Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Poslední úkol

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Poslední úkol

  1. 1. Komparace kapitoly Rým a strofika z publikaceÚVOD DO STUDIA RUSKÉ LITERATURYNapsal Oldřich RichterekARGUMENTACE Jsem lektorem Tvůrčího psaní, ke kterému má téma blízko. Nikdy dříve při jiném studiu ruského jazyka, mne nenapadlo srovnávat české a ruské strofické útvary. Srovnávání versologie v poezii je užitečné pro českou teorii poezie, kterou také požívám ve výuce, ale i pro jiné studium v oblasti teorie ruského jazyka a literatury. V literární vědě je poetika součástí teorie literatury. Poetika je nauka o tvaru literárního díla. V teorii jde o rozbor nejen formy, ale i idejí. Rozbor formálních prostředků lze použít například při srovnávacím studiu verše. Často se změnou formy mění i obsah sdělení. A zvláště v ruském jazyce, který se jinak píše a jinak vyslovuje - může dojít u čtoucího čtenáře-cizince - k špatnému pochopeníPůvodně jsem tuto práci, psala ve formě recenze i komparace, též kompilace. Kritizovala jsemzastaralost některých tvrzení. V dnešním Rusku u nové generace psané slovo a autor nemátakovou „váhu“, úctu, jako tomu bývalo. A jak tvrdí Oldřich Richterek, autor knihy. Apodobně jako Evropě, jde i v Rusku o ekonomické parametry při vydávání knih.MASARYKOVA UNIVERZITAPEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra ruského jazyka a literaturyZávěrečná práce z předmětu KPI11, modul 14ETIKAProhlášeníProhlašuji, že jsem závěrečnou práci pro předmět KP 11zpracovala samostatně a použila jenprameny uvedené v seznamu literatury.V Praze 24. 12. 2012 Jarmila KučmášováANOTACENorma ČSN ISO 214, jde o stručný popis obsahu dokumentu Vybrané kapitoly z výše uvedené publikace autora O. Richtereka popisují rým a strofiku ruské literatury. Autor předkládá mimo jiné v literárně-vědné publikaci Úvod do studia ruské literatury základní rozdíly z hlediska versologie v poezii české i ruské. Na ně je tato práce zaměřena. Srovná i hledá stejné, podobné i rozdílné. Jde o teorii literatury nejen ruské, ale i české. Text se zabývá rýmem všeobecně a klasifikuje jej.
  2. 2. A to podle umístění ve verši a podle umístění ve strofě. V závěru je uvedené shrnutí, které může vyvolávat další otázky teorie literatury.KLÍČOVÁ SLOVARým, verš, strofika, umístění, teorie, strofa, srovnání, oblíbený, neoblíbený, užívanýOBSAH1. RÝMY1. 1 O rýmu všeobecně1. 2. Rým ruský, zvuková shoda na konci veršů1. 3. Český rým, zvuková shoda na konci veršů2. KLASIFIKACE RÝMŮ PODLE UMÍSTĚNÍ VE VERŠI2. 1. V ruštině: rým přední, rým vnitřní, rým koncový2. 2. V češtině: rým přední, rým vnitřní, rým koncový3. RÝM PODLE UMÍSTĚNÍ VE STROFĚ4. 1. Co je strofa4. 2. V ruském jazyce: rým sdružený, rým střídavý, rým obkročný4. 3. V českém jazyce: rým sdružený, rým střídavý, rým obkročný4. 4. V ruském jazyce: rým gramatický, rým planý, rým sporadický4. 5. V českém jazyce: rým gramatický, rým planý, rým sporadickýSeznam literatury1. RÝMY 1.1.Rým všeobecněJde o prosodii, o nauku o verši. Verš je stavebním prvkem básně. Je na samostatnémřádku, graficky viditelný. Vytváří zvukovou shodu na konci řad. V básni i próze můžemesymetrie dosáhnout střídáním přízvučných a nepřízvučných slabik, eventuálně slabik
  3. 3. dlouhých a krátkých. Rým se objevil poměrně pozdě, např. v antice ještě znám nebyl. Máfunkci zvukomalebnou jakož i sémantickou. Základem rozdílu mezi rýmem v ruštině a v češtině je už sám o sobě historický vznik a původní význam slova RÝM. Do češtiny – přišlo slovo rým prostřednictvím francouzštiny a němčiny s významem rým. V doslovném překladu je to verš (už ze středověku). Do ruštiny – přišlo slovo rým z řečtiny, a to v překladu znamenalo původně a doslova plynulost a přiměřenost. 1.2.Ruský rým, zvuková shoda na konci veršů a) Podle míry shody samohlásek mluvíme o asonanci nebo o nedokonalém rýmu. Jde o zeslabený rým. V ruské poezii je velmi oblíbený. Příklad: молот - город b) rým úplný – shodují se všechny souhlásky i samohlásky. Jde též o rým neúplný, kde se shodují jen částečně souhlásky a samohlásky. Příklad: тополи - тополи1.3. Český rým, zvuková shoda na konci veršů, nazývá se asonancea) Jako asonance je u českých básníků neoblíben. V češtině působí neuměle, jako lidový verš.Příklad: rádi-nevadíb) rým úplný a neúplný – úplným rým je neoblíben, na rozdíl od neúplného, který jevariabilnější. Rým neúplný je přechod mezi asonancí a rýmem úplným.Příklad: rým neúplný je padlý- malýúplný je např. nese-v leseRuský básník má více možností fonetických. Nezáleží na grafické odlišnosti, ale navýslovnosti. Což v češtině vůbec nelze, jak se píše tak se čte!2. Klasifikace rýmů podle umístění ve verši 2.1.V ruštině RÝM přední, vnitřní, koncový a) Rým přední. V ruštině je oblíbený. Příklad: надвьюжной - гемчужной b) Rým vnitřní Rýmují se slova uprostřed verše. V ruské lidové poezii rozšířen, zvláště v častuškách. Příklad: блестели и пели капели златился покров ледяной сестрицы сидели и млели
  4. 4. в окошке весной под луной c) Rým koncový Je protikladem čelního rýmu. Příklad: меня - огня 2.2.V češtině RÝM přední, vnitřní, koncový V češtině se takto fonetická podoba rýmu nepoužívá ani neklasifikuje. Našla jsem k vysvětlení vtipné verše.Čelné rýmy nejsou pravé,černě z duše smýt nemohou.Rýmy vnitřní též jsou plané,pojďme snít. Ční z poezie.Pouze rýmy na konečkuvytvářejí vtipnou tečku. Citace z: http://www.rymy.cz/rymy.htm3. Rým podle umístění ve strofě 3.1. Strofa ( z řeckého strofé – obrátiti) je sloka. Jedná se o útvar složený z několika veršů.3.2. V ruštině rým sdružený, střídavý, obkročnýRýmy se označují písmeny, jak jsou rozloženy. a) Rým sdružený – rýmují se dva sousední verše, schéma je: aabbccdd Příklad: …эта женщина бопна ………….эта женщина одна b) Rým střídavý:cdcd Příklad: …вуалю ………….бледна ………….печалью …………допьяна c) Rým obkročný: abba Příklad: …порогах …………..седят …………..говорят ………….тревогах3.3. V češtině rým sdružený, střídavý, obkročnýa) Rým sdružený: aabb, příklad:…ke mně…země
  5. 5. …květů…retu c) Rým střídavý: abab …suchým …sháněje …hluchým …kročeje d) Rým obkročný abba: …sto roků …Evropy …potopy …meze kroků3.4. V ruštině rým gramatický (planý) a sporadický a) Rým gramatický – je tvořen slovy téhož slovního druhu ve stejném tvaru, říká se mu též rým planý. V češtině. Ruština ho využívá a nepovažuje tento druh verše za „planý“ b) Rým sporadický – jde v něm o zvukovou shodu ve verších, ale bez pravidelného rýmu. Při recitaci je zdůrazňován.3.5. V češtině rým gramatický (planý) a sporadickýa) Rým gramatický má v češtině souvislost s jevem nazvaným gramatický paralelismus.Paralelismus má schéma ab//ab. Znamená hromadění. Básníci čeští na rozdíl od ruských sesnaží jevu vyhnout.http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=sk&u=http://sk.wikipedia.org/wiki/Gramatick%25C3%25BD_r%25C3%25BDm&ei=NU6iT7j3E4nY4QSLkqWPCQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnuPříklad: snít-doplnitPříklad z muzikálu Starci na chmelu, kde přidaná hláska ů podporuje zvuk (eufonii). A v jedné zvláště slabé chvíli, za noci silných úkladů,ti dva se spolu oženili, bez požehnání úřadů.http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Rymy-nejsou-pro-kocku~16~kveten~2003/ a) Rým sporadický Vyskytuje se ojediněle na konci veršů, nebo jako vnitřní rým. Náhodný je též užívaný Sporadickým rýmem v nerýmované básni může být například zdůrazněno její myšlenkové poselství dvěma rýmovanými verši pouze v samotném závěru. http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Rymovani-na-prani- podruhe~03~cervenec~2003/
  6. 6. Závěr V žánrech poezie jsou rozdíly mezi českou a ruskou poezií. V této krátké práci jsou naznačeny rozdíly z hlediska formy. Ale rozdíly mezi českou a ruskou oezií jsou i v obsahu.Ruská poezie souvisí s distinktivními znaky ruské literatury. Jde o tzv. velké téma, velkéosobnosti, prožívání prostoru, ztracenost, prožitek, patetičnost. A mnohá další témata.Postoj vybraných směrů literární teorie k identitě literárního díla má v mnoha případechspolečné myšlenkové základy, které vychází z lingvistiky.SEZNAM LITERATURY:1. Tištěný zdroj: Josef Hrabák, Poetika, ČSP 1973, 1. vydánía) je recenzovaná a redigovanáb) obsahuje všechna kritéria uvedená v modulu 7, to jest -kvalifikace autora, která ho k psaní na dané téma opravňuje• dobrá pověst (reputace) vydavatele,• datum vydání• přesnost, spolehlivost, bezchybnost i v oblasti jazyka• šíře a hloubka pokrytí dané problematiky• objektivita informací – minimum předpojatosti a snah ovlivnit čtenáře• aktuálnost zveřejněných informací z hlediska jejich obsahu s ohledem na informačnípožadavek 2. Tištěný zdroj: časopis odborný Rozpravy Čs. Akademie věd, ročník 1958 http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do a) je recenzovaný b) je redigovaný c) má k dispozici všechna obecná kritéria, jako je: datum vydání, kvalifikace autora článku, dobrá pověst vydavatele periodika, přesnost, bezchybnost v oblasti jazyka d) autor používá citační analýzu
  7. 7. Pouze ke čtení v Akademii věd4. Elektronický zdrojwww.stránky:http://scholar.google.cz/scholar?cites=8227078499468538482&as_sdt=5&sciodt=0&hl=cs„Scholar“ hledá recenzované čánkyInformace jsou ověřenéJestliže používá profesionální informace, pak jsou i autoři profesionálovéZdroj je důvěryhodnýPoužívá citační analýzuObrázek http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=1204501

×