Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)

Kennisnet
KennisnetKennisnet
Gepersonaliseerd Leren 
Wat gebeurt er in Nederland? 
23 september 2014 
VMBO Congres 
Olaf de Groot @olafiolio 
Kennisnet
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
“The best way to predict the 
future is to invent it” 
Alan Kay
Verwachtingen 
ouders 
Waarom 
praten over 
leren in de 
21e eeuw? 
Kinderen 
anders? 
Omgeving 
anders 
Beroepsleven 
anders 
Invloed van 
technologie 
Nieuwe 
Omgaan met 
kennis en 
inzichten over 
leren 
Nieuwe 
inzichten 
onderwijs-organisatie 
Nieuwe 
inzichten 
impact 
onderwijs 
media
Doorbraakproject Onderwijs & ICT: 
wat willen we bereiken? 
• Elke school wil recht doen aan verschillen tussen 
leerlingen en meer maatwerk bieden. 
• ICT is daarvoor een belangrijk middel, een 
doorbraaktechnologie. 
• We willen een situatie bereiken waarin scholen die 
maatwerk met behulp van ICT willen bieden… 
– … geen obstakels meer ervaren in markt (benodigde 
leermiddelen en voorzieningen verwerven en van 
diverse leveranciers) of systeem (wet- en regelgeving) 
– … hun keuzes rond maatwerk met ICT kunnen 
realiseren en implementeren.
Doorbraakproject Onderwijs & ICT: 
drie fasen 
• roadmap fase I: 
– operationalisatie van de opgave voor het project (2013, 
eerste deel 2014) 
• roadmap fase II: 
– verdere uitwerking van de opgave in publiek-privaat 
verband 
– leggen van de basis voor (besluitvorming over) het vervolg 
• de uitvoeringsfase: 
– waarin de doorbraak daadwerkelijk gerealiseerd moet 
worden (vanaf oktober 2014).
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd leren 
Leersituaties die op 
effectieve wijze tegemoet 
komen aan individuele 
verschillen tussen 
leerlingen en efficiënt zijn 
georganiseerd 
inhoud 
leer-situatie 
leraar lerende 
hulp-middel
Leerling stelt doel 
Doel opgeknipt in semester 
en weekdoelen 
Leerling kiest leerstrategie 
Intensieve coaching 
Daarop wordt organisatie 
ingericht 
One size fits all 
Rooster wordt daarop 
gemaakt 
Toetsing en afsluiting voor 
het hele jaar gepland 
Programma is leidend 
Leerling past of niet 
Leerling centraal 
Leerling volgt aanbod 
Gepersonaliseerd leren
Waarom? Wat gebeurt er dan?
Initiatieven van ouders…
De School - Zandvoort
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Laterna Magica
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Dynamisch leren in een hedendaagse school
Kunskapsskolan – ZO.LEER.IK!
het curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003
Implementatiestappen 
Volgorde	van	te	implementeren	elementen 
1.	Introduceren	van	een	dagstart: 
Liefst	eerst	met	het	docententeam	kort	de	komende	dag	beschouwen.	Daarna	in	de	stamgroepen	met	de 
leerlingen	de	dag	starten.	Dit	betekent	planning	van	de	dag	maken,	actualiteit	bespreken	etc. 
2.	Introduceren	wekelijkse	coaching	per	leerling 
Begint	met	het	formuleren	van	de	doelstelling	van	de	leerling,	dan	de	uitwerking	per	jaar,	per	kwartaal	en 
tenslo e	de	wekelijkse	ac viteiten	(a ekenen	logboek	door	ouders	of	een	keer	per	week	inloggen	in	systeem) 
3.	Introduceren	van	een	varia e	aan	onderwijsac viteiten 
Het	huidige	lessensysteem	wordt	ontrafeld	en	verdeeld	in	aparte	moment	voor	didac sche	concepten	als 
compacte	instruc e,	workshop,	lab,	zelfstudie	en	samenwerkend	leren. 
4.	Digitaal	curriculum	inclusief	toetsen 
Bijvoorbeeld	het	integreren	van	de	Ster-collec e	van	VO-content,	verrijkt	met	andere	materialen	(a ankelijk	van 
de	leverancier	met	wie	we	in	zee	gaan).	Hierbij	horen	ook	instruc e/vakwerkplan) 
5.	Leerportaal	introduceren 
Beschrijven	minimale	eisen,	programma	van	eisen,	offerte/of	aanbestedingstraject 
6.	Ruimte	geschikt	maken 
Gedifferen eerd	onderwijs	vraag	een	diversiteit	in	de	leeromgeving.	Alleen	leslokalen	is	niet	voldoende.	Er	zullen 
instruc e	ruimtes	moeten	zijn,	workshop	ruimtes,	ruimtes	waar	leerlingen	kunnen	samenwerken	in	kleine	en 
grote	groepjes	of	waar	ze	zelfstandig	kunnen	werken.
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Onderwijsraad: Vernieuw het curriculum
Sectorakkoord VO 
De 7 ambities zijn: 
• Uitdagend onderwijs voor elke leerling 
• Eigentijdse voorzieningen 
• Meer aandacht voor brede vorming 
• Scholen als lerende organisaties 
• Versterken verbinding met de omgeving 
• Docent in positie in een professionele school 
• Toekomstbestendig organiseren
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Informeel leren via de Khan Academy
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Veel partijen zijn op een school betrokken bij de 
implementatie van onderwijsveranderingen, maar de 
leraar is hierin cruciaal. Om een verandering te 
bewerkstelligen in de school, moet geïnvesteerd 
worden in de leraar en in docententeams.
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Computergestuurde leersituatie 
binnen school
ACHTERGRONDEN 
BIJ DE HOE-VRAAG
Vier in Balans
3d printen 
Volgprogramma’s 
tablet
1985 1999
Wie heeft er geen mobiele telefoon?
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Wat weten we over opbrengsten 
 Leerlingen meer gemotiveerd 
 Leerlingen presteren beter 
 Leerlingen leren sneller 
 Leraar bespaart tijd 
 School(leider) meer inzicht in prestaties
Kennispiramide 
bewijs 
praktijk 
idee
Mits…… 
 Goed ontwikkeld leermateriaal 
 Gericht ingezet 
 Gedoseerd gebruikt
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Wat weten we nog meer uit onderzoek?
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Lessen van Hattie
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Lessen van Michael Fullan 
technologie 
pedagogiek 
verander-kennis
Accelerated learning framework 
http://acceleratedlearningframework.wordpress.com/
Lessen van LEERkracht
Wat is jouw rol als schoolleiding voor een 
succesvolle transformatie? 
De schoolleiding op een leerKRACHT school: 
Formuleert, ondersteund door leerKRACHT, zijn/ haar eigen veranderverhaal over 
kwaliteitsverbetering in het onderwijs, en resultaten van de leerlingen op school 
Inspireert leraren en neemt obstakels en weerstand bij leraren weg 
Geeft het goede voorbeeld door… 
▪ …zelf mee te doen: zelf lessen bezoeken, meedenken bij gezamenlijke les 
voorbereiding, actief het bord gebruiken en deelnemen aan Pizzasessies 
▪ …zelf een rolmodel te zijn voor ‘elke dag samen een beetje beter’ door te leren van 
leraren, de coach en andere schoolleiders en hiervoor actief feedback te vragen 
Geeft het goede voorbeeld door gebruik te maken van de leerKRACHTtechnieken zoals 
het verandermodel, de ijsberg, het feedbackmodel en het bord 
Faciliteert teams van leraren bij het uitvoeren van leerKRACHT met behulp van het 
rooster, de weekplanning en ondersteunende materialen 
Meet de transformatievoortgang met ondersteuning van leerKRACHT, maakt de 
resultaten hiervan zichtbaar en neemt actie om obstakels weg te nemen 
Werkt gedurende het jaar aan het borgen van leerKRACHT als ‘normale manier van 
werken’, bijvoorbeeld in het schoolplan, de normjaartaak en communicatiematerialen 
Faciliteert en leidt teamsessies op basis van de leerKRACHTmethode zoals 
aangegeven in dit boek zodat leraren effectief van elkaar kunnen leren 
Herkent en faciliteert situaties waarin leraren behoefte hebben aan extra training of 
verdieping en adresseert deze behoefte met behulp van de coach 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Overtuiging 
creëren 
Rolmodellen 
Processen en 
systemen 
inrichten 
Vaardigheden 
verzorgen
Lessen van LeerKRACHT 
Overtuiging 
creeren 
Rolmodel zijn 
Vaardigheden 
verzorgen 
Processen en 
systemen 
inrichten
Alle onderzoek: “Creating a 
collaborative culture is the 
single most important 
factor” 
Fullan McKinsey 
Hattie 
Vier in Balans 
4 w’s 
Vaste 
koers
Doorbraakproject Onderwijs & ICT tot zo ver 
De vier hoofdconclusies: 
1. Maak gezamenlijk afspraken, leg standaarden vast en 
implementeer deze in de keten. 
2. Geef de markt ruimte, maar zorg ook voor voldoende 
(publieke) waarborgen voor een optimaal functionerende 
leermiddelenketen. 
3. Breng de gearticuleerde vraag in de praktijk: 
organiseer de vraagkracht op de onderwerpen waar dat 
kan 
beproef waar nodig 
ondersteun scholen bij implementatie 
4. Breng ICT- randvoorwaarden voor scholen op orde. 
Connectiviteit, devices en kennis zijn de basisvoorwaarde voor 
maatwerk met ICT.
Learning labs 
Advies vanuit publiek-private tafels is het werken in learning labs als eerste stap in implementatie. 
• Learning labs zijn ontwikkelomgevingen waar: 
– vraagstukken integraal worden opgepakt 
– implementatie plaatsvindt 
– overdraagbare aanpakken en instrumenten worden ontwikkeld om de sector als geheel sterker te 
maken. 
• Wat zijn het niet: pilots, leuke dingen doen 
• Hoe? 
– Besturen als aangrijpingspunt 
– Integraal aanpakken van het vraagstuk vanuit de visie van het schoolbestuur, maar verbinden met 
schoolleider en leraar om tot werkbare overdraagbare aanpakken te komen. 
– Ondersteunen bij implementatie 
• Wat? Bijvoorbeeld: 
– PvE in praktijk verwerven van leermiddelen 
– Implementatie standaarden 
– Werken met kernmethode 
– Verbinden van leermiddelen met informatie
Route naar gepersonaliseerd leren.. 
Korte termijn Lange termijn 
• Van goed bedoeld naar goed gericht 
• Deskundigheid docent 
• Tijdwinst en hoger rendement zoeken 
• Methode verrijken 
• Differentiatie versterken met ict 
• “Samen iedere dag een stukje beter” 
• Informatiemanagement regelen 
• Programma van eisen met sector 
• Consumentenorganisatie 
• Afspraken met producenten 
• Bredere productie adaptieve systemen 
• Koppelen systemen 
School als volwassen vrager 
Leraar als professional 
Markt als volwassen leverancier
Bedankt voor uw aandacht 
Meer weten over gepersonaliseerd leren? 
http://www.kennisnet.nl/themas/personaliseren/ 
Olaf de Groot – Procesbegeleider Stichting Kennisnet 
o.degroot@kennisnet.nl @olafiolio
1 von 63

Recomendados

Personaliseren in nederland nassaucollege gieten von
Personaliseren in nederland nassaucollege gietenPersonaliseren in nederland nassaucollege gieten
Personaliseren in nederland nassaucollege gietenKennisnet
809 views61 Folien
Personaliseren netwerk personaliserenl von
Personaliseren netwerk personaliserenlPersonaliseren netwerk personaliserenl
Personaliseren netwerk personaliserenlKennisnet
490 views51 Folien
Innovatiecafe regie op persoonlijke devices von
Innovatiecafe regie op persoonlijke devices Innovatiecafe regie op persoonlijke devices
Innovatiecafe regie op persoonlijke devices SURF Events
275 views28 Folien
Personaliseren autumn school von
Personaliseren autumn schoolPersonaliseren autumn school
Personaliseren autumn schoolKennisnet
352 views42 Folien
Slimmer leren met ict: van plan naar uitvoering von
Slimmer leren met ict: van plan naar uitvoeringSlimmer leren met ict: van plan naar uitvoering
Slimmer leren met ict: van plan naar uitvoeringSURF Events
456 views33 Folien
Keuzes voor leren singaporenext von
Keuzes voor leren singaporenextKeuzes voor leren singaporenext
Keuzes voor leren singaporenextKennisnet
695 views55 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Het verwerven van leermiddelen: de vraag van de school von
Het verwerven van leermiddelen: de vraag van de schoolHet verwerven van leermiddelen: de vraag van de school
Het verwerven van leermiddelen: de vraag van de schoolSURF Events
237 views13 Folien
ICT deel 1 RSG Trompmeesters Steenwijk von
ICT deel 1 RSG Trompmeesters SteenwijkICT deel 1 RSG Trompmeesters Steenwijk
ICT deel 1 RSG Trompmeesters SteenwijkHenk Orsel
397 views18 Folien
Personaliseren in nederland lucas onderwijs von
Personaliseren in nederland lucas onderwijsPersonaliseren in nederland lucas onderwijs
Personaliseren in nederland lucas onderwijsKennisnet
974 views61 Folien
Digitaal toetsen als integraal onderdeel van het leerproces von
Digitaal toetsen als integraal onderdeel van het leerprocesDigitaal toetsen als integraal onderdeel van het leerproces
Digitaal toetsen als integraal onderdeel van het leerprocesSURF Events
590 views7 Folien
Tablets in de praktijk von
Tablets in de praktijkTablets in de praktijk
Tablets in de praktijkMarcel Kesselring
644 views10 Folien
I xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ict von
I xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ictI xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ict
I xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ictMarijke van Vijfeijken
1K views32 Folien

Was ist angesagt?(20)

Het verwerven van leermiddelen: de vraag van de school von SURF Events
Het verwerven van leermiddelen: de vraag van de schoolHet verwerven van leermiddelen: de vraag van de school
Het verwerven van leermiddelen: de vraag van de school
SURF Events237 views
ICT deel 1 RSG Trompmeesters Steenwijk von Henk Orsel
ICT deel 1 RSG Trompmeesters SteenwijkICT deel 1 RSG Trompmeesters Steenwijk
ICT deel 1 RSG Trompmeesters Steenwijk
Henk Orsel397 views
Personaliseren in nederland lucas onderwijs von Kennisnet
Personaliseren in nederland lucas onderwijsPersonaliseren in nederland lucas onderwijs
Personaliseren in nederland lucas onderwijs
Kennisnet974 views
Digitaal toetsen als integraal onderdeel van het leerproces von SURF Events
Digitaal toetsen als integraal onderdeel van het leerprocesDigitaal toetsen als integraal onderdeel van het leerproces
Digitaal toetsen als integraal onderdeel van het leerproces
SURF Events590 views
I xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ict von Marijke van Vijfeijken
I xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ictI xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ict
I xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ict
Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education von Jeroen Bottema
Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education
Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education
Jeroen Bottema1.7K views
Lightning talk: iXpeditie Maatwerk von SURF Events
Lightning talk: iXpeditie MaatwerkLightning talk: iXpeditie Maatwerk
Lightning talk: iXpeditie Maatwerk
SURF Events753 views
Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider von Gerard Dummer
Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleiderVelon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider
Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider
Gerard Dummer6.7K views
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag von Jeroen Bottema
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den HaagPresentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag
Jeroen Bottema535 views
Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014 von Jasmijn Kester MEM
Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014
Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014
Jasmijn Kester MEM135 views
Colloquium20080306 Blog von ipcodime
Colloquium20080306 BlogColloquium20080306 Blog
Colloquium20080306 Blog
ipcodime598 views
Lightning talk - Michiel Lucassen von SURF Events
Lightning talk - Michiel LucassenLightning talk - Michiel Lucassen
Lightning talk - Michiel Lucassen
SURF Events608 views
Blended learning: Van inspiratie naar concreet aan de slag von SURF Events
Blended learning: Van inspiratie naar concreet aan de slagBlended learning: Van inspiratie naar concreet aan de slag
Blended learning: Van inspiratie naar concreet aan de slag
SURF Events340 views
Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen) von ExpoSchoolaanZet
Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)
Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)
ExpoSchoolaanZet407 views
Van SPOCS naar MOOCS: de omgekeerde aanpak von SURF Events
Van SPOCS naar MOOCS: de omgekeerde aanpakVan SPOCS naar MOOCS: de omgekeerde aanpak
Van SPOCS naar MOOCS: de omgekeerde aanpak
SURF Events754 views
Leermiddelenchallenge sd oktober von Kennisnet
Leermiddelenchallenge sd oktoberLeermiddelenchallenge sd oktober
Leermiddelenchallenge sd oktober
Kennisnet485 views
VAL junior von Citowoz
VAL juniorVAL junior
VAL junior
Citowoz434 views

Similar a Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)

Ksu 13 09-12 resi1 von
Ksu 13 09-12 resi1Ksu 13 09-12 resi1
Ksu 13 09-12 resi1Kennisnet
255 views60 Folien
Kind en onderwijs nov 2017 von
Kind en onderwijs nov 2017Kind en onderwijs nov 2017
Kind en onderwijs nov 2017Kennisnet
177 views52 Folien
214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij von
214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij
214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. VerbeijSURFfoundation
455 views20 Folien
Docentondersteuning op maat von
Docentondersteuning op maatDocentondersteuning op maat
Docentondersteuning op maatSURF Events
1.3K views77 Folien
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning von
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning Jeroen Bottema
1.2K views33 Folien
Inspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICT von
Inspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICTInspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICT
Inspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICTJudith van Hooijdonk
1.7K views57 Folien

Similar a Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)(20)

Ksu 13 09-12 resi1 von Kennisnet
Ksu 13 09-12 resi1Ksu 13 09-12 resi1
Ksu 13 09-12 resi1
Kennisnet255 views
Kind en onderwijs nov 2017 von Kennisnet
Kind en onderwijs nov 2017Kind en onderwijs nov 2017
Kind en onderwijs nov 2017
Kennisnet177 views
214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij von SURFfoundation
214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij
214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij
SURFfoundation455 views
Docentondersteuning op maat von SURF Events
Docentondersteuning op maatDocentondersteuning op maat
Docentondersteuning op maat
SURF Events1.3K views
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning von Jeroen Bottema
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
Jeroen Bottema1.2K views
Keuzes bij ict-beleid von Kennisnet
Keuzes bij ict-beleidKeuzes bij ict-beleid
Keuzes bij ict-beleid
Kennisnet299 views
Digidact2012 von Kennisnet
Digidact2012Digidact2012
Digidact2012
Kennisnet206 views
Onderwijsgroep noord von Kennisnet
Onderwijsgroep noordOnderwijsgroep noord
Onderwijsgroep noord
Kennisnet579 views
Vo haaglanden studiedag nov 17 von Kennisnet
Vo haaglanden studiedag nov 17Vo haaglanden studiedag nov 17
Vo haaglanden studiedag nov 17
Kennisnet133 views
Leraar van de toekomst von Kennisnet
Leraar van de toekomstLeraar van de toekomst
Leraar van de toekomst
Kennisnet407 views
Hoe zijn de ervaringen met de digitale leeromgeving in PO en VO? von SURF Events
Hoe zijn de ervaringen met de digitale leeromgeving in PO en VO?Hoe zijn de ervaringen met de digitale leeromgeving in PO en VO?
Hoe zijn de ervaringen met de digitale leeromgeving in PO en VO?
SURF Events1K views
Almerescholen 18 09-12 von Kennisnet
Almerescholen 18 09-12 Almerescholen 18 09-12
Almerescholen 18 09-12
Kennisnet201 views
'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C... von SURF Events
'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C...'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C...
'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C...
SURF Events647 views
Presentatie Differentiëren met Digitaal Lesmateriaal (NOT2015) von itslearning Nederland
Presentatie Differentiëren met Digitaal Lesmateriaal (NOT2015)Presentatie Differentiëren met Digitaal Lesmateriaal (NOT2015)
Presentatie Differentiëren met Digitaal Lesmateriaal (NOT2015)
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013 von Yves Blieck
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
Yves Blieck293 views
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp... von SURF Events
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
SURF Events424 views
Slimfit frans von Kennisnet
Slimfit fransSlimfit frans
Slimfit frans
Kennisnet363 views

Más de Kennisnet

Webinar menselijkheid en digitalisering.pdf von
Webinar menselijkheid en digitalisering.pdfWebinar menselijkheid en digitalisering.pdf
Webinar menselijkheid en digitalisering.pdfKennisnet
69 views41 Folien
Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri... von
Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri...Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri...
Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri...Kennisnet
21 views5 Folien
Sessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen Hindriks von
Sessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen HindriksSessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen Hindriks
Sessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen HindriksKennisnet
32 views62 Folien
Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E... von
Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E...Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E...
Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E...Kennisnet
31 views10 Folien
Sessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict von
Sessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ictSessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict
Sessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ictKennisnet
22 views18 Folien
Sessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels Taatgen von
Sessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels TaatgenSessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels Taatgen
Sessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels TaatgenKennisnet
17 views26 Folien

Más de Kennisnet(20)

Webinar menselijkheid en digitalisering.pdf von Kennisnet
Webinar menselijkheid en digitalisering.pdfWebinar menselijkheid en digitalisering.pdf
Webinar menselijkheid en digitalisering.pdf
Kennisnet69 views
Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri... von Kennisnet
Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri...Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri...
Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri...
Kennisnet21 views
Sessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen Hindriks von Kennisnet
Sessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen HindriksSessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen Hindriks
Sessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen Hindriks
Kennisnet32 views
Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E... von Kennisnet
Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E...Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E...
Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E...
Kennisnet31 views
Sessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict von Kennisnet
Sessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ictSessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict
Sessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict
Kennisnet22 views
Sessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels Taatgen von Kennisnet
Sessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels TaatgenSessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels Taatgen
Sessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels Taatgen
Kennisnet17 views
Gebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdf von Kennisnet
Gebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdfGebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdf
Gebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdf
Kennisnet360 views
gastcollege Chr Hogeschool Ede 2022.pptx von Kennisnet
gastcollege Chr Hogeschool Ede 2022.pptxgastcollege Chr Hogeschool Ede 2022.pptx
gastcollege Chr Hogeschool Ede 2022.pptx
Kennisnet108 views
Huisacademies po en vo von Kennisnet
Huisacademies po en voHuisacademies po en vo
Huisacademies po en vo
Kennisnet178 views
Onderwijs, technologie en de leraar von Kennisnet
Onderwijs, technologie en de leraarOnderwijs, technologie en de leraar
Onderwijs, technologie en de leraar
Kennisnet184 views
Ronde C: Masterclass - Omgaan met ethische vraagstukken over digitalisering v... von Kennisnet
Ronde C: Masterclass - Omgaan met ethische vraagstukken over digitalisering v...Ronde C: Masterclass - Omgaan met ethische vraagstukken over digitalisering v...
Ronde C: Masterclass - Omgaan met ethische vraagstukken over digitalisering v...
Kennisnet286 views
Ronde B: Onderwijsorganisatie - onderwijs in een kunstmatig intelligente wereld von Kennisnet
Ronde B: Onderwijsorganisatie - onderwijs in een kunstmatig intelligente wereldRonde B: Onderwijsorganisatie - onderwijs in een kunstmatig intelligente wereld
Ronde B: Onderwijsorganisatie - onderwijs in een kunstmatig intelligente wereld
Kennisnet145 views
Ronde C: Belemmeringen voor innovaties in het basisonderwijs von Kennisnet
Ronde C: Belemmeringen voor innovaties in het basisonderwijsRonde C: Belemmeringen voor innovaties in het basisonderwijs
Ronde C: Belemmeringen voor innovaties in het basisonderwijs
Kennisnet122 views
Ronde A: Hoe een bestuurder met een doordachte inzet van ict de werkdruk verm... von Kennisnet
Ronde A: Hoe een bestuurder met een doordachte inzet van ict de werkdruk verm...Ronde A: Hoe een bestuurder met een doordachte inzet van ict de werkdruk verm...
Ronde A: Hoe een bestuurder met een doordachte inzet van ict de werkdruk verm...
Kennisnet133 views
Ronde A: Inzoomen op de leermiddelenmarkt voor betere beleidskeuzes von Kennisnet
Ronde A: Inzoomen op de leermiddelenmarkt voor betere beleidskeuzesRonde A: Inzoomen op de leermiddelenmarkt voor betere beleidskeuzes
Ronde A: Inzoomen op de leermiddelenmarkt voor betere beleidskeuzes
Kennisnet106 views
Ronde A: Artificial intelligence – verdieping op het Technologiekompas von Kennisnet
Ronde A: Artificial intelligence – verdieping op het TechnologiekompasRonde A: Artificial intelligence – verdieping op het Technologiekompas
Ronde A: Artificial intelligence – verdieping op het Technologiekompas
Kennisnet80 views
Ronde A: Succesvol samenwerken met publieke partijen von Kennisnet
Ronde A: Succesvol samenwerken met publieke partijenRonde A: Succesvol samenwerken met publieke partijen
Ronde A: Succesvol samenwerken met publieke partijen
Kennisnet134 views
Ronde B: Weet waar je staat - inzicht in didactische ict-bekwaamheid von Kennisnet
Ronde B: Weet waar je staat - inzicht in didactische ict-bekwaamheidRonde B: Weet waar je staat - inzicht in didactische ict-bekwaamheid
Ronde B: Weet waar je staat - inzicht in didactische ict-bekwaamheid
Kennisnet109 views
Keynote Technologiekompas - von Kennisnet
Keynote Technologiekompas - Keynote Technologiekompas -
Keynote Technologiekompas -
Kennisnet100 views
Ronde C: Toetsen om van te leren von Kennisnet
Ronde C: Toetsen om van te leren Ronde C: Toetsen om van te leren
Ronde C: Toetsen om van te leren
Kennisnet85 views

Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)

 • 1. Gepersonaliseerd Leren Wat gebeurt er in Nederland? 23 september 2014 VMBO Congres Olaf de Groot @olafiolio Kennisnet
 • 3. “The best way to predict the future is to invent it” Alan Kay
 • 4. Verwachtingen ouders Waarom praten over leren in de 21e eeuw? Kinderen anders? Omgeving anders Beroepsleven anders Invloed van technologie Nieuwe Omgaan met kennis en inzichten over leren Nieuwe inzichten onderwijs-organisatie Nieuwe inzichten impact onderwijs media
 • 5. Doorbraakproject Onderwijs & ICT: wat willen we bereiken? • Elke school wil recht doen aan verschillen tussen leerlingen en meer maatwerk bieden. • ICT is daarvoor een belangrijk middel, een doorbraaktechnologie. • We willen een situatie bereiken waarin scholen die maatwerk met behulp van ICT willen bieden… – … geen obstakels meer ervaren in markt (benodigde leermiddelen en voorzieningen verwerven en van diverse leveranciers) of systeem (wet- en regelgeving) – … hun keuzes rond maatwerk met ICT kunnen realiseren en implementeren.
 • 6. Doorbraakproject Onderwijs & ICT: drie fasen • roadmap fase I: – operationalisatie van de opgave voor het project (2013, eerste deel 2014) • roadmap fase II: – verdere uitwerking van de opgave in publiek-privaat verband – leggen van de basis voor (besluitvorming over) het vervolg • de uitvoeringsfase: – waarin de doorbraak daadwerkelijk gerealiseerd moet worden (vanaf oktober 2014).
 • 8. Gepersonaliseerd leren Leersituaties die op effectieve wijze tegemoet komen aan individuele verschillen tussen leerlingen en efficiënt zijn georganiseerd inhoud leer-situatie leraar lerende hulp-middel
 • 9. Leerling stelt doel Doel opgeknipt in semester en weekdoelen Leerling kiest leerstrategie Intensieve coaching Daarop wordt organisatie ingericht One size fits all Rooster wordt daarop gemaakt Toetsing en afsluiting voor het hele jaar gepland Programma is leidend Leerling past of niet Leerling centraal Leerling volgt aanbod Gepersonaliseerd leren
 • 12. De School - Zandvoort
 • 17. Dynamisch leren in een hedendaagse school
 • 19. het curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003
 • 20. Implementatiestappen Volgorde van te implementeren elementen 1. Introduceren van een dagstart: Liefst eerst met het docententeam kort de komende dag beschouwen. Daarna in de stamgroepen met de leerlingen de dag starten. Dit betekent planning van de dag maken, actualiteit bespreken etc. 2. Introduceren wekelijkse coaching per leerling Begint met het formuleren van de doelstelling van de leerling, dan de uitwerking per jaar, per kwartaal en tenslo e de wekelijkse ac viteiten (a ekenen logboek door ouders of een keer per week inloggen in systeem) 3. Introduceren van een varia e aan onderwijsac viteiten Het huidige lessensysteem wordt ontrafeld en verdeeld in aparte moment voor didac sche concepten als compacte instruc e, workshop, lab, zelfstudie en samenwerkend leren. 4. Digitaal curriculum inclusief toetsen Bijvoorbeeld het integreren van de Ster-collec e van VO-content, verrijkt met andere materialen (a ankelijk van de leverancier met wie we in zee gaan). Hierbij horen ook instruc e/vakwerkplan) 5. Leerportaal introduceren Beschrijven minimale eisen, programma van eisen, offerte/of aanbestedingstraject 6. Ruimte geschikt maken Gedifferen eerd onderwijs vraag een diversiteit in de leeromgeving. Alleen leslokalen is niet voldoende. Er zullen instruc e ruimtes moeten zijn, workshop ruimtes, ruimtes waar leerlingen kunnen samenwerken in kleine en grote groepjes of waar ze zelfstandig kunnen werken.
 • 23. Sectorakkoord VO De 7 ambities zijn: • Uitdagend onderwijs voor elke leerling • Eigentijdse voorzieningen • Meer aandacht voor brede vorming • Scholen als lerende organisaties • Versterken verbinding met de omgeving • Docent in positie in een professionele school • Toekomstbestendig organiseren
 • 31. Informeel leren via de Khan Academy
 • 34. Veel partijen zijn op een school betrokken bij de implementatie van onderwijsveranderingen, maar de leraar is hierin cruciaal. Om een verandering te bewerkstelligen in de school, moet geïnvesteerd worden in de leraar en in docententeams.
 • 40. ACHTERGRONDEN BIJ DE HOE-VRAAG
 • 44. Wie heeft er geen mobiele telefoon?
 • 46. Wat weten we over opbrengsten  Leerlingen meer gemotiveerd  Leerlingen presteren beter  Leerlingen leren sneller  Leraar bespaart tijd  School(leider) meer inzicht in prestaties
 • 48. Mits……  Goed ontwikkeld leermateriaal  Gericht ingezet  Gedoseerd gebruikt
 • 50. Wat weten we nog meer uit onderzoek?
 • 54. Lessen van Michael Fullan technologie pedagogiek verander-kennis
 • 55. Accelerated learning framework http://acceleratedlearningframework.wordpress.com/
 • 57. Wat is jouw rol als schoolleiding voor een succesvolle transformatie? De schoolleiding op een leerKRACHT school: Formuleert, ondersteund door leerKRACHT, zijn/ haar eigen veranderverhaal over kwaliteitsverbetering in het onderwijs, en resultaten van de leerlingen op school Inspireert leraren en neemt obstakels en weerstand bij leraren weg Geeft het goede voorbeeld door… ▪ …zelf mee te doen: zelf lessen bezoeken, meedenken bij gezamenlijke les voorbereiding, actief het bord gebruiken en deelnemen aan Pizzasessies ▪ …zelf een rolmodel te zijn voor ‘elke dag samen een beetje beter’ door te leren van leraren, de coach en andere schoolleiders en hiervoor actief feedback te vragen Geeft het goede voorbeeld door gebruik te maken van de leerKRACHTtechnieken zoals het verandermodel, de ijsberg, het feedbackmodel en het bord Faciliteert teams van leraren bij het uitvoeren van leerKRACHT met behulp van het rooster, de weekplanning en ondersteunende materialen Meet de transformatievoortgang met ondersteuning van leerKRACHT, maakt de resultaten hiervan zichtbaar en neemt actie om obstakels weg te nemen Werkt gedurende het jaar aan het borgen van leerKRACHT als ‘normale manier van werken’, bijvoorbeeld in het schoolplan, de normjaartaak en communicatiematerialen Faciliteert en leidt teamsessies op basis van de leerKRACHTmethode zoals aangegeven in dit boek zodat leraren effectief van elkaar kunnen leren Herkent en faciliteert situaties waarin leraren behoefte hebben aan extra training of verdieping en adresseert deze behoefte met behulp van de coach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Overtuiging creëren Rolmodellen Processen en systemen inrichten Vaardigheden verzorgen
 • 58. Lessen van LeerKRACHT Overtuiging creeren Rolmodel zijn Vaardigheden verzorgen Processen en systemen inrichten
 • 59. Alle onderzoek: “Creating a collaborative culture is the single most important factor” Fullan McKinsey Hattie Vier in Balans 4 w’s Vaste koers
 • 60. Doorbraakproject Onderwijs & ICT tot zo ver De vier hoofdconclusies: 1. Maak gezamenlijk afspraken, leg standaarden vast en implementeer deze in de keten. 2. Geef de markt ruimte, maar zorg ook voor voldoende (publieke) waarborgen voor een optimaal functionerende leermiddelenketen. 3. Breng de gearticuleerde vraag in de praktijk: organiseer de vraagkracht op de onderwerpen waar dat kan beproef waar nodig ondersteun scholen bij implementatie 4. Breng ICT- randvoorwaarden voor scholen op orde. Connectiviteit, devices en kennis zijn de basisvoorwaarde voor maatwerk met ICT.
 • 61. Learning labs Advies vanuit publiek-private tafels is het werken in learning labs als eerste stap in implementatie. • Learning labs zijn ontwikkelomgevingen waar: – vraagstukken integraal worden opgepakt – implementatie plaatsvindt – overdraagbare aanpakken en instrumenten worden ontwikkeld om de sector als geheel sterker te maken. • Wat zijn het niet: pilots, leuke dingen doen • Hoe? – Besturen als aangrijpingspunt – Integraal aanpakken van het vraagstuk vanuit de visie van het schoolbestuur, maar verbinden met schoolleider en leraar om tot werkbare overdraagbare aanpakken te komen. – Ondersteunen bij implementatie • Wat? Bijvoorbeeld: – PvE in praktijk verwerven van leermiddelen – Implementatie standaarden – Werken met kernmethode – Verbinden van leermiddelen met informatie
 • 62. Route naar gepersonaliseerd leren.. Korte termijn Lange termijn • Van goed bedoeld naar goed gericht • Deskundigheid docent • Tijdwinst en hoger rendement zoeken • Methode verrijken • Differentiatie versterken met ict • “Samen iedere dag een stukje beter” • Informatiemanagement regelen • Programma van eisen met sector • Consumentenorganisatie • Afspraken met producenten • Bredere productie adaptieve systemen • Koppelen systemen School als volwassen vrager Leraar als professional Markt als volwassen leverancier
 • 63. Bedankt voor uw aandacht Meer weten over gepersonaliseerd leren? http://www.kennisnet.nl/themas/personaliseren/ Olaf de Groot – Procesbegeleider Stichting Kennisnet o.degroot@kennisnet.nl @olafiolio

Hinweis der Redaktion

 1. Pro-actief zijn is beter dan reactief
 2. Waar staan we nu? Afronding roadmapfase II
 3. Onze definitie personaliseren
 4. Verschil tussen aanbodgedreven en onderwijs waarbij de leerling centraal staat
 5. Wat gebeurt er op dit gebied al in nederland
 6. Ouders richtten de Steve Jobsscholen op
 7. Marjolein Ploegman richtte als ouder De School op
 8. Sterrenschool wil inspelen op andere eisen aan onderwijs, opvang en organisatie ervan
 9. Laterna kiest nadrukkelijk voor een gepersonaliseerde benaderen, doet mee aan experiment Onderwijstijden
 10. Deze week verschenen advies onderwijsraad als pleidooi voor meer vaardigheden
 11. Druk vanuit onderwijs wordt gevoeld bij de PO-raad die een apart netwerk inrichtte en grote thema’s agendeert
 12. Programma van eisen had het liefst een modulair opgebouwde methode…
 13. Linksom of rechtsom Leermaterialen en leeromgevingen ontstaan net als vernieuwende schoolconcepten
 14. Scoollink streeft ernaar zoveel mogelijk leraren en leerlingen met elkaar te verbinden door middel van een educatief socialmedia platform. Gratis en door heel Nederland. Dus niet alleen kennis delen met je eigen leraar of klasgenoten, maar ook met die van andere scholen. Gewoon door elkaar simpelweg te gaan volgen. Of het nu om open of gesloten content gaat. Via de openbare bibliotheek of vanuit je eigen digitale portfolio. Leren en ontdekken aansluitend bij de eigen behoeften en kwaliteiten. Binnen Scoollink vindt je daarom niet alleen traditionele vakken, maar ook buitenschoolse vakken. Talent is immers breder dan school alleen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘Hoe bouw ik een app?’ of ‘Fysieke voorbereiding op mijn examen’. Alle kennis en iedereen is welkom, mits het bijdraagt aan de missie van Scoollink: leerlingen verder brengen. Dus ook van leraren die actief zijn buiten scholen. Bijvoorbeeld de lessen van een succesvolle app bouwer. Nu alleen nog beschikbaar in Nederland, maar in de toekomst wat Scoollink betreft over de hele wereld. Talent is immers overal aanwezig om ontdekt te worden. Aan ons samen de uitdaging om dit volledig tot realisatie te brengen. Daar wordt namelijk iedereen beter van.
 15. Zoals Khan
 16. MOOCS: Informeel onderwijs op internet wordt in rap tempo formeel onderwijs. Doet de school het niet, dan gebeurt het buiten de school om. Zet vel druk op onderwijs na de basisschool
 17. Hema marktleider in E-learning, betreedt ook de onderwijsmarkt
 18.  Op deze nieuwe opleiding kunnen docenten in het voortgezet onderwijs zich ontwikkelen tot ‘meester‐docenten’. De Nederlandse School (dNS) start in september 2015. Maar alleen voor eerstegraads… tweedegraads volgen
 19. Pleidooi om te automatiseren waar mogelijk en zo tijd vrij te spelen voor persoonlijk contact met leerling
 20. Zoals Carpe Diem in USA. Hoog presteren, enkele onderdelen helemaal geautomatiseerd, meer tijd voor andere zaken.
 21. Tien jaar onderzoek naar ict-rendement leverde inzichten op
 22. Snelle ontwikkeling van technologie kent wetmatigheden. Scholen kunnen geholpen worden bij keuzes als ze deze wetmatigheden doorzien.
 23. hoofdbevindingen
 24. Onderzoek moet cyclisch plaatsvinden om efficient te zijn
 25. Bijsluiter: alleen wanneer…
 26. http://wij-leren.nl/leren-zichtbaar-maken.php Fullan zegt: het is omdat de rechterzijde vaak slecht wordt uitgevoerd. Didactisch te complex. Ik zie dus een ontwikkellijn van Activator naar Facilitator: dichter bij pedagogische aanpka blijven en pas met meer ervaring grijpen naar de ict middelen, zoals ook gaming en web-based learning en individualized teaching Het wederzijdse akkoord Teacher as change agent Hattie concludes in visible learning which actions are more effective in impact on learning.  Facilitator .17 (simulation, gaming, inquiry based, smaller classes, indiv instruction, problem based, web-based learning). Often used poorly pedagogically Activator .60 The guide on the side is a weak pedagogue (feedback, teacher student self verbalisation, goal challenging.  
 27. Het grijpt in elkaar…