Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Glenn Rivera(20)

Anzeige

Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx

 1. ISANG MAPAGPALAYANG ARAW!!! IKATLONG MARKAHAN – ARALING PANLIPUNAN 9 GLENN G. RIVERA JHS TEACHER
 2. PAGDARASAL
 3. BALITAAN Ano ang mga maiinit na balita na inyong napanood sa telebisyon, narinig sa radyo o nabasa sa dyaryo at maging sa Facebook? May ilan sa mga ito ang marahil ay nakasentro sa mga sumusunod: 1. Implasyon o pagtaas ng presyo ng mga bilihin 2. Kalagayan ng ekonomiya 3. Mga pangunahing lakad o aktibidad ng pangulo 4. Viral videos and personalities 5. Showbiz
 4. PAGBABALIK-ARAL AVERAGE LEARNERS 1. Ano ang dalawang panukat sa pambansang kita? Ibigay ang kanilang kahulugan. ADVANCED LEARNERS 1. Sabihin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng GNI at GDP. GDP GNI GDP GNI
 5. PAGBABALIK-ARAL •Natutuhan natin na ang dalawang panukat sa pagsulong ng eknomiya ay ang GDP at GNP. •Ang GDP ay Gross Domestic Product na sinusukat ang kabuuang kita ng mga mamamayan ng bansa sa loob nito sa buong taon o kwarter. •Samantala ang GNI/GNP ay kabuuang produkto sa buong taon ng mamamayang Pilipino at dayuhan sa loob at labas ng Pilipinas.
 6. LARAWAN SURI! M_N_G_G_W_ P_G_I_P_K
 7. LARAWAN SURI! P_R_ P_G_O_S_M_
 8. LARAWAN SURI! MANGGAGAWA PAGIIMPOK
 9. LARAWAN SURI! PERA PAGKONSUMO
 10. MGA KATANUNGAN: 1. Anu-ano ang mga nabuong konsepto sa word puzzle? 2. May kaugnayan ba ang mga ito sa buhay ng tao? 3. Bakit mo nasabi ang mga ito?
 11. PAGHAHABI SA LAYUNIN •Narinig mo na ba ang magulang mong nag-dialogue nang ganito: •“Saka ko na ibibigay yung hinihingi mo pagdating ng sweldo” o kaya’y “tiis-tiis muna wala pang pera ang tatay niyo, sa makalawa pa ang sweldo.”
 12. PAGHAHABI SA LAYUNIN •Ano kaya ang ibig ipahiwatig nito? •Ibig lamang sabihin nito na sakto lamang ang kita ng magulang ninyo sa pang araw-araw na pangangailangan. Samakatwid, wala kayong ipon! Madalas, iisa lang ang napupuntahan ng kita ng isang tao, ang pagkonsumo. Hindi natin alintana na maliban sa pagkonsumo mayroon pang isang bagay na maaari nating gawin sa ating kita na higit na kapaki-pakinabang, ito ay ang pag-iimpok. Ang layunin ng ating gawain ngayong araw ay ang mga sumusunod:
 13. MGA LAYUNIN Inaasahang ang mga mag-aaral ay: 1. Natatalakay ang ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag-iimpok; 2. Nasusuri ang nakapaloob sa seven (7) Habits of a Wise Saver; at 3. Natataya ang kahalagahan ng tamang pagbabadyet at pag-iimpok.
 14. PAGPAPAKITA NG BIDYO Pagpapakita ng “video presentation:” “Ipon-Ipon Din: A Savings Video (W/ English Subtitles)” Sanggunian: https://www.youtube.com/watch?v=diuslre8gq
 15. PAG-UUGNAY NG MGA HALIMBAWA Suriin natin ang graph kaugnay ng mga salitang hinulaan mula sa naunang gawain. Ano ang inyong masasabi ukol sa graph na ito? I P O N K U R Y E N T E T U B I G P A G K A I N
 16. HALIMBAWA NG FAMILY BUDGET
 17. MGA PAMPROSESONG TANONG 1. Ano ang ipinapahiwatig ng grap? 2. Bakit mahalaga ang pag-iimpok? 3. Sadya nga bang mahirap ang mag- impok dahil maliit ang kita? 4. Saan dapat inilalagak ang pera o savings ? Bakit? I P O N K U R Y E N T E T U B I G P A G K A I N
 18. MGA KASAGUTAN 1. Makikita natin sa grap na ang ipon ay ginugugulan madalas ng maliit na halaga ng mga pamilya. Samantalang mas malaki ang gastos na inilalaan sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng kuryente, tubig at pagkain. I P O N K U R Y E N T E T U B I G P A G K A I N
 19. MGA KASAGUTAN 2. Mahalaga na may naimpok na pera ang pamilya sapagkat ang halagang ito ang maaaring igugol sa mga kagustuhan o luxury at maging sa mga hindi inaasahang pangyayari o gastos (emergency fund) tulad halimbawa ng sakuna o pagkakasakit. I P O N K U R Y E N T E T U B I G P A G K A I N
 20. MGA KASAGUTAN 3. Sadyang mahirap talaga ang pag-iimpok kapag huli nang naitatabi ang perang dapat impukin. Sa katunayan, dapat nauuna ang pagtatabi ng perang iniipon galing sa kita sa hanapbuhay, trabaho o negosyo bago pa gumastos para sa mga pangangailangan o kagustuhan. Kahit pa maliit ang kita, kung nakasanayan na ang pag-iimpok ay magkakaroon talaga ng sapat na ipon. I P O N K U R Y E N T E T U B I G P A G K A I N
 21. MGA KASAGUTAN 4. Sa bangko at sa iba pang financial intermediaries, tulad ng mga kooperatiba, mutual funds, Modified Pag-Ibig Savings 2 (MP2), tayo dapat mag-ipon dahil ito lamang ang mga institusyon na may sapat na kakayahan para pangalagaan at palaguin ang ating pera sa pamamagitan ng tubo, interes at dibidendo. Kung itatago natin ito sa bahay o alkansiya, hindi ito lalago. Maaari pa itong makadagdag sa implasyon at magkakaroon ng kakulangan sa suplay ng salapi sa pamilihan. Subalit kung nasa financial intermediaries, ito ay babalik sa pamilihan. I P O N K U R Y E N T E T U B I G P A G K A I N
 22. PAGTALAKAY NG BAGONG KONSEPTO AT PAGLALAHAD NG BAGONG KASANAYAN #1 Paano tayo magiging matalino sa pag-iimpok? Magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin kayo sa __________ pangkat. May tekstong ibibigay sa bawat pangkat. Ngayon, susuriin ninyo kung papaano makatutulong ang Habits of a Wise Saver at ipaliliwanag ng kinatawan ng bawat pangkat gamit ang graphic organizer ang inyong mga kasagutan.
 23. RUBRIKS SA PANGKATANG GAWAIN Pamantayan 5 Napakagaling 4 Magaling 3 Medyo Magaling 1 Kailangan ng pag- unlad Kabuuan Mga Sagot X2 Lahat ng mga sagot ay tama May isang (1) mali May dalawang (2) mali May tatlo (3) o higit pang mali Ang Pagkakasulat X2 Malinis at walang bura ang kanilang ginawa Malinis ngunit may isa (1) hanggang tatlong (3) bura ang kanilang ginawa Malinis ngunit may apat (4) hanggang anim (6) na bura ang kanilang ginawa May pito (7) o higit pang bura ang kanilang ginawa Pag-uulat X2 Naiulat ang lahat ng mga mahahalagang detalye Halos lahat ng mga mahahalagang detalye ang naiulat Kaunti lang sa mga mahahalagang detalye ang naiulat Hindi naiulat ang lahat ng mga mahahalagang detalye Kabuuan
 24. SIPNAYAN
 25. SIPNAYAN 1. ARIOLA 2. BAILE 3. BANTILLO 4. AGANAN 5. ALBAO 6. AMISOLA 7. BALLARES 8. SALUBRE
 26. PULOT-GATA
 27. PULOT-GATA 1. DELA CRUZ 2. DOCOG 3. DU 4. BASAS 5. COMEDIA 6. CORNAL 7. DILAO
 28. KARUMATA
 29. KARUMATA 1. MORAN 2. PLACER 3. POLDO 4. ENDRINA 5. GRONA 6. KANEKO 7. PASTOR 8. VALENCIA
 30. BATLAG
 31. BATLAG 1. RAÑOLA, B 2. RAÑOLA, E 3. REDOBLADO 4. ZURBITO, M 5. REY 6. ROMANO 7. ROSERO 8. ZURBITO, T
 32. PANGKATANG GAWAIN Habits of a Wise Saver 1 3 5 7 2 4 6
 33. RUBRIKS SA PAGSAGOT SA PAGTATAYA Pamantayan 5 Napakagaling 4 Magaling 3 Medyo Magaling 1 Kailangan ng pag- unlad Kabuuan Nilalaman Kumpleto at wasto ang lahat ng detalyeng nakasaad sa ulat Wasto ang mga detalyeng nakasaad sa ulat May ilang detalye na hindi dapat isama sa ulat Maraming kakulangan sa nilalaman ng ulat Presentasyon Organisado at sinuring mabuti ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya o kaisipan Maayos ang pagkakalahad ng mga detalye Hindi gaanong maayos ang nailahad na ulat Hindi gaanong maunawaan ang nilalaman ng ulat Wastong Baybay at Bantas Tama ang pagkakabaybay at paggamit ng mga bantas Tama ang baybay ngunit may ilan na hindi nagamit nang wasto ang mga bantas Tama ang mga bantas ngunit may ilang kamalian sa baybay Hindi wasto ang baybay at gamit ng mga bantas Kabuuan
 34. SEVEN (7) HABITS OF A WISE SAVER: 7 Habits of a Wise Saver Kahalagahan 1 2 3 4 5 6 7
 35. PANGKATANG GAWAIN PAG-UULAT NG BAWAT PANGKAT
 36. SEVEN (7) HABITS OF A WISE SAVER: 7 Habits of a Wise Saver Kahalagahan 1 Kilalanin ang iyong bangko 2 Alamin ang produkto ng iyong bangko 3 Alamin ang mga serbisyo at mga bayarin sa iyong bangko 4 Ingatan ang iyong bank records at siguraduhing up-to-date 5 Makipagtransaksyon lamang sa loob ng bangko at awtorisadong tauhan nito 6 Alamin ang tungkol sa PDIC deposit insurance 7 Maging maingat!
 37. PAGLALAHAD NG BAGONG KONSEPTO AT PAGLALAHAD NG BAGONG KASANAYAN #2 Pagsusuri at bukas na talakayan tungkol sa Habits of a Wise Saver 1. Bakit kailangan nating kilalanin ang ating bangko? 2. Kailangan bang malaman ang nilalaman ng kontrata mo sa bangko? 3. Ano ang ibig sabihin ng confidentiality at ATM? 4. Ano ang ginagampanang papel ng PDIC, SEC, at BSP?
 38. PAGLINANG SA KABIHASAAN (TUNGO SA FORMATIVE ASSESSMENT) #3 Ngayon lalo pa nating linangin ang ating nalaman sa mga tinalakay. Punan ng impormasyon ang talahanayan: PERA Ano ang Pera? KITA Saan nanggagaling ang kita? PAGKONSUMO Ano ang pagkonsumo? PAG-IIMPOK Paano tayo nag-iimpok? FINANCIAL INTERMEDIARIES Ano ang papel ng Financial Intermediaries? PDIC Ano ang tungkulin ng PDIC? INTEREST Paano tumatanggap ng interes ang nag-iimpok?
 39. PAGLALAPAT NG ARALIN SA PANG ARAW- ARAW NA BUHAY Alin ang angkop o nararapat na pormula sa pag-iimpok? Pangatwiranan ang iyong napili. Pormula 1 Income – Expenses = Savings Pormula 2 Income – Savings = Expenses
 40. PAGLALAPAT NG ARALIN SA PANG ARAW- ARAW NA BUHAY 1. Ilan sa inyo ang nag-iimpok? Maaari bang itaas ang kanang kamay? Ngayon, ilang bahagdan o porsiyento sa inyo ang nag-iimpok? Ilang posiyento rin ba ang inyong naiimpok mula sa inyong kita o baon kada buwan? Paano ka nag-iimpok at bakit? (INTEGRATION: M5ns-llla-140 – week 1 and 2 – solves routine and non- routine problems involving percentage using appropriate strategies and tools; m6ns-llc-142 – week 3 – finds the percentage or rate or percent in a given problem)
 41. PAGLALAPAT NG ARALIN SA PANG ARAW- ARAW NA BUHAY 2. Anu-ano ang mga bagay na pinahahalagahan ng isang taong nag- iimpok dahil sa hanapbuhay o maging sa pagnenegosyo? Paano mo isinasabuhay ang mga ito? (INTEGRATION: Esp9kp-llle-12.1/1.2 – week 5 – natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok)
 42. PAGLALAPAT NG ARALIN SA PANG ARAW- ARAW NA BUHAY 3. Ano ang mga bagay na nagawa mo na ukol sa pagbabadyet ng iyong sariling kita at gastusin, lalo na kung ikaw ay may hanapbuhay, trabaho o negosyong ginagawa? Paano ka nagbabadyet? (INTEGRATION: TLE7/TLE8 week 2 – use calculations involving fractions, percentage, and mixed numbers to complete workplace tasks; CS_ICT11/12-ictpt-llm-p18 – weeks 2-4 savings and financial literacy drives; abm_bf12-ivo-p-27 – week 3-4 – illustrate the money management cycle and give examples of sound practices in earning, spending, saving, and investing money; tle6he-0b-3 – week 1 – allocates budget for basic and social need and savings/emergency budget such as health, house repair)
 43. PAGLALAHAT NG ARALIN Kumpletuhin ang concept map ng mga salita na nagpapahiwatig sa kahalagahan ng pag-iimpok. Isang salita lamang sa bawat bilog. Pag- iimpok
 44. PAGTATAYA NG ARALIN Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay TAMA o MALI. Ipaliwanag ang sagot at sabihin kung PAANO ang proseso upang ang bawat aytem ay magiging tama sa paningin ng nakararami. 1. Ang perang naimpok sa bangko ay kumikita ng interes. 2. Kapag nagsara ang bangko, ang perang naimpok ay hindi na makukuha. 3. Ang gastos ng tao ay dapat nakabatay sa matalinong pagdedesisyon sa kaniyang kita. 4. Mahalaga ang may ipon para may magagamit kung kinakailangan. 5. Hindi masama ang pagiging impulse buyer dahil nasusunod mo ang uso at gusto mo.
 45. TAKDANG-ARALIN 1. Tanungin ang mga magulang o tagapag-gabay ukol sa badyet ng inyong pamilya. 2. Gumawa ng chart ng badyet ng inyong pamilya na nagpapakita ng mga nakalaang pondo o pera sa bawat aytem na kanilang babanggitin. Halimbawa: pagkain, tubig, tirahan, mga kasuotan o damit, pamasahe, kuryente, LPG o panggatong, mga espesyal na bayarin, mga kagustuhan o luxury items, ipong pera, mga gamot at bayarin sa ospital, mga kagamitan sa pag-aaral, atbp.
 46. MGA SANGGUNIAN 1. BE-LCP most essential learning competencies (melcs) pahina 54 2. Ekonomiks, araling panlipunan modyul para sa mag-aaral, pahina 259-268 3. Gawaing Pagkatuto Bilang 6, Pag-iimpok at Pamumuhunan 4. Ekonomiks, araling panlipunan modyul para sa mag-aaral, (bagong edisyon), pahina 287- 301 5. LRMDS sample daily lesson log - ugnayan ng pangkalahatang kita, pag-iimpok at pagkonsumo 6. LRMDS teacher’s guide o gabay sa pagtuturo yunit 3 - ugnayan ng pangkalahatang kita, pag-iimpok at pagkonsumo 7. Prototype and contextualized daily lesson plan (dlps) araling panlipunan 9 (ikatlong markahan), pahina 23-27

Hinweis der Redaktion

 1. Isang mapagpalaya at magandang hapon mga bata. Handa na ba kayo para sa ating talakayan sa araw na ito? Kung gayon, maging bagay tayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng paglilinis sa ating paligid upang maging kaaya-aya ang ating silid-aralan.
 2. Bago ang lahat, atin munang ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon at sabay-sabay na manalangin sa pamamagitan ng pangunahing panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus.
 3. Sa puntong ito ay titingnan natin kung may liban ba sa ating klase. Meron ba? Kung wala naman ay magpatuloy na tayo sa ating aralin sa araw na ito. Balitaan muna tayo. Magaling! Tatlong bagsak!
 4. Para sa pagbabalik-aral, hahatiin ko kayo sa dalawang uri, ang average learners at advanced learners. Bale, dalawa lang sa ngayon. Pero sa nakasanayan talaga ay mayroong tatlong klasipikasyon: ang mga ito ay ang slow learners, average learners at fast o advanced learners. So, simple lamang, ang gustong sagutan ang tanong para sa average learners, yon lang ang sasagot at sasagutan ninyo. Samantalang ang maiibigan naman ang para sa advanced learners, yon ang sasagutan ninyo.
 5. Ang GNI nga o sa ibang termino ay GNP o Gross National Product ay tumutukoy sa Gross National Income. Ang kaibahan ng dalawa ay nakasentro sa kung saan ginagawa ang mga produkto, kung sa loob lamang ng Pilipinas o sa labas.
 6. Sa ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain para sa ating pagganyak. Suriin ninyo ang mga larawan na ibabahagi ko at sagutan ang word puzzle na kasunod ng bawat larawan. Para sa unang larawan. Ano kaya ito? Monggo? Magaling! Mayroon kang cloud-9. Bigyan ng jacket yan! Joke lang. Hehehe. Sa ikalawang larawan. PiggyOink? PiggyBank? Ano kaya? Magaling! Bigyan ng cloud-9!
 7. Sa ikatlong larawan. Ano kaya ito? So Pare, Pari? Magaling! Bigyan ng Cloud-9! Sa ikaapat na larawan, ano kaya ito? Pagpasmo? Pagkonsumo. Magaling! Bigyan ng cloud-9 yan!
 8. Sa ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain para sa ating pagganyak. Suriin ninyo ang mga larawan na ibabahagi ko at sagutan ang word puzzle na kasunod ng bawat larawan. Para sa unang larawan. Ano kaya ito? Monggo? Magaling! Mayroon kang cloud-9. Bigyan ng jacket yan! Joke lang. Hehehe. Sa ikalawang larawan. PiggyOink? PiggyBank? Ano kaya? Magaling! Bigyan ng cloud-9!
 9. Sa ikatlong larawan. Ano kaya ito? So Pare, Pari? Magaling! Bigyan ng Cloud-9! Sa ikaapat na larawan, ano kaya ito? Pagpasmo? Pagkonsumo. Magaling! Bigyan ng cloud-9 yan!
 10. May apat na konsepto na nabuo. Malapit nga ang mga ito sa ating sarili at mga buhay-buhay. Ang pagiging manggagawa ay ang ating mga pinagkukunan ng kita o bread and butter. Lahat tayo ay mga manggagawa sa iba’t ibang paraan. Maging mga housewife o nanay ay itinuturing na ngayon na mga manggagawa sa tahanan. May mga panukala pa nga na bigyan sila ng suweldo. Ang pag-iimpok ay bahagi ng ating badyet sa bawat tahanan. Ang pera ay mahalaga sa atin. Sabi pa nga buti pa ang pera may tao pero ang tao, walang pera. Tama.hehe. At ang ikaapat ay pagkonsumo. Lahat tayo ay kumukunsumo. Hindi ito mawawala sa atin. Kung ang gobyerno nga ay kumukunsumo, tayo pa kaya? Kung may mga bagay na hindi mawawala sa mundo, yan ay ang tatlong bagay na kinapapalooban ng pagbabago, pagbubuwis at pagkonsumo.
 11. Baguhin ang boses.
 12. Hintayin munang sumagot ang mga mag-aaral. Elaborate.
 13. May tanong ba ukol sa mga layuning nabanggit?
 14. Magtanong ukol sa video. Ano ang napansin ninyo? Ano ang binibigyang-diin sa video na inyong napanood? Tama ba ang mga nakasaad sa video? Bakit?
 15. Tingnang mabuti ang graph. Ano ang napapansin niyo?
 16. Mayroon din ba kayong badyet? Ako, meron. iSaveMoney Application o App. Sa Dimasalang, may isang teacher na nagbahagi sa isa naming Financial Literacy Seminar na meron siyang mahiwagang mga sobre. Ipaliwanag. Ipon ang pinakamadalas na maliit ang laman. Bakit? Dito ay makikita natin ang integrasyon ng leksiyon sa Mathematics at TLE.
 17. Tingnan uli nang mabuti ang graph. Sagutin natin ang mga katanungan. Hintayin ang mga sagot ng mga mag-aaral.
 18. Elaborate.
 19. Elaborate.
 20. Elaborate.
 21. Elaborate. Tell about automated savings account and salary in bank.
 22. Gaya ng nabanggit na, magbibigay ako ng mga teksto na naglalaman ng mga suliranin o problema ukol sa pag-iimpok lalo na sa bangko. Susulat kayo ng mga sitwasyon kung saan reresolbahin ninyo ang bawat problema sa pamamagitan ng pitong pag-uugali ng wais na mag-iimpok o 7 habits of a wise saver. Samakatwid, tanging ang mga item lamang sa pitong nabanggit na may kinalaman o mag-aapply sa inyong nakuhang teksto ang inyong isusulat o ilalapat sa inyong graphic organizer. Malinaw ba? Mayroong limang grupo. Bawat grupo ay may nakatalagang pangalan. Aalamin natin yan maya maya lamang. Mayroon akong tinatawag na magic mirror. Random na lalabas ang mga mukha ng mga taong bubuo sa bawat pangkat. Ang unang imahe o mukhang lalabas ang magiging lider ng pangkat. Ok? Exciting diba?Hehe.
 23. Narito ang rubriks. So hahayaan ko kayo na i-rate ang inyong kapwa estudyante. Bigyan natin ng mga papremyo ang mga nanguna sa klase!
 24. Ano kaya ang ibig sabihin ng Sipnayan? Anong salita ito? Isa ito sa mga malalalim na salitang Tagalog o Filipino. So dito pa lamang ay may integrasyon na tayo sa asignaturang Pilipino. Ang ibig sabihin ng Sipnayan ay Mathematics. Hindi matematika sa Tagalog kundi Sipnayan.
 25. Ano kaya ang ibig sabihin ng Sipnayan? Anong salita ito? Isa ito sa mga malalalim na salitang Tagalog o Filipino. So dito pa lamang ay may integrasyon na tayo sa asignaturang Pilipino. Ang ibig sabihin ng Sipnayan ay Mathematics. Hindi matematika sa Tagalog kundi Sipnayan.
 26. Pulot-gata. Honeymoon. Wow. Sino kaya ang mga miyembro.
 27. Pulot-gata. Honeymoon. Wow. Sino kaya ang mga miyembro.
 28. Karumata. Sino ang makakahula ng ibig sabihin nito? Kalesa o Karuwahe.
 29. Karumata. Sino ang makakahula ng ibig sabihin nito? Kalesa o Karuwahe.
 30. Batlag – Sino ang makahuhula? Sasakyan o kotse. Ang kotse kasi ay galing sa salitang Kastila na Coche. So hindi ito natural na wikang Tagalog. Kaya merong Batlag. Bigyan ng Bangus yan!
 31. Batlag – Sino ang makahuhula? Sasakyan o kotse. Ang kotse kasi ay galing sa salitang Kastila na Coche. So hindi ito natural na wikang Tagalog. Kaya merong Batlag. Bigyan ng Bangus yan!
 32. Ito ang inyong pupunuan ng sagot. Mayroon kayong mga Cartolina. PANOTCAMAN Method. Papel, notebook, cartolina, Manila paper. PaNotCaMan.
 33. Narito ang rubriks. Ang makakakuha ng highest score ay may premyo.
 34. Bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto para sa paghahanda. Pagkatapos niyan ay the show must go on. Okay? Last two minutes! Countdown na tayo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Time’s up!
 35. Okay, sa pag-uulat ng bawat pangkat, kung ano ang edad ng bawat lider, siya ang mauuna o susunod na mag-uulat. So umakto ayon sa edad. Okay?Hehehe. Walang taguan ng edad. Age doesn’t matter naman. So paano? Tanders first o bagets first?
 36. Bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto para sa paghahanda. Pagkatapos niyan ay the show must go on. Okay? Last two minutes! Countdown na tayo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Time’s up!
 37. Sagutin naman natin ang ilan pa sa mga katanungan upang ating mabigyan ng hustisya ang pagiging inquiry-based ng ating estratehiya sa pagtuturo ngayong araw na ito. Inquiry-based nga, tama. Yan ang pedagogical approach natin sa ngayon dahil tinadtad ko kayo ng mga katanungan. Upang nang sa gayon ay madevelop ang inyong Higher Order Thinking Skills o HOTS.
 38. Heto pa. Sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. So mapapaisip talaga kayo ano? Life is indeed full of questions. Ang buhay ay puno ng mga katanungan. Nasa sa atin na kung sasagutan natin ang lahat ng mga katanungang ito o hindi.
 39. Elaborate. Naku. Kinakabahan ako sa bawat drum roll. Aminado rin naman ako na kulang ako sa ipon. Sa SALN ko nga, negative pa. Sus. So kailangan ko rin ng counselling Sir Dan at ng financial literacy seminar. Pero sa aking iSaveMoney App, mayroon talaga akong ipon o savings na item o category doon. Hindi siya nominal lang. May nailalagay talaga ako, CHAR. Yon lang nauubos din pagtumba ng buwan. Haha.
 40. So ito pa ang mga itegrasyon natin sa iba pang mga asignatura. Una sa Mathematics o Sipnayan.
 41. Ikalawang integrasyon ay sa ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao.
 42. Ikatlong integrasyon ay sa ICT (Search CS) Grade 11, Grade 12 ABM_Business Finance tama ba? Hinanap ko lang kasi ang mga ito sa BE-LCP MELCs. Ambot sina na mga gatas.
 43. So isang salita lang talaga sa bawat bilog. Premyo sa makakahula. Posibleng mga sagot: Ipon, Sobra, Alkansiya, Bangko, Labis, Laang-Pera.
 44. Kumuha ng sangkapat na papel o sa inyong quiz notebook. Sagutan ang mga sumusunod na sitwasyon at isulat kung tama ba o mali ang ipinapahiwatig sa mga sitwasyong ito. Ipaliliwanag ninyo sa inyong papel kung paano magiging tama ang mga ito sa paningin ng nakararami. Sa maikling pangungusap lamang.
 45. Para sa takdang-aralin o kasunduan, gawin ang mga sumusunod. Mayroon na kayong halimbawa kanina sa pagbabadyet diba? Yong may pie chart na nahahati sa mga pinagkakagastusan ng pamilya Santos sa buwan ng Enero. Buwanang badyet lamang ang ibigay.
 46. Narito ang aking mga Sanggunian. Maraming Salamat po sa aktibong pakikinig.
Anzeige