Anzeige
123506_BIO-XEO_ESO4_GAL_rubr_unidades.doc
123506_BIO-XEO_ESO4_GAL_rubr_unidades.doc
123506_BIO-XEO_ESO4_GAL_rubr_unidades.doc
123506_BIO-XEO_ESO4_GAL_rubr_unidades.doc
Anzeige
123506_BIO-XEO_ESO4_GAL_rubr_unidades.doc
123506_BIO-XEO_ESO4_GAL_rubr_unidades.doc
123506_BIO-XEO_ESO4_GAL_rubr_unidades.doc
123506_BIO-XEO_ESO4_GAL_rubr_unidades.doc
123506_BIO-XEO_ESO4_GAL_rubr_unidades.doc
Nächste SlideShare
Iii feira das ciencias galego 2014Iii feira das ciencias galego 2014
Wird geladen in ... 3
1 von 9
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

123506_BIO-XEO_ESO4_GAL_rubr_unidades.doc

  1. Rúbrica Indicadores de Competencias © rodeira-grupo edebé Nome: .............................................................................................................................................. Data: ................................ 28 Rúbrica Indicadores de Competencias Unidade 1 Indicadores Niveis de desempeño Total 1 2 3 4 • Recoñece, recompila e contrasta feitos que mostran a Terra como un planeta cambiante. (CMCCT) Ignora a importancia de recoñecer, recompilar e contrastar feitos que mostran a Terra como un planeta cambiante. Nalgunhas circunstancias recoñece, recompila e contrasta feitos que mostran a Terra como un planeta cambiante. A maioría das veces recoñece, recompila e contrasta feitos que mostran a Terra como un planeta cambiante. Recoñece, recompila e contrasta con solvencia feitos que mostran a Terra como un planeta cambiante. • Rexistra e reconstrúe algúns dos cambios máis notables da historia da Terra, asociándoos á súa situación actual. (CMCCT) Ten moitas dificultades para rexistrar e reconstruír algúns dos cambios máis notables da historia da Terra, asociándoos á súa situación actual. Mostra algunhas dificultades para rexistrar e reconstruír algúns dos cambios máis notables da historia da Terra, asociándoos á súa situación actual. Xeralmente rexistra e reconstrúe algúns dos cambios máis notables da historia da Terra, pero mostra dificultades para asocialos á súa situación actual. Rexistra e reconstrúe algúns dos cambios máis notables da historia da Terra, asociándoos á súa situación actual. • Recoñece feitos que mostran a Terra como un planeta cambiante e interprétaos aplicando o principio do actualismo. (CMCCT) Descoñece os feitos que mostran a Terra como un planeta cambiante e non é capaz de interpretalos aplicando o principio do actualismo. Recoñece algúns dos feitos que mostran a Terra como un planeta cambiante, pero non é capaz de interpretalos aplicando o principio do actualismo. Recoñece os feitos que mostran á Terra como un planeta cambiante pero ten dificultades para interpretalos aplicando o principio do actualismo. Recoñece os feitos que mostran á Terra como un planeta cambiante e interprétaos aplicando o principio do actualismo. • Categoriza e integra os procesos xeolóxicos máis importantes da historia da Terra. (CMCCT) Ignora como categorizar e integrar os procesos xeolóxicos máis importantes da historia da Terra. Categoriza e integra con dificultade os procesos xeolóxicos máis importantes da historia da Terra. Categoriza e integra con algunha dificultade os procesos xeolóxicos máis importantes da historia da Terra. Categoriza e integra os procesos xeolóxicos máis importantes da historia da Terra. • Recoñece e data os eóns, eras e períodos xeolóxicos utilizando o coñecemento dos fósiles guía. (CMCCT) Descoñece como datar os eóns, eras e períodos xeolóxicos utilizando o coñecemento dos fósiles guía. Recoñece e data con certa dificultade os eóns, eras e períodos xeolóxicos utilizando o coñecemento dos fósiles guía. Xeralmente recoñece e data os eóns, eras e períodos xeolóxicos utilizando o coñecemento dos fósiles guía. Recoñece e data os eóns, eras e períodos xeolóxicos, utilizando o coñecemento dos fósiles guía. • Comprende os diferentes modelos que explican a estrutura e composición da Terra e relaciónaos coa súa orixe. (CMCCT) Ten dificultades para comprender os diferentes modelos que explican a estrutura e composición da Terra e relacionalos coa súa orixe. Mostra algunhas dificultades para comprender os diferentes modelos que explican a estrutura e composición da Terra e relacionalos coa súa orixe. Comprende os diferentes modelos que explican a estrutura e composición da Terra, pero ten algunhas dificultades para relacionalos coa súa orixe. Comprende os diferentes modelos que explican a estrutura e composición da Terra, e relaciónaos coa súa orixe. • Participa, valora e respecta o traballo individual e grupal. (CSIEE) Non adoita participar, valorar nin respectar o traballo individual e grupal. Xeralmente participa, valora e respecta o traballo individual e grupal. Participa, valora e respecta o traballo individual e grupal. Participa activamente, valora e respecta o traballo individual e grupal. • Discrimina e decide sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. (CAA, CD) Mostra dificultades para discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. Nalgunhas situacións ten dificultades para discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. A maioría das veces discrimina e decide sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. Discrimina e decide sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención.
  2. © rodeira-grupo edebé Rúbrica Indicadores de Competencias Nome: .............................................................................................................................................. Data: ................................ 29 Rúbrica Indicadores de Competencias Unidade 2 Indicadores Niveis de desempeño Total 1 2 3 4 • Combina o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da tectónica de placas. (CMCCT) Ignora como combinar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da tectónica de placas. Ten bastantes dificultades para combinar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da tectónica de placas. A maioría das veces combina de forma adecuada o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da tectónica de placas. Combina de forma adecuada o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da tectónica de placas. • Recoñece as evidencias da deriva continental e da expansión do fondo oceánico. (CMCCT) Descoñece as evidencias da deriva continental e da expansión do fondo oceánico. Coñece a maior parte das evidencias da deriva continental e da expansión do fondo oceánico. Coñece as evidencias da deriva continental e da expansión do fondo oceánico. Coñece as evidencias da deriva continental e da expansión do fondo oceánico e expono con rigorosidade. • Interpreta algúns fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da litosfera e relaciónaos coa súa localización en mapas terrestres. (CMCCT) Ten moitas dificultades para interpretar fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da litosfera e relacionalos coa súa localización nos mapas terrestres. Mostra algunhas dificultades para interpretar algúns fenómenos xeolóxico s as oc iad os ao movemento da litosfera e relacionalos coa súa localización nos mapas terrestres. A maioría das veces interpreta os fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da litosfera e relaciónaos coa súa localización nos mapas terrestres. Interpreta correctamente os fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da litosfera e relaciónaos coa súa localización nos mapas terrestres. • Comprende os fenómenos naturais producidos nos contactos das placas. (CMCCT) Descoñece e non comprende os fenómenos naturais producidos nos contactos das placas. Comprende algúns dos fenómenos naturais producidos nos contactos das placas. Comprende os fenómenos naturais producidos nos contactos das placas. Comprende os fenómenos naturais producidos nos contactos das placas e deduce as súas consecuencias. • Explica a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e os oróxenos térmicos. (CMCCT) Ignora a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e os oróxenos térmicos. Ten moitas dificultades para explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e os oróxenos térmicos. Mostra algunhas dificultades para explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e os oróxenos térmicos. Explica correctamente a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e os oróxenos térmicos. • Contrasta os tipos de placas litosféricas asociando aos mesmos movementos e consecuencias. (CMCCT) Descoñece como contrastar os tipos de placas litosféricas asociando aos mesmos movementos e consecuencias. Contrasta con certa dificultade os tipos de placas litosféricas asociando aos mesmos movementos e consecuencias. Xeralmente contrasta os tipos de placas litosféricas asociando aos mesmos movementos e consecuencias. Contrasta con solvencia os tipos de placas litosféricas asociando aos mesmos movementos e consecuencias. • Relaciona os riscos derivados da presenza e a interacción das actividades humanas co vulcanismo e a sismicidade. (CMCCT) Ten dificultades para relacionar os riscos derivados da presenza e a interacción das actividades humanas co vulcanismo e a sismicidade. Mostra algunhas dificultades para relacionar os riscos derivados da presenza e a interacción das actividades humanas co vulcanismo e a sismicidade. Relaciona os riscos derivados da presenza e a interacción das actividades humanas co vulcanismo e a sismicidade. Relaciona os riscos derivados da presenza e da interacción das actividades humanas co vulcanismo e a sismicidade e exprésao correctamente. • Planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico. (CMCCT, CAA) Non adoita planear, aplicar nin integrar as destrezas e habilidades propias do traballo científico. Xeralmente planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico. Planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico de maneira correcta. Planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico con solvencia. • Discrimina e decide sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. (CAA, CD) Mostra dificultades para discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos empregad os para a súa obtención. Nalgunhas situacións ten dificultades para discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. Adoita discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. Discrimina e decide sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención.
  3. Rúbrica Indicadores de Competencias © rodeira-grupo edebé Nome: .............................................................................................................................................. Data: ................................ 30 Rúbrica Indicadores de Competencias Unidade 3 Indicadores Niveis de desempeño Total 1 2 3 4 • Analiza o relevo como resultado da interacción entre os procesos xeolóxicos internos e externos. (CMCCT) Ten moitas dificultades para analizar o relevo como resultado da interacción entre os procesos xeolóxicos internos e externos. Mostra algunhas dificultades para analizar o relevo, na súa orixe e evolución, como resultado da interacción entre os procesos xeolóxicos internos e externos. Comprende que o relevo, na súa orixe e evolución, é resultado da interacción entre os procesos xeolóxicos internos e externos. Sabe que o relevo, na súa orixe e evolución, é resultado da interacción entre os procesos xeolóxicos internos e externos, e é capaz de poñer exemplos. • Recoñece a influencia da dinámicas externa e interna na evolución e formación do relevo. (CMCCT) Ignora a influencia das dinámicas externa e interna na evolución e formación do relevo. Cústalle interpretar a influencia das dinámicas externa e interna na evolución do relevo. A maioría de veces interpreta correctamente a influencia das dinámicas externa e interna na evolución do relevo. Interpreta correctamente a influencia das dinámicas externa e interna na evolución do r elevo. • Coñece a orixe dos distintos tipos de oróxenos. (CMCCT) Descoñece a orixe dos distintos tipos de oróxenos. Ten moitas dificultades para explicar a orixe dos distintos tipos de oróxenos. Mostra algunhas dificultades para explicar a orixe dos distintos tipos de oróxenos. Explica correctamente a orixe dos distintos tipos de oróxenos. • Identifica os principais grupos de rochas e coñece os procesos que os orixinan. (CMCCT) Bloquéase ao identificar os principais grupos de rochas e descoñece os procesos que os orixinan. Distingue os principais grupos de rochas pero confunde os procesos que os orixinan. Identifica os principais grupos de rochas e coñece os procesos que os orixinan. Identifica os principais grupos de rochas, coñece os procesos que os orixinan e expono de forma adecuada. • Interpreta cortes xeolóxicos sinxelos e perfís topográficos como procedemento para o estudo dunha zona ou terr eo. (CMCCT) Ignora como interpretar cortes e perfís topográficos como procedemento para o estudo dunha zona ou terreo. Interpreta con dificultade cortes e perfís topográficos como procedemento para o estudo dunha zona ou terreo. Xeralmente interpreta correctamente cortes e perfís topográficos como procedemento para o estudo dunha zona ou terreo. Mostra solvencia ao interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís topográficos como procedemento para o estudo dunha zona ou terreo. • Planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico. (CMCCT, CAA) Non adoita planear, aplicar nin integrar as destrezas e habilidades propias do traballo científico. Xeralmente planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico con certa dificultade. Planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico con algunha dificultade. Planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico á perfección. • Valora, respecta e participa no traballo individual e en grupo. (CSC) Presenta dificultades en valorar, respectar e participar no traballo individual e en grupo. Adoita valorar, respectar e participar no traballo individual e en grupo. Xeralmente valora, respecta e participa no traballo individual e en grupo. Valora, respecta e participa activamente no traballo individual e en grupo. • Discrimina e decide as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. (CAA, CD) Mostra dificultades para discriminar e decidir as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. Nalgunhas situacións ten dificultades para discriminar e decidir as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. Adoita discriminar e decidir as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. Discrimina e decide as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención.
  4. © rodeira-grupo edebé Rúbrica Indicadores de Competencias Nome: .............................................................................................................................................. Data: ................................ 31 Rúbrica Indicadores de Competencias Unidade 4 Indicadores Niveis de desempeño Total 1 2 3 4 • Categorizaosfactores ambientaiserecoñecea súainfluenciasobreos seresvivos.(CMCCT) Tendificultadespara identificarosfactores ambientais.Nonécapazde asocialoscoasúainfluencia sobreosseresvivos. Recoñecealgúnsfactores ambientaisepode estableceralgunharelación entreesteseosseresvivos. Recoñeceamaiorpartede factoresambientaise categorízaoscorrectamente, aíndaquenoné capazde relacionaloscoasúa influenciasobreosseres vivos. Recoñeceosfactores ambientaisecategorízaos correctamente,sendocapaz deexplicardecadaundeles comoinflúesobreosseres vivos. • Recoñeceoconceptode factorlimitanteeasóciao aolímitede tolerancia. (CMCCT) Tendificultadespara diferenciaroconceptode factorlimitantedoconcepto defactorambiental.Non asociaofactorlimitanteco límitedetolerancia. Sabeidentificaro factor limitante,aíndaque noné capazdeasocialoco conceptodelímitede tolerancia. Recoñeceofactorlimitante, aíndaqueé imprecisona súacaracterizaciónda relacióncolímitede tolerancia. Recoñeceofactorlimitante e relaciónaocorrectamente colímitedetoleranciadas especies. • Comparaasadaptacións dosseresvivosa diferentesmedios, medianteautilizaciónde exemplos.(CMCCT) Recoñececondificultadea relaciónentreosseresvivos eoseuambiente. Describedeforma imprecisaasadaptacións dosseresvivosaoseu ambiente. Écapazdedescribir correctamenteas adaptaciónsdosseresvivos aoseuambientemediante exemplos,pero ten dificultadesaorealizaras comparacións. Comparacorrectamentee medianteexemplosas adaptaciónsdosseresvivos adiferentesmedios, establecendoparalelismos entreeles. • Identificaasrelacións intraespecíficase interespecíficaseoseu papelcomofactoresde regulacióndos ecosistemas.(CMCCT) Ignoraadiferenzaentre relaciónsintraespecíficase interespecíficas. Écapazdediferenciarentre relaciónsintraespecíficase interespecíficas,pero non recoñeceoseupapelno ecosistema. Recoñeceasrelacións intraespecíficase interespecíficas,aíndaque describeconimprecisióno seupapelnoecosistema. Identificaasrelacións intraespecíficase interespecíficaseécapaz deexplicaropapeldestas na regulacióndo ecosistema. • Explicaosconceptosde biótopo,poboación, comunidade,ecotón, cadeaseredestróficas. (CMCCT) Descoñeceosignificadoda maiorpartedestes conceptos. Écapazdeexplicaros conceptosdebiótopo, poboación,comunidade, ecotón,cadeaseredes tróficas,aíndaquecon imprecisións. Explicacorrectamenteos conceptos,aíndaque presentaalgunhadificultade para ilustraloscon exemplos. Sabeexplicarendetalleos conceptosdebiótopo, poboación,comunidade, ecotón,cadeaseredes tróficas,epodeachegar exemplosqueosilustran. • Recoñeceosconceptos dehábitat enicho ecolóxicoestablecendoas diferenzasentreambos. (CMCCT) Mostradificultadespara comprenderosconceptos dehábitat enichoecolóxico. Écapazdepresentaros conceptosdenicho ecolóxicoehábitat,aínda quemanifestacerta confusiónentreambosos conceptos. Definecorrectamente hábitate nichoecolóxico, aíndaquepresenta dificultadesparaestablecer asdiferenzasentre ambose achegarexemplos. Recoñeceáperfecciónos conceptosdehábitatenicho ecolóxico,estableceas diferenzasentreambose ilústraasconexemplos reais. • Expresacomoseproduce atransferenciademateria eenerxíaaolongodunha cadeaourede tróficae deduceasconsecuencias prácticasnaxestión sustentabledalgúns recursosporpartedoser humano.(CMCCT,CSC) Noncomprendecomose produceatransferenciade materiae enerxíaaolongo dunhacadeatrófica,niné capazderelacionalocoa actividadehumana. Presentadúbidaselagoas nacomprensiónda transferenciademateriae enerxíano ecosistema. Sabeexplicara transferenciademateriae enerxíaa travésdasredes tróficas,peronono relacionacorrectamentecoa xestiónhumanados recursos. Écapazdeexplicar correctamentea transferenciademateriae enerxíano ecosistemaa travésdasredestróficase podededucirasúa relación coaxestiónsustentabledos recursos. • Explicaoconceptode sucesiónecolóxicae identificacambiospor intervenciónsdoser humanosobreasucesión ecolóxica. (CMCCT, CSC) Noncoñeceoconceptode sucesiónecolóxicae observaoecosistemacomo unsistemaestá-tico. Tendificultadesao presentaroconceptode sucesiónecolóxica.Nono asociaaoscambios provocadospola intervenciónhumana. Definecorrectamenteo conceptodesucesión ecolóxica,pero nonoasocia aposiblescambiosdebidos áintervenciónhumana. Explicaoconceptode sucesiónecolóxicae identificaáperfecciónos cambioscausadospola intervenciónhumana. • Valora, respectae participanotraballo individualeengrupo. (CSIEE) Nonadoitavalorar, respectarninparticiparno traballoindividualningrupal. Xeralmentevalora, respecta eparticipanotraballo individualegrupal. Valora, respectaeparticipa notraballoindividuale grupal. Valora, respectaeparticipa activamentenotraballo individualegrupal. • Discriminaedecidesobre asfontesdeinformacióne osmétodosempregados para asúaobtención. (CAA,CD) Mostradificultadespara discriminaredecidirsobre asfontesdeinformacióne osmétodosempregados para asúa obtención. Nalgunhassituaciónsten dificultadesparadiscriminar edecidirsobre asfontesde informacióneosmétodos empregadosparaasúa obtención. Amaioríadasveces discriminaedecidesobreas fontesdeinformacióneos métodosempregadospara asúaobtención. Discriminaedecidesobre asfontesdeinformacióne osmétodosempregados para asúaobtención.
  5. Rúbrica Indicadores de Competencias © rodeira-grupo edebé Nome: .............................................................................................................................................. Data: ................................ 32 Rúbrica Indicadores de Competencias Unidade 5 Indicadores Niveis de desempeño Total 1 2 3 4 • Relaciona as perdas enerxéticas producidas en cada nivel trófico co aproveitamento dos recursos alimentarios do planeta desde un punto de vista sustentable. (CMCCT) Non recoñece as perdas enerxéticas producidas en cada nivel trófico. Recoñece as per das enerxéticas producidas en cada nivel trófico pero ten dificultades para relacionalas co aproveitamento dos recursos alimentarios do planeta desde un punto de vista sustentable. Relaciona vagamente as perdas enerxéticas producidas en cada nivel trófico co aproveitamento dos recursos alimentarios do planeta desde un punto de vista sustentable. Relaciona correctamente as perdas enerxéticas producidas en cada nivel trófico co aproveitamento dos recursos alimentarios do planeta desde un punto de vista sustentable. • Contrasta algunhas actuacións humanas sobre os ecosistemas, valora a súa influencia e argumenta as razóns de certas actuacións individuais e colectivas para evitar a súa deterioración. (CMCCT, CSC) Descoñece como contrastar as actuacións humanas sobre os ecosistemas, así como a súa influencia, e non argumenta as razóns de certas actuacións individuais e colectivas para evitar a súa deterioración. Contrasta a maior parte das actuacións humanas sobre os ecosistemas pero ten dificultades para valorar a súa influencia e argumentar as razóns para evitar a súa deterioración. Contrasta a maior parte das actuacións humanas sobre os ecosistemas e non adoita ter dificultades para valorar a súa influencia e argumentar as razóns para evitar a súa deterioración. Contrasta as actuacións humanas sobre os ecosistemas, valora a súa influencia e argumenta as razóns de certas actuacións individuais e colectivas para evitar a súa deterioración. • Concreta distintos procesos de tratamento de residuos e valora criticamente a recollida selectiva dos mesmos. (CMCCT, CSC) Ten moitas dificultades para concretar distintos procesos de tratamentos de residuos e para valorar a recollida selectiva dos mesmos. Mostra algunhas dificultades para concretar distintos procesos de tratamentos de residuos e para valorar a recollida selectiva dos mesmos. Adoita concretar distintos procesos de tratamentos de residuos e valorar a recollida selectiva dos mesmos. Concreta correctamente distintos procesos de tratamentos de residuos e valora a recollida selectiva dos mesmos. • Contrasta argumentos a favor da recollida selectiva de residuos e a súa repercusión a nivel familiar e social. (CCL, CSC) Ignora como contrastar argumentos a favor da recollida selectiva de residuos e a súa repercusión a nivel familiar e social. Poucas veces contrasta argumentos a favor da recollida selectiva de residuos e a súa repercusión a nivel familiar e social. Xeralmente contrasta argumentos a favor da recollida selectiva de residuos e a súa repercusión a nivel familiar e social. Contrasta argumentos a favor da recollida selectiva de residuos e a súa repercusión a nivel familiar e social. • Asocia a importancia que ten para o desenvolvemento sustentable a utilización de enerxías renovables. (CMCCT, CSC) Descoñece como asociar a importancia que ten para o desenvolvemento sustentable a utilización de enerxías renovables. Ten moitas dificultades para asociar a importancia que ten para o desenvolvemento sustentable a utilización de enerxías renovables. Mostra algunhas dificultades para asociar a importancia que ten para o desenvolvemento sustentable a utilización de enerxías renovables. Asocia correctamente a importancia que ten para o desenvolvemento sustentable a utilización de enerxías renovables. • Planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico. (CAA) Non adoita planear, aplicar nin integrar as destrezas e habilidades propias do traballo científico. Xeralmente planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico con certa dificultade. Planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico con algunha dificultade. Planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico correctamente.
  6. © rodeira-grupo edebé Rúbrica Indicadores de Competencias Nome: .............................................................................................................................................. Data: ................................ 33 Rúbrica Indicadores de Competencias Unidade 6 Indicadores Niveis de desempeño Total 1 2 3 4 • Determina as analoxías e diferenzas na estrutura das células procariotas e eucariotas. (CMCCT) Ten dificultades para recoñecer a célula como unidade básica da vida. Recoñece a célula como unidade básica da vida pero ten dificultades para recoñecer as súas partes. Recoñece as partes dunha célula pero ten dificultades para determinar as analoxías e diferenzas entre as células procariota e euariota. Determina as analoxías e diferenzas na estrutura das células procariotas e eucariotas. • Identifica o núcleo celular e a súa organización segundo as fases do ciclo celular a través da observación directa ou indirecta. (CMCCT) Non identifica o núcleo celular nin a súa organización segundo as fases do ciclo celular nin a través da observación directa nin indirecta. Identifica o núcleo celular e coñece a súa organización segundo as fases do ciclo celular pero non as identifica nin a través da observación directa nin indirecta. Identifica o núcleo celular e identifica as principais características da súa organización segundo as fases do ciclo celular pero non as identifica nin través da observación directa nin indirecta. Identifica o núcleo celular e identifica con detalle a súa organización segundo as fases do ciclo celular e tamén a través da observación directa ou indirecta. • Compara a estrutura dos cromosomas e da cromatina. (CMCCT) Presenta dificultades para recoñecer a estrutura dos cromosomas e da cromatina. Coñece a estrutura dos cromosomas e da cromatina pero non sabe comparalas. Compara a grandes liñas a estrutura dos cromosomas e da cromatina. Compara con detalle a estrutura dos cromosomas e da cromatina. • Formula e identifica os principais procesos que teñen lugar na mitose e na meiose e revisa o seu significado e importancia biolóxica. (CMCCT) Mostra dificultade para identificar os principais procesos que teñen lugar na mitose e na meiose e para revisar o seu significado e importancia biolóxica. Recoñece os principais procesos que teñen lugar na mitose e na meiose pero presenta dificultades para revisar o seu significado e importancia biolóxica. Formula e identifica os principais procesos que teñen lugar na mitose e na meiose e coñece o seu significado e importancia biolóxica. Formula e identifica os principais procesos que teñen lugar na mitose e na meiose e revisa o seu significado e importancia biolóxica. • Planea, aplica, e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico. (CMCCT, CAA, CSIEE) Presenta dificultades para planear, aplicar e integrar as destrezas e habilidades propias do traballo científico. Aplica as destrezas e habilidades propias do traballo científico seguindo un modelo. Planea e aplica as destrezas e habilidades propias do traballo científico traballadas. Planea, aplica, e ten plenamente integradas as destrezas e habilidades propias do traballo científico. • Elabora hipóteses e contrástaas a través da experimentación ou a observación e argumentación. (CSIEE, CAA, CCL, CD) Ten dificultades para elaborar hipóteses e para contrastalas a través da experimentación ou a observación e argumentación. Elabora hipóteses pero mostra algunhas dificultades para contrastalas a través da experimentación ou a observación e argumentación. Elabora sinxelas hipóteses e contrástaas a través da experimentación ou a observación e argumentación. Elabora hipóteses complexas e contrástaas a través da experimentación ou a observación e argumentación. • Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. (CSC, CAA) Ten dificultade para participar e respectar o traballo individual e en grupo. Participa e valora o traballo individual e en grupo, pero ás veces cústalle respectalo. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo con corrección. Participa valora e respecta con corrección e iniciativa o traballo individual e en grupo.
  7. Rúbrica Indicadores de Competencias © rodeira-grupo edebé Nome: .............................................................................................................................................. Data: ................................ 34 Rúbrica Indicadores de Competencias Unidade 7 Indicadores Niveis de desempeño Total 1 2 3 4 • Compara os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, relacionándoos coa súa función. (CMCCT) Ten dificultades para identificar os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, e para relacionalos coa súa función. Identifica os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, pero non os relaciona coa súa función. Compara os tipos e a composición dos ácidos nucleicos e establece relacións coa súa función. Compara os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, e establece relacións ben argumentadas coa súa función. • Valora o papel das mutacións na diversidade xenética, comprendendo a relación entre mutación e evolución. (CMCCT) Non recoñece o papel das mutacións na diversidade xenética, nin comprende a relación entre mutación e evolución. Valora o papel das mutacións na diversidade xenética, pero mostra dificultades para establecer a relación entre mutación e evolución. Valora o papel das mutacións na diversidade xenética, comprendendo a relación entre mutación e evolución. Valora o papel das mutacións na diversidade xenética, comprendendo con todo detalle a relación entre mutación e evolución. • Relaciona a replicación do ADN coa conservación da información xenética. (CMCCT) Non recoñece a relación entre a replicación do ADN e a conservación da información xenética. Coñece a relación entre a replicación do ADN e a conservación da información xenética, pero mostra dificultades para comprendela. Relaciona a replicación do ADN coa conservación da información xenética. Relaciona a replicación do ADN coa conservación da información xenética e sabe argumentala. • Comprende e ilustra como se expresa a información xenética, utilizando o código xenético. (CMCCT) Mostra dificultades para comprender e ilustrar como se expresa a información xenética, utilizando o código xenético. Comprende como se expresa a información xenética, utilizando o código xenético, pero mostra dificultades para ilustralo. Comprende e ilustra basicamente como se expresa a información xenética, utilizando o código xenético. Comprende e ilustra con detalle como se expresa a información xenética, utilizando o código xenético. • Planea, aplica, e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico. (CAA, CD) Non adoita planear, aplicar nin integrar as destrezas e habilidades propias do traballo científico. Xeralmente planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico. Planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico de maneira correcta. Planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico con solvencia. • Elabora hipóteses, e contrástaas a través da experimentación ou a observación e argumentación. (CMCCT, CAA) Ten dificultades para elaborar hipóteses e para contrastalas a través da experimentación ou a observación e a argumentación. Elabora hipóteses pero mostra algunhas dificultades para contrastalas a través da experimentación ou a observación e a argumentación. Elabora sinxelas hipóteses e as contrasta a través da experimentación ou a observación e a argumentación. Elabora hipóteses complexas e as contrasta a través da experimentación ou da observación e a argumentación. • Discrimina e decide sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. (CSIEE, CAA, CCL, CD) Mostra dificultades para discriminar e decidir sobre as fontes de información. En algunhas situacións ten dificultades para discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. A maioría das veces discrimina e decide sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. Discrimina e decide sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención.
  8. © rodeira-grupo edebé Rúbrica Indicadores de Competencias Nome: .............................................................................................................................................. Data: ................................ 35 Rúbrica Indicadores de Competencias Unidade 8 Indicadores Niveis de desempeño Total 1 2 3 4 • Formulaosprincipios básicosdaxenética mendeliana,aplicaasleis daherdanzanaresolución deproblemassinxelos,e recoñeceabase cromosómicadasleisde Mendel.(CMCCT) Tendificultadespara comprenderosprincipios básicosdaxenética mendeliana.Nonécapaz deaplicarasleisda herdanzanin recoñeceas basesdasleisdeMendel. Formulaosprincipios básicosdaherdanza,pero tendificultadesaoaplicalos á resolucióndeproblemas. Formulaosprincipiosbásicos daxenética mendelianaeé capazdeaplicalosá resolucióndeproblemas sinxelos.Presentaalgunha dificultadeaoexplicaras basescromosómicasdasleis deMendel. Formulaosprincipiosbásicos daxenéticamendeliana, aplicadeformaautónomae correctaasleisdaherdanza naresolucióndeproblemas sinxelos,eécapazde explicarabasecromosómica dasleisdeMendel. • Diferenciaaherdanzado sexoealigadaaosexo, establecendoarelación quesedáentreelas. (CMCCT) Noncoñeceomecanismo daherdanzado sexo,nin coñeceaherdanzaligada aosexo. Écapazdeexplicara herdanzadosexo,pero presentadificultadesao diferencialadaherdanza ligadaaosexo. Diferenciaherdanzadosexo deherdanzaligadaaosexo, peromóstraseimprecisoao explicarasrelaciónsquese danentreambas. Diferenzadeformaclaraa herdanzadosexoealigada aosexo,eécapazde explicararelaciónquesedá entreelas. • Coñeceeidentifica algunhasenfermidades hereditarias,asúa prevenciónealcance social.(CMCCT,CSC) Non recoñeceocarácter hereditariodecertas enfermidades. Recoñeceocarácter hereditariodedeterminadas enfermidades,aíndaque nonécapazdecitar ningunhadelas. Coñeceeidentificaocarácter hereditariodalgunhas enfermidades,écapazde citarexemplos,aíndaque descoñeceasmedidasde prevencióneoseualcance Coñeceeidentificaalgunhas enfermidadeshereditarias. Coñeceasmedidasde prevencióneoseualcance social. • Identificaastécnicasda enxeñaríaxenética:ADN recombinanteePCR. (CMCCT) Apesardecoñecero significadodoconcepto enxeñaríaxenética, descoñececalessonas súastécnicas. Écapazdenomearas técnicasdoADN recombinanteePCR,aínda quenonsabeexplicaren queconsisten. Podecitarastécnicasdo ADNrecombinanteePCR, aíndaquenaexplicacióndos seusprocesospresenta algúnserrosouimprecisións. Identificaastécnicasda enxeñaríaxenética:ADN recombinanteePCR,e coñeceosprocesospolos calesselevanacabo. • Comprendeoprocesoda clonación.(CMCCT) Presentadificultadesen comprenderqueéo procesodaclonación. Coñeceoconceptode clonación,aíndaquenon sexacapazdeexplicaro procesopolocalselevaa cabo. Écapazdeexplicardeforma máisoumenosprecisao procesodaclonación,pero nondiferenciaentre clonaciónreprodutivae clonaciónterapéutica. Écapazdeexplicaro procesodaclonaciónpasoa pasodeformacorrecta,e sabediferenciarentre clonaciónreprodutivae clonaciónterapéutica. • Recoñeceasaplicacións daenxeñaríaxenética: OMX.(CMCCT,CSC) Mostradificultadespara recoñecero conceptoeas aplicaciónsdaenxeñaría xenética. Écapazdepresentaro conceptodaenxeñaría xenética,aíndaque manifestacertaconfusión sobrequesonosOMXeas súasaplicacións. Recoñeceasaplicaciónsda enxeñaríaxenéticaecoñece oconceptodeOMX,aínda quepresentadificultades paraachegarexemplos. Recoñeceasaplicaciónsda enxeñaríaxenética:OMX (organismosmodificados xeneticamente)eécapazde achegarexemplosreais, valorandoasúaincidencia nasociedade. • Valoraeinterpretaas aplicaciónsdatecnoloxía doADNrecombinantena agricultura,agandaría,o medionaturalea saúde. (CMCCT,CSC) Noncoñeceatecnoloxíado ADNrecombinanteninas súasaplicacións. Presentaunhavaloración datecnoloxíadoADN recombinantedesdeun únicopuntodevista(a favor ouencontra), deixandode ladocalqueraoutra valoración. Écapazdevalorare interpretarasaplicaciónsda tecnoloxíadoADN recombinante,sinalando puntosafavoreencontrado seuuso,aíndaquenoné capazdecitarexemplos concretos. Valoraeinterpretaas aplicaciónsdatecnoloxíado ADNrecombinantena agricultura,agandaría,o medionaturaleasaúde,eé capazdesinalarsobrecasos concretospuntosafavore puntosencontradedestas aplicacións. • Participa,valorae respectaotraballo individualeengrupo. (CSIEE) Nonadoitaparticipar,nin valorar,nin respectaro traballoindividualningrupal. Xeralmenteparticipa,valora e respectaotrouxo individualegrupal. Participa,valoraerespectao traballoindividualegrupal. Participaactivamente,valora erespectaotraballo individualegrupal. • Discriminaedecidesobre asfontesdeinformacióne osmétodosempregados para asúaobtención. (CAA,CD) Mostradificultadespara discriminaredecidirsobre asfontesdeinformacióne osmétodosempregados para asúaobtención. Nalgunhassituaciónsten dificultadesparadiscriminar edecidirsobre asfontesde informacióneosmétodos empregadosparaasúa obtención. Amaioríadasveces discriminaedecidesobreas fontesdeinformacióneos métodosempregadosparaa súaobtención. Discriminaedecidesobreas fontesdeinformacióneos métodosempregadosparaa súaobtención. • Planea,aplica,eintegra asdestrezasehabilidades propiasdotraballo científico. (CMCCT) Decandoencandoplanea, aplicaouintegraas destrezasehabilidades propiasdotraballocientífico. Realizaplanificacións incompletasedificilmente aplicablesnoquerespecta aotraballocientífico. Realizaunhaplanificacióndo traballocientífico,peroás vecespresentadificultades paralevaloacabopormor dunhaaplicaciónou integracióndeficiente. Planea,aplicaeintegraas destrezasehabilidades propiasdotraballocientífico.
  9. Rúbrica Indicadores de Competencias © rodeira-grupo edebé Nome: .............................................................................................................................................. Data: ................................ 36 Rúbrica Indicadores de Competencias Unidade 9 Indicadores Niveis de desempeño Total 1 2 3 4 • Coñece e describe as diferentes hipóteses sobre a orixe da vida na Terra. (CMCCT) Non coñece as hipóteses sobre a orixe da vida na Terra. É capaz de expor de forma sinxela algunha das hipóteses sobre a orixe da vida na Terra. Coñece as diferentes hipóteses sobre a orixe da vida na Terra, aínda que as presenta con lagoas ou déficits importantes. Coñece as diferentes hipóteses sobre a orixe da vida na Terra e é capaz de describilas de forma clara e definida. • Interpreta as relacións evolutivas entre as células eucariota e procariota. (CMCCT, CAA) Non identifica as diferenzas entre as células procariota e eucariota. Enumera as diferenzas entre as células procariota e eucariota, pero ten dificultades para explicar a relación evolutiva entre ambas. Recoñece as diferenzas entre as células procariota e eucariota así como a súa relación evolutiva pero cústalle explicar os mecanismos deste relación. Recoñece as diferenzas entre as células procariota e eucariota así como a súa relación evolutiva e os mecanismos desta relación. • Identifica e valora as probas da evolución. (CMCCT) Non coñece as probas da evolución. Coñece algunhas das probas da evolución, aínda que non é capaz de presentar o seu carácter argumentativo. Coñece os diferentes tipos de probas da evolución e é capaz de argumentar a partir deles, aínda que non pode presentar exemplos concretos. Coñece os diferentes tipos de probas da evolución, é capaz de darlles o seu valor argumentativo e pode presentar exemplos concretos de cada unha deles. • Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. (CMCCT) Coñece o concepto evolución, aínda que non diferencia as teorías evolutivas. Enuncia o lamarckismo e o darwinismo, e é capaz de presentar as súas diferenzas. É capaz de expor claramente os postulados do lamarckismo e do darwinismo, aínda que ten dificultades ao concretar as achegas do neodarwinismo. Presenta de forma clara as características diferenciadoras das tres teorías, e é capaz de presentar argumentacións que reforzan as achegas do neodarwinismo. • Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección natural. (CMCCT) Non relaciona a variabi- lidade xenética, a adaptación e a selección natural co fenómeno evolutivo. Recoñece a importancia da adaptación e a selección natural no proceso evolutivo, aínda que ignora a importancia da variabilidade xenética. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección natural, aínda que non sexa capaz de presentala con claridade. Relaciona os tres conceptos, é capaz de presentar esta relación claramente e coñece a orixe da variabilidade xenética. • Recoñece os puntos de disensión entre as visións gradualista, saltacionista e neutralista. (CMCCT) Non establece diferenzas entre os puntos de vista gradualista, saltacionista e neutralista. Explica algunha das diferenzas entre o tres visións, aínda que con lagoas importantes. É capaz de enunciar os tres puntos de vista, aínda que presenta dificultad es ao establecer comparacións. Recoñece as diferenzas entre os puntos de vista gradualista, saltacionista e neutralista, e é capaz de expresalas con claridade. • Interpreta árbores filoxenéticas. (CMCCT) Non é capaz de interpretar unha árbore filoxenética. Interpreta con dificultade a información achegada polas árbores filoxenéticas. nterpreta correctamente a información achegada polas árbores filoxenéticas, aínda que descoñece cal é o seu fundamento. Interpreta correctamente a información achegada polas árbores filoxenéticas e pode explicar de que maneira se chegan a confeccionar. • Recoñece e describe as fases da hominización. (CMCCT) Coñece a existencia do proceso de hominización, pero non as súas fases. Recoñece o proceso de hominización e é capaz de enunciar algunha das súas fases. Recoñece e describe as fases da hominización, aínda que non é capaz de situalas en momentos concretos da historia da especie humana. Recoñece e describe as fases da hominización e sitúaas correctamente ao longo da historia da especie humana. • Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. (CSIEE) Non adoita participar, nin valorar, nin respectar o traballo individual nin grupal. Xeralmente participa, valora e respecta o traballo individual e grupal. Participa, valora e respecta o traballo individual e grupal. Participa activamente, valora e respecta o traballo individual e grupal. • Planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico. (CMCCT) De cando en cando planea, aplica ou integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico. Realiza planificacións incompletas e dificilmente aplicables no que respecta ao traballo científico. Realiza unha planificación do traballo científico, pero ás veces presenta dificultades para levalo a cabo por mor dunha aplicación ou integración deficiente. Planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico.
Anzeige