Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Geert Driessen (2013) GemOss Onderwijsachterstandenbestrijding Pres.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Geert Driessen (2013) GemOss Onderwijsachterstandenbestrijding Pres.pptx

Herunterladen, um offline zu lesen

Driessen, G. (2013). Onderwijsachterstandenbestrijding. Schakelklassen, NT2 en VVE. TOV – OAB overleg. Invited presentatie TOV-OAB overleg, Gemeentehuis, Oss, 30 september 2013.

Driessen, G. (2013). Onderwijsachterstandenbestrijding. Schakelklassen, NT2 en VVE. TOV – OAB overleg. Invited presentatie TOV-OAB overleg, Gemeentehuis, Oss, 30 september 2013.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Geert Driessen (2013) GemOss Onderwijsachterstandenbestrijding Pres.pptx (20)

Weitere von Driessen Research (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Geert Driessen (2013) GemOss Onderwijsachterstandenbestrijding Pres.pptx

 1. 1. 1 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Dr. Geert Driessen TOV – OAB overleg Oss, 30 september 2013 Onderwijsachterstandenbestrijding. Schakelklassen, NT2 en VVE
 2. 2. 2 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Achterstandsbestrijding: maatregelen en effecten Methods Maatregelen Opbrengsten Gewichtenregeling ? ICO / Burgerschapskunde ? OETC / OET / OALT - / ? NT2 + / - VVE + / - Schakelklassen + Klassenverkleining + / ? Gemengde scholen + / - Brede scholen ? Jonger beginnen + / ? Zittenblijven - Weekendscholen - / ? Zomerscholen ? Verlengde schooldag - / ? Dagarrangementen - / ?
 3. 3. 3 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Schakelklassen Varianten: - voltijds - deeltijd (≥ 8u p/w) - verlengde schooldag (≥ 100u p/j) Typen: - voetklas; extra taalonderwijs groep 1-2 - extra taalonderwijs groep 3-7 - extra voorbereiding op V.O.; kopklas na groep 8 - neveninstromersprojecten Methods
 4. 4. 4 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Schakelklassen Effecten: - onderbouwschakelklas: positief effect; ebt eerst weg, daarna weer inhaalslag - bovenbouwschakelklas en kopklas: positief effect; geen terugval; houden inhaalslag vast Aanbevelingen: - beschouw schakeljaar als onderdeel van integrale aanpak gedurende hele schoolloopbaan - geef ook ná het schakeljaar nog extra begeleiding - niet alleen woordenschat, ook grammatica Methods
 5. 5. 5 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss NT2 Sinds jaren ’80: - aanbod NT2-leermiddelen - aandacht in opleiding - verschuiving specifiek, all. lln. → geïntegreerd, taalzwakke lln. (incl. aut. lln.) Effectenonderzoek: - specifieke zorg all. lln. - onderbouw: meer differentiatie en maatwerk - kwaliteitsverschillen scholen en lkrn.: verdere professionalisering lkrn. Methods
 6. 6. 6 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss NT2 Pilots taalbeleid onderwijsachterstanden: - ≥ 50% doelgroeplln. - extra financiële middelen - extra ondersteuning experts taal en rekenen Effectenonderzoek: - m.n. effectief bij kleuters - heldere doelen, toetsen, opbrengstgericht werken - lkrn. omgaan met verschillen tussen lln. - taalcoördinator/IB-er: inzichtelijk en bespreekbaar maken resultaten Methods
 7. 7. 7 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss VVE-programma’s Doelgroep: jonge kinderen uit lagere sociaal-economische milieus Doel: preventie onderwijsachterstanden Inhoud: ontwikkeling, taal Methods
 8. 8. 8 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Onderzoeksvragen Hoe wordt VVE geïmplementeerd wat betreft: • de definitie van de doelgroep • werving en toeleiding kinderen (en ouders) • programma’s • de doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschoolse fase • kwalificatie personeel • ouderparticipatie • samenwerking, knelpunten en oplossingen Methods
 9. 9. 9 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss De organisatie van VVE 0 2,5 4 6 Leeftijd Kleutergroepen ba.s. Peuterspeelzalen Kinderdagverblijven VVE Schoolbesturen Gemeenten Decentralisatie
 10. 10. 10 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Decentralisatie Beleid: autonomie en vrijheid Partners doorgaans sterk gemotiveerd Enorme variatie qua implementatie van VVE; verschillen tussen en binnen gemeenten (instellingen)
 11. 11. 11 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Doelgroepen / indicatoren • Kinderdagverblijven/peuterspeelzalen: - feitelijke ontwikkelingsachterstanden - psychosociale problemen van het kind - opleiding ouders - etnische achtergrond ouders - thuistaal - psychosociale problemen ouders - wijksamenstelling • Scholen: - opleiding ouders Geen betrouwbare en valide screeningsinstrumenten Geen continuïteit Menging achterstands- en zorgperspectief
 12. 12. 12 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss • consultatiebureaus (signalering wordt verplichting?) • informatiebijeenkomsten in kdv, psz en scholen • huisbezoek • allochtone consulenten, eigen taal, eigen wijk • immigrantenorganisaties, moskeeën Doelgroep vaak allochtone achtergrond: specifieke benadering kan zinvol zijn Zijn CBs toegerust m.b.t. signalering vanuit achterstandsperspectief? Werving en toeleiding kinderen en ouders
 13. 13. 13 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss • vroegschoolse fase: veel lkrn. hebben aan programma’s gekoppelde cursus gevolgd, zijn gecertificeerd • voorschoolse fase: veel leidsters hebben onvoldoende scholing op pedagogisch en didactisch gebied en beheersen het Nederlands onvoldoende Niveau leidsters peuterspeelzalen en kinderdag- verblijven is groot probleem aangezien de kern van VVE is stimulering Nederlandse taal en ontwikkeling Personeel
 14. 14. 14 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss VVE-programma’s • home-based en center-based (combinatie, ouders) • commercieel en lokaal ontwikkeld (eclectisch, pragmatisch, maatwerk, kosten, compromissen/historie) • verschillende benaderingen en ontwikkelingsdomeinen (sociaal-emotioneel + cognitief) • continuïteit (tussen instellingen, over de tijd) • geen programma is ‘evidence-based’ Geen bewijs dat programma’s werken N
 15. 15. 15 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Ouderparticipatie • schort veel aan • het ontbreekt vaak aan beleid van gemeenten en instellingen • de intake van ouders en kind is vaak onduidelijk, geen protocol • vaak geen actieve stimulering van het kind thuis (m.n. allochtonen) Veel (samen)werk aan de winkel
 16. 16. 16 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Implicaties Er is al veel werk verzet, MAAR: • veel meer samenwerking en op één lijn brengen nodig • stop het steeds opnieuw uitvinden van het wiel • ontwikkel en gebruik evidence-based instrumenten en programma’s (kennis vergaren en verspreiden) • (daarvoor) deels recentralisatie nodig • meer actieve betrokkenheid van allochtone ouders. Meer efficiëntie, betere kwaliteit en kostenbesparing

×