Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Presentatie KGI VIDEO TV

451 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Presentatie KGI VIDEO TV

 1. 1. !"#$%&(")*+*,%$-./&012)*+*34)&%./&5"*"4*6%5454()012)*+*45".7)*.5&*-"*8%4/9"* *24 /7, 365 DAGEN PER JAAR, JOUW VIDEO THEMA KANAAL OVERALLES UIT DE AKOESTISCHE EN ISOLATIE BRANCHE!
 2. 2. * KGI TV EEN UNIEK VIDEO CONCEPT•  !"#"$%&()*+,--,(./,(**0(0*,1*23(4-0(+5*6/-7/+,*0(85(9*,(:*)/*;(4-0(-38*+,/*3(*0(:*7./;+/+87-,/*<( =/*2;882(>/?0(1*(@(--0+52**35.0,(4882(;*(85;2-69,:*4*2<(A/?(B-6/7/,*2*0C(-;4/+*2*0C(80,1/33*7*0(*0( )*:*7*/;*0(;*(7*;*0(4-0(;*(:28*5<(D*(!"#"$%&(;2--:,(>82:(4882(;*(68E2;/0-,/*(*0(;*(-B+,*FF/0:( F*,(-77*C()/?(;*()8.1()*,2833*0C(;/+6/57/0*+(*0(5*2+80*0<(D882;-,(1/?(80>*(32-69,*0().0;*7*0(>/?0(1/?( ;*(:288,+,*(82:-0/+-,/*(85(9*,(:*)/*;(4-0(:*7./;+G(/+87-,/*(*0(:*7./;+-)+825,/*<(!"#(HI((/+(;*(0/*.1+,*( /0084-,/*4*(80,1/33*7/0:()/00*0(;*(!"#("28*5<<(=*,(F*;/-7-0;+69-5(80,1/33*7,(>/69(4882,;.2*0;<( I/;*8(/+(0/*,(F**2(1*:(,*(;*03*0(4-0(9*,(/0,*20*,<((J8.H.)*()7/?B,(+,/?:*0(/0(585.7-2/,*/,(*0(883(9*,( 3/?3*0(4-0(,9*F-(*0(/0B82F-,/*(3-0-7*0((HI((/+()88F/0:<(!"#(HI(+5**7,(/0(85(;*(42--:(*0()*98*B,*(4-0( 9--2(7*;*0(*0(9**B,(;--28F(**0(0/*.1(3*00/+57-,B82F(80,1/33*7;(1--2)/?(/0+,2.6,/*(*0(,2-/0/0:+( 4/;*8K+(6*0,2--7(+,--0<(!"#(HI(L/*;(9--2(3*00/+5-2,0*2+(;*(F8:*7/?39*/;(>/69(,*(528M7*2*0(85(**0( */:*0(,9*F-(3-0--7<(I882(>81*7(B-)2/3-0,(-7+(-B0*F*2(*0(/*;*2**0(1*23>--F(/0(;*(-38*+,/*3*(*0( :*7./;+(/+78-,/*()2-069*(>-7(9*,(807/0*(4/;*8(,9*F-(3-0--7(**0(1--2;*4877*(--04.77/0:(>/?0(85(9*,( 9./;/:*(5-33*,(4-0(;*(!"#("28*5<((
 3. 3. Over KGI TV !!"#(HI(/+(**0(.0/*3*(4/;*8G1*)+/,*(1-,(>/69(./,+7./,*0;(2/69,(85(;*(1*2*7;(4-0(-38*+,/*3(*0(:*7./;+/+87-,/*<((!"#( :28*5( F*23,*( ;-,( *2( )*98*B,*( 1-+( --0( F**2( F*;/-( F8:*7/?39*;*0( *0( 807/0*( &G7*-20/0:( B-6/7/,*/,*0()/00*0(;*()2-069*<(N--+,(;*(-6-;*F/*(*0(48827/69,/0:(;/*(!"#(:28*5(-7()/*;,C(/+(*2(;-0(0.(883(**0(*O,2-(;/*0+,(4882(;*(3*00/+5-2,0*2+()/00*0(;*(!"#(1--2)/?(528;.6,*0(*0(;/*0+,*0(;*()2-069*(85(;*(3--2,(>.77*0(182;*0( :*>*,( ;882( F/;;*7( 4-0( /0+,2.6,/*P,2-0/0:+( 4/;*8K+( *0( )*;2/?B+Q2*582,-:*+R( /0( ,4( +,/?7<( D882( F/;;*7(4-0( ;8*7,2*S*0;*( M7F5?*+P2*582,-:*+( 182;,( /*;*2**0( 1*23>--F( /0( ;*( )2-069*( 85( ;*( 988:,*( :*98.;*0(84*2(;*(0/*.1+,*(80,1/33*7/0:*0(85(>/?0(8B(9--2(4-3:*)/*;<(!"#(HI(>-7(**0(582,-7(182;*0(1--2)/?(3*00/+(;*7*0( *0( /0B82F-,/*( :*4*0( ;*( )84*0,880( >-7( 48*2*0<( !*00/+5-2,0*2+( 9*))*0( ;*( F8:*7/?3( F**( ,*(5-2,/6/5*2*0()/00*0(;*(!"#(HI(B82F.7*(;882(F/;;*7(4-0(5-2,0*2(5-33*,,*0<(D*(+-F*0:*+,*7;*(5-33*,,*0()/*;,(;**70*F*0;*()*;2/?4*0(7*:/8(--0(F8:*7/?39*;*0(>/69(,*(528M7*2*0(85(!"#(HI(F*,(/0+,2.6,/*P,2-/0/0:+(M7F+C()*;2/?B+52*+*0,-,/*+(*0(2*582,-:*+<(!"#(:28*5(/+(**0(+-F*01*23/0:(--0:*:--0(F*,(TI(528;.6,/*+C(;/*(;*(4/;*8(528;.6,/*+(>-7(:--0(4*2>82:*0<(TI(528;.6,/*+(9**B,(-77*(3*00/+(*0(*O5*2,/+*(/0(9./+(8F(!"#(HI( ,*( 4882>/*0( 4-0( /0,*2*++-0,*( 2*582,-:*+( *0( ;8*7,2*S*0;*( 4/;*8K+( 84*2( ;*( -38*+,/+69*( *0( /+87-,/*()2-069*<(U7+(4-+,(4/;*8(528;.6,/*)*;2/?B(4-0(8<-<(L./7;/0:(=877-0;(QL8.1$U#R(1*,*0(>/?(98*()*7-0:2/?3(9*,(/+(528;.6,*0(85(**0(*V6/W0,*(*0(62*-,/*4*(F-0/*2(,*(52*+*0,*2*0<(L*0,(.(3*00/+5-2,0*2()/00*0(!"#(:28*5X(Y*,( .1( )*;2/?B( ;-0( 85( **0( +5*6/-7*( *0( ;8*7,2*S*0;*( F-0/*2( /0( ;*( +58,7/:9,( *0( 1*23( F**( --0( 3*00/+(4*2)2*;/0:(/0(;*(-38*+,/+69*(*0(/+87-,/*()2-069*<((((
 4. 4. :5-"$*"4*;$/51*<"-5*;$/51"*4"&7"%="4*>5?4*@9"%"*&$*)&AB@*C"*=.44"4*"%*45"&*2""%*$29""4B*D4*-"*42*>"(&*9"&*1E*)$/51"*2"-5*=.44"4*?"*9"1#"4*-"*84-*2"&*?"*=14&"4*"4**$#-%/9&("F"%)*&"*F"%)&"%="4B*D1=*=41*9""G&*>5?4*"5("4*="42"%="4*"4*-"*"4"*-$"1(%$"#*5)*-"*4-"%"*45"&B*<%*-&*)5&")*1)*A$.&.8"E*G/"8$$=*"4*154="-54*F$$%*F5%1"*/$22.45/&5"*>$%("4*5)*-.5-"15?=B*C5)&*.*-&H**!  I$.6.8"*2""%*-4*@Z[(F/7?8*0()*>8*3*2+(5*2(F--0;(9**B,B*D4*-5"*8">$"="%)*=5?="4*2""%*-4* &7""*251?%-*F5-"$@)*#"%*-(E*7&*4""%=$2&*$#*2""%*-4*JKL*F4*11"*F5-"$@)*$4154"B*!  MJL*("%"("1-*$4154"*F5-"$@)*8"=5?=&*F5*1&"%4&5"F"*7"8)5&")*!  34*NKOM*P*QR*2""%*54&"%4"&*F"%=""%*7%F4*SKL*F5-"$*5)**!  34&"%4"&*F5-"$*5)*$F"%1E*1&5?-*"4*$4*-"24-*NJ+T*!  U"-"%14-*5)*=$#1$#"%*54*-"*7"%"1-*54*9"&*("8%.5=*F4*)$/51*<"-5**
 5. 5. KGI TV kennispartner pakkettenV"4&*.*("W4&"%"))""%-*$2*.7*8"-%5?G*""4*?%*14(*54*-"*)#$&15(9&)*&"*>"&&"4X*<=*-4*="445)*2"&*$4>"*F$$%-"15("*#%&4"%*#=="&&"4B*YZ3*Z%$"#*9""G&*54*)2"47"%=54(*2"&**<:,*#%$-./&5")*""4*M*&1*,![<[63D*#=="&&"4*$4&75=="1-*-5"*.*-"*2$("15?=9"5-*85"-&*""4*?%*14(*$#&521*("8%.5=*&"*2="4*F4*F5-"$*2$("15?=9"-"4*$#*2&B**=.4&*=5">"4*.5&*F"%)/9511"4-"*#=="&&"4*2"&*F$$%*"1=*8.-("&*""4*F5-"$*#=="&*4%*=".>"B*34*-"*F5-"$*#=="&&"4*=.4&*.*$#*#%$G"))5$4"1"*245"%*.7*8"-%5?G*F5).""1*#%$01"%"4B**C&*-/9&*.*F4H*!  34)&%./&5"*"4*&%5454()012)*$F"%*.7*#%$-./&*F$$%*$BB*D]1"%454(*+*-F5)"%"4-"*-$"1"54-"4*!  !"#$%&(")**$F"%*.7*#%$-./&*$G*-5"4)&*^*_$"E*7&*E*7%$2*$F"%*.7*#%$-./&*$#*6:`*!  Ma*452&5")*^*b""%*-$"1&%"c"4-"*245"%**7"%=54(*F4*.7*#%$-./&*54*8""1-*&"*8%"4("4`** >51F"%* Z$1-* ,1&54.2*
 6. 6. *!  N*^#%$-./&+8"-%5?G)`*%"#$%&("*d+]*N**M*254.&"4*#"%*012*54/1B*#%$-./"%"4*"4*#1&)"4* 2"&*&$#*#$)5&5"*$#*YZ3*6:**^*>5"*.5&("8%"5--"*54G$%2&5"*%"#$%&(")`*!  *O*&%5454(+54)&%./&5"*F5-"$*^e*&7""*254.&"4`*!  N*>"1G*&"*8"#1"4*#%$-./&*)/"4")*7$%-"4*("8%.5=&*&5?-"4)*$4>"*YZ3]&%5454("4*!  5&("8%"5-*8"-%5?G)#%$0"1*54*9"&*8"-%5?G)]fgVh@**!  6$##$)5&5"*54*8"-%5?G)%.8%5"="4**!  [48"#"%=&*#1&)"4*F4*45".7)8"%5/9&"4*!  V44"%*$#*-"*)5&"*YZ3*6:** U$21"*#%5?)*45"&*YZ3*i"-"4*j*QkQK***
 7. 7. * !  M*^#%$-./&+8"-%5?G)`*%"#$%&(")**d+]*N**M*254.&"4*#"%*012*54/1B*#%$-./"%"4*"4* #1&)"4*2"&*&$#*#$)5&5"*$#*YZ3*6:**^*>5"*.5&("8%"5--"*54G$%2&5"*%"#$%&(")`* !  O*&%5454(+54)&%./&5"*F5-"$*^e*&7""*254.&"4`* !  O*Ma*452&5"*#%$-./&*F5-"$*54/1B*(%0)/9"*"c"/&"4** !  J*>"1G*&"*8"#1"4*#%$-./&*)/"4")*7$%-"4*("8%.5=&*&5?-"4)*$4>"*YZ3] &%5454("45&("8%"5-** !  V"-%5?G)#%$0"1*54*9"&*8"-%5?G)]fgVh@** !  6$##$)5&5"*54*8"-%5?G)%.8%5"="4** !  [48"#"%=&*#1&)"4*F4*45".7)8"%5/9&"4 * * * ** !  V"-%5?G)*V44"%*d*N*#%$-./&*844"%)*$#*-"*)5&"*YZ3*6:****************************U$21"*#%5?)*45"&*YZ3*i"-"4*j*kTSQ*** KGI LEDEN Prijs per totaal pakket per jaar excl. btw / of ! 604,- p/md
 8. 8. !  Q*#%$-./&+8"-%5?G)*%"#$%&(")**d+]*N**M*254.&"4*#"%*012**54/1B*#%$-./"%"4*"4* #1&)"4*2"&*&$#*#$)5&5"*$#*YZ3*6:**^*>5"*.5&("8%"5--"*54G$%2&5"*%"#$%&(")`* !  N*&%5454(+54)&%./&5"*F5-"$*^e*&7""*254.&"4`* !  O*^*Ma*`*452&5"*#%$-./&*F5-"$*F5-"$*54/1B*(%0)/9"*"c"/&"4** !  l**>"1G*&"*8"#1"4*#%$-./&*)/"4")*7$%-"4*("8%.5=&*&5?-"4)*$4>"*YZ3]&%5454("4* !  5&("8%"5-*8"-%5?G)#%$0"1*54*9"&*8"-%5?G)]fgVh@** !  6$##$)5&5"*54*8"-%5?G)%.8%5"="4***************** !  [48"#"%=&*#1&)"4*F4*45".7)8"%5/9&"4* !  V"-%5?G)*V44"%*d*J*#%$-./&*844"%)*$#*-"*)5&"*YZ3*6:* Prijs per totaal pakket per jaar excl. btw / of ! 870,- p/mdU$21"*#%5?)*45"&*YZ3*i"-"4*j*OJBllQ***
 9. 9. Uw bedrijf in de spotlights?In een product/bedrijfs reportage maken we een creatief en doeltreffende reportage/film van uw bedrijfen producten. De reportages worden onderverdeeld in 3 segmenten A-,(/+(9*,( =8*(182;,( (#0+,-7*2*0((( 528;.6,X( 9*,(:*F--3,X( 528;.6,X(
 10. 10. Uw bedrijf in de spotlights vervolgMet deze 3 doelstellingen komen wij gedurende een aantal dagen filmen. KGI TV zorgt dat dezeelementen tot 3 losse filmpjes worden gemonteerd en geplaatst op KGI TV. Onze werkwijze ziet erAls volgt uit: ***!  ""4*54&="(")#%"=E**!  9"&*-%58$"=*)2"4)&"11"4E*!  g4&1*&"*8"#1"4*-(^-"1"4`*/2"%24+%"(5"*$#*1$/&5"E**!  2$("15?=9"5-*F$$%*54&"%F5"7)E*85?F$$%8""1-*2"&*=14&E*("8%.5="%E*-5%"/&5"*!  #%$G"))5$4"1"*2$4&("E*-"*012*5)*54*&"*>"&&"4*F$$%*-5F"%)"*%"/12"-$"1"54-"4E**!  m"F"%54(*54*"1=*("7"4)&*G$%2&*^m)9E*72FE*2#"(N*"BB`E*!  1"F"%&5?-*/B*N*7"="4B*
 11. 11. Instructie/Trainings video’sFabrikanten hebben belang bij het op de juiste manier implementeren van de door henontwikkelde producten. Instructie en trainingsvideo’s kunnen een perfecte oplossing bieden.Een training of instructie film worden steeds vaker toegepast binnen een organisatie of alsleerweg ondersteuning. Een heldere uitleg is bij een instructiefilm erg belangrijk. Het doel van de filmis een product of dienst door een specialist op een zo goed manier in beeld te brengen waardoor degebruiker of afnemer efficiënt te werk kan gaan. Deze efficiëntie levert tijd op wat uiteindelijkkostenbesparend werkt. Voor iedereen die behoefte heeft aan begeleiding op zijn/haar vakgebied,kan de E-leaning een uitkomst bieden. In eigen tijd, zonder druk van buitenaf terug kijken vaninstructies kan een goede manier zijn om de stof beter op te nemen. Instructie en trainingsfilms zijndaarbij een uitstekend verkoop en marketing tool voor producenten en fabrikanten. Met de komstvan social media kunnen instructie/trainings video’s een virale communicatie opleveren waar elkeproducent graag aan mee doet.
 12. 12. Product/Bedrijfs reportages**D"4*=5?=?"*54*-"*=".="4*4"2"4**F4*""4*$%(45)&5"*"4*9"&*#%")"4&"%"4*F4*""4*#%$-./&*$G*-5"4)&*F$$%*""4*(%$$&*#.815"=*-&*5)*9"&*-$"1*2"&*""4*#%$-./&+8"-%5?G)*%"#$%&("B*:""1*#%$-./&"4*"4+$G*-5"4)&"4*F4*-"*="445)#%&4"%)*8544"4*-"*YZ3*Z%$"#*>5?4*(")#"/515)""%-*"4*F"%-5"4"4*""4*"5("4*#$-5.2B*34*""4*8"-%5?G)#%")"4&&5"*=%5?("4*7"%=4"2"%)E*$4-"%4"2"%)*"4*G4"2"%)*""4*($"-*8""1-*$F"%*-"*#%$-./&"4E*-5"4)&"4*"4*7"%=75?>"*F4*""4*8"-%5?G*8544"4*-"*YZ3*(%$"#B*C%*7$%-"4*-"*#%$-./&"4*("2=&XE*_$"*>5"&*-"*8"-%5?G*)&%./&..%*"%.5&*"4*7"1="*#%$-./&"4*7$%-"4*"%*("#%$-./""%-X*a5&E*"4*4$(*F""1*$4-"%-"1"4*>5?4*2$("15?=*54*""4*8"-%5?G)%"#$%&("B*D"4*#"%)$$415?=*&54&?"*4*-"*012*=4*7$%-"4*("("F"4*-$$%*54&"%F5"7)E*&")&52$451)*F4*("8%.5="%)E*F$5/"]$F"%)*"4*2.>5"=B*Z%$$&*F$$%-""1*F4*YZ3*6:*5)*-&*2"4*-"*012#?")*$4*-"24-E*-.)*54*"5("4*&5?-*%.)&5(*=4*8"=5?="4*NJ+T*B*
 13. 13. KGI TV 11"*F$$%-"1"4*$#*""4*%5?*!  YZ3*6:*5)*9"&*O)&"*$4154"*F5-"$*#1&G$%2*F$$%*-"*("1.5-)5)$1&5"*8%4/9"*!  7*8"-%5?G*$G*#%$-./&*$#*""4*#%$G"))5$4"1"*-$"1&%"c"4-"*245"%*54*-"*)#$&15(9&)*!  YZ3*g/-"25"*F"%7/9&*54*NKON*1*!"##*-""14"2"%)*F$$%*9%*&%5454("4B*!  7*#%$-./&*=4*""4*7%-"F$11"*9$$G-%$1*)#"1"4*54*-">"*&%5454("4B*!  YZ3*6:*9""G&*24-"15?=)*QKKK*.45"="*8">$"="%)n*!  :5-"$*&%5454(*5)*-"*&$"=$2)&E*YZ3*>$"=&*-"*2"-5*$#B**=.4&*2""*#%$0&"%"4n*!  ,%$0&""%*F4*;$/51*2"-5*2"&*.7*#%$-./&*012E*%"#$%&("*$G*54)&%./&5"*012B*!  g4&%"=="15?="*=$%&54(*$#*#=="&*1)*YZ3*15-B**!  _"&*9"1"*?%*-$$%*#%$254"4&*54*8""1-*2"&*9"&*YZ3*6:*,=="&*!  69"2*=41*OKKL*("%5/9&*$#*-"*=$")&5)/9"*"4*5)$1&5"*8%4/9"*!  7*F5-"$*#%$-./&5")*7$%-"4*/$2#1""&*F"%>$%(&*-$$%*<:,*#%$-./&5")B**
 14. 14. 2$("15?=9"-"4* videoproducties*>$4-"%*#=="&*34-5"4*.*15"F"%*(""4*("8%.5=*7"4)&*&"*2="4*F4*$4)*YZ3*6:*#=="&*=$%&54(*-4*9""G&**.*$$=*-"*2$("15?=9"5-*""4*F5-"$*#%$-./&5"*$#*2&*&"*1&"4*2="4B*C5?*9"88"4*-5F"%)"*54&"%"))4&"*245"%"4*$#*F5-"$*("85"-*$2*.7*8"-%5?G*""4*52#.1)**&"*("F"4B*:%(*("%.)&*F%5?815?F"4-*4%*-"*2$("15?=9"-"4*$G*75?*)&.%"4*9"&*.*$#B** <:,*,%$-./&5")*o*;9$7I$.%V.)54"))B41 ! ! !!* We make your business visible!* :"1)"%-.547"(*OSQ** OSTObh*3p2.5-"4* 6"1H*Kl]MKKM*kkQJ* 777B2%5&5"2"#%$-./&5")B41*+777B)9$7A$.%8.)54"))B41* 54G$q2%5&5"2"#%$-./&5")B41*+*54G$q)9$7A$.%8.)54"))B41* *

×