Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.) (20)

Weitere von Lavinia Lyle Bautista (18)

Anzeige

Aktuellste (20)

Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)

 1. 1. Aralin 19 Piyudalismo at Manoryalismo Jessabel Carla L. Bautista Social Studies Teacher Tagudin National High School Mabini, Pangasinan
 2. 2. Kasabay ng pag-unlad ng mga bayan at lungsod sa Europa, lumaganap ang mga pagbabago sa gawaing pangkabuhayan. Karamihan ng mga mamamayan ay tumigil sa pagsasaka at sa halip ay nagpakadalubhasa sa paghahabi ng tela at paggawa ng sapatos, mga alahas, at mga kasangkapan sa bahay
 3. 3. Bourgeoisie • Naging makapangyarihan ang grupong ito ng mga mangangalakal at negosyante. • Itinuring silang kapakipakinabang hindi lamang sa aspeto ng kabuhayan, kundi maging sa pangangailangan din ng mga hari.
 4. 4. • Ang mga bourgeoisie ay nagtustos ng mga pondong kakailanganin ng mga hari para sa isasagawang digmaan
 5. 5. Uri ng pamumuhay Daigdig nila ang pamilihan. Ang kanilang yaman ay nanggaling sa industriya at kalakalan.
 6. 6. Ang kanilang kapangyarihan ay bunga ng kayamanan at pakikipagalyansa sa hari laban sa mga landlord.
 7. 7. Sa ika-17 at ika-18 siglo, sinuportahan ng bourgeoisie ang mga sumusunod: • Prinsipyo ng Konstitusyonalidad • Likas na Karapatan o Natural Rights • Laban sa Banal na karapanatan o Divine Right
 8. 8. Konstitusyonalidad • Isang kondisyon kung saan ang isang tao, grupo ng tao, o bansa ay kumikilos batay sa isinasaad ng konstitusyono saligang batas.
 9. 9. Likas na Karapatan • Ay unibersal na karapatan gaya ng karapatang mabuhay at mabuhay nang may kalayaan.
 10. 10. Banal na Karapatan • Ay nagtatakda na ang hari ay hindi napapasailalaim sa anumang kapangyarihan dahil ang kapangyarihan niya ay nanggagaling sa diyos.
 11. 11. • Ika-19 na siglo nagkamit sila ng mga karapatang politikal, panrelihiyon at sibil sa pamamagitan ng pagtataguyod sa liberalismo • Liberalismo Paniniwalang nag-ugat sa Europa na binigyang diin ang karapatan ng indibidwal sa larangan ng pag-iisip at lagyan ng limitayson ang kapangyarihan ng pamahalaan at relihiyon.
 12. 12. Pansinin ang larawan. Ganyan ang anyo ng malalaking bara (bar) ng ginto
 13. 13. Isipin mo na ikaw ay nagmamay-ari ng maraming ginto iyan. Ano ang naramdaman mo? Ano sa palagay mo ang kahalagahan ng pagmamay-ari mo ng maraming ginto?
 14. 14. Dahilan sa pag-unlad ng mga bayan at lungsod, sistemang piyudalismo sa Europa. Ang dating mga lupaing pansakahan ay hindi na gaanong mainam pagtamnan kaya’t ang mga lupaing ito ay pinagtayuan ng mga industriya at plantasyon. Nagdulot ito ng mabilis na pagbabago sa anyo ng ekonomiya sa Europa
 15. 15. Sa panahong ito ay lumaganap sa kabuuan ng Europa ang paggamit ng salapi bilang batayan ng pagbili ng mga produkto tulad ng pagkain, damit, sandata, kagamitang hilaw, palamuti, handicraft at maging ang mga sangkap sa pagkain na unang natuklasan ng mga taga-Europa noong panahon ng krusada.
 16. 16. Dahil hindi makapasok sa kalakalan ng pampalasa ang mga Portuges at Kastila, minarapat nilang humanap ng ibang ruta na kung saan may bansang maaaring pagkunan ng mga sangkap.
 17. 17. Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga mamumuhunan at pamahalaan kung saan ang mga mamumuhunan ay magpapaunlak ng pera samantalang ang pamahalaan ay magbibigay ng mga barko, tao at sandatahang lakas upang maprotektahan ang mga manlalakbay. Ang ganitong kaayusan ay tinawag na sistemang merkantilismo.
 18. 18. Nabuo ang prinsipyo ng merkantalismo upang itaguyod ang kaunlarang politikal ng isang bansa.
 19. 19. Merkantalismo isang sistema na ang pangunahing layunin ay pulitikal.  magkaroon ng malaking kitang magbibigaydaan upang ang hari ay makapagsagawa ng mga barko, mapondohan ang kanyang hukbo, at magkaroon ng pamahalaang kinakatakutan at rerespetuhin ng boung daigdig.
 20. 20. Doktrina ng Bullionism Ang tagumpay ng isang bansa ay nasusukat sa dami ng mahahalagang metal sa loob ng hangganan nito.
 21. 21. isang elemento ng merkantalismo na nakatulong sa pagkakabuo at paglakas ng mga nation-state ay ang tinatawag na “nasyonalismong ekonomiko”
 22. 22. Nasyonalismong Ekonomiko Ibig sabihin nito ay kayang tustusan ng isang bansa ang sarili nitong pangangailangan sa pamamagitan ng pagtataas sa dami ng iniluluwas na produkto, hindi na aasa ang bansa sa mga produkto ng mga dayuhan.
 23. 23. Pag-usbong ng mga Nation-State Nation-State - Tumutukoysa isang etado na pinanahanan ng mga mamamayan na may magkakatulad na wika,kultura, relihiyon at kasaysayan. - Dahil sa kanilang pagkakahalintulad sa kultural, ang mga mamamayan ay isang nagkakaisang lahi.
 24. 24. • Isa rin silang estado sapagkat nananahan sila sa isang tiyak na teritoryo at may pamahalaan silang may sobernidad o kasarinlan. • Isa silang nagkakaisang lahi na may katapatan sa kanilang bansa.
 25. 25. Mahalagang katangian ng nationstate ay sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng isang pambansang monarkiya na magpatupad ng batas sa boung sangkatauhan. Dahil sa makapangyarihan ang mga nation-state, nagpakita ng ibayong lakas ang Europeo. Nagbigay-daan din ito sa pagpapalawak nito ng impluwensya.
 26. 26. England • Magna Carta Ang dokumentong ang ginawang panuntunan at batayan ng mga English sa lahat ng usapin patungkol sa kalayaan at mga karapatan ng mga mamayan.
 27. 27. France • Charlemagne – Malaki ang papel na ginampanan sa pag-usbong ng France. – Ginawa niya ng lahat upang mapanatili ang kasarinlan ng France at mapalawak ang teritoryo nita sa pamamagitan ng kanyang hukbong militar.

×