Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Magyar jog 2014

458 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Magyar jog 2014

 1. 1. Jogforrások, jogi dokumentumok keresése, szakirodalom Karoliny Eszter
 2. 2. Részletek: Magyar jogforrási rendszer Jogszabályokat tartalmazó nyomtatott kiadványok Adatbázisok, honlapok Keresés Magyar jogi szakirodalom Bibliográfiák, adatbázisok, keresés
 3. 3. Magyar jog – terminológia Jogi dokumentumok • Jogforrások (ill. esetleges jogforrások) 1. Jogszabályok 2. Közjogi szervezetszabályozó eszköz 3. Nemzetközi jogi jogforrások 4. Európai Unió jogi aktusai 5. Bírói jog 6. Szokásjog 7. Szerződések • • • • Iratminták Kommentárok Okiratok …
 4. 4. Jogforrások csoportosítása Belső – külső jogforrás Rendes – rendkívüli Jogalkotói (írott) – jogalkalmazói (íratlan) Nemzeti – nemzetközi – EU Szövetségi – tartományi
 5. 5. Jogforrási hierarchia (Magyarország) •Alá-fölé rendeltségi viszony –Felsőbb szintűvel nem lehet ellentétes –Alsóbb szintűt módosíthat •Alaptörvény (alkotmány) •Törvény •Kormányrendelet, kormányhatározat •Kormány tagjainak rendelete •Önkormányzati rendelet, közjogi szervezetszabályozó eszköz •Lex specialis derogat legi generali •Lex posterior derogat legi priori
 6. 6. Miért fontos? • Jogforrási hierarchia jelentős rendező elv   Adatbázisokban Nyomtatott kiadványokban
 7. 7. Jogszabály – Általános érvényű, mindenkire kötelező magatartásszabály, melyet az arra felhatalmazott állami szerv megalkotott és közrebocsátott, érvényesülését akár kényszer eszközével is biztosítja. SZERKEZETI ELEMEI 1. tényállás (hipotézis) 2. rendelkezés – kogens v. diszpozitív norma 3. jogkövetkezmény (szankció v. joghatás)
 8. 8. A házastársaknak az életközösség fennállása alatt egymással kötött adásvételi, csere, ajándékozási és kölcsönszerződése […] akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. -------------------------------------------------------------------------------------(1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. (2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a) a lopást kisebb értékre vagy b) a szabálysértési értékre elkövetett lopást ba) bűnszövetségben,[…] követik el. -------------------------------------------------------------------------------------(1) Ha a társaság székhelye nem azonos a társaság központi ügyintézésének helyével, a létesítő okiratban a központi ügyintézés helyét is meg kell jelölni. (2) A létesítő okiratban a társaság telephelyét és fióktelepét fel kell tüntetni, ha annak a nyilvántartásba való bejegyzését a társaság kéri.
 9. 9. Aki másnak vermet ás, maga esik bele
 10. 10. Jogszabály hatálya • • • • Területi hatály Személyi hatály Tárgyi hatály Időbeli hatály • Ex tunc - visszaható • Ex nunc - kihirdetéskor • Pro futuro – jövőbeni
 11. 11. Időbeli hatály – melyik? • • • • • • • Új adónem bevezetése Új típusú bíróságok felállítása Új eljárás az anyakönyvvezetésben Új bűncselekmény megállapítása Dekriminalizáció (régen bűncselekmény, már nem az) Szervezet nevének módosítása Kárpótlás egy állami szerv hibája miatt károsultaknak
 12. 12. Jogszabály hatálya: miért fontos? • • A cselekményeket, eseményeket általában a megtörténtükkor hatályos jog szerint kell megítélni, eljárási cselekményt a megkezdésekor hatályos jog szerint kell lefolytatni • De: kivételek Bárhol (nyomtatottan, elektronikusan) talált jogszabályszöveg esetén kérdés, hogy hatályos-e még, úgy hatályos-e?
 13. 13. Jogszabály érvényessége – – – – Megalkotására feljogosított szervtől származik Eljárási szabályoknak megfelelően alkották meg Jogforrási hierarchiának megfelel Megfelelő módon ki van hirdetve
 14. 14. Jogszabályok a magyar jogban •Alkotmány –Magyarország Alaptörvénye •Törvény –Jelenlevő 2/3 – sarkalatos –(Törvénykönyvek, kódexek) •Törvényerejű rendelet •Kormányrendelet •Miniszterelnöki rendelet, miniszteri rendelet •Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete •Önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete •Államtitkári rendelkezés •Önkormányzati rendelet
 15. 15. Közjogi szervezetszabályozó eszköz Normatív határozat Normatív utasítás •Régi neve: Állami irányítás egyéb jogi eszközei •Határozat •Utasítás •Statisztikai közlemény •Jogi iránymutatások • • Irányelv Tájékoztató
 16. 16. Rendkívüli jogforrások • Rendkívüli állapotban –Honvédelmi Tanács rendelete • Szükségállapotban –Köztársasági elnök rendelete
 17. 17. Honnan tudjuk? Alaptörvény + Jat (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról)
 18. 18. Jogszabályok jelölése Törvény a kihirdetés évével és római sorszámmal 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról Kormányrendelet folyó arab sorszám, a kihirdetés éve, zárójelben a kihirdetés dátuma, ezután a Korm. r. rövidítés 147/1994. (XI. 17.) Korm. r. a belügyminiszter feladat és hatásköréről Miniszteri rendelet a kormányrendelethez hasonlóan, azzal, hogy a minisztérium hivatalos rövidítésére utalni kell. 11/2004. (III. 30.) IM r. a jogi segítő díjazásáról Ha több miniszter közösen ad ki rendeletet első helyen a kiadásért fő felelőst, utána a többi abc-ben. 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM er. a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban
 19. 19. Jogszabályok „működése” •„Alap” jogszabály –1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről –Közlönyállapot •Módosító jogszabály(ok) –1989. évi X. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról –1990. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról –2000. évi LXXXVIII. törvény a Polgári Törvénykönyv módosításáról •Többször módosított […] •Új jogszabály –2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről –2010. évi LXXIII. Törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról –2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 20. 20. Jogszabályok „működése” •„Alap” jogszabály –1987. évi XI. törvény a jogalkotásról –Közlönyállapot •Módosító jogszabály(ok) –1991. évi LIX. törvény a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény kiegészítéséről •Megsemmisítette –121/2009. (XII. 17.) AB határozat •Új jogszabály –2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
 21. 21. Jogszabályok belülről Számozott paragrafusok (cikkek) 2.§., 3/A.§, 2:16. § Számozott bekezdések (1) bek. a. , b., c., felsorolások Preambulum Általános rendelkezések (definíciók, alapelvek) … Záró rendelkezések (hatályba lépés, más jogszabályokat módosító rendelkezések) Melléklet(ek) példa
 22. 22. KÉRDÉSEK?
 23. 23. Jogszabályok közzététele – hozzáférés a jogszabályokhoz Hivatalos források – Nyomtatott – Elektronikus Nem hivatalos és kereskedelmi kiadványok – Nyomtatott – Elektronikus 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról (már nem hatályos)
 24. 24. Nyomtatott hivatalos kiadványok Magyar Közlöny – önkormányzati rendeletek kivételével a jogszabályok – Alkotmánybíróság azon határozatai és végzései, amelyeknek a Magyar Közlönyben való közzétételét jogszabály vagy az Alkotmánybíróság elrendelte – jogegységi határozatok – Országos Választási Bizottság állásfoglalásai – Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök és az Országos Választási Bizottság határozatai – miniszterek azon határozatai, amelyeknek hivatalos lapban való közzétételét jogszabály elrendeli vagy a miniszter kezdeményezi
 25. 25. Magyar Közlöny
 26. 26. Nyomtatott hivatalos kiadványok 2. Hivatalos Értesítő – utasítások és jogi iránymutatások – egyes közlemények Tárcaközlönyök Alkotmánybíróság Határozatai Önkormányzatok hivatalos lapjai Régebben: – Határozatok Tára, stb. – Közlöny.info – Hatályos Magyar Törvények és Rendeletek • 2010-től, a legfontosabb jogszabályok egységes szerkezetben
 27. 27. „Retrospektív” nyomtatott hivatalos kiadványok Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye – Évente • Adott évben alkotott jogszabályok szövege Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye – ötévente, később cserélhető lapos • Kiadás időpontjában hatályos jogszabályok egységes szerkezetbe foglalt szövege Az Alkotmánybírság Határozatai – Évente • Adott évben hozott határozatok
 28. 28. Hivatalos adatbázisok Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteménye és Nemzeti Jogszabálytár https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso http://www.njt.hu/ Közlönyök elektronikus publikációja http://kozlony.magyarorszag.hu/ http://www.kozlonyok.hu http://www.magyarkozlony.hu/ Hivatalos Jogszabálytár CD / DVD
 29. 29. Kereskedelmi nyomtatott kiadványok Kódexpress Egyes jogszabályokat tartalmazó kiadványok Kommentárok Gyűjtemények
 30. 30. Nem hivatalos és kereskedelmi adatbázisok Országgyűlés honlapja – Irományok http:// www.parlament.hu/internet/plsql/internet_irom – Napló http:// www.parlament.hu/internet/plsql/internet_naplo – Történeti irományok és naplók http://mpgy.ogyk.hu/ Jogszabályok gyűjteményei Közlönyállapotok http://www.complex.hu/external.php?url=3 Complex DVD Jogtár, Netjogtár és Webjogtár Optijus http://www.optijus.hu FigyelőNet http://www.fn.hu/torvenytar/
 31. 31. Iratminták Nyomtatott kiadványok Complex DVD Jogtár Iratmintatár Letölthető iratminták
 32. 32. Szakirodalom Magyar jogi lexikon hat kötetben / szerk. Márkus Budapest : Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1898-1907 Jogi lexikon / főszerk. Lamm Vanda. – Budapest : CompLex, 2009 Jogi fogalomtár / Hargitai József. – Budapest : Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2005
 33. 33. Bibliográfiák Állam- és jogtudományi bibliográfia = Bibliographia juridica Hungarica / összeáll. Nagy Lajos. – Bp. : Közgazd. és Jogi K., 1957-79 A magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiája. – Budapest : Országgyűlési Könyvtár, 1980-1992 Magyar Jogi Adatbázis (OGYK) Külföldi Jogi Adatbázis (OGYK) Complex DVD és WebJogtár Magyar Jogi Bibliográfia és Európai Jogi Bibliográfia
 34. 34. Retrospektív bibliográfiák Bibliography of Hungarian legal literature, 1945-1965 / edited by Lajos Nagy. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966 Bibliography of Hungarian legal literature, 1945-1980 / ed. by Lajos Nagy. – Budapest : Akad. K., 1988 Hetven év magánjogi irodalma : A magyar magánjog bibliográfiája 1861-1930 / szerk. Ujlaki Miklós. – Budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1930 Öt év magánjogi irodalma : A magyar magánjog bibliográfiája 1930-1934 / összeáll. Ujlaki Miklós. – Budapest : Grill, 1935
 35. 35. Szakbibliográfiák, egyes jogterületek Bibliográfia az Országgyűlés működéséről http://www.parlament.hu/fotitkar/bibliogr_mukodes. htm OGYK által készített egyéb bibliográfiák Jogi Karok oktatói bibliográfiái Könyvtári katalógusok www.ogyk.hu Repertóriumok Jogtudományi Közlöny, Belügyi Szemle stb.
 36. 36. Általános adatbázisok • • • • • • MTMT MATARKA HUMANUS OSZK ODR, könyvtári katalógusok Akadémiai Journals Collection (EISZ)
 37. 37. Mindennapokban • • • Online ügyintézés https://magyarorszag.hu/ Bírósági ügyekben http://www.birosag.hu/ NAV http://www.nav.gov.hu/ • • Bíróságokon panasznap Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata • • • • Jogi segítségnyújtás Áldozatsegítés Mediáció Önkormányzat?
 38. 38. Igazságügyi statisztikák • • • Bírósági ügyekben http://www.birosag.hu/ Ügyészségi statisztikák: http://mklu.hu + KSH
 39. 39. BÍRÓI JOG, TÖRTÉNETI JOG, NEM HATÁLYOS JOG
 40. 40. Magyar bírósági rendszer
 41. 41. Joggyakorlat – dokumentumtípusok Kúria / Legfelsőbb Bíróság irányelvei Jogegységi határozatok (büntető, közigazgatási, munkaügyi, polgári stb.) Elvi Döntések (BED, PED) Kollégiumi állásfoglalások (BK, MK, PK, KK, GK) Elvi határozatok Bírósági határozatok (BH) Egyedi bírósági ügyek
 42. 42. Joggyakorlat – nyomtatott kiadványok Büntetőjogi Döntvénytár, Polgári Jogi Döntvénytár, Munkajogi Döntvénytár, Gazdasági Perek Döntvénytára Büntető Elvi Határozatok, Polgári Elvi Határozatok, Munkaügyi Elvi Határozatok, Elvi Határozatok Gazdasági Perekben Bírósági Határozatok Bírósági Döntések Tára Ítélőtáblai Határozatok
 43. 43. Joggyakorlat - adatbázisok Kúria (Legfelsőbb Bíróság) honlapja http://www.lb.hu/ Bírósági Határozatok elektronikus gyűjteménye http://www.birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/anonim-hatarozatok-tara Complex DVD / Webjogtár
 44. 44. Alkotmánybíróság Az Alkotmánybíróság határozatai: az Alkotmánybíróság hivatalos lapja Az Alkotmánybíróság határozatai Határozatkereső – www.mkab.hu
 45. 45. Történeti jog Corpus juris hungarici (Magyar Törvénytár) Werbőczy: Tripartitum Magyarországi rendeletek tára (1867-) Corpus Juris DVD http://www.1000ev.hu/ DTT
 46. 46. Nem hatályos jog Complex jogtár időgép Nyomtatott kiadványok Közlönyállapotok www.parlament.hu www.1000ev.hu
 47. 47. Digitalizált Törvényhozási Tudástár http://www.ogyk.hu/dtt/ OGYK gyűjteményéből digitalizálva: • Jogszabálygyűjtemények • Döntvénytárak • Adattárak • Könyvek • Folyóiratok + ezek leírása, története, életrajzok, könyvleírások, linkek más gyűjteményekhez
 48. 48. KÉRDÉSEK?

×