Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Công nghệ xay xát lúa gạo

3.703 Aufrufe

Veröffentlicht am

Công nghệ xay xát lúa gạo

Veröffentlicht in: Lebensmittel
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- SLIDE BÀI GIẢNG-- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…), LÀM NỘI DUNG HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền)
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Công nghệ xay xát lúa gạo

 1. 1. CCÔÔNNGG NNGGHHỆỆ XXAAYY XXÁÁTT LLÚÚAA GGẠẠOO
 2. 2. NNGGUUYYÊÊNN LLIIỆỆUU:: HHẠẠTT TTHHÓÓCC
 3. 3. SSẢẢNN PPHHẨẨMM:: GGẠẠOO
 4. 4. traéng Ñoùng bao Thaønh phaåm Thoùc ñaït tieâu chuaån Gia coâng nöôùc nhieät laãn coù laät thoùc) (Gaïo Phaân loaïi Xoa Xay Phaân loaïi saûn phaåm xay Gaïo xaùt Voû traáu, haït non, löôïng caùm Xaùt Phaân loaïi saûn phaåm xaùt Taám, Caùm tho ùc Phaân loaïi saûn phaåm xoa Gaïo traéng Taám, Caùm Lau boùng, laøm Phoái troän
 5. 5. TTHHEEOO KKÍÍCCHH TTHHƯƯỚỚCC
 6. 6. TTHHEEOO KKÍÍCCHH TTHHƯƯỚỚCC:: SSAAØØNNGG PPHHAAÂÂNN LLOOAAÏÏII
 7. 7. TTHHEEOO TTÍÍNNHH CCHHAAÁÁTT BBEEÀÀ MMAAËËTT NNGGOOAAØØII CCUUÛÛAA HHAAÏÏTT
 8. 8. SSAAØØNNGG PPAAKKIISS
 9. 9. GGạạoo cchhưưaa xxáátt
 10. 10. MMááyy xxáátt ttrrằằnngg ggạạoo

×