Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ABN AMRO Aantal faillissementen blijft erg hoog, 10 juni 2013

378 Aufrufe

Veröffentlicht am

Aantal faillissementen blijft erg hoog. In Bouw en Industrie vielen zowel absoluut als relatief meeste faillissementen.
Er werden in mei 796 bedrijven en instellingen (rechtspersonen, dus excl. eenmanszaken) failliet verklaard. Het hoogste aantal sinds het begin van de reeks in 1981 volgens het CBS. In deze update enige achtergronden bij de gepresenteerde cijfers.

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ABN AMRO Aantal faillissementen blijft erg hoog, 10 juni 2013

  1. 1. Economie & sectoren - updateEconomisch BureauSector & Commodity ResearchJacques van de WalDe toename van het aantal faillissementen blijftaanhouden. Niet verrassend natuurlijk gezien deontwikkeling van de economie. Die krimpt immers aldrie kwartalen op een rij (k-o-k).Bij de analyse van faillissementscijfers moet metenige voorzichtigheid naar maandcijfers wordengekeken. Het aantal zittingsdagen van de rechtbankkan per maand nogal variëren, waardoor de cijferseen vertekend beeld kunnen geven. Beter is om tekijken naar een wat langere periode.Niet in alle sectoren toenameAls we kijken naar de toename van het aantalfaillissementen van de laatste drie maanden tenopzichte van de drie maanden daarvoor, dan zijn erook enkele lichtpuntjes te ontdekken. Hoewel inbijna alle sectoren een toename wordt geconsta-teerd is er in een enkele sector een afname van hetaantal faillissementen te constateren. Het gaathier om Vervoer en opslag (-20%), Financiëledienstverlening (-28%) en Verhuur en handel inonroerend goed (-49%). In alle overige sectoren waseen toename van het aantal faillissementen te zien.De grootste stijging kwamen op rekening van deAutohandel (+38%) en Bouwnijverheid, Informatie encommunicatie en Landbouw. Deze sectoren zagenhet aantal faillissementen in de afgelopen driemaanden met ongeveer een kwart toenemen tenopzichte van de drie maanden daarvoor.Meeste faillissementen in de BouwAls er wordt gekeken naar de cijfers van de 12-maandstotalen (dus totaal aantal faillissementen vande afgelopen 12 maanden) dan zijn er in de Bouw hetmeeste aantal faillissementen. Er gingen bijna 1.400bedrijven failliet in de afgelopen 12 maanden.De Bouw was met een krimp van 8,4% (toegevoegdewaarde) de sector die in 2012 het zwaarst getroffenAantal faillissementen blijft erg hoogInBouwenIndustriezowelabsoluutalsrelatiefmeestefaillissementenEr werden in mei 796 bedrijven en instellingen (rechtspersonen, dus excl. eenmanszaken)failliet verklaard. Het hoogste aantal sinds het begin van de reeks in 1981 volgens het CBS. Indeze update enige achtergronden bij de gepresenteerde cijfers.Het nieuws in cijfers+15%Was de toename van het aantalfaillissementen in mei ten opzichte van april.9Bedrijven (rechtspersonen) gingen er in meiin de Landbouw failliet. In de Landbouw gaanzowel absoluut als relatief (ten opzichte vanhet aantal actieve ondernemingen) weinigondernemingen failliet. Wel is er sprake vaneen forse toename. In de eerste vijf maandenvan dit jaar was het aantal faillissementen inde Landbouw ruim 30% hoger dan indezelfde periode van het vorig jaar.5sectoren tekenen ruim 60% van defaillissementen op. Dit zijn de Bouwnijverheid,Industrie, Specialistische zakelijkedienstverlening, Financiële dienstverlening ende Groothandel. In de laatste 12 maandensloten daar bijna 5.500 bedrijven door eenfaillissement de deuren.10 juni 2013
  2. 2. werd, terwijl de zaken in de eerste maanden vandit jaar geen verbetering hebben laten zien.Helaas hoeft dit cijfer dan ook niet te verbazen.Na de Bouw is de Industrie de sector met hetgrootste aantal faillissementen. Er gingen in delaatste 12 maanden 857 bedrijven failliet. Er isook nog geen kentering naar de goede kant teconstateren: in de laatste drie maanden gingener 14% meer bedrijven in de industrie failliet dande drie maanden ervoor. Na de Bouw en deindustrie hebben twee sectoren uit de dienst-verlening het hoogste aantal faillissementen:Specialistische zakelijke dienstverlening(Management- en technisch advies, research,reclame) en de Financiële dienstverlening.Zoals eerder vermeld zag deze laatste hetaantal faillissementen in de afgelopen driemaanden dalen ten opzichte van de driemaanden daarvoor.Nu zegt het absolute aantal faillissementen ineen sector natuurlijk nog niet alles over hoezwaar een sector getroffen wordt; het aantalondernemingen verschilt immers per sector.Daarom hebben we ook gekeken naar hetaantal ondernemingen dat failliet ging gerela-teerd aan het aantal ondernemingen dat in desector actief is. Vanwege diverse redenen moetmet deze cijfers wel voorzichtig wordenomgegaan, maar er is wel een vergelijkingtussen sectoren te maken. De Bouw enIndustrie voeren ook dit lijstje aan. Wat betreft deIndustrie misschien toch wel opvallend.Hoewel de industrie natuurlijk ook last heeft vande economische tegenwind – en ook met krimp temaken had in 2012 – is het één van de weinigesectoren die van het enige lichtpuntje in deeconomie – de export – kan profiteren.Maar voor de sector als geheel biedt dat blijkbaarte weinig soelaas. In de ‘top-5’ staan verderVervoer en opslag, Detailhandel en de Horeca.In deze sectoren is in de afgelopen 12 maandenongeveer één op de vijfentwintig bedrijvenfailliet gegaan.VooruitzichtenHoewel het ergste van de eurocrisis achter onsligt en er internationaal – met name in de VS –duidelijke lichtpunten zijn, zijn de verwachting-en voor de Nederlandse economie nog relatiefzwak. Voor 2013 wordt een krimp van 0,8%verwacht; de aantrekkende wereldhandel moetweer voor groei in 2014 kunnen zorgen, maar degroei zal beperkt zijn. Het aantal faillissementenzal in 2013 en 2014 dan ook nog zeker op eenhoog niveau blijven liggen.Sectoren met meeste faillissementen12-maandstotalen t/m mei 2013Bouwnijverheid 1398Industrie 857Specialistische zak. dienstverlening 844Financiële dienstverlening 796Groothandel en handelsbemid. 826Detailhandel (excl. auto’s) 617Verhuur en ov. zak. dienstverlening 465Vervoer en opslag 419Bron: CBS, ABN AMRO, betreft rechtspersonenSectoren met hoogste fractie faillissementeno.b.v. 12-maandstotalen t/m mei 2013Bouwnijverheid 6,6%Industrie 4,4%Vervoer en opslag 4,5%Detailhandel (excl. auto’s) 4,1%Horeca 4,0%Bron: CBS, ABN AMRO, betreft rechtspersonen
  3. 3. Economisch Bureau | Sector & Commodity ResearchContactgegevens ABN AMRO | Economisch Bureau | Sector & Commodity Research:Aandachtsgebied Telefoonnummer: E-mailadres:Jacques van de Wal (hoofd) Algemeen 020 628 0499 jacques.van.de.wal@nl.abnamro.comEric Huliselan Industrie 020 628 2138 eric.huliselan@nl.abnamro.comCasper Burgering Delfstoffen & dienstverlening 020 383 2693 casper.burgering@nl.abnamro.comNadia Menkveld Transport & logistiek 020 628 6441 nadia.menkveld@nl.abnamro.comThijs Pons Food, agribusiness &, agri-grondstoffen 020 628 6437 thijs.pons@nl.abnamro.comMathijs Deguelle Detailhandel, horeca, recreatie, sport & cultuur 020 344 2179 mathijs.deguelle@nl.abnamro.comHans van Cleef Energie 020 343 4679 hans.van.cleef@nl.abnamro.comMadeline Buijs Bouw & onroerend goed 020-383 8201 madeline.buijs@nl.abnamro.comTheo de Kort Informatieanalist, autohandel 020 628 0489 theo.de.kort@nl.abnamro.comIngrid Kroeze Research ondersteuning 020 383 5161 ingrid.kroeze@nl.abnamro.comDisclaimerThis document has been prepared by ABN AMRO. It is solely intended to provide financial and general information on the energy market. The information in this document isstrictly proprietary and is being supplied to you solely for your information. It may not (in whole or in part) be reproduced, distributed or passed to a third party or used for anyother purposes than stated above. This document is informative in nature and does not constitute an offer of securities to the public, nor a solicitation to make such an offer.No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information, opinions, forecasts and assumptions contained in the document or on its completeness, accuracy orfairness. No representation or warranty, express or implied, is given by or on behalf of ABN AMRO, or any of its directors, officers, agents, affiliates, group companies, oremployees as to the accuracy or completeness of the information contained in this document and no liability is accepted for any loss, arising, directly or indirectly, from any use ofsuch information. The views and opinions expressed herein may be subject to change at any given time and ABN AMRO is under no obligation to update the informationcontained in this document after the date thereof.Before investing in any product of ABN AMRO Bank N.V., you should obtain information on various financial and other risks and any possible restrictions that you and yourinvestments activities may encounter under applicable laws and regulations. If, after reading this document, you consider investing in a product, you are advised to discuss suchan investment with your relationship manager or personal advisor and check whether the relevant product –considering the risks involved- is appropriate within your investmentactivities. The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future returns. ABN AMRO reserves the right to make amendments to this material.© ABN AMRO, 2013

×