Anzeige

Bao cao tot nghiep - hao.ppt

7. Feb 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Bao cao tot nghiep - hao.ppt(20)

Anzeige

Bao cao tot nghiep - hao.ppt

 1. Đồ án tốt nghiệp 2/7/2023 Trêng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi viÖn kh&cn nhiÖt l¹nh ®å ¸n tèt nghiÖp Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ møc ®é ¶nh hëng cña c¸c th«ng sè chÕ ®é sÊy mét sè nstp b»ng b¬m nhiÖt nhiÖt ®é thÊp tíi hiÖu qu¶ t¸ch Èm vµ x¸c ®Þnh bé th«ng sè tèi u cho qu¸ trình sÊy trªn m¸y bk-bsh 1.4 Gi¸o viªn híng dÉn : GS. TS. Phạm Văn Tuú ThS. Phạm Văn HËu Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Văn Hµo
 2. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Néi dung ®å ¸n Ch¬ng 1: B¬m nhiÖt vµ øng dông cña b¬m nhiÖt Ch¬ng 2: Lý thuyÕt sÊy NSTP vµ sÊy NSTP b»ng BN Ch¬ng 3: ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm BK – BSH 1.4 Ch¬ng 4: NC thùc nghiÖm vµ x©y dùng pt håi quy Ch¬ng 5: KÕt luËn
 3. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp B¬m nhiÖt vµ øng dông 1.1. B¬m nhiÖt B¬m nhiÖt là thiÕt bÞ dïng ®Ó ®a mét dßng nhiÖt tõ nguån cã nhiÖt ®é thÊp ®Õn nguån cã nhiÖt ®é cao h¬n, phï hîp víi nhu cÇu cÊp nhiÖt 1.2. øng dông - C«ng nghiệp sấy và hót ẩm - C«ng nghiệp chng cất, t¸ch chất - C«ng nghiệp thực phẩm chủ yếu ®ể tẩy rửa, tiệt trïng - C«ng nghiệp ho¸ học nh bay h¬i, c« ®Æc... - CÊp l¹nh vµ cÊp nhiÖt…
 4. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp d I 2 1 3 00% 3   1. Tr¹ng th¸ i kh«ng khÝtrø¬c dµn BH 2. Tr¹ng th¸ i kh«ng khÝsau dµn BH 3. Tr¹ng th¸ i kh«ng khÝsau dµn nãng phô t1 t3 I1 I3 I2 d2 =d3 d1  2 ts2 t2 ts1  SÊy nstp b»ng b¬m nhiÖt ®å thÞ I – d biÓu diÔn qu¸ trình sÊy b»ng b¬m nhiÖt B¬m nhiÖt vµ øng dông
 5. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp  SÊy nstp b»ng b¬m nhiÖt S¬ ®å nguyªn lý cña b¬m nhiÖt sÊy Trong ®ã: 1 - Buång sÊy cã bäc c¸ch nhiÖt, 2 - Bé phËn duy trì ®é Èm, 3 - Cöa th¶i, 4 - Dµn ngng ngoµi, 5 - Côm b¬m b¬m nhiÖt khö Èm, 6 - Níc ngng, 7 - Khay s¶n phÈm sÊy, 8 - Qu¹t cÊp, 9 - C¸nh h- íng ph©n bè giã ¦u ®iÓm: - HiÖu suÊt sö dông năng lîng cao - ChÊt lîng s¶n phÈm thu ®îc tèt. - Kh«ng g©y « nhiÓm m«i truêng B¬m nhiÖt vµ øng dông
 6. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp B¬m nhiÖt vµ øng dông  C¸c CT nghiªn cøu cña t¸c gi¶ níc ngoµi - U.Teeboonma vµ c¸c céng sù ®· nghiªn cøu nh»m tèi u ho¸ qu¸ trình sÊy c¸c lo¹i rau qu¶ b»ng b¬m nhiÖt t¹i Th¸i Lan - Fatouh, Helali, Phani ®· tiÕn hµnh sÊy mïi t©y, b¹c hµ… ë nhiÖt ®é thÊp 30-35o C ®Ó thu ®îc s¶n phÈm cã chÊt lîng cao…  Nghiªn cøu vµ øng dông BN ë ViÖt Nam - ViÖn KH&CN NhiÖt L¹nh tiÕn hµnh nghiªn cøu thiÕt bÞ hót Èm, sÊy l¹nh. - øng dông sÊy kÑo Jelly t¹i Cty b¸nh kÑo H¶i
 7. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Hình ¶nh thiÕt bÞ BK – BSH 1.4 2.1. ThiÕt bÞ BK – BSH 1.4
 8. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Môc ®Ých vµ c¸c bíc tiªn hµnh nghiªn cøu 3.1. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®å ¸n  ThiÕt bÞ BK – BSH 1.4 ®Ó øng dông réng r·i vµ th¬ng m¹i ho¸ cÇn ph¶i cã những nghiªn toµn diÖn.  C¸c nghiªn cøu ®· ®îc thùc hiÖn: - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông năng l- îng b»ng Exergi; - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chÕ ®é sÊy tèi u.
 9. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Môc ®Ých vµ c¸c bíc tiÕn hµnh nghiªn cøu  ®i s©u vµo ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c th«ng sè ¶nh hëng lín nhÊt tíi năng suÊt sÊy NSTP.  KiÓm chøng ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chÕ ®é sÊy tèi u NSTP ®· ®îc c¸c t¸c gi¶ tríc ®©y ®Ò xuÊt víi 1 nhãm NSTP cã tÝnh chÊt kh¸c. 3.1. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®å ¸n.
 10. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp 3.2. C¸c bíc tiÕn hµnh nghiªn cøu. Môc ®Ých vµ c¸c bíc tiÕn hµnh nghiªn cøu Bíc 1: Ph©n tÝch lùa chän c¸c th«ng sè ®¸nh gi¸; Bíc 2: Giíi h¹n c¸c th«ng sè ®¸nh gi¸; Bíc 3: Thµnh lËp ph¬ng trình håi quy; Bíc 4: Tèi u ho¸ ph¬ng trình håi quy tìm bé th«ng sè tèi u cho qóa trình sÊy.
 11. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy - NhiÖt ®é TNS - ®é Èm TNS - NhiÖt ®é bay h¬i m«i chÊt (t0) - Tû lÖ bypass qua dµn l¹nh - Lu lîng TNS (GTNS) - Khèi lîng VLS (GVLS) - Thêi gian m¸y lµm viÖc (τlv) - Thêi gian m¸y nghØ x¶ băng (τn) - ChÕ ®é qu¹t khi m¸y nghØ x¶ băng 4.1. C¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
 12. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp 4.2. X¸c ®Þnh giíi h¹n c¸c th«ng sè ®¸nh gi¸ Ba th«ng sè ¶nh hëng chÝnh cÇn ®¸nh gi¸ lµ: LTNS, GVLS, τlv. 1. Lu lîng TNS  Lu lîng tèi ®a cña m¸y lµ 0,47 kg/s t¬ng øng víi vËn tèc 1,2 m/s)  Chän vËn tèc giã trong buång ®Ó nghiªn cøu lµ 0,2 ®Õn 1,1 m/s phï hîp víi c¸c nghiªn cøu cña c¸c t¸c trªn thÕ giíi.  Tøc lu lîng TNS ®îc xÐt n»m trong kho¶ng: 0,25 ®Õn 0,45 kg/s giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
 13. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp 2. Khèi lîng VLS cña mét mÎ sÊy  Phô thuéc vµo c«ng suÊt m¸y thiÕt kÕ  Phô thuéc vµo tõng lo¹i VLS ®èi víi nghÖ ®en lµ tõ 8 ®Õn 16 kg giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
 14. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp 3. Thêi gian m¸y lµm viÖc trong mét chu kú  Phô thuéc vµo kh¶ năng t¸ch Èm cña dµn theo thêi gian ThÝ nghiÖm ®· x¸c ®Þnh kho¶ng thêi gian lµm viÖc lµ 45 ®Õn 90 phót giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
 15. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
 16. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nh vËy: MiÒn gi¸ trÞ cña c¸c th«ng sè ®¸nh gi¸: 0,25 < LTNS < 0,45 (kg/s) 8 < GVLS < 16 (kg) 45 < tlv < 90 (phót) giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
 17. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm 5.1. Chän VLS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm: Trong nghiªn cøu cña c¸c t¸c gi¶ tríc ®· lùa chän VLS lµ hµnh l¸ ®Æc trng cho nhãm VLS cã Èm tån t¹i ë d¹ng xèp keo. Trong khu«n khæ ®å ¸n nµy chän VLS lµ nghÖ ®en ®Æc trng cho nhãm VLS cã Èm tån t¹i ë d¹ng xèp mao dÉn. Hai lo¹i vËt liÖu nµy phï hîp ®Æc trng cña NSTP sÊy b»ng b¬m nhiÖt.
 18. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp 5.2. Ph¬ng ph¸p ®o: - Thêi gian: x¸c ®Þnh theo r¬ le thêi gian cña hÖ thèng ®iÒu chØnh tù ®éng cña m¸y, dïng ®ång hå bÊm gi©y kiÓm tra. - Lu lîng: t¹i mçi tiÕt diÖn ®o 9 ®iÓm vËn tèc lÊy trung bình råi quy ra lu lîng khèi lîng. - Khèi lîng: c©n b»ng c©n ®iÖn tö Nghiªn cøu thùc nghiÖm
 19. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm 5.3. Xö lý sè liÖu: C©n KL tríc vµ sau sÊy. LÊy KL tríc trõ KL sau chia cho thêi gian ch¹y m¸y ta cã lîng t¸ch Èm riªng w.
 20. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm C® TN Ma trËn tÝnh to¸n Ma trËn thÝ nghiÖm x0 x1 x2 x3 Z1 Z2 Z3 1 1 -1 -1 -1 45,0 8,00 0,25 2 1 1 -1 -1 90,0 8,00 0,25 3 1 -1 1 -1 45,0 16,00 0,25 4 1 1 1 -1 90,0 16,00 0,25 5 1 -1 -1 1 45,0 8,00 0.45 6 1 -1 -1 1 90,0 8,00 0.45 7 1 -1 1 1 45,0 16,00 0.45 8 1 1 1 1 90,0 16,00 0.45 9 1 0 0 0 67,5 12,00 0,35 10 1 1,215 0 0 94,8 12,00 0,35 11 1 -1,215 0 0 40,2 12,00 0,35 12 1 0 1,215 0 67,5 16,86 0,35 13 1 0 -1,215 0 67,5 7,14 0,35 14 1 0 0 1,215 67,5 12,00 0,47 15 1 0 0 -1,215 67,5 12,00 0,23 5.4. Thùc nghiÖm vµ thµnh lËp ph¬ng trình håi quy cho nghÖ ®en:  Ma trËn c¸c chÕ ®é thÝ nghiÖm. B¶ng 4.1
 21. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm  KÕt qu¶ thÝ nghiÖm: B¶ng 4.2 TT x0 x1 x2 x3 x1x2 x1 x3 x2x3 x1 ’ x2 ’ x3 ’ y Thêi gian 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 0,27 0,270 0,270 10,28 500 2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 0,27 0,270 0,270 10,31 520 3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 0,27 0,270 0,270 16,64 650 4 1 1 1 -1 1 -1 -1 0,27 0,270 0,270 12,61 850 5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 0,27 0,270 0,270 10,46 520 6 1 1 -1 1 -1 1 -1 0,27 0,270 0,270 10,69 520 7 1 -1 1 1 -1 -1 1 0,27 0,270 0,270 16,50 675 8 1 1 1 1 1 1 1 0,27 0,270 0,270 11,35 930 9 1 0 0 0 0 0 0 -0,73 -0,730 -0,730 13,82 586 10 1 1,215 0 0 0 0 0 0,746 -0,730 -0,730 12,61 649 11 1 -1,215 0 0 0 0 0 0,746 -0,730 -0,730 15,87 507 12 1 0 1,215 0 0 0 0 -0,730 0,746 -0,730 15,22 741 13 1 0 -1,215 0 0 0 0 -0,730 0,746 -0,730 10,95 400 14 1 0 0 1,215 0 0 0 -0,730 -0,730 0,746 14,54 532 15 1 0 0 -1,215 0 0 0 -0,730 -0,730 0,746 9,92 789
 22. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm TT bj sbj tbj θj 1 b0 = 12,78 sb0 = 0,1740 tb0 = 73,45 θ0 = 12,78 2 b1 = -1,176 sb1 = 0,2037 tb1 = - 5,77 θ1 = - 1,176 3 b2 = 1,877 sb2 = 0,2037 tb2 = 9,21 θ2 = 1,877 4 b3 = 0,437 sb3 = 0,2037 tb3 = 2,14 θ3 = 0 5 b12 = - 1,179 sb12 = 0,2383 tb12 = - 4,94 θ12 = - 1,179 6 b13 = - 0,112 sb13 = 0,2383 tb13 = - 0,47 θ13 = 0 7 b23 = - 0,245 sb23 = 0,2383 tb23 = - 1,03 θ23 = 0 8 b11 = 0,205 sb11 = 0,3228 tb11 = 0,64 θ11 = 0 9 b22 = - 0,557 sb22 = 0,3228 tb22 = - 1,73 θ22 = 0 10 b33 = - 1,156 sb33 = 0,3228 tb33 = - 3,58 θ33 = - 1,156  KÕt qu¶ c¸c hÖ sè ph¬ng trình håi quy: ü = 12,78 - 1,176x1 + 1,877x2 - 1,179x1x2 – 1,156x3 2 (4.1)  Ph¬ng trình håi quy ®èi víi x: w = -14,1 + 0,105τlv + 1,35GVLS + 80,92 LTNS – 0,013GVLSτlv –115,6L2 TNS (4.2)  Ph¬ng trình håi quy thùc nghiÖm:
 23. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm KÕt qu¶ pt håi quy thùc nghiÖm cña hµnh l¸: NhËn xÐt:  C¸c hÖ sè trong ph¬ng trình håi quy thÓ hiÖn møc ®é ¶nh hëng ®Õn tèc ®é sÊy vµ sù ¶nh h- ëng lÉn nhau giữa c¸c th«ng sè.  Víi hµnh l¸: - Th«ng sè LTNS vµ τlv lµ th«ng sè cã ¶nh hëng lín nhÊt tíi năng suÊt t¸ch Èm. (5.3)
 24. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm - Hai th«ng sè LTNS vµ τlv cã ¶nh hëng lÉn nhau. - Sù ¶nh hëng cña GVLS so víi LTNS vµ τlv lµ nhá h¬n.  Víi nghÖ ®en: - Th«ng sè LTNS lµ th«ng sè ảnh hëng lín nhÊt tíi hiÖu qu¶ t¸ch Èm.
 25. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm - Hai th«ng sè GVLS vµ τlv cã ¶nh hëng lÉn nhau. - Sù ¶nh hëng cña th«ng sè GTNS vµ τlvlµ nhá h¬n so víi LTNS  Sù kh¸c nhau cña c¸c th«ng sè ¶nh hëng cña 2 lo¹i s¶n phÈm sÊy lµ do tÝnh chÊt cña 2 lo¹i vËt liÖu
 26. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Ph¬ng ph¸p tèi u ho¸ ph¬ng trình håi quy ®· ®îc t¸c gi¶ tríc ®©y ®Ò xuÊt, ®ã lµ ph¬ng ph¸p vÐct¬ híng chiÕu Affine. ®èi víi hµnh l¸ kÕt qu¶ tèi u lµ: wmax = 7,2 g/phót , t¹i τlv = 90 phót, GVLS = 10 kg, LTNS = 0,426 kg/s X¸c ®Þnh bé th«ng sè tèi u cho qu¸ trình sÊy
 27. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp X¸c ®Þnh bé th«ng sè tèi u cho qu¸ trình sÊy min y : y = - (12,78 - 1,176x1 + 1,877x2 - 1,179x1x2 – 1,156x2 3 ) g(x1) = x2 1 – 1 ≤ 0 g(x2) = x2 2 – 1 ≤ 0 (5.1) g(x3) = x2 3 – 1 ≤ 0  Bµi to¸n tìm bé th«ng sè tèi u:  Ch¹y phÇn mÒm cascad cho kÕt qu¶ tèi u: wmax = 17,012 g/phót , t¹i τlv = 90 phót, GVLS= 16 kg, LTNS = 0,35 kg/s ®èi víi nghÖ ®en:
 28. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp C¸c bé th«ng sè tèi u cho qu¸ trình sÊy Mµn hình thÓ hiÖn kÕt qu¶ ch¹y phÇn mÒm ®èi víi nghÖ
 29. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp NhËn xÐt: KÕt qu¶ tèi u cho thÊy: Víi th«ng sè LTNS thì hµnh l¸ lµ 0,426 kg/s lín h¬n nghÖ ®en lµ 0,35 kg/s.  Lîng t¸ch Èm w cña nghÖ ®en lín h¬n cña hµnh l¸ rÊt nhiÒu.  Nhãm vËt liÖu xèp mao dÉn ¸p dông sÊy b»ng b¬m nhiÖt cã hiÖu qu¶ h¬n. X¸c ®Þnh bé th«ng sè tèi u cho qu¸ trình sÊy
 30. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp kÕt luËn, më réng 1. C¸c hÖ sè trong ph¬ng trình håi quy thÓ hiÖn møc ®é ¶nh hëng ®Õn tèc ®é sÊy vµ sù ¶nh hëng lÉn nhau giữa c¸c th«ng sè. 2. ChÕ ®é sÊy tèi u cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng quy ho¹ch trùc giao. 3. C¸c chÕ ®é sÊy tèi u S¶n phÈm GVLS (kg) GTNS (kg/s) τlv (phót) w (g/phót) Hµnh l¸ 10 0,426 90 7,2 NghÖ 16 0,35 90 17,012
 31. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp kÕt luËn, më réng 4. Tõ 2 lo¹i s¶n phÈm thÝ nghiÖm ta thÊy ph- ¬ng ph¸p nµy cã thÓ ¸p dông ®Ó x¸c ®Þnh chÕ ®é sÊy tèi u cho c¸c lo¹i NSTP kh¸c nhau. 5. MiÒn gi¸ trÞ xÐt tèi u cña τlv cÇn më réng thªm ®Ó gi¸ trÞ τlv thu ®îc tăng thªm ®é thuyÕt phôc. 6. Cã thÓ nghiªn cøu hÖ sè bypass víi gi¸ trÞ
 32. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Hinweis der Redaktion

 1. 1
 2. 2
 3. 4
 4. 5
 5. 8
 6. 9
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. 16
 13. 17
 14. 18
 15. 20
 16. 21
 17. 22
 18. 23
 19. 24
 20. 25
 21. 26
 22. 27
 23. 28
 24. 29
 25. 30
 26. 31
 27. 32
Anzeige