Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
,RVLI$JDSLWRV6IvQWXO1HFWDULH±6IvQWXOLXELULL±PLQXQLQHFXQRVFXWH
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL              352/2*      H PXOWH RUL GH IRDUWH PXOWH RUL v...
UHGLQ vQ XPQH]HX úL GUDJRVWH SHQWUX VHPHQLL VL HDFHHDDIRVWGUXLWGHHOGH6XVFXSXWHUHDGHDYLQGHFDvQWRWFHDVXOWRWIHOXOGHEROL0XOWH...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL        ,19,$$6)Ì178/8,        6FULVRDUHDPLFXOXL$QDVWDVLV   ...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL     ÌQWUR GLPLQHD GH LDUQ GRPQXO 7HPLVWRFOH VHvQGUHSWD VSUH SUYOLRDU (UD...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLGHEXFXULH%DOXDVHSHFKLSúLRUD]GHOXPLQ WDLQLFFFLFLQHSRDWHúWLFvWHQXúLDXVSXVVHDUDOD...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL    Ì7(9$,10,181,/(6)Ì178/8,         1(7$5,(         0DPDF...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLQRX V PQvQFH úL DSRL LDUúL VH GXFHD OD FvPS SvQ FHFRERUD VRDUHOH úL vQFHSHD V ...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL      ± +DLVQHUXJP$úDSSXúLFDPHDGXPvQX DODIUXQWH    ùL FRSLODúLL vQJHQ...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL    ± %D PLHPL SDUH F QX WHDL IFXW GHORF ELQH vLUVSXQVHHOGLQSDWXOXQGHVHRGL...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL             0LFX D6RILFD     6RILFD HUD R IHWL GUJODú %UXQ...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL     DU IHPHLD QLFL QX YUX V DXG GH DVHPHQHD OXFUX6 UPvQ IHWL DHLFXXQVHPQS...
± 6R IL GHVFKLV DúD FXP D VSXV GRFWRUL D VWULJDUDPvQGRX vQWUXQJODVúLRV DLE FRPSOLFD LL$SULQVHU vQ JUDE OXPLQD úL FHUFHWDU ...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLDUVH $X GXV FRSLOXO OvQJ OXPLQ 1LFL XUP GH URúHD 2EUMRUXOPLFX HLHUDGHOLFDWúLIU...
$FHDVWD R LDvQEUD H úL R VUXW SH REUMRU FX PXOW GUDJRVWH GDU úL FXVPHUHQLH9HGH LGRDUDFHODHVWHORFXOPLQXQLL         ...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL            3ULQWHOH(XVWD LH     3ULQWHOH (XVWD LH DYHD vQ MXU ...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLDGHYUDW vO FXQRVFXVH SH VIvQWXO GLQ LFRDQ /D Y]XW úL DIRVWVXEDUKLHULDOXLvQ+DON...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL    ÌQWURGLPLQHD SULQWHOH(XVWD LHWRFPDLWHUPLQDVHXWUHQLDúL LHúLvQFXUWHV VHE...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLH[SUHVLDIH HLùLLDW FGLQQRXDMXQVHFKLDUGDFQXPDLFXJvQGXOvQID DVIvQWXOXLSHFDUHOFXQ...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL     ± 2 V VXIHUH PXOW ùL DSRL YHGH LúL YvUVWD OXLvQDLQWDW     7UHFX ]...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLúL SúLDIDUXPEORYUHPHSULQ FXUWHGXS FDUHGHVFKLVHXúD ELVHULFX HL úL LQWU vQXQWUX ...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL               ÌQWDEU     /D R PLH GH PHWUL DOWLWXGLQH SH XQ...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL    ± 3LFLRUXO PHX $K SLFLRUXO PHX vQFHSX V VWULJHXQXOGLQWUHFRSLL    -...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL     $X vQJHQXQFKLDW FX WR LL vQ MXUXO SDWXOXL UXJvQG GLQDGvQFXOVXIOHWXOWX...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL    LVGHGLPLQHD FORSRWXOvQFHSXVEDWYHVHOGvQGvQ WDEU WRQXO YLH LL $X VULW FX...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL            0LFDFURLWRUHDV     .LNL 7VDNDODNLV VH SUHJWHD V GH...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL     ± 7UHEXLH LPHGLDW V WLHP SLFLRUXO FD V VDOYPIDWD    ± 1X QX VSXV...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL)HWHOH OXDU FX HYODYLH VWLFOX D úL VH GXVHU VSUH FOLQLF.LNLDUGHD    ± .LN...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLPDL GH]PHWLFL )HWHOH VH DSURSLDU úL PDL PXOW DU FHLY]XU RFKLL (UD RDUH DGHYUDW...
ùLGDFYUHRGDW VHvQWvPSO V VFDGGLQ FUHGLQ SUHFXP RGLQLRDU 3HWUX DWXQFL R LD SX LQGXUHUHDGHSLFLRUúLLVSXQHDGX LDPLQWHHODPRDUW...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL             (URXúLVIvQW     3ULQWHOH LRQLVLH HUD SRWULYLW GH...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLùHIXOODJUXOXLvOFKHPSHSULQWHOHLRQLVLHvQELURXOVX     ± 6SXQHLF HOLEHUvL]LVHS...
1X VH YRU SUH]HQWD DLFLDFHVWHIDSWH     DU VD SUEXúLW *HUPDQLD úL VDX vQWRUVVXSUDYLH XLWRULL $MXQVH úL SULQWHOH LRQLVLH...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLPHGLFDPHQWH FDUH HUDX FRQVLGHUDWH ÄPLUDFXORDVH´ úL FDUHDVW]LVXQWLQWHU]LVH   ...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL              0HúWHUXORODU     H WUHL DQL vQFKHLD L GRPQXO =...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLWLPS R V WUHDF SvQ FvQG R V vQFHDS RPXO GLQ QRX VPXQFHDVF     ± RDPQHDMXWQ...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLPLF RSHUD LH´ DU IL VFRVR XPQH]HX D IFXW PLQXQHDSULQ6IvQWXO1HFWDULH    $ G...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL           6XEWLúXOFX LWXOXL     KLDU GLQ SULPXO PRPHQW vQ FDUH...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLvPSOLQLVHVRURFXO7HUPHQXOGHMDWUHFXVHGDUQXGGHDQLFLXQVHPQGHQDúWHUH6XIOHWXOLVHvQQH...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL     ± 0GRDUHVWULJ IHPHLDGHvQGDW FHLFRDQDDWLQVHQRSWLHUD0GRDUH     RP...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL              3ROL LVWXO     RPQXO $OHNRV /LKQRV HUD SROL LV...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLODVILQWHOHPRDúWHDLHúLWFDRERDUHILQ6DXFXWUHPXUDWGHHPR LH    ± 0LQXQHDXVWULJD...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL     ÌQF XQDGLQPLQXQLOHIU GHQXPU    LQ ILUHD PHD VvQW XQ RP SDúQLF PH...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLFRPSOHW $L IL ]LV F PDU IL DWLQV R DGLHUH GXOFH úL VWURSLUFRULWRULGHDS PLDXOXD...
0DPVWUGXLWDVWIHOVGUXLHVFIUD LORUPHLRSLFWXUFDXQFULQELQHPLURVLWRUGLQJUGLQLOHELQHFXYvQWDWHDOH5DLXOXLGRDURSLFWXU DKDUXOXLGXPQH...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL              $1(;$    9,1($5($0,181$7 $ 818,   3$5$/,=$767...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLDFROR DP VROLFLWDW R LQWHUYHQ LH FKLUXUJLFDO OD FRORDQDYHUWHEUDO DU GLQ VDORQX...
0LHIRDUWHJUHXV LVWRULVHVFvQFvWHYDUvQGXULHYHQLPHQWHOHFHVDXSHWUHFXWvQDWv LDDQLUHIHULWRUODHYROX LDVWULLPHOHúLODWXOEXUDUHDVXIO...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLWUDQVSLUD LD PL VH URVWRJROHD DWvWGHVXSUWRU SHID úL PDIODPvQQHSXWLQ DGHDPLULGL...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLÄRDPQHXPQH]HXOPHXYUHDXV P DSURSLLGH7LQHGDUQX úWLX FXP´ $P VSXVR DWvW GH WDUH v...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLDWXQFLV P vQWUHEHFXPDPIRVWUQLWGHXQGHVvQWúLDOWHOHUH]vQG F P vQWUHDE GLQ VLPSO F...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL1HFWDULHVQHUXJPDFHVWDvQWULQGXP vQVXIHULQ DPHD1HDP GXV OD (JKLQD úL vQWUXFvW DP...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLQHOHSGPGHRPXOFHOYHFKLúLVQHvPEUFPvQRPXOFHOQRX    LQ ]LXD DFHHDDP vQFHSXWV P...
úL DP Y]XW GLQ QRX SH DFHL LQYDOL]L GLVSHUD LSHFKLSXOFURUDVHSXWHDFLWLVHQWLPHQWXOSUVLULLúLXLWULLFXP vúL WvUDX QHIHULFLUHD X...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL     $P PHUVvPSUHXQ FXSULQWHOH)LORWHLFXSULQWHOH/HRQWLHFXPDPDFXIUDWHOHPHXúL...
$WXQFL PDX DMXWDW ELH LL úL PLDP vQO DW PvLQLOHGHDVXSUD PRDúWHORU 0DP ]JXGXLW 7UHPXUDP WRW $PVLP LW F vPEU LúDP 6IvQWXO vQ...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLLQILUPLHUXOLPLWULH6KRUWVDQLWLVúLúRIHUXO,RDQ+DW]DNLVúLOHDPVSXVÄ%LH LDMXWD LP V ...
ÄDUYHLFGHD´vPLVSXQELH LLÄ1X´OHUVSXQGÄ0 YRL ULGLFD VLQJXU 9UHDX GRDU V P DMXWD L SX LQ´(]LWDXGDUSHQWUXFYHGHDXF LQVLVWPDXULG...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLDIHF LXQL DU vQ SRILGD WXWXURU DFHVWRUD Dú YUHD VPLVSXQH LGDFYRLSXWHDV P ULGLF...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLP ULGLF úL vQFHS V XPEOXGUHSW SULQELVHULFX FvQWvQG FXODFULPL vQ RFKL ÄLQH HVWH...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL    1XPDL+ULVWRVHVWH/XPLQDOXPLL$GHYUXOúL9LD DRPQXO QH DYHUWL]HD] ÄÌQ OXPH ...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL0LQXQLOH XUPHD] FUHGLQ HL vQG RPQXO QRVWUX ,LVXV+ULVWRVDWULPLVSHXFHQLFLLVLvQOX...
6 DVFXOWH FHL SX LQ FUHGLQFLRúL úL V SUVHDVFSX LQD ORU FUHGLQ FHL QHFUHGLQFLRúL VúL SUVHDVFQHFUHGLQ D LDU FHL QHHYODYLRúL...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLvQJULML LY V FUHGH LvQDLQWHGHDYHQLPRDUWHDFFLYDYHQLFHDVXOFvQGQXYH LPDLDYHDvQFLQ...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL               (SLORJ    ÌQVFULLQGXVHSHOLVWDFHORUPLOXL LGHRP...
D GHYHQLW XQ ]HORV DSRVWRO DO ]LOHORUQRDVWUH PUWXULVLQGFXWRDWSXWHUHD FXYvQWXOXL VXELQHOHSHFDUHLODIFXWXPQH]HXDLGRPDWXWXURUF...
PDLYvUWRV DX SRYHVWLW FHOH vQWvPSODWH 6FRV SULQ PLOD OXLXPQH]HXGLQEH]QDQHFUHGLQ HLDvQ HOHVFQX VHFXYLQHDSXQH VXE REURF OXPL...
,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL              $1(;$             $$7,678/       ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Sfantul nectarie sfintul iubirii, minuni necunoscute

242 Aufrufe

Veröffentlicht am

viata Sfantul Nectarie - Sfintul Iubirii, minuni necunoscute

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Sfantul nectarie sfintul iubirii, minuni necunoscute

 1. 1. ,RVLI$JDSLWRV6IvQWXO1HFWDULH±6IvQWXOLXELULL±PLQXQLQHFXQRVFXWH
 2. 2. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL 352/2* H PXOWH RUL GH IRDUWH PXOWH RUL vQ 6IvQWD(YDQJKHOLH HVWH VFULV F RPQXO ,LVXV LD YLQGHFDW SHEROQDYL QXPDL FX XQ FXYvQW DO 6X $ YLQGHFDW SH PXO LEROQDYLDGXúLSHSDWXULOHSHFDUH]FHDXGHUXGHOHORUSvQDFROR XQGH DX]HDX F VH DIOD (O vQ VDWH úL vQ RUúHOH vQORFXUL SXEOLFH vQ SLH H VDX vQ SXVWLH 3H WR L vL YLQGHFD/XFUDYHGH LvQVúL,XELUHD$WRWvQ HOHSWXOúL$WRWSXWHUQLFXOXPQH]HX,DURDPHQLLVHEXFXUDXúLVHPLQXQDXúLVOYHDXQXPHOH6X RPQXO D IJGXLW V GUXLDVF DFHVW KDUQHvPSX LQDWDOLXELULLúLDOYLQGHFULLEROLORUDFHORUDFDUHYRUFUHGHLQ(O 6IvQWXO1HFWDULHDDYXWGHPLFFRSLOPDUHFUHGLQ vQXPQH]HX GXS FXP YH L YHGHD GLQ SULPHOH SDJLQL
 3. 3. UHGLQ vQ XPQH]HX úL GUDJRVWH SHQWUX VHPHQLL VL HDFHHDDIRVWGUXLWGHHOGH6XVFXSXWHUHDGHDYLQGHFDvQWRWFHDVXOWRWIHOXOGHEROL0XOWHIRDUWHPXOWHVvQWPLQXQLOHOXL1RLvQDFHDVW PLF EURúXULFYRPSUH]HQWDGRDUFvWHYDFDUHVDXvQWvPSODWXQRURDPHQLFXQRVFX LGHQRL(OHYRUILVFULVHvQFXYLQWHSX LQHGHúLILHFDUHGLQWUHHOHDUILSXWXWVGHYLQRvQWUHDJ FDUWH /H VFULHP SHQWUX DL PXO XPL 6IvQWXOXL 1HFWDULH úLSHQWUXFDúLDO LRDPHQLV DIOHGHVSUHOXFUXULOHPLQXQDWHDOHOXL XPQH]HX FH VH SHWUHF vQ ]LOHOH QRDVWUH Ä,LVXV +ULVWRVLHUL úL DVW]L úL vQ YHDFXO YHDFXOXL´ Ä0LQXQDW HVWH RPQXOvQWUX VILQ LL 6L´ 3HQWUX FD RDPHQLL V FHDU DMXWRU vQJUHXW L vQ QHYRL úL vQ EROL úL V YDG vQF R GDW FXPQH]HXúLVILQ LL6LVvQWDOWXULGHQRL,$
 4. 4. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL ,19,$$6)Ì178/8, 6FULVRDUHDPLFXOXL$QDVWDVLV RPQXO 7HPLVWRFOH YLQGHD WDEORXUL UDPH úLPUXQ LúXUL vQ SUYOLRDUD OXL GLQ RQVWDQWLQRSRO ÌúL LXEHDPXOW IDPLOLD úL VH FKLQXLD VúL YvQG ÄQLPLFXULOH´ FD VSRDW VWXUD FHOH FLQFL JXUL IOPvQGH HVFKLGHD SUYOLDGLVGHGLPLQHD vúL IFHD VHPQXO FUXFLL SULYLQG VSUHELVHULFD 6IvQWD 6RILD DWvUQD UDPHOH vQ FXLH SH SHUH LL GLQDIDU OvQJ XúD PDJD]LQDúXOXL úWHUJHD SUDIXO FDUH VH DúH]DGLQ JURV SH SLFWXUL ± SUYOLRDUD VH JVHD SH R VWUGX VWUvPW QHSLHWUXLW ± úL DúD vúL DúWHSWD FOLHQ LL RPQXO7HPLVWRFOH HUD XQ RP EXQ GLQWUH FHL FDUH VLPW GXUHUHDFHOXLODOW vQG LQWUD YUHXQ úFROUHO V LDRERPERDQRPXOJvQGHD vQ VLQHD OXL Ä6UFX XO HVWH JDOEHQ FD FHDUD LQHúWLH FH PQvQF´ XQRúWHD ELQH ID D VUFLHL GXS FXPFXQRúWHDúLVXIOHWXORPXOXLFXEXQHOHúLFXUHOHOHVDOH LQWUHWR LFRSLODúLLGHSULQYHFLQLFHOPDLPXOW LQHDOD XQ ELH HO EOvQG úL FXYLLQFLRV SH QXPH $QDVWDVLV FDUHWULDVLQJXUVLQJXUHOvQWURFPUX SHVWHGUXPGHFDVDOXL%LHWXOGHHOFXQRDSWHDvQFDSSOHFDúLFXQRDSWHDvQFDSVHvQWRUFHD XS ID DL WUDV úL GXS KDLQX HOH úL JKHWX HOHUXSWH XúRU SXWHDL V YH]L F GHDELD GDF DYHD FH VPQvQFH
 5. 5. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL ÌQWUR GLPLQHD GH LDUQ GRPQXO 7HPLVWRFOH VHvQGUHSWD VSUH SUYOLRDU (UD IULJ úL ]ORDW úL PHUJHDVWUvQJvQGXúL SH HO SDOWRQXO FvQG GHRGDW vO YHGH SH PLFXO$QDVWDVLVDSURSLLQGXVHSHWURWXDUXOFHOODOW ± 8QGHWHGXFL$QDVWDVLV$LDOWGUXPDVW]L1XWHGXFLODOXFUX0LELH HOXOHRV UFHúWL1XHúWLvPEUFDWJURV ± 0GXFODSRúW VGXFQLúWHVFULVRUL ± PLOH PLH WRW WUHF HX DFXP SH OD SRúW +DLIXJLvQDSRLODOXFUXFRV UFHúWLDIDU ± 9 PXO XPHVF PXOW GRPQXOH VSXVH PLFX XOGvUGvLQGGHIULJ HL YHQL GRPQXOXL 7HPLVWRFOH F VH XLW SHQWUXFLQHVXQWVFULVRULOH8QDHUDSHQWUXXQQHJXVWRUDOWDSHQWUXR IDEULF GH WXWXQ D WUHLD HUD 75( 2018/126758 ,,686 +5,6726 Ì1 (5 6H RSUL ORFXOXL úLvQFHSXV ]vPEHDVF± 6UDFXOELH HO,DVYGFHFHUH HVFKLVHVFULVRDUHDúLFLWL ³+ULVWRDVHDOPHX +DLQHOHPLVDXUXSWSDQWRILLPLVDXVWULFDWúLPLHIULJLQFHPLG VWSvQXOQXPLDMXQJHQLFLGHPvQFDUH1DP UHXúLW V WULPLW DSURDSH QLPLF PDPHL PHOH FDUH HVWHVUDF H P IDF DFXP XP LHV HX GLQ LDUQ RDPQH$MXWP0 vQFKLQLH5REXO7X$QDVWDVLV´ ± RPRDU VFXPS VSXVH GRPQXO 7HPLVWRFOH úLSOHF VSUH FDV 3UHJWL XQ SDFKHW FX KDLQH FOGXURDVH GHLDUQ ± IODQHOX H XQ SDOWRQ SDQWRIL úRVHWH GHDOH FRSLLORUOXL± úLVHGXVHDSRLODSRúW 3HVWH GRX ]LOH vO úL Y]X vPEUFDW vQ KDLQHOHFOGXURDVHÌLYHQHDXQXPDLELQH2FKLLFRSLOXOXLVWUOXFHDX
 6. 6. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLGHEXFXULH%DOXDVHSHFKLSúLRUD]GHOXPLQ WDLQLFFFLFLQHSRDWHúWLFvWHQXúLDXVSXVVHDUDODUXJFLXQHRPQXOúLPLFX XO6XURE RPQXO 7HPLVWRFOH VD EXFXUDW PXOW Y]vQGXOIHULFLW SH ELH HO 1X DYHD vQV FXP VL WUHDF DWXQFL SULQJvQG F $QDVWDVLV YD DMXQJH FvQGYD 6IvQWXO 1HFWDULHIFWRUXOGHPLQXQLHXQGHV ILSXWXWEQXL
 7. 7. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL Ì7(9$,10,181,/(6)Ì178/8, 1(7$5,( 0DPDFXFHLSDWUXFRSLL 6DWXOLJKHOLRWLFDVHDIO ODRRUGHPHUVGH0DUHD(JHH (VWH PDL GHJUDE XQ FWXQ FX GRX]HFL GRX]HFL úLFLQFLGHFDVH UQHúWLvPSUúWLDWH ÌQWUXQD GLQ DFHVWH FDVH ORFXLD *KHRUJKLD$SRVWRORSRXORV FX EUEDWXO HL .RVWDV úL FX FHL SDWUXFRSLODúL DL ORU )LLQG R EXQ JRVSRGLQ VH VFXOD GLVGHGLPLQHD FDVSXQ FDVDvQRUGLQHÌúLWUH]HDDSRLFRSLODúLLúL vL vQJULMHD XS DFHHD vQJHQXQFKHD vQ ID D LFRDQHORU úLDúH]DDOWXULGHHDSH 2OJDSH(YDQJKHOL DúLSHELH HOLDUSHFHDPDLPLFR LQHDvQEUD HùLDVWIHOvúLIFHDXFXWR LLUXJFLXQHD GH GLPLQHD XS FH VH UXJDX PDPD vúL OXDFRSLODúLL DSURDSH GH HD vL SULYHD vQ RFKL FX GUDJRVWH úLUHYUVDvQVXIOH HOHOHORUIUDJHGHFUHGLQ DúLGUDJRVWHDSHQWUX7DWO HUHVF úL SHQWUX VILQ LL /XL HOHL PDL PLFL vL YRUEHDvQWUR OLPE SH FDUH QXPDL PDPHOH úWLX V R JULDVF /XDDSRL FX GHJHWHOH HLEOvQGHPvQDJUVX DIHWL HLúLRvQY DVúLIDF FUXFH ± $úD V VWUvQJL GHJH HOHOHSSXúLFDPHD ÌQWvLGXFLPvQD OD IUXQWH DSRL MRV SH EXUWLF VXV OD GUHDSWD úL ODVWvQJD$úDEUDYRIHWL DPHD /H GGHD DSRL FRSLLORU V PQvQFH vL VUXWD úL VHGXFHDVúLDMXWHEUEDWXOFDUHPXQFHDGHFXQRDSWHODFvPS/DDPLD]VHvQWRUFHDDFDV VúLYDG FRSLLLVLSXQGLQ
 8. 8. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLQRX V PQvQFH úL DSRL LDUúL VH GXFHD OD FvPS SvQ FHFRERUD VRDUHOH úL vQFHSHD V VH vQWXQHFH 6HDUD vQWRUFvQGXVHWUHFHDSHODELVHULFX DVDWXOXLXQGHDSULQGHDFDQGHOHOHúLVHUXJDDGXFvQGPXO XPLUHOXLXPQH]HX *KHRUJKLD HUD R IHPHLH VUDF vQV DOWXUL GHIDPLOLDHLHDHUDIHULFLW6ODY RPQXOXLSHQWUXWRDWH 2 ERDO FUXQWFDUHYHQLSHQHDúWHSWDWHvLIFXvQVIHULFLUHD PLL IUvPH ÌL DSUX FD GLQ VHQLQ R WXPRDUH LDUGXUHULOHvLUSLU úLXOWLPXOVWURSGHOLQLúWH 6D GXV OD GRFWRU vQ (JKLR $FHVWD vQV vQ HOHJvQGFvW GH JUDY HUD ERDOD LD VSXV V PHDUJ OD $WHQD ODGRFWRULLFHLPDUL,QLPDELHWHLIHPHLVDIUvQWRSLODúLORUOHVSXVHF VHGXFHFXQLúWHWUHEXULOD$WHQDÌLOXGLQQRXúLvLDúH] vQ ID D LFRDQHORU HOHL PDL PLFL vL VSXVH VúL IDFVHPQXOVIvQWDOUXFLLLDUSHFHLPDLPDULvLvQGHPQ V VHURDJHILHFDUHDúDFXPIXVHVHvQY DWÌLVUXW DSRLSHUvQGúLSOHF FXRFKLLvQODFULPLVSUH6SLWDOXO%RPERODGLQ$WHQD $FROR LDX IFXW WRW IHOXO GH DQDOL]H RFWRUXO GLQ(JKLRQXVHvQúHODVH$IFXWRSHUD LHGXSRSHUD LH$IRVWWULPLV DSRL OD XQ DOW VSLWDO ÌQ FHOH GLQ XUP PHGLFLL ODXFKHPDWSHEUEDWXO*KHRUJKLHLúLSHXQYUGHDOHLFDUHVHvQJULMHDúLHOGHEROQDY úLOHDXVSXVFODU ± $UHRIRUP H[WUHPGHJUDYGHFDQFHU/XD LRVPRDU DFDV ùL DVWIHO ELDWD *KHRUJKLD VH vQWRDUVH OD FVX D HL=FHD DFXP vQ SDW SH MXPWDWH PRDUW 1XL WUHEXLD QLFLPvQFDUHQLFLQLPLFDUSHFKLSXOHLvQJOEHQLWvQF VHPDLvQWUH]UHD R UD] GH QGHMGH RSLODúLL vL VWWHDX WRW WLPSXOSULQSUHDMPLDUHDOHUHSHWDPHUHXFXYRFHVWLQV
 9. 9. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL ± +DLVQHUXJP$úDSSXúLFDPHDGXPvQX DODIUXQWH ùL FRSLODúLL vQJHQXQFKHDX vQ MXUXO HL vúL vQGUHSWDXRFKLúRULLVSUHLFRDQHúLVHUXJDX ± RDPQH,LVXVHIELQHSHPDPDQRDVWU DU HD VH VLP HD GLQ FH vQ FH PDL UX 7UXSXO L VHXPSOXGHXPIOWXULúLGLQ]LvQ]LJvWXOLVHvQFKLGHD$ELDGDF LVHPDLDX]HDYRFHD ± 5XJFLXQH FRSLODúLL PHL UXJFLXQH DELD UHXúHDV PDL URVWHDVF GDU UD]D GH QGHMGH QX L VH VWLQJHD GH SHFKLS (UD R VHDU GH QRLHPEULH 9vQWXO LQWUD vQ RGDLD EROQDYHLIFvQGV WUHPXUHIOFUXLDFDQGHOHLJDWDV VHVWLQJ ODIHOFDúLYLD DHL ± 5XJFLXQHPDLURVWLRGDW VWLQVDELDGDF VHDX]LGXS FDUHDGRUPLRSLLL vQV QX vQFHWDX V VH URDJH DSOHFD L DVXSUD WUXSXOXLPDPHLORU ± RDPQH V QX PRDU PLFX D HR V VHDOHDJGHQRL0LFX 1X SHVWH PXOW WLPS *KHRUJKLD GHVFKLVH RFKLL HDFHDVWGDW HUDXGRLRFKLYHVHOLúLSOLQLGHYLD ± /DPY]XWURVWLHDIUQLFLRSLHGLF vQYRFHFDDWXQFL FvQG HUD VQWRDV /DP Y]XW SH 6IvQWXO 1HFWDULHFDUHPLDVSXVF PDPIFXWELQH ± ùL HX ODP Y]XW PDP SH 6IvQWXO GLQ LFRDQVSXVH(YJKHQLD ± .RVWDV.RVWDVVWULJ IHPHLDFWUHEUEDWXOHL0DPIFXWELQH
 10. 10. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL ± %D PLHPL SDUH F QX WHDL IFXW GHORF ELQH vLUVSXQVHHOGLQSDWXOXQGHVHRGLKQHD ± 0DPIFXWELQH.RVWDV0LHIRDPH $FHVWDVHVFXO DQHYRLHGLQSDWúLvúLSULYLFXPLUDUHQHYDVWD1XPDLDYHDSHID QLFLXUPGHXPIOWXURFKLLvLVWUOXFHDXúLYRUEHDFXXúXULQ )HPHLDVHULGLF DWXQFLGLQSDWVSXQvQG ± 0DP IFXW ELQH 6OYLW V ILH QXPHOH 7XRDPQH $ GRXD ]L GH GLPLQHD *KHRUJKLD IFXRSOLPEDUHGH R RU PHUJvQG SvQ OD (JKLR XQGH HUD GRFWRUXO HL$FHVWDGHFXPRY]XUPDVHXOXLWGHPLUDUH1XúLSXWHDFUHGHRFKLORU ± 7HDL IFXW ELQH *KHRUJKLH 0HUJL DFDVVQWRDV $XWUHFXWWUHLDQLGLQDFHD]LPDUHHDWXQFLúLSvQDVW]L *KHRUJKLD $SRVWRORSRXORV WULHúWH úL vPSU HúWH vQFDVD HL vQFRQMXUDW GH FRSOLODúL úL vQ ILHFDUH VHDU DSULQGHFDQGHOHOHELVHULFX HLGLQVWXFúLFvQW RPQXOXL LPQXUL GHVODY±±±±±±±±±±±±±±±±1RWH]GLQQRXDGUHVDHL3RDWHDUHQHYRLHYUHXQFLWLWRUGHHD*KHRUJKLD$SRVWRORSRXORV LJKHOLRWLFD(JLRX*UHFLD
 11. 11. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL 0LFX D6RILFD 6RILFD HUD R IHWL GUJODú %UXQH LF FX RFKLLQHJULFXGRX FRUGHOL HDOEHvQSUúLFXXQ]vPEHWFDOGHUDEXFXULDFHDPDUHDPDPHLHL0HUHXRULGLFDVXVSHEUD HvúLDSURSLDEX]HOHGHFKLSXO HLGUJODúúLvLOVDSHREUMRUXQVUXWGXOFHPDWHUQ ± 6RILFD PHD URVWHD PDPDGLQDGvQFXO VXIOHWXOXL HLúLvúLVWUvQJHDFRSLOXOvQEUD HÌQWUXQD GLQ ]LOH PDPDREVHUYXQVHPQURúXSHREUMRUXOFDWLIHODWDO6RILFLDFRORXQGHvúLOVDHDVUXWULOH6HXLWELQHúLFHUFHW FXGHJHWHOH ± 1RILQLPLFVSXVH $ GRXD ]L vQV ]L VHPQXO FUHVFXVH %LDWD IHPHLH VHQHOLQLúWL ± HV ILHRDUH 3DWD URúLH VH IFXW vQ FvWHYD ]LOH R FUHVFWXU GHVWXOGH PDUH GH FDUQH *vQGXUL QHJUH FD QLúWH úHUSL YHQLQRúLFXSULQVHU VXIOHWXO PDPHL ÌúL OX IHWL D úL R GXVH SH ODGRFWRUL $FHúWLD LDX VSXV IHO úL IHO GH OXFUXUL ÌQ VIvUúLW DDMXQVFXFRSLOXOODRGRFWRUL SHGLDWUXFDUHHUDFRQIHUHQ LDUXQLYHUVLWDU$FHDVWDOX IHWL DúLRH[DPLQ FXPXOW DWHQ LHúLGUDJRVWH ± 7UHEXLHV IDFHPRPLFRSHUD LHVSXVHGRFWRUL DWUHEXLHVRGHVFKLGHP$OWIHOYRUDSUHDFRPSOLFD LL
 12. 12. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL DU IHPHLD QLFL QX YUX V DXG GH DVHPHQHD OXFUX6 UPvQ IHWL DHLFXXQVHPQSHID SHQWUXWRDWYLD DÌúLOX FRSLOXOúLSOHFDUUXOQXGLVSUHD$úDFGLQQRXDWUHEXLWVRGXF ODGRFWRU ± RDPQ HVSLQD WUHEXLH V IDFHP LQWHUYHQ LDFKLDUDVW]L$FXPDFQXvQVHDUDDVWDRV VHGHVFKLGY UHSHWúLHXQRVSRUWQLFLRYLQ 0DPD IHWHL vQFHSX V SOvQJ GDU QX OX QLFL RKRWUvUH ,úL OX FRSLOXO vQ EUD H úL SOHF DFDV %UEDWXO HLHUD SOHFDW DúD F R FKHP OD GvQVD SH VRUD HL (YDQWKLDSHQWUX F SDUF VLP HD QHYRLD VúL vPSDUW QHFD]XO FXFLQHYD $FHDVWD YHQL úL VH DPUv PXOW FvQG DIO YHVWHD $XVWDWúLDX YRUELW GHVSUH FRSLOSvQQRDSWHDWvU]LX9HQLDSRLRUD V VH FXOFH DU R LGHH FD R OXPLQ WUHFX SULQ JvQGXO(YDQWKLHLÌúLDGXVHDPLQWHF OVDVHPDLGHPXOWODLFRDQHOHVXURULL VDOH R VWLFOX FX XOHL GH OD 6IvQWXO 1HFWDULH GLQ(JKLQD6HGXVHGHFLúLOXXOHLXOGXS FDUHFHOHGRX VXURULVDX UXJDW GLQ WRDW LQLPD $SRL (YDQWKLD IFX FX XOHLXOVILQ LWVHPQXO6ILQWHLUXFLSHREUMRUXO6RILFL ± 6ILQWH 1HFWDULH I R PLQXQH úL FX DFHDVW FRSLOQHYLQRYDWURVWLHDFXWRDW ILLQ DHL $SRLFHOHGRX VXURULDXDúH]DWFRSLOXOvQWUHHOHúLVDXFXOFDW6 ILIRVWPLH]XOQRS LLFvQGDPvQGRX VDXWUH]LWGLQWURGDW VSHULDWH)HWL DGGHDGLQPvLQLúLGLQSLFLRDUHúLVWULJD ± 9DYDPHDDGLFEXEDPHD
 13. 13. ± 6R IL GHVFKLV DúD FXP D VSXV GRFWRUL D VWULJDUDPvQGRX vQWUXQJODVúLRV DLE FRPSOLFD LL$SULQVHU vQ JUDE OXPLQD úL FHUFHWDU vQJULMRUDWH REUD]XOIHWL HLDUQLFLXQDQLFLFHDODOWQXDPDLY]XWFUHVFWXUDGH FDUQH 6DX XLWDW SH FHOODOW REUD] QLPLF $X VULW FD
 14. 14. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLDUVH $X GXV FRSLOXO OvQJ OXPLQ 1LFL XUP GH URúHD 2EUMRUXOPLFX HLHUDGHOLFDWúLIU FXVXUFDúLvQDLQWH ± 0DUHHúWLRDPQHURVWLU PDPDúLPWXúDPLFX HLFXYRFHWUHPXUvQG vQG VH OXPLQ GH ]LX DX GXV IHWL D OD GRFWRUL $FHDVWD R Y]X R H[DPLQ FX GHJHWHOH GXS FDUH vúL IFXVPHULW VHPQXOFUXFLL ± (VWHRPLQXQH ùLDIRVWFXDGHYUDWRPLQXQHL]YRUvWGLQLXELUHDGHRDPHQLD6IvQWXOXL1HFWDULH 6RILFD WUHPLQ DFXP VFRDOD SULPDU úL HVWH R IHWL GUJODú úL ELQHFXYvQWDW 0HUJH GHV SH OD PWXúD HL FDUHVW SH VWUDGD /HURX QU WHOHIRQ
 15. 15. $FHDVWD R LDvQEUD H úL R VUXW SH REUMRU FX PXOW GUDJRVWH GDU úL FXVPHUHQLH9HGH LGRDUDFHODHVWHORFXOPLQXQLL
 16. 16. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL 3ULQWHOH(XVWD LH 3ULQWHOH (XVWD LH DYHD vQ MXU GH RSW]HFL úL FLQFL GHDQL (UD DFXP SHQVLRQDU GDU IXVHVH úL SUHRW úL vQY WRU ODXQORF6HDUDVOXMHDYHFHUQLDvQELVHULFX DFXKUDPXO6IvQWXO(XVWD LHSHFDUHRULGLFDVHvQVWXFXOOXL+DUDNRSL.LPLVGLQ(YLD Ä5XJFLXQHDPHDYRLvQO D FWUH RPQXO´JOVXLDSUHRWXOGXFvQGRPvQSHSLHSWGHDVXSUDHSLWUDKLOXOXLúLFXFHDODOW WPvLQG 6IvQWD 0DV VILQWHOH LFRDQH DOH RPQXOXL+ULVWRV DOH 0DLFLL 6DOH úL DOH VILQ LORU ]XJUYL L GH MXUvPSUHMXU6HRSUHDúLVHvQFKLQDvQID DILHFUHLLFRDQHOXvQGSHQWUX R FOLS SH FKLS R H[SUHVLH GLIHULW GXS VIvQWXO SHFDUHvOSULYHD$LIL]LVF VSXQHDFHYDODILHFDUHúLF ILHFDUHvLVSXQHDFvWHFHYD$FXPvOYHGHDLVWvQGFDXQRVWDúvQID DvPSUDWXOXL +ULVWRV DFXP DYHD XQDHUUXJWRU FDGH FRSLOvQ ID D 0DLFLL RPQXOXL 0DL DSRL OXD vQ SULYLUH FHYD FHDGXFHD D JHOR]LH QHYLQRYDW vQ ID D PDUHOXL VLKDVWUX DOSXVWLHL 6IvQWXO ,RDQ 3URGURPXO LDU OvQJ HO SULYHD FXEOvQGH H úL UXJWRU SDUF FWUH $UKDQJKHOXO RPQXOXLXS DFHHD UvQG SH UvQG WUHFHD SULQ ID D ILHFUXL VIvQW DILHFUXL SULHWHQ DO OXL XPQH]HX úL FKLSXO L VH OXPLQD GHUD]HGHQGHMGH0DLDSRLVHRSUHDvQID DXQHLLFRDQHFDUHOEXFXUD DWvWGHPXOWFDSUH]HQ DXQXLSULHWHQGUDJ$LIL]LVFGGHDEXQ VHDUDVIvQWXOXLGLQLFRDQ úLF DúWHSWDV LVHUVSXQG DúWHSWD V DXG GLQ QRX YRFHD FXQRVFXW EOvQGOLQLúWLW úLFXYLLQFLRDVÄ%XQ VHDUDSULQWH(XVWD LH´ùLFX
 17. 17. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLDGHYUDW vO FXQRVFXVH SH VIvQWXO GLQ LFRDQ /D Y]XW úL DIRVWVXEDUKLHULDOXLvQ+DONLGDSHYUHPHDFvQGHUDWvQUùLDVW]L SULQWHOH (XVWD LH SDUF PDL DXGH FXYLQWHOH ELQHPHúWHúXJLWH DOH 6IvQWXOXL ùL DVW]L SDUF YHGH DLHYHD RFKLLOXL PDUL DOEDúWUL úL IUXPRúL FX SULYLUH vQJHUHDVF $FHVWVIvQWHUD6IvQWXO1HFWDULH 3ULQWHOH(XVWD LHLQWUDDSRLGLQQRXvQDOWDUúLURVWHDSRPHOQLFH FXDWvWHDúLDWvWHDVXIOHWH FDUH vLHUDX FDúLFRSLLLOXL 9H]L ELQH GRDU IXVHVH úL vQY WRU úL SUHRW ,QY DVHFDUWH úL GVFOLVH FX SRYH H PLL GH VXIOHWH PLL úL PLLERWH]DVH PLUXLVH PUWXULVLVH vPSUWúLVH FXQXQDVHEODJRVORYLVH ùL PDL HUDX DSRL úL FRSLLL OXL ELH LL úL IHWHOHGLQ $WHQD úL GH DLXUHD úL FRSLLL FRSLLORU OXL JHQHUD LL GHJHQHUD LLùLPDLHUDXúLVXIOHWHOHFXQRVFX LORUúLSULHWHQLORUDGRUPL LDOWXULGHVXIOHWXOSUHRWHVHLVDOH ,DUFvQGLQWUDLQDOWDUEXQXOOHYLWXLWDGHHO6HJVHDSDUF úL SH SPvQW úL vQ FHU vQWUH ELVHULFD OXSWWRUH úL FHDWULXPIWRDUH vQG SúHD SH SRGHDXD DOWDUXOXL FvQG VH DIODSDUF IU WUXSSULQWUHvQJHUL 3ULQWHOH (XVWD LH WHUPLQD PHUHX VOXMED QRDSWHDWvU]LX ÌúL IFHD SHQWUX R XOWLP GDW VHPQXO FUXFLL GLQ XúDEROWLW D ELVHULFX HL VWvQG FX ID D VSUH DOWDU úL GXS FHúLSXUWDvQFRGDWSULYLUHDSHVWHLFRDQHOHFXFKLSXULVILQWHúLLXELWH LHúHD vQ FXUWH VXE EROWD FHUXOXL vQ PLUHVPHOHPXQWHOXLÄ6OYLWHV ILHOXFUXULOHPvLQLORUWDOHRDPQH´vOPDL DX]HDL URVWLQG úL SRUQHD DSRL VSUH FKLOLX D OXL XQGHYLH XLDVLQJXUFDXQDGHYUDWVFKLPQLFSRVWLWRURDUYGXYDILXOXL VX PDL WUHFHD SH OD HO úL VH vQJULMHD GH SX LQHOH OXLQHYRL
 18. 18. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL ÌQWURGLPLQHD SULQWHOH(XVWD LHWRFPDLWHUPLQDVHXWUHQLDúL LHúLvQFXUWHV VHEXFXUHGHOXPLQDúLGHFOGXUDSOFXW DVRDUHOXL6XIOHWXOvLHUDSOLQGHSDFHúLGHEXFXULH6SULQWHQ VH vQGUHSW VSUH FKLOLH V JXVWH FHYD DU GLQWURGDW úRYLDOXQHF úLF]X6LP L vQSLFLRURGXUHUHFUXQWÌQFHUF V VHPLúWHV VHULGLFHGDUGXUHUHDvLVWUSXQJHDFDXQ FX LW FDUQHD úL RDVHOH SvQ OD PGXYD ORU ÄRDPQH$WRWSXWHUQLF´ VWULJ ÌQFHUF GLQ QRX V VH PLúWH GDUGXUHUHD vO VJHW $úD F IX QHYRLW V UPvQ ORFXOXLXUHUHDvQV HUDPDUHúLDFXPvOVJHWDúLFvQGQXVHPLúFD%WUvQXO vúL vQWRDUVH SULYLUHD VSUH ELVHULFX D 6IvQWXOXL(XVWD LH FXWvQG VSUH LFRDQH FKLDU GDF XúD OFDúXOXL HUDvQFKLV FFL GXKXO vQ ]ERUXO OXL QX VH vPSLHGLF GH FHOHY]XWHùLLDUúLVHRSULSHQWUXRFOLS ±GHDVWGDWQXPDLFX VXIOHWXO ± vQ ID D ILHFUXL FKLS VIvQW GLQ ELVHULF úL vQGXUHUHDOXLOHFHUHDDMXWRU ± %XQ ]LXD SULQWH (XVWUD LH vL SUX DL VSXQH6IvQWXO1HFWDULH ± %XQ ]LXD 6IvQWXO PHX GUDJ 0 GRDUH 7DUH PPDLGRDUH$MXWP6ILQWHWPGXLWRU %LHWXOSUHRWDUPDVMRVODSPvQWvQGXUHULúLYDLHWHSvQ FHDDSUXWYGXYDILXOXLVX ± HD LS LWSULQWHULGLFDWLY ± 0GRDUHQXSRWV P PLúF )HPHLDFHUXvQGDW DMXWRUúLDXYHQLWúLODXULGLFDWSHEXQXO VOXMLWRU DO OXL XPQH]HX úL ODX GXV úL ODX DúH]DW vQSDW XS WRDWH DVWHD VD VLP LW RDUHFXP PDL ELQH GDUGXUHULOHQXvQFHWDX $úD WUHFX ]LXD 9HQL DSRL VHDUD 3ULQWHOH (XVWD LHVXIHUHDvQFRQWLQXDUHGDU FXVXIOHWXOVHvQWRDUVHGLQQRXvQPLFD OXL ELVHULFX XQGH vQO vQ JvQGFvQWUL ELVHULFHúWLúLWPvLHVILQWHOHLFRDQHúLOHSULYLLDUúLVFKLPEvQGXúLSHUvQG
 19. 19. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLH[SUHVLDIH HLùLLDW FGLQQRXDMXQVHFKLDUGDFQXPDLFXJvQGXOvQID DVIvQWXOXLSHFDUHOFXQRVFXVHvQ+DONLGDùLvQRFKLL VXIHULQGXOXL SDUF VH YHGHDX FD vQWUR RJOLQG RFKLLPDULIUXPRúLúLDOEDúWULDL6IvQWXOXL ± 0GRDUH6ILQWH1HFWDULH$MXWP $ GRXD ]L GLVGHGLPLQHD VRVL ELDWXO SULQWHOXLGLQ$WHQDvPSUHXQ FXXQGRFWRU VSHFLDOLVW)XVHVHDQXQ DWSULQ WHOHIRQ GHVSUH FHOH vQWvPSODWH GH YGXYD IUDWHOXL VX$X LQWUDW FX WR LL vQ FKLOLD SUHRWXOXL )LXO SULYL FKLSXO úLPvLQLOH ELQHFXYvQWDWH DOH WDWOXL VX FDUH VH YHGHDX GH VXEDúWHUQXW3LFLRDUHOHvLHUDXDFRSHULWHGHFXYHUWXU6HDSOHFvLOX úLLVUXW PvQDGUHDSW ± %XQ]LXDWDW9GRDUH9DPDGXVGRFWRUXO ± %XQ]LXD FRSLOXO PHX H PDL IDFH L FX WR LL6XQWH L ELQH 1HYDVWD WD FRSLLL VXURULOH WDOH (X P URJSHQWUXYRLWR L ± 6WD LPDLvQWvLVYYDGGRFWRUXOSLFLRUXO ± 6OYDG ± $UHRIUDFWXUJUDY FXOX[D LH7UHEXLHWUDQVSRUWDWGHXUJHQ OD$WHQDSHQWUXWUDWDPHQWVSXVHGRFWRUXO ± 3UHJWL LYWDWRVY LDXFXPDúLQD ± /DVP DLFLFRSLOHXPV PHUJHXvQRUDú2VUPvQ OvQJ ELVHULFX D PHD OvQJ VILQ LL PHL úL HL RU V PDMXWH$ LQVLVWDW ILXO FvW D LQVLVWDW OD UXJDW GDU QX OD FOLQWLW GLQORF± 6SXQH VXURULL WDOH VDPL WULPLW XQ SLF GH XOHL GLQFDQGHOHOH 6IvQWXOXL 1HFWDULH ,DU WX PHUJL FX ELQH $LELQHFXYvQWDUHDPHD $SOHFDWRPXOSX LQWXOEXUDW ± 0 LHUWD LGRPQXOHGRFWRUGDUQXHFXSXWLQ VOFRQYLQJ
 20. 20. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL ± 2 V VXIHUH PXOW ùL DSRL YHGH LúL YvUVWD OXLvQDLQWDW 7UHFX ]LXD YHQL DSRL VHDUD LDU EWUvQXO WRW vQ SDWSHWUHFHDùLFKLDUGDF WUXSXOvL]FHDFXJvQGXOLQWU LDUúLvQ ELVHULFX ùL vQF R GDW VH RSUL vQ ID D 6IvQWXOXL FXSULYLUHvQJHUHDVFGHDVWGDW vQV FXPDLPXOWFXUDM9H]LELQHGRDUVHFXQRúWHDX ± 6ILQWH1HFWDULHWHURJGLQVXIOHWIPELQHVSXVHFXWRDW ILLQ DOXL 6YUúLDSRLvQJvQGYHFHUQLDGXS WRWWLSLFXOúLLDWFLIXDGXVúLXOHLXOVILQ LWSHFDUHOFHUXVH,OWULPLVHVHvQDFHHDúL ]L ILLFD OXL GLQ $WHQD /X VWLFOX D FX PvLQLOH OXLSUHR HúWLRGXVHFXHYODYLHODEX]HúLRVUXWÌúLGHVFRSHULDSRL SLFLRUXO OXSX LQYDWGLQSDFKH HOXOSH FDUHvODYHDGH OD QHYDVWD ILXOXL VX úL YUV SX LQ XOHL SH HD$SRL VHDSOHF úLIFXSHSLFLRUXOEROQDYVHPQXO)FWRDUHLGH9LD UXFLDRPQXOXLLQWRQvQG Ä3HVWHDXDFHDQRX úLVWUOXFLWRDUHD2UWRGR[LHL 3HFHOFHHVWHDO%LVHULFLLQRX]LGGHDSUDUH XEXFXULHvQLQLPLV vOOXGP FLVOYLWILLQGGHOXFUDUHDXKXOXL ,]YRUúWHWPGXLULúLKDUERJDW 3HQWUXDFHHDvLVWULJPEXFXUWH3ULQWH1HFWDULH´ 6UXWGLQQRXVWLFOX DRGGXIHPHLLGXS FDUHvúLSULPLPRGHVWDFLQ8QVRPQGXOFHvLvQFKLVHSOHRDSHOHúLROLQLúWHVIvQW LVHDúWHUQXSHFKLS$DGRUPLWúLVDRGLKQLWFDXQSUXQF 6H WUH]L DELD GLPLQHD WvU]LX 3ULPXO JvQG vL ]EXUVSUH ELVHULFX úL vQFHSX V LQWRQH]H vQFHW FvQWULOH GHXWUHQLHÌúLGGXDSRLDúWHUQXWXOODRSDUWHVHVFXOVHVSOúLvúLSLHSWQSUXOúLEDUEDÌúLSXVHDSRLUDVDúLFDPLODIFD
 21. 21. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLúL SúLDIDUXPEORYUHPHSULQ FXUWHGXS FDUHGHVFKLVHXúD ELVHULFX HL úL LQWU vQXQWUX DQGHOHOH FH OXPLQDXVILQWHOH LFRDQH DUGHDX FX IOFULXLH GXOFH úL OLQLúWLW3ULQWHOH (XVWD LH VD RSULW SHQWUX R YUHPH FD XQ DGHYUDWRVWDúvQID DÌPSUDWXOXL,LVXVDSRLD]vPELWPXO XPLWvQID D3UHDVILQWHL)HFLRDUH3ULYLUHDLVDURWLWDSRL]ERYLQGDVXSUDFKLSXULORUGHvQJHULúLGHVILQ LvQWUHFDUHY]XRFKLLIUXPRúLDL6IvQWXOXL1HFWDULH ± Ì L PXO XPHVF PXOW VIvQWXO PHX LXELW VSXVH úL VHvQFOLQ VPHULW,QWU DSRLvQ6IvQWXO$OWDUVUXW 6IvQWD0DV± WURQXOSPvQWHVFDORPQXOXL± úLvQFHSXVYLEUH]HFXRYRFHFHDYHDWRDWHWRQXULOHLQLPLLOXL ± %LQHFXYvQWDW HVWH XPQH]HXO QRVWUX DFXP úLSXUXUHDúL vQYHFLLYHFLORU ùLDVW]LODFHLGHDQLDLVL3ULQWHOH(XVWD LH$QWRQLRXvQF PDLVOXMHúWHOLWXUJKLDvQELVHULFX D6IvQWXOXL(XVWD LHùLILH FD V VOXMHDVF vQ YHDF úL vQ FHU vPSUHXQ FX VILQ LL OXLLXEL L
 22. 22. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL ÌQWDEU /D R PLH GH PHWUL DOWLWXGLQH SH XQ SODWRX DOPXQWHOXL 3DUQDVRV vQFRQMXUDW GH EUD]L WLQHUL úL YLJXURúL úLDXvQWLQVFRUWXULOHPDLELQHGHRVXWGHFRSLLGLQFODVHOHPDLPDULGHJLPQD]LX8UPDXVSHWUHDFGRX]HFLGH]LOHDFRORVXV vQWUH FHU úL SPvQW FX GRULQ D GH DúL UHIDFH VQWDWHDWUXSXOXLDVXIOHWXOXLúLDJvQGXOXLRPDQGDQWXOWDEHUHLXQWvQU UREXVW úL HGXFDW DEVROYHQW DO )DFXOW LL 3DQWLRVVHFXQGXO VX XQ DGROHVFHQW ELQH IFXW FXYLLQFLRV úLVFOLSLWRU DEVROYHQW DO )DFXOW LL GH 7HRORJLH D8QLYHUVLW LL$WHQLHQH DOWXUL GH WRYDUúLL ORU GH HFKLS ± VWXGHQ L ODGLIHULWHIDFXOW L± HUDXWRFPDLFHHDFHWUHEXLDSHQWUXFDWRWXOV PHDUJELQH ÌQF GLQ SULPD ]L FRSLLL VDX vPSU LW SH JUXSH DXULGLFDWFRUWXULOHúLDXIFXWWRWFHHUDQHFHVDUSHQWUXYLH XLUHDvQ WDEU /D YHQLUHD VHULL RERVL L GDU EXFXURúL VH DGXQDUFX WR LL SHQWUX UXJFLXQH GLQDLQWHD ID D 6WSvQXOXL 9LH LLvQO vQGLPQXULGHVODYSHFDUHYvQWXOOHOXDúLOHGXFHDVSUHFHUXQLQGXOSDUF FXSPvPWXO $ GRXD ]LGHGLPLQHD DvQFHSXSURJUDPXOWUH]LUHJLPQDVWLF VWXGLX KDJLRJUDILF EXWXUL FDOGH URERWHOL MRFFvQWHF(UDXXQVWXSYHVHOúLELQHRUJDQL]DWFH]XP]LDWRDW]LXD vQWHFHOH úL YHVHOLD DX IXU vQV UHWH]DWH GH RvQWvPSODUHFHVHSHWUHFXvQWURGXSDPLD]
 23. 23. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL ± 3LFLRUXO PHX $K SLFLRUXO PHX vQFHSX V VWULJHXQXOGLQWUHFRSLL -RFXO VH RSUL EUXVF RSLLL DOHUJDU SvQ OD HO$MXQVHU GH vQGDW DFROR úL úHIXO WDEHUHL vPSUHXQ FXVHFXQGXOVX]XWODSPvQWFRSLOXOVWULJD ± 3LFLRUXO PHX úL DUWD PHUHX SDUWHD GH MRV DSLFLRUXOXLOvQJJOH]Q ÌQWUHWLPSVHDGXQDU FXWR LLvQMXUXOFRSLOXOXLF]XW3LFLRUXO VH WRW XPIOD /DX ULGLFDW FX DWHQ LH úL ODX GXV ODSXQFWXO VDQLWDU DU GXUHUHD QX VH RSUHD úL FRSLOXO VWULJDvQWUXQD 6WULJWHOH L VH DX]HDX SvQ OD VDOD GH PHVH XQGHFRSLLLPvQFDXIU V VFRDWRYRUERPDQGDQWXOWDEHUHLúLVHFXQGXOVXGLVFXWDXvQúRDSW ± ùLQLFLPFDUQXDYHPPDúLQDDVW]L6OFRERUvPSvQ vQ RUDú SH WDUJ HVWH IRDUWH JUHX 6 FRERUvP QRL VDGXFHPXQPHGLFLDUúLQXHXúRUODRUDDVWD ± 3RDWHRV VHOLQLúWHDVF PDLWvU]LX LQD VH VIvUúL LDU FRSLLL VH vQGUHSWDU WFX L VSUHFRUWXULFDV VHSUHJWHDVFGHFXOFDUHDUEROQDYXOVXIHUHDvQFRQWLQXDUHúLVWULJWHOHVDOHXPSOHDXOLQLúWHDQRS LL ± %LHWXO GH HO DWvW GH PXOW VXIHU H V IDFHP7UHEXLHV IDFHPFHYD 6HFXQGXOXLvLYHQLDWXQFLRLGHH ± RPDQGDQWHHXDPvQFRUWRVWLFOX FXXOHLGHODFDQGHOD6IvQWXOXL1HFWDULH0GXFVRDGXF 6DGXVFDXQIXOJHUúLVDvQWRUVFDXQvQJHU LQvQGFXVPHUHQHLVWLFOX DvQPvQ$XSRUQLWIU DOWYRUE VSUHSXQFWXOVDQLWDURSLOXOVH]EWHDvQSDWFDILDUDvQFRO LW úLSOvQJHDGHGXUHUHùHIXOOXLGHJUXS úLDO LGRLFROHJLVWWHDXOvQJ HO ± +DLGH LVQHUXJPVSXVHFRPDQGDQWXO
 24. 24. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL $X vQJHQXQFKLDW FX WR LL vQ MXUXO SDWXOXL UXJvQG GLQDGvQFXOVXIOHWXOWXLSHÌPSUDWXO6ODYHLV OHWULPLW DMXWRUXO6X0DLDSRLVHFXQGXOVHULGLF úLGGXODRSDUWHFXDWHQ LHFHDUúDIXOFHDFRSHUHDSLFLRDUHOHVXIHULQGXOXL ± $KSLFLRUXOPHX LS FRSLOXOùL DYHD GUHSWDWH V VWULJH FFL SLFLRUXO vL HUD XPIODW ±DSURDSHGLIRUP± úLvQYLQH LW6HFXQGXOSXVHSX LQXOHLSHREXFDWGHYDWVHDSOHF FXVPHUHQLHúLIFXFXSHSLFLRUXOXPIODWVHPQXOGWWRDUHLGHYLD UXFLDRPQXOXL 2 RDPQH HD IRVW DVWD ÌQGDW FH XOHLXO DWLQVHSLFLRUXOEROQDYFXVHPQXO6ILQWHLUXFLFKLSXOFRSLOXOXLVHOXPLQ ± 6DRSULWGXUHUHDVSXVHPLQXQDW HLODO L úLDX ULGLFDW RFKLL VSUH FHU úL DX LHúLW vQWFHUHORSRWXOEWHDFKHPvQGODUXJFLXQHDGHVHDU 2 VXW GH FRSLL VWWHDX DFXP GLQDLQWHD OXL ,LVXV FHOUVWLJQLW vQO vQG vQ OLQLúWHD VHULL FX R VLQJXU LQLP úL XQVLQJXUVXIOHWLPQXULGHVODY úLGHPXO XPLUHSHFDUHYvQWXOvQPLUHVPDWOHGXFHDSvQ ODWURQXOOXLXPQH]HX$SRLXQXOFWHXQXOFRSLLLDXvQFHSXWV VHUHWUDJÌQWUXQWvU]LXGRDUGRXXPEUHGRLVOXMLWRULDLOXLXPQH]HX]ERYHDXvQF ODOXPLQD OXQLL vQ ID D OHPQXOXL 6ILQWHL UXFL (UDXFRPDQGDQWXOWDEHUHLúLVHFXQGXOVX7vU]LXvQQRDSWHGXSFH úLDX WHUPLQDW UXJFLXQHD VDX vQWRUV SOLQL GH HPR LH ODFRUWXULOH ORU $X WUHFXW PDL vQWvL SH OD FRUWXO XQGH VH JVHDSXQFWXOVDQLWDUODXGHVFKLVúLDXOXPLQDWFXODQWHUQDFKLSXOFRSLOXOXLRUPHDOLQLúWLWFXXQ]vPEHWFDUHSDUF vLMXFDSHFKLS2OLQLúWHVIvQWGRPQHDvQvQWUHDJDWDEU ÌQFHOHGLQXUP FHLGRLDXDMXQVODFRUWXULOHORU ± +ULVWRVXPQH]HXV ILHFXQRL ùLDXVWUvQVPvLQLOHúLDSRLDXDGRUPLW
 25. 25. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL LVGHGLPLQHD FORSRWXOvQFHSXVEDWYHVHOGvQGvQ WDEU WRQXO YLH LL $X VULW FX WR LL GLQ SDW VSULQWHQL FDQLúWHFHUEL$OWXULGHHLVH DIODúLFRSLOXOFHIXVHVHEROQDY3LFLRUXO VX VH JVHD DFXP vQ VWDUH QRUPDO 1LFL XUP GHGXUHUHVDXGHUDQ ± Ä3H7LQH7HOXGPSH7LQH7HELQHFXYvQWPLHÌ LPXO XPLPRDPQH«´LQWRQDXDFXPFRSLLLvQSDUDFOLVXOLPSURYL]DWDOWDEHUHLLDUIH HOHORUYHVHOHVWUOXFHDXvQUD]HOHVRDUHOXLGHGLPLQHD BBBBBBBBBBBBBBB $GUHVD VHFXQGXOXL .RQVWUDQWLQRV KULVWLGLV 3HQWHOLV ±$WHQD
 26. 26. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL 0LFDFURLWRUHDV .LNL 7VDNDODNLV VH SUHJWHD V GHYLQ FURLWRUHDV6UDF GDU KDUQLF VH FKLQXLDV vQYH HPHVHULHFDV DLEGLQ FH WUL H DOWIHO HUD úL R IDW FXPLQWH úLúL YHGHD GHOXFUXOHL6HJvQGHDFSHVWHSX LQWLPSRV WHUPLQHúFRDODúLRV DMXQJRFURLWRUHDVEXQFXVWLOHOHJDQWúLFXYRUEGXOFHùLDVWIHORV DLE PXOWVHOXFUX*vQGLQGDúDSOHFDGHDFDV FX]vPEHWXOSHEX]HúLWRWDVWIHOVHvQWRUFHD ± 1X SHVWH PXOW WLPS QR V PDL WUHEXLDVF V PDLPXQFHúWLDWvWVSXQHDHDWDWOXLHLùLWXPDPFHPvQGURV ILL2V DLFURLWRUHDV vQFDV DU vQWUR ]L PHUJvQG .LNL OD EFDQ V IDFFXPSUWXUL VH ORYL GLQ QHDWHQ LH OD SLFLRU FX R EXFDW GHILHU GLQWUXQ FKHSHQJ )LHUXO vL UXSVH FDUQHD úL vL VSDUVHYHQHOH SURYRFvQG KHPRUDJLH $ IRVW vQJULMLW GXS FXP VHRELúQXLHúWH vQDVWIHOGH FD]XUL IU V ILHGXV ODVSLWDOLDUHDúLDY]XWvQFRQWLQXDUHGHPXQFDHLXSRYUHPHUDQDVDvQFKLVúLWRDWSRYHVWHDDIRVWXLWDW FXGHVYvUúLUHDU PLFUREXO D UPDV vQ HD 1X SHVWH PXOW WLPS SLFLRUXO DvQFHSXWV VHXPIOHúLV VHWRWXPIOHHMDQXPDLSXWHDVSúHDVF$YHDWHPSHUDWXU vQMXUGHGHJUDGH)ULVRDQH$L HLVHQHOLQLúWLU $XGXVRvQJUDE OD3ROLFOLQLFD$WHQHLXQGHDIRVWFRQVXOWDW LPHGLDWGHPHGLF ± 8QGHORFXL LvQWUHE DFHVWDvQIXULDW ± ÌQ3HULVWHULUVSXQVHUSULQúLLIU V vQ HOHDJ
 27. 27. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL ± 7UHEXLH LPHGLDW V WLHP SLFLRUXO FD V VDOYPIDWD ± 1X QX VSXVH HD vQ DPH HDOD IHEUHL XP R VOXFUH]IUSLFLRUXPRV WULHVF RFWRUXO D YRUELW FX SULQ LL vQWUH SDWUX RFKL /HDVSXV DODUPDW F IDWD R V VH SUSGHDVF IRDUWH UHSHGH$FHúWLD vQGXUHUD L DX DFFHSWDW VL ILH WLDW SLFLRUXO H VIDFRDPHQLLKLDUGHDUUPvQHFXXQ VLQJXUSLFLRURDUQR V ODVH VD PRDU XQ FRSLO GH SDLVSUH]HFH DQL 2 VPXQFHDVF úL HD FvW R SXWHD ùL FKLDU GH QDU PDL PXQFLGHORF6HSXWHD V úRYLH DU.LNLQXVHOVDQLFLGHFXPFRQYLQV ± 0DLELQHPRUVSXQHDHDvQFKLQXULOHIHEUHL ùL DVWIHO WUHFXU RUH vQ úLU )HEUD vL DUGHD RFKLL úLJvQGXULOH0LQWHDGHMDLVHWXOEXUDVH1XPDLvQ HOHJHDFHVHvQWvPSODvQMXUXOHL 1HQRURFLUHDDIRVWDIODWGHvQGDWGHFWUHSULHWHQHOHHL7RDWHVDXDPUvWIRDUWHWDUH± úLHUDXPXOWHHMDSDUFOHVXQDXvQXUHFKLFORSRWHOHvQGROLDWH ± 0RDUH.LNL%LDWDIDWùLHUDDWvWGHEXQ $X DOHUJDW OD VR LD UHVSHFWDWXOXL SULQWH $QJKHORV1LVLRWLVFDUHHUDSUHRWSDURKODELVHULFD,]YRUXO7PGXLULLGLQ$WHQDDOWGDW VHFUHWDUDO6IvQWXOXL1HFWDULH ± RDPQ 3DQDJRXODPRDUH.LNL ± 6ILQWH RDPQH ( vQ IORDUHD WLQHUH LL 6ILQWH1HFWDULHDMXWQHH[FODP úLVHvQGUHSW VSUHLFRDQH/XRVWLFOX FXXOHLGHODFDQGHOD6IvQWXOXLúLRGGXXQHLDGLQWUHIHWH ± 0DPvQYUHGQLFLWVYGPXOWHPLQXQLDOH6IvQWXOXL1HFWDULH6QHUXJP3ULQWHOXLPLORVWLYVRYLQGHFHúLSH.LNLXPQH]HXHVWHDWRWSXWHUQLF
 28. 28. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL)HWHOH OXDU FX HYODYLH VWLFOX D úL VH GXVHU VSUH FOLQLF.LNLDUGHD ± .LNL LDP DGXV XOHL GH OD 6IvQWXO 1HFWDULHIFWRUXO GH PLQXQL +DL .LNL V IDFHP VHPQXO FUXFLL SHSLFLRUXWR LLRVQHUXJP2V WHIDFLELQH 2 IL DX]LW QR IL DX]LW R IL vQ HOHV 7RWXúL DvQWLQV PvQD D OXDW VWLFOX D úL D YUVDWR SHVWH FHDUúDI úL DF]XWGLQQRXvQDJRQLH $ GRXD ]L GXSDPLD] SURIHVRDUD GH UHOLJLH D OXL.LNL VHvQGUHSWDSúLQGFXJUHX VSUHSROLFOLQLF 8QQRU GHJvQGXULQHJUHvLvQWXQHFDPLQWHDÌOLXEHDSHXPQH]HX±GHDVWD VH úLIFXVHSURIHVRDUGHUHOLJLHDU HUD úLHDRP LDUSLDWUDJUHDDPRU LLvLVWULYHDFUHGLQ DLQHDUPDLSXWHDVULGLFHúLV DUXQFHGHSDUWHDFHDVWSLDWU X LQLP JUHD úL FX RFKLL WXOEXUD L GH ODFULPL VHDSURSLH GH FOLQLF $MXQVH vQ ID D FOGLUL FH DVFXQGHD DWvWDGXUHUH 8QGHYD vQXQWUX VH JVHD úL .LNL HO PDL VLJXU FQX PDL WULHúWH $úD SUHY]XVH GRFWRUXO 1X OHD DVFXQVQLPLF (UD FODU FD OXPLQD ]LOHL ùL ODFULPLOH vL DFRSHUHDXRFKLL 7XOEXUDW FXP HUD ]UL vQGUHSWvQGXVH VSUH HD WUHLIHWH , VH SUXU FXQRVFXWH GXS VWDWXU vPEUFPLQWH úLGXS PHUV 1XPDL GH QX VDU vQGUHSWD VSUH HD H VDUGXFHPDLvQWvLODFHOHODOWHV OHVSXQQHQRURFLUHD1XPDLGHúLDUVFKLPEDGUXPXO DU FHOH WUHL IHWH VH DSURSLDX úL VH vQGUHSWDX GLUHFWVSUHHD ± 2RDPQHFXPRV VWHDV OHDVFXOWH )HWHOHVHDSURSLDXGLQFHvQFHPDLPXOWGDUPHUVXOORU L VH SUHD YHVHO úL YLRL LXGDW ÌúL úWHUVH ODFULPLOH 6H
 29. 29. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLPDL GH]PHWLFL )HWHOH VH DSURSLDU úL PDL PXOW DU FHLY]XU RFKLL (UD RDUH DGHYUDWHOHWUHLIHWH HUDX HOHYHOHVDOHúLYHQHDXYLRDLHúLYHVHOHLDUFHDGLQPLMORFHUDV ILHDGHYUDW RDPQH 6H PDL SHWUHF úL DVW]L PLQXQL FD vQYUHPXULOHDSRVWROLFHHDGLQPLMORFHUD.LNL LQH DU SXWHD V GHVFULH VFHQD FH D XUPDW (OHYDúLSURIHVRDUDDXDOHUJDWXQDVSUHFHDODOWVDXvPEU LúDWúLDúDDX PHUV WRW GUXPXO SOvQJvQG (UDX DúDGDU DGHYUDWH úLWULWRDUH OHF LLOH ùFROLL GH 5HOLJLH 7ULHúWH XPQH]HX 6HDIOSULQWUHQRL .LNL WULHúWH úL HVWH VQWRDV úL GH DQL PXO L HVWH RFURLWRUHDV EXQ SRDWHYUH LFXPYDGUDJHOHPHOHFLWLWRDUHVY FRDVHRURFKLH
 30. 30. ùLGDFYUHRGDW VHvQWvPSO V VFDGGLQ FUHGLQ SUHFXP RGLQLRDU 3HWUX DWXQFL R LD SX LQGXUHUHDGHSLFLRUúLLVSXQHDGX LDPLQWHHODPRDUWHWHDVFRVXPQH]HX)UXQWHDVXVúLWRWvQDLQWH
 31. 31. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL (URXúLVIvQW 3ULQWHOH LRQLVLH HUD SRWULYLW GH vQO LPH EOvQGQHWXOEXUDW úL FX RFKLL FDO]L )XVHVH HJXPHQ OD 0QVWLUHD.DOORQLHL vQ YUHPXULOH DFHOHD FvQG DUPDWHOH GXúPDQH DXXPSOXW *UHFLD v LYD VROGD L DOLD L DX FHUXW UHIXJLX vQPQVWLUHD OXL /HD GHVFKLV úL LD VDOYDW GH OD PRDUWH DUFLQHYDODGHQXQ DWùLDVWIHOHODIRVWFHOFDUHDDYXWVRDUWDFDUHLDUILDúWHSWDWSHVROGD L/DXEWXWODXVFKLQJLXLWGDUQDXVFRVQLFLXQFXYvQWGHODHOGHVSUHIXJDUL/DXOHJDWúLODX WULPLV vQ ODJUXO GH FRQFHQWUDUH GLQ 6DORQLF $FROR VHDIODXvQWHPQL D LPLLGHGH LQX L(UDXVRFRWL LDQLPDOHúLQXRDPHQL ÌQYOPVHDO 0L]HULH )RDPH KLQXUL $PHQLQ UL H]QGHMGH 7HDP X DFHVWH UHOH WUHEXLD V VH OXSWHHJXPHQXO FD PRQDK FH HUD FD RP GUXLW OXL XPQH]HXúLLXELULL GH DSURDSHOH 6H DSXF V PXQFHDVF VLVWHPDWLF úLIU PXOWH YRUEH 5HXúL PDL vQWvL V GRPROHDVF IRDPHDRDPHQLORU H OD FHQWUXO FUHúWLQ DO %LVHULFLL 6IvQWD 6RILDvQFHSXU V ILHWULPLVHVSUHODJUXO3DYORV0HODVFUXFLRDUHvQFUFDWH FXDOLPHQWH,DUSULQWHOHLRQLVLHOXDúLvPSU HDSvLQLURWXQGHúLDOLPHQWHvQWULQGDVWIHOWUXSXULOHGH LQX LORUDU VH vQJULMHD GHRSRWULY úL GH VXIOHWHOH ORU SULQ LXELUH úLSXUWDUHGHJULMSULQQHVIvUúLWHQHYRLQ HúLSULQMHUWIH3X LQFvWHSX LQDFvúWLJDWVXIOHWHOHWXWXURUÌQDFHOORFDOFKLQXOXLGH LQX LL vO VLP HDX FD SH XQ DGHYUDW SULQWH WULPLV GHXPQH]HX SULQWUH HL LDU GXUHUHD VXIOHWHDVF OL VH DOLQDQXPDLYD]LQGXODFROR DUGXúPDQLLSUHJWHDXVLWULPLWSHGH LQX LúLPDLDGvQFvQLDGÌQFHSXU VLvQJKHVXLDVF vQPDúLQLFDSHQLúWHRL
 32. 32. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLùHIXOODJUXOXLvOFKHPSHSULQWHOHLRQLVLHvQELURXOVX ± 6SXQHLF HOLEHUvL]LVHSULQWUXQWUDGXFWRUDFYUHDSRDWHSOHFDFKLDUDVW]LDFXP ± 6SXQH LY URJUVSXQVHDFHVWDLPHGLDWúLIUQLFLRH]LWDUHFDQXSRWV ODVRDPHQLLVLQJXUL2V PHUJFXHL ± $WXQFLXUF vQPDúLQVSXVHPLUDWRIL HUXO ÌQJKHVXLW vQ PDúLQL VDX vQ YDJRDQH GH YLWH EXQXOSVWRU D UPDV vQ PLMORFXO WXUPHL VDOH ILLQG GXV SvQ vQ*HUPDQLD (UD IOPvQG vQVHWDW QHGRUPLW FFL QHP LL vL LQXVHU vQ FRQGL LL XPLOLWRDUH SHQWUX ILLQ D XPDQ H DVXIHULWDFRORvPSUHXQ FXFHLODO LGH LQX LDGHVFULVHOvQVXúLvQ MXUQDOXO VX SH FDUH OD SXEOLFDW VXE IRUP GH FDUWH FXWLWOXO 0$57,5, 0$575(6
 33. 33. 1X VH YRU SUH]HQWD DLFLDFHVWHIDSWH DU VD SUEXúLW *HUPDQLD úL VDX vQWRUVVXSUDYLH XLWRULL $MXQVH úL SULQWHOH LRQLVLH OD $WHQD DURP SUHRW HUD VDX DUWDUH 8Q VFKHOHW FX QLVFDLYD SLHOHDFRSHULWGHXQYHúPvQWYHFKL(UDRDGHYUDW IDQWRP 6D GXV SH OD FXQRVFX LL VL $FHúWLD vL SXUWDU GHJULMvOKUQLUvLGGXU VEHDGDUQXúLUHYHQHD/DXGXVODGRFWRU$IRVWLQWHUQDWvQVSLWDOXQGHLVDXIFXWDQDOL]H(UDIU OHDF$YHDFLUR]SHOvQJ PXOWHDOWHEROL$F]XWGLQODFvQSX 2FKLLDGvQFL LvQRUELWHLVHPLFúRUDXSH]LFHWUHFHDÌQFHOHGLQXUP VDXWXOEXUDWGHWRW3ULYHDXQXPDLvQMRVÌQWUR]LVHDSURSLHGHHORVRU PHGLFDO ± 3ULQWH DP HX R SODQW SH FDUH GDF R OXD L YIDFH LELQHDUVQXDIOHGRFWRULLFPLSLHUGVOXMED OXJUXO VWWHD OD vQGRLDO 5HVSHFWD úWLLQ D DUGRFWRULLVXQWúLHLRDPHQLFDUHvQYD vúLGDXVLOLQ DúLRVFRWODFDSWGDUVHPDLúLvQúHDOùLRDUHQXVXQWDWvWHDH[HPSOHFDUH V vQWUHDVF DFHVW DGHYU 1X GGHDX SvQ PDL LHUL
 34. 34. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLPHGLFDPHQWH FDUH HUDX FRQVLGHUDWH ÄPLUDFXORDVH´ úL FDUHDVW]LVXQWLQWHU]LVH 6WWHDODvQGRLDORPXOHV IDF6RLDVQXRLD2VOIDFELQHVDXRVDOGXF PDLUHSHGHODPRDUWH ± 6ILQWH 1HFWDULH SULHWHQH DO VXIHULQ]LORU FH V PIDF6RLDXVDXQX $ UHSHWDWUXJFLXQHDGHPDLPXOWHRULúLVSUHVHDUFXP SULYHD VSUH KRO SULQ XúD GHVFKLV vO Y]X SH 6IvQWXO1HFWDULHIFvQGXLVHPQGLQFDS ± DGDLDR 3ULQWHOH LRQLVLH D OXDW DVWIHO SODQWD VXURULLPHGLFDOH FX R vQFUHGHUH QH]GUXQFLQDW 3HVWH SX LQH ]LOHv LUHYHQL vQ ILUH , VH IFX IRDPH 0vQF LDU DSRL VH VFXO GLQSDWúLPHUVH ± 0LQXQHDGHYUDWVSXVHU PHGLFLLùLDúDDOXDWELOHWXOGHLHúLUHGLQVSLWDOúLDSOHFDWVOYLQGSHXPQH]HX ùL GLQ DFHD ]L OD LXELW úL OD FLQVWLW SH 6IvQWXO1HFWDULHSvQ ODPRDUWHvQFGHDQLvQFKHLD L (URXO DFHVWRU vQWPSOUL HVWH 6IvQWXO 0LWURSROLW GLQ7ULNNL úL 6WDJRQ LRQLVLH FDUH VD GXV VSUH vQWvOQLUH FX6IvQWXO1HFWDULHvQWLPSXO GLQXUP USXVGHRDOWERDO ±ILHFDUHRPHVWHRGDW WULPLVSHOXPHDFHDODOWGHRERDO DU QR V vQWvU]LH SUHVLPW HX V WULPLWRDPHQLORUSHFDUHDWvWLDLXELWDMXWRUXOOXLXPQH]HXSULQUXJFXLQLOHVDOHQHvQFHWDWH2VXW FLQFL]HFLGHPLLGHRDPHQLDXIRVWODvQPRUPvQWDUHD OXL 7UHL]HFL GH PLWURSROL L VXWHGHSUHR LúLvQVXúL 3DWULDUKXO $ IRVW R vQPRUPvQWDUH QHPDLY]XW vQLVWRULD*UHFLHL±±±±±±±±±±±±±$FHDVW vQWvPSODUH QHD IRVW RIHULW GH FWUH 3UHDIHULFLWXO,HURQLP$UKLHSLVFRSDO$WHQHLúLDOvQWUHJLL(ODGH
 35. 35. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL 0HúWHUXORODU H WUHL DQL vQFKHLD L GRPQXO =DQQLV VXIHUHD GHULQLFKLXO VWvQJ RFWRUL PHGLFDPHQWH UD]H FRQWURDOH SHVWHFRQWURDOH«2SLHWULFLF FvWOLQWHDvOWRWFKLQXLD6DWUDWDWFXPHGLFDPHQWHúLFXIHOXULWHOHDFXULEEHúWLVDFKLQXLWFvWVDFKLQXLWúLFXPXOW UEGDUHúLOXSWvQFHOHGLQXUPSLDWUDVDGL]ROYDWLDURPXOVDOLQLúWLWSHQWUXXQWLPS DUvQWURQRDSWHGLQQRXvOWUH]LRGXUHUHSXWHUQLFHDVWGDW vOGXUHDULQLFKLXOGUHSW6D]YvUFROLWvQSDWSvQGLPLQHD ÌúLPXúFDEX]HOHGHGXUHUHúLLYHQHDVSOvQJ ±GLWDPDLEUEDWXO±GHUXOFX LWXOXLSHFDUHOVLP HDvQILSWvQSDUWHDGUHDSW3HQWUXFGXUHUHDQXvQFHWDLPHGLDWFXPVDIFXW ]LX DL OXL ODX GXV OD FOLQLFD 6RWLULRV FH VH JVHD SHVWUDGD 0DUQL vQ $WHQD ,DX IFXW R UDGLRJUDILH úL DXGHVFRSHULW F DYHD OD ULQLFKLXO GUHSW R SLDWU GH PULPHDIDVROHL(UDvQWUR]LGHOXQL ± $DMXQVODQRLSUHDWvU]LXQXVHPDLYLQGHF2VOGRDU WDUH$úDFRVDLIDFHPRPLFRSHUD LHV VFRDWHPSLDWUD VSXVH PHGLFXO FKLUXUJ GRPQXO .DILDWVDV VR LHLEROQDYXOXLGRDPQD+DULFOHHD ± 2 PLF RSHUD LH HVSUH FH PLF RSHUD LHYRUEHúWHGRFWRUXO0DLGHJUDE ]LLRSHUD LHvQWRDW UHJXOD RDPQD +DULFOHHD úL ILLFD HL 0DULD DX LQWUDW ODJULML $L IL ]LV F GHMD YHGHDX ELVWXULXO VSLQWHFvQG SvQWHFHOHEROQDYXOXLúLSDUF OHúLOXDFXDPH HDOùLDSRLFXPRVPHDUJRSHUD LDùLGDFRUV VHLYHDVF FRPSOLFD LLùLFvW
 36. 36. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLWLPS R V WUHDF SvQ FvQG R V vQFHDS RPXO GLQ QRX VPXQFHDVF ± RDPQHDMXWQH ,DUvQJvQGXOORUVHLYLOLPSHGHXQSODQ ± 0DP R V OXP XOHLXO 6IvQWXOXL 1HFWDULH GH ODGRPQXO7KHRGRULGLVúLRVYUVPVWLFOX DvQFHDLXOGHSLU7XRV PHUJLODFOLQLF V LOGDLVOEHDúLHXRV PHUJODOXFUXGDUDPvQGRXRVQHUXJPWRDW ]LXDXUXJFLXQHVWUXLWRDUHúLQHvQWUHUXSW $VWIHO VDX vQ HOHV úL SOHF ILHFDUH OD WUHEXULOH VDOH$FHVWHD VDX SHWUHFXW PDU L OD R ]L GXS LQWHUQDUH )HPHLDVH GXVH DSRL úL vL GGX VR XOXL VX FHDLXO GH SLU FX XOHLXO6IvQWXOXLvQHO ± )LFUXFHGHWUHLRULFXXOHLXOSHVWHULQLFKLPDPLDVSXVSULQWHOHIRQ0DULDúLUPvQHFXPDPYRUELW ùL 0DULD OXFUD OD FHQWUDOD WHOHIRQLF úL VH UXJD vQSDX]HOHGHFvWHYDVHFXQGHSHFDUHOHDYHD/DSUvQ]VHDúH]V VH RGLKQHDVF vQ IRWROLXO GLQ ELURX DYvQG PHUHXUXJFLXQHDSHEX]H/DXQPRPHQWGDWLVHSUXF DIXUDWRVRPQXOHRGDWRPvQRDWLQVHSHXPUXOVWvQJúLRYRFHSULQWHDVF úLFXYLLQFLRDVGHEUEDWvLVSXVHÄ1X LIJULMLFRSLODPHDWDWOWXVHYDIDFHELQHvQFXUvQG´0DULDVULFDDUVGLQIRWROLX1LFLXQEUEDWQXVHDIODvQELURX(UDGRDURFROHJGHDHLFDUHOXFUDODSDQRX =LOHOH GH PDU L úL PLHUFXUL WUHFXU FX UXJFLXQHDvQGRLW DPDPHL úLDILLFHL VDOH-RLGLPLQHD EROQDYXOXL LVH IFX UDGLRJUDILH LDU VHDUD GRFWRUXO R FKHP SH GRDPQD+DULFOHHDúLvLVSXVH ± LXGDW SLDWUD QXL QLFLHUL 0 PLU 6 DYH LEXQWDWHDV ± RDPQH 6ILQWH VSXVH GRDPQD +DULFOHHDHPR LRQDW ÌQ GRX ]LOH VD GXV SLDWUD SH FDUH QXPDL ÄR
 37. 37. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLPLF RSHUD LH´ DU IL VFRVR XPQH]HX D IFXW PLQXQHDSULQ6IvQWXO1HFWDULH $ GRXD ]L GRPQXO =DQQLV VD vQWRUV DFDV úL GHDWXQFL ± DX WUHFXW GHMD SDWUX DQL ± OXFUHD] QRUPDO úL IUQLFLRVXSUDUH 2PDP úLRILLF DXGHVFKLVHUXOúLDXSULPLWPLOD/XLÌQFRIDPLOLHVOYHúWHVIvQWXO1XPHDOOXLXPQH]HX±±±±±±±±±±±±±± 9UH LDGUHVD RDPQD+DULFOHHD=.DORJLURX $JLRX$WKDQDVLRX± $PDURXVLRQ $WHQD*UHFLD
 38. 38. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL 6XEWLúXOFX LWXOXL KLDU GLQ SULPXO PRPHQW vQ FDUH D VLP LW JUHXWDWHDPOGL HL FH FUHúWHD vQ HD GRDPQD 9ODKDNLV vQFHSX VLYRUEHDVF $YHD V ILH SHQWUX SULPD RDU PDP DGLF RDGHYUDW vPSUWHDV DOXPLL ± %LQHFXYvQWDUHD PHD FRSLODúXO PHX D YLLYOVWUDúXOPHXÌQFHWvQFHWúLFXJULMFFLHúWLvQF PLFúLSOSvQG«6YH]LFH LSUHJWHVFúLHXKLQX HGHSXISWXGLQOHPQGHPUSWXUHOHGLQFHDPDLEXQ OvQFHUúIHOHGHPWDVH$úDIUXPRVV WHDúH]DúDPvQX HOHDúDSLFLRUXúHOHXLWHúLQVXFXOXLWHVWRPFHOXO« UHG FD LHIRDPH9LQROD PLQH vQ EUD H $úD PLFX XO PHX LD OSWLúRU GH ODPPLFD« 6LP HD FXWRDW ILLQ DHLGHVIWDUHDGHDSXUWDvQWUXSXOHLvQFRYLD /XQLODUvQGODYHJKHDWvQFVX DOXLGHFDUQH/XQLOD UvQG LD YRUELW ,D FvQWDW PLL GH FvQWHFHHQHQXPUDWHRULVDMXFDWFXHOùLFXFvWLVHDSURSLDVRURFXOFXDWvWPDLPDUH vL HUD EXFXULD ÌQWUDWvW vQFvW vL VWUOXFHD FKLSXO ÌOPvQJvLDGXLRVSHGHDVXSUDURFKLHLúLSULYHDLDUúLLDUPLFX DOXL]HVWUH$ FXPSUDW FHO PDLIUXPRV SWX GLQSLD úLODDúH]DWOvQJSDWXOHL/DDUDQMDWIUXPRVIUXPRVùLRULXQGHVDUILDIODWPDPDvQFDVDUILDX]LWSOvQVHWXORGRUXOXLVXHIHULFLUH ,QWU vQOXQDDQRXD$MXQVHODPLMORFXOHLHDFXPVH DSURSLD OXQD D ]HFHD $X GXVR OD FOLQLF SHQWUX F VH
 39. 39. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLvPSOLQLVHVRURFXO7HUPHQXOGHMDWUHFXVHGDUQXGGHDQLFLXQVHPQGHQDúWHUH6XIOHWXOLVHvQQHJXURFWRULLHUDXGLQFH vQ FH PDL QHOLQLúWL L DU FH VLP L PDPRúXO FX PvLQLOHVDOH SULFHSXWH RSLOXO HUD DúH]DW LQYHUV FX SLFLRUXúHOHvQDLQWH ÌQVSLPvQWWRU GX GLVSR]L LH V VH SUHJWHDVFVDODGHRSHUD LH ± 2 VL IDFHP DVW VHDU FH]DULDQ úL DSRL YRPYHGHDFHVHPDLvQWvPSOVSXVHDFHVWD9HVWHD DMXQVH SvQ OD IDPLOLD GRPQXOXL 1LVLRWLV FDUH HUDIXQF LRQDUDOILOLDOHLFHQWUDOHD%QFLL*UHFLHL2PHYODYLRVDFHVWD vO LXEHD PXOW SH 6IvQWXO 1HFWDULH vQWUDWvW vQFvW vOSULYHDFDSHXQPHPEUXDOIDPLOLHLVDOH1XGHSX LQHRULHOúLDLOXLLDXVLP LWDMXWRUXO ± RDPQD 9ODKDNLV DUH QHFD]XUL vL VSXVH GRPQXO1LVLRWLVVR LHLOXL$XVRWDLH%LDWDGHHDúLDIFXWDWvWGHPXOWELQH ± RDPQH6ILQWHDXH[FODPDWVR LDúLILXOVXRPQXO1LVLRWLVOXRLFRQL D6IvQWXOXL1HFWDULHRSXVHFXHYODYLH vQ EX]XQDU úL VH vQGUHSW VSUH FOLQLFD XQGH VH DIODGRDPQD9DKDNLV2JVLIRDUWHVXSUDW%LDWDIHPHLHDIODVHFHVHvQWvPSODvQWUXSXOHLúLGHMDSDUFYHGHDDLHYHDFX LWXOGHDVXSUD HL 7UHPXUD GH IULF vQFKLSXLQGXúL ELVWXULXOLQWUvQGXLvQFDUQHúLWLQGRSvQ vQPUXQWDLHùLGDFRVDMXQJ SvQ OD WUXSXúRUXO IUDJHG DO FRSLOXOXL úL R VOUQHDVF2RDPQHFHQHQRURFLUH6XIOHWXOvLDUGHDvQFKLQXULDVHPHQHDFXFHOHDOHLDGXOXLvQV vQWUXSQXVLP HDQLFLRGXUHUHGHQDúWHUH $úD R JVL GRPQXO 1LVLRWLV FvQG LQWU vQ VDORQXO HL6H DSURSLH GH HD R VDOXWGXS FDUHVFRDVH FXHYODYLH GLQEX]XQDULFRDQD6IvQWXOXL1HFWDULHSHFDUHROXDVHGHDFDVúLRDúH]SHQRSWLHU
 40. 40. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL ± 0GRDUHVWULJ IHPHLDGHvQGDW FHLFRDQDDWLQVHQRSWLHUD0GRDUH RPQXO 1LVLRWLV UPDVH FD WUVQLW ÌQ HOHVHVH ÌúLIFXFUXFHGXS FDUHVHUHWUDVHGLQVDORQ ± 6ILQWH 1HFWDULH vQJvQ QXPDL WUHPXUvQG GHHPR LH ,PHGLDW DX GXVR SH IHPHLH vQ VDOD GH RSHUD LH%LVWXULHOH OXFHDX DPHQLQ WRDUH OvQJ HD GDU QX D IRVWQHYRLHGHHOH3HVWHSX LQYUHPHFRSLOXOVHQúWHDQRUPDO8LWHLFSúRUXOXLWHLúLIUXQWHDPLFX QVXFXOREUMRULLJWX XOSLHSWLúRUXOEXUWLFDúLSLFLRUXúHOH8LWHELH HOXOHvQGDW UVXQ vQXUHFKLOHPDPHLSOvQVHWXOFRSLODúXOXLHLFDUHL VH SUX FD XQ LPQ GH VODYD FvQWDW GH PLL GH vQJHUL 6ODYDLH$WRWSXWHUQLFHRDPQH RFWRUXO D XUPULW PXW GH XLPLUH PLQXQHD FH VHSHWUHFXVH3OLQGHHPR LHLHúLDSRLGLQVDODGHRSHUD LH ± 1XP vQúHDOSHPLQHPvLQLOHGRPQXOH1LVLRWLVVSXVH DFHVWD H PLL GH RUL DP vQWvOQLW DVHPHQHD FD]XULRSLODúXOHUDDúH]DWLQYHUVHYDVDSHWUHFXWDLFLvQFOLQLFDPHD +DLGH LFXPLQHvLUVSXQVHGRPQXO1LVLRWLV 6H GXVHU DPvQGRL vQ VDORQXO SURDVSHWHL PDPH 3HQRSWLHUDHLVHDIODLFRDQD6IvQWXOXLFDUHDWvWGHPXOWLXEHúWHRDPHQLLvQFvWUvXGHPLQXQLL]YRUúWHGLQPLODOXLFHDPDUH$PvQGRL DX SULYLW vQGHOXQJ LFRDQD IU V VFRDW R YRUEHSXWHDXRDUHV PDLVSXQ 6OYLWV ILHRPQXOvQWUXVILQ LL6L
 41. 41. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL 3ROL LVWXO RPQXO $OHNRV /LKQRV HUD SROL LVW %LQHYRLWRU úLVHUYLDELOGDUúLFXXQDHUVHULRVGGHDvQILHFDUHGLPLQHD GLVSR]L LLIRU HORUFHVHDIODXvQVXERUGLQHDVD(UDREXFXULHVODX]LYRUELQG$YHDRYRFHIUXPRDV úLFULVWDOLQ ÌQWUR ]L vQV SDUF VH VLP L R VFKLPEDUH vQ YRFHDOXL HYD FD R PLF VWUvQVRDUH SDUF vO vPSLHGLFD VYRUEHDVF3H]LFHWUHFHDJvWXOLVHvQFKLGHDLDUYRFHDLVHDX]HDGLQFHvQFHPDLVWLQV%LHWXORPVHQHOLQLúWLHMDHUDFHYD VHULRV 6H GXVH OD GRFWRU LDU DFHVWD vO H[DPLQ úLOWULPLVHGHXUJHQ OD6SLWDOXOUXFLL5RúLLGLQ$WHQD± FHYDJUDY WUHEXLH VL IL JVLW GRFWRUXO FHYD FDUH GHSúHDPLMORDFHOHVDOHvQGDDMXQVODVSLWDOGRFWRUXO,DQRYLFLLDGHVFRSHULWRWXPRDUHODJvW ± RPQXOH/LKQRVWUHEXLHVDYDRSHUPV VFRDWHPWXPRDUHD 2SHUD LHGHFDQFHUODJvW7RDW IDPLOLDVDWXOEXUDW9DLRDPQHRSHUD LHGHFDQFHUODJvW6HVWUvQVHU FXWR LLDFDV úL vQFHSXU V VH URDJH OXL XPQH]HX GH OD FDUH GHPXOWHRULSULPLVHU DMXWRUGXS FDUHDXKRWUvWV PHDUJ ODXQFKLUXUJIDLPRVFDUHWDLHFDQFHUXOFXFX LWXO6IvQWXOXLXK± OD 6IvQWXO 1HFWDULH 3RUQU VSUH 3LUHX GH XQGH DX OXDWYDSRUXO FH PHUJHD OD (JKLQD ÌQ GRX RUH DX DMXQV ODPQVWLUH 6DX GXV úL VDX vQFKLQDW OD PRDúWHOH 6IvQWXOXLFDUH vLSULYHDEOvQGGLQLFRDQGXS FDUH DXPHUV OD6IvQWD/LWXUJKLH 6DX UXJDW FX WR LL FX HYODYLH SHQWUX FD 6IvQWXO1HFWDULHVGUXLDVF VQWDWHXS VOXMEVHDSURSLDU VVUXWHVIvQWDUDFO,DXGHVFKLVSRUWL DúLvQDFHOPRPHQWGH
 42. 42. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLODVILQWHOHPRDúWHDLHúLWFDRERDUHILQ6DXFXWUHPXUDWGHHPR LH ± 0LQXQHDXVWULJDWFHLGHID (UD R PLQXQH 6IvQWXO 1HFWDULH HUD SULQWUH HL 6DXDSURSLDW úL DX VUXWDW VIvQWDUDFO FXEX]HWUHPXUvQGH$SRLDXSOHFDWSOLQLGHHPR LH2OLQLúWHVIvQW úLGXOFHOHLQXQGDVHVXIOHWXOúLWUXSXOOHvQIUXPXVH DVHFKLSXOúLOHIFXVHPHUVXOVSULQWHQ$XLHúLWGLQPQVWLUHúLDXSOHFDWVSUHSRUW7RDWHvQMXUúLvQXQWUXOORUHUDXIUXPRDVH2DGHYUDW vQFKLSXLUHD5DLXOXL $X LQWUDWDSRL vQYDSRU FDUHFDROHEG DOE FHVWUSXQJHDDSHOHDOEDVWUHLDGXVvQDSRLOD3LUHX ùLFDQFHUXO8QGHLFDQFHUXO1LFLXUPGHHO$ELDOD3LUHXHPR LDOHDVORER]LWOLPELOH ± %LQHFXYvQWDWV ILHRPQXOvQWUXVILQ LL/XLDVSXVDWXQFL SROL LVWXO FX YRFH IUXPRDV FXUDW FULVWDOLQ FD úLPDLvQDLQWH7XPRDUHDGLVSUXVHvQGvQV DQXPHVDXFXPQXPDLXPQH]HXúWLH ÌQWRDW ùFRDODGH2IL HULXQGHV WRWILIRVWDOLQLD LVXE FHUXO OLEHU WUHLFLQFL VXWH VH EUED L FD EUD]LL UVXQDDFXPGLQQRXYRFHDSXWHUQLF úLLPSXQWRDUHDSROL LVWXOXLFDRYRFHGHDUKDQJKHO ± $WHQ LXQH 3ULYLUHD FWUH UVULW HVFRSHUL LYFDSHWHOH 9UH LVODVFXOWD LYRUELQGúLGXPQHDYRDVWULXEL LLPHLFLWLWRUL/RFXLHúWHSHVWUDGD(JKLQLV.LSVHOL$WHQD1XPUXOVXGHWHOHIRQHVWH
 43. 43. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL ÌQF XQDGLQPLQXQLOHIU GHQXPU LQ ILUHD PHD VvQW XQ RP SDúQLF PHUHX PXO XPLWYHVHOúLELQHGLVSXV0HUHXYGSDUWHDEXQ DOXFUXULORUXDOWHFXYLQWHVvQWXQRPIHULFLWÌQVRLQGLVSR]L LHSXWHUQLFR OLSV GH FKHI SHQWUX RULFH QHFD]XO úL WXOEXUDUHD PWUDQVIRUPDVHU GH OD R YUHPH vQ DOW RP HYHQLVHP FLXGDWQX PDL DYHDP ORF QLFLHUL úL QLPLF QXPL PDL SOFHD 0FXOFDPúLP WUH]HDPWXOEXUDWHXFDUHRGXFHDPPDLvQDLQWHFDvQVvQXOOXL$YUDP1LFLFRSLLLPHLSHFDUHvLDGRUQXPPDLPXO XPHDXÌQVSLPvQWWRUOXFUX ÌQ DFHVW LDG P JVHDP FX PDL ELQH GH FLQFL DQL vQXUP ,PL OVDVHP EDOW úL ELURXO úL PXQFD úL WRW 0vQWXQHFDVHP OD VXIOHW 6RPQXO QX VH PDL SULQGHD GH PLQHRFWRULLQXP DMXWDXFXQLPLF ÌQWUR GXSDPLD] UXO DMXQVH OD FXOPH (UDPIRDUWHWXOEXUDWúLP ]YvUFROHDPvQSDW± HRV VHDOHDJGHPLQHRDPQH DPVWULJDW$LPLOùL DWXQFL vPL YHQL R LGHH $P VULW vQ SLFLRDUH DP GHVFKLVGXODSXODPOXDWVWLFOX DFXPLUGHOD6IvQWXO1HFWDULHúLPDPUXJDWGLQWRDWHSXWHULOHPHOHSOvQJvQGFDXQFRSLO ± $LPLOGHPLQH6ILQWH1HFWDULHDLPLOGHPLQH ÌQWUXQ LPSXOV DSURDSH QHILUHVF PLDP GHVIFXWQDVWXULLGHODEOX]DGHSLMDPDPLDPGH]JROLWSLHSWXOFDUHSDUF HUD]GURELWGHRSLDWUúLPLDPIFXWVHPQXOFUXFLLFXPLUXO GH VXV SvQ MRV úL GH OD GUHDSWD OD VWvQJD ùL DWXQFLLXEL LLPHLDWXQFLSLDWUDDGLVSUXWIUXUP$PWUDVDGvQFDHUvQSLHSWVLP LQGRXúXUDUHQHPDLY]XW$PIFXWFUXFHúLDGRXDúLDWUHLDRDU$FHHDúLVWDUHGHELQH0DPOLQLúWLW
 44. 44. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLFRPSOHW $L IL ]LV F PDU IL DWLQV R DGLHUH GXOFH úL VWURSLUFRULWRULGHDS PLDXOXDWJUHXWDWHDGLQVXIOHW ± Ì L PXO XPHVF RDPQH DP VSXV GLQ DGvQFXOVXIOHWXOXL PHX Ì L PXO XPHVF 6ILQWH 1HFWDULH PL DFXPúL XQ SLF GH VRPQ ùL PDP vQWLQV vQ SDW /D UGFLQHOHILUHORUGHSUVLP HDPDFXPRPvQ VIvQW FXPP PvQJvLDEOvQGùLHUDPVLQJXUvQFDPHU ± Ì L PXO XPHVF PXOW IRDUWH PXOW 6ILQWH DP VSXVULGLFvQG FDSXO úL ]vPELQG GXS FDUH DP DGRUPLW 0DFXSULQV VRPQXO úL DP YLVDW F HUDP vQWUR ELVHULF vQVUEWRDUH úL DFROR HUD PXOW OXPH HYODYLRDV 0DP WUH]LWPXO XPLWúLPDPXLWDWODFHDVRUPLVHPGRXRUHvQWUHJL ± ÌQFXQSLF6ILQWHODPUXJDW (UDP vQVHWDW GH VRPQ úL GH OLQLúWH ,PHGLDW DPDGRUPLWGLQQRXvQGPDPWUH]LWHUDDSURDSHVHDU0DPVFXODW PDP vPEUFDW úL PDP vQGUHSWDW VSUH ELURX HIUXPRDVHPLVHSUHDXDFXPWRDWHvQFDOHDPHDLQPDúLQvQSLD vQELURXSHVWHWRW(UDPXQDOWRPXQFXWRWXODOWRP$YHDPGLQQRXVXIOHWXOúLFKHIXOXQXLFRSLOùLDúDVvQWSvQ DVW]LFLQVWHúLvQFKLQFLXQHOXLXPQH]HXúL6IvQWXOXL1HFWDULH 0HUHX vL PXO XPHVF 6IvQWXOXL 1HFWDULH SH FDUH vOLXEHVFúLvOFLQVWHVFúLPHUHXYRUEHVFGHVSUHHOLQDFHDVWGUDJRVWHSHFDUHLRSRUWDPVFULVDFHDVW FU XOLHPLFGDUSOLQGHDGHYUúLGHGDWHH[DFWHGHúLYROXPHvQWUHJLVHSRWVFULH GHVSUHPLQXQLOHDFHVWXLVIvQW
 45. 45. 0DPVWUGXLWDVWIHOVGUXLHVFIUD LORUPHLRSLFWXUFDXQFULQELQHPLURVLWRUGLQJUGLQLOHELQHFXYvQWDWHDOH5DLXOXLGRDURSLFWXU DKDUXOXLGXPQH]HLHVF R UD] GH OXPLQ VIvQW úL ELQHIFWRDUH GLQVRDUHOH6ILQWHL6ODYH
 46. 46. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL $1(;$ 9,1($5($0,181$7 $ 818, 3$5$/,=$767$9526.$/.$1,6 ,VWRULD FH XUPHD] QX HVWH R QXYHO VFULV ELQH SHFDUHDQVFRFLWRIDQWH]LDXQXLYLVWRUQLFLRSRYHVWHSHQWUXFRSLL PLFL úL QLFL R FUHD LH DUWLILFLDO FDUH VHUYHúWH YUHXQVFRSGLQDLQWHVWDELOLW(VWHDGHYUDWLVWRULDPHDSHUVRQDOLVWRULD YLH LL PHOH D XQHL YLH LFDUHvQGHFXUVXOHLDWUHFXWSULQPXOWHVWDGLLGHVXIHULQ SULQPXOWHOXSWHúL]EXFLXPXULVXIOHWHúWLSvQ FvQGDDMXQVVJVHDVF DGHYUDWXOHLVHQVúLDGHYUDWD HL GH]YROWDUH FDUH DX FRQGXVR DSURDSH GHXPQH]HX 5]ERLXOGLQPDJVLWWvQUvQYvUVWGHGHDQLúLODPVHUYLWvQDYLD LDGHU]ERLÌQDSULOLHvQWLPSXOPLVLXQLLRVFKLMGHREX]ORYLQGXP ODFHDIPLDUXSW PGXYD FRORDQHL YHUWHEUDOH úL PLD SURYRFDW RKHPRUDJLHDYvQGFDUH]XOWDWRXúRDUSDUDOL]LHDPHPEUHORULQIHULRDUHDGLFSDUDSOHJLH $ YHQLW GXS DFHHD RFXSD LD JHUPDQ úL GHRDUHFHVWDUHDPHDvQFHSXVHV VHDPHOLRUH]HvQFHWvQFHWDPSOHFDWvQ2ULHQWXO0LMORFLXFDRIL HU$FRORDPDYXWQHQRURFLUHDVP ORYHVF GLQ QRX OD FHDI FHHD FH D DGXV vQUXW LUHDVLWXD LHPHOH XS FHVDVIvUúLWDOGRLOHDU]ERLPRQGLDOSDWULDPD WULPLV vQ DSULOLH vQ $PHULFD ÌQGDW FH DP DMXQV
 47. 47. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLDFROR DP VROLFLWDW R LQWHUYHQ LH FKLUXUJLFDO OD FRORDQDYHUWHEUDO DU GLQ VDORQXO GH RSHUD LH DP LHúLW PDL UXGHFvW FXP LQWUDVHP LDJQRVWLFXO D IRVW WHWUDSOHJLHVSDVPDWLFFHHD FHvQVHPQD F DWvW PvLQLOH FvWúLSLFLRDUHOHXUPDXVSDUDOL]H]HFRPSOHW $PUPDVvQ$PHULFDSvQ vQFvQGDPUHYHQLWvQ*UHFLD$LFLDPDYXWFvWHYDVLPSWRPHGHDPHOLRUDUHGDUIU UH]XOWDWH FRQFUHWH ÌQ VQWDWHD PHD VD DJUDYDWGLQQRXúLDPSOHFDWSHQWUXDDGRXDRDU vQ6WDWHOH8QLWHDOH$PHULFLL GH XQGH PDP vQWRUV vQ FX WHWUDSOHJLHFRPSOHWDúDFXPDPDPLQWLWPDLVXV LQSvQ vQFvQGPDPYLQGHFDWDPVWDWOD $úH]PvQWXO 1D LRQDO GH 5HFXSHUDUH D ,QYDOL]LORU vQFDUWLHUXO Ä3DODLR 3VLKLFR´ ILLQG GHMD SDUDOL]DW FRPSOHW HDVHPHQHDvQDPYL]LWDWGLQQRX$PHULFDSHQWUXFvWHYDOXQL LDU vQ PD LQYLWDW GRFWRUXO 5DVN SHQWUX D PH[DPLQDúLDFRQVWDWDFXH[DFWLWDWHFHVHvQWvPSODVHDGLF vQFHFKLSPYLQGHFDVHP
 48. 48. 0LHIRDUWHJUHXV LVWRULVHVFvQFvWHYDUvQGXULHYHQLPHQWHOHFHVDXSHWUHFXWvQDWv LDDQLUHIHULWRUODHYROX LDVWULLPHOHúLODWXOEXUDUHDVXIOHWHDVF FDUHPDvQVR LWvQWR LDFHúWLDQLÌPL HVWH JUHX V GHVFULX vQ RUGLQH FURQRORJLF PXO LPHDVLP PLQWHORU SH FDUH OHDP vQFHUFDW VSHUDQ H FDUH YHQHDXV P LDSHDULSLOHORUGLDIDQHúLGH]QGHMGLOHFDUHvQWXQHFDXWRWXO vQ MXUXO PHX $VHPHQHD YDOXULORU PULL FDUH YLQ FXSXWHUHúLQHULGLF VXVSHVSXPDORUDSRLQHVFXIXQG DGvQFMRV WRW DVWIHO P FRSOHúHDX GLIHULWHOH VLP PLQWH SXUWvQGXP vQFRDFH úLQFROR DSRL OVvQGXP DGvQF VFXIXQGDW vQGH]QGHMGH 1XHVWHSRVLELOVGHVFULXFKLQXOSHFDUHvOVXIHUHDPFvQG R PXVF PL VH DúH]D SH IUXQWH úL QX SXWHDP IDFH QLFLFHD PDL PLF PLúFDUH SHQWUX D R DOXQJD VDX FvQG
 49. 49. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLWUDQVSLUD LD PL VH URVWRJROHD DWvWGHVXSUWRU SHID úL PDIODPvQQHSXWLQ DGHDPLULGLFDPvQDSHQWUXDRúWHUJHHDFHHD QX VFULX SXU úL VLPSOX LVWRULD YLH LL PHOH FL PPUWXULVHVF GH]YOXLQG DVWIHO GLIHULWHOH FXWH DOH VXIOHWXOXLPHXvQWRFPDLFXPYHQHDXYDOXULOHYLH LLúLPEWHDXFDVILHSUH]HQWDWHWRDWHUQLOHSHFDUHGXUHUHDOHDOXFUDWDVXSUDOXLúLPDLPXOWGHFvWDWvWSHQWUXDIDFHHYLGHQW VFKLPEDUHDDFHVWRU UQL vQ ELQHFXYvQWDUH SDFH úL EXFXULH SULQ OXFUDUHDXPQH]HLHVFXOXL+DU ÌQ YUHPHD DFHHD GXS RSHUD LH DP FXQRVFXW XQPDUH RP GH úWLLQ XPDQLVW SH GRFWRUXO +RZDUG 5DVNSURIHVRU OD 8QLYHUVLWDWHD GLQ 1HZ RUN OD FDWHGUD GH0HGLFLQ)L]LF GH UHFXSHUDUH D LQYDOL]LORU FDUH Y]vQGXPGHFHS LRQDWSHXQWRQUXJWRUPLD]LVÄ7HURJ6WDYURVURDJWH OXL XPQH]HX 5RDJWH QHvQFHWDW )R WH URJSHQWUXPLQHFKLDUGDF WXQXFUH]LvQ(O´ $P SOHFDW WXOEXUDW JvQGLQGXP vQ VLQHD PHD ÄHLURQLH (X DP YHQLW vQ $PHULFD SHQWUX D P YLQGHFD LDUPHGLFXO DPHULFDQ P WULPLWH OD 801(=(8´ 6HDUD vQSDWXOPHXPJvQGHDPúL]LFHDPÄDUGHFHLQVLVW DWvWGHPXOWDFHVWRPV PHUJV/JVHVFSHXPQH]HXLQH/DY]XWSHXPQH]HXXPYRLSXWHDLQWUDvQOHJWXU FX(O2DUH H XúRU DFHVW OXFUX´ ùL vQFHS VPL FHUFHWH] úL VPLH[DPLQH]JvQGLUHDÄLQHHVWHXPQH]HX´ùLRUHvQúLUvPLFKLQXLDPPLQWHDFXDVWIHOGHvQWUHEULDúWHSWvQGXQUVSXQVFDUH ILUHúWH QD YHQLW HDVXUL vQWUHJL P FKLQXLDP FXDFHVWH JvQGXUL úL vQGRLHOL vQFvW OD VIvUúLW DP VXIHULW R]SFHDORLQHU LHvQJvQGLUH ÌQGDW FH PLQWHD PHD vQFHSHD V FHUFHWH]H úL VUHIOHFWH]HDVXSUDDFHVWHLWHPHGHRGDW VHRSUHDúLDúWHSWDH DúWHSWD 1X SXWHDP V vQ HOHJ ùL vQ WLPSXO XQHLD GLQDFHVWH RSULUL R YRFH SXWHUQLF D L]EXFQLW GLQOXQWUXO PHX
 50. 50. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLÄRDPQHXPQH]HXOPHXYUHDXV P DSURSLLGH7LQHGDUQX úWLX FXP´ $P VSXVR DWvW GH WDUH vQFvW vQWUHDJD PHDILLQ D WUHVOWDW úL WRDW SXWHUHD PL VD FRQFHQWUDW vQ DFHVWFXYvQWÄ95($8´$FHVWÄ95($8´HVWHXQFXYvQWPLFGDUFXRVHPQLILFD LHIRDUWHPDUH)HOXOvQFDUHvOYRPSURQXQ DDUHYDORDUHFOGX FDOGVDXILHUELQWH 7UHEXLHVQHvQFUHGLQ PvQWUHDJDQRDVWUYRLQ vQPvLQLOH $WRWSXWHUQLFXOXL XPQH]HX úL DWXQFL (O YD DF LRQDFD XPQH]HX vQ FKLS GHVYvUúLW úL QH YD GUXL SDFHD 6DFDUHQHYDFXSULQGHvQWUHDJDQRDVWU ILLQ $FHDVWDDYHDPVRvQ HOHJPXOWPDLWvU]LX vQG PDP vQWRUV GLQ $PHULFD PDP LQWHUQDW OD$úH]PvQWXOGH5HFXSHUDUHD,QYDOL]LORUvQFDUWLHUXOÄ3DODLR3VLKLFR´ 3ULQWUH DOWHOH P FKLQXLD vQF vQWUHEDUHD ÄXP ÌOYRL JVL SH XPQH]HX´ ÌQFHSXVHP GHMD V FUHG F DFHVWÄ95($8´SHFDUH,ODPDGUHVDW=LGLWRUXOXLvPLYDDGXFHUH]XOWDWXO PXOW UvYQLW úL SvQ OD XUP ÌO YRL vQWLOQL SHXPQH]HX ùL vQWUDGHYU DP Y]XW F RPQXO ± GUHSWUVSXQV OD UXJFLXQHD PHD ± D IFXW PXO L SDúL VSUH PLQHSFWRVXOúLQHYUHGQLFXO 7UHFXVHU VXILFLHQWH ]LOH GH FvQG YHQLVHP GLQ$PHULFDFvQGvQWURGLPLQHD vQ]LXDGHPDLvúLIFXDSDUL LDOD$úH]PvQWXQSUHRWEWUvQFXEDUEDDOEXQWULPLV DO OXL XPQH]HX úL vO DXG F vQWUHDE ÄUDJLL PHLFLQHDYHQLWvQDFHDVWSHULRDGGLQVWULQWDWH´XS FHLDXDUWDWSDWXOPHXVHDSURSLHGHPLQHúLP vQWUHEÄ)LXOPHX WX DL YHQLW GLQ VWULQWDWH´ ÄD SULQWH´ vL UVSXQG,DUHOvPLvQWLQGHPvQDÄDUPvLQLOHPHOH´vLVSXQHXÄVvQWSDUDOL]DWH 1X SRW V OH ULGLF´ ÄùL SLFLRDUHOH´ P vQWUHEÄùL SLFLRDUHOH VvQW OD IHO´ vL ]LF Ä3UHDPULW ILH QXPHOH OXLXPQH]HX´ ]LFH (X vO SULYHDP FX FXULR]LWDWH $ vQFHSXW
 51. 51. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLDWXQFLV P vQWUHEHFXPDPIRVWUQLWGHXQGHVvQWúLDOWHOHUH]vQG F P vQWUHDE GLQ VLPSO FXULR]LWDWH úL vQWUXFvWYRLDP V vQFHWH]H DFHVW LQWHURJDWRULX vL ]LF Ä3ULQWH SHFLQH FXWD L 6SXQH LPL FD V Y SRW DMXWD´ Ä1X FDXW SHQLPHQL DOWFLQHYD ILXOH 3HQWUX WLQH DP YHQLW´ Ä3HQWUXPLQHDUSULQWH´vL]LFÄGDF D LYHQLWSHQWUXPLQHOXD LORFSHVFDXQúLVSXQH LPLFHGRUL L´ ÌQWUDGHYUDOXDWORFúLPLD]LVÄ)LXOHV ILLIHULFLWF WH DIOL vQ DFHVW ORF´ /DP SULYLW FX PLUDUH úL LDPUVSXQV ÄXP V ILX IHULFLW SULQWH FvW YUHPH VvQWLQYDOLG´DILXOHvQV DFXPHúWLDSURDSHGHXPQH]HX$LIRVWGHSDUWHGH(OGDUILLvQFUHGLQ DWF (OWHLXEHúWHùLLD DPLQWH V QX FvUWHúWL QLFLRGDW vPSRWULYD /XL SHQWUX FQXúWLLFH LDUH]HUYDWSvQ ODVIvUúLWXOYLH LLWDOHÌQWRWGHDXQDV L vQGUHS L QGHMGHD FWUH (O´ Ä(K FXYLQWH SULQWHúWL GHPvQJvLHUH´ vPL ]LFHDP vQ VLQHD PHD DU DX IRVW FXYLQWHSURIHWLFHFDUHVDXDGHYHULWGXSDQL vQGVDULGLFDWVSOHFHODPvQWUHEDWÄDUSULQWHQXPL VSXL FLQH HúWL´ ÄD´ UVSXQVH ÄP QXPHVF )LORWHL=HUYDNRV úL VvQW VWDUH XO 0QVWLULL /RJRYDUGDV GLQ 3DURV´ÄùLFLQHWHDWULPLVODPLQH´vOvQWUHE$]vPELW FXPRGHVWLHúLFX]vPEHWXOSHEX]HvPLVSXVHÄHRULFHYHLDYHDQHYRLHILXOPHXVFULHPLúLHXWHYRLDMXWD´0DELQHFXYvQWDWPDVDOXWDWúLVDvQWRUVVSOHFHÄ2XOWLP vQWUHEDUHSULQWH´vLVWULJ Ä(VWHJUHXV VHDSURSLHFLQHYDGHXPQH]HX´Ä$KILXO PHX SH FvW L VH SDUH GH JUHX SH DWvW H GH XúRU (VXILFLHQW VR GRUHúWL V FUH]L úL V WH URJL SHQWUX DVWD0UWXULVLUHD úL 6IvQWD ÌPSUWúDQLH VvQW SULPD WUHDSW 6vQWJUHOH DFHVWHD ILXO PHX´ ÄDF VvQW QXPDL DFHVWHD HVWHIRDUWHXúRU´vLUVSXQG,DPPXO XPLWúLDSOHFDW /D FvWHYD OXQL GXS PUWXULVLUHD PHD VLQFHU ODPUXJDW SH SULQWHOH )LORWHL V PHUJHP vPSUHXQ OD 6IvQWXO
 52. 52. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL1HFWDULHVQHUXJPDFHVWDvQWULQGXP vQVXIHULQ DPHD1HDP GXV OD (JKLQD úL vQWUXFvW DP XUFDW OD ELVHULFD6IvQWXOXLDURVWLW3DUDFOLVXOSHFDUHODPDVFXOWDWFXDGvQFHPR LH úL SLRúHQLH UHGHDP F P DIOX vQ FHU úL FXPQH]HXVHDSURULHGHPLQHLDUDFHVWDPDIFXWV VLPWRXúXUDUH FD FHYD FDUH D SOHFDW úL FDUH SvQ DWXQFL vPLvQJUHXQDVHVXIOHWXO XS FHVDWUHPLQDW3DUDFOLVXODIOvQGXP vQF vQ ELVHULF VD DSURSLDW GH PLQH R GRDPQ úL PDvQWUHEDW ÄLQH HUD FHOODOW SUHRW GLQ ELVHULF FDUH D IFXWSDUDFOLVXO´ÄLQHDOWXOSULQWHOH)LORWHLDIRVW´vLUVSXQGÄ1X GHVSUH SULQWHOH )LORWHL Y vQWUHE FL GHVSUH FHOODOW´vPLVSXVHLDUúLùLvQWUXFvWHXVXV LQHDPF DPY]XWGRDUSHSULQWHOH)LORWHLLDUGRDPQDDFHHDLQVLVWDF DOXDWSDUWHOD 3DUDFOLV úL DOW SUHRW ODP vQWUHEDW SH SULQWHOH )LORWHLGDFvQWUDGHYUDPDLIRVWúLXQDOWSUHRW,DUHODGUHVvQGXVH IHPHLL R vQWUHE Ä/DL Y]XW´ Ä6LJXU F ODP Y]XWSULQWH´ ÄH IFHD´ FRQWLQX SULQWHOH Ä%LQHFXYvQWD´UVSXQVH DFHDVWD Ä6IvQWXO 1HFWDULH D IRVW ILXO PHX´$VFXOWvQGDFHVWHDFXXLPLUHvOvQWUHEúLHXODUvQGXOPHXSHSULQWHOH )LORWHL Ä6ILQ LD YRDVWU OD L Y]XW SULQWH´Ä6LJXUF ODPY]XW´vPLUVSXQVHÄùLPLDYRUELWGHVSUHWLQH´2QRX WXOEXUDUHvQVXIOHWXOPHXRQRX ]JXGXLUH6XIOHWXOPLVDXPSOXWGHRIHULFLUHGHRVHELWGHREXFXULHWDLQLFSHFDUHQXSRWVRH[SOLFvQFXYLQWH vQGPDPvQWRUVOD$úH]PvQWQXP PDLSUHRFXSDLQYDOLGLWDWHDPHDFLPLQXQHD2PXOGHFHOHPDLPXOWHRULFHUHUHVWDELOLUHDVQW LLWUXSHúWLvQWLPSFHXPQH]HXFD$WRWúWLXWRUvLGUXLHúWHPvQWXLUHDVXIOHWXOXLFDUHHVWHLQILQLWPDL SUH LRDV GHFvW VQWDWHD WUXSXOXL D V DMXQJHP ODvQVQWRúLUHD WUXSHDVF HVWH QHFHVDU FD PDL vQWvL PLQXQHDV VH vQWvPSOH vQOXQWUXO QRVWUX $GLF PDL vQWvL WUHEXLH V
 53. 53. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLQHOHSGPGHRPXOFHOYHFKLúLVQHvPEUFPvQRPXOFHOQRX LQ ]LXD DFHHDDP vQFHSXWV P VLPWFDúLFHLODO LRDPHQL FDUH VvQW VQWRúL WUXSHúWH 6LP HDP F vQOXQWUXOPHXVHDIORPDUHSXWHUHÌQV FvQGDPUHYHQLWODVDQDWRULX$úH]PvQW
 54. 54. úL DP Y]XW GLQ QRX SH DFHL LQYDOL]L GLVSHUD LSHFKLSXOFURUDVHSXWHDFLWLVHQWLPHQWXOSUVLULLúLXLWULLFXP vúL WvUDX QHIHULFLUHD XQXO OvQJ FHOODOW PD FXSULQV RPvKQLUHLQLPDJLQDELO $K vW Dú PDL YUHD FD úL DFHúWL VHPHQL DL PHLvQGXUHUD L V vQFHUFH DFHD HPR LH úL WXOEXUDUH SH FDUH DPVLP LWRHXDFRORvQ(JKLQDvQELVHULFD6IvQWXOXL1HFWDULH XS DFHHD YL]LWHOH PHOH OD 6IvQWXO 1HFWDULH OD(JKLQDDXIRVWPDLGHVHvQGFXSULQWHOH)LORWHLFvQGFXUXGHOH PHOH HYHQLVH GHMD R QHFHVLWDWH YLWDO V YL]LWH]PQVWLUHD úL V P URJ 6IvQWXOXL H ILHFDUH GDW FvQG vOYL]LWDPvLFHUHDPV PLMORFHDVF ODRPQXOVPLGUXLDVFQX VQWDWHD vQWUHDJ FL GRDU R PvQ FD V SRW DOXQJDPXúWHOHúL vQ DULLGHSHIUXQWHFDUHP WRUWXUDXDWvWGHPXOWúLWUHEXLDVLUDEGXS DFHHDFvQGUHYHQHDPODVDQDWRULXP VLP HDP IRDUWH vQWULW VXIOHWHúWH ÌQV vQ WLPS FHVQWDWHD PHD VXIOHWHDVF R GXFHD WRW PDL ELQH FHDWUXSHDVF PLVHWRWvQUXW HD ÌQDPVXIHULWRWURPERIOHELW$PIFXWRPLFRSHUD LH OD FOFvLXO SLFLRUXOXL GUHSW úL DP VWDW XQ WLPS vQJKLSV $WXQFL D YHQLW XQ WHOHIRQ GH OD SULQWHOH GXKRYQLFvQWUHEvQGXPGDFYRLDPV PHUJHPvPSUHXQ OD(JKLQDVQHUXJP6IvQWXOXLXWRDWHF P DIODPvQDFHDVW VLWXD LHQDPSUHJHWDWRFOLS V PHUJvPSUHXQ FXHOFDV P URJUHGLQ D vQ SXWHUHD UXJFLXQLL SULQVHVH GHMD UGFLQLvQOXQWUXO ILLQ HL PHOH úL QLPLF QX P SXWHD vPSLHGLFD VH[SORDWH]ILHFDUHSULOHM
 55. 55. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL $P PHUVvPSUHXQ FXSULQWHOH)LORWHLFXSULQWHOH/HRQWLHFXPDPDFXIUDWHOHPHXúLFXFHLGRLPLOLWDULFDUHP DMXWDX(UDVUEWRDUHD6ILQ LORU3ULQ L XS FH QHDP vPSUWúLW FX WR LL vQ WLPSXO 6ILQWHL/LWXUJKLL GHRGDW PLD YHQLW R GRULQ SXWHUQLF V PvQFKLQODPRDúWHOH6IvQWXOXLúLDPUXJDWSHSULQWHOH)LORWHLV FHDU VWDUH HL V VSULMLQH VILQWHOH PRDúWH SH SLFLRDUHOHPHOH SDUDOL]DWH HUHDP DFHVW OXFUX SHQWUX F QLFLRGDW QXPDP SXWXW ULGLFD GH MRV FD V P vQFKLQ OD PRDúWHOH6IvQWXOXL GLQ FDX]D XQHL IUDFWXUL vQ WUXSXO PHXLQIOH[LELOLWDWH
 56. 56. $WXQFL PDX DMXWDW ELH LL úL PLDP vQO DW PvLQLOHGHDVXSUD PRDúWHORU 0DP ]JXGXLW 7UHPXUDP WRW $PVLP LW F vPEU LúDP 6IvQWXO vQWUHJ LDU QX R EXF LF GHPRDúWHùLGHRGDWDXLHúLWGLQOXQWUXOPHXDFHVWHFXYLQWHVSRQWDQH Ä6ILQWH QDP YHQLW V L FHU QLPLF DVW]L FL DPYHQLWV PRIHUSHPLQHvQVXPLvQWUHJOXL+ULVWRV7XúWLLFH WUHEXLH VPL GDL DF QX WUHEXLH VPL GDL QLPLFvQYUHGQLFHúWHP VGHYLQXQRVWDúDOOXL+ULVWRVvQFvWV ILXXQ PRWLY FD QXPHOH /XL V ILH SUHDPULW vQ RULFH ORF PDúDIOD GUHSW VDX LQYDOLG úL DUDWPL 6ILQWH F DVFXO LUXJFLXQHD PHDFDV P vQWUHVFvQVXIHULQ DPHD´ $FHDVWDDIRVWWRDW UXJFLXQHD$PSOHFDWPXO XPLWúLIRDUWHOLQLúWLW2SDFHLPHQV PLDXPSOXWVXIOHWXO(UDPVLJXUGHMDF PLQXQHDYDYHQLSRWV VSXQF DPDúWHSWDWR$P DúWHSWDW vQ ILHFDUH FOLS R PvQ QHY]XW FDUH V PULGLFH ùL GXS ]LOH GH OD XOWLPD PHD vQFKLQDUH OD(JKLQDSHFvQGPSUHJWHDPFDvQILHFDUHGLPLQHD FDVvPLIDFH[HUFL LLOHPHOHRELúQXLWHGHRGDW DPVLP LWF FHYDVDGHVSULQVLQOXQWUXOPHXFDúLFXPHUDPOHJDWúLIXVHVHPHOLEHUDWGHOHJWXULúLQXQXPDLDVWDGDUDPVLP LWQHYRLDV P ULGLF HX VLQJXU $P VWULJDW DWXQFL SH ELH L SH
 57. 57. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLLQILUPLHUXOLPLWULH6KRUWVDQLWLVúLúRIHUXO,RDQ+DW]DNLVúLOHDPVSXVÄ%LH LDMXWD LP V vQFHUFV P ULGLFVLQJXUIU SURWH]H´ ÌQ ILHFDUH GLPLQHD vPL SXQHDX SURWH]HPHFDQLFHVSHFLDOHFDVPLvQWUHDVFSLFLRDUHOH
 58. 58. ÄDUYHLFGHD´vPLVSXQELH LLÄ1X´OHUVSXQGÄ0 YRL ULGLFD VLQJXU 9UHDX GRDU V P DMXWD L SX LQ´(]LWDXGDUSHQWUXFYHGHDXF LQVLVWPDXULGLFDW ùL20,181(9GF VWDXGUHSWúLJHQXQFKLLPHLQXVHPDLvQGRDLHFDDOWGDW9UHDXGXS DFHHDVPLGHVFKLG SLFLRDUHOH FD V XPEOX vQV FUHGH LP XLWDVHPFXPSúHúWHRPXOHLGHID PSULYHDXXOXL LúLPLVSXQVPLGXFPDLvQWvLXQSLFLRUvQID DSRLSHFHOODOWÌQFHUFúL YG F PHUJH X QLFL XQ FKLS QX SRW V Y WUDQVSXQ vQSRVWXUD PHD SVLKRORJLF GLQ DFHO PRPHQWúL V Y WUDQVPLW]EXFLXPXO PHX VDX V Y H[SOLF GRULQ DúLSXWHUHD FDUH PvPSLQJHDXVPLPLúFSLFLRDUHOHRGDW FXSULPLLSDúLIU VP WHPFYRLFGHDúLPLOHYRLIUvQJH DUFLQHSRDWHVGHVFULHEXFXULDPHDDWXQFLFvQGDPY]XWF PDPULGLFDWúLDPúLSúLWIU DMXWRU$FHDVWDYODVSHGXPQHDYRDVWU VYLRLPDJLQD L HOGLQWvLJvQGFDUHPLDYHQLWvQ PLQWHvQFOLSDDFHHDD IRVW VPL vQGUHSW SULPLL PHL SDúL VSUH ELVHULFX D$úH]PvQWXOXL úL VL GHGLF 0XOWPLORVWLYXOXL QRVWUXXPQH]HX vQ VHPQ GH UHFXQRúWLQ 1X DYHDP QLPLFDOWFHYD FD V, RIHU ÌQ FRQWLQXDUH DP FKHPDW SH PHGLFLL$úH]PvQWXOXLLPLWULH0RXURXOLVúL,RDQ.RQVWDQGDNLVSHVXURULOH LQILUPLHUH úL SH FHL GH OD VHF LD GH IL]LRWHUDSLHKUtVWRV KULVWRSRXORV LPLWULH 7VLQJDQRV *KHRUJKH$QDJQRVWDNLV 3DQDJLRWLV %DNRXURV HWF úL OHDP SXVvQWUHEDUHDÄUHGH LF HVWHSRVRELOVXPEOXFvQGYD ùWLXFDP SDUDOL]LH FRPSOHW DWURILHUHD PXúFKLORU úL PDL PXOWH
 59. 59. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLDIHF LXQL DU vQ SRILGD WXWXURU DFHVWRUD Dú YUHD VPLVSXQH LGDFYRLSXWHDV P ULGLFYUHRGDW´ /X FXYvQWXO GRFWRUXO 0RXURXOLV RUWRSHGLVW úLPLVSXVH Ä1RL úWLP F HúWL LQYDOLG WUXSHúWH QX úL LQWHOHFWXDO3ULQXUPDUHvQWUXFvWvúLFXQRúWLVLWXD LDSHQWUXFHQHvQWUHEL1X GRPQXOH .DONDQGLV QX YHL SXWHD PHUJH´ $WXQFL vLvQWUHE úL SH FHLODO L ÄXPQHDYRDVWU GRPQXOH.RVWDQGDNLV´ ÄLQ QHIHULFLUH QX´ ÄYV GRPQLORU GH ODIL]LRWHUDSLH GRDPQHORU úL GRPQLORU´ 7R L DX UVSXQV vQVHQVQHJDWLYÄÌQV HXGRPQLORUY VSXQVLQFHUFSRWV PULGLFV VWDXGUHSWúLVXPEOX´8QXOGLQWUHHLP vQWUHEÄ3H FH WH EL]XL GH VSXL WRDWH DFHVWHD´ Ä3H XPQH]HX úLQXPDL SH (O´ OH UVSXQG ÄP EL]XL SH GUDJRVWHD OXLXPQH]HX´ Ä7H YHLULGLFDDFXP´DPIRVWGLQQRXvQWUHEDWÄ3HQWUXGXPQHDYRDVWU PYRLULGLFDPvLQHRUHVFVGHGLFSULPLLPHLSDúLOXLXPQH]HX´XDFHVWHFXYLQWHDPSOHFDW$PVSXVELH LORUVQXVSXQQLPQXLQLPLF XS SUvQ]DPFKHPDWSHWR LEROQDYLLvQELVHULF VYDG PLQXQHDúLDFROROHDPFRPXQLFDWF DYHQLWWLPSXOVXPEOX úL F WUHEXLH V DLE FUHGLQ ILHUELQWH úL vQFUHGHUHWRWDO vQ XPQH]HX LDU vQWUR ]L DQXPH PDL GHYUHPH VDXPDLWvU]LXYDYHQLúLUvQGXOORUGHRDUHFHXPQH]HXQXHVWHDVHPHQHD RDPHQLORU V IDF GLVFULPLQDUH Ä1X VvQW HX FHOPDL EXQ GLQWUH GXPQHDYRDVWU´ DP FRQWLQXDW ÄGDUMXGHF LOHOXLXPQH]HXVvQWQHFHUFHWDWH´ 3ULQWUH FHL GH ID VRVHúWH OD XQ PRPHQW GDWSULQWHOH 7KLVHXV SDURKXO $úH]PvQWXOXL úL QH vQWUHDEÄH VH vQWvPSO ILLORU FH DúWHSWD L´ Ä3ULQWH´ vL VSXQ ÄDVRVLW FHDVXO V XPEOX´ Ä6ODY RPQXOXL´ vPL VSXVH HOÄ$VW]L HVWH DMXQXO SUD]QLFXOXL 6ILQ LORU GRFWRUL IU GHDUJLQ L´ÄXDWvWPDLELQH´vLUVSXQG$SRLvPLG úLVUXWLFRDQD 6ILQ LORU GRFWRUL IU GH DUJLQ L 0 DSXF GH EUD H
 60. 60. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLP ULGLF úL vQFHS V XPEOXGUHSW SULQELVHULFX FvQWvQG FXODFULPL vQ RFKL ÄLQH HVWH 801(=(8 PDUH FDXPQH]HXO QRVWUX´ H FOLS D IRVW DFHDVWD 7R LLQYDOL]LLDXvQFHSXWVSOvQJ úLV VWULJHFXSXWHUHÄùLQRLRDPQH YUHP V XPEOP DVWIHO DMXWQH´ $ IRVW FHYDFXWUHPXUWRU FDUH QX SRDWH IL GHVFULV X FvW SXWHUHVXIOHWHDVFWR LvPSUHXQSOvQJvQGDPIFXWSDUDFOLVúLDPSUHDPULWSHRPQXOFHUXOXLúLDOSPvQWXOXL XS FXPYGD LVHDPDGXS DFHHDFHLFDUHPDXY]XWDXUPDVIUJODVùLDFXPFHLFDUHVWDXvQFGHSDUWHGH XPQH]HX EL]XLQGXVH GRDU SH RSLQLLOH ORU úWLLQ LILFHFvQG P YG FXP XPEOX FXP PLúF PvLQLOH FXP FRQGXFPDúLQDúLFXPIDFFDQRWDMWR LDFHúWLDUPvQXOXL LULGLFvQGGLQXPHUL $ú YUHD V Y DGXF OD FXQRúWLQ IDFWRULL FDUH PDXDMXWDW V P ULGLF FUHGLQ D PHD vQ XPQH]HX ± WRYDUúXOSOLQ GH DIHF LXQH DORPXOXLGXUHUHD LXELUHDOXFUWRDUHSULQIDSWH úL UXJFLXQLOH GXKRYQLFXOXL PHX SULQWHOH )LORWHL úLDOHPDPHLPHOH 0DUHHVWHVODYD7DRDPQHFQHWULPL LGXUHUHDúLVXIHULQ D SHQWUX D QH FOX]L SH GUXPXO FHO EXQ H PDUHELQHIDFHUHPLDDGXVGXUHUHDvQWR LDFHúWLDQLFvWDPDYXWRWRYDUúDFQXDYHDPDFHDVWGXUHUHQX PDúILvQWRUVODXPQH]HX2PXOFHOYHFKLvPLFRSOHúLVHVXIOHWXOFXWRWFHDYHDP vQ PLQH DU $WRWEXQXO XPQH]HX FX LXELUHD 6DQHPUJLQLWDWULPLVDFHDVW PDUHVXIHULQ FDUHPDDMXWDWVJVHVFDGHYUDWXOVHQVDOYLH LLVHQVSHFDUHvQXLWDVHPFXGHVYvUúLUH,DW PDUHDVHPQLILFD LHDGXUHULL)HULFL LFHLFHR VXSRUW FX UEGDUH FFL YRU DIOD /80,1$ FDUH HVWH+5,6726 +ULVWRV VH DIO WRWGHDXQD DSURDSH GH QRL OvQJ QRLJDWDVQHDMXWH(VWHVXILFLHQWV/FKHPP
 61. 61. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL 1XPDL+ULVWRVHVWH/XPLQDOXPLL$GHYUXOúL9LD DRPQXO QH DYHUWL]HD] ÄÌQ OXPH QHFD]XUL YH L DYHD GDUvQGU]QL L(XDPELUXLWOXPHD´ 1HFD]XO GH WRW IHOXO ERDOD VUFLD PDUJLQDOL]DUHDVHQVLELOL]HD] LQLPD vQGHPQvQGR VSUH UXJFLXQH 1HFRQGXF VSUH SRFLQ úL VSUH PUWXULVLUHD SFDWHORU SXQ ODvQFHUFDUH UEGDUHD úL GUDJRVWHD úLO DMXW SH RP VSURJUHVH]HGLQSXQFWGHYHGHUHPRUDOúLGXKRYQLFHVF 0DL WvU]LX SH GDWD GH GHFHPEULH SULQWHOH)LORWHL VFULD SULQWUH DOWHOH úL FHOH FH XUPHD] Ä0LQXQHDYLQGHFULL DEVROXWH D GRPQXOXL 6WDYURV .DONDQGLV VHGDWRUHD] GHVLJXU 6IvQWXOXL 1HFWDULH 7DXPDWXUJXO GDU úLFUHGLQ HLEROQDYXOXLDF DFHVWDQXFUHGHDúLQXVHvQI LúDFX FUHGLQ OD 7DLQD 0UWXULVLULL QX VDU IL YLQGHFDWVXIOHWHúWH ùL LDUúL GDF QX VH SUH]HQWD FX FUHGLQ ODVILQWHOH PRDúWH DOH 6IvQWXOXL FHUvQG WPGXLUH QX VDU ILYLQGHFDW FL DU IL UPDV úL SH PDL GHSDUWH SDUDOL]DW DU ILPXULWQHYLQGHFDWúLQXVDUILPvQWXLWÄFFLIU FUHGLQ HVWHQXQHSXWLQ V VHPvQWXLDVF FLQHYD´VSXQHPDUHOH$SRVWRO3DYHO $FHDVW PLQXQHDXOXLWSHWR LFHLFDUHLOúWLDXvQDLQWHSDUDOL]DW LDU DFXP vO YHGHDX VQWRV $ XOXLW SH PXO L FDUHDX]LVHUGHVSUHHDFKLDUúLSHPHGLFLFDUHFRQVLGHUDXERDODLQFXUDELO QHFXQRVFvQG úL QHFUH]vQG F ÄFHOH FH VvQW FXQHSXWLQ OD RDPHQL VvQW FX SXWLQ OD XPQH]HX´ úL FÄXQGH YUHD XPQH]HX VH ELUXLHúWH UvQGXLDOD ILULL´ 0LQXQDWHVWHXPQH]HXvQWUX6ILQ LL6LúLvQWUX6ILQ LLGHSHSPvQWVDSUHDPULWRPQXO
 62. 62. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL0LQXQLOH XUPHD] FUHGLQ HL vQG RPQXO QRVWUX ,LVXV+ULVWRVDWULPLVSHXFHQLFLLVLvQOXPHOHD]LVÄ0HUJH LvQWRDW OXPHDúLSURSRYGXL L(YDQJKHOLDODWRDW ISWXUDHOFH YD FUHGH úL VH YD ERWH]D VH YD PvQWXL LDU FHO FH QX YDFUHGH VH YD RVvQGL ,DU FHORU FH YRU FUHGH DFHVWH VHPQH OHYRU XUPD vQ QXPHOH PHX GHPRQL YRU L]JRQL vQ OLPEL QRLYRU JUL úHUSL YRU OXD vQ PvQ úL FKLDU FHYD GWWRU GHPRDUWHGHYRUEHDQXLYDYWPDSHVWHFHLEROQDYLvúLYRUSXQHPvLQLOHúLVHYRUIDFHVQWRúL´0DUFX
 63. 63. 6 DVFXOWH FHL SX LQ FUHGLQFLRúL úL V SUVHDVFSX LQD ORU FUHGLQ FHL QHFUHGLQFLRúL VúL SUVHDVFQHFUHGLQ D LDU FHL QHHYODYLRúL OLSVD GH HYODYLH 6 DVFXOWHPHGLFLL úL V DIOH F EROLOH GDF QX OH SRDWH YLQGHFDPHGLFLQD úWLLQ D FXQRDúWHUHD vQ HOHSFLXQHD VDX WHKQLFD OHYLQGHF FUHGLQ D ILHUELQWH úL GHVYvUúLW vQ XPQH]HX 6DVFXOWHúLV FUHDG F ÄFHOHFHODRDPHQLVvQWFXQHSXWLQ ODXPQH]HXVvQWFXSXWLQ ´úLÄXQGHYRLHúWHXPQH]HXVHELUXLHUvQGXLDODILULL´ DSULQWHGXKRYQLFFRQVLGHUF HVWHGHGDWRULDPHDFD DúD FXP ODP vQGUXPDW SH FHO EROQDY GH SDUDOL]LH ± úLFDUH PD DVFXOWDW FX VXSXQHUH VD SRFLW VD PUWXULVLW DFUH]XW úL VD YLQGHFDW VXIOHWHúWH úL WUXSHúWH WRW DVWIHO úL SHYRL FD ILL DL PHL GXKRYQLFHúWL Y URJ Y LPSORU úL YDYHUWL]H] V Y JUEL L D Y JVL XQ GXKRYQLF úL V YPUWXULVL LSFDWHOHFX]GURELUHGHLQLPFXVPHUHQLHúLFXFXFHUQLFLH 3RFL LY úL FUHGH L vQ DGHYUDWXO XPQH]HX OXvQGH[HPSOXOFHOXLEROQDYGHSDUDOL]LHùLY LQIRUPH]FQXPDLSULQ FUHGLQ SRFLQ úL PUWXULVLUHD SFDWHORU Y YH LPvQWXLúLYYH LvQYUHGQLFLGHÌPSU LDHUXULORU v L VvQWH L FUHGLQFLRúL úL OLSVL L GH HYODYLH ILH FVvQWH L LQWHOHFWXDOL DYRFD L GRFWRUL RIL HUL VDX SROLWLFLHQL
 64. 64. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULLvQJULML LY V FUHGH LvQDLQWHGHDYHQLPRDUWHDFFLYDYHQLFHDVXOFvQGQXYH LPDLDYHDvQFLQHQGMGXLúLIDFH LURDGHYUHGQLFHGHSRFLQ FvWWLPSHVWH]LXvQDLQWHVY DMXQJVIvUúLWXO FFL GDF Y YD JVL PRDUWHD vQ QHFUHGLQ HDGHYUDWFYH LFUHGHDWXQFLúLYYH LSRFLGDUYDILSUHDWvU]LXvQWUXFvWvQLDGQXH[LVWSRFLQ DVYXúXUH]FDOHDVSUHSRFLQ VSUHFUHGLQ úLPvQWXLUH Y vQGHPQ SH WR L V Y SURFXUD L 128/7(67$0(176QXYSDU UXVGD LFv LYDOHLGHRDUHFHGDFYH LFXPSUDXQ1RX7HVWDPHQWúLvOYH LFLWLUXJvQGXY úLYH LFUHGHvQFHHD FHVFULH úL OHYH LSXQHvQDSOLFDUHDGLF OH YH L VYvUúL DWXQFL FX VLJXUDQ YH L FvúWLJD5$,8/ *vQGL LY F SXWH L FXPSUD 5DLXO FX Fv LYD OHL úLY YH L PvQWXL VXIOHWHOH FDUH YDORUHD] PDL PXOW GHFvWvQWUHDJD OXPH 9H L FvúWLJD ÌPSU LD HUXULORU GH FDUHQGMGXLPVQHvQYUHGQLFLPFXWR LLFXKDUXOFXvQGXUULOHúL FX LXELUHD GH RDPHQL D RPQXOXL úL XPQH]HXOXL úL0vQWXLWRUXOXL QRVWUX ,LVXV +ULVWRV SHQWUX UXJFLXQLOH3UHDFXUDWHL0DLFLL6DOHGHXPQH]HX1VFWRDUHúLSXUXUHD)HFLRDUHL 0DULD DOH FLQVWLWXOXL ÌQDLQWHPHUJWRUXOXL úL%RWH]WRUXOXL ,RDQ DOH VILQ LORU VOYL LORU úL vQWUX WRWOXGD LORU$SRVWROLDOHVILQ LORUPUL LORUúLEXQLORUELUXLWRULPXFHQLFL PUWXULVLWRUL úL LHUDUKL DOH 6IvQWXOXL SULQWHOXLQRVWUX1HFWDULHúLDOHWXWXURUVILQ LORU$0,1 3ULQWHOH)LORWHL=HUYDNRV
 65. 65. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL (SLORJ ÌQVFULLQGXVHSHOLVWDFHORUPLOXL LGHRPQXOGHVSUHFDUH 6IvQWD 6FULSWXU úL 6IvQWD 7UDGL LH QH GDX VXILFLHQWHPUWXULL GRPQXO 6WDYURV .DONDQGLV DFWXDOPHQWH WULWRU vQRUDúXO $WHQD *UHFLD
 66. 66. D GHYHQLW XQ ]HORV DSRVWRO DO ]LOHORUQRDVWUH PUWXULVLQGFXWRDWSXWHUHD FXYvQWXOXL VXELQHOHSHFDUHLODIFXWXPQH]HXDLGRPDWXWXURUFHORUWPGXL LGH 0vQWXLWRUXO QRVWUX ,LVXV +ULVWRV FDUH QHGvQG DVFXOWDUHSRUXQFLL 6DOH GH ÄD QX VSXQH QLPLF´ 0DUFX
 67. 67. PDLYvUWRV DX SRYHVWLW FHOH vQWvPSODWH 6FRV SULQ PLOD OXLXPQH]HXGLQEH]QDQHFUHGLQ HLDvQ HOHVFQX VHFXYLQHDSXQH VXE REURF OXPLQD GREvQGLW FL GLPSRWULY FvW PDLGHVOXúLW úL PDL FX WULH V PUWXULVHDVF WXWXURU KDUXOFRERUvW DVXSUL FH OD YLQGHFDW GH ERDOD VD JUDY FDUHGXS úWLLQ D RPHQHDVF HUD FRQVLGHUDW ÄLQFXUDELO´0LQXQHD VYvUúLW FX GRPQXO 6WDYURV .DONDQGLV SULQPLMORFLUHD6IvQWXOXL1HFWDULHGLQ(JKLQDQHvQFUHGLQ HD]SHWR LF 0XOWPLORVWLYXOQRVWUX XPQH]HXSXUXUHD FHUFHWHD]úLPLOXLHúWHSHFHLFH/FDXW FXFUHGLQ )LHFDFLWLUHDDFHVWHLLVWRULVLULPLQXQDWHV VSRUHDVFFUHGLQ D QGHMGHD úL LXELUHD QRDVWU SHQWUX XPQH]HX úLSHQWUXRDPHQL$PLQ
 68. 68. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL $1(;$ $$7,678/ 6IvQWXOXL1HFWDULH7DXPDWXUJXO 12,(0%5,( RQGDFXO3H VWHDXD FHD QRX úL VWUOXFLWRDUH D 2UWRGR[LHL SH FHO FHHVWHDO%LVHULFLLQRX]LGGHDSUDUHFXEXFXULHvQLQLPLV vOOXGDP FL VOYLW ILLQG GH OXFUDUHD XKXOXL L]YRUúWHWPGXLUL úL KDU ERJDW 3HQWUX DFHHD vL VWULJP %XFXUWH3ULQWH1HFWDULH
 69. 69. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL ,FRVXOÌQOXPHDLWULWDUKLHUHXOHDOXL+ULVWRV1HFWDULHGDUGXFvQGYLD QHSULKQLW DL IRVW RP SXUWWRU DO EXFXULLORU FHORUFHUHúWLFDXQXOFDUHWHDLDUWDWGUHSWFXYLRVGHXPQH]HXLQVSLUDW úL vQ WRDWH GUXLW 3HQWUX DFHDVWD úL GH OD QRL DX]LXQHOHFDDFHVWHD%XFXUWHFHOSULQFDUHVHvQDO FHLFUHGLQFLRúL%XFXUWHFHOSULQFDUHVvQWULVLSL LFHLGXúPQRúL%XFXUWHYDVDXULWDOvQ HOHSFLXQLL%XFXUWHFHOSULQFDUHVHvQYLQJHUXWDWHDOXPLL%XFXUWHORFDúDOVILQ HQLHLúLDOOXFUULLFHUHúWL%XFXUWHFDUWHGXPQH]HLDVF DQRLLFHWD LvQJHUHúWL%XFXUWHFHOFDUHSHGHSOLQVIvQWWHDLDUWDW%XFXUWHFHOFDUHGHFHOHPDWHULDOHWHDLOHSGDW%XFXUWHDFUHGLQ HLUVSODW VWUOXFLWRDUH%XFXUWHPLMORFLWRUDOKDUXOXLFXFHUQLFúLWDUH%XFXUWHFHOSULQFDUH%LVHULFDVHVOYHúWH%XFXUWHFHOSULQFDUHLQVXOD(JKLQDVHYHVHOHúWH%XFXUWH3ULQWH1HFWDULH RQGDFXODOOHDÌQ HOHSFLXQHDYvQGXYLRDVHvQFGLQWLQHUH H LDLOXPLQDWVXIOHWXO FX UD]D FHD GXPQH]HLDVF úL DL XUPDW VWUOXFLULLSRUXQFLORUFHORUVILQWHHDFHHDvQYLUWX LvQDLQWvQGGHPLFFRSLODLFvQWDWOXL+ULVWRV$OLOXLD
 70. 70. ,RVLI$JDSLWRV¤ 6IkQWXO1HFWDULHVIkQWXOLXELULL ,FRVXODOOHD0HUJvQG vQ RUDúXO 6IvQWXOXL RQVWDQWLQ WHDL DUWDWvQGUXPWRU FX IULF GH XPQH]HX úL KUQLQGXWH GLQvQ HOHSFLXQHDFHDGXPQH]HLDVFSHFHOHVILQWHOHDLFHUFHWDWúL OHDL DSUDW H DFHHD FHL SH FDUH FX FXYvQWXO WX LDLXPSOXWGHEXFXULHVIvQW v LVWULJ DVW]LXQHOHFDDFHVWHD%XFXUWHYL DYHúQLFLHL%XFXUWHQHFWDUDODPEUR]LHL%XFXUWH F GH 0vQWXLWRUXO QHDL IRVW WULPLV YLQGHFWRUOXPLQDW%XFXUWHF 3ULQ LORUFHORUGLQYHFKLPHDLXUPDW%XFXUWHSLDWUDFHDQRX D]LGLULLFXJHWWRDUH%XFXUWHFXQXQQRXvPSOHWLW D%LVHULFLLGUHSWPULWRDUH%XFXUWHFHOFHWHDLDUWDWFDXQWUDQGDILUSURDVSWvQIORULW%XFXUWHFHOFHGHODXPQH]HXDLIRVWGUXLW%XFXUWHVWHDXDFHDQRX DFUHGLQ HLSRSRUXOXL%XFXUWHFHOFHVWUOXFHúWLvQVODYDUHDWRUXOXL%XFXUWHEXQXOHFKLYHUQLVLWRUDOSRUXQFLORUFHUHúWL%XFXUWHFKLSDOVOYLWHORUYLUWX LvQJHUHúWL%XFXUWH3ULQWH1HFWDULH RQGDFXODOOHD6OYLWD vQ HOHSFLXQH DL FXWDWR úL LDL GRULWR GLQ WLQHUH LOHWDOH úL SH +ULVWRV ODL UXJDW FX ODFULPL ILHUELQ L FD V WHvPSRGREHDVF FXvQDOWDHLIUXPXVH HHDFHHD1HFWDULHFXFUHGLQ úLSOHFFLXQHVWULJLFWUHRPQXO$OLOXLD

×