SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 2
Downloaden Sie, um offline zu lesen
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 25 marca 2021 r.
Poz. 546
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9:
a) w ust. 2:
– wyrazy „związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych” zastępuje się wyrazami „w zakresie urzą-
dzania gier hazardowych na automatach”,
– wyrazy „kasyn internetowych” zastępuje się wyrazami „kasyna internetowego”,
b) w ust. 3:
– w pkt 19:
– – wyrazy „Służby Celno-Skarbowej” zastępuje się wyrazami „Krajowej Administracji Skarbowej”,
– – po wyrazach „Inspekcji Transportu Drogowego” dodaje się przecinek i wyrazy „Urzędu Transportu Ko-
lejowego”,
– w pkt 44 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 45 w brzmieniu:
„45) dla pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w związku
z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, czynności zawodowych wykonywanych w ramach
zadań państwowej służby geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej.”,
c) w ust. 4:
– w pkt 7 wyrazy „pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną” zastępuje
się wyrazami „pracodawcę lub komisję egzaminacyjną”,
– w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 w brzmieniu:
„26) realizacji czynności zawodowych, o których mowa w ust. 3 pkt 45, jest legitymacja służbowa albo inny
dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający realizację tych czynności.”,
d) ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej
i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 546
sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasy-
fikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa
w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami
kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport
w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.”,
e) ust. 22 otrzymuje brzmienie:
„22. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z:
1) fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 96.02.Z);
2) działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z).”,
f) w ust. 25:
– w pkt 1 uchyla się lit. i,
– w pkt 2:
– – uchyla się lit. a,
– – w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. n w brzmieniu:
„n) związanych ze sprzedażą lub dostarczaniem energii elektrycznej, gazu lub ciepła;”,
– w pkt 3 po wyrazach „wyspach handlowych” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem działalności,
o której mowa w pkt 2 lit. n”;
2) w § 10 w ust. 4:
a) w pkt 1 wyrazy „10 m2
” zastępuje się wyrazami „15 m2
”,
b) w pkt 2 wyrazy „15 m2
” zastępuje się wyrazami „20 m2
”;
3) w § 24 w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „Służby Celno-Skarbowej” zastępuje się wyrazami „Krajowej Administracji Skarbowej
wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową”;
4) w § 26:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „organizowania zgromadzeń” zastępuje się wyrazami „organizowania
lub udziału w zgromadzeniach”,
b) w ust. 8 w pkt 1 wyrazy „15 m2
” zastępuje się wyrazami „20 m2
”,
c) w ust. 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do odwołania zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone w ust. 1 zgromadzeniach, w tym imprezach,
spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:”;
5) w § 27:
a) w ust. 1 w pkt 15 dodaje się przecinek i pkt 16 w brzmieniu:
„16) osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa oraz osoby wykonujące
czynności pozostające w bezpośrednim związku z przeciwdziałaniem COVID-19”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu
szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, informuje podmioty, w których są zatrudnione, pełnią służbę
lub wykonują czynności osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 16, lub te osoby o możliwości wystawienia skierowania na
szczepienie ochronne przeciwko COVID-19.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2021 r.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Obostrzenia 25 marca 2021

Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.Deloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.Deloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 1 grudnia 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 1 grudnia 2020 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 1 grudnia 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 1 grudnia 2020 r.Deloitte Polska
 
Projekt ustawy o tarczy antykryzysowej z 21 marca
Projekt ustawy o tarczy antykryzysowej z 21 marcaProjekt ustawy o tarczy antykryzysowej z 21 marca
Projekt ustawy o tarczy antykryzysowej z 21 marcaGrupa PTWP S.A.
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r.Deloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.Deloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020Deloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.Deloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 21 lipca 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 21 lipca 2020Przegląd zmian w prawie podatkowym - 21 lipca 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 21 lipca 2020Deloitte Polska
 

Ähnlich wie Obostrzenia 25 marca 2021 (11)

D2021000033601
D2021000033601D2021000033601
D2021000033601
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.
 
Ustawa
UstawaUstawa
Ustawa
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 1 grudnia 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 1 grudnia 2020 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 1 grudnia 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 1 grudnia 2020 r.
 
Projekt ustawy o tarczy antykryzysowej z 21 marca
Projekt ustawy o tarczy antykryzysowej z 21 marcaProjekt ustawy o tarczy antykryzysowej z 21 marca
Projekt ustawy o tarczy antykryzysowej z 21 marca
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r.
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 21 lipca 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 21 lipca 2020Przegląd zmian w prawie podatkowym - 21 lipca 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 21 lipca 2020
 

Mehr von Grupa PTWP S.A.

Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfRaport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfGrupa PTWP S.A.
 
inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa Grupa PTWP S.A.
 
Prezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfPrezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfGrupa PTWP S.A.
 
System Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaSystem Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaGrupa PTWP S.A.
 
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfAneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfProjekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Grupa PTWP S.A.
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfDo_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Grupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 

Mehr von Grupa PTWP S.A. (20)

Raport ING i EEC
Raport ING i EECRaport ING i EEC
Raport ING i EEC
 
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfRaport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
 
inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa
 
Prezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfPrezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdf
 
Prezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorskaPrezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorska
 
System Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaSystem Kverneland Pudama
System Kverneland Pudama
 
Optima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMAOptima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMA
 
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfAneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
 
Rozporządzenie.pdf
Rozporządzenie.pdfRozporządzenie.pdf
Rozporządzenie.pdf
 
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfProjekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
 
apel-1674132880.pdf
apel-1674132880.pdfapel-1674132880.pdf
apel-1674132880.pdf
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdf
 
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfDo_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
 
Pismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdfPismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 

Obostrzenia 25 marca 2021

  • 1. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2021 r. Poz. 546 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 9: a) w ust. 2: – wyrazy „związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych” zastępuje się wyrazami „w zakresie urzą- dzania gier hazardowych na automatach”, – wyrazy „kasyn internetowych” zastępuje się wyrazami „kasyna internetowego”, b) w ust. 3: – w pkt 19: – – wyrazy „Służby Celno-Skarbowej” zastępuje się wyrazami „Krajowej Administracji Skarbowej”, – – po wyrazach „Inspekcji Transportu Drogowego” dodaje się przecinek i wyrazy „Urzędu Transportu Ko- lejowego”, – w pkt 44 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 45 w brzmieniu: „45) dla pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, czynności zawodowych wykonywanych w ramach zadań państwowej służby geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej.”, c) w ust. 4: – w pkt 7 wyrazy „pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną” zastępuje się wyrazami „pracodawcę lub komisję egzaminacyjną”, – w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 w brzmieniu: „26) realizacji czynności zawodowych, o których mowa w ust. 3 pkt 45, jest legitymacja służbowa albo inny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający realizację tych czynności.”, d) ust. 16 otrzymuje brzmienie: „16. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa
  • 2. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 546 sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasy- fikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków: 1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy; 2) ich organizowania bez udziału publiczności.”, e) ust. 22 otrzymuje brzmienie: „22. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z: 1) fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z); 2) działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z).”, f) w ust. 25: – w pkt 1 uchyla się lit. i, – w pkt 2: – – uchyla się lit. a, – – w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. n w brzmieniu: „n) związanych ze sprzedażą lub dostarczaniem energii elektrycznej, gazu lub ciepła;”, – w pkt 3 po wyrazach „wyspach handlowych” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem działalności, o której mowa w pkt 2 lit. n”; 2) w § 10 w ust. 4: a) w pkt 1 wyrazy „10 m2 ” zastępuje się wyrazami „15 m2 ”, b) w pkt 2 wyrazy „15 m2 ” zastępuje się wyrazami „20 m2 ”; 3) w § 24 w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „Służby Celno-Skarbowej” zastępuje się wyrazami „Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową”; 4) w § 26: a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „organizowania zgromadzeń” zastępuje się wyrazami „organizowania lub udziału w zgromadzeniach”, b) w ust. 8 w pkt 1 wyrazy „15 m2 ” zastępuje się wyrazami „20 m2 ”, c) w ust. 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Do odwołania zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone w ust. 1 zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:”; 5) w § 27: a) w ust. 1 w pkt 15 dodaje się przecinek i pkt 16 w brzmieniu: „16) osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa oraz osoby wykonujące czynności pozostające w bezpośrednim związku z przeciwdziałaniem COVID-19”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, informuje podmioty, w których są zatrudnione, pełnią służbę lub wykonują czynności osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 16, lub te osoby o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2021 r. Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki