Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ang pag ral ng sistemang piyudalismo - Castaneda

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Bayan at lungsod
Bayan at lungsod
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Ang pag ral ng sistemang piyudalismo - Castaneda (20)

Weitere von Angelyn Lingatong (20)

Anzeige

Ang pag ral ng sistemang piyudalismo - Castaneda

 1. 1. ANG PAG-IRAL NG SISTEMANG PIYUDALISMO By: Alexandra Denise D. Castaneda Gr. & Sec. : 8-Solomon
 2. 2. ANG PANAHON NG CHIVALRY Noong ika- 11 siglo, naglaban ang mga maharlika para sa kapangyarihan. Upang ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo , bumuo ng pribadong hukbo ng mga maharlika. Kapalit ng paglilingkod-militar, ibinigay ang mga lupa sa mga knight. Naglalaan ng panahon ang mga knight para sa kanilang pagsasanay at paghahanda sa digmaan. Ang mga knight ay inaasahang ipamalas ang katapangan sa digmaan at katapatan sa kanyang panginoon. Ang katangiang ito ay nabibilang sa kodigo ng chivalry. Ang chivalry ay hango sa salitang Pranses na cheval na nangangahulugang “kabayo”.Kabilang sa mga tungkulin ng knight ay ang pagatatanggol sa mahihina at mahihirap.
 3. 3. DAGDAG KAALAMAN Ang mga knight ay mga kawal na sanay na sumakay sa kabayo at mula sa maharlikang angkan kaya’t sila lamang ang may salapi upang magkaroon ng kabayo at kalasag. Ang isang knight ay inaasahang may edukasyon ,magalang, marangal, at patas upang tulungan ang mga mahina at protektahan ang mga mahihirap. Ang mga kaugaliang ito ay tinatawag na chivalry. Ang isang knight ay tinatawag na “Sir”. Ang pagiging knight ay hindi naipapamana, bagkus ito ay kailangang dumaan sa mga serye ng pagsasanay sa loob ng maraming taon.
 4. 4. KNIGHT
 5. 5. MGA PAGBABAGO SA PAGWAWAKAS NG MIDDLE AGES Nagwakas ng pagsalakay ng mga viking noong 1000. Ito ang naghatid ng katatagan sa kabuhayan. Ang mga pagbabago sa ekonomiya tulad ng pagtaas ng produksyon sa pagkain, pagsibol ng mga industriya, at pagbabago ng kalakalan ang nagbibigay daaan sa pag-unlad ng lipunan. Subalit sa pagitan ng 1300 at 1450, may mga serye ng kalamidad ang sumira sa kaunlaran ng Europe. Kabilang dito ang Black Death at ang mga digmaan. Ang pagsasapit ng 1500, may iilang bahagi na lamang sa kaunarang Europe kung saan umiiral ang piyudalismo. Ang mga pagbabagong nagdulot sa pagwawakas ng piyudalismo ay ang pag-unlad ng mga bayan at lungsod, pagwawakas ng mga serFdom, at paglakas ng kapangyarihan ng mga hari.
 6. 6. REBOLISYON SA AGRIKULTURA Noong 1050, nagsimulang magkaroon ng surplus na pagkain bunga ng mga bagong kagamitan at paraan ng pagsasaka. Isa sa mahalagang pagbabago ay ang three- Field system kung saan ang lupain ay hianati satatlong bahagi. Ang isang bahagi ng lupa ay hindi tataniman upang manumbalik ang sustansiya ng lupa at ang dalawang bahagi ay tataniman ng magkakaibang pananim. Nagkaroon ng kalamangan ang ganitong sistema dahil mainam na dalawang uri ang pananim na inani. Bunga ng pagtaas ng suplay ng pagkain ay lumaki rin ang populasyon ng Europe at dumami ang bilang ng mga lungsod.
 7. 7. THREE-FIELD SYSTEM
 8. 8. PAG-UNLAD NG EKONOMIYA Noong ika-12 siglo, ang mga mangangalakal sa mga lungsod ng Italy ay nakipagkalakalan sa Constantinople at iba pang daungan sa Mediterrnean. Lumago rin ang kalakalan sa mga lungsod sa rehiyong Baltie. Ang mga pangunahing produkto ay ang troso, isda, at butil na dinadala sa iba pang bahagi ng Europe. Ang paglago sa kalakalan ang nagbigay-daan sa pagbuo sa Hanseatic League. Unti-unting lumago ang bilang ng mga pagawaan na gumagawa ng iba’t-ibang produkto at nagkaroon din ng mga sentro ng industriya sa paggawa ng tela, salamin, at mga metal.
 9. 9. Ang pakikipagkalakalan ay isinasagawa sa mga bayan. Isinagawa rin ang fairs, ilang beses sa isang taon. Ito ay kadalasang sinasabay sa mga relihiyosong pagdiriwang kung saan pumupunta ang mga tao sa bayan. Ang mga malalaking fair ay isinasagawa ng mga Guild. Ang guild ay samahan ng mga tao na kabilang sa isang hanapbuhay na may pagkakatulad sa mga unyon ng manggagawa sa kasalukuyan. Ang mga kasapi ng guild ay may sinusunod na pamantayan sa kalamidad, sukat, bigat at presyo.
 10. 10. MEDIEVAL FAIR
 11. 11. DAGDAG KAALAMAN Noong 1241, ang dalawang bayan ng Hamburg at Lubeck ay nagtatag ng hansa o samahan ng mangangalakal na naging Hanseatic league noong 1260. Nagdala sila ng mga hilaw na materyales mula sa silangang Europe kapalit ng nayaring kalakal mula sa kanluran. Nangingibabaw ang mga Hanseatic league sa kalakal mula sa pagitan ng England, Germany, Russia, at Scandinavia noong ika-14 siglo. Gumamit ang mga mangangalakal ng Hanseatic league ng mga matitibay na barko sa pagdadala ng mag kalakal. Nagtayo sila ng mga warehouse, pinasimulan ang sistema ng pangbabangko, at gumawa ng pangdepensa laban sa mga kawatan.
 12. 12. PAGLAGO NG MGA LUNGSOD Ang paglago ng populasyon at pag-unlad ng kalakan ang nagbibigay daan upang ang mga lungsod ang maging sentro ng kabuhayan. Sa isang lungsod ay mayroong pamilihan, malaking simbahan, at town hall sa gitna. Napapaligiran ito ng mga bahay at tindahan na magkakatabi para sa proteksyon. Subalit karamihan ng mga lungsod ay marurumi, siksikan, at mabaho kaya’t madalas ang paglaganp ng sakit, sunog, at krimen. Gayunpaman, maraming tao ang nagtutungo at naninirahan dito, kabilang dito ang mga serF na umalis o tumakas sa mga manor.
 13. 13. MEDIEVAL TOWN
 14. 14. PANUMBALIK NG KAALAMAN Ang paglago ng kalakalan at paglago ng mga lungsod ay naghahtid ng panibagong interes sa kaalaman. Bunga nito, sumibol ang panibagong institusyon sa lipunan-ang mga unibersidad. Naitatag ang mga unibersidad sa Paris at Bologna sa Italy pagkatapos ng ika-11 siglo. Nasundan ito ng unibersidad sa Oxford at Salerno. Karamihan sa mga mag-aaral ay anak ng mga mayayamang burgher o mga artisano na naninirahan sa mga bayan o mga lungsod. Hangarin nila na makapagtrabaho sa pamahalaan o simbahan kapag nakapagtapos sa pag- aaral.
 15. 15. Nakilala sa panahong ito ang mga manunulat tulad ni Dante Alighieri na sumulat ng Divine Comedy at si Geoffrey Chaucer na sumulat ng The country tales. Nakilala rin ang iskolar na si Thomas Aquinas na ipinaliwanag ang batayang katotohanan ng relihiyon gamit ang lohikal na argumento. Sinulat ni Aquinas ang Summa Theologica na amy impluwensa ni Aritotle at ng kaisipang kristiyano.

×