Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Ang daigdig ngayon at sa hinaharap

 1. Yunit IV ANG DAIGDIG NGAYON AT SA HINAHARAP
 2. AFTER WORLD WAR II • Nalipat ang sentro ng kapangyarihan mula sa kanlurang Europe sa dalawang superpower – UNITED STATES at SOVIET UNION
 3. AFTER WORLD WAR II • Nalipat ang sentro ng kapangyarihan mula sa kanlurang Europe sa dalawang superpower – UNITED STATES at SOVIET UNION • Umigting ang tunggalian at paghihinala sa pagitan ang dalawa sa larangan ng militar at ekonomiya.
 4. AFTER WORLD WAR II • Nalipat ang sentro ng kapangyarihan mula sa kanlurang Europe sa dalawang superpower – UNITED STATES at SOVIET UNION • Umigting ang tunggalian at paghihinala sa pagitan ang dalawa sa larangan ng militar at ekonomiya. • Ang Hot War ay naging Cold War o digmaan ng ideolohiya
 5. AFTER WORLD WAR II • Hindi natigil ang bagong pananakop o neo – kolonyalismo na pinangunahan ng Japan at United States
 6. AFTER WORLD WAR II • Hindi natigil ang bagong pananakop o neo – kolonyalismo na pinangunahan ng Japan at United States • Kailangang magparami ng armas upang makapangibabaw sa isa’t isa.
 7. AFTER WORLD WAR II • Nahati ang daigdig sa panig ng demokrasya, komunista at bansang neutral, lumulubha ang suliranin ng populasyon, kalagayang pang- ekonomiya at paglabag sa karapatang pantao
 8. AFTER WORLD WAR II • Ano nga ba ang hinaharap ng mundo sa bagong siglo?
 9. KABANATA 13 Mga Ideolohiyang Laganap
 10. MGA IDEOLOHIYANG LAGANAP • Makasaysayang taon ang ... 1688 sa mga Ingles 1776 sa mga Amerikano 1789 sa mga Pranses
 11. MGA IDEOLOHIYANG LAGANAP • Nagsimula ang isang sistemang pulitikal na pinakamagaling na tagapangalaga ng buhay, kalayaan at kaligayahan ng mga mamamayan.
 12. MGA IDEOLOHIYANG LAGANAP • Nagsimula ang isang sistemang pulitikal na pinakamagaling na tagapangalaga ng buhay, kalayaan at kaligayahan ng mga mamamayan. • Gabay sa mga gawain na maaaring batayan ng panlipunang kaunlaran.
 13. MGA IDEOLOHIYANG LAGANAP • Bakit iba – iba ang ideolohiya ng mga tao, ng mga bansa? Ano ang maaaring ibunga ng pagkakaiba – iba ng ideolohiya?
 14. MGA IDEOLOHIYANG LAGANAP • May iba’t ibang ideolohiya sinusunod ang mga bansa. Ipinahahayag ng mga ito ang mataas na uring pagpapahalaga at mga kasagutan sa mga suliranin at pangangailangan ng mga mamamayan.
 15. MGA IDEOLOHIYANG LAGANAP • May iba’t ibang ideolohiya sinusunod ang mga bansa. Ipinahahayag ng mga ito ang mataas na uring pagpapahalaga at mga kasagutan sa mga suliranin at pangangailangan ng mga mamamayan. • Naaayon din ang mga ito sa kultura at kasaysayan ng bansa.
 16. IBA’T IBANG IDEOLOHIYANG SINUSUNOD NG MGA BANSA
 17. ANO ANG IDEOLOHIYA? • Pamantayang sinusunod ng mga mamamayan
 18. ANO ANG IDEOLOHIYA? • Pamantayang sinusunod ng mga mamamayan • Pwersang nagpapakilos sa kanila bilang isang bansa
 19. ANO ANG IDEOLOHIYA? • Pamantayang sinusunod ng mga mamamayan • Pwersang nagpapakilos sa kanila bilang isang bansa • Ideolohiya – salitang ugat na idea o kaisipan na tuwirang sinusunod ng mga tao
 20. ANO ANG IDEOLOHIYA? • Pamantayang sinusunod ng mga mamamayan • Pwersang nagpapakilos sa kanila bilang isang bansa • Ideolohiya – salitang ugat na idea o kaisipan na tuwirang sinusunod ng mga tao • Lipon ng mga kaisipang pinaniniwalaan at pinanghahawakan ng maraming tao na kumikilos ayon sa mga ideya, simulain, prinsipyo o paniniwala na napapaloob dito.
 21. ANO ANG IDEOLOHIYA? • Nagsimula sa France noong ika – 18 siglo nang tuligsain ng mga manunulat ang banal na karapatan ng mga haring Pranses na mamuno at nag-usisa sa tradisyong orthodox na nauugnay sa Simbahang Romano Katoliko.
 22. ANO ANG IDEOLOHIYA? • Nagsimula sa France noong ika – 18 siglo nang tuligsain ng mga manunulat ang banal na karapatan ng mga haring Pranses na mamuno at nag-usisa sa tradisyong orthodox na nauugnay sa Simbahang Romano Katoliko. • Si Destutt de Tracy – nag-imbento ng salitang ideolohiya
 23. ANO ANG IDEOLOHIYA? • Nagsimula sa France noong ika – 18 siglo nang tuligsain ng mga manunulat ang banal na karapatan ng mga haring Pranses na mamuno at nag-usisa sa tradisyong orthodox na nauugnay sa Simbahang Romano Katoliko. • Si Destutt de Tracy – nag-imbento ng salitang ideolohiya • KATEGORYA NG IDEOLOHIYA 1. Pang-ekonomiya (pangkabuhayan ng bansa at paraan ng paghahati ng kayamanan nito sa mga mamamayan)
 24. ANO ANG IDEOLOHIYA? • KATEGORYA NG IDEOLOHIYA 2. Pampulitika (paraan ng pamumuno at sa paraan ng pagpapatupad ng mga mamamayan) Sino ang mamumuno ngayon? Sino ang dapat mamuno? Paano ang pagpili sa pinuno? Ano ang batayan ng kapangyarihan pampubliko ang kanyang pinaiiral?
 25. IDEOLOHIYANG PAMPULITIKAL • Nagbibigay ng katarungan at puna sa mga desisyong pulitikal • Kilusan para sa lipunang pagbabago • Ang tao ay kikilos ayon sa bisyon ng pagbabagong kaayusan • Kapag malawak ang pang-unawa nila sa mga paniniwala, paninindigan nila na kailangan ng pagbabago.
 26. Ideolohiyang Demokratiko
 27. IDEOLOHIYANG DEMOKRATIKO • Demokrasya “demos” – tao “kratia” - pamamahala
 28. IDEOLOHIYANG DEMOKRATIKO • Demokrasya “demos” – tao “kratia” – pamamahala • Demokrasya – tumutukoy sa tuwiran o hindi tuwirang pakikilahok ng mga mamamayan sa pamahalaan
 29. IDEOLOHIYANG DEMOKRATIKO Tuwirang demokrasya – ibinoboto ng mga mamamayan ang gusto nilang batas sa kapulungan
 30. IDEOLOHIYANG DEMOKRATIKO Hindi tuwirang demokrasya – inihahalal ng pamahalaan ang mga kinatawan sa pamahalaan.
 31. Simula ng Pag-unlad ng Demokrasya
 32. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • Nagsimula sa Athens, Greece noong ikaanim na siglo BCE
 33. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • Nagsimula sa Athens, Greece noong ikaanim na siglo BCE • Ang lahat ng mamamayan, mayaman man o mahirap ay dapat lumahok sa pamahalaan
 34. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • Nagsimula sa Athens, Greece noong ikaanim na siglo BCE • Ang lahat ng mamamayan, mayaman man o mahirap ay dapat lumahok sa pamahalaan • Hindi mamamayan: kabataan, kababaihan, alipin at mga dayuhan
 35. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • Nagsimula sa Athens, Greece noong ikaanim na siglo BCE • Ang lahat ng mamamayan, mayaman man o mahirap ay dapat lumahok sa pamahalaan • Hindi mamamayan: kabataan, kababaihan, alipin at mga dayuhan • Hindi lahat ng mga taga – Athens ay tanggap ang demokrasya, hindi rin ito sinunod ng lahat ng lungsod – estado sa Greece
 36. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • Tutol si Plato sa demokrasya • Hindi kayang mamahala ng bansa ang lahat ng tao • Hindi lahat ay may taglay na talino o kakayahan na magdesisyon 1. paggugol ng salapi ng pamahalaan 2. pagdeklara ng digmaan 3. paggawa ng batas 4. pakikipag-alyansa sa mga lungsod - estado
 37. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • Sistema ni Plato • “mawawalan ng pangkaraniwang tao ng karapatang makibahagi sa pamahalaan subalit nakatityak sila sa pagkakaroon ng mga makatarungan at matalinong pinuno”
 38. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • May simpatya si Aristotle sa demokrasya • “may higit na impluwensiya sa pamahalaan ang mag edukado at mayayaman, dapat din kilalanin ang prinsipyo ng nakararami kung kapahintulutan ang batayan ng pamamahala”
 39. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • Bumagsak ang demokrasya sa Greece sa paglusob ng Macedonia at Rome • ASEMBLEA ng Rome – nagpupulong ang mga mamamayan upang ihalal ang mga pinuno at gumawa ng batas.
 40. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • Nawalan ng kapangyarihan ang mga asemblea dahil sa aristokratang Senado at emperador ng Rome. • Siglo 17, lumitaw uli ang demokrasya sa Rome • Siglo 15, bumagsak ang Rome at nagsimula ang piyudalismo at sistemang manor
 41. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • Medieval Period – umunlad ang demokrasya
 42. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • Medieval Period – umunlad ang demokrasya • Ang hari ay umasa sa payo ng mga basalyong baron sa konseho, nadagdagan ang kapangyarihan ng konseho at nadagdagan ang kasapi.
 43. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • England • Una, pinanindigan ng parlamneto sa halip na monarkiya • Pangalawa, pagbabagong – anyo ng parlamento kung saan inihalal ang mga kinatawan
 44. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • England • Una, pinanindigan ng parlamneto sa halip na monarkiya • Pangalawa, pagbabagong – anyo ng parlamento kung saan inihalal ang mga kinatawan • Siglo 17, nakamit ng buong parlamento ang buong kapangyarihan • Nakaimpluwensiya sa France na nagnais ng karagadagan kalayaan
 45. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • Inilahad nina Jean Jacques Rousseau at John Locke, mga manunulat na Pranses.
 46. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • Inilahad nina Jean Jacques Rousseau at John Locke, mga manunulat na Pranses. • Nakasaad ito sa Deklarasyon ng Kalayaan ng USA
 47. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA • Ang USA ang unang makabagong demokratikong bansa. • Nagbigay – buhay sa French Revolution noong 1789. • 1870 – naging tunay na demokrasya ang France sa Ikatlong Republika
 48. Aspeto ng Demokrasya
 49. ASPETO NG DEMOKRASYA • 1. Demokrasyang Pulitikal • 2. Demokrasyang Pangkabuhayan • 3. Demokrasyang Panlipunan
 50. DEMOKRASYANG PULITIKAL 1. Karapatang bumoto at pumili ng pinuno na nais nilang bumoto at karapatang alisin kung ito ay umaabuso na 2. Karapatang magsalita at magpahayag ng opinyon
 51. DEMOKRASYANG PANGKABUHAYAN 1. Karapatang magtatag ng unyon 2. Kalayaan at karapatang magwelga ang mga manggagawa
 52. DEMOKRASYANG PANLIPUNAN Pantay – pantay ang lahat ng tao anuman ang kanilang lahi, kulay at kasarian. Sa larangan ng edukasyon, pabahay at kalusugan, pinalawak ng aksyon ng pribadong sektor at ng pamahalaan ang panlipunang proteksyon ng mga mamamayan. Bagaman hindi ganap ang pagkapantay – pantay ng lahat ng layunin ng mga patakaran, nagbibigay ito ng sapat na pamantayan ng pamumuhay para sa lahat.
 53. Ideolohiyang Sosyalismo
 54. SOSYALISMO ideolohiya tungkol sa katangian at kalagayan ng lipunan at pagpapahalaga sa pagkakapantay – pantay, pagtutulungan at pag-unlad public ownership o pagkontrol ng pamahalaan sa produksyon at distribusyon
 55. SOSYALISMONG MARXISM pinaunlad nina Karl Marx at Friedrich Engels. tinatawag na dialectical materialism
 56. MODERATONG SOSYALISMO Fabian Society na itinatag ni Sidney Webb matatamo ang pagbabago mula sa kapitalismo tungo sa sosyalismo sa pamamagitan ng mahinahon at mapayapang paraan
 57. KRISTIYANONG SOSYALISMO nagsimula sa England at lumaganap sa Germany at France panlipunang etiko; lalo na ang pagtutulungan, pagkakapatiran at pansariling sakripisyo hindi nagtagumpay dahil sa pagbabago ng oryentasyon ng mga kilusang sosyalista
 58. SOSYALISMONG RADIKAL alisin ang kapitalistang estado at palitan ng maliliit at malalayang komunidad laban ang mga anarkista sa pagtatatag ng mga partido sosyalista at iwinaksi ang mga parlamentong pulitikal at ideya ng mga rebolusyonaryong diktatoryal
 59. SYNDICALISM kilusang mapanlaban ng mangagawang unyonista na nagsikap makamit ang sosyalismo sa pamamagitan ng pangkalahatang pag-aaklas
 60. NEO-KOLONYALISMONG MARXIST Russia at China maladiktador sa pamamahala ng Partido Komunista masidhing industriyalisasyon, sentralisadong direksyon ng ekonomiya at kolektibisasyon ng agrikultura na sinasamahan ng pamamayani ng terorismo at kawalan ng kalayaan.
 61. NEO-KOLONYALISMONG MARXIST JOSEF STALIN – pinuno ng Komunista sa Union of Soviet Socialist Republic o USSR
 62. NEO-KOLONYALISMONG MARXIST MIKHAIL GORBACHEV – huling pinuno ng Union of Soviet Socialist Republic o USSR patakarang glasnost (openness) at perestroika (economic reconstructuring) 1991 – bumagsak ang rehimeng Soviet
 63. DEMOKRATIKONG SOSYALISMO tinanggap ang prinsipyo ng parlamento ng liberal na demokrasya iwinaksi ang digmaan, ng mga uri ng tao, rebolusyon at komunismo nasyonalisasyon, malawak na programa para sa ikabubuti ng lahat at suporta ng panggitnang uri ng mga tao. nasa pagitan ng komunismo at kapitalismo
 64. Ideolohiyang Komunismo
 65. KOMUNISMO nagsasaad na walang uri ang mga tao sa lipunan, pantay – pantay ang lahat, walang mayaman at walang mahirap manggagawa ang mangingibabaw sa isang bansa
 66. MAO ZEDONG nagsulong ng komunismo sa China itinatag ang Partido Komunista sa ilalim ng People’s Republic of China (PROC)
 67. Fascism
 68. FASCISM sumasaklaw sa pulitikal na saloobin na nagbibigay – halaga sa bansa bilang sentro ng kasaysayan, buhay at kapangyarihan ng mga pinuno
 69. FASCISM unang ginamit ni Benito Mussolini ng Italy noong 1919
 70. FASCISM unang ginamit ni Benito Mussolini ng Italy noong 1919 ang bansa ang sentro ng kasaysayan, buhay at kapangyarihan ng mga pinuno isa lamang ang partido at walang halalan Hal: Nazi ng Germany
 71. FASCISM Bakit umunlad ang fascism? 1.Dumaraming karahasan 2.Pagsidhi ng nasyonalismo 3.Pagkawalang – gana sa demokrasya 4.Kakulangan ng seguridad sa kabuhayan
 72. SANGGUNIAN Kasaysayan ng Daigdig, pp. 262-272 Microsoft Encarta www.google.com/images
 73. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 74. THANK YOU VERY MUCH! •Prepared by: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP III January 19 - 21, 2013
Anzeige