Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Similar a De la escuela analógica a la escuela digital: retos de futuro de las TIC en el ámbito educativo(20)

Más de CRISEL BY AEFOL (20)

Anzeige

De la escuela analógica a la escuela digital: retos de futuro de las TIC en el ámbito educativo

 1. Fira de BarcelonaFira de Barcelona 20 de mar20 de marçç de 2009de 2009 !" # $ %%!!! & ' ( ) ' * + , * - ! . / De l’escola analògica a l’escola digital: reptes de futur de les TIC en l’àmbit educatiu
 2. Abans de resAbans de res…… ““Numquam erisNumquam eris gratus nise statimgratus nise statim eses”” Séneca
 3. ÍÍndexndex 1. Un primer apunt... 2. Algunes consideracions prèvies... Principals agents implicats (mestres i professors, infants i adolescents i famílies) Sistema educatiu – comunitat – escola – aula 3. Un segon apunt… 4. Huston, tenim un problema... 5. ITWE: una trobada necessària entre l’àmbit educatiu i les solucions TIC per tal d’avançar cap a l’escola digital
 4. Un primer apuntUn primer apunt…… “El usar una conexión de Internet en el aula para avivar el currículo de matemáticas de una clase de cuarto grado es algo bueno. Háganlo sin dudarlo si son profesores de cuarto grado. Pero no confundan esto con la actividad que prescribo de desarrollar una visión sobre el futuro del aprendizaje. Como un ejercicio de imaginación educacional para fortalecer sus poderes visionarios, piensen en un mundo en el cual: • No existe algo llamado "cuarto grado", porque la segregación por edad ha ido por el camino de otras divisiones arbitrarias de personas. • No existe algo llamado "aula de clase", porque el aprendizaje ocurre en una variedad de escenarios. • Y no existe algo llamado "currículo", porque la idea de que todos deben tener el mismo conocimiento ha llegado a ser vista como totalitaria.” Atemos el nudo digital - Por Seymour PapertSeymour Papert (Visión Professor of Media TechnologyProfessor of Media Technology at the Massachusetts Institute ofat the Massachusetts Institute of TechnologyTechnology http://www.media.mit.eduhttp://www.media.mit.edu
 5. Algunes consideracionsAlgunes consideracions prprèèviesvies…… La tecnologiaLa tecnologia nomnoméés hos ho ééss per a aquellper a aquell qui ha nascutqui ha nascut abans que ellaabans que ella M. Prensky Nadius i immigrants digitals F. Padró (OCDE) Aprenents del nou mil·leni D. Buckingham El concepte d’infància ha mort
 6. Algunes consideracionsAlgunes consideracions prprèèviesvies……
 7. Algunes consideracionsAlgunes consideracions prprèèviesvies……
 8. Algunes consideracionsAlgunes consideracions prprèèviesvies…… La tecnologia i tot allò que l’envolta fomenta posicions a favor i en contra. Segons ECO, “existen posturas integradas y apocalípticas”. La tecnologia i tot allò que lLa tecnologia i tot allò que l’’envolta fomenta posicions a favorenvolta fomenta posicions a favor i en contra. Segons ECO,i en contra. Segons ECO, ““existen posturas integradas yexisten posturas integradas y apocalapocalíípticaspticas””..
 9. Parlar dParlar d’’innovaciinnovacióó pedagògica en educacipedagògica en educacióó implica anar mimplica anar méés enlls enllàà de la simplede la simple incorporaciincorporacióó o la introduccio la introduccióó de les TIC a lde les TIC a l’’aula. Parlar daula. Parlar d’’innovaciinnovacióó pedagògicapedagògica en educacien educacióó suposa que la nostra actuacisuposa que la nostra actuacióó docent a ldocent a l’’aulaaula éés una novetat, ques una novetat, que ll’’organitzaciorganitzacióó del centre canvia.del centre canvia. Les TIC no lideren elLes TIC no lideren el canvi pedagògiccanvi pedagògic –– diddidààctic.ctic. En qualsevol cas, laEn qualsevol cas, la pregunta dpregunta d’’integrarintegrar les TIC en el procles TIC en el procééss dd’’ensenyamentensenyament –– aprenentatge torna aaprenentatge torna a qqüüestionar quin tipusestionar quin tipus de formador esde formador es desitja, quin rol idesitja, quin rol i quina figura prenquina figura pren actualment.actualment. Algunes consideracionsAlgunes consideracions prprèèviesvies……
 10. Actualment,Actualment, les TIC ens deixen, en alguns casos, en evidles TIC ens deixen, en alguns casos, en evidèència.ncia. ÉÉs necessari pensar ens necessari pensar en ““redefinirredefinir”” oo ““repensarrepensar”” el nostre acte educatiu presencial.el nostre acte educatiu presencial. PreguntarPreguntar--nos, una i una altra vegada, per qunos, una i una altra vegada, per quèè i per a qui per a quèè val la pena que els nostresval la pena que els nostres alumnes vagin a lalumnes vagin a l’’escola. Estem vivint un moment deescola. Estem vivint un moment de ““sequedat en la creativitatsequedat en la creativitat pedagògicapedagògica””?? Algunes consideracionsAlgunes consideracions prprèèviesvies……
 11. Un segon apuntUn segon apunt……
 12. Huston, tenimHuston, tenim un problemaun problema…… 1. L’escola viu encara sota un paradigma analògic de concebre l’aprenentatge: Escoles del segle XIX, mestres del segle XX i alumnat del segle XXI On es troba l’escola digital? (flexible en concebre temps i espais)
 13. 2. L’escola, institució especialista en els processos d’ensenyament-aprenentatge, sembla ser l’organització que menys aprèn: Per què d’infantil a Primària existeix un abisme? Què succeeix amb els espais d’aprenentatge? Per què es gestiona tant poc el coneixement? 0 # Huston, tenimHuston, tenim un problemaun problema……
 14. 3. L’educació és l’única disciplina que encara s’està plantejant i qüestionant l’ús de les noves tecnologies a l’aula i la seva aplicació pedagògica: Encara vivim les TIC com un cas excepcional i no pas des de la seva quotidianitat Les TIC han de ser invisibles 4. La necessitat urgent de canvi dels models tradicionals de recolzament, formació i actualització dels docents en exercici, per a la innovació a l’aula amb el suport de les TIC: Professorat amb tendència a l’esgotament i cansament de cursos “tancats” de 20/30/40h generant l’eterna pregunta del… i ara què? Un model d’assessorament-acompanyament (“coaching”) a la innovació, de base socioconstructivista Huston, tenimHuston, tenim un problemaun problema……
 15. 5. La manca d’espais de simulació i experimentació amb les TIC a l’escola: La creació d’un aula laboratori on el professorat pot, de forma privada i reservada, assajar i conèixer rutines TIC per a la seva aplicació a l’aula ordinària Espais que permeten reduir “l’error” / efecte “demo” de l’aplicació i suport de les TIC a l’aula 6. La vaga definició d’un model de capacitació digital: Pensar en models de certificació / acreditació digital (bàsica i avançada) Anar molt més enllà del mer ús instrumental i pensar més en unes competències pròpies que es requereixen per viure “autónomament” en una veritable societat del coneixement Les TIC no són única i exclusivament eines o instruments, sinó llenguatges i espais 7. Superar el sentiment que acostuma a tenir el professorat de “pèrdua” o “dol” sobre la seva posició, fins ara hegemònica, davant el saber: Demanar ajut a l’alumnat i aprendre d’ells suposa augmentar el clima relacional-comunicacional amb ells i augmentar indirectament la ostra autoritat moral Huston, tenimHuston, tenim un problemaun problema……
 16. Barcelona, del 28 al 30 d’octubre de 2009
 17. Primer gran punt de trobada cap a l’excel·lència de la tecnologia educativa L’ITworldEdu és el primer gran punt de trobada cap a l’excel·lència de la tecnologia educativa entre la indústria i els serveis educatius de tots els àmbits És un esdeveniment en format summit centrat en l’exposició de bones pràctiques reals d’implantació de les TIC a l’àmbit de l’ensenyament i en l’anàlisi d’aquests casos per posar en comú necessitats i solucions entre els diversos actors del sector L’ITworldEdu neix de la iniciativa d’un grup d’empreses de reconegut prestigi entre el sector TIC especialitzat en l’àmbit educatiu, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, i la col·laboració des del CETEI-Fundació Joan XXIII Tindrà lloc a Barcelona del 28 al 30 d’octubre a l’ESADEFORUM
 18. A qui s’adreça? És una trobada professional adreçada als directius i responsables de la formació i l’aprenentatge de tot l’arc educatiu que vulguin descobrir com les noves tecnologies poden ajudar la seva activitat: Alts càrrecs de les administracions públiques competents en matèria d’educació i de TIC Responsables de centres educatius (públics, privats i concertats) Responsables d’associacions, federacions i altres agrupacions de centres educatius Responsables i directius de l’entorn empresarial en el marc de la formació continuada de professionals
 19. A qui s’adreça? A l’ITWE participaran les empreses més capdavanteres en l’àmbit de les TIC i els centres educatius més innovadors de tot l’Estat en la utilització de les noves tecnologies a l’aula, a la gestió escolar i en la relació al si de la comunitat educativa Més de 300 professionals dels sectors tecnològic i educatiu s’hi donaran cita
 20. Què aporta l’ITworldEdu? Conèixer quin serà el paper de les Tic a l’educació en els propers anys Crear un marc favorable per a la promoció d’una educació moderna que integri les noves tecnologies dins el seu sistema Potenciar la innovació del sector educatiu i el seu paper decisiu en la societat del coneixement a través de la millora tecnològica: oferir solucions adaptades a les necessitats reals dels diferents agents implicats a l’ensenyament Potenciar el desenvolupament d’un clúster TIC – Educació a Catalunya Convertir Barcelona en un referent internacional de noves tecnologies implantades a l’educació en tots els seus àmbits
 21. Quins temes es tractaran? Les tres àrees de treball de l’ITworldEdu són: Formació i aprenentatge: noves eines i aplicacions didàctiques Companyies de TIC i centres educatius pioners en aplicació tecnològica aproparan les novetats en solucions dissenyades per a l’entorn de l’aula Gestió organitzativa: nous models per a la innovació estratègica Durant el summit es podran conèixer les últimes solucions i serveis tecnològics creats per a optimitzar els recursos i procediments de la gestió organitzativa a l’educació Comunitat educativa 2.0: eines al servei de la comunicació Les TIC educatives faciliten la interrelació entre tots els actors implicats en la formació, creant una comunicació més fluïda i àgil
 22. Una activitat per a cada necessitat L’ITworldEdu crea un marc de recerca conjunta entre centres educatius i companyies TIC de solucions que permetin potenciar la integració de les noves tecnologies al món de l’educació El programa està dissenyat per a fomentar la relació directa i de qualitat entre empreses i centres educatius participants: Presentacions de 36 casos d’èxit d’experiències reals d’implementació de TIC en centres educatius a través de tres sales paral·leles: Formació i aprenentatge Gestió organitzativa Comunitat educativa 2.0
 23. Una activitat per a cada necessitat Conferències plenàries de reconeguts experts internacionals i nacionals que analitzaran l’evolució i les noves necessitats de l’educació Una oportunitat única per a intercanviar idees i obtenir respostes als reptes més específics de la integració de les TIC a l’àmbit de la formació i l’aprenentatge Espais de relació on crear xarxes, concertar entrevistes i conèixer les possibles adaptacions tecnològiques per als casos concrets dels participants
 24. Una activitat per a cada necessitat El ITWE Transfer serà un premi a la solució TIC més innovadora desenvolupada pels centres educatius: un reconeixement als projectes concebuts i implantats pel mateix professorat, que donen resposta a les necessitats reals de l’entorn En paral·lel al programa, la Fira Virtual permetrà consultar i interactuar amb qualsevol empresa participant
 25. Format 2008 1r DIA HORA ACTIVITAT 15:30 Inscripció amb cafè i te 16:00 Benvinguda 17:00 17:45 18:30 TRACK A Presentació Presentació Presentació TRACK B Presentació Presentació Presentació TRACK C Presentació Presentació Presentació 19:15 Conferència plenària “ 2n DIA HORA ACTIVITAT 09:30 Conferència plenària “. 11:00 Networking amb cafè i te a la fira (virtual) 11:45 12:30 13:15 TRACK A Presentació Presentació Presentació TRACK B Presentació Presentació Presentació TRACK C Presentació Presentació Presentació 14:00 Dinar i networking 15:30 16:15 17:00 TRACK A Presentació Presentació Presentació TRACK B Presentació Presentació Presentació TRACK C Presentació Presentació Presentació 17:45 Networking amb cafè i te a la fira (virtual) 18:15 Conferència plenària “3”. 19:30 Comentaris finals del 2n dia 3r DIA HORA ACTIVITAT 09:30 Conferència plenària “4”. 11:00 Networking amb cafè i te a la fira (virtual) 11:45 12:30 13:15 TRACK A Presentació Presentació Presentació TRACK B Presentació Presentació Presentació TRACK C Presentació Presentació Presentació 14:00 Dinar i networking 15.30 Comentaris finals del 3r dia i Conclusions generals 16.30 Cloenda de l’ITWE
 26. Una trobada única, perquè... És la primera cita de companyies i centres del sector educatiu més innovador i emprenedor Permet conèixer la contribució de les TIC al desenvolupament i l’eficàcia del sistema educatiu mitjançant solucions adaptades a les necessitats, tant de l’entorn aula, com del camp de la gestió organitzativa i el de la interrelació d’actors Reforça la promoció d’una educació d’excel·lència que potencia les noves tecnologies Potencia la competitivitat del sector educatiu i el seu paper decisiu en la societat del coneixement, mitjançant la millora tecnològica en els seus diversos àmbits d’actuació Una cita en la qual cap empresa TIC o centre educatiu amb voluntat de futur pot faltar. T’hi esperem del 28 al 30 d’octubre a l’ESADEFORUM
 27. ITworldEdu2 Primer gran punt de trobada cap a l’excel·lència de la tecnologia educativa Per a més informació sobre ITWorldEdu : www.itworldedu.cat o info@itworldedu.cat
 28. maprats@cetei.infomaprats@cetei.info CETEI – Centre de Tecnologies Ituarte http://www.cetei.info Moltes grMoltes grààcies percies per la seva atencila seva atencióó!! Imatges i vinyetes: Andreu Faro a http://www.e-faro.info
Anzeige