Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Innovatív 
munkaerő-piaci szolgáltatások 
gyakorlata az 
Ifjúsági Karrier Központban
h t t p : / / h u . e u r o n e w s . c o m / 2 0 1 3 / 1 0 / 2 1 / a b s z u r d - d o l o g - s z a m u k r a - h o g y ...
Fiatalok munkaerő-piaci helyzete 
Pistike frissen végzett az iskolában, ééss eellkkééppzzeellééssee ssiinnccss,, 
hhooggyy...
Mi ebben segítünk a fiataloknak! 
C E I P E S H u n g a r y 
E g y e s ü l e t
HOGYAN?
Munkaerő-piaci 
információnyújtás
Álláskeresési egyéni 
tanácsadás 
Karriermenedzsment 
tréning
Prezentációs technikák TÁRGYALÁSTECHNIKA 
Asszertív kommunikáció 
öNISMERET 
Konfliktuskezelés 
Készségfejlesztő tréningek...
MUNKAPRÓBA
Munkaköri környezetbe való 
beilleszkedés segítése
ÖNKÉNTES MUNKA 
EVS
Kompetencia értékelés 
Visszajelzés 
Nyomonkövetés 
Visszacsatolás
A folyamat eredménye
A C E I P E S N E T W O R K 
A C E I P E S N E T W O R K , e g y e u r ó p a i g l o b á l i s n o n - p r o f i t s z e r...
A C E I P E S H U N G A R Y E g y e s ü l e t r ő l 
 A C E I P E S N e t w o r k t a g j a 
 2 0 1 1 v é g é n a l a k ...
R E L E V Á N S T E V É K E N Y S É G E I N K 
 K a r r i e r m e n e d z s m e n t k é p z é s f i a t a l á l l á s k e...
A Z I R O D Á N K K É P E K B E N
K Ö S Z Ö N Ö M A F I G Y E L M E T !
K A P C S O L A T 
C E I P E S H u n g a r y E g y e s ü l e t 
H u n g a r y 4 2 7 4 
D e b r e c e n , N y í l u . 9 7 ....
Ifjúsági Karrier Központ Tékenysége és bemutatása/ Presentation of CEIPES Hungary
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Ifjúsági Karrier Központ Tékenysége és bemutatása/ Presentation of CEIPES Hungary

320 Aufrufe

Veröffentlicht am

Ifjúsági Karrier Központ Tékenysége és bemutatása/ Presentation of CEIPES Hungary

Veröffentlicht in: Karriere
 • Als Erste(r) kommentieren

Ifjúsági Karrier Központ Tékenysége és bemutatása/ Presentation of CEIPES Hungary

 1. 1. Innovatív munkaerő-piaci szolgáltatások gyakorlata az Ifjúsági Karrier Központban
 2. 2. h t t p : / / h u . e u r o n e w s . c o m / 2 0 1 3 / 1 0 / 2 1 / a b s z u r d - d o l o g - s z a m u k r a - h o g y - v a n n a k - j o g a i k
 3. 3. Fiatalok munkaerő-piaci helyzete Pistike frissen végzett az iskolában, ééss eellkkééppzzeellééssee ssiinnccss,, hhooggyy hhooggyyaann ttoovváábbbb aa mmuunnkkaaeerrőő--ppiiaaccoonn……
 4. 4. Mi ebben segítünk a fiataloknak! C E I P E S H u n g a r y E g y e s ü l e t
 5. 5. HOGYAN?
 6. 6. Munkaerő-piaci információnyújtás
 7. 7. Álláskeresési egyéni tanácsadás Karriermenedzsment tréning
 8. 8. Prezentációs technikák TÁRGYALÁSTECHNIKA Asszertív kommunikáció öNISMERET Konfliktuskezelés Készségfejlesztő tréningek (hazai és nemzetközi)
 9. 9. MUNKAPRÓBA
 10. 10. Munkaköri környezetbe való beilleszkedés segítése
 11. 11. ÖNKÉNTES MUNKA EVS
 12. 12. Kompetencia értékelés Visszajelzés Nyomonkövetés Visszacsatolás
 13. 13. A folyamat eredménye
 14. 14. A C E I P E S N E T W O R K A C E I P E S N E T W O R K , e g y e u r ó p a i g l o b á l i s n o n - p r o f i t s z e r v e z e t , a m e l y a z E u r ó p a i I f j ú s á g i A l a p í t v á n y ( E Y F ) t á m o g a t á s v a l j ö t t l é t r e C E I P E S N e t w o r k t a g s z e r v e z e t e i o r s z á g o n k é n t :  C E I P E S O l a s z o r s z á g  C E I P E S P o r t u g á l i a  C E I P E S T ö r ö k o r s z á g  C E I P E S B e l g i u m  C E I P E S M a g y a r o r s z á g  C E I P E S G ö r ö g o r s z á g
 15. 15. A C E I P E S H U N G A R Y E g y e s ü l e t r ő l  A C E I P E S N e t w o r k t a g j a  2 0 1 1 v é g é n a l a k u l t  D e b r e c e n i i r o d a  I f j ú s á g i K a r r i e r K ö z p o n t  A k k r e d i t á l t F e l n ő t t k é p z é s i I n t é z m é n y  I S O 9 0 0 1 - 2 0 0 8 m i n ő s é g i r á n y í t á s i r e n d s z e r  4 f ő m u n k a t á r s , 6 f ő g y a k o r n o k , 3 f ő ö n k é n t e s , 3 f ő t r é n e r , 6 f ő s z a k é r t ő
 16. 16. R E L E V Á N S T E V É K E N Y S É G E I N K  K a r r i e r m e n e d z s m e n t k é p z é s f i a t a l á l l á s k e r e s ő k r é s z é r e  M u n k a e r ő - p i a c i t a n á c s a d á s f i a t a l á l l á s k e r e s ő k é s m u n k a a d ó k r é s z é r e : M u n k a e r ő - p i a c i i n f o r m á c i ó n y ú j t á s , Á l l á s k e r e s é s i t e c h n i k á k ( e g y é n i é s c s o p o r t o s ) , M u n k a p r ó b a  M O B I L I T Á S I p r o g r a m o k  „ C E I P E S - X ” Ö n k é n t e s m u n k a k ö z é p i s k o l á s d i á k o k r é s z é r e  E D U C C A T E m e n t o r p r o g r a m  H e l y i m ű h e l y m u n k á k s z e r v e z é s e s z e k t o r o k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s e k e r ő s í t é s e c é l j á b ó l  H o s s z ú p á l y i I f j ú s á g i K l u b  L E O N A R D O P a r t n e r s h i p p r o j e k t  T Á M O P 2 . 6 . 2 . S z e r v e z e t f e j l e s z t é s  D E – A n d r a g ó g i a i g y a k o r n o k i p r o g r a m
 17. 17. A Z I R O D Á N K K É P E K B E N
 18. 18. K Ö S Z Ö N Ö M A F I G Y E L M E T !
 19. 19. K A P C S O L A T C E I P E S H u n g a r y E g y e s ü l e t H u n g a r y 4 2 7 4 D e b r e c e n , N y í l u . 9 7 . 0 0 3 6 3 0 3 9 6 5 8 5 4 in f o @ h u n g a r y . c e i p e s . o r g W e b : w w w . k a r r ie r d e b r e c e n . h u F a c e b o o k : C e i p e s H u n g a r y S k y p e : C e i p e s H u n g a r y

×