over proces door Min. Van der Wal ?
2. Reductie emissienormen per gebied
3. Verzoek aan gebied voor plan / green deal/ bod
4. NOVI+ met vlekkenplan niet-agro door Min. De Jonge ?
5. Emissienormen per bedrijf als collectief niet lukt
6. Deal. Monitoring door digitaal dashboard KPI+certificering
8
Advies Boeren met Toekomst
Aanbevelingen
Geef de boeren de ruimte om hun eigen
toekomstperspectief te ontwikkelen, binnen duidelijke
duurzaamheidseisen via de volgende acties:
1. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten: zorg
voor maximale duidelijkheid over bedrijfsspecifieke
duurzaamheidsnormen
• zicht op normen 2030, 2040, 2050 ontbreekt
2. Biedt binnen de gestelde normen zo veel mogelijk
vrijheid aan de ondernemer
Aanbevelingen
3. Bevorder de totstandkoming van een zo veel mogelijk
geïntegreerd certificeringssysteem en richt een
onafhankelijke autoriteit op die het certificeringssysteem
opzet en monitort
4. Zet in op adequate handhaving op bedrijfsniveau
5. Rijk en provincie: wees actief betrokken bij gebiedsprocessen en ondersteun deze
6. Zet in op verduurzaming van keten en gedragsverandering consument
• als blijkt ketenpartijen te weinig meebewegen, moet de rijksoverheid
maatregelen treffen
Ruimtelijke Ordening gaat over kaarten (met mogelijkheden
en beperkingen per kavel – vanuit bodem en beleid)
Bodem, water en
klimaat
Mogelijke zonering LNV
Planologische ontwikkelingen
WUR – Kadaster:
• Ruimtebehoefte Flevolandse gemeenten tot 2025 is 1.200
ha, plus 5.000 ha Oosterwold.
• Stedelijke ontwikkeling vraagt 2.000 à 3.000 ha extra
tussen 2025-2040
• NNN vrijwel afgerond (26.000 hectare); wellicht op termijn
nieuwe of ruilmogelijkheden in deelgebieden.
• Zonne-energie: maximaal 1.000 ha tot 2025; nu al 2.500 ha
aangevraagd; kaders gewenst t.b.v. verdeling over
gemeenten en locatiekeuzes.
Waar zou een plan 2040 Flevoland over moeten gaan ?
1. Landbouw en Metropool:
• relatie tussen landbouw en consumptie in de steden verdient meer aandacht
• meer circulariteit bewerkstelligen
• thema duurzame voeding-levensstijl-gezondheid is een kansrijk aangrijpingspunt voor
het stedelijk voedselbeleid en het provinciale plattelandsbeleid
2. Klimaat – Water:
• Bewustwording en kennisverspreiding
• Knikpuntanalyse
• Pilot met betrokken boeren en onderzoek in ‘problematische gebieden’
3. Bodem: Integrale bodemkennis nodig
• meten en monitoring is bij precisielandbouw een belangrijk aspect
• aandacht voor het verlies aan bodemdiversiteit, want dit betekent verlies van
veerkracht en kan plantenstress veroorzaken
• praktijknetwerken bevorderen en verbreden
• Samen met grondeigenaren (zoals RVB en a.s.r.) en ketenpartijen een gezamenlijke
‘routekaart’ ontwikkelen
4. Biodiversiteit:
• Kennis voort te brengen en te delen over biodiversiteit bevorderende teeltsystemen
• Monitoring van de voortgang op toename van biodiversiteit en het effect daarvan op
de landbouw organiseren
• Samenwerking door gebiedspartijen bij biodiversiteit bevorderende maatregelen
• Technologieontwikkeling die nieuwe teeltsystemen nodig hebben (zoals robotisering)
Source: Reproduced from Gonzalez-
Martinez et al. (2021).
5. Digitalisering: platform-economie in Flevoland moet worden versterkt
• ontwikkeling en het beproeven van nieuwe technische apparaten
• een groep boeren die een organisatiestructuur opzet die garanties geeft rond het
beheer van hun data
• In ketens samenwerken in realiseren van geïntegreerd dashboard voor boeren
• aandacht voor de rol van data in communicatie tussen boer en consument
6. Internationale ketens: belangrijke rol in zorgen dat de wereld zichzelf kan voeden
• Verbeter de zichtbaarheid van het Flevolandse agribusiness-complex
• Breng in kaart wat nodig is om platformen in het buitenland neer te zetten
• Human capital agenda
• Onorthodoxe wervingscampagnes (proeftuin als imago)
Nog wat relevante zaken voor een regiodeal (m.n. bio)
• Structuurontwikkeling als gevolg van arbeidsproductiviteits-verhogende mechanisering en
robotisering gaat door, mede onder invloed van krappe arbeidsmarkt (demografie). Een
halvering tussen 2020 en 2040 van aantal bedrijven zou een normale trend kunnen zijn
• Hoe groot moeten (bio)bedrijven in 2040 zijn voor optimale omvang (die duurzaam
bouwplan mogelijk maakt) of voor een inkomen?
• Wat is er nodig aan ketenontwikkeling, bv. om de band met de steden te versterken?
• Waar zitten de zwakheden in biologisch concept (overzeese invoer veevoer; meer nadruk
op chemie dan op klimaat?) en hoe lossen we dat op?
• Waarom lukt het niet om de administratieve lasten te verminderen (uit digitale facturen
moet een massabalans en KPI bij de btw-aangifte er automatisch uit kunnen rollen) ?
• Hoe kunnen we kennis- en innovatiecentrum biologisch Flevoland uitnutten in rest van
N.W. Europa, zodanig dat Flevolandse boeren of volgende generatie er wat aan verdiend ?
krijn.poppe@wur.nl
www.wur.nl
kjpoppe@hccnet.nl
Dank voor
uw aandacht
1 von 17

Recomendados

Presentatie Ida Terluin von
Presentatie Ida TerluinPresentatie Ida Terluin
Presentatie Ida TerluinEuropadialoog
385 views12 Folien
Aeres dronten 2021 von
Aeres dronten 2021Aeres dronten 2021
Aeres dronten 2021Krijn Poppe
86 views13 Folien
K j Poppe cursus vlb november 2021 von
K j Poppe cursus vlb november 2021K j Poppe cursus vlb november 2021
K j Poppe cursus vlb november 2021Krijn Poppe
558 views41 Folien
KJ Poppe PvdA waterschapsbestuurders von
KJ Poppe PvdA waterschapsbestuurdersKJ Poppe PvdA waterschapsbestuurders
KJ Poppe PvdA waterschapsbestuurdersKrijn Poppe
231 views19 Folien
De bodem bereikt voor FPG von
De bodem bereikt voor FPGDe bodem bereikt voor FPG
De bodem bereikt voor FPGKrijn Poppe
801 views19 Folien
Ruwe schets nederland 2020 von
Ruwe schets nederland 2020Ruwe schets nederland 2020
Ruwe schets nederland 2020Gert Jan Schop
108.2K views6 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Presentatie rliadvies europees landbouwbeleid kjp von
Presentatie rliadvies europees landbouwbeleid kjpPresentatie rliadvies europees landbouwbeleid kjp
Presentatie rliadvies europees landbouwbeleid kjpKrijn Poppe
79 views16 Folien
Presentatie joost de jong 23 februari 2017 naar een europese voedselstrategie. von
Presentatie joost de jong 23 februari 2017 naar een europese voedselstrategie.Presentatie joost de jong 23 februari 2017 naar een europese voedselstrategie.
Presentatie joost de jong 23 februari 2017 naar een europese voedselstrategie.Joost de Jong
465 views41 Folien
Toekomstscenarios voor de landbouw von
Toekomstscenarios voor de landbouwToekomstscenarios voor de landbouw
Toekomstscenarios voor de landbouwKrijn Poppe
693 views22 Folien
Overzicht planningsfiches ontwerp actieplan biomassa(rest)stromen von
Overzicht planningsfiches ontwerp actieplan biomassa(rest)stromen Overzicht planningsfiches ontwerp actieplan biomassa(rest)stromen
Overzicht planningsfiches ontwerp actieplan biomassa(rest)stromen Stefaan Van Steenberge
1.3K views80 Folien
Energie en-klimaatmonitor agrifood 2011 (EZ, LNV) von
Energie en-klimaatmonitor agrifood 2011 (EZ, LNV)Energie en-klimaatmonitor agrifood 2011 (EZ, LNV)
Energie en-klimaatmonitor agrifood 2011 (EZ, LNV)Wouter de Heij
706 views63 Folien
KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020 von
KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020
KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020Krijn Poppe
506 views31 Folien

Was ist angesagt?(10)

Presentatie rliadvies europees landbouwbeleid kjp von Krijn Poppe
Presentatie rliadvies europees landbouwbeleid kjpPresentatie rliadvies europees landbouwbeleid kjp
Presentatie rliadvies europees landbouwbeleid kjp
Krijn Poppe79 views
Presentatie joost de jong 23 februari 2017 naar een europese voedselstrategie. von Joost de Jong
Presentatie joost de jong 23 februari 2017 naar een europese voedselstrategie.Presentatie joost de jong 23 februari 2017 naar een europese voedselstrategie.
Presentatie joost de jong 23 februari 2017 naar een europese voedselstrategie.
Joost de Jong465 views
Toekomstscenarios voor de landbouw von Krijn Poppe
Toekomstscenarios voor de landbouwToekomstscenarios voor de landbouw
Toekomstscenarios voor de landbouw
Krijn Poppe693 views
Overzicht planningsfiches ontwerp actieplan biomassa(rest)stromen von Stefaan Van Steenberge
Overzicht planningsfiches ontwerp actieplan biomassa(rest)stromen Overzicht planningsfiches ontwerp actieplan biomassa(rest)stromen
Overzicht planningsfiches ontwerp actieplan biomassa(rest)stromen
Energie en-klimaatmonitor agrifood 2011 (EZ, LNV) von Wouter de Heij
Energie en-klimaatmonitor agrifood 2011 (EZ, LNV)Energie en-klimaatmonitor agrifood 2011 (EZ, LNV)
Energie en-klimaatmonitor agrifood 2011 (EZ, LNV)
Wouter de Heij706 views
KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020 von Krijn Poppe
KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020
KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020
Krijn Poppe506 views
Hoe pakt industrie de energietransitie aan? von Dutch Power
Hoe pakt industrie de energietransitie aan?Hoe pakt industrie de energietransitie aan?
Hoe pakt industrie de energietransitie aan?
Dutch Power471 views
Indirecte CO2 reductie: warmtelevering en CO2 levering als voorbeeld von Dutch Power
Indirecte CO2 reductie: warmtelevering en CO2 levering als voorbeeldIndirecte CO2 reductie: warmtelevering en CO2 levering als voorbeeld
Indirecte CO2 reductie: warmtelevering en CO2 levering als voorbeeld
Dutch Power531 views
Actuele ontwikkelingen landbouw von Krijn Poppe
Actuele ontwikkelingen landbouwActuele ontwikkelingen landbouw
Actuele ontwikkelingen landbouw
Krijn Poppe1.3K views

Similar a Lezing biologische boeren flevoland 2022

Lezing NISCOO Heerenveen 2022.pptx von
Lezing NISCOO Heerenveen 2022.pptxLezing NISCOO Heerenveen 2022.pptx
Lezing NISCOO Heerenveen 2022.pptxKrijn Poppe
528 views25 Folien
Presentatie Pov Flevoland_6_juli_2022_.PPTX von
Presentatie Pov Flevoland_6_juli_2022_.PPTXPresentatie Pov Flevoland_6_juli_2022_.PPTX
Presentatie Pov Flevoland_6_juli_2022_.PPTXKrijn Poppe
31 views12 Folien
KJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptx von
KJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptxKJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptx
KJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptxKrijn Poppe
16 views24 Folien
KJ Poppe Werkverband Friesland 2023.pdf von
KJ Poppe Werkverband Friesland 2023.pdfKJ Poppe Werkverband Friesland 2023.pdf
KJ Poppe Werkverband Friesland 2023.pdfKrijn Poppe
3 views32 Folien
Nijenrode lecture Green Deal FtF CAP von
Nijenrode lecture Green Deal FtF CAPNijenrode lecture Green Deal FtF CAP
Nijenrode lecture Green Deal FtF CAPKrijn Poppe
97 views19 Folien
Lezing Heimans en Thijsse von
Lezing Heimans en Thijsse Lezing Heimans en Thijsse
Lezing Heimans en Thijsse Krijn Poppe
473 views16 Folien

Similar a Lezing biologische boeren flevoland 2022(20)

Lezing NISCOO Heerenveen 2022.pptx von Krijn Poppe
Lezing NISCOO Heerenveen 2022.pptxLezing NISCOO Heerenveen 2022.pptx
Lezing NISCOO Heerenveen 2022.pptx
Krijn Poppe528 views
Presentatie Pov Flevoland_6_juli_2022_.PPTX von Krijn Poppe
Presentatie Pov Flevoland_6_juli_2022_.PPTXPresentatie Pov Flevoland_6_juli_2022_.PPTX
Presentatie Pov Flevoland_6_juli_2022_.PPTX
Krijn Poppe31 views
KJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptx von Krijn Poppe
KJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptxKJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptx
KJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptx
Krijn Poppe16 views
KJ Poppe Werkverband Friesland 2023.pdf von Krijn Poppe
KJ Poppe Werkverband Friesland 2023.pdfKJ Poppe Werkverband Friesland 2023.pdf
KJ Poppe Werkverband Friesland 2023.pdf
Krijn Poppe3 views
Nijenrode lecture Green Deal FtF CAP von Krijn Poppe
Nijenrode lecture Green Deal FtF CAPNijenrode lecture Green Deal FtF CAP
Nijenrode lecture Green Deal FtF CAP
Krijn Poppe97 views
Lezing Heimans en Thijsse von Krijn Poppe
Lezing Heimans en Thijsse Lezing Heimans en Thijsse
Lezing Heimans en Thijsse
Krijn Poppe473 views
Stimuland Presentatie De Landbouw Achterhoek April 2010 [Compatibiliteitsmo... von Stimuland
Stimuland  Presentatie De Landbouw Achterhoek April 2010 [Compatibiliteitsmo...Stimuland  Presentatie De Landbouw Achterhoek April 2010 [Compatibiliteitsmo...
Stimuland Presentatie De Landbouw Achterhoek April 2010 [Compatibiliteitsmo...
Stimuland287 views
Schelle beleidsplan 2013-2019 von Bart Jaques
Schelle beleidsplan 2013-2019Schelle beleidsplan 2013-2019
Schelle beleidsplan 2013-2019
Bart Jaques347 views
Lezing PAL KJ Poppe.pptx von Krijn Poppe
Lezing PAL KJ Poppe.pptxLezing PAL KJ Poppe.pptx
Lezing PAL KJ Poppe.pptx
Krijn Poppe114 views
Presentation EEAC position paper NL.pptx von Krijn Poppe
Presentation EEAC position paper NL.pptxPresentation EEAC position paper NL.pptx
Presentation EEAC position paper NL.pptx
Krijn Poppe19 views
Roadmap Resource Efficiency: het Europese kader von easyFairs_belgium
Roadmap Resource Efficiency: het Europese kaderRoadmap Resource Efficiency: het Europese kader
Roadmap Resource Efficiency: het Europese kader
easyFairs_belgium297 views
KJ Poppe flevolandse landbouw. von Krijn Poppe
KJ Poppe flevolandse landbouw.KJ Poppe flevolandse landbouw.
KJ Poppe flevolandse landbouw.
Krijn Poppe591 views
TransLab Kampus 13: Over voeding von Avansa Kempen
TransLab Kampus 13: Over voedingTransLab Kampus 13: Over voeding
TransLab Kampus 13: Over voeding
Avansa Kempen296 views
Rijksbreed Programma Circulaire Economie 13092016 von Arnoud Passenier
Rijksbreed Programma Circulaire Economie 13092016Rijksbreed Programma Circulaire Economie 13092016
Rijksbreed Programma Circulaire Economie 13092016
Arnoud Passenier738 views
Leuven gaat klimaatneutraal tegen 2030 (Peter Tom Jones, Wagehuys, Leuven, 24... von Peter Tom Jones
Leuven gaat klimaatneutraal tegen 2030 (Peter Tom Jones, Wagehuys, Leuven, 24...Leuven gaat klimaatneutraal tegen 2030 (Peter Tom Jones, Wagehuys, Leuven, 24...
Leuven gaat klimaatneutraal tegen 2030 (Peter Tom Jones, Wagehuys, Leuven, 24...
Peter Tom Jones329 views
Eindrapport-1101a-IKS-planstudie-indirect-energiegebruik_definitief von Gerard Lappee
Eindrapport-1101a-IKS-planstudie-indirect-energiegebruik_definitiefEindrapport-1101a-IKS-planstudie-indirect-energiegebruik_definitief
Eindrapport-1101a-IKS-planstudie-indirect-energiegebruik_definitief
Gerard Lappee751 views
melkveehouderij_en_duurzaamheid_in_nederland-wageningen_university_and_resear... von LukasBrosens
melkveehouderij_en_duurzaamheid_in_nederland-wageningen_university_and_resear...melkveehouderij_en_duurzaamheid_in_nederland-wageningen_university_and_resear...
melkveehouderij_en_duurzaamheid_in_nederland-wageningen_university_and_resear...
LukasBrosens2 views
Projectreferenties landbouw voedsel Terra Incognita von Frank Stroeken
Projectreferenties landbouw voedsel Terra IncognitaProjectreferenties landbouw voedsel Terra Incognita
Projectreferenties landbouw voedsel Terra Incognita
Frank Stroeken897 views
Landelijk gebied onder nieuw management KJP von Krijn Poppe
Landelijk gebied onder nieuw management KJPLandelijk gebied onder nieuw management KJP
Landelijk gebied onder nieuw management KJP
Krijn Poppe222 views

Más de Krijn Poppe

KJ Poppe Zuivel NL.pdf von
KJ Poppe Zuivel NL.pdfKJ Poppe Zuivel NL.pdf
KJ Poppe Zuivel NL.pdfKrijn Poppe
173 views50 Folien
KJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptx von
KJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptxKJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptx
KJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptxKrijn Poppe
316 views6 Folien
MEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptx von
MEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptxMEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptx
MEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptxKrijn Poppe
72 views26 Folien
Regie op Ruimte Bijmengen Studiekring.pptx von
Regie op Ruimte Bijmengen Studiekring.pptxRegie op Ruimte Bijmengen Studiekring.pptx
Regie op Ruimte Bijmengen Studiekring.pptxKrijn Poppe
27 views21 Folien
MEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdf von
MEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdfMEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdf
MEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdfKrijn Poppe
9 views17 Folien
Presentation EEAC briefing paper PV EU.pptx von
Presentation EEAC briefing paper PV EU.pptxPresentation EEAC briefing paper PV EU.pptx
Presentation EEAC briefing paper PV EU.pptxKrijn Poppe
11 views8 Folien

Más de Krijn Poppe(20)

KJ Poppe Zuivel NL.pdf von Krijn Poppe
KJ Poppe Zuivel NL.pdfKJ Poppe Zuivel NL.pdf
KJ Poppe Zuivel NL.pdf
Krijn Poppe173 views
KJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptx von Krijn Poppe
KJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptxKJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptx
KJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptx
Krijn Poppe316 views
MEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptx von Krijn Poppe
MEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptxMEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptx
MEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptx
Krijn Poppe72 views
Regie op Ruimte Bijmengen Studiekring.pptx von Krijn Poppe
Regie op Ruimte Bijmengen Studiekring.pptxRegie op Ruimte Bijmengen Studiekring.pptx
Regie op Ruimte Bijmengen Studiekring.pptx
Krijn Poppe27 views
MEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdf von Krijn Poppe
MEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdfMEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdf
MEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdf
Krijn Poppe9 views
Presentation EEAC briefing paper PV EU.pptx von Krijn Poppe
Presentation EEAC briefing paper PV EU.pptxPresentation EEAC briefing paper PV EU.pptx
Presentation EEAC briefing paper PV EU.pptx
Krijn Poppe11 views
Sustainable Blending OECD Seminar.pptx von Krijn Poppe
Sustainable Blending OECD Seminar.pptxSustainable Blending OECD Seminar.pptx
Sustainable Blending OECD Seminar.pptx
Krijn Poppe11 views
Sustainable food systems and the role of the agricultural economist von Krijn Poppe
Sustainable food systems and the role of the agricultural economistSustainable food systems and the role of the agricultural economist
Sustainable food systems and the role of the agricultural economist
Krijn Poppe376 views
Rli presentatie landbouwadvies tbv Waterskip Friesland mei 2022.pptx von Krijn Poppe
Rli presentatie landbouwadvies tbv Waterskip Friesland mei 2022.pptxRli presentatie landbouwadvies tbv Waterskip Friesland mei 2022.pptx
Rli presentatie landbouwadvies tbv Waterskip Friesland mei 2022.pptx
Krijn Poppe292 views
ENZA Lecture 2022 Krijn Poppe.pptx von Krijn Poppe
ENZA Lecture 2022 Krijn Poppe.pptxENZA Lecture 2022 Krijn Poppe.pptx
ENZA Lecture 2022 Krijn Poppe.pptx
Krijn Poppe143 views
Robotic accounting igls2022 paper presentation von Krijn Poppe
Robotic accounting igls2022 paper presentationRobotic accounting igls2022 paper presentation
Robotic accounting igls2022 paper presentation
Krijn Poppe606 views
Nijenrode lecture 2021 krijn poppe von Krijn Poppe
Nijenrode lecture 2021 krijn poppeNijenrode lecture 2021 krijn poppe
Nijenrode lecture 2021 krijn poppe
Krijn Poppe111 views
Siides eaae keynote food systems von Krijn Poppe
Siides eaae keynote food systemsSiides eaae keynote food systems
Siides eaae keynote food systems
Krijn Poppe221 views
Research and Social Media von Krijn Poppe
Research and Social MediaResearch and Social Media
Research and Social Media
Krijn Poppe235 views
Flevoland mba course 2021 von Krijn Poppe
Flevoland mba course 2021Flevoland mba course 2021
Flevoland mba course 2021
Krijn Poppe113 views
KJ Poppe groene hart probus von Krijn Poppe
KJ Poppe groene hart probusKJ Poppe groene hart probus
KJ Poppe groene hart probus
Krijn Poppe68 views
KJ Poppe stikstofcollege leiden uni von Krijn Poppe
KJ Poppe stikstofcollege leiden uniKJ Poppe stikstofcollege leiden uni
KJ Poppe stikstofcollege leiden uni
Krijn Poppe61 views
KJ Poppe dg agri covid 19 von Krijn Poppe
KJ Poppe dg agri covid 19KJ Poppe dg agri covid 19
KJ Poppe dg agri covid 19
Krijn Poppe253 views

Último

Quizvragen.pptx von
Quizvragen.pptxQuizvragen.pptx
Quizvragen.pptxybenmrit
506 views10 Folien
Uitwisselplatform 30 november 2023 von
Uitwisselplatform 30 november 2023Uitwisselplatform 30 november 2023
Uitwisselplatform 30 november 2023meemoo, Vlaams instituut voor het archief
25 views63 Folien
Presentatie partnerevent 30 nov 2023 - plenaire sessie von
Presentatie partnerevent 30 nov 2023 - plenaire sessiePresentatie partnerevent 30 nov 2023 - plenaire sessie
Presentatie partnerevent 30 nov 2023 - plenaire sessiemeemoo, Vlaams instituut voor het archief
29 views122 Folien
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente AmsterdamVNG Realisatie
12 views11 Folien
GIVE metadata - showcase - 30 nov 2023.pptx von
GIVE metadata - showcase - 30 nov 2023.pptxGIVE metadata - showcase - 30 nov 2023.pptx
GIVE metadata - showcase - 30 nov 2023.pptxmeemoo, Vlaams instituut voor het archief
28 views76 Folien
GIVE or take_het nut van kwaliteitscontrole bij digitalisering - 30 nov 2023 von
GIVE or take_het nut van kwaliteitscontrole bij digitalisering - 30 nov 2023GIVE or take_het nut van kwaliteitscontrole bij digitalisering - 30 nov 2023
GIVE or take_het nut van kwaliteitscontrole bij digitalisering - 30 nov 2023meemoo, Vlaams instituut voor het archief
24 views63 Folien

Lezing biologische boeren flevoland 2022

 • 1. Landbouw-economische issues voor de biologische boeren in Flevoland Krijn Poppe
 • 2. Krijn J. Poppe  Opgegroeid in Flevoland  (Bedrijfs)econoom EUR-1981  Research Manager LEI / Wageningen Economic Research 1981-2020  Raadslid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (foto: Fred Ernst)  Lid Provinciale Adviescommissie voor de Leefomgeving Zuid-Holland  Voorzitter Agro-Expert Raad Flevoland  Bestuurslid SKAL (Certificeringsorganisatie Biologische Landbouw)  Oud Secretaris-Generaal EAAE, nu secretaries EAAEP Foundation die publicaties van de EAAE (Europese landbouweconomen) uitgeeft (ERAE, EuroChoices, Q Open)  Oud Chief Science Officer Ministerie van LNV  Mede-eigenaar van een familie akkerbouwbedrijf te Zoutelande Deze lezing is op persoonlijke titel !!
 • 3. Food chain: 2 weak spots – opportunity? Input industries Farmer Food processor Consumer Retail • Public health issues – obesity, Diabetes-2 etc. • Climate change asks for changes in diet • Strong structural change • Environmental costs need to be internalised • Climate change (GHG) strengthens this Is it coincidence that these 2 are the weakest groups? Are these issues business opportunities / market failure? Or system failure and lack of transformative capacity?
 • 4. 4
 • 5. Institutional change and coherent policy package is needed for a Food System approach Price Quantity Demand Supply Current price Export to feed 10 bln ?? Less waste Less (animal) protein More sustainable BioTech, plantbased meat, vertical farming, insects etc. (Digital) knowledge / Precision Agriculture Less chemicals Social policy for food insecure persons: not a price but an income problem Current volume Create market like in energy, mobility Organise platform economy True cost
 • 6. Stimulering biologisch: kans of gevaar ? Bio productie laag Vraag bio hoog Vraag laag Ongezonde markt door aanbodstimulering, veel omschakeling maar weinig vraag. (pleiten voor verplicht ‘bijmengen’ ?) EU beleid zorgt voor gezonde markt. Groeimarkt biedt veelal kansen (ontstaan er grote partijen?) Onwaarschijnlijk scenario? Kans op imagoschade door grote fraudeschandalen (omkatten gangbare productie) Weinig verandering, of zelfs stagnatie van de markt doordat ‘gangbaar’ steeds duurzamer wordt en klimaat belangrijker issue wordt dan chemie Bio productie hoog
 • 7. Relevante beleidsontwikkelingen Europese Unie  GLB: afbouw ha-toeslagen en conditionaliteit, vervangen door eco-schema’s en 2e pijler natuurbeheercontracten  Farm-to- Fork: Reduce nutrient losses by 50%,Reduce fertilizer use by 20%, Reduce pesticide use by 50%, Reduce sales of antimicrobials by 50%, Increase organic farming to 25% of UAA ,Increase high-diversity landscape features to 10% of UAA Nederlandse milieuthema’s  Water: gebruik stikstof, fosfaat (mestbeleid), gewasbeschermingsmiddelen  Biodiversiteit: ammoniak  Klimaat: reductie nationaal 60% in 2030, landbouw en landgebruik van 31 Mton naar 28 Mton; net-zero in 2050 ?  En aanvullende issues: fijnstof, dierwelzijn, bodem, etc. Ruimtelijke ordening: woningbouw, bedrijventerreinen, bos, energie, Lelylijn  decentralisatietendens in NOVI: 1 omgevingsvergunning van gemeente
 • 8. Komt samen in Regeerakkoord Rijksoverheid komt met geld: fonds 25 miljard “landschapsgrond’: opkoop/afwaarderen. Grondmarkt! Gebiedsprocessen: provincies mogen het halen van de nationale doelen invullen >>RES-achtige aanpak ?? 1. Helderheid over proces door Min. Van der Wal ? 2. Reductie emissienormen per gebied 3. Verzoek aan gebied voor plan / green deal/ bod 4. NOVI+ met vlekkenplan niet-agro door Min. De Jonge ? 5. Emissienormen per bedrijf als collectief niet lukt 6. Deal. Monitoring door digitaal dashboard KPI+certificering 8
 • 9. Advies Boeren met Toekomst Aanbevelingen Geef de boeren de ruimte om hun eigen toekomstperspectief te ontwikkelen, binnen duidelijke duurzaamheidseisen via de volgende acties: 1. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten: zorg voor maximale duidelijkheid over bedrijfsspecifieke duurzaamheidsnormen • zicht op normen 2030, 2040, 2050 ontbreekt 2. Biedt binnen de gestelde normen zo veel mogelijk vrijheid aan de ondernemer
 • 10. Aanbevelingen 3. Bevorder de totstandkoming van een zo veel mogelijk geïntegreerd certificeringssysteem en richt een onafhankelijke autoriteit op die het certificeringssysteem opzet en monitort 4. Zet in op adequate handhaving op bedrijfsniveau 5. Rijk en provincie: wees actief betrokken bij gebiedsprocessen en ondersteun deze 6. Zet in op verduurzaming van keten en gedragsverandering consument • als blijkt ketenpartijen te weinig meebewegen, moet de rijksoverheid maatregelen treffen
 • 11. Ruimtelijke Ordening gaat over kaarten (met mogelijkheden en beperkingen per kavel – vanuit bodem en beleid) Bodem, water en klimaat Mogelijke zonering LNV
 • 12. Planologische ontwikkelingen WUR – Kadaster: • Ruimtebehoefte Flevolandse gemeenten tot 2025 is 1.200 ha, plus 5.000 ha Oosterwold. • Stedelijke ontwikkeling vraagt 2.000 à 3.000 ha extra tussen 2025-2040 • NNN vrijwel afgerond (26.000 hectare); wellicht op termijn nieuwe of ruilmogelijkheden in deelgebieden. • Zonne-energie: maximaal 1.000 ha tot 2025; nu al 2.500 ha aangevraagd; kaders gewenst t.b.v. verdeling over gemeenten en locatiekeuzes.
 • 13. Waar zou een plan 2040 Flevoland over moeten gaan ? 1. Landbouw en Metropool: • relatie tussen landbouw en consumptie in de steden verdient meer aandacht • meer circulariteit bewerkstelligen • thema duurzame voeding-levensstijl-gezondheid is een kansrijk aangrijpingspunt voor het stedelijk voedselbeleid en het provinciale plattelandsbeleid 2. Klimaat – Water: • Bewustwording en kennisverspreiding • Knikpuntanalyse • Pilot met betrokken boeren en onderzoek in ‘problematische gebieden’
 • 14. 3. Bodem: Integrale bodemkennis nodig • meten en monitoring is bij precisielandbouw een belangrijk aspect • aandacht voor het verlies aan bodemdiversiteit, want dit betekent verlies van veerkracht en kan plantenstress veroorzaken • praktijknetwerken bevorderen en verbreden • Samen met grondeigenaren (zoals RVB en a.s.r.) en ketenpartijen een gezamenlijke ‘routekaart’ ontwikkelen 4. Biodiversiteit: • Kennis voort te brengen en te delen over biodiversiteit bevorderende teeltsystemen • Monitoring van de voortgang op toename van biodiversiteit en het effect daarvan op de landbouw organiseren • Samenwerking door gebiedspartijen bij biodiversiteit bevorderende maatregelen • Technologieontwikkeling die nieuwe teeltsystemen nodig hebben (zoals robotisering) Source: Reproduced from Gonzalez- Martinez et al. (2021).
 • 15. 5. Digitalisering: platform-economie in Flevoland moet worden versterkt • ontwikkeling en het beproeven van nieuwe technische apparaten • een groep boeren die een organisatiestructuur opzet die garanties geeft rond het beheer van hun data • In ketens samenwerken in realiseren van geïntegreerd dashboard voor boeren • aandacht voor de rol van data in communicatie tussen boer en consument 6. Internationale ketens: belangrijke rol in zorgen dat de wereld zichzelf kan voeden • Verbeter de zichtbaarheid van het Flevolandse agribusiness-complex • Breng in kaart wat nodig is om platformen in het buitenland neer te zetten • Human capital agenda • Onorthodoxe wervingscampagnes (proeftuin als imago)
 • 16. Nog wat relevante zaken voor een regiodeal (m.n. bio) • Structuurontwikkeling als gevolg van arbeidsproductiviteits-verhogende mechanisering en robotisering gaat door, mede onder invloed van krappe arbeidsmarkt (demografie). Een halvering tussen 2020 en 2040 van aantal bedrijven zou een normale trend kunnen zijn • Hoe groot moeten (bio)bedrijven in 2040 zijn voor optimale omvang (die duurzaam bouwplan mogelijk maakt) of voor een inkomen? • Wat is er nodig aan ketenontwikkeling, bv. om de band met de steden te versterken? • Waar zitten de zwakheden in biologisch concept (overzeese invoer veevoer; meer nadruk op chemie dan op klimaat?) en hoe lossen we dat op? • Waarom lukt het niet om de administratieve lasten te verminderen (uit digitale facturen moet een massabalans en KPI bij de btw-aangifte er automatisch uit kunnen rollen) ? • Hoe kunnen we kennis- en innovatiecentrum biologisch Flevoland uitnutten in rest van N.W. Europa, zodanig dat Flevolandse boeren of volgende generatie er wat aan verdiend ?