Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Bio anagaah

103 Aufrufe

Veröffentlicht am

Mongolia

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Bio anagaah

 1. 1. ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАНД ЭЛСЭХ “БИО АНАГААХ СУДЛААЧ” МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ Нэг: Нэг хариулттай сорил /А хэлбэрийн сорил/ Аль зөвийг нь сонгож хариулна Хоёр: Олон хариулттай сорил /К хэлбэрийн сорил/ A. 1,2,3 B.1,2,3,4 C.2,4 D.4 E. Бүгд зөв Гурав: Асуулт хариулт хосолсон сорил. Бүлэг асуулт бүрт тохирох хариуг бүлэг хариултаас сонгоно. /В хэлбэрийн сорил/ Дөрөв: Шалтгаан хамаарлын сорилд заагдсан өгөгдлүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн уялдаа хамаарлыг тодорхойлно /E хэлбэрийн сорил/ I Баталгаа II Баталгаа Холбоо хамаарал Хариулт Зөв Зөв Зөв А Зөв Зөв Буруу В Зөв Буруу Буруу С Буруу Зөв Буруу D Буруу Буруу Буруу E 1. Липопротейныг дотор нь юу гэж ангилдаг вэ? E 1. Aполипопротей 2. Хиломикрон 3. Маш бага нягтралтай липопротейн 4. Дунд зэргийн нягтралтай липопротейн 5. Бага нягтралтай липопротейн 2. Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын явцад алдаа заасан тохиолдолд ямар материал ашиглаж засварлах вэ? D 1. Стадарт ажиллагааны заавар 2. Биоаюулгүйн журам 3. Шинжилгээний хөтлөл зүйн тэмдэглэл 4. Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын гарын авлага 5. Тоног төхөөрөмжийн бүртгэл 3. Шинжилгээний стандарт ажиллагааны заавараас авах мэдээллүүдийг нэрлэнэ үү? E 1. Тухайн шинжилгээнийн нэр 2. Урвалын зарчим 3. Урвалжийн хадгалах болон тогтвортой байдал 4. Шинжилгээний үзүүлэлтэд нөлөөлөх хөндлөнгийн нөлөө 5. Ажилбар 4. Шинжилгээний стандарт ажиллагааны заавар дах шаардлагатай мэдээлэл аль нь вэ? E 1. Үйлдвэрлэгчийн нэр 2. Чанарын хяналтын харьцуулалт 3. Хадгалалтын горим 4. Ном зүй 5. Сорьцын төрөл 5. Элэгний үйл ажиллагааны алдагдлын үед дараах үзүүлэлтүүдээс алийг нь үнэлэх вэ? E 1. Нийт билирубин 2. Холбоот билирубин 3. Холбоот бус билирубин 4. Альфафетопротейн 5. Aльбумин
 2. 2. 6. Ийлдсийн кальциг хянаж байдаг үүрэгтэй үзүүлэлтийг сонгоно уу? A 1. Паратгормон 2. Витамин Д 3. Кальцитонин 4. Кортизол 5. кали 7. Шинжилгээний хариу буруу гарахад нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг сонгоно уу? E 1. Шинжилгээг гүйцэтгэж буй мэргэжилтний чадвар 2. Шинжилгээний бэлтгэл хэрхэн хангасан эсэх 3. Сорьцыг зөв цуглуулсан эсэх 4. Шинжилгээг авсан хуруу шилний дараалал 5. Анализаторын шинжилгээнд бэлтгэсэн байдал 8. Ийлдсийн уураг, шээсний уургийн утга Си нэгжид г/Л-ээр илэрхийлэгддэг. Учир нь уураг учраас. A 9. Референс материалыг тохиргоо хийх, хэмжилтийн аргыг үнэлэх зэрэгт ашигладаг. Учир нь түүний утгыг олон төрлийн хэмжилтийн аргаруу дамжуулдаг. A 10.Хэмжилтийн аргыг үнэлэхдээ зөвшөөрөгдсөн референс материалыг 5-10 удаа давтан шинжлэх ёстой. Учир нь хэмжсэн дүн итгэх хязгаарт байж чадвал тухайн концентрацийн зөв чанар шаардлага хангасан гэж үзнэ. B 11.Шар таг бүхий гель агуулсан хуруу шилэнд иммунологийн шинжилгээг хийж болно. Учир нь гель нь сорьцыг ялгахад илүү хялбар болгодог. A 12.Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээг шар тагтай хуруу шилэнд тодорхойлж болно. Учир нь цус бүлэгнэлтийн шинжилгээг сийвэнд хийдэг. D 13. Рентген зураг авхуулсны дараа цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээг өгч болохгүй. Учир нь цусны цагаан эсийн тоо хуурамчаар өндөр тодорхойлогдоно. A 14.Эритроцитийн төлжилтийн явцад хөгжлийн аль үеэс эхлэн гемоглобин нийлэгжиж эхлэх вэ?C A. Эритробласт B. Базофиль нормоцит C. Полихроматофиль нормоцит D. Ретикулоцит E. Пронормоцит 15.Суправиталь аргаар ямар эсийг будаж хардаг вэ?A A. Ретикулоцит B. Моноцит C. Лимфоцит D. Нейтрофил E. Эритроцит 16.Ямар хүчин зүйлийн улмаас ЭТХ (СОЭ) удаашрах вэ?B A. Цусанд глобулин уургийн хэмжээ ихсэх B. Эритроцит олшрох C. Цусанд холестерин ихсэх D. Эритроцит цөөрөх E. Алкалозын үед 17.Ямар эмгэгийн үед ЭТХ (СОЭ) удаашрах вэ?D A. Уушигны хатгаа B. Гломерулонефрит C. Миеломын өвчин D. Эритреми E. Ревматизм 18.20 мкм хэмжээтэй, бөөм нь нарийн торлог бүтэцтэй, дугариг хэлбэртэй, 2-3 бөөмөнцөртэй, базофил цитоплазмтай эсийг заана уу?D A. Промиелоцит B. Миелоцит C. Метамиелоцит
 3. 3. D. Миелобласт E. Савхан цөмт 19.16-20 мкм хэмжээтэй, том дугариг, бөөм нь хөх ягаан, эсийн ихэнх талбайг эзэлсэн, 1-2 бөөмөнцөртэй, бөөм нь нарийн торлог тогтоцтой, бөөмийн эргэн тойрон нарийн зурвас цайваржилттай эсийг заана уу?B A. Базофиль нормоцит B. Эритробласт C. Миелоцит D. Пронормоцит E. Промиелоцит 20.Ямар эсийн диаметр 40-50 мкм хэмжээтэй вэ?C A. Плазмоцит B. Тромбоцит C. Мегакариоцит D. Эритроцит E. Мегакариобласт 21.Цусны өнгө илтгэгч ямар хэмжээнд байвал нормохромный гэж үзэх вэ?D A. 0,6 – 0,7 B. 0,4 – 0,5 C. 1,1 – 1,5 D. 0,8 – 1,05 E. 0,9 – 1,2 22.Цусны наалдац бэхжүүлэх уусмал аль нь вэ?C A. 5% натри хлорид B. 0,1N давсны хүчил C. Никифоровын холимог D. 0,85% натри хлорид E. 3% цууны хүчил 23.Цусны наалдацыг богино хугацаанд чанартай будахад ямар будаг илүү тохиромжтой вэ? C A. Метилэн хөх B. Нохт C. Мая-Грюнвальд D. Романовский-Гимз E. Грам 24.Тромбоцитийг Горяевын торны хэдэн жижиг дөрвөлжинд тоолдог вэ?D A. 80 B. 100 C. 600 D. 400 E. 1600 25.Цусны үзүүлэлтийн өөрчлөлтийг заана уу?D A. Эритроцит 4,2 сая B. Гемоглобин 140 г/л C. Өнгө илтгэгч 1,0 D. Лейкоцит 16000 E. ЭТХ 2 мм/цаг 26.Лейкоцитын томьёоны өөрчлөлтийг заана уу?A A. Савхан бөөмт 15% B. Тасархай бөөмт 52% C. Эозинофил 3% D. Лимфоцит 30% E. Моноцит 5% 27.Лейкоцитын томьёоны өөрчлөлтийг заана уу? B A. Лимфоцит 30% B. Эозинофил 12%
 4. 4. C. Тасархай бөөмт 56% D. Моноцит 2% E. Базофил 1% 28.Эритроцитын диаметр хэдэн мкм вэ? B A. 9 – 10 мкм B. 7 – 8 мкм C. 10 – 12 мкм D. 5 – 7 мкм E. 2 – 3 мкм 29.Өнгө илтгэгч ямар хэмжээнд байвал гиперхроми гэх вэ? C A. 0,6 -- 0,7 B. 0,4 – 0,5 C. 1,1 – 1,5 D. 0,9 – 1,0 E. 0,8 – 1,05 30.9 -12 мкм хэмжээтэй, бөөм нь хатуу нягт тогтоцтой, хэд хэдэн сегментээс тогтсон, цитоплазм нь ягаан өнгийн жижиг мөхлөгүүдтэй эсийг заана уу? B A. Метамиелоцит B. Тасархай бөөмт нейтрофил C. Савхан бөөмт нейтрофил D. Лимфоцит E. Эозинофил 31.Өнгө илтгэгч 0,6, нэг эритроцит дахь гемоглобины дундаж агуулга 20 пг байх нь цусны ямар байдлыг илтгэх вэ? A A. Гипохроми B. Гиперхроми C. Нормохроми D. Ахлоргидри E. Анизохроми 32.Фотоэлектроколориметрийн аргаар гемоглобиныг тодорхойлоход ямар уусмал хэрэглэдэг вэ? C A. 0,85% натри хлорид B. 1% оксалат аммони C. Гемоглобинцианид D. 0,1 N давсны хүчил E. 5% цитрат натри 33.Ямар өвчний үед ЭТХ маш их өндөрсдөг вэ? /80-90 мм/цаг хүртэл/ D A. Уушигны хатгалгаа B. Хурц бронхит C. Ревматизм D. Миеломын өвчин E. Цус багадалт 34.Төмөр дутлын анемийн үед гарах өөрчлөлт аль нь вэ? A A. Илэрхий гипохроми B. Гематокрит ихсэнэ C. Макроцитоз D. Гиперхроми E. ЭТХ удааширна. 35.Шинжилгээгээр лейкоцитоз, бласт эс 60%, ясны хэмд бласт эс ихтэй байвал ямар эмгэг байж болох вэ? C A. Анеми B. Миеломын өвчин C. Лейкоз D. Үрэвсэл E. Ревматизм 36.Гематологийн шинжилгээнд хэрэглэдэг антикоагулянтыг нэрлэнэ үү? C
 5. 5. A. Цитрат натри B. Гепарин C. Этилендиаминтетрацетат D. Натри хлорид E. Оксалат аммони 37.Горяевынтор хэдэн том дөрвөлжингөөс тогтох вэ? A A. 225 B. 100 C. 125 D. 200 E. 115 38.Горяевынторны эзлэхүүн хэд вэ? B A. 9 мм2 B. 0,9 мкл C. 0,1мм D. 0,05 мм E. 3,2 мкл 39.Лейкоцитозыг заана уу? A A. Лейкоцитын тоо 8 х 109 /л-ээс олон болох B. Лейкоцитын тоо 4 х 109 /л-ээс цөөн болох C. Лейкоцитын тоо 5,5 х 109 /л болох D. Лейкоцитын тоо 4,8 х 109 /л болох E. Лейкоцитын тоо 3,0 х 109 /л болох 40.Лейкопенийг заана уу? B A. Лейкоцитын тоо 8 х 109 /л-ээс олон болох B. Лейкоцитын тоо 4 х 109 /л-ээс цөөн болох C. Лейкоцитын тоо 5,5 х 109 /л болох D. Лейкоцитын тоо 4,8 х 109 /л болох E. Лейкоцитын тоо 12 х 109 /л болох 41.Нейтрофилийн бөөмийн зүүний хазайлт гэж ямар өөрчлөлтийг хэлэх вэ? C A. Захын цусанд ретикулоцитын тоо олшрох B. Захын цусанд бласт эсийн тоо олшрох C. Захын цусанд савхан бөөмт олширч, миелоцит, метамиелоцит гарч ирнэ D. Захын цусанд нейтрофилын тоо олшрох E. Захын цусанд эозинофилын тоо олшрох 42.Бөөм нь хатуу нягт тогтоцтой, хөх ягаан өнгөтэй, цитоплазм нь нарийн хүрээ маягтай, цэнхэр өнгөтэй, бөөм, цитоплазмын заагт тал саран цайваржилттай эсийг заана уу?B A. Нейтрофил B. Лимфоцит C. Эозинофил D. Моноцит E. Базофил 43.Голдуу 2 сегменттэй, нягт хөх ягаандуу өнгөтэй бөөмтэй. Цитоплазм дүүрэн улаан шар, улаан ягаан том мөхлөгүүдтэй эсийг заана уу?C A. Нейтрофил B. Лимфоцит C. Эозинофил D. Моноцит E. Базофил 44.Бөөм нь томдуу бараан өнгөтэй, цэнхэрдүү буюу цэнхэр ягаандуу өнгийн цитоплазмтай, бөөм цитоплазм 2 дээрээ жигд биш байрласан том, жижиг бараавтар өнгийн цөөвтөр мөхлөгүүдтэй эсийг заана уу?E A. Нейтрофил B. Лимфоцит C. Эозинофил
 6. 6. D. Моноцит E. Базофил 45.Гемоглобины салицилын төрлийн эмүүдтэй нэгдсэн нэгдлийг нэрлэнэ үү? C A. Карбооксигемоглобин B. Метагемоглобин C. Сульфагемоглобин D. Оксигемоглобин E. Гемоглобин F 46.Гемоглобины хүчилтөрөгчтэй нэгдсэн нэгдлийг нэрлэнэ үү? D A. Карбооксигемоглобин B. Метагемоглобин C. Сульфагемоглобин. D. Оксигемоглобин E. Гемоглобин F 47.Эритроцитын өөр өөрөөр будагдахыг юу гэж нэрлэх вэ?D A. Пойкилоцит B. Анизоцит C. Микроцит D. Анизохроми E. Макроцит 48.Ялтас эсийн адгези гэж ямар үзэгдлийг нэрлэх вэ? C A. Ялтас эс олширох B. Ялтас эс цөөрөх C. Судас гэмтсэн хэсэгт ялтас эс наалдах D. Судас агшиж нарийсах E. Ялтас эс бөөгнөрөн агшиж нягтрах 49.Лейкоцитын тоо 6,3х109/л, лимфоцит 22% бол лимфоцитын бодит тоо хэд байх вэ?A A. 1,38% B. 1,56% C. 1,41% D. 2,02% E. 1,92% 50.Нейтрофилийн төлжилтийг идэвхжүүлдэг гормоны шинж чанартай өвөрмөц бодисыг нэрлэ:B A. Эритропоэтин B. Лейкопоэтин C. Тромбопоэтин D. Гемопоэтин E. Лимфопоэтин 51.Шинжилгээний хариуны нууцлалыг хэн сахих ёстой вэ? E 1. Лабораторийн эмч 2. Лаборант 3. Эмчлэгч эмч 4. Сувилагч 5. Эмнэлгийн бүх ажилчид 52.Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн заалтад аль нь орох вэ? B 1. Шинжилгээ хийсний дараа гараа угаах 2. Пипетикийг амаараа сорохгүй байх 3. Лабораторид хоол идэхгүй байх 4. Хувийн хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх 5. Лабораторийн амралтын өрөөнд амрах 53.Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны III зэрэглэлд аль лаборатори нь орох вэ? C A. Өвчин үүсгэгчийг судалдаггүй, сургалтын лаборатори
 7. 7. B. Өвчин үүсгэгч микроорганизмыг судалдаг ба өвчин үүсгэх боловч хүндрэл өгдөггүй, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх арга нь тодорхой үүсгэгчийг шинжилдэг лаборатори C. Вирүс болон микобактерыг шинжилдэг лаборатори D. Аюултай, амьсгалын замаар тархах өндөр эрсдэл бүхий үүсгэгчийг шинжилдэг лаборатори E. Зөвхөн стафилакоккыг шинжилдэг лаборатори 54.Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг ямар лабораторид мөрдөх вэ? E 1. Эмнэлзүйн лаборатори 2. Судалгааны лаборатори 3. III зэрэглэлийн лаборатори 4. Молекул биологийн лаборатори 5. Нян судлалын лаборатори 55.Дотоод хяналтын шинжилгээний хариу хэдэн ±SD хязгаараас гарсан тохиолдолд сэрэмжлүүлэх дохио өгч байна гэдгийг илэрхийлэх вэ? C A. ±3SD B. ±1SD C. ±2SD D. ±1SD болон±2SD E. ±2SD болон±3SD 56.Дотоод хяналтын шинжилгээний хариу хэдэн ±SD хязгаараас гарсан тохиолдолд хяналтаас гарсан гэдгийг илэрхийлэх вэ? C A. ±1SD B. ±2SD C. ±3SD D. ±1SD болон±2SD E. ±2SD болон±3SD 57.Шинжилгээний хариуны найдвартай байдал гэж юу вэ? E A. Чанарын дотоод хяналт B. Чанарын гадаад хяналт C. Зөв байдал D. Давтал чанар E. Зөв байдал ба давтал чанар 58.Тогтвортой байдал гэж юуг хэлэх вэ? A A. Удаан хугацааны турш лабораторид энэ хэмжилтийн арга тогтвортой эсэх, хэмжилтийн нөхцөл өөрчлөгдөхөд тэсвэртэй эсэх, сорьцын матрикс нөлөөнд тэсвэртэй эсэх зэрэг нийтлэг шинж чанартай холбоотой гарч ирсэн ойлголтыг хэлнэ. B. Богино хугацааны турш лабораторид энэ хэмжилтийн арга тогтвортой эсэх, нийтлэг шинж чанартай холбоотой гарч ирсэн ойлголтыг хэлнэ. C. Богино хугацааны турш лабораторид энэ хэмжилтийн арга тогтвортой эсэхийг үнэлдэг ойлголтыг хэлнэ. D. Удаан хугацааны турш лабораторид хэмжилтийн утгыг үнэлдэг нийтлэг шинж чанартай холбоотой гарч ирсэн ойлголтыг хэлнэ. E. Богино хугацааны турш лабораторид сорьцын матрикс нөлөөнд тэсвэртэй холбоотой гарч ирсэн ойлголтыг хэлнэ. 59.Гематологийн шинжилгээний RDW ихэссэн хариу гарах нь ...... илэрснийг илтгэнэ. D A. Улаан эсийн ихсэлт B. Улаан эсийн эзээлхүүний ихсэлт C. Нэг улаан эсэд оногдох Hb ихсэлт D. Анизоцитоз E. Пойкилоцитоз 60.Аль сорилоор экссудат, транссудатыг ялгах вэ?C A. Тимолын сорил B. Пандийн сорил
 8. 8. C. Ривальтын сорил D. Грегерсений урвал E. Сулемат сорил 61.Тархи нугасны шингэнийг шинжлэхдээ аль сорилыг хэрэглэдэг вэ?E A. Зимницкийн сорил B. Ривальтын сорил C. Нечипоренкийн сорил D. Амбуржийн сорил E. Пандийн сорил 62.Тархи нугасны шингэнд уураг тодорхойлоход ямар урвалжийг ашиглах вэ?B A. Биурет B. Ларионовын урвалж C. Пунцовый С D. Бромkрезол ногоон E. Гимзийн урвалж 63.Доорхи эмгэгүүдийн аль нь тархи нугасны шингэнд уургийн хэмжээ ихэссэнтэй холбоогүй вэ? D A. Бактерийн менингит B. Склероз C. Цус харвалт D. Хордлогот бахуу E. Вирүс болон бактерийн шалтгаант менингит 64.Баасны шинжилгээнд сорьц бэлтгэхэд анхаарах шаардлагыг нэрлэнэ үү? C A. Баасны сорьц цуглуулахад шээсны хольц хамаарахгүй B. Паразитны бүтцийг өөрчлөхгүйн тулд хөлдөөнө C. Шингэн хэлбэрийн баас нь амеба илрүүлхэд илүү тохиромжтой D. Баасыг 72 цаг тасалгааны хэмд хадгалж болно E. Баасанд далд цус илрүүлэхэд хоолны дэглэм барих шаардлагагүй 65.Ферментийг биохимийн шинжилгээний аппаратны ямар горим сонгож уншуулдаг вэ? C A. Standard mode B. Point to point mode C. Kinetic mode D. Two point mode E. Multipoint mode 66.Ялтас эсийн P-LCR үзүүлэлтийн тайлбар нь: D A. Ялтас эсийн дундаж эзэлхүүн B. Эсийн жин болон нягтын харьцаа C. Гадны биеттэй наалдах чадвар D. Том ялтас эсийн эзлэх хувь E. Ялтас эсийн тархалтын хэмжээ 67.Гемолиз гэж юу вэ? B A. Улаан эсийн бөөгнөрөл B. Улаан эс задарснаас эсийн доторхи агуулагдахуун сийвэнлүү гарах C. Бүлэн үүсэх D. Ялтас эсийн наалдац E. Цусны сахар багасах 68. EDTA-тай хуруу шилнээс ялгаж авсан цусны шингэн хэсгийг нэрлэнэ үү?B A. Ийлдэс B. Сийвэн C. Бүхэл цус D. Тромбоцитын масс E. Эритроцитын масс 69.Бүлэгнэлтийн шинжилгээнд цусыг авахдаа ямар антикоагулянт хэрэглэх вэ?B A. Оксалат аммони B. Цитрат натри
 9. 9. C. Гепарин D. ЭДТА E. Хлорт натри 70.Шээсний ерөнхий шинжилгээнд яагаад өглөөний хамгийн эхний шээсийг шинжилдэг вэ? D A. Өдрийн шээсний хамгийн шингэн хэсэг ба шээсэндэх химийн нэгдлүүд туузан оношлуурын илрүүлэх хязгаараас гарахгүй B. Давсганд бактер байдаггүй учир ямар нэг бактерийн нөлөө орохгүй C. Өвчтөн шөнийн турш ортостатик байрлалд байдаг учир уураг хамгийн сайн илэрдэг D. Өдрийн шээсний хамгийн өтгөн хэсэг байдаг учир шээсний өөрчлөлтүүд илүү тод илэрнэ. E. Өглөө хангалттай шээс байдаг 71.Шээсний өнгийг ямар нэгдэл бүрдүүлдэг вэ? D A. Билирубин B. Меланин C. Каротене D. Урохром E. Меланин болон уробилиноген 72.Эмнэлзүйн лабораторийн чанар болон чадавхид тавигдах ерөнхий шаардлагыг тусгасан олон улсын стандартыг нэрлэнэ үү? B A. ISO 72100 B. ISO 15189 C. ISO 16380 D. ISO стандарт байхгүй E. ISO 24500 73.Шээсний шинжилгээнд нитрит гарах нь шээсэнд юу байгааг зах вэ? C A. Цагаан эс B. Улаан эс C. Бактер D. Мөөг E. Уураг 74.Шээсийг тасалгааны хэмд удаан хугацаагаар тавихад ямар өөрчлөлт гарах вэ? A A. Бактер олшрох B. Глюкозын хэмжээ ихсэх C. Шээс хүчиллэг болно D. Албумин задарна E. Улаан эс задарна 75.Нечипоренкийн сорилоор аль шээсийг шинжилдэг вэ?B A. Өлөн шээс B. Өглөөний эхний шээсний дунд хэсгийн шээс C. Өдрийн 12 цагийн шээс D. Хоногийн шээс E. Шөнийн шээс 76.Аюулгүй ажиллагааны 2-р зэргийн лаборатори нь микро организмыг шинжлэх ба тухайн микроорганизм нь D A. Микроорганизм нь эрүүл хүнд өвчин үүсгэдэггүй B. Хурц, маш хүнд өвчин үүсгэх боловч урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэгддэг C. Хурц, маш хүнд өвчин үүсгэх боловч урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэгдэх боломжгүй D. Хүнд өвчин үүсгэх боловч урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэгдэх боломжтой E. Микроорганизм нь эрүүл хүнд өвчин үүсгэдэг, эмчлэгдэх боломжгүй 77.Лабораторийн аюулгүй ажиллагааг хангах үйлдлийг заана уу? B 1. Хог хаягдлыг ялган хаях 2. Бээлий өмсөх
 10. 10. 3. Гарыг ойр ойрхон угаах 4. Хамгаалалтын хувцас өмсөх 5. Өндөг цоологчийг ариутган хэрэглэх 78.Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны удирдамжийн зорилго нь: A 1. Өвчтөнг хамгаалах 2. Лабораторийн ажилтныг хамгаалах 3. Эмнэлгийн бусад ажилтныг хамгаалах 4. Шаардлагатай бичиг баримт хөтлөх 5. Хууль тогтоомж биелүүлэх 79.Аль нь эмнэлгийн дотоод халдвараас сэргийлэх хамгийн үр дүнтэй, үндсэн ажилбар вэ?D 1. Үйлчлүүлэгчийн тасагт орохдоо амны хаалт, бээлий өмсөх 2. Халдварт өвчтэй хүмүүсийг тусгаарлах 3. Лабораторийн нөмрөг өмсөх 4. Үйлчлүүлэгчтэй харьцах бүрдээ гараа угаах 5. Халдвар бүхий сорьцийг ялгах 80.Эмнэлгийн хог хаягдал ялгах уутанд тавигдах ерөнхий шаардлага аль нь вэ?C 1. Өнгө үзэмжтэй 2. Бат бөх 3. Хар өнгөтэй 4. Тусгай тэмдэглэгээтэй байх 5. Улаан өнгөтэй 81.Цэрийг шинжлэхийн тулд хэдийд авах нь зүйтэй вэ? D 1. Өглөөний цай уусны дараа 2. Унтахын өмнө 3. Өдрийн 12 цагт 4. Өглөө өлөн үед 5. Орой 18 цагт 82.Цэрийг ямар саванд авч лабораторид шинжлүүлэхээр өгөх вэ?D 1. Угааж цэвэрлэсэн шил 2. Ариутгасан, таггүй шил 3. Вакуум шил 4. Ариутгасан тагтай шил 5. Лонх 83.Гематологийн анализаторыг цагаан эсийг ялган тоолж буй байдлаар нь хэрхэн ангилдаг вэ?C 1. Цагаан эсийг 2 ангилдаг 2. Цагаан эсийг 3 ангилдаг 3. Цагаан эсийг 4 ангилдаг 4. Цагаан эсийг 5 ангилдаг 5. Цагаан эсийг 6 ангилдаг 84.Цагаан эсийн гистограм дээр ямар эсүүд дүрслэгддэг вэ?A 1. Лимфоцит 2. Эозинофил, базофил, моноцит (Дунд эс-Middle cell) 3. Нейтрофил 4. Савхан бөөмт нейтрофил 5. Тасархай бөөмт нейтрофил 85.Улаан эсийн тооцооллын үзүүлэлтийг нэрлэнэ үү?A 1. MCV 2. MCH 3. MCHC 4. MPV 5. HCT 86.Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээний үзүүлэлт аль нь вэ? A 1. RBC 2. PLT
 11. 11. 3. RDW 4. Keton 5. LDH 87.Цагаан эсийг үйл ажиллагаагаар нь дараах байдлаар хувааж болно. Үүнд: C 1. Мөхлөгт бус 2. Фагоцит 3. Мөхлөгт 4. Иммуноцит 5. Нейтрофил болон бусад эсүүд 88.Гемолиз үүсэх шалтгаан:A 1. Жижиг, нарийн зүүгээр цус авах 2. Хуруу шилийг сэгсрэх 3. Спирт хатаагүй үед хатгалт хийх 4. Хоол идсэний дараа сорьцыг авах 5. Идэвхитэй дасгал хөдөлгөөн 89.Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээний үндсэн үзүүлэлт аль нь вэ? B 1. PT 2. APTT 3. TT 4. Fbn 5. D-dimer 90.Скаттерграм дээр эсүүдийг бүлэглэн дүрслэх үндэс нь дараах онцлог шинжтэй холбоотой.A 1. Эсийн хэмжээ 2. Эсийн бөөм, мөхлөгийн байдал 3. Эсийн ДНХ, РНХ агууламж 4. Эсийн хэлбэр 5. Эсийн тоо 91.Гистограмын бүрдэл дүрслэгдэх үндэс нь C 1. Эсийн хэлбэр 2. Эсийн тоо 3. Эсийн бөөм 4. Эсийн эзэлхүүний хэмжээ 5. Эсийн мөхлөг 92.Чанарын дотоод хяналтыг аргаар нь юу юу гэж ангилдаг вэ? C 1. Өвчтөний хэмжигдсэн хадгалагдсан сорьцыг хэрэглэх 2. Өвчтөний хэмжигдсэн сорьцыг хэрэглэх 3. Ямар ч хамаагүй хяналтын сорьц хэрэглэх 4. Үр дүн нь тодорхой сорьц хяналтын сорьц хэрэглэх 5. Хяналтын уусмалыг өнжөөд уншуулах 93.Эмнэлзүйн лабораторид шинжилгээний чанарын дотоод хяналтаар хянаж болох ажилбаруудыг заана уу? A 1. Тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг 2. Урвалж бодис шинжилгээний чанар хангаж байгааг 3. Шинжилгээ стандарт ажиллагааны зааврын дагуу хийгдэж буйг 4. Лаборатори хоорондын харьцуулалтыг 5. Биоаюулгүйн хэвийн ажиллагааг 94.Чанарын дотоод хяналтыг хэзээ хийх ёстой вэ? A 1. Өдөр бүрийн шинжилгээ эхлэхийн өмнө 2. Аппаратанд шинээр тохируулга хийх бүрд 3. Шинэ программ оруулсны дараа 4. Шинжилгээний төгсгөлд 5. Сард нэг удаа 95.Аль нь дотоод хяналтын зорилгод нийцэх вэ?C 1. Хэмжилтийн дүнгийн тархалт 2. Хувь хүний дүнгийн хяналт
 12. 12. 3. Хазайлтыг удирдах 4. Хэмжилтийн алдааны хяналт 5. Итгэмжлэлийн нарийвчлалыг үнэлэх 96.Хэмжилтийн алдааг хянахад хяналтын сорьц хэрэглэхэд дараах ойлголтуудаас аль нь орох вэ? E 1. Өдөр доторх алдааны хөдлөл зүйн хяналт 2. Өдөр хооронд алдаагүй үеийн хэмжилтийн аргын хяналт 3. Өдөр хоорондын алдаатай үеийн хэмжилтийн аргын хяналт 4. Явцын хэвийлтийн хяналт 5. Өдөр хоорондын алдаатай болон алдаагүй үеийн хэмжилтийн аргын хяналт 97.Шинжилгээний үйл явцын хэмжилтийн өмнө, хэмжилтийн дараа шинжилгээний шинжилгээний хариуны үнэн зөв байдал өөрчлөгдөхөд хүргэдэг хүчин зүйлүүдийг сонгоно уу? E 1. Сорьц авах үеийн байрлал, сорьц авах сав, гемолиз болох 2. Сорьцыг дамжуулах, центрифугт тунгаах 3. Шинжилгээний өмнөх үе шатанд сорьцыг алдаатай ялгах, буруу дугаарлах, урвалж бэлтгэх үеийн алдаа 4. Сорьц авах үеийн алдаа 5. Сорьцыг хуваарилан тасалж авах, сорьцыг хадгалах үед задрах 98.Эрүүл хүний шинжилгээний хариунд шинжилгээний бэлтгэл хангаагүйгээс нөлөөлж болох хүчин зүйлсийг сонгоно уу? E 1. Нас, хүйс 2. Өдрийн хэмнэл 3. Хоол ундны хэрэглээ 4. Дасгал хөдөлгөөн 5. Физиологийн хүчин зүйлс 99.Билирубиныг ямар аргаар тодорхойлдог вэ? D 1. Энзимийн арга 2. Кинетик арга 3. Физикийн арга 4. Жаффын арга 5. Нэг үет арга 100. Шээсний хүчлийг ямар аргаар тодорхойлдогийг доорх аргуудаас сонгоно уу? C 1. Кинетик арга 2. Энзимийн арга 3. Жаффын арга 4. Химийн арга 5. Нэг үет арга Танд амжилт хүсье.

×