Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Dasar sukan negara

26.782 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Dasar sukan negara

 1. 1. Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua. Dasar ini merangkumi sukan prestasi tinggi dan sukan untuksemua dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segalakegiatan itu adalah sebahagian daripada rancanganpembangunan yang diusahakan oleh kerajaan terhadap seluruhrakyat. Sukan menyumbang kepada penggalakan pertandingan yangsihat, muhibah, toleransi, kesefahaman dan pembinaan kualitimoral dan fizikal memberi satu landasan yang selesa untukmengintegrasikan pelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsayang bersatu padu serta juga untuk pemupukan bangsa dannegara. Tegasnya, sukan mempunyai kesan-kesan manfaat yang amatbesar terhadap individu, masyarakat dan seterusnya negara. Next
 2. 2. Merujuk kepada aktiviti rekreasi fizikal dan sukanyang berlaku secara spontan atau diuruskandengan tujuan menggalakkan penyertaan yanglebih luas dan bukan semata-mata untukpertandingan. Back
 3. 3. Merujuk kepada sukan pertandingan yangdiuruskan mengikut peraturan-peraturan dansyarat-syarat Persekutuan sukan Antarabangsadan Jawatankuasa Olimpik Kebangsaaan danPersatuan Sukan Kebangsaaan bagi menetukanpemenanag. Back
 4. 4. Peringkat IndividuSukan menyumbangkan kepada: Pembentukan sahsiah, kesedaran diri termasuksemangat pertarungan Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasanfizikal Penggunaan masa kesenggangan yangberfaedah dan bermakna Pengurangan tekanan hidup moden Interaksi sosial yang bermakna Perkembangan kemahiran-kemahiran asas
 5. 5. Peringkat MasyarakatSukan membantu kepada: Pengalakkan pembinaan kualiti fizikal dan moralrakyat yang sesuai dengan aspirasi nasional Pewujudan sekitaran untuk memupuk perhubungankomuniti yang lebih baik di dalam pelbagai kumpulanetnik dalam negara Peningkatan tahap kesihatan komuniti danproduktiviti Pencegahan jenayah remaja dengan peluang-peluangpenggunaan masa lapang yang memanfaatkan
 6. 6. Peringkat AntarabangsaSukan membantu: Pencapaian kecemerlangan kepadaperingkat yang paling tinggi Peningkatan maruah bangsa Pemupukan persahabatan
 7. 7. LATAR BELAKANG Sukan dijalankan oleh organisasi sukarelawan yangkebanyakannya bergabung dengan MOM. Peranan Kerajaan hanya Kementerian Belia dan Sukan,MSN dan MSSM melalui agensi masing-masing di peringkatkebangsaan, negeri dan daerah. Mutu sukan prestasi tinggi telah meningkat sedikit. Namun, peningkatan itu tidaklah seberapa berbandingdengan pembangunan sukan keseluruhannya di peringkatantarabangsa. Ahli-ahli sukan tidaklah begitu berjaya dalampertandingan.
 8. 8. kekurangan rancangan kekurangan pembatasan jurulatih kewangan yang bertauliah Faktor-kelemahan fatkor kekuranganpengurusan pendekatan organisasi saintifik ahli sukan kekurangan kurang kemudahan komitmen
 9. 9. TUJUANUntuk menggalak Untuk Untukdan mewujudkan menggalakkan menggalakkan peluang dan semangat pertumbuhan dan kemudahan persaingan yang perkembanganmempertingkatkan sihat dan muhibah ekonomi negara kemahiran dan melalui sukan di melalui penyertaan kecemerlangan kalangan individu, dan sumbangan di individu dalam kumpulan kalangan belia dan sukan di semua masyarskat dan sukan peringkat antarabangsa
 10. 10. Menyediakan peluang- Membentuk satu peluang dan kemudahan masyarakat yang sihat, bagi memenuhi keperluan berdisiplin dan bersatu sosial, psikologi dan padu. fisiologi. Membangun danMencapai kecemerlangan meningkatkanke tahap tertinggi sekali pengetahuan dan amalan dengan semangat sukan bagi kepentingan kesukanan yang tulen. sosial seseorang individu.
 11. 11. Penyertaan seorang murid dalam sekurang-kurangnyasatu jenis sukan sepanjang tahun Menyokong Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) iaitumelahirkan insan yg seimbang dari segi JERI. Selaras dengan DSN iaitu untuk membudayakan sukan dikalangan masyarakat dan hendaklah dimulakan diperingkatsekolah melalui 2 strategi iaitu Sukan Untuk Semuadan Sukan Untuk Kecemerlangan. Mendokong aspirasi satu Malaysia yang sihat, cergas,dinamik dan bersatu padu.
 12. 12. Matlamat Dasar ini berhasrat membangunkan modalinsan melalui penyertaan yang menyeluruh darikalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjangtahun . Memupuk budaya bersukan di kalangan muridsekolah agar menjadi ahli masyarakat yangmengamalkan gaya hidup sihat, cergas danberdaya saing tinggi.
 13. 13. Meningkatkan kecergasan jasmani Membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilaimurni Memupuk perpaduan di antara kaum Membentuk budaya sukan di kalangan murid Memenuhi naluri semulajadi murid agar aktif darisegi fizikal Memberi keseimbangan antara keperluanakademik dengan keperluan fizikal Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangansukan
 14. 14. Memberi bantuan kewangan sukan kepada sekolah Mengenal Mewajibkanpasti 5 IPGM pembabitan utk melatih pelajar dlm guru sukan aktiviti sukan 6 STRATEGI Elemen sukan Mengenal pasti dimasukkan program sukan sekolah utkdlm Standard dilaksana Kualiti sepanjang Pendidikan tahun M’sia Menubuhkan Bahagian Sukan scr berasingan
 15. 15. Konsep Dasar 1 M 1S diwujudkan untukmenyokong FPK agar dapat: Memberi akses kepada semua muridmendapatkan faedah daripada penglibatan dalamsukan khususnya kepada murid yang kurang atautidak aktif. Membangunkan sukan sekolah ke arahmeningkatkan kadar penyertaan murid dalamsekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah. Memberi peluang kepada semua murid yangberbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yanglebih tinggi.
 16. 16. Pelaksanaan Dasar 1M 1S Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yangtidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajibmengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenissukan. Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikutkemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atauyang dijalankan dengan pengetahuan dan persetujuanpihak sekolah. Asas kepada 1M 1S adalah pelaksanaan mata pelajaranPendidikan Jasmani dan Kesihatan yang berkualiti disekolah. Segala sumber untuk mata pelajaran pendidikanjasmani hendaklah diguna sama bagi 1M 1S.
 17. 17. Aspek yang diutamakan adalah penyertaanaktif oleh semua murid dalam aktiviti sukan. Penyertaan dalam sukan adalah asas kepadaperkembangan Intelek, Rohani, Jasmani, danEmosi murid. Ibu bapa dan agensi luar rakan sukan adalahdigalakkan untuk menyumbang kepadapembangunan sukan sekolah. Setiap sekolah yang sudah pun mempunyaiprasarana, kemudahan dan peralatan sukanhendaklah mengoptimumkan penggunaannyabagi meningkatkan lagi penyertaan aktif setiapmurid.
 18. 18. Setiap sekolah mempunyai pendekatan dalam melaksanakan program sukan mengikut acuan dan kemampuan sedia ada. Dengan itu, pelaksanaan 1M 1 S adalah berdasarkan kepada pendekatan berikut: Aktiviti sukan bermaksud melibatkan diri dan mengambil bahagiansecara aktif dalam latihan sukan dan permainan di bawah pengurusansekolah yang melibatkan pergerakan fizikal. Aktiviti sukan di sekolah diadakan sepanjang tahun berdasarkankepada aktiviti rumah sukan dan kelab sukan. Kejohanan tahunanolahraga sekolah yang didahului oleh kejohanan merentas desa dansukan tara menjadi aktiviti teras sukan di sekolah. Pihak sekolah hendaklah mengadakan pertandingan antaratingkatan, kelas, rumah, dorm asrama, kelab sukan sekolah.
 19. 19. KehadiranJawatan serta SumbanganPenglibatanPencapaian

×