Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín

0

Teilen

1 von 18
1 von 18

Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín

0

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von ICARUS - International Centre for Archival Research

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín

  1. 1. Mgr. Ivana Fialová, PhD. Slovenský národný archív ivana.fialova@sna.vs.sk
  2. 2. Sústava cisárskych majetkov v Uhorsku, na Morave a v Rakúsku:
  3. 3. Správa sústavy cisárskych majetkov:  Komora , v prvej dekáde 18. storočia jej poradný orgán Komorský pokladničný fond 1783 – Riaditeľstvo cisárskych majetkov vo Viedni  1805 - rozdelené na tri na sebe nezávislé zložky: Hlavné riaditeľstvo pokladníc, Hlavné riaditeľstvo rodinných majetkov a učtáreň (zložky podriadené Najvyššiemu úradu komôr)  1823 - Riaditeľstvo rodinných majetkov (úplné osamostatnenie sa správy majetkov spod právomoci Komory)
  4. 4. Or ganizačná štr uktúr a riaditeľstva cisár sk ych majetkov a učtár ne podľa schematizmu z r oku 1837: Riaditeľstvo : riaditeľ (1), sekretári (2), koncipisti (2), registrátor a expedítor (1), protokolista (1), registrant (1), kancelisti (2), stavebný inžinier (1), tzv. Baugeschafts Access (1), stavebný dozorca (1), kancelársky zriadenec (1), sluhovia (2) Učtáreň: riaditeľ (1), účtovní radcovia (2), účtovní oficiáli (5), ingrosisti (4), accessisti (2), sluha (1)
  5. 5. Vplyv viedenského riaditeľstva na panstvá Holíč a Šaštín:  systém správy panstiev  úradný jazyk nemčina  úradníci pochádzajúci z rakúskeho prostredia, resp. získavajúci svoje pracovné skúsenosti na iných cisárskych panstvách  dosiahnutie určitej uniformity vo vedení panstiev (vydávanie spoločných nariadení, zriadenie penzijného fondu a provízneho inštitútu, jednotnosť v kancelárskej praxi, vo vedení účtov)
  6. 6.  plodina z Južnej Ameriky, používaná na prípravu stolového oleja  do Holíča poslaná na pokusný výsev v roku 1839  preukázaná dobrá výhrevnosť slamy z tejto Článok dvorského záhradníka plodiny Boscha o spôsoboch výsevu, vlastnostiach a využití  možnosť využitia popola z olejniny madia sativa tejto slamy na hnojenie lúk
  7. 7. Živočíšna výroba:  chov mlie č neho typu hovädzieho dobytka  chov španielskych oviec:  Holíč = centrum chovu španielskych oviec,  poskytovanie plemenných baranov z Holíča iným cisárskym panstvám,  konanie veľkých licitácií oviec aj z iných cisárskych panstiev v Holíči,  účasť holíčskych oviec na výstavách vo Viedni,  angažovanie odborníkov z oblasti veterinárnej medicíny, pôsobiacich vo Viedni,  nákup odbornej literatúry venujúcej sa problematike živočíšnej výroby v západnej časti monarchie.

×