Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

0010a tipologies textuals

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 1 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie 0010a tipologies textuals (20)

Weitere von jmpinya (20)

Anzeige

0010a tipologies textuals

  1. 1. TIPOLOGIA DE TEXTOS (Sovint, en un text, s'hi barregen diverses tipologies; per identificar la tipologia concreta d'un text cal veure amb quina finalitat ha estat escrit) TIPUS DE INSTRUCTIUS EXPLICATIUS RETORICS DESCRIPTIUS NARRATIUS CONVERSACIONALS PREDICTIUS o ARGUMENTATIUS o TEXTOS EXPOSITIUS LITERARIS -Informen de com són -Relaten fets, reals o -Representen, per escrit o -Donen instruccions, -Expressen -Expliquen i volen fer entendre -Expressen opinions per -Impacten, per la els objectes, els ficticis, que succeeixen a oralment, converses, recomanen operacions. anticipació de un tema o uns coneixements. convèncer o influir en el seva forma, el paisatges, els persones en un temps i intercanvis de missatges -Indiquen fets, fan La finalitat sol ser informativa receptor; són els receptor. 1. INTENCIÓ personatges, els espai determinats. orals. procediments. prediccions. o didàctica. arguments. -Són subjectius. COMUNICATIVA ambients ... -Punt de vista: narrador -Són objectius. -La tesi és la idea de fons -La descripció pot ser extern o intern que defensa l'emissor (pot objectiva (lèxic -A més de la narració, hi aparèixer a l'inici o al final denotatiu) o subjectiva trobem descripció i del text). (lèxic connotatiu). diàlea. -Són subiectius. -Novel·les i contes -Novel·les i contes -Manuals d'idiomes -Instruccions d'ús, -Previsions -Llibres de text -Articles d'opinió -Publicitat -Posta ls i cartes -Noticies periodístiques- -Diàlegs de contes i reglaments, guies ... meteorològiques -Llibres i articles divulgatius -Critica de premsa -Creació literària: -Catàlegs -Còmics novel·les -Primers auxilis -Prospeccions -Enciclopèdies i diccionaris -Discursos prosa i vers -Critiques literàries -Textos d'història -Peces teatrals -Receptes de cuina SOciO· -Articles periodístics -Publicitat -Descripció i 2. MODELS -Guies turístiques, -Biografies i memòries -Entrevistes -Publicitat econòmiques i -Conferències -Assajos narració llibres de viatge -Dietaris -Debats i taules rodones -Normes de seguretat i polítiques -Cartes al director -Eslògans i -Suplements setmanals legals i recomanacions -Programes -Debats refranys -Reportatges -Campanyes electorals -Acudits oreventives -Horòscoos -Assaia -Predomini d'adjectius i -Abundància de verbs -Són espontanis i, per tant, el -Oracions imperatives o -Verbs en futur -Sintaxi senzilla per fer textos -Els arguments són les -Figures substantius sobre d'acció lèxic i la sintaxi són poc en present de subj. -Formes verbals entenedors. proves, exemples o raons retòriques: verbs -Diversitat de temps acurats. (negatives). que indiquen -Verbs en present que serveixen per defensar polisíndeton, -Abundància verbals amb predomini -F rases breus -Perífrasi verbals probabilitat: -Connectors: la tesi; aquests arguments hipèrbaton, -Prefereix la juxtaposició i la d'enumeracions del pretèrit perfet i coordinació sobre la d'obllgacló:haver de + deure+ inf. -explicatius: és a dir, en poden ser d'autoritat, de sinestèsia, -Preposicions i l'indefin it subordinació. verb, caldre + verb, etc. -Connectors altres termes, dit d'una altra causa- conseqüència, metàfora ... adverbis de lloc -Connectors cronològics: -Diversitat d'entonacions -Segona persona temporals: manera ... d'exemplificació, de -Repeticions -Formes verbals llavors, després, en Frases inacabades, el sentit -Verbs en futur i després, més -de causa i conseqüència: comparació ... . -Jocs de paraules predominants: present i aquell temps, mentre, de les quals el captem pel condiciona l tard, enguany, al doncs, perquè, per tant, per -Verbs del tipus pensar, -Lèxic inusual: pretèrit imperfet més tard. .. c-Ionnteterjxetc. cions, interroga-cions, -Frases curtes i mati. .. aquest motiu, per aixó. .. opinar, creure, arcaismes, -Figures retòriques i -Adverbis de lloc o loc precises ·Adverbis i locu- -ordenadors o considerar ... cultismes, dia- 3. ELEMENTS elisions LINGÜISTICS llenguatge suggestiu, si adverbials: aquf, allà, a -Onomatopeies -Connectors d'ordre i cians de organitzadors: en primer lloc, -Predomini de les oracions lectalismes ... el text és literari. sota ... -Poc subjectes a la norma ling. temporals: primer, probabilitat o fins aquí, llavors, d'una compostes per -Varietat de temps -Adverbis de manera -Pronominalització en 3a i social (paraulotes. renecs, seguidament, més dubte: (potser. ta banda ... de l'altra ... subordinació causal o verbals -Connectors espacials: persona ... barbarismes ... ) tard ... vegada ... ) -exemplificadors: com a consecutiva (perquè, ja -Sintaxi a dalt, a la dreta, -Figures retòriques i -Díctics -Oracions condicionals -Presència mostra, per exemple, a tall que, ten ... que, etc.) generalment davant de ... llenguatge suggestiu, si -Lèxic poc precís: paraules -Presentació tipogràfica d'oracions d'exemple ... -ús de connectors lògics: a complexa -ús freqüent dels verbs el text és literari. c-Foómrmoduíl es d'estructuració de especial, il·lustracions, condicionals -de resum: en conclusió, causa de, en -Ús connotatiu del copulatius ser, estar i l'escrit: per cert, en fi, ep ... gràfiques ... -Subordinació i per finalitzar ... conseqOéncie ... llenguatge semblar, i de verbs -Hi sovintegen mots que -Apartats, seccions ... coordinació -d'oposició o reducció: -Lèxic .culte i específic en pertinença (tenir, comproven l'eficàcia de la -Lèxic denotatiu però, no obstant, no obstant les argumentacions portal') .m t e racet.o . : Sa ps.? M'e n l ens ?. ... aixó. .. científiques i, estàndard, -Lèxic denotatiu, clar i precis en les no científiques. -Organització interna -Presentació -Sa lutació -Explicació dels ·Temporització -Presentació del tema ·Plantejament d'un problema -Retòrics variada: del general al -Nus -Preparació tema objectius -Hipòtesi -Desenvolupament del tema i -Formulació d'una tesi o idea -Originals particular o viceversa -Desenllaç -Desenvolupament del -Presentació de les -Arguments els subtemes, i la seva central entorn a la qual es -Sorprenents 4. ESTRUCTURA -Detallisme amb ordre si la seva estructura tema instruccions seguint un -Conclusions exemplificació reflexiona. -S uggerents és convencional. També -Comiat ordre lògic o cronològ ic -Concl usió (resum) -Exposició dels arguments podria tenir un final (estructura rígida) que sostenen la tesi. obert, estructura circular, -Exemplificació retrospeccions ... ·Conclusió final 5. REGISTRES -Estàndard -Estàndard -Estàndard -Estàndard -Estàndard -Estàndard, escrit o oral -Estàndard -Estàndard -Culte -Cu lte -Col·loauial -Cientlfico-tècnic -Culte -Culte 6. FUNCIONS -Referencial -Referencial, -Referencial -Conativa -Referencial -Referencial -Conativa -Poètica DEL (-Poètica) (-Poètica} -Conativa -Referencial -Conativa -Referencial -Referencial LLENGUATGE -Fàtica

×