Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Synopsis tsunami-session-26 mar2011

526 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Synopsis tsunami-session-26 mar2011

  1. 1. การเสวนาเรอง แผนดนไหวและ สนาม ๑๑ มนาคม ๒๐๑๑ – บทเรยนจากญป$%นส&การเตรยมพร)อมของไทย “Earthquake and Tsunami 11 March 2011 – Lessons learnt from Japan and readiness of Thailand” วIนท ๒๖ มนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. ห)องประช$ม CO-๑๑๓ อาคารสTานIกงานกลาง (CO)เหตการณแผนดนไหวใหญขนาด ๘.๙ รกเตอร และอาฟเตอรชอคอกหลายคร"#งใกล%ชายฝ(งประเทศญ,ป-น ในว"นท,๑๑ มนาคม ๒๕๕๔ ได%สงผลให%เกดคล5,นย"กษส7นาม เคล5อนเข%าฝ(งท8าลายล%างหม9บ%าน ชมชน และเม5องหลายเม5อง ,ในชายฝ(งตะว"นออกของประเทศญ,ป-นโดยไมมเวลาเต5อนภ"ยลวงหน%า เกดความเสยหายอยางใหญหลวงตอชวตทร"พยสน สาธารณ9ปโภคและโครงสร%างพ5#นฐานท,จ8าเปAนตอการด8ารงชวตของประชาชนเปAนจ8านวนมาก พล"งมหาศาลของแผนดนไหวและคล5นจากน#8าท8าโรงไฟฟBานวเคลยรท,ตงอย9ชายฝ(งทะเลเกดความเสยหาย ต%องปCด , "#ท8างานและไมสามารถควบคมการระบายความร%อนได%เพราะเคร5,องป(นไฟส8ารองถ9กท8าลายโดยคล5,นย"กษ การสะสมของความร%อนและกาสท8าให%อาคารทคลมเตาปฏกรณปรมาณ9ระเบด ร"ฐบาลญ,ป-นต%องอพยพประชาชนกวา ,๓๐๐,๐๐๐ คนออกจากพ5#นท, คนท",วโลกก"งวลก"บการแพรกระจายของก"มม"นตภาพร"งส และท",วโลกมโรงไฟฟBาปรมาณ9อกหลายแหง ท,ไมได%สร%างมาร"บก"บแผนดนไหวท,เกน ๗ รกเตอรแผนดนไหวคร"#งน# ถ5อวารนแรงท,สดต"งแตการตดต"#งใช%งานเคร5,องม5อว"ดความส",นสะเท5อน #ประเทศญ,ป-นต"#งอย9ในพ5#นท,เส,ยงตอภ"ยธรรมชาตท"งแผนดนไหว และ คล5นย"กษส7นาม ค8าวา ส7นามกJเปAนศ"พทภาษา # ,ญ,ป-น ปจจ"ยภ"ยธรรมชาตเหลาน#เอง ท8าให%ญ,ป-นเปAนประเทศท,มการพ"ฒนาเทคโนโลยในการร"บม5อแผนดนไหวท,เรยกวาดท,สดในโลกกJวาได% มมาตรการ ระเบยบปฏบ"ต การปBองก"น การเต5อนภ"ย และการเตรยมพร%อมร"บม5อ ตอวกฤตการณแบบน#จนเปAนประเทศท,สามารถทจะย5,นม5อให%ความชวยเหล5อตอกรณภ"ยพบ"ตในประเทศอ5,นอย9บอยคร"#ง ,ความค%นเคยตอแผนดนไหว ก"บ ความมวน"ยของคนญ,ป-นเองกJเปAนท,ร9%ก"นดตอประชาคมโลก ด%วยเหตใดความเสยหายท,เกดก"บประเทศญ,ป-นในคร"#งน# จ7งได%มากมายมหาศาลและนาสะพร7งกล"วอยางท,เราได%ร"บร9%ก"นอย9ในส5,อตางๆแทบทกชองทาง สถานการณน#สร%างค8าถามแกต"วเราเองหร5อไมวา การเตรยมความพร%อมของเราท,มอย9เพยงพอตอการร"บม5อภ"ยธรรมชาตในอนาคตท,ก8าล"งจะมาถ7งหร5อไม ไทยเองเคยประสบก"บภ"ย ส7นาม มาแล%วคร"#งหน7,งเม5,อธ"นวาคม 2004 แตหากไทยต%องเผชญเหตการณแบบน#อก เราจะร"บม5อได%หร5อไมการเสวนาคร"#งน#ประสงคทจะอาศ"ยข%อม9ล ขาวสาร และความร9%ท,เปAนประโยชนตางๆ จากเหตการณคร"#งน# มาเปAนบท ,เรยนเพ5อประเมนสภาวะการณ และปจจ"ยคล%ายคล7ง หร5อ แตกตางท,ประเทศไทยอาจจะประสบ รวมถ7ง , ขดความสามารถในด%านตางๆ ตอการร"บม5อสถานการณด"งกลาวของเราการเสวนาประกอบด%วยวทยากรผ9%ทรงคณวฒจากหลากหลายหนวยงาน ทจะรวมให%ความเหJนตอเหตการณท,เกดข7#น ,ทญ,ป-นในคร%งน# โดยครอบคลมต"งแตในภาพกว%างของภ"ยพบ"ตท,เกด สาเหตปจจ"ย ผลกระทบในระยะยาว ภาพ , #อนาคต ของโลก ภ9มภาค และ ประเทศไทย ผลกระทบจากแผนดนไหว และส7นาม คร"#งน#ตอประเทศญ,ป-น ในด%านโครงสร%างพ5#นฐานท,จ8าเปAน วกฤตพล"งงาน เช5อเพลง สาธารณ9ปโภค การโทรคมนาคมส5,อสาร บรการพ5#นฐาน #รวมถ7งผลส5บเน5,องตอกรณการร",วของสารก"มม"นตภาพร"งสจากโรงไฟฟBานวเคลยร และ กลไกการบรหารจ"ดการตอวกฤตการณ ความชวยเหล5อท"#งจากภาคร"ฐ และ ภาคส"งคม ชองทางตางๆ ท,ประชาคมโลกสามารถชวยเหล5อได%มบทบาทได% พร%อมท"#ง เปรยบเทยบความคล%ายคล7ง และ ความแตกตางของไทย ในมตของโอกาสท,จะเกดเหตการณด"งกลาว ผลกระทบ และการเตรยมความพร%อมของไทยKey points: • สภาพความรนแรงของวกฤตQญ,ป-นในคร"#งน# • ผลกระทบจากแผนดนไหวและส7นามตอวงการตางๆ • “critical infrastructure” ของประเทศ เชน โรงไฟฟBา ทอกาส เข5,อน คล"งเกJบกาสและน#8าม"น จะมความ เส,ยงอยางไร • ผลกระทบทางอ%อมตอเศรษฐกจ อตสาหกรรม สขภาพ และอาหาร • ประเทศไทยได%เตรยมการปBองก"นได%พอเพยงหร5อย"ง • บทเรยนท,เราควรจะน8าไปใช%ประโยชนร&ปแบบ: เสวนาถามตอบ (Talk Show)ดTาเนนการเสวนาโดย: ดร.ทวศ"กดg กออน"นตก9ล ส8าน"กงานพ"ฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต
  2. 2. รวมเสวนาโดย: • ผศ.ดร. อานนท สนทวงศ ณ อยธยา ส8าน"กงานพ"ฒนาเทคโนโลยอวกาศและภ9มสารสนเทศ (สทอภ.) ศ9นยเคร5อขายงานวเคราะหวจ"ยและฝhกอบรมการเปล,ยนแปลงของโลกแหงภ9มภาคเอเชยตะว"นออกเฉยงใต% (START) • รศ.ดร. เสร ศภราทตย ม9ลนธอทยานส,งแวดล%อมนานาชาตสรนธร ในพระราช9ปถ"มภสมเดJจพระเทพร"ตนราช- สดาฯ สยามบรมราชกมาร • ศ9นยเต5อนภ"ยพบ"ตแหงชาต • คณตฤณ ต"ณฑเศรษฐ ม9ลนธ OpenCARE • คณมนตร ชนะช"ยวบ9ลว"ฒน กรมปBองก"นและบรรเทาสาธารณภ"ย • คณปรเมศวร มนศร บรษ"ท บ"ณฑต เซJนเตอร จ8าก"ด • ส8าน"กงานปรมาณ9เพ5,อส"นต

×