Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

PIT - szkolenie z podstaw księgowości

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 39 Anzeige

PIT - szkolenie z podstaw księgowości

Herunterladen, um offline zu lesen

PIT to podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Przedmiot i podmiot opodatkowania, źródła przychodów, koszty uzyskania przychodu, co nie może być kosztem, formy opodatkowania, leasing, kilometrówka, zwolnienia przedmiotowe - wszystkie te tematy zostały omówione w bezpłatnym szkoleniu inFakt.

Zapraszamy do obejrzenia szkolenia w formie video na naszym kanale na Youtube:
https://youtu.be/bWm2cVsw9rA

PIT to podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Przedmiot i podmiot opodatkowania, źródła przychodów, koszty uzyskania przychodu, co nie może być kosztem, formy opodatkowania, leasing, kilometrówka, zwolnienia przedmiotowe - wszystkie te tematy zostały omówione w bezpłatnym szkoleniu inFakt.

Zapraszamy do obejrzenia szkolenia w formie video na naszym kanale na Youtube:
https://youtu.be/bWm2cVsw9rA

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie PIT - szkolenie z podstaw księgowości (20)

Anzeige

Weitere von infakt (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

PIT - szkolenie z podstaw księgowości

 1. 1. 1. Podmiot opodatkowania 2. Przedmiot opodatkowania 3. Źródła przychodów 4. Zwolnienie przedmiotowe 5. Koszty uzyskania przychodu 6. Co nie może być kosztem 7. Leasing 8. Kilometrówka 9. Formy opodatkowania 10.Zmiana formy opodatkowania 11.Strata z lat ubiegłych
 
 Stan prawny na dzień 31.12.2017 r.
 2. 2. Podmiot opodatkowania Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak sama nazwa wskazuje dotyczy opodatkowania osób fizycznych. Osobą fizyczną jest każdy człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: 1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych (powiązania rodzinne i towarzyskie, przynależność do organizacji czy klubów, uprawianie hobby itp.) lub gospodarczych (miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, posiadane inwestycje, majątek ruchomy i nieruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe) lub 2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Spełnienie choćby jednego warunku implikuje określeniem miejsce zamieszkania danej osoby na terenie Polski.
 3. 3. Przedmiot opodatkowania Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
 1) pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy(umowa o pracę), pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, 2) działalności wykonywanej osobiście, (zlecenie, umowa o dzieło) 3) działalności gospodarczej, 4) położonej na terytorium Polski nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do:
 1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, 2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach, 3) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn, 4) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 4. 4. 5) przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich, 6) świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską. Powyżej wymienione przychody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Działalność rolnicza jest opodatkowana podatkiem rolnym, działalność leśna - podatkiem leśnym. Niestosowanie przepisów do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy ma zaś na celu realizację zasady, że państwo nie czerpie fiskalnych korzyści z nielegalnej działalności.
 5. 5. Źródła przychodów Źródłami przychodów są: 1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, 2) działalność wykonywana osobiście, 3) pozarolnicza działalność gospodarcza, 4) działy specjalne produkcji rolnej, 5) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, 6) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, 7) inne źródła. (np. Zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy) Warto zauważyć, że pojęcie przychodu wykracza poza pojęcie kwot pieniężnych i obejmuje również wartości niepieniężne (podlegają one wycenie). W związku z tym opodatkowaniu podlegają również: - świadczenia w naturze, (np. Mieszkanie dla pracownika, nagroda rzeczowa) - nieodpłatne świadczenie usług. (np. nieodpłatne udostępnienie maszyn)
 6. 6. Za datę powstania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uważa się dzień wydania towaru lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności. Za datę uzyskania przychodu uznaje się zatem dzień, w którym jako pierwsze wystąpiło jedno z powyższych zdarzeń. Przykład: Przedsiębiorca wystawił fakturę z datą 20.05. 2016. Wydał towar klientowi 15.05.2016. Klient uregulował całą należność za towar 13.05.2016. Za dzień uzyskania przychodu należy uznać 13.05.2016. Jeżeli kontrahenci ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.
 7. 7. Zwolnienia przedmiotowe Ustawa wskazuje szeroki katalog przychodów, które zostały zwolnione z PIT. Przykłady zwolnień o charakterze: - socjalnym (odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, świadczenia z pomocy społecznej zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych) - odszkodowawczym (odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe) - z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności) - stypendia i inne przychody uczniów i studentów (nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski ) - wygrane i nagrody (otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty.
 8. 8. Zwolnienia przedmiotowe - wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu, konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług do kwoty 2000 zł) > nie dotyczy nagród uzyskanych w ramach działalności gosp. - związane z pracownikiem (wartość ubioru służbowego) Dokładny katalog zwolnień zawarty jest w rozdziale 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 9. 9. Koszty uzyskania przychodu Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. - Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. - Amortyzacja to proces utraty wartości majątku trwałego (wywołany jego zużyciem fizycznym powstałym w skutek eksploatacji oraz ekonomicznym będącym wynikiem postępu technicznego, związanego z możliwością uzyskania np. maszyn, urządzeń bardziej wydajnych, tańszych w eksploatacji o lepszej jakości.) *Polska klasyfikacja środków trwałych (stawki amortyzacji) http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kst/ 2,0.html
 10. 10. Amortyzacji podlegają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Środkiem trwałym są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne o wartości przekraczającej 10.000 zł (netto dla vatowców, brutto dla nievatowców) i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania : 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 2) maszyny, urządzenia i środki transportu, 3) inne przedmioty - przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.
 11. 11. Wartościami niematerialnymi i prawnymi są nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania o wartości przekraczającej 10.000 zł (netto dla vatowców, brutto dla nievatowców) np. 1) autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, 2) licencje, 3) know-how - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1. Dla WNiP stosowana jest wyłącznie metoda liniowa amortyzacji.
 12. 12. Amortyzacji nie podlegają: 1) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, 2) budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu, 3) dzieła sztuki i eksponaty muzealne, 4) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność.
 13. 13. Rodzaje amortyzacji m.in.: - Liniowa - najbardziej popularna. Polega na dokonywaniu równomiernych odpisów o stałej wysokości - Jednorazowa - polega na tym, że w danym roku podatkowym dokonuje się jednorazowej amortyzacji środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Metodę jednorazowej amortyzacji stosuje się w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych.
 14. 14. * przykład amortyzacji liniowej : Przedsiębiorstwo XYZ w grudniu 2008 roku nabyło i wprowadziło do ewidencji środek trwały – maszynę produkcyjną o wartości początkowej 90 000zł. Roczny odpis amortyzacyjny ustalony metodą liniową wynosiłby 10% z 90 000zł = 9000 zł Miesięczny odpis amortyzacyjny ustalony metodą liniową wynosiłby (9000zł/12 m-cy) = 750 zł * amortyzacja jednorazowa dla: - małych podatników, (patrz prezentacja nr.2) lub - podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Za podatnika rozpoczynającego działalność uważa się podatnika, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.
 15. 15. Za wartość początkową środka trwałego uważa się: - w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, (a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych … ) - w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszty wytworzenia.
 16. 16. Koszty związane z pojazdem osobowym, tj: - wartości samochodu od wartości przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania, - składki AC w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia * Przykład przeliczenia: Wartość samochodu osobowego dla celów ubezpieczenia wynosi 140.000 zł, a składka ubezpieczenia AC - 4.200 zł. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia wynosił 4,2339 zł. Oznacza to, że równowartość 20.000 euro w przeliczeniu na złote stanowiła 84.678 zł. Do kosztów uzyskania przychodów firma zaliczy wydatek z tytułu składki na ubezpieczenie samochodu w kwocie 2.540,34 zł, co wynika z wyliczenia: (4.200 zł x 84.678 zł) : 140.000 zł. - strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów (osobowych/ciężarowych) oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Co nie może być kosztem
 17. 17. Darowizny Podatki i odsetki od podatków (PIT, podatek od spadków i darowizn, odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych) Wartość pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci (Za osobę małoletnią uważa się osobę, która nie ukończyła osiemnastego roku życia. Jeśli przed ukończeniem osiemnastego roku życia wstąpi w związek małżeński wówczas traci status małoletniego) Kary np. umowne i odszkodowania z tytułu: - wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub - zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług
 18. 18. Koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. (dominującym celem poniesionego wydatku jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań) * Przykładowo: Poczęstunki podawane obecnym i potencjalnym kontrahentom podczas spotkań biznesowych, mających na celu szczegółowe omówienie warunków świadczonych usług, postępu bieżących prac czy też przyszłych wspólnych projektów, z których będzie on czerpać przychód w postaci wynagrodzenia za świadczone usługi - mogą stanowić koszty uzyskania przychodów działalności, gdyż wydatki te związane z uzyskiwaniem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Wyłączenia z kosztów wymienione zostały w art. 23. Ustawy o podatku dochodowym.
 19. 19. Leasing Leasing operacyjny polega na tym, że leasingobiorca otrzymuje do używania przedmiot leasingu na określony czas. Przez cały okres leasingu właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje leasingodawca. Leasingobiorca nie ma zatem prawa do amortyzacji przedmiotu leasingu. Opłaty ustalone w umowie leasingu ponoszone przez leasingobiorcę mogą być dla niego kosztem podatkowym o ile zostaną spełnione poniższe warunki: - umowa leasingu, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są nieruchomości - suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o vat, odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego
 20. 20. Opłaty wstępne (czynsze inicjalne) można zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo, bez konieczności rozliczania tych opłat w czasie, czyli w dacie wystawienia faktury dokumentującej tę opłatę. Leasingobiorca może do kosztów podatkowych zaliczyć wszelkie wydatki eksploatacyjne związane z tym pojazdem, a także koszty przeglądów i ubezpieczenia o ile opłaca je na podstawie umowy. W przypadku pojazdu osobowego w leasingu operacyjnym obowiązuje ograniczanie dotyczące kosztów ubezpieczenia AC. Leasingobiorcy do kosztów uzyskania przychodów nie zaliczają składek na ubezpieczenie AC w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Do kosztów uzyskania przychodów nie można też zaliczyć strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli nie były one objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.
 21. 21. Po zakończeniu leasingu operacyjnego leasingobiorca ma prawo do wykupienia pojazdu na cele firmowe bądź prywatne. W przypadku wykupienia pojazdu na cele związane z działalnością gospodarczą w zależności od wartości pojazdu (z faktury wykupu) oraz jego przewidywanego okresu użytkowania przedsiębiorca zalicza pojazd bezpośrednio w koszty (ewentualnie wprowadza do ewidencji wyposażenia) bądź wprowadza do ewidencji środków trwałych. W przypadku gdy przedsiębiorca zdecyduje się wykupić samochód w celu prywatnego użytkowania oczywiście nie ma prawa do zaliczenia wydatków związanych z wykupem do kosztów podatkowych. Jeśli zdecydowałby się wykorzystywać ten pojazd w działalności gospodarczej powinien prowadzić kilometrówkę i do jej limitu rozliczać koszty.
 22. 22. Leasing finansowy W leasingu finansowym przedmiot leasingu od początku leasingu stanowi własność leasingobiorcy. Leasingobiorca ma zatem prawo aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Prawo do amortyzacji przysługuje korzystającemu wówczas, gdy zawarta umowa spełnia łącznie warunki leasingu finansowego tzn.: - została zawarta na czas oznaczony, - suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o vat, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, - zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy dokonuje korzystający. Wartością początkową jest cena nabycia, na którą w przypadku leasingu finansowego składać się będzie: suma kapitałowych rat leasingowych oraz ewentualnie inne wydatki związane z nabyciem jak: koszty transportu, montażu, wyładunku, załadunku, ubezpieczenia w drodze. W przypadku gdyby raty odsetkowe zostały zapłacone jeszcze przed wprowadzeniem przedmiotu leasingu finansowego do ewidencji środków trwałych wówczas wpłyną one na podwyższenie wartości początkowej.
 23. 23. Leasingobiorca do kosztów podatkowych może zaliczyć tylko część odsetkową raty leasingowej oraz wszystkie koszty związane z tym pojazdem. Leasingobiorca jest zobowiązany do amortyzowania samochodu. W przypadku samochodów osobowym nie ma prawa do zastosowania jednorazowej amortyzacji. Leasingobiorca (korzystający) nie zaliczy do kosztów podatkowych: - wartości samochodu osobowego od wartości przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania, - składki AC w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (dotyczy samochodu osobowego)
 24. 24. Samochód prywatny, użyczony , wynajęty, dzierżawiony do celów firmowych wymaga aby była prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu , czyli kilometrówka. Kilometrówka stanowi podstawę do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Dokonując w niej zapisów trzeba zwracać uwagę na to, czy dany wyjazd faktycznie wiąże się z prowadzoną działalnością. Jeśli tak nie jest, urzędnicy mogą zakwestionować koszty pojazdu rozliczone w danym okresie z uwagi na limit kilometrówki. W ewidencji przebiegu pojazdu zapisuje się wszystkie trasy przebyte na cele związane z prowadzoną działalnością, w tym ich odległość, cel i daty. Wyliczenia kilometrówki dokonuje się mnożąc liczbę przejechanych kilometrów razy stawkę ustaloną 
 przez Ministerstwo Finansów. Kilometrówka
 25. 25. Aktualnie obowiązujące stawki za 1 km przebiegu pojazdu wynoszą odpowiednio: ● dla samochodu o pojemności do 900 cm3 - 0,5214 zł, ● dla samochodu o pojemności od 900 cm3 - 0,8358 zł, ● dla motocyklu - 0,2302 zł, Wynik uzyskany z mnożenia to limit kosztów związanych z pojazdem, które można rozliczyć w konkretnym okresie. Nadwyżkę kosztów lub kilometrówki przenosi się na kolejny okres W przypadku, kiedy wydatki związane z użytkowaniem pojazdu są niższe od limitu kilometrówki, powstaje nadwyżka limitu, którą przedsiębiorca może przenieść na kolejny okres. Podobnie jest jeśli z kilometrówki wynika, że można rozliczyć wyższą kwotę, niż łączne koszty pojazdu poniesione w danym okresie. W takiej sytuacji nadwyżkę również można przenieść na kolejny okres i wówczas rozliczyć. Kilometrówka
 26. 26. Formy opodatkowania I. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych II. Karta podatkowa III. Zasady ogólne IV. Podatek liniowy
 27. 27. I. Z ryczałtu mogą skorzystać podatnicy podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności a w przypadku, gdy już ją prowadzili w poprzednim roku jeżeli uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej kwoty 250.000 euro Kto nie może być na ryczałcie: 1) opłacający podatek w formie karty podatkowej 2) osiągający w całości lub w części przychody z tytułu: a) prowadzenia aptek b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów) c) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych 3) wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym 4) rozpoczynający działalność jeżeli podatnik przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika
 28. 28. - Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód, przy czym nie ma możliwości pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. - Przychód przed opodatkowaniem może zostać pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, zaś sam podatek o składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 % podstawy). - Stawki ryczałtu w zależności od rodzaju działalności wynoszą: 20% - wolne zawody 17% - świadczenie usług 8,5% - najem; dzierżawa; działalność usługowa, w tym działalność gastronomiczna w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % 5,5% - działalność wytwórcza, roboty budowlane lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton; 3% - działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 29. 29. - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych rozlicza się do 31 stycznia danego roku za rok poprzedni na formularzu PIT-28. W przypadku gdy podatnik osiąga przychód z działalności gospodarczej oraz jako odrębne źródło z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze powinien złożyć tylko jest PIT-28. Nie ma możliwości złożenia wspólnego zeznania przez małżonków. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy oboje z małżonków uzyskują przychody opodatkowane w formie ryczałtu (należy wówczas złożyć dwa zeznania PIT-28).
 30. 30. II. Z karty podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący ściśle określone rodzaje działalności (zamknięty katalog). Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej jest ustalana w decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Kwota jest zależna przede wszystkim od: - rodzaju działalności, - liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest działalność, - wielkości zatrudnienia. Przy tej formie opodatkowania podatnik nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Powinien jednak pamiętać, że do końca stycznia danego roku za rok poprzedni powinien złożyć deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego na formularzu PIT-16A.
 31. 31. III. Według skali podatkowej może rozliczać się każdy przedsiębiorca osiągający dochody z działalności gospodarczej. U podatników stosujących tę formę opodatkowania, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód będący różnicą między przychodami a kosztami ich uzyskania. Podatek dochodowy liczy się następująco : ● (podstawa obliczenia podatku) * 18% – kwota zmniejszająca podatek*, gdy podstawa jest nie większa niż kwota 85 528 zł, ● 15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek*, gdy podstawa jest większa niż kwota 85 528 zł. Gdzie, 15 395,04 zł = 18% * 85 528 zł.
 32. 32. Roczny dochód podatnika Kwota zmniejszająca podatek do kwoty 8 000 zł włącznie 1 440 zł większy niż 8 000 zł, ale nie większy (mniejszy lub równy) niż 13 000 zł 1 440 zł – [883,98 zł * (podstawa obliczenia podatku – 8 000) / 5 000] większy niż 13 000 zł, ale nie większy niż 85 528 zł 556,02 zł większy niż 85 528 zł, ale nie większy niż 127 000 zł 556,02 – [556,02 * (podstawa obliczenia podatku – 85528) / 41 472] większy niż 127 000 brak kwoty wolnej Przepisy te mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. Kwota wolna od podatku jest jedna i wynosi 6 600 zł, natomiast kwota zmniejszająca podatek może być na różnym poziomie określonym w powyższej tabelce. Kwota wolna jest stałą, a kwota zmniejszająca podatek jest zależna od dochodu podatnika.
 33. 33. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych są zobowiązani do złożenia do 30 kwietnia danego roku za rok poprzedni zeznania rocznego PIT-36. Na tym formularzu rozliczą także dochody z innych źródeł opodatkowane na zasadach ogólnych. Na określonych warunkach dochody przedsiębiorcy można rozliczyć łącznie z dochodami małżonka lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Od wyliczonego dochodu można odliczyć: Zaś od wyliczonego już podatku można odliczyć: • zapłacone składki zus • ulgę rehabilitacyjną • darowizny • ulgę internetową • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego • ulgę odsetkową (na zasadzie praw nabytych). • zapłacone składki zdrowotne • ulgę prorodzinną • ulgę dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą
 34. 34. IV. Podatek liniowy ( 19% stawki podatku) mogą stosować podatnicy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie lub w spółkach: cywilnej, jawnej, partnerskiej i komandytowej. Na opłacanie podatku liniowego nie mogą zdecydować się ci podatnicy, którzy zamierzają wykonywać usługi na rzecz byłych lub obecnych pracodawców odpowiadające czynnościom, które wykonywali lub wykonują w roku podatkowym w ramach stosunku pracy. Osiągnięcie przychodu z wykonania takich usług skutkuje utratą prawa do tej formy opodatkowania i koniecznością rozliczenia podatku za cały rok podatkowy przy zastosowaniu skali podatkowej. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo są zobowiązani do złożenia do 30 kwietnia danego roku za rok poprzedni zeznania rocznego PIT-36L. Brak możliwości rozliczenia dochodów osiągniętych ze źródeł opodatkowanych według skali podatkowej łącznie z dochodami małżonka lub w sposób określony dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 35. 35. Od wyliczonego dochodu można odliczyć tylko: - zapłacone składki zus - wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
 
 Od wyliczonego podatku można odliczyć tylko: - zapłacone składki zdrowotne
 36. 36. Dobrowolną zmianę formy opodatkowania zgłasza się do 20 stycznia roku podatkowego. Przykładowo, jeśli do tego czasu przedsiębiorca rozliczający swoje dochody ryczałem nie zgłosi zmiany, jego dochody nadal będą opodatkowanie tą formą. Zmiana formy opodatkowania
 37. 37. Stratę poniesioną w roku podatkowym z działalności gospodarczej, można rozliczyć, obniżając dochód uzyskany z tego samego źródła przychodów w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Pełne rozliczenie straty poniesionej w roku podatkowym z prowadzonej działalności gospodarczej może być dokonane w okresie nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż pięć lat. Stratę z lat poprzednich rozliczą przedsiębiorcy, którzy opodatkowali swój dochód na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym. Stratę możemy rozliczyć w: - rozliczeniu rocznym - zaliczkach na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego Strata z lat ubiegłych
 38. 38. Dziękujemy za uwagę www.infakt.pl www.infakt.pl/blog www.infakt.pl/blog-ksiegowy www.youtube.com/user/infaktPL

×