Barok

Claudia Soldatic
Claudia Soldaticart history/philosophy teacher
BAROK
U Hrvatskoj
Barok
  Barok je razdoblje u glazbi, književnosti i
  likovnoj umjetnosti koje se nastavlja na
  renesansu, razvija u rokoko i traje do pojave
  klasicizma u drugoj polovici 17. stoljeća.
  U katoličkim zemljama to je pokret katoličke
  obnove (protureformacija). Ime potječe od
  portugalske riječi barocco koja označava golem
  biser nepravilna oblika, tvorevina bolesne
  školjke.
Povijest baroka
  Barok nastaje u Rimu koji je bio središte
  sakralnog slikarstva i arhitekture, ali ubrzo
  postaje opći umjetnički pokret u svim europskim
  zemljama, utemeljen u različitim sustavima
  društva, od apsolutističke monarhije do
  protestantskih građanskih društava.
  Umjetnici su svaki dan otkrivali kako je svijet
  veći i raznovrsniji; jedino pravilo koje je važilo:
  "stalna promjena"
Barokni grad:


Barokni grad temeljen je na vojnoj
  logici i ostvaren je u zrakastom
  (radijalnom) planu npr.Karlovac.
  Obično osmerokutu s širokim
  avenijama. Grad se širi oko
  četvrtastih ili kružnih trgova
  okruženih višekatnicama s
  neurednim začeljima.
Arhitektura baroka:

  Arhitektura u Baroku je krajnje dinamizirana. U
  crkvenom graditeljstvu teži se što većim efektima,
  ostvaruju se nova prostorna rješenja od kojih uglavnom
  prevladava centralni tip tlocrta naglašen kupolom.
  Pročelja su uznemirena i bogata nišama, stupovima,
  volutama, a prepoznatljivi elementi su oval (elipsa),
  konkavnost – konveksnost (udubljeno, ispupčeno) i opća
  razigranost masa.
  U kraljevskim rezidencijama i palačama prevladava
  stroga simetrija građevina i parkova .
  U gradovima se drvene kuće zamjenjuju zidanima, a
  gradske i seoske crkve grade se u baroknim oblicima.
Barokno kiparstvo
                i
               slikarstvo
  U kiparstvu dominiraju        U slikarstvu su karakteristične
  razigrani pokreti, smiona      jake boje, snažni svjetlosni
                     kontrasti i iluzija dubokog
  kiparska rješenja i         prostora koja se dobiva
  naturalizam.             primjenom radikalnih
                     perspektivnih rješenja.
                     Tematski prevladavaju
                     sakralne i mitološke
                     kompozicije u kojima se
  Naturalizam - umjetnički,      isprepliću religiozno patetični
  posebice književni pravac koji    zanos i senzualnost putenih
  se nastavlja na realizam.      golih aktova. Krajolici i mrtve
  Prikazuje prirodu i čovjeka u    prirode postaju samostalne
  najvulgarnijim i najtamnijim     slikarske teme, a u nekim se
  trenucima              grafikama postiže savršenstvo
                     likovnog izraza.
Barok u Hrvatskoj:
 U 16. st. Hrvatska je i dalje podijeljena u tri države: sjeverna
 Hrvatska u austrijskom carstvu, Dalmacija pod Mletačkom
 republikom (osim Dubrovačke republike), a Slavonija pod turskom
 vlašću. Tijekom 17. i 18. st. ponovno uklapanje triju velikih regija u
 cjelinu hrvatskih zemalja doprinijelo je bogatoj likovnoj baštini.
 U sjevernoj Hrvatskoj i po oslobođenju od Turaka krajem 17.
 stoljeća, u Slavoniji niču brojna i vrijedna djela barokne umjetnosti –
 od urbanističkih projekata i velikih tvrđava, do crkava, palača,
 stambenih zgrada i javnih spomenika.

  Velike utvrde sa svojim zvjezdastim tlocrtima, šancima i brojnim
  kulama grade se zbog konstantne opasnosti napadaja s istoka. Dvije
  najveće su Osijek i Slavonski Brod. To su utvrde kojima glavnu
  obrambenu moć daju zemlja i voda: nasipi od zemlje na koje su
  postavljeni topovi te opkopi ispunjeni vodom, što sprječavaju prodor
  neprijateljske sile.
TVRĐAVA BROD
  Tvrđava Brod najveći je danas sačuvani fortifikacijski spomenik toga
  doba u sjevernoj Hrvatskoj, ali i jedna od najvećih tvrđava u Europi,
  jer je bila granična utvrda cijele Europe prema Turskom carstvu.


Barokna Tvrđava Brod građena je od 1715. do 1780. godine kao važna
  pogranična tvrđava (posadu je trebalo činiti oko 4000 ljudi) na rijeci
  Savi u sklopu velikog obrambenog sustava koji se prema zamisli
  austrijskog vojskovođe i državnika princa Eugena Savojskog u svom
  Slavonskom dijelu uz Brod oslanjao i na utvrđene gradove Osijek i
  Stara Gradiška.


Svojim dimenzijama, ovaj je barokni fortifikacijski sklop najveća
  građevina svoje vrste u Hrvatskoj a među većima u Europi.
Barok
Obnova tvrđave
-1995.g. koncipiran je i započet, projekt obnove do tada teško
  zapuštenog i većim dijelom razgrađenog prostora nekadašnje
  Tvrđave. Autori projekta su Stjepan Lončarić. arh. i Zlatko Uzelac
  urbanist, te Ivica Leder, Antun Diklić i Ivica Kiš, arhitekti (svi iz
  Zagreba). Projekt je iniciran osobitom zaslugom Verice Vukelić,
  tadašnje pročelnice za društvene djelatnosti Grada Slavonskog
  Broda uz podršku gradonačelnika Mate Vukelića, te kasnije
  nastavljen u vrijeme gradonačelnika Joze Metera i sadašnjeg
  gradonačelnika Mirka Duspare

  Specifičnost je projekta da nije zamišljena obnova Tvrđave, nego
  obnova njene fascinantne, prvenstveno urbanističke forme, ali s
  potpuno novim i pažljivo razmještenim sadržajima novog dijela
  centra grada za 21.stoljeće, uz puno prvenstvo konzervatorskog i
  ekološkog pristupa.
Barok
Gradovi
  Barokni urbanizam je vidljiv i u brojnim novim
  gradovima (Bjelovar, Karlovac, Koprivnica,
  Virovitica, itd.) koji imaju ulice pod pravim
  kutom, pravokutne trgove u sredini na kojima su
  najvažnije javne zgrade (vojne i gradske uprave)
  te crkva.
  I jadranski gradovi su na svojim starijim
  zidovima dobivali barokne kule i bastione (Pula,
  Šibenik, Hvar, itd.). No, najveće je razmjere
  barokne gradnje doživio Dubrovnik.
CRKVE
  Razdoblje baroka je na području cijele Hrvatske ostavilo
  mnoštvo crkva – od najvećih što svojom veličinom i
  oblikovanjem čine »krunu« grada (crkva sv. Eufemije u
  Rovinju, katedrala sv. Vida u Rijeci) do najmanjih
  seoskih crkava. Seoske crkve često su dobivale cinktore,
  okolne trijemove što izvana sliče na utvrđene zidine, a
  iznutra imaju arkade. Samostani se prema klaustrima
  rastvaraju toskanskim arkadama, po uzoru na ranija
  renesansna rješenja. Zanimljiv je npr. franjevački
  samostan u Slavonskom Brodu gdje su
  stupovi »odebljali« na tragu baroknog obilja.
Crkva sv. Vlaha u
  Dubrovniku
            Crkva sv. Vlaha je barokna crkva na
            Trgu Luža u Dubrovniku.
            Izgrađena je na mjestu romaničke
            crkve, koja je preživjela veliki potres
            1667., ali je uništena u požaru 1706.
            godine. Nova barokna crkva izgrađena
            je od 1706. do 1715. godine po
            nacrtima mletačkog graditelja Marina
            Gropellija.
            Crkva ima bogato ukrašeno pročelje s
            portalom, a ispred njega su široke
            stube. Središnji prostor crkve nadvišen
            je kupolom. Na glavnom mramornom
            oltaru nalazi se kip sv. Vlaha od
            pozlaćenog srebra, rad dubrovačkih
            majstora iz 15. stoljeća.
            U rukama drži maketu grada prije
            potresa 1667. Kip je preživio i potres i
            požar u crkvi. Svake se godine
            3. veljače u Dubrovniku slavi Festa sv.
            Vlaha.
Barok
Crkva sv. Ignacija u Dubrovniku


  Crkva sv. Ignacija je isusovačka crkva u Dubrovniku.
  Građena je kao barokna jednobrodna crkva s
  reprezentativnim pročeljem, po uzoru na crkvu sv. Ignacija
  u Rimu. Projekt je izradio arhitekt Ignazio Pozzo, a gradnja
  je dovršena 1725. godine. Iluzionističke barokne freske u
  unutrašnjosti, s prizorima iz života sv.Ignacija Lojolskog,
  izveo je slikar Gaetano Garcia. Godine 1885. u crkvi je
  postavljena umjetna spilja, posvećena Gospi Lurdskoj, jedna
  od najstarijih u Europi.
  Crkva je smještena na trgu zvanom Poljana Ruđera Boškovića.
Barok
Crkva Sv. Eufemije
  Crkva Sv. Eufemije (poznata i kao Sveta Fuma)
  najpoznatiji je spomenik u Rovinju. Na mjestu današnje
  crkve tada je bila mala crkvica sv. Jurja, na čijem se
  mjestu u 10. stoljeću počinje graditi nova, veća crkva.
  Bila je to trobrodna crkva, koja je s vremenom
  zahtijevala sve više popravaka, pa se Rovinjani odlučuju
  na gradnju još veće crkve. Crkva je rekonstruirana
  između 1725. i 1736. godine, u baroknom
  venecijanskom stilu.
Barok
Katedrala sv.
  Vida u Rijeci
  Katedrala sv. Vida
  je crkva u Rijeci.
  Sagrađena je kao
  samostanska crkva
  riječkih isusovaca, na
  mjestu srušene
  crkvice posvećene
  zaštitniku Rijeke
  Svetom Vidu.
U arhitekturi crkava kontinentalne
 Hrvatske zanimljiva je primjena ovalnog,
 odnosno eliptičnog tlocrta.
 Najljepši primjer je možda crkva sv.
 Marije Magdalene u Selima kraj Siska –
 ovalnog tlocrta s eliptičnom kupolom i
 konkavno-konveksnog pročelja s parom
 zvonika, djelo nepoznatog arhitekta pod
 utjecajem znamenite austrijsko-češke
 graditeljske obitelji Dientzenhoffer.
crkva sv. Marije Magdalene u Selima kr
                  k
Crkva sv. Marije Snježne u Belcu

  Najraskošnije opremljen interijer ima crkva
  sv. Marije Snježne u Belcu kod Zlatara
  (1740.), u kojoj je čitav prostor s oltarima i
  propovjedaonicom, potpuno ispunjen
  pozlaćenim bogatim skulpturama, a zidovi su
  oslikani freskama Ivana Rangera, baroknom
  pokrenutošću s plemenitom lakoćom i
  optimizmom vedrih boja.
Barok
Barok
Dvorac Oršić u Gornjoj Bistri

         Ranger je raskošno oslikao i
         barokni pavlinski samostan i
         crkvu u Lepoglavi,
         Iluzionističkim freskama
         oslikavaju se dvorci hrvatskog
         plemstva, a kao najznačajnije
         rješenje ističe se ovalna
         dvorana trokrilnog dvorca
         Oršić u Gornjoj Bistri u
         Hrvatskom zagorju.
         Arhitektonski je ovaj dvorac
         možda najraskošnija primjena
         elipse u profanoj arhitekturi
         Hrvatske.
Zidno slikarstvo
  Zidno slikarstvo doživljava u baroku svoj
  procvat, a ističu se iluzionističke freske u crkvi
  sv. Marije u Samoboru, crkvi sv. Katarine u
  Zagrebu, te u isusovačkoj crkvi u Dubrovniku.
  Cjelovito su očuvane i likovno vrijedne rokoko
  freske u dvorcu Miljana, alegorijskog sadržaja,
  koje prikazuju godišnja doba i prirodne
  elemente, ljudske naravi, umjetnosti, itd.
Crkva sv. Katarine u Zagrebu


  Crkva svete Katarine
  je barokna crkva u
  Zagrebu, najpoznatija
  hrvatska barokna crkva.
  Smještena je na Trgu
  Katarine Zrinske,
  podignuta u sklopu
  nekadašnjeg isusovačkog
  kompleksa na
  zagrebačkom Gornjem
  gradu.
Unutrašnjost…
KRAJ 

By:Vendi Barbir
 Razred: 2.c
1 von 30

Recomendados

BarokBarok
BarokClaudia Soldatic
16.7K views37 Folien
Gotika arhitekturaGotika arhitektura
Gotika arhitekturaClaudia Soldatic
16.4K views24 Folien
Rana renesansaRana renesansa
Rana renesansaMarina Ćorić
12.2K views146 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Gotika Gotika
Gotika LeonoraRistic
5.1K views16 Folien
Romanika i gotikaRomanika i gotika
Romanika i gotikaMarina Chudov
11.8K views43 Folien
Likovna kultura 31Likovna kultura 31
Likovna kultura 31aco bojic
2.1K views13 Folien

Was ist angesagt?(20)

Gotika Gotika
Gotika
LeonoraRistic5.1K views
Romanika i gotikaRomanika i gotika
Romanika i gotika
Marina Chudov11.8K views
Likovna kultura 31Likovna kultura 31
Likovna kultura 31
aco bojic2.1K views
Romanski i gotski stil gradnjeRomanski i gotski stil gradnje
Romanski i gotski stil gradnje
Tihomir Bogović7.4K views
Renesansa u hrvatskoj  ivan martić 2.dRenesansa u hrvatskoj  ivan martić 2.d
Renesansa u hrvatskoj ivan martić 2.d
Claudia Soldatic12.2K views
Analiza likovnog djelaAnaliza likovnog djela
Analiza likovnog djela
Kristina Rismondo45.5K views
Gotika u Hrvatskoj Gotika u Hrvatskoj
Gotika u Hrvatskoj
Claudia Soldatic13.4K views
Barokno slikarstvo ŠpanjolskeBarokno slikarstvo Španjolske
Barokno slikarstvo Španjolske
Claudia Soldatic4.3K views
5. barok5. barok
5. barok
Maja Hadžimahović4.3K views
Arhitektura renesanseArhitektura renesanse
Arhitektura renesanse
Kristina Rismondo2.7K views
RealizamRealizam
Realizam
Claudia Soldatic13.1K views
William Shakespeare, HamletWilliam Shakespeare, Hamlet
William Shakespeare, Hamlet
Danijela Mikadi63.7K views
ManirizamManirizam
Manirizam
Marina Ćorić8.2K views
SkulpturaSkulptura
Skulptura
Claudia Soldatic25.1K views
Barok arhitektura i skulpturaBarok arhitektura i skulptura
Barok arhitektura i skulptura
SofijaJoki720 views
Barok u hrvatskojBarok u hrvatskoj
Barok u hrvatskoj
Gorana Rosandić9.9K views
Uvod u modernizamUvod u modernizam
Uvod u modernizam
KristinaMorozin17.7K views
Rim - skulptura i slikarstvoRim - skulptura i slikarstvo
Rim - skulptura i slikarstvo
Claudia Soldatic23.1K views

Similar a Barok(20)

Romanika u hrvatskoj pp2003Romanika u hrvatskoj pp2003
Romanika u hrvatskoj pp2003
Claudia Soldatic9.5K views
VaraždinVaraždin
Varaždin
Claudia Soldatic2.9K views
Kotorskim kantunimaKotorskim kantunima
Kotorskim kantunima
Anna Milosevic372 views
Znamenitosti Istre  1. dioZnamenitosti Istre  1. dio
Znamenitosti Istre 1. dio
Šk Ivan Dvoržak178 views
Starohrvatska umjetnostStarohrvatska umjetnost
Starohrvatska umjetnost
Claudia Soldatic3.3K views
Eufrazijeva bazilikaEufrazijeva bazilika
Eufrazijeva bazilika
Claudia Soldatic6.3K views
Umjetnost bizantaUmjetnost bizanta
Umjetnost bizanta
Claudia Soldatic6.6K views
Makarska ShowMakarska Show
Makarska Show
Turisticka Kultura1.5K views
Kultura i umjetnost 18.Kultura i umjetnost 18.
Kultura i umjetnost 18.
Doris Jambrišak588 views
Seminar ranosrednjovjekovni ciborijiSeminar ranosrednjovjekovni ciboriji
Seminar ranosrednjovjekovni ciboriji
Martina Matijaško253 views
Presentation 123Presentation 123
Presentation 123
Tarik Aščić530 views
Ranokršćanska umjetnost valjbone rama 2.dRanokršćanska umjetnost valjbone rama 2.d
Ranokršćanska umjetnost valjbone rama 2.d
Claudia Soldatic7.5K views
Dobrodosli U Grad Zvan OsijekDobrodosli U Grad Zvan Osijek
Dobrodosli U Grad Zvan Osijek
Turisticka Kultura2.3K views

Más de Claudia Soldatic

ZoroastrizamZoroastrizam
ZoroastrizamClaudia Soldatic
4K views15 Folien
Bauhaus 2Bauhaus 2
Bauhaus 2Claudia Soldatic
7.9K views29 Folien
Funcionalizam 111Funcionalizam 111
Funcionalizam 111Claudia Soldatic
4.5K views25 Folien
MarkoMarko
MarkoClaudia Soldatic
2.5K views9 Folien

Más de Claudia Soldatic(20)

ZoroastrizamZoroastrizam
Zoroastrizam
Claudia Soldatic4K views
Bauhaus 2Bauhaus 2
Bauhaus 2
Claudia Soldatic7.9K views
Funcionalizam 111Funcionalizam 111
Funcionalizam 111
Claudia Soldatic4.5K views
MarkoMarko
Marko
Claudia Soldatic2.5K views
Apstraktno slikarstvoApstraktno slikarstvo
Apstraktno slikarstvo
Claudia Soldatic16.4K views
Grčka,kiparstvo i slikarstvoGrčka,kiparstvo i slikarstvo
Grčka,kiparstvo i slikarstvo
Claudia Soldatic12.5K views
Arhitektura anticke grckeArhitektura anticke grcke
Arhitektura anticke grcke
Claudia Soldatic20.7K views
EgipatEgipat
Egipat
Claudia Soldatic7.9K views
Paul CezannePaul Cezanne
Paul Cezanne
Claudia Soldatic3.4K views
Kubizam1Kubizam1
Kubizam1
Claudia Soldatic5.6K views
Mezopotamija claudiaMezopotamija claudia
Mezopotamija claudia
Claudia Soldatic7.9K views
Primjeri kiparstva i slikarstva romanikePrimjeri kiparstva i slikarstva romanike
Primjeri kiparstva i slikarstva romanike
Claudia Soldatic3.8K views
KubizamKubizam
Kubizam
Claudia Soldatic12.4K views
Futurizam, dadaizamFuturizam, dadaizam
Futurizam, dadaizam
Claudia Soldatic11.1K views
Ekspresionizam Ekspresionizam
Ekspresionizam
Claudia Soldatic20.9K views
Metalno dobaMetalno doba
Metalno doba
Claudia Soldatic6.6K views
Metalno dobaMetalno doba
Metalno doba
Claudia Soldatic7.9K views
SecesijaSecesija
Secesija
Claudia Soldatic9.7K views
Paul cézannePaul cézanne
Paul cézanne
Claudia Soldatic2.6K views

Barok

 • 2. Barok  Barok je razdoblje u glazbi, književnosti i likovnoj umjetnosti koje se nastavlja na renesansu, razvija u rokoko i traje do pojave klasicizma u drugoj polovici 17. stoljeća.  U katoličkim zemljama to je pokret katoličke obnove (protureformacija). Ime potječe od portugalske riječi barocco koja označava golem biser nepravilna oblika, tvorevina bolesne školjke.
 • 3. Povijest baroka  Barok nastaje u Rimu koji je bio središte sakralnog slikarstva i arhitekture, ali ubrzo postaje opći umjetnički pokret u svim europskim zemljama, utemeljen u različitim sustavima društva, od apsolutističke monarhije do protestantskih građanskih društava.  Umjetnici su svaki dan otkrivali kako je svijet veći i raznovrsniji; jedino pravilo koje je važilo: "stalna promjena"
 • 4. Barokni grad: Barokni grad temeljen je na vojnoj logici i ostvaren je u zrakastom (radijalnom) planu npr.Karlovac. Obično osmerokutu s širokim avenijama. Grad se širi oko četvrtastih ili kružnih trgova okruženih višekatnicama s neurednim začeljima.
 • 5. Arhitektura baroka:  Arhitektura u Baroku je krajnje dinamizirana. U crkvenom graditeljstvu teži se što većim efektima, ostvaruju se nova prostorna rješenja od kojih uglavnom prevladava centralni tip tlocrta naglašen kupolom. Pročelja su uznemirena i bogata nišama, stupovima, volutama, a prepoznatljivi elementi su oval (elipsa), konkavnost – konveksnost (udubljeno, ispupčeno) i opća razigranost masa.  U kraljevskim rezidencijama i palačama prevladava stroga simetrija građevina i parkova .  U gradovima se drvene kuće zamjenjuju zidanima, a gradske i seoske crkve grade se u baroknim oblicima.
 • 6. Barokno kiparstvo i slikarstvo  U kiparstvu dominiraju  U slikarstvu su karakteristične razigrani pokreti, smiona jake boje, snažni svjetlosni kontrasti i iluzija dubokog kiparska rješenja i prostora koja se dobiva naturalizam. primjenom radikalnih perspektivnih rješenja. Tematski prevladavaju sakralne i mitološke kompozicije u kojima se  Naturalizam - umjetnički, isprepliću religiozno patetični posebice književni pravac koji zanos i senzualnost putenih se nastavlja na realizam. golih aktova. Krajolici i mrtve Prikazuje prirodu i čovjeka u prirode postaju samostalne najvulgarnijim i najtamnijim slikarske teme, a u nekim se trenucima grafikama postiže savršenstvo likovnog izraza.
 • 7. Barok u Hrvatskoj:  U 16. st. Hrvatska je i dalje podijeljena u tri države: sjeverna Hrvatska u austrijskom carstvu, Dalmacija pod Mletačkom republikom (osim Dubrovačke republike), a Slavonija pod turskom vlašću. Tijekom 17. i 18. st. ponovno uklapanje triju velikih regija u cjelinu hrvatskih zemalja doprinijelo je bogatoj likovnoj baštini.  U sjevernoj Hrvatskoj i po oslobođenju od Turaka krajem 17. stoljeća, u Slavoniji niču brojna i vrijedna djela barokne umjetnosti – od urbanističkih projekata i velikih tvrđava, do crkava, palača, stambenih zgrada i javnih spomenika.  Velike utvrde sa svojim zvjezdastim tlocrtima, šancima i brojnim kulama grade se zbog konstantne opasnosti napadaja s istoka. Dvije najveće su Osijek i Slavonski Brod. To su utvrde kojima glavnu obrambenu moć daju zemlja i voda: nasipi od zemlje na koje su postavljeni topovi te opkopi ispunjeni vodom, što sprječavaju prodor neprijateljske sile.
 • 8. TVRĐAVA BROD  Tvrđava Brod najveći je danas sačuvani fortifikacijski spomenik toga doba u sjevernoj Hrvatskoj, ali i jedna od najvećih tvrđava u Europi, jer je bila granična utvrda cijele Europe prema Turskom carstvu. Barokna Tvrđava Brod građena je od 1715. do 1780. godine kao važna pogranična tvrđava (posadu je trebalo činiti oko 4000 ljudi) na rijeci Savi u sklopu velikog obrambenog sustava koji se prema zamisli austrijskog vojskovođe i državnika princa Eugena Savojskog u svom Slavonskom dijelu uz Brod oslanjao i na utvrđene gradove Osijek i Stara Gradiška. Svojim dimenzijama, ovaj je barokni fortifikacijski sklop najveća građevina svoje vrste u Hrvatskoj a među većima u Europi.
 • 10. Obnova tvrđave -1995.g. koncipiran je i započet, projekt obnove do tada teško zapuštenog i većim dijelom razgrađenog prostora nekadašnje Tvrđave. Autori projekta su Stjepan Lončarić. arh. i Zlatko Uzelac urbanist, te Ivica Leder, Antun Diklić i Ivica Kiš, arhitekti (svi iz Zagreba). Projekt je iniciran osobitom zaslugom Verice Vukelić, tadašnje pročelnice za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda uz podršku gradonačelnika Mate Vukelića, te kasnije nastavljen u vrijeme gradonačelnika Joze Metera i sadašnjeg gradonačelnika Mirka Duspare  Specifičnost je projekta da nije zamišljena obnova Tvrđave, nego obnova njene fascinantne, prvenstveno urbanističke forme, ali s potpuno novim i pažljivo razmještenim sadržajima novog dijela centra grada za 21.stoljeće, uz puno prvenstvo konzervatorskog i ekološkog pristupa.
 • 12. Gradovi  Barokni urbanizam je vidljiv i u brojnim novim gradovima (Bjelovar, Karlovac, Koprivnica, Virovitica, itd.) koji imaju ulice pod pravim kutom, pravokutne trgove u sredini na kojima su najvažnije javne zgrade (vojne i gradske uprave) te crkva.  I jadranski gradovi su na svojim starijim zidovima dobivali barokne kule i bastione (Pula, Šibenik, Hvar, itd.). No, najveće je razmjere barokne gradnje doživio Dubrovnik.
 • 13. CRKVE  Razdoblje baroka je na području cijele Hrvatske ostavilo mnoštvo crkva – od najvećih što svojom veličinom i oblikovanjem čine »krunu« grada (crkva sv. Eufemije u Rovinju, katedrala sv. Vida u Rijeci) do najmanjih seoskih crkava. Seoske crkve često su dobivale cinktore, okolne trijemove što izvana sliče na utvrđene zidine, a iznutra imaju arkade. Samostani se prema klaustrima rastvaraju toskanskim arkadama, po uzoru na ranija renesansna rješenja. Zanimljiv je npr. franjevački samostan u Slavonskom Brodu gdje su stupovi »odebljali« na tragu baroknog obilja.
 • 14. Crkva sv. Vlaha u Dubrovniku  Crkva sv. Vlaha je barokna crkva na Trgu Luža u Dubrovniku.  Izgrađena je na mjestu romaničke crkve, koja je preživjela veliki potres 1667., ali je uništena u požaru 1706. godine. Nova barokna crkva izgrađena je od 1706. do 1715. godine po nacrtima mletačkog graditelja Marina Gropellija.  Crkva ima bogato ukrašeno pročelje s portalom, a ispred njega su široke stube. Središnji prostor crkve nadvišen je kupolom. Na glavnom mramornom oltaru nalazi se kip sv. Vlaha od pozlaćenog srebra, rad dubrovačkih majstora iz 15. stoljeća.  U rukama drži maketu grada prije potresa 1667. Kip je preživio i potres i požar u crkvi. Svake se godine 3. veljače u Dubrovniku slavi Festa sv. Vlaha.
 • 16. Crkva sv. Ignacija u Dubrovniku  Crkva sv. Ignacija je isusovačka crkva u Dubrovniku.  Građena je kao barokna jednobrodna crkva s reprezentativnim pročeljem, po uzoru na crkvu sv. Ignacija u Rimu. Projekt je izradio arhitekt Ignazio Pozzo, a gradnja je dovršena 1725. godine. Iluzionističke barokne freske u unutrašnjosti, s prizorima iz života sv.Ignacija Lojolskog, izveo je slikar Gaetano Garcia. Godine 1885. u crkvi je postavljena umjetna spilja, posvećena Gospi Lurdskoj, jedna od najstarijih u Europi.  Crkva je smještena na trgu zvanom Poljana Ruđera Boškovića.
 • 18. Crkva Sv. Eufemije  Crkva Sv. Eufemije (poznata i kao Sveta Fuma) najpoznatiji je spomenik u Rovinju. Na mjestu današnje crkve tada je bila mala crkvica sv. Jurja, na čijem se mjestu u 10. stoljeću počinje graditi nova, veća crkva. Bila je to trobrodna crkva, koja je s vremenom zahtijevala sve više popravaka, pa se Rovinjani odlučuju na gradnju još veće crkve. Crkva je rekonstruirana između 1725. i 1736. godine, u baroknom venecijanskom stilu.
 • 20. Katedrala sv. Vida u Rijeci  Katedrala sv. Vida je crkva u Rijeci. Sagrađena je kao samostanska crkva riječkih isusovaca, na mjestu srušene crkvice posvećene zaštitniku Rijeke Svetom Vidu.
 • 21. U arhitekturi crkava kontinentalne Hrvatske zanimljiva je primjena ovalnog, odnosno eliptičnog tlocrta.  Najljepši primjer je možda crkva sv. Marije Magdalene u Selima kraj Siska – ovalnog tlocrta s eliptičnom kupolom i konkavno-konveksnog pročelja s parom zvonika, djelo nepoznatog arhitekta pod utjecajem znamenite austrijsko-češke graditeljske obitelji Dientzenhoffer.
 • 22. crkva sv. Marije Magdalene u Selima kr k
 • 23. Crkva sv. Marije Snježne u Belcu  Najraskošnije opremljen interijer ima crkva sv. Marije Snježne u Belcu kod Zlatara (1740.), u kojoj je čitav prostor s oltarima i propovjedaonicom, potpuno ispunjen pozlaćenim bogatim skulpturama, a zidovi su oslikani freskama Ivana Rangera, baroknom pokrenutošću s plemenitom lakoćom i optimizmom vedrih boja.
 • 26. Dvorac Oršić u Gornjoj Bistri  Ranger je raskošno oslikao i barokni pavlinski samostan i crkvu u Lepoglavi, Iluzionističkim freskama oslikavaju se dvorci hrvatskog plemstva, a kao najznačajnije rješenje ističe se ovalna dvorana trokrilnog dvorca Oršić u Gornjoj Bistri u Hrvatskom zagorju.  Arhitektonski je ovaj dvorac možda najraskošnija primjena elipse u profanoj arhitekturi Hrvatske.
 • 27. Zidno slikarstvo  Zidno slikarstvo doživljava u baroku svoj procvat, a ističu se iluzionističke freske u crkvi sv. Marije u Samoboru, crkvi sv. Katarine u Zagrebu, te u isusovačkoj crkvi u Dubrovniku.  Cjelovito su očuvane i likovno vrijedne rokoko freske u dvorcu Miljana, alegorijskog sadržaja, koje prikazuju godišnja doba i prirodne elemente, ljudske naravi, umjetnosti, itd.
 • 28. Crkva sv. Katarine u Zagrebu  Crkva svete Katarine je barokna crkva u Zagrebu, najpoznatija hrvatska barokna crkva. Smještena je na Trgu Katarine Zrinske, podignuta u sklopu nekadašnjeg isusovačkog kompleksa na zagrebačkom Gornjem gradu.