Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Article Nov 2022 Factors affecting procurement maturity NEVI Deal!.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Article Nov 2022 Factors affecting procurement maturity NEVI Deal!.pdf

Herunterladen, um offline zu lesen

Many purchasing organizations strive for
a higher procurement maturity level. The main question here is how you can become more mature and what the relevant internal as well as external conditions are.

Many purchasing organizations strive for
a higher procurement maturity level. The main question here is how you can become more mature and what the relevant internal as well as external conditions are.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Article Nov 2022 Factors affecting procurement maturity NEVI Deal!.pdf (20)

Weitere von John van Veen (15)

Anzeige

Article Nov 2022 Factors affecting procurement maturity NEVI Deal!.pdf

  1. 1. 44 | Deal! | NOVEMBER 2022 | From Experts | Naam Nicky van Holten Functie studente Organisatie Rotterdam Business School Naam John van Veen Functie principal consultant Organisatie AevesBenefit 10 FACTOREN DIE VOLWASSENHEID BEÏNVLOEDEN Veel inkooporganisaties streven naar een hogervolwassenheidsniveau. Vraag daarbij is vooral hoe volwassen je kúnt worden. Onderzoekers Nickyvan Holten en John van Veen bespreken 10 factoren die deze ambitie beïnvloeden. nkoopvolwassenheid gaat over het niveau van professionaliteit van de inkoopfunctie. Dit niveau is inzichtelijk en meetbaar te maken aan de hand van inkoopvolwassenheidsmodellen, zoals het MSU-model, het Keough-model en het volwassen- heidsmodel dat Van Weele in 1998 ontwikkelde. Al deze modellen kennen een schaalindeling van de mate van inkoopvolwassenheid. Bij het gebruik van zo’n model wordt een huidig niveau vastge- steld om vervolgens een ambitie te bepalen. Fasering AevesBenefit hanteert een model met dertien processen in aan- dachtsgebieden van inkoop zoals strategische alignment, catego- riemanagement, leveranciersrelatiemanagement en ook P2P. Dit model kent een fasering met vijf niveaus die de diverse stadia beschrijven die de inkoopfunctie doorloopt op weg naar de volwassenheidsambitie (zie pagina hier- naast). Het fraaie van dergelijke modellen is dat je hiermee de progressie kunt monitoren: worden de verbetermaatregelen geïmplementeerd en hebben ze ook effect? Aan de hand van periodieke maturity assessments kan vastgesteld worden of de inkoop- volwassenheid in het juiste tempo transformeert in de richting van de ambitie. Welke ambitie? Vaak wordt verondersteld dat inkooporganisaties moeten groeien naar een bepaalde volwassenheid. De vraag is dan welke ambitie hierin nagestreefd moet worden. Stel, we verkeren nu in de commerci- ele fase. Is het dan de bedoeling dat we ook trans- formeren naar ‘gecoördineerd’? Levert de investe- ring in mensen en middelen dan ook de benodigde baten op? Op basis van literatuuronderzoek en ge- sprekken met consultants werkzaam op het gebied van inkooptransformatie is onderzocht welke facto- ren een rol spelen bij het bepalen van de inkoopvol- wassenheidsambitie. Vervolgens kan onderbouwd worden welk niveau haalbaar is en welke factoren hierbij faciliterend of belemmerend zijn. Deciders, enables en shapers Het uitgangspunt bij inkoopprofessionalisering is dat de inkoopfunctie een bijdrage moet leveren aan de doelen van de business als afgeleide van de
  2. 2. | Deal! | NOVEMBER 2022 | 45 organisatiedoelen en concurrentiestrategie. Het realiseren van businessimpact is daarom de primai- re doelstelling van inkoopprofessionalisering. In het onderzoek bleek tien factoren de inkoopvolwassen- heidsambitie beïnvloeden (zie pagina 47). Deze tien factoren kunnen worden verdeeld in drie categorie- en. De ‘deciders’ zijn elementair bij het bepalen van de gewenste inkoopvolwassenheid: de stip op de horizon. Daarnaast is er de categorie ‘enablers’, de factoren die ontwikkeling van inkoopvolwassenheid mogelijk maken en ten slotte de ‘shapers’. Dit zijn de faciliterende of juist belemmerende factoren zoals organisatiestructuur, organisatiecultuur en organisatieomvang. We bespreken ze hieronder. 1. Managementvisie op inkoop Een beoogd niveau van inkoopvolwassenheid vast- stellen kan niet zonder het perspectief van het ma- nagement op de functie te kennen. Wat verwacht de organisatie van inkoop? Verwacht het manage- ment dat dat zich vooral met kostenreductie en le- verbetrouwbaarheid moet bezighouden? Of, anders dan een transactionele focus, dat inkoop juist leve- ranciers in staat moet stellen een duurzame bijdra- ge te leveren aan de businessdoelen door langduri- ge samenwerkingsrelaties met hen op te bouwen? Zo zal in het geval van een strategische manage- mentvisie op inkoop een hogere inkoopvolwassen- heidsambitie sneller gehonoreerd worden. 2. Productassortiment De volwassenheidsambitie die het beste nage- streefd kan worden, hangt ook samen met het pro- ductassortiment en het doel van inkoop. Zo toont Cavinato (1999) aan dat in organisaties waar veelal MRO-items worden gekocht de inkoopvolwassen- heid zich niet op het hoogste niveau hoeft te bevin- den. Voor de NPR-portfolio zal dus in het algemeen een lagere volwassenheid nodig zijn dan binnen het PR-domein waar waardecreatie, onderscheidend vermogen en risicomanagement belangrijk zijn. 3. Organisatievolwassenheid De volwassenheid van de afdelingen waarmee inkoop samen- werkt, zal grosso modo van hetzelfde niveau moeten zijn als de inkoopvolwassenheid. Als bijvoorbeeld de organisatie vooral transactioneel is ingericht, zal de verwachting richting de in- koopfunctie vooral gericht zijn op kostenreductie en transactio- nele leveranciersrelaties. Als echter meer strategisch en samen- werkingsgericht gewerkt wordt, zal inkoop daar met een passende volwassenheid op moeten aansluiten. Met andere woorden: als de organisatievolwassenheid zich bevindt op niveau 2, zal inkoop niet solistisch niveau 4 moeten nastreven. 4. Concurrentiestrategie De vierde ‘decider’ is de concurrentiestrategie. Bij fase 2 ‘com- mercieel’ ligt de focus op het realiseren van zo laag mogelijke prijs en het continue realiseren van directe en indirecte kosten- besparingen door concurrentiestelling. Bij de strategie kosten- leiderschap behoort daarom minimaal een fase 2 van volwassen- heid. Deze strategie richt zich immers op het optimaliseren van bedrijfsprocessen, zodat kosten kunnen worden beperkt met als doel een voorsprong op de concurrentie te creëren. In fase 3 en 4 wordt inkoop strategischer en draagt het bij aan het realiseren van concurrentievoordeel door een multidimensionale focus op verschillende businessrelevante waardedrijvers. Deze fase past meer bij de differentiatiestrategie, omdat deze strategie zich richt op meervoudige waardecreatie om zo onderscheidend te zijn ten opzichte van de concurrentie. De concurrentiestrategie en het businessmodel geven dus inzicht in de mate waarin leve- ranciers, en dus inkoopvolwassenheid, belangrijk zijn. 5. Personeel en competenties In 70 procent van de gevallen is de mens de oorzaak van misluk- te verandertrajecten (Cozijnsen, 2012, Carr, 1996). Zo stelt ook Rietveld (2021) dat het in de praktijk moeilijk blijkt om met de- zelfde medewerkers van fase 3 naar fase 4 te verschuiven. De organisatie moet namelijk van functiegericht naar proces- en businessgericht handelen en daar is een meer relationeel inge- stelde inkoper voor nodig. Zo is personeel een factor in de vol- wassenheidsambitie. Kun je wel groeien met de huidige mede- werkers? Kun je met training en coaching medewerkers op een hoger niveau brengen om zo de inkoopvolwassenheidsambitie na Het enkele doel van in- koop betreft het zekerstel- len van tijdige levering van producten en diensten serving the factory. Transactioneel De focus van inkoop ligt op het realiseren van zo laag mogelgke prijzen alsook het continu realiseren van directe- inkoopbesparingen door concurrentiestelling. Commercieel Gecoördineerd Inkoop werkt steeds nau- wer samen met de busines- ses en weet door volume- bundeling, standaardisatie, uniforme sourcingproces- sen, leveranciersreductie en multidisciplinaire samenwerking de tco positief te beïnvloeden. Intern geïntegreerd Inkoop wordt meer stra- tegisch en draagt bij aan het realiseren van concur- rentievoordeel door een multidimensionale focus op verschillende business- relevante waardedrijvers, zowel ten aanzien van omzetgroei en innovatie als kostenreducte en risicobeheersing. Extern geoptimaliseerd Inkoop speelt een cruciale rol in het creëren van concurren- tievoordeel door de waarde- keten optimaal te betrekken bij het realiseren van de drijvers die voor de organi- satie en keten van onder- scheidend belang zijn. Leve- ranciers en klanten worden optimaal betrokken bij het de- finiëren en realiseren van de breakthrough goals. INKOOPVOLWASSENHEID: 5 FASEN Bron: AevesBenefit, 2022.
  3. 3. | Deal! | NOVEMBER 2022 | 47 te streven? Geconcludeerd kan worden dat perso- neel en competenties een randvoorwaardelijke rol spelen. 6. Budget en tijd In het onderzoek ‘Nederlandse gemeenten hebben ambities om inkoop verder te digitaliseren’ van Coppa/Universiteit Twente (Bouwman en Snijders, 2019) komt een volgende factor aan het licht. Ruim 50 procent van de gemeenten geeft aan onvoldoen- de budget en tijd te hebben om het inkoopproces te optimaliseren. Deze gemeenten hebben een lager inkoopvolwassenheidsniveau dan gemeenten die wel over voldoende budget en tijd beschikken. On- derzoek van Cavinato toont aan dat de inkooppro- fessionalisering sterk beïnvloed wordt door de rol die inkoop vanuit het perspectief van de organisatie en business behoort te spelen. Budgettaire (on)mo- gelijkheden hangen hier direct mee samen. 7. Digitalisering In het artikel ‘Businesscase voor e-procurement in het MKB’ (Deal! februari 2017, Struber & Walhof) is beschreven dat de inkoopvolwassenheid met behulp van e-procurement een hoger niveau bereikt dan zonder e-procurement. Niet alleen worden systemen en procedures met e-procurement gestandaardi- seerd, maar de effectiviteit en efficiëntie ervan ko- men ook de inkoopvolwassenheidsambitie ten goede. Naast standaardisatie draagt inkoopdigitalisering bij aan effectiviteit en efficiency en daarmee aan pro- fessionalisering. De mate waarin bijvoorbeeld het meten van prestatie-indicatoren en informatiesyste- men zijn geïntegreerd kan de groei van inkoopvol- wassenheid mogelijk maken. 8. Organisatiestructuur Het onderzoek identificeert ten slotte drie ‘sha- pers’. Een eerste is de organisatiestructuur. Onder- zoek van Supply Value (‘In vijf stappen naar de bes- te inkooporganisatiestructuur’, 2017) toont aan dat het niveau van centralisatie van inkoopgerelateerde beslissingen vermindert naarmate een organisatie zich verder ontwikkelt in inkoopvolwassenheid. Een meerderheid van de geïnterviewden gaf aan dat zij standaardisatie, speciali- satie en betrokkenheid belangrijk vinden om verdere groei in in- koopvolwassenheid te kunnen realiseren. Een decentrale of cen- trale organisatie is vaak een faciliterende factor. 9. Organisatieomvang Ook de organisatieomvang blijkt uit het eerder genoemde onder- zoek van Coppa (Bouwman en Snijders, 2020) een beïnvloedende factor te zijn. Zo blijkt dat grote en kleine gemeenten over het algemeen een hogere inkoopvolwassenheid kennen in vergelijking met middelgrote gemeenten. Binnen private organisaties lijkt dit ook het geval te zijn. Reeds in 2007 bleek uit onderzoek van Berenschot (‘Inkoop Survey World Class Purchasing’) dat de inkoopvolwassenheid op het gebied van e-tendering voor organi- saties met minder dan vijfhonderd werknemers aanmerkelijk lager was dan voor organisaties met meer dan vijfhonderd werknemers. 10. Organisatiecultuur Organisatiecultuur speelt een belangrijke rol, zo blijkt uit het eerder genoemde onderzoek van Bouwman en Snijders (2019). Is er bijvoorbeeld een sterk hiërarchische en formele cultuur of is die juist los en informeel en kun je experimenteren en risico’s ne- men. Laatstgenoemde cultuurtype is in de regel een betere voe- dingsbodem voor een meer volwassen inkoopfunctie die flexibel en meer coöperatief kan opereren met veelal langdurige en in- tensieve leveranciersrelaties. Lessons learned Bij het bepalen van de gewenste inkoopvolwassenheid is het enerzijds van belang de ambitie niet geïsoleerd vanuit de in- koopfunctie vast te stellen. Het is zaak de dialoog over de te realiseren inkoopbijdragen en de ‘deciders’, ‘enablers’ en ‘sha- pers’ aan te gaan met de diverse businesses binnen de organi- satie. Anderzijds kan inkoop ook het voortouw nemen om de tien factoren die centraal staan in dit artikel proactief te beïn- vloeden. Met de juiste medewerkers kan inkoop de manage- mentvisie op inkoop vormgeven en op een hoger plan brengen door inkoopactiviteiten te ontwikkelen die aantoonbare busi- nessimpact hebben. Dit door bijvoorbeeld de business te voor- zien van innovatieve proposities vanuit de leveranciersmarkt. Of met een customer of choice-aanpak de inkoop in krappe markten zeker te stellen. • 10 FACTOREN DIE DE VOLWASSENHEIDSAMBITIE BEÏNVLOEDEN Bron: Rotterdam Business School en AevesBenefit, 2022. Shapers Organisatie- structuur Enablers Personeel & competenties Budget & tijd Inkoopdigitalisering Deciders Organisatie- volwassenheid Product- assortiment Management- visie op inkoop Concurrentie- strategie Organisatiecultuur Organisatieomvang

×