Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Nächste SlideShare
ar rahnu
ar rahnu
Wird geladen in …3
×
1 von 4

Al Rahnu

  1. 1. Tajuk : Al-Rahnu TAKRIF : - Menjadikansesuatubarang yang berhargasebagaisandaranbagihutang yang bolehdibayardengannyaapabilahutangitutidakdapatdijelaskan. TUJUAN : - Untukmeyakinkantuanpunyahutangbahawahutangnyatidakakanhilangsekiranyasiberhutangtida kmenjelaskanhutangitukeranabarang yang digadaiituakandijualdanharganyadiambilsebanyakjumlahbakihutangitu. - Bakidaripadahargabarangituakandikembalikankepadatuanpunyabarangiaitusiberhutang. RUKUN : 1. Penggadai ( Si berhutang) 2. Pemeganggadaian ( Tuan punyahutang ) 3. Baranggadaian 4. Tanggungangadaian ( Hutang ) 5. Sighah : IjabdanQabul HUKUM GADAIAN : - Halal disisisyarakmengikutsyarat-syarat yang tertentu : SYARAT : 1. Penggadaidanpemeganggadaian 2. Baranggadaian 3. Tanggungangadaian 4. Sighah SYARAT PENGGADAI DAN PEMEGANG GADAIAN : - Hendaklahdaripada orang-orang yang bolehdipertanggungjawabkan - Merekasempurnaakal, cukupumurdanpintar (bersifatRusyd)
  2. 2. SYARAT BARANG GADAIAN - barang-barang yang bolehdijualbeli - Bolehdigantidengan yang lain - Bolehditambahselepasakad - Barangatauharta yang ditambahitutermasuklahbenda-benda yang adakaitandengannya . Contohnya :tanah yang digadaitermasuklahtanaman yang adadiatasnya . - Benda-benda yang bertambahkepadaharat yang digadaisepertibuah- buahanatastanahatauanakbinatangtermasukdibawahgadaian. - Satubaranggadaianbolehdijadikansandaranatausekuritibagihutang-hutangkepunyaandua orang pemiutang. - Satubaranggadaianbolehdijadikansekuritibagihutang-hutang yang diberikepada 2 orang penghutangdaripadaseorangpemiutang. - Penjaminbolehmengambilgadaiandaripada orang yang dijamin. - Barangpinjamanbolehdigadaiterlebihdahulumendapatkeizinandaripadatuanpunyabarangpinjam anitu. - Tuan puntabaranggadaian (penggadai )boelhmengendalikanbarangituselepasserahmenyerahdenganmendapatkeizinandaripadapemeg anggadaian . MENYIMPAN BARANG GADAIAN : - Jiakbaranggadaianitutidakdikendalikanolehpenggadai, pemeganggadaianbolehlahmenyimpannyasendiriataumelaluiwakilataupemegangamanah. - Pemegangamanahbagipenyimpanbaranggadaiandilantikolehpemeganggadaiandenganpenggada i. - Penggadaimenaggungsemuaperbelanjaanbagimenyimpandanmenjagabaranggadaian . - Pemeganggadaianbolehmengenakanbayarankeranamenyimpandanmenjagabaranggadaian. - Kecacatanataukerosakanbaranggadaian yang disebabkanolehpenggadaiwajibdiganti. BARANG GADAIAN YANG DIPINJAM : - Tuan punyabarang yang dipinjamuntukgadaiantidakbolehmenarikbarangitusebelumhutangselesaidibayar. - Iabolehbertindaksupayapenggadaimenyelesaikanhutangnyadengansegera.
  3. 3. - Iajugabolehmembayarhutangitubagipihakpenggadaikemudianmenuntutkeatasbayaranhutangitu daripadapenggadai . - Jikapenggadaibarang yang dipinjamitumatidalamkeadaanmuflismakabaranggadaianituhendaklahdikekalkanditanagnpemeg anggadaiandantidakbolehdijualtanpaizintuanpunyabarangitusendiri. MENGENDALIAKN BARANG GADAIAN : - Sahmenggadaibaranggadaianolehpenggadaidengankeizinandaripadapemeganggadaiandangadai anpertamaituterbataldengansendirinyadengangadaiankedua. - Jiakbaranggadaiandipegangolehpemeganggadaianpenggadaibolehmeminjamnyauntukdirinyase ndirinya. - Pemeganggadaiantidakbolehmenggunaataumengambilmanfaatdaripadabaranggadaiantanpakei zinandaripadapenggadai. MENJUAL BARANG GADAIAN : - pemeganggadaiandanpenggadaitidakbolehmenjualbaranggadaiantanpakeizinandaripadapihak yang lain antaramereka. - Pemeganggadaianbolehmenahanbaranggadaiandaripadadiserahkepadapenggadaiselepasfasakh gadaiansehinggahutangnyadibayarnyasepenuhnyaolehpenggadai. - Pemeganggadaianmendapatkeutamaanmenerimabayaranhutangapabilabaranggadaianitudijual untukmembayarhutang. - Jikapenggadaiengganmembayarhutangnyaapabilacukuptempohpembayaranhutang, makamahkamahbolehlahmengeluarkanperintahsupayabaranggadaianitudijualdanhutangitudiba yardarpadahargajualanitu. SYARAT TANGGUNGAN GADAIAN : - Tanggungangadaianhendaklahberupahutangseperti : Sabitsepertihargadalam al-Bai’BithamanAjil Diketahuijumlahnya Sudahmenjaditanggungjawabpenggadai - Hutangbolehditambahkepadasandaraatausekuriti yang sudahadaiaitubaranggadaiantanpapenambahanbaranggadaian.
  4. 4. SYARAT SIGHAH : - Bermulanyagadaiandenganijabdanqabuldiantarapenggadaidenganpemeganggadaian . - Kuasamemfasakhkangadaianhanyadiberikepadapemeganggadaian . - Tidakterbubarsesuatugadaiandegankematianpenggadaiataupemeganggadaian . Tanggungjawabgadaianberpindahkepadawarissi PERANAN PERBANKAN ISLAM : - Bank islambolehmemainkanperanandalambidanggadaian demi menjagakeselamatanhakmerekaketikamenjalankanurusandenganpelanggan . - Bank islamjugamemberiperkhidmatan al-Qardh I-Hassan iaitupinjamanbercagardengangadaiankepadapelanggan-pelanggandibawahakim al-Rahnu yang dipanggilPajakGadaiIslam . Benkmengenakanbayarankeranamenyimpandanmenjagabaranggadaian itu.

×