Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 43 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Weitere von دکتر سید هادی حسینی (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

pain neuropathophysiology

 1. 1. ‫داروشناسی‬ ‫و‬ ‫درد‬‫دندانپزشکی‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫فک‬ ‫های‬ ‫دردرمان‬ ‫درد‬ ‫فیزیولوژی‬ ‫نوروپاتو‬ ‫حسینی‬ ‫سیدهادی‬ ‫دکتر‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫فک‬ ‫جراحی‬ ‫متخصص‬ ‫از‬ ‫اسالیدها‬ ‫دانلود‬: http://www.slideshare.net/hadidezyan/
 2. 2. ‫چیست‬ ‫درد‬ ‫آسیب‬ ‫بافت‬ ‫بالقوه‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫ناخوشایند‬ ‫احساسی‬ ‫یا‬ ‫حسی‬‫یا‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫آزاد‬ ‫عصبی‬ ‫های‬ ‫پایانه‬ ‫تحریک‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫معموال‬‫گردد‬ ‫این‬‫رسانی‬ ‫آسیب‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫ها‬ ‫تحریک‬‫است‬
 3. 3. ‫درد‬ ‫علل‬(Causes of pain) ‫درد‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬ ‫تحریک‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫بعضی‬‫فیبرهای‬ ‫یا‬‫عبارتنداز‬ ‫درد‬: *‫عضالنی‬ ‫های‬ ‫اسپاسم‬ *‫های‬ ‫اسپاسم‬‫عروقی‬ *‫التهاب‬ *‫اعصاب‬ ‫گیرافتادن‬‫محیطی‬ *‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫با‬ ‫درارتباط‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫علتی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫بافت‬ ‫ضایعه‬: **‫ایسکمی‬(‫بافت‬ ‫خونرسانی‬ ‫کاهش‬) **‫بدنی‬ ‫شدید‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ **‫شدید‬ ‫دمای‬ ‫تغییرات‬ **‫بافت‬ ‫مستقیم‬ ‫ضایعه‬ **‫تومورها‬ **‫خونریزی‬ **‫خاص‬ ‫بیماری‬ ‫یک‬ ‫علت‬ ‫به‬ **‫عفونت‬ **‫ها‬ ‫چسبندگی‬ ‫و‬ ‫بافتی‬ ‫اسکار‬ **‫سوختگی‬‫ها‬
 4. 4. ‫درد‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گیرنده‬ ‫انواع‬ ‫برخی‬‫درد‬ ‫به‬ ‫حساس‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬ ‫از‬(‫نوسیسپتورها‬)‫انتهاهای‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫شامل‬ ‫هستند‬ ‫آزاد‬ ‫عصبی‬: *‫مکانیکی‬ ‫درد‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬(Mechanical nociceptor) ‫که‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫شدید‬ ‫مکانیکی‬ ‫فشار‬ ‫یا‬ ‫بافت‬ ‫مکانیکی‬ ‫آسیب‬ ‫به‬. *‫دما‬ ‫درد‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬(Thermal nociceptor) ‫تغییرات‬‫م‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫حساس‬ ‫دما‬ ‫شدید‬ ‫بسیار‬‫شوند‬ ‫ی‬: **‫گرما‬ ‫درد‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬(Heat nociceptor) **‫سرما‬ ‫درد‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬(Cold nociceptor) *‫شیمیایی‬ ‫درد‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬(Chemical nociceptor) ‫مواد‬ ‫به‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬ ‫مختلف‬ ‫شیمیایی‬. ‫برخی‬‫های‬ ‫آنزیم‬ ،‫ها،سروتونین‬ ‫پروستاگالندین‬ ،‫هیستامین‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مواد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫پتاسم‬ ‫های‬ ‫یون‬ ‫و‬ ‫کنین‬ ‫برادی‬ ،‫پروتئولیتیک‬.
 5. 5. ‫درد‬ ‫انواع‬(Types of pain) ‫درد‬‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫اصلی‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬: *‫حاد‬ ‫درد‬(Acute pain)‫سریع‬ ‫درد‬ ‫یا‬(Fast pain) *‫مزمن‬ ‫درد‬(Chronic pain)‫آهسته‬ ‫درد‬ ‫یا‬(Slow pain)
 6. 6. ‫حاد‬ ‫درد‬(Acute pain) ‫این‬‫و‬ ‫تیز‬ ،‫سوزنی‬ ‫درد‬ ‫چون‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫درد‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫نیز‬ ‫الکتریکی‬. ‫مدت‬‫ثانیه‬ ‫دهم‬ ‫یک‬ ،‫درد‬ ‫محرک‬ ‫یک‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫حاد‬ ‫درد‬ ‫ایجاد‬ ‫زمان‬ ‫است‬. ‫فیبرهای‬A-‫نقش‬ ‫حاد‬ ‫یا‬ ‫سریع‬ ‫درد‬ ‫هدایت‬ ‫در‬ ‫دلتا‬‫دارند‬ ‫مثال‬:‫بریدگی‬‫شوک‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تیز‬ ‫شئ‬ ‫یک‬ ‫رفتن‬ ‫فرو‬ ،‫پوست‬ ‫پوست‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫الکتریکی‬ ‫معموال‬‫شود‬ ‫نمی‬ ‫احساس‬ ‫درد‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫عمقی‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ‫در‬.
 7. 7. ‫مزمن‬ ‫درد‬(Chronic pain) ‫نام‬‫درد‬ ‫شامل‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫درد‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫است‬ ‫مبهم‬ ‫و‬ ‫آور‬ ‫تهوع‬ ،‫سوزشی‬ ،‫آهسته‬.‫از‬ ‫پس‬ ‫آهسته‬ ‫درد‬ ‫شروع‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫یا‬ ‫ثانیه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫درد‬ ‫محرک‬ ‫اثر‬. ‫از‬‫شدت‬ ،‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫آهسته‬ ‫درد‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫آن‬‫یابد‬. ‫فیبرهای‬C‫نقش‬ ‫آهسته‬ ‫درد‬ ‫انتقال‬ ‫در‬‫دارند‬. ‫درد‬‫پوست‬ ‫همانند‬ ‫بافتی‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تقریبا‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آهسته‬، ‫احشاء‬ ،‫مفاصل‬ ،‫عضالت‬(‫و‬ ‫ها‬ ‫کلیه‬ ،‫روده‬ ،‫قلب‬ ،‫معده‬)...‫ایجاد‬ ‫شود‬.
 8. 8. ‫فیبرهای‬ ‫توسط‬ ‫پیام‬ ‫انتقال‬ ‫سرعت‬A-‫حد‬ ‫مرکزی‬ ‫عصبی‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫دلتا‬‫ود‬ 15‫الی‬30‫است‬ ‫ثانیه‬ ‫در‬ ‫متر‬.‫فیبرهای‬C،‫میلین‬ ‫نداشتن‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫سرعتی‬‫دارند‬ ‫ثانیه‬ ‫در‬ ‫متر‬ ‫دو‬ ‫الی‬ ‫نیم‬.‫حاد‬ ‫درد‬(Acute pain)‫ازطریق‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خوانده‬ ‫نیز‬ ‫تیز‬ ‫و‬ ‫سوزنی‬ ،‫سریع‬ ‫درد‬ ‫که‬A- ‫گردد‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫دلتا‬.‫مزمن‬ ‫درد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آهسته‬ ‫درد‬(Chronic pain)‫فیبرهای‬ ‫توسط‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫نیز‬ ‫سوزشی‬ ‫و‬ ‫مبهم‬ ‫درد‬ ،C ‫یابد‬ ‫می‬ ‫انتقال‬.
 9. 9. ‫درد‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ،‫شود‬ ‫اعمال‬ ‫پوست‬ ‫به‬ ‫ناگهانی‬ ‫دردناک‬ ‫تحریک‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬: *‫فیبرهای‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫حاد‬ ‫سوزنی‬ ‫درد‬ ‫یک‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬A- ‫شود‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫نخاع‬ ‫به‬ ‫دلتا‬.‫عک‬ ،‫فیبرها‬ ‫این‬ ‫زیاد‬ ‫سرعت‬ ‫علت‬ ‫به‬‫س‬ ‫دور‬ ‫دردناک‬ ‫محرک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫فرد‬ ‫در‬ ‫سریع‬ ‫العمل‬ ‫کند‬. *‫که‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آهسته‬ ‫سوزشی‬ ‫درد‬ ،‫ثانیه‬ ‫چند‬ ‫الی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫نوع‬ ‫فیبرهای‬ ‫توسط‬ ‫نخاعی‬ ‫طناب‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫انتقال‬C‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬. ‫گردند‬ ‫می‬ ‫شدیدتر‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫آهسته‬ ‫سوزشی‬ ‫دردهای‬(‫درد‬ ‫مثال‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫اندام‬ ‫یا‬ ‫احشاء‬ ‫از‬ ‫ناشی‬.)‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫دردها‬ ‫این‬ ‫هستند‬ ‫تحمل‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬.
 10. 10. ‫درد‬ ‫پاتوفیزیولوژی‬ ‫و‬ ‫آناتومی‬ ‫نورو‬ Nociception:‫جراح‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫عصبی‬ ‫تحریک‬ ‫الکتریکی‬ ‫انتقال‬‫ت‬ ‫مغز‬ ‫در‬ ‫باالتر‬ ‫مراکز‬ ‫به‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫پایانه‬ ‫تحریک‬ ‫فاسیال‬ ‫کرانیو‬ ‫محدوده‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شیمیایی‬ ‫و‬ ‫ترمال‬ ‫و‬ ‫مکانیکال‬ ‫های‬ ‫مکانیسم‬ ‫با‬ ‫محیطی‬‫شود‬ ‫یا‬ ‫درد‬ ‫آوران‬ ‫رسپتورهای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫عصبی‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫پایانه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫نوزیسپتور‬
 11. 11. ‫آزاد‬ ‫عصبی‬ ‫های‬ ‫پایانه‬(Free nerve endings) ‫پایانه‬‫های‬‫هست‬ ‫میلین‬ ‫و‬ ‫کپسول‬ ‫فاقد‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬ ،‫آزاد‬ ‫عصبی‬‫که‬ ‫ند‬ ‫می‬ ‫یافت‬ ‫بدن‬ ‫نواحی‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫تقریبا‬‫شوند‬. ‫این‬‫دما‬ ،‫مکانیکی‬ ‫تحریکات‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫گیرنده‬(‫سرما‬ ‫یا‬ ‫گرما‬)‫مواد‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫مضر‬ ‫شیمیایی‬. ‫فیبر‬‫می‬ ‫انتقال‬ ‫مرکزی‬ ‫عصبی‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫درد‬ ‫آنها‬ ‫عصبی‬‫از‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫جلوگیری‬ ‫بافتی‬ ‫بیشتر‬ ‫آسیب‬‫گردد‬. ‫بنابراین‬‫نوس‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫درد‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬ ،‫آزاد‬ ‫عصبی‬ ‫انتهاهای‬‫یسپتور‬ (Nociceptor)‫شوند‬ ‫می‬ ‫نامیده‬.
 12. 12. ‫عصبی‬ ‫انتهاهای‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫بدن‬ ‫نواحی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫آزاد‬‫هستند‬ *‫پوست‬ *‫عضالت‬ *‫ها‬ ‫تاندون‬ *‫پریوست‬ *‫ها‬ ‫رباط‬ *‫مفصلی‬ ‫کپسول‬ *‫ها‬ ‫شریان‬ ‫جدار‬ *‫سروزی‬ ‫و‬ ‫مخاطی‬ ‫های‬ ‫غشاء‬ *‫احشاء‬(‫و‬ ‫صفراوی‬ ‫مجاری‬ ،‫بزرگ‬ ‫روده‬ ،‫باریک‬ ‫روده‬ ،‫معده‬ ،‫قلب‬ ‫مانند‬ ‫رحم‬) *‫مننژ‬(‫نخاع‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ‫های‬ ‫پرده‬) *‫پریوست‬ *‫جمجمه‬ ‫چادرینه‬ ‫و‬ ‫داس‬
 13. 13. ‫ط‬ ‫به‬ ‫پروتئولیتیک‬ ‫های‬ ‫آنزیم‬ ‫همانند‬ ‫شیمیایی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫بعضی‬‫ور‬ ‫موادی‬ ‫که‬ ‫درحالی‬ ،‫زنند‬ ‫می‬ ‫صدمه‬ ‫آزاد‬ ‫عصبی‬ ‫انتهاهای‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫ض‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫پروستاگالندین‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫کنین‬ ‫برادی‬ ‫چون‬‫ای‬ ‫ایعه‬ ‫آنها‬ ‫شدید‬ ‫بسیار‬ ‫تحریک‬ ‫موجب‬ ‫فقط‬ ،‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫گیرنده‬ ‫در‬‫می‬ ‫گردند‬.
 14. 14. ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫نخاعی‬ ‫طناب‬ ‫از‬ ‫درد‬ ‫فیبرهای‬ ‫مسیر‬ ‫مرکزی‬ ‫عصبی‬(CNS) ‫دو‬‫نوع‬‫فیبر‬‫درد‬A-‫دلتا‬‫و‬C،‫پیام‬‫های‬‫درد‬‫را‬‫از‬‫اندام‬‫های‬،‫فوقانی‬ ،‫تحتانی‬‫تنه‬‫و‬‫احشاء‬‫یا‬‫اندام‬‫های‬‫داخلی‬(‫به‬‫غیر‬‫از‬‫فیبرهای‬‫در‬‫دی‬ ‫که‬‫ازطریق‬‫اعصاب‬‫مغزی‬‫منتقل‬‫می‬‫شوند‬)‫به‬‫گانگلیون‬‫های‬‫ری‬‫شه‬ ‫خلفی‬‫نخاع‬‫ارسال‬‫می‬‫کنند‬. ‫این‬‫فیبرها‬‫در‬‫نخاع‬‫به‬‫طرف‬‫باال‬‫یا‬‫پایین‬‫می‬‫روند‬(‫یک‬‫الی‬‫س‬‫ه‬ ‫سگمان‬‫نخاعی‬‫و‬‫در‬‫راه‬‫خلفی‬‫جانبی‬‫لیسوئر‬). ‫فیبرهای‬‫درد‬‫درنهایت‬‫در‬‫شاخ‬‫خلفی‬(Posterior horn)‫نخاع‬ ‫پایان‬‫می‬‫یابند‬.
 15. 15. ‫نوزیسپتیو‬ ‫آوران‬ ‫نورون‬ ‫خلفی‬ ‫ریشه‬ ‫گانگلیون‬ ‫مدوالری‬ ‫یا‬ ‫اسپاینال‬ ‫خفی‬ ‫شاخ‬ ‫مقابل‬ ‫صعودی‬ ‫نورون‬ ‫تاالموس‬ ‫سوماتوسنسورس‬ ‫کورتکس‬ ‫لیمبیک‬ ‫سیستم‬
 16. 16. ‫درد‬ ‫فیبرهای‬(Pain fibers) ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫عوامل‬ ‫توسط‬ ‫آزاد‬ ‫عصبی‬ ‫پایانه‬ ‫تحریک‬(‫نو‬‫رون‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫مقابل‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫نخاع‬ ‫در‬ ‫مغز‬ ‫به‬ ‫صعود‬ ‫جهت‬ ‫دوم‬:) ‫دو‬‫گیرنده‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پیام‬ ‫انتقال‬ ‫جهت‬ ‫عصبی‬ ‫فیبر‬ ‫نوع‬‫های‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آزاد‬ ‫عصبی‬ ‫انتهاهای‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫حسی‬: *‫فیبرهای‬A-‫هستند‬ ‫ظریف‬ ‫میلین‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫دلتا‬ *‫فیبرهای‬C‫اند‬ ‫میلین‬ ‫بدون‬ ‫که‬
 17. 17. ‫فیبرهای‬ ‫مسیر‬A-‫مرکزی‬ ‫عصبی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫دلتا‬ (CNS) ‫فیبرهای‬A-‫المیناهای‬ ‫در‬ ‫دلتا‬I‫و‬V‫می‬ ‫پایان‬ ‫خلفی‬ ‫شاخ‬‫یابند‬. ‫المینای‬I‫ای‬ ‫حاشیه‬ ‫تیغه‬ ‫همان‬(‫مارژینال‬)‫است‬. ‫المیناهای‬I‫و‬V‫سریع‬ ‫درد‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫با‬ ‫درارتباط‬(‫حاد‬)‫هستند‬. ‫مسیر‬‫فیبرهای‬A-‫مرکزی‬ ‫عصبی‬ ‫دستگاه‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫دلتا‬ ‫اسپاینوتاالمیک‬ ‫راه‬ ‫ازطریق‬(‫قدامی‬ ‫دستگاه‬-‫جانبی‬)‫می‬ ‫صورت‬ ‫گیرد‬. ‫بنابراین‬‫ک‬ ‫می‬ ‫تقاطع‬ ‫نخاع‬ ‫در‬ ‫ابتدا‬ ،‫صعود‬ ‫جهت‬ ‫فیبرها‬ ‫این‬ ،‫نند‬(‫به‬ ‫دومین‬ ‫عنوان‬‫نورون‬) ‫مسیر‬‫درد‬ ‫فیبرهای‬ ‫اکثر‬A-‫تشکیالت‬ ‫به‬ ‫نخاع‬ ‫در‬ ‫تقاطع‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دلتا‬ ‫مشبک‬(Reticular formation)‫مغزی‬ ‫تنه‬‫است‬. ‫برخی‬‫قشر‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫تاالموس‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫فیبرها‬ ‫از‬‫می‬ ‫مغز‬ ‫روند‬.
 18. 18. ‫فیبرهای‬A-‫نواحی‬ ‫به‬ ‫مشبک‬ ‫تشکیالت‬ ‫از‬ ‫دلتا‬‫ز‬‫یر‬ ‫روند‬ ‫می‬: *‫تاالموس‬ *‫هیپوتاالموس‬ *‫می‬ ‫بطن‬ ‫اطراف‬ ‫عناصر‬ ‫با‬ ‫درارتباط‬ ‫که‬ ‫دیانسفالون‬ ‫دیگر‬ ‫نواحی‬‫انی‬ (‫سوم‬ ‫بطن‬)‫است‬ *‫مخ‬
 19. 19. ‫فیبرهای‬ ‫مسیر‬C‫مرکزی‬ ‫عصبی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ (CNS) ‫این‬‫المیناهای‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫فیبرها‬II‫و‬III‫مربوط‬ ‫که‬ ‫روند‬ ‫می‬ ‫نخاع‬ ‫خلفی‬ ‫شاخ‬ ‫است‬ ‫آهسته‬ ‫درد‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫به‬. ‫المینای‬II‫ژالتینی‬ ‫ماده‬ ‫همان‬(Substantia gelatinosa)‫است‬.‫سپس‬ ‫کو‬ ‫فیبرهای‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫نورون‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫ازطریق‬ ‫ها‬ ‫سیگنال‬ ‫بیشتر‬‫تاه‬ ‫المینای‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫هستند‬V‫گردند‬ ‫می‬ ‫ختم‬. ‫از‬‫المینای‬V‫هستند‬ ‫بلند‬ ‫های‬ ‫آکسون‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫نورون‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫مقابل‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫نخاع‬ ‫در‬ ‫ابتدا‬ ‫ها‬ ‫آکسون‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫داده‬ ‫سیناپس‬‫راه‬ ‫در‬ ‫اسپاینوتاالمیک‬(‫قدامی‬ ‫سیستم‬-‫جانبی‬)‫آن‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫سیر‬‫در‬ ‫ها‬ ‫مشبک‬ ‫تشکیالت‬(RF)‫می‬ ‫پایان‬ ‫مغزی‬ ‫تنه‬‫یابند‬. ‫البته‬‫همان‬ ‫از‬ ‫روند‬ ‫نخاع‬ ‫مقابل‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫فیبرها‬ ‫از‬ ‫اندکی‬‫طرف‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫صعود‬ ‫مغز‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫نخاع‬. ‫تاال‬ ‫به‬ ‫روند‬ ‫می‬ ‫مشبک‬ ‫تشکیالت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫فیبرهایی‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬‫موس‬ ‫م‬ ‫دیگر‬ ‫نواحی‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ‫قشر‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سپس‬ ‫که‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬‫غزی‬ ‫روند‬ ‫می‬.
 20. 20. ‫خالصه‬ ‫بطور‬: ‫الیاف‬A‫دلتا‬: ‫باشند‬ ‫می‬ ‫میلینه‬ ‫کمتر‬ ‫دارند‬ ‫زیاد‬ ‫قطر‬ ‫دارند‬ ‫زیاد‬ ‫عمل‬ ‫سرعت‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫مکانیکال‬ ‫تحریک‬ ‫با‬ ‫اولیه‬ ‫بصورت‬ ‫شدن‬ ‫مشخص‬:‫تپشی‬ ‫و‬ ‫خنجری‬ ‫و‬ ‫شارپ‬ ‫حس‬ ‫با‬ (sharp.stabing.shooting)
 21. 21. ‫خالصه‬ ‫بطور‬: ‫الیاف‬C: ‫میلین‬ ‫بدون‬ ‫کم‬ ‫قطر‬ ‫با‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫پیام‬ ‫انتقال‬ ‫مبهم‬ ‫درد‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬
 22. 22. ‫درک‬‫درد‬ ‫مناطقی‬‫د‬ ‫نقش‬ ‫درد‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫مرکزی‬ ‫عصبی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬‫ارند‬ ‫عبارتنداز‬: *‫مشبک‬ ‫دستگاه‬(RF) *‫تاالموس‬ *‫مغز‬ ‫قشر‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫برخی‬ *‫مغز‬ ‫قشر‬ ‫حتی‬‫رو‬ ‫نمی‬ ‫ازبین‬ ‫درد‬ ‫خودآگاه‬ ‫درک‬ ‫جهت‬ ‫فرد‬ ‫توانایی‬ ،‫مغز‬ ‫قشر‬ ‫کامل‬ ‫انهدام‬ ‫درصورت‬‫د‬. ‫دارد‬ ‫درد‬ ‫کیفیت‬ ‫تغییر‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫مغز‬ ‫قشر‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫عقیده‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫برخی‬ ‫البته‬.
 23. 23. ‫خالصه‬ ‫بطور‬» ‫درجه‬ ‫های‬ ‫نورون‬2‫مسیر‬ ‫بوسیله‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ایمپالس‬ ‫درسال‬ ‫شاخ‬ ‫در‬ ‫برسد‬ ‫تاالموس‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫عبور‬ ‫مقابل‬ ‫صعودی‬ ‫اسپاینوتاالسمیک‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫سوماتوسنسوری‬ ‫کورتکس‬ ‫شامل‬ ‫باالتر‬ ‫مغزی‬ ‫مراکز‬ ‫به‬ ‫تاالموس‬ ‫از‬‫یستم‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫لیمبیک‬ ‫نکته‬: ‫ن‬ ‫مسیرهای‬ ‫بوسیله‬ ‫شود‬ ‫متاثر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ ‫ها‬ ‫ایمپالس‬ ‫این‬ ‫انتقال‬‫زولی‬ pain-modifying‫و‬ ‫میدبرین‬ ‫و‬ ‫کورتکس‬barainstem ‫درج‬ ‫صعودی‬ ‫الیاف‬ ‫مجاورت‬ ‫در‬ ‫خلفی‬ ‫شاخ‬ ‫در‬ ‫اصوال‬ ‫نزولی‬ ‫مسیرهای‬ ‫این‬‫ه‬ 2‫یابد‬ ‫می‬ ‫سیناپس‬ ‫ر‬ ‫درد‬ ‫حس‬ ‫انتقال‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ساپرس‬ ‫را‬ ‫تحریکی‬ ‫پیام‬ ‫انتقال‬‫می‬ ‫مهار‬ ‫ا‬ ‫کند‬
 24. 24. ‫کرانیو‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫درد‬ ‫حس‬‫ک‬ ‫می‬ ‫طی‬ ‫را‬ ‫مذکور‬ ‫مسیر‬ ‫همان‬ ‫مگزیلوفاسیال‬‫ند‬ ‫در‬ ‫درگیر‬ ‫خاص‬ ‫اعصاب‬ ‫اصلی‬ ‫اختالف‬ ‫از‬ ‫سطحی‬ ‫و‬ ‫ترانسمیشن‬CNS‫درآن‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫انتقال‬ ‫باالتر‬ ‫مغزی‬ ‫مراکز‬ ‫به‬ ‫ژمینال‬ ‫تری‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫درگیر‬ ‫اصلی‬ ‫عصب‬
 25. 25. ‫همچنین‬‫الیاف‬‫حسی‬‫آوران‬‫از‬‫اعصاب‬‫کرانیال‬‫شامل‬‫زوج‬‫های‬7‫و‬9‫و‬10‫و‬12 ‫و‬‫شاخه‬‫های‬‫اعصاب‬‫اسپاینال‬‫سرویکال‬‫فوقانی‬‫شامل‬C1‫و‬C2‫و‬C3‫نیز‬‫وجود‬ ‫دارند‬ ‫در‬‫حالی‬‫که‬‫در‬‫بقیه‬‫بدن‬‫ایمپالس‬‫ها‬‫از‬‫ریشه‬‫دورسال‬‫اسپاینال‬‫کورد‬‫عبور‬‫می‬‫کند‬ ‫در‬‫ناحیه‬‫کرانیوفاسیال‬‫اطالعات‬‫حسی‬‫از‬‫طریق‬‫ناحیه‬‫خاص‬‫در‬Brainstem‫با‬ ‫عنوان‬‫کمپلکس‬‫هسته‬‫ای‬‫حسی‬‫ساقه‬‫مغزی‬‫تری‬‫ژمینال‬(VBSNC)‫عبور‬‫میکنند‬ ‫این‬‫ناحیه‬‫دو‬‫طرفه‬‫و‬‫چند‬‫هسته‬‫ای‬‫می‬‫باشد‬‫و‬‫در‬Dorsolateral Brainstem ‫که‬‫از‬Pons‫به‬‫اسپاینال‬‫کورد‬‫سرویکال‬‫فوقانی‬‫امتداد‬‫می‬‫یابد‬  VNBC: Terigeminal Brainstem Sensory Nuclear Complex ‫در‬ ‫سیناپس‬ ‫از‬ ‫بعد‬VNBC‫به‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫روند‬ ‫می‬ ‫تاالموس‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ایمپالس‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫باالتر‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫درگیر‬ ‫مناطق‬ ‫از‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫همپنین‬ ‫ها‬ ‫ایمپالس‬Brainstem ‫برود‬ ‫کورد‬ ‫اسپاینال‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫رفلکسی‬ ‫مسیرهای‬ ‫در‬ ‫اتصاالت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫درد‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫وجوددارند‬ ‫نیز‬ ‫کننده‬ ‫مادیفای‬ ‫نزولی‬ ‫مسیر‬ ‫اینکه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬‫تاثیر‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬
 26. 26. ‫بعد‬‫از‬‫سیناپس‬‫در‬VNBC‫ایمپالس‬‫ها‬‫به‬‫سمت‬‫تاالموس‬‫می‬‫روند‬‫و‬‫از‬‫آنجا‬ ‫به‬‫مراکز‬‫باالتر‬‫هدایت‬‫می‬‫شوند‬ ‫ایمپالس‬‫ها‬‫همچنین‬‫می‬‫تواند‬‫به‬‫سمت‬‫یک‬‫سری‬‫از‬‫مناطق‬‫درگیر‬‫در‬ Brainstem‫و‬‫اسپاینال‬‫کورد‬‫برود‬ ‫برخی‬‫از‬‫اتصاالت‬‫در‬‫مسیرهای‬‫رفلکسی‬‫استفاده‬‫می‬‫شوند‬ ‫در‬‫نهایت‬‫اینکه‬‫مسیر‬‫نزولی‬‫مادیفای‬‫کننده‬‫نیز‬‫وجوددارند‬‫و‬‫حس‬‫درد‬‫ر‬‫ا‬‫تحت‬ ‫تاثیر‬‫قرار‬‫می‬‫دهند‬ ‫التهاب‬‫نیز‬‫نقش‬‫مهم‬‫در‬‫ایجاد‬‫درد‬‫بعد‬‫از‬‫درمان‬‫دارد‬ ‫مدیاتورهای‬‫التهابی‬‫شامل‬‫سایتوکاین‬‫یا‬‫ماده‬P‫و‬‫پروستوگالندین‬‫ها‬‫و‬ ‫لکوترین‬‫ها‬‫و‬‫کینین‬‫ها‬‫و‬‫هیستامین‬‫و‬‫سروتونین‬‫ها‬ ‫اثر‬‫آن‬: ‫با‬‫حساس‬‫کردن‬‫نازی‬‫سپتیو‬‫ها‬‫توسط‬‫پایین‬‫آوردن‬‫آستانه‬‫فعالسازی‬‫ن‬‫ورونی‬
 27. 27. ‫درد‬ ‫ارزیابی‬
 28. 28. ‫درد‬ ‫نوروفیزیولوژی‬ ‫ژمینال‬ ‫تری‬ ‫آناتومی‬ ‫زوج‬ ‫عصب‬ ‫توسط‬ ‫وصورت‬ ‫فک‬ ‫های‬ ‫درد‬ ‫عمده‬5‫شوند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫زوج‬5‫باشد‬ ‫می‬ ‫مغزی‬ ‫عصب‬ ‫بزرگترین‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دوم‬ ‫دسته‬ ‫های‬ ‫نورون‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫دسته‬ ‫های‬ ‫نورون‬ ‫شامل‬ ‫های‬ ‫نورون‬first order‫یا‬primary‫برعهده‬ ‫آوران‬ ‫وظیفه‬ ‫محیطی‬ ‫بصورت‬ ‫رسند‬ ‫می‬ ‫عصب‬ ‫های‬ ‫گانگلیون‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫های‬ ‫نورون‬second order‫هستند‬ ‫واقع‬ ‫باالتر‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫هسته‬ ‫یا‬ ‫رسند‬ ‫می‬ ‫عصب‬ ‫مرکزی‬ ‫هسته‬ ‫به‬ ‫الیاف‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ژمینال‬ ‫تری‬ ‫ای‬ ‫هسته‬ ‫کمپلکس‬Brainstem‫زیر‬ ‫اجزای‬ ‫دارای‬ ‫است‬ ‫واقع‬ ‫ا‬‫س‬‫ت‬: 1. chief main sensory nucleus 2. spinal treigeminal nucleuos oralis 3. spinal trigeminal nucleus interpolaris 4. spinal tregeminal nucleus caudalis: ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫هسته‬ ‫درد‬
 29. 29. ‫بعلت‬‫اینکه‬‫بسیاری‬‫از‬‫الیاف‬‫اعصاب‬‫د‬‫یگر‬ ‫به‬‫هسته‬‫عصب‬‫تری‬‫ژمینال‬‫وارد‬‫می‬‫شود‬ ‫می‬‫تواند‬‫عامل‬‫شیوع‬‫باالی‬‫درد‬‫های‬ ‫ارجاعی‬‫در‬‫فک‬‫و‬‫صورت‬‫باشد‬ ‫باالتر‬‫از‬‫آن‬‫الیاف‬‫هسته‬‫به‬‫سیستم‬‫تاال‬‫موس‬ ‫و‬‫رتیکوالر‬‫می‬‫روند‬‫و‬‫مسیر‬‫های‬ Trigemothalamic‫و‬ trigemoreticular‫را‬‫می‬‫سازند‬‫که‬ ‫وظیفه‬‫رساندن‬‫و‬‫تفسیر‬‫حواس‬‫توسط‬ ‫کورتکس‬‫مغز‬‫را‬‫برعهده‬‫دارند‬
 30. 30. ‫درد‬ ‫محیطی‬ ‫های‬ ‫مکانیسم‬ ‫فاکتورهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیتوکاین‬ ‫و‬ ‫نوروترانسمیترها‬ ‫شدن‬ ‫آزاد‬ ‫با‬ ‫درد‬‫آزاد‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫بافتی‬ ‫آسیب‬ ‫بعلت‬ ‫آعصاب‬ ‫و‬ ‫دیده‬ ‫آسب‬ ‫سلولهای‬ ‫از‬ ‫شده‬‫دهد‬ ‫شامل‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫درد‬ ‫بروز‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫التهابی‬ ‫مواد‬: ‫ها‬ ‫پروستوگالندین‬ ‫ماده‬P CGRP ‫اینترلوکین‬1‫و‬6 ‫کینین‬ ‫برادی‬ ‫هیستامین‬ ‫مذکور‬ ‫التهابی‬ ‫مواد‬‫پایانه‬ ‫به‬‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫عصبی‬ ‫های‬‫گذارند‬ ‫می‬ ‫حساس‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫محیطی‬ ‫اعصاب‬ ‫رسپتورهای‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫کنند‬
 31. 31. ‫محیطی‬ ‫عصبی‬ ‫الیاف‬ ‫نوروفیزیولوژی‬ ‫الیاف‬‫باشند‬ ‫می‬ ‫اولیه‬ ‫آواران‬ ‫اعصاب‬ ‫همان‬ ‫محیطی‬ ‫عصبی‬ ‫آ‬ ‫بودن‬ ‫میلینه‬ ‫و‬ ‫هدایت‬ ‫سرعت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫الیاف‬ ‫این‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬‫نها‬‫می‬‫باشد‬ A‫بتا‬:‫الیاف‬‫دارند‬ ‫باالیی‬ ‫انتقال‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫داری‬ ‫میلین‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫پایانه‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫را‬ ‫رسپتوری‬ ‫مکانو‬ ‫اطالعات‬ ‫الیاف‬ ‫این‬‫زیر‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫هستند‬ ‫پوست‬ ‫در‬ ‫که‬: meissner`s pacinian merkel`s ruffini ‫الیاف‬‫اند‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫دما‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫مخصوصا‬ ‫دیگر‬ A‫دلتا‬ ‫الیاف‬C
 32. 32. ‫مرکزی‬ ‫عصبی‬ ‫نوروفیزیولوژی‬ ‫مرکزی‬ ‫زایی‬ ‫حساسیت‬(Centeral Sensitization) ‫باالتر‬ ‫مراکز‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫محیطی‬ ‫دردهای‬ ‫انتقال‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫پدیده‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫عصبی‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫فک‬ ‫نوروپاتیک‬ ‫دردهای‬ ‫بروز‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫پدیده‬ ‫این‬‫ود‬
 33. 33. ‫صورتی‬ ‫دردهای‬ ‫ارزیابی‬ ‫اولیه‬ ‫معاینه‬ ‫بیمار‬ ‫اصلی‬ ‫مشکل‬ ‫موجود‬ ‫مشکل‬ ‫سابقه‬ ‫بررسی‬ ‫صورتی‬ ‫دردهای‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫پزشکی‬ ‫سابقه‬ ‫ارزیابی‬ ‫کلینیکی‬ ‫ارزیابی‬ ‫پاراکلینیکی‬ ‫های‬ ‫ارزیابی‬ ‫درد‬ ‫توصیف‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬
 34. 34. ‫درد‬ ‫ترمینولوژی‬
 35. 35. ‫درد‬ ‫پاتوفیزیولوژی‬
 36. 36. ‫نوروپاتیک‬ ‫و‬ ‫سندرمیک‬ ‫دردهای‬ ‫متعارف‬ ‫نا‬ ‫اشکال‬ ‫وصورت‬ ‫فک‬ ‫ارجاعی‬ ‫های‬ ‫درد‬ ‫با‬ ‫ارجاعی‬ ‫فاسیال‬ ‫میو‬ ‫دردهای‬Trigger Points ‫های‬ ‫درد‬TMJ(TDM) ‫موسکلواسکلتال‬ ‫دردهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫میالژی‬ ‫میالژی‬ MFP‫میوفاسیال‬ ‫درد‬ ‫بیماری‬ ‫آرترآلژی‬TM ‫تریژموواسکوالر‬ ‫دردهای‬ ‫میگرن‬ ‫شکل‬ ‫کالستر‬ ‫دردهای‬ ‫دردهای‬tension-type ‫صورتی‬ ‫دهانی‬ ‫نوروپاتیک‬ ‫دردهای‬ ‫تریژمینال‬ ‫های‬ ‫نورآلژی‬ CRPScomplex regional pain syndrome
 37. 37. ‫دردهای‬Trigger Points
 38. 38. ‫حسینی‬ ‫هادی‬ ‫سید‬
 39. 39. ‫سواالت‬ ‫نمونه‬ ‫ببرید‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫درد‬ ‫انواع‬ ‫چیست‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫پایانه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سپتور‬ ‫نوزی‬ ‫انها‬ ‫خصوصیات‬ ‫دردو‬ ‫انتقال‬ ‫فیبرهای‬ ‫انواع‬ ‫درد‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫دخیل‬ ‫مناطق‬ ‫است‬ ‫کدام‬ ‫درد‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫تریژمینال‬ ‫هسته‬ ‫اصلی‬ ‫قسمت‬ ‫ببرید‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫نوروپاتیک‬ ‫و‬ ‫ویسرال‬ ‫سوماتیک‬ ‫دردهای‬ ‫مشخصات‬ ‫ببرید‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫بروزدرد‬ ‫در‬ ‫دخیل‬ ‫التهابی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫آلودینی‬

×