SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 28
Downloaden Sie, um offline zu lesen
5 krajów, 5 organizacji, 14 wolontariuszy
Changes&Chances
Ewa Skowrońska
2023
Publikacja jest sfinansowana przez Komisję Europejską w ramach Programu
Europejskiego Korpusu Solidarności
La Fabrique Defi z Francji;
SOPRO z Portugalii;
UTOPIA z Libanu;
EURO SUD z Włoch;
Bridge of friendship Kartlosi z Gruzji
Kompozycja tekstu: Ewa Skowrońska
Korekta tekstu: Natalia Germanek
Projekt graficzny: Ewa Skoworońska
Źródło zdjęć: Canva.com, prywatne zdjęcia wolontariuszy
Źródło zdjęcia na okładkę: Canva.com
Nadruk projektu:
Nazwa projektu:Changes&Chances
Numer umowy finansowej: 2020-2-PL01-ESC11-082381
Czas trwania projektu: 01/10/2020 - 28/02/2023 (29 miesięcy)
Dotacja: 97.695,36 €
Beneficjent projektu: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
Organizacje partnerskie:
Liczba mobilności: 5
Liczba zaangażowanych krajów: 5
Liczba zaangażowanych organizacji: 5
Liczba zaangażowanych wolontariuszy: 14
Wszystkie zajęcia były prowadzone metodami edukacji pozaformalnej.
Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.
Spis treści
3 Wstęp
6 Wolontariuszki w La Fabrique Defi
9 Wolontariuszka w SOPRO
13 Wolontariuszka w UTOPII
17 Wolontariuszki w EURO SUD
20 Wolontariusz w Kartlosi
25 Kilka słów o naszej organizacji
Wstęp
3
Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program dedykowany młodym
ludziom i organizacjom, które chcą wziąć udział w działaniach
solidarnościowych w różnych obszarach - od pomocy pokrzywdzonym
przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy
humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom
możliwość zaangażowania się i zdobycia bezcennego doświadczenia
oraz rozwinięcia nowych umiejętności poprzez udział w projektach
wolontariatu, które realizowane są w całej UE oraz krajach
sąsiadujących (tzw. krajach partnerskich oraz basenu Morza
Śródziemnego).
Projekt "Changes&Chances" jest projektem finansowanym ze środków
Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Korpusu
Solidarności - Projekty Wolontariatu.
4
La Fabrique Defi (Francja),
SOPRO (Portugalia),
UTOPIA (Liban)
EURO SUD (Włochy)
Bridge of Friendship Kartlosi (Gruzja)
W projekt zaangażowanych było 5 organizacji z 3 krajów Unii
Europejskiej oraz 2 krajów partnerskich (Gruzji i Libanu), a jej
uczestnikami było 14 wolontariuszy z Polski, którzy przebywali w
organizacjach goszczących od 2,5 do 12 miesięcy.
Projekt jest efektem współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi -
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego oraz:
5
rosnącym bezrobociem wśród młodych ludzi, jak i rosnąca w UE grupa
młodych ludzi tzw. NEET (not in employment, education or training),
wykluczeniem społecznym coraz większych grup takich jak dzieci i młodzież z
biedniejszych rodzin, seniorzy, osoby niepełnosprawne, uchodźcy i ofiary
wojny, kobiety),
kryzysem więzi społecznych i empatii powstałym w trakcie pandemii COVID 19,
brak zaangażowania społecznego i obywatelskiego wśród młodych ludzi
(szczególnie z tzw. pokolenia Z i Y/millenialsów)
Wszystkie organizacje biorące udział w projekcie działają na rzecz młodzieży oraz
razem z nią. Celem projektu było wspólne zmaganie się z najważniejszymi
wyzwaniami współczesnego świata:
Projekt złożony był z szeregu mobilności zagranicznych, w których nasi wolontariusze z
Polski mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie o działania na rzecz
lokalnej społeczności kraju goszczącego, .podejmować działania na rzecz dzieci i
młodzieży, często z rodzin dysfunkcyjnych, zmagających się z problemem
uchodźctwa ale także barier o charakterze kulturowym i religijnym, seniorów i kobiet,
których prawa są ograniczane. Wolontariusze korzystali z formalnych i nieformalnych
metod edukacji.
Niniejsza broszura jest przedstawieniem działań, które wolontariusze podejmowali w
trakcie swojej pracy na rzecz innych (od lutego 2021 do lutego 2023).
Changes&Chances
Wolontariuszki w La Fabrique Defi
Calais, Francja
Mobilność A1
6
7
Changes&Chances
Izabela Podgórska
daty mobilności: 22/09/2021 - 22/08/2022
8
Changes&Chances
Maria Leszczyńska
daty mobilności: 01/06/2022 - 23/08/2022
Changes&Chances
Wolontariuszka w SOPRO
Barcelos, Portugalia
Mobilność A2
9
Changes&Chances
10
Alicja Nowosad
daty mobilności: 16/02/2022 - 18/12/2022
Changes&Chances
11
Alicja Nowosad
daty mobilności: 16/02/2022 - 18/12/2022
Changes&Chances
12
Alicja Nowosad
daty mobilności: 16/02/2022 - 18/12/2022
Changes&Chances
Wolontariuszka w UTOPIA
Trypolis, Liban
Mobilność A4
13
Changes&Chances
14
Sonia Krystoń
daty mobilności: 22/07/2021 - 23/02/2022
Changes&Chances
15
Sonia w trakcie swojego projektu przy współpracy organizacji goszczącej
zorganizowała Wymianę Międzykulturową dla młodych ludzi z Libanu i Polski.
Ramach wymiany międzykulturowej kontynuowaliśmy rozważania o tożsamości
grupowej, postrzeganiu innych osób przez pryzmat stereotypów i roli empatii
w budowaniu dobrych relacji. Rozmowy prowadziliśmy także w parach polsko-
libańskich Uczestnicy i Uczestniczki udowodnili, że jeśli rzeczywiście chcemy
nawiązać dialog, wsłuchać się w to, co ma do powiedzenia drugi człowiek, jeśli
zależy nam na relacji z nim, to dzięki zaangażowaniu i otwartości zawsze jest
to możliwe. Grupa w Libanie inicjuje również wspólne aktywności pomiędzy
warsztatami i tworzy otwartą społeczność, która mamy nadzieję, będzie się
rozwijać niezależnie od projektu!
Mimo niesprzyjających okoliczności technicznych udało się nam podzielić
inspirującymi przemyśleniami i otworzyć ciekawą dyskusję - dlaczego
angażujemy się w pomoc innym? Jakie motywacje nami kierują?
Changes&Chances
16
Sonia Krystoń
daty mobilności: 22/07/2021 - 23/02/2022
Changes&Chances
Wolontariuszki w EURO SUD
Triggiano, Włochy
Mobilność A5
17
Changes&Chances
18
Martyna Kaczmarska
daty mobilności: 13/05/2021 - 13/02/2022
Changes&Chances
19
Aleksandra Kaczmarek
daty mobilności: 13/05/2021 - 13/02/2022
Changes&Chances
Wolontariusz w Kartlosi
Gori, Gruzja
Mobilność A6
20
Changes&Chances
21
Tomasz Adamczyk
daty mobilności: 12/03/2021 - 11/03/2022
Celem mojego projektu “Changes & Chances -
Inclusive civil society” była praca z młodzieżą i
rozwój społeczności lokalnej w osiedlach
uchodźców i w regionie. Projekt miał za zadanie
wywierać pozytywny wpływ oraz angażować
lokalną młodzież w różne pozaformalne
działania mające wzmocnić integrację lokalnej
społeczności. Młode osoby z którymi
pracowałem miały szansę, przede wszystkim, na
naukę języka angielskiego, ale też zdobycie
wiedzy i kompetencji w różnych dziedzinach.
Podczas zajęć często poruszane były tematy
dotyczące dyskryminacji, rozwoju osobistego,
problemów społecznych, czy możliwości jakie
daje Unia Europejska. Ponadto mogłem
realizować własne inicjatywy i działania.
Changes&Chances
22
Tomasz Adamczyk
daty mobilności: 12/03/2021 - 11/03/2022
W szkole podstawowej uczyłem języka
angielskiego dzieci uczęszczające do klas 1-4, a
więc w wieku od 6 do 10 lat. Praca z dziećmi w
tym wieku wymagała ode mnie dużej
kreatywności w zapewnianiu odpowiednich,
angażujących i interesujących aktywności.
Ponadto dla najmłodszych dzieci był to
właściwie pierwszy kontakt z językiem
angielskim, co było dla mnie wyzwaniem. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że podczas
wszystkich lekcji miałem zapewnionego
tłumacza, który w razie potrzeby pomagał mi
wytłumaczyć dzieciom, co będą robić.
Wszystkie lekcje składały się z przywitania,
rozgrzewki, wprowadzenia nowego
słownictwa, aktywności i zabaw z nim
związanych oraz podsumowania i pożegnania.
W przypadku najmłodszych klas dochodziły do
tego jeszcze piosenki na powitanie i
pożegnanie.
Changes&Chances
23
Tomasz Adamczyk
daty mobilności: 12/03/2021 - 11/03/2022
Changes&Chances
24
Tomasz Adamczyk
daty mobilności: 12/03/2021 - 11/03/2022
Wykłady były skierowane głównie do lokalnej
młodzieży. Ich tematyka dotyczyła kultury,
historii i zwyczajów panujących w Polsce oraz
Unii Europejskiej i programu Europejskiego
Korpusu Solidarności. Odbywały się one online i
stacjonarnie w kooperacji z różnymi
organizacjami, jak np. Klubem Fotograficznym
w Gori. Jeden z wykładów został
przeprowadzony w postaci quizu, co bardzo
spodobało się uczestnikom. Proste pytania
dotyczyły Polski i były uzupełnione o komentarz.
Pozwoliło to uczestnikom poznać inną kulturę
w przystępny i ciekawy sposób.
25
bezrobotni i bierni zawodowo (wysoki priorytet),
osoby zagrożone utratą pracy,
zatrudnieni, którzy chcą założyć własną firmę ale nie stać ich na doradztwo handlowe,
absolwenci, którzy wchodzą na rynek pracy,
osoby bez doświadczenia zawodowego,
samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorstwa,
organizacje pozarządowe
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego została powołana w 2014 roku do
pracy na rzecz zatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości.
Tworzą ją doświadczeni ludzie działający do tej pory na różnych ale przenikających się polach
- zarówno administracji publicznej, sektorze prywatnym, jak i w organizacjach
pozarządowych.
Promujemy rozwój przedsiębiorczości, zwiększamy zatrudnienie oraz poziom wiedzy na
temat przedsiębiorczości i rynku pracy, dążymy również do zwiększania potencjału sektora
NGO. Doradzamy, gdzie zainteresowanym można znaleźć możliwości pozyskania dotacji na
otwarcie działalności gospodarczej i wspieraniu w pisaniu wniosku o dotację. Pomagamy
również osobom bez doświadczenia zawodowego w zakwalifikowaniu się na staż lub
wolontariat, w tym projekty międzynarodowe: pomagamy przygotować się do rozmowy
kwalifikacyjnej, wspieramy w tworzeniu i poprawianiu CV, informujemy przedsiębiorców o
sposobach wzmacniania ich biznesu m.in. poprzez dotacje UE czy Urzędu Pracy, wspieramy
również organizacje pozarządowe poprzez szkolenia z zakresu ubiegania się o środki
finansowe oraz udzielamy porad prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i także kwestie które należy rozwiązać w trakcie tego procesu.
Nasze grupy docelowe to:
Kilka słów o naszej organizacji
26
Naszą misją jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy i
działalności na rzecz pełnego zatrudnienia. Jedną z naszych grup docelowych jest młodzież,
dlatego chcemy wspierać ją w znalezieniu pracy i zdobywaniu doświadczenia zawodowego.
FRSP stara się pomóc młodzieży z województwa śląskiego poprzez różnego rodzaju
projekty międzynarodowe w ramach programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności,
jak i Fundusze Norweskie i EOG. Projekty te oferują młodym ludziom możliwość opuszczenia
na jakiś czas ojczyzny w celu zobaczenia jak żyją ludzie w innych krajach, nauki nowego języka,
doskonalenia umiejętności i zdobycia doświadczenia.
Jako organizacja z sukcesem zrealizowaliśmy 23 projekty własnye i ponad 30 partnerskich. Do
tej pory wysłaliśmy za granicę ponad 230 wolontariuszy. Od 2018 roku zrealizowaliśmy trzy..
projektów goszczących w ramach których gościliśmy 9 wolonatriuszy. Anagżujemy się
również w projekty wymian młodzieży i szkolenia. Do tej pory braliśmy udział w 12 takich
projektach (własnych i partnerskich) dającym możliwość partycypacji 160 młodym ludziom.
Oficjalna strona Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego:
https://frsp.eu/
Dowiedz się więcej o wolontariacie i znajdź projekt dla siebie:
https://volo.frsp.eu/
Kilka słów o naszej organizacji
Publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja
odzwierciedla jedynie sytuację jej autorów, a Komisja Europejska i Narodowa Agencja
Programu Eurpejskiego Korpusu Solidarności nie ponoszą odpowiedzialności za jej treść.

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Broszura - edukacja pozaformalna Ch&Ch.pdf

Wolontariat europejski EVS
Wolontariat europejski EVSWolontariat europejski EVS
Wolontariat europejski EVSmarcingermanek
 
Projekt międzykulturowy
Projekt międzykulturowyProjekt międzykulturowy
Projekt międzykulturowyDaria Sominka
 
Edukacja globalna warsztaty2010
Edukacja globalna warsztaty2010Edukacja globalna warsztaty2010
Edukacja globalna warsztaty2010Michał Gajewski
 
Dobre przejście. Współpraca między pokoleniami w szkole w ramach Europejskie...
 Dobre przejście. Współpraca między pokoleniami w szkole w ramach Europejskie... Dobre przejście. Współpraca między pokoleniami w szkole w ramach Europejskie...
Dobre przejście. Współpraca między pokoleniami w szkole w ramach Europejskie...Julia Sarnecka, née Płachecka
 
Program comenius prezentacja
Program comenius prezentacjaProgram comenius prezentacja
Program comenius prezentacjawiosenka
 
Evs z fundacją schumana winnica
Evs z fundacją schumana winnicaEvs z fundacją schumana winnica
Evs z fundacją schumana winnicaFundacja "Merkury"
 
Erasmus+ Edukacja dorosłych
Erasmus+ Edukacja dorosłychErasmus+ Edukacja dorosłych
Erasmus+ Edukacja dorosłychFRSE
 
raport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_final
raport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_finalraport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_final
raport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_finalRafal Szmajser, Ph.D.
 

Ähnlich wie Broszura - edukacja pozaformalna Ch&Ch.pdf (20)

Fundusze u edlango
Fundusze u edlangoFundusze u edlango
Fundusze u edlango
 
Wolontariat europejski EVS
Wolontariat europejski EVSWolontariat europejski EVS
Wolontariat europejski EVS
 
EVS - wolontariat europejski
EVS - wolontariat europejskiEVS - wolontariat europejski
EVS - wolontariat europejski
 
Opus
OpusOpus
Opus
 
prezentacja esc AJK.pptx
prezentacja esc AJK.pptxprezentacja esc AJK.pptx
prezentacja esc AJK.pptx
 
Booklet
Booklet Booklet
Booklet
 
Projekt międzykulturowy
Projekt międzykulturowyProjekt międzykulturowy
Projekt międzykulturowy
 
Dotacje dla ngo
Dotacje dla ngoDotacje dla ngo
Dotacje dla ngo
 
Edukacja globalna warsztaty2010
Edukacja globalna warsztaty2010Edukacja globalna warsztaty2010
Edukacja globalna warsztaty2010
 
Dobre przejście. Współpraca między pokoleniami w szkole w ramach Europejskie...
 Dobre przejście. Współpraca między pokoleniami w szkole w ramach Europejskie... Dobre przejście. Współpraca między pokoleniami w szkole w ramach Europejskie...
Dobre przejście. Współpraca między pokoleniami w szkole w ramach Europejskie...
 
Wolontariat w Polsce, Słowacji i Węgrzech
Wolontariat w Polsce, Słowacji i WęgrzechWolontariat w Polsce, Słowacji i Węgrzech
Wolontariat w Polsce, Słowacji i Węgrzech
 
Program comenius prezentacja
Program comenius prezentacjaProgram comenius prezentacja
Program comenius prezentacja
 
Psp1 broszura b5 40str(1)
Psp1 broszura b5 40str(1)Psp1 broszura b5 40str(1)
Psp1 broszura b5 40str(1)
 
Booklet popr
Booklet poprBooklet popr
Booklet popr
 
Feel the flow in Amman
Feel the flow in AmmanFeel the flow in Amman
Feel the flow in Amman
 
Evs z fundacją schumana winnica
Evs z fundacją schumana winnicaEvs z fundacją schumana winnica
Evs z fundacją schumana winnica
 
Erasmus+ Edukacja dorosłych
Erasmus+ Edukacja dorosłychErasmus+ Edukacja dorosłych
Erasmus+ Edukacja dorosłych
 
Pierwsze urodziny
Pierwsze urodzinyPierwsze urodziny
Pierwsze urodziny
 
raport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_final
raport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_finalraport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_final
raport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_final
 
Bajtle na-plac-publikacja-z-wkladka
Bajtle na-plac-publikacja-z-wkladkaBajtle na-plac-publikacja-z-wkladka
Bajtle na-plac-publikacja-z-wkladka
 

Mehr von Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Mehr von Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego (20)

Relacja z wolontariatu w Maladze oczami Sebastiana
Relacja z wolontariatu w Maladze oczami SebastianaRelacja z wolontariatu w Maladze oczami Sebastiana
Relacja z wolontariatu w Maladze oczami Sebastiana
 
Wolontariat długoterminowy Sebastiana w Maladze
Wolontariat długoterminowy Sebastiana w MaladzeWolontariat długoterminowy Sebastiana w Maladze
Wolontariat długoterminowy Sebastiana w Maladze
 
Photos that belong to the blog introduction
Photos that belong to the blog introductionPhotos that belong to the blog introduction
Photos that belong to the blog introduction
 
PRESENTACIÓN FROM MADRID TO MYSTOWICE.pptx
PRESENTACIÓN FROM MADRID TO MYSTOWICE.pptxPRESENTACIÓN FROM MADRID TO MYSTOWICE.pptx
PRESENTACIÓN FROM MADRID TO MYSTOWICE.pptx
 
Europejski Korpus Solidarności w Bolonii
Europejski Korpus Solidarności w BoloniiEuropejski Korpus Solidarności w Bolonii
Europejski Korpus Solidarności w Bolonii
 
A picture from the mountains - my hometown Vanadzor
A picture from the mountains - my hometown VanadzorA picture from the mountains - my hometown Vanadzor
A picture from the mountains - my hometown Vanadzor
 
MADERA_ESC.pptx
MADERA_ESC.pptxMADERA_ESC.pptx
MADERA_ESC.pptx
 
Barcelona.pdf
Barcelona.pdfBarcelona.pdf
Barcelona.pdf
 
STYP infopack.pdf
STYP infopack.pdfSTYP infopack.pdf
STYP infopack.pdf
 
BYSC infopack.pdf
BYSC infopack.pdfBYSC infopack.pdf
BYSC infopack.pdf
 
Opportunities Ahead.pdf
Opportunities Ahead.pdfOpportunities Ahead.pdf
Opportunities Ahead.pdf
 
Erasmus+ projeky.pptx
Erasmus+ projeky.pptxErasmus+ projeky.pptx
Erasmus+ projeky.pptx
 
Prezentacja Kamila zakończenie.pdf
Prezentacja Kamila zakończenie.pdfPrezentacja Kamila zakończenie.pdf
Prezentacja Kamila zakończenie.pdf
 
Prezentacja Przemyslaw
Prezentacja PrzemyslawPrezentacja Przemyslaw
Prezentacja Przemyslaw
 
prezentacja wolontariat Kalamata.pptx
prezentacja wolontariat Kalamata.pptxprezentacja wolontariat Kalamata.pptx
prezentacja wolontariat Kalamata.pptx
 
PDF ESC CALL FEV 24.pdf
PDF ESC CALL FEV 24.pdfPDF ESC CALL FEV 24.pdf
PDF ESC CALL FEV 24.pdf
 
Fresh air far from home
Fresh air far from homeFresh air far from home
Fresh air far from home
 
EVS-Kalamata-2023.pdf
EVS-Kalamata-2023.pdfEVS-Kalamata-2023.pdf
EVS-Kalamata-2023.pdf
 
opportunitiesmalagajsankiewicz.pdf
opportunitiesmalagajsankiewicz.pdfopportunitiesmalagajsankiewicz.pdf
opportunitiesmalagajsankiewicz.pdf
 
My EVS experience.pptx
My EVS experience.pptxMy EVS experience.pptx
My EVS experience.pptx
 

Broszura - edukacja pozaformalna Ch&Ch.pdf

 • 1. 5 krajów, 5 organizacji, 14 wolontariuszy Changes&Chances Ewa Skowrońska 2023
 • 2. Publikacja jest sfinansowana przez Komisję Europejską w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności La Fabrique Defi z Francji; SOPRO z Portugalii; UTOPIA z Libanu; EURO SUD z Włoch; Bridge of friendship Kartlosi z Gruzji Kompozycja tekstu: Ewa Skowrońska Korekta tekstu: Natalia Germanek Projekt graficzny: Ewa Skoworońska Źródło zdjęć: Canva.com, prywatne zdjęcia wolontariuszy Źródło zdjęcia na okładkę: Canva.com Nadruk projektu: Nazwa projektu:Changes&Chances Numer umowy finansowej: 2020-2-PL01-ESC11-082381 Czas trwania projektu: 01/10/2020 - 28/02/2023 (29 miesięcy) Dotacja: 97.695,36 € Beneficjent projektu: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego Organizacje partnerskie: Liczba mobilności: 5 Liczba zaangażowanych krajów: 5 Liczba zaangażowanych organizacji: 5 Liczba zaangażowanych wolontariuszy: 14 Wszystkie zajęcia były prowadzone metodami edukacji pozaformalnej. Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.
 • 3. Spis treści 3 Wstęp 6 Wolontariuszki w La Fabrique Defi 9 Wolontariuszka w SOPRO 13 Wolontariuszka w UTOPII 17 Wolontariuszki w EURO SUD 20 Wolontariusz w Kartlosi 25 Kilka słów o naszej organizacji
 • 4. Wstęp 3 Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program dedykowany młodym ludziom i organizacjom, które chcą wziąć udział w działaniach solidarnościowych w różnych obszarach - od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się i zdobycia bezcennego doświadczenia oraz rozwinięcia nowych umiejętności poprzez udział w projektach wolontariatu, które realizowane są w całej UE oraz krajach sąsiadujących (tzw. krajach partnerskich oraz basenu Morza Śródziemnego). Projekt "Changes&Chances" jest projektem finansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności - Projekty Wolontariatu.
 • 5. 4 La Fabrique Defi (Francja), SOPRO (Portugalia), UTOPIA (Liban) EURO SUD (Włochy) Bridge of Friendship Kartlosi (Gruzja) W projekt zaangażowanych było 5 organizacji z 3 krajów Unii Europejskiej oraz 2 krajów partnerskich (Gruzji i Libanu), a jej uczestnikami było 14 wolontariuszy z Polski, którzy przebywali w organizacjach goszczących od 2,5 do 12 miesięcy. Projekt jest efektem współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi - Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego oraz:
 • 6. 5 rosnącym bezrobociem wśród młodych ludzi, jak i rosnąca w UE grupa młodych ludzi tzw. NEET (not in employment, education or training), wykluczeniem społecznym coraz większych grup takich jak dzieci i młodzież z biedniejszych rodzin, seniorzy, osoby niepełnosprawne, uchodźcy i ofiary wojny, kobiety), kryzysem więzi społecznych i empatii powstałym w trakcie pandemii COVID 19, brak zaangażowania społecznego i obywatelskiego wśród młodych ludzi (szczególnie z tzw. pokolenia Z i Y/millenialsów) Wszystkie organizacje biorące udział w projekcie działają na rzecz młodzieży oraz razem z nią. Celem projektu było wspólne zmaganie się z najważniejszymi wyzwaniami współczesnego świata: Projekt złożony był z szeregu mobilności zagranicznych, w których nasi wolontariusze z Polski mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie o działania na rzecz lokalnej społeczności kraju goszczącego, .podejmować działania na rzecz dzieci i młodzieży, często z rodzin dysfunkcyjnych, zmagających się z problemem uchodźctwa ale także barier o charakterze kulturowym i religijnym, seniorów i kobiet, których prawa są ograniczane. Wolontariusze korzystali z formalnych i nieformalnych metod edukacji. Niniejsza broszura jest przedstawieniem działań, które wolontariusze podejmowali w trakcie swojej pracy na rzecz innych (od lutego 2021 do lutego 2023).
 • 7. Changes&Chances Wolontariuszki w La Fabrique Defi Calais, Francja Mobilność A1 6
 • 16. Changes&Chances 15 Sonia w trakcie swojego projektu przy współpracy organizacji goszczącej zorganizowała Wymianę Międzykulturową dla młodych ludzi z Libanu i Polski. Ramach wymiany międzykulturowej kontynuowaliśmy rozważania o tożsamości grupowej, postrzeganiu innych osób przez pryzmat stereotypów i roli empatii w budowaniu dobrych relacji. Rozmowy prowadziliśmy także w parach polsko- libańskich Uczestnicy i Uczestniczki udowodnili, że jeśli rzeczywiście chcemy nawiązać dialog, wsłuchać się w to, co ma do powiedzenia drugi człowiek, jeśli zależy nam na relacji z nim, to dzięki zaangażowaniu i otwartości zawsze jest to możliwe. Grupa w Libanie inicjuje również wspólne aktywności pomiędzy warsztatami i tworzy otwartą społeczność, która mamy nadzieję, będzie się rozwijać niezależnie od projektu! Mimo niesprzyjających okoliczności technicznych udało się nam podzielić inspirującymi przemyśleniami i otworzyć ciekawą dyskusję - dlaczego angażujemy się w pomoc innym? Jakie motywacje nami kierują?
 • 18. Changes&Chances Wolontariuszki w EURO SUD Triggiano, Włochy Mobilność A5 17
 • 22. Changes&Chances 21 Tomasz Adamczyk daty mobilności: 12/03/2021 - 11/03/2022 Celem mojego projektu “Changes & Chances - Inclusive civil society” była praca z młodzieżą i rozwój społeczności lokalnej w osiedlach uchodźców i w regionie. Projekt miał za zadanie wywierać pozytywny wpływ oraz angażować lokalną młodzież w różne pozaformalne działania mające wzmocnić integrację lokalnej społeczności. Młode osoby z którymi pracowałem miały szansę, przede wszystkim, na naukę języka angielskiego, ale też zdobycie wiedzy i kompetencji w różnych dziedzinach. Podczas zajęć często poruszane były tematy dotyczące dyskryminacji, rozwoju osobistego, problemów społecznych, czy możliwości jakie daje Unia Europejska. Ponadto mogłem realizować własne inicjatywy i działania.
 • 23. Changes&Chances 22 Tomasz Adamczyk daty mobilności: 12/03/2021 - 11/03/2022 W szkole podstawowej uczyłem języka angielskiego dzieci uczęszczające do klas 1-4, a więc w wieku od 6 do 10 lat. Praca z dziećmi w tym wieku wymagała ode mnie dużej kreatywności w zapewnianiu odpowiednich, angażujących i interesujących aktywności. Ponadto dla najmłodszych dzieci był to właściwie pierwszy kontakt z językiem angielskim, co było dla mnie wyzwaniem. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że podczas wszystkich lekcji miałem zapewnionego tłumacza, który w razie potrzeby pomagał mi wytłumaczyć dzieciom, co będą robić. Wszystkie lekcje składały się z przywitania, rozgrzewki, wprowadzenia nowego słownictwa, aktywności i zabaw z nim związanych oraz podsumowania i pożegnania. W przypadku najmłodszych klas dochodziły do tego jeszcze piosenki na powitanie i pożegnanie.
 • 25. Changes&Chances 24 Tomasz Adamczyk daty mobilności: 12/03/2021 - 11/03/2022 Wykłady były skierowane głównie do lokalnej młodzieży. Ich tematyka dotyczyła kultury, historii i zwyczajów panujących w Polsce oraz Unii Europejskiej i programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Odbywały się one online i stacjonarnie w kooperacji z różnymi organizacjami, jak np. Klubem Fotograficznym w Gori. Jeden z wykładów został przeprowadzony w postaci quizu, co bardzo spodobało się uczestnikom. Proste pytania dotyczyły Polski i były uzupełnione o komentarz. Pozwoliło to uczestnikom poznać inną kulturę w przystępny i ciekawy sposób.
 • 26. 25 bezrobotni i bierni zawodowo (wysoki priorytet), osoby zagrożone utratą pracy, zatrudnieni, którzy chcą założyć własną firmę ale nie stać ich na doradztwo handlowe, absolwenci, którzy wchodzą na rynek pracy, osoby bez doświadczenia zawodowego, samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego została powołana w 2014 roku do pracy na rzecz zatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości. Tworzą ją doświadczeni ludzie działający do tej pory na różnych ale przenikających się polach - zarówno administracji publicznej, sektorze prywatnym, jak i w organizacjach pozarządowych. Promujemy rozwój przedsiębiorczości, zwiększamy zatrudnienie oraz poziom wiedzy na temat przedsiębiorczości i rynku pracy, dążymy również do zwiększania potencjału sektora NGO. Doradzamy, gdzie zainteresowanym można znaleźć możliwości pozyskania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej i wspieraniu w pisaniu wniosku o dotację. Pomagamy również osobom bez doświadczenia zawodowego w zakwalifikowaniu się na staż lub wolontariat, w tym projekty międzynarodowe: pomagamy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, wspieramy w tworzeniu i poprawianiu CV, informujemy przedsiębiorców o sposobach wzmacniania ich biznesu m.in. poprzez dotacje UE czy Urzędu Pracy, wspieramy również organizacje pozarządowe poprzez szkolenia z zakresu ubiegania się o środki finansowe oraz udzielamy porad prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i także kwestie które należy rozwiązać w trakcie tego procesu. Nasze grupy docelowe to: Kilka słów o naszej organizacji
 • 27. 26 Naszą misją jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy i działalności na rzecz pełnego zatrudnienia. Jedną z naszych grup docelowych jest młodzież, dlatego chcemy wspierać ją w znalezieniu pracy i zdobywaniu doświadczenia zawodowego. FRSP stara się pomóc młodzieży z województwa śląskiego poprzez różnego rodzaju projekty międzynarodowe w ramach programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, jak i Fundusze Norweskie i EOG. Projekty te oferują młodym ludziom możliwość opuszczenia na jakiś czas ojczyzny w celu zobaczenia jak żyją ludzie w innych krajach, nauki nowego języka, doskonalenia umiejętności i zdobycia doświadczenia. Jako organizacja z sukcesem zrealizowaliśmy 23 projekty własnye i ponad 30 partnerskich. Do tej pory wysłaliśmy za granicę ponad 230 wolontariuszy. Od 2018 roku zrealizowaliśmy trzy.. projektów goszczących w ramach których gościliśmy 9 wolonatriuszy. Anagżujemy się również w projekty wymian młodzieży i szkolenia. Do tej pory braliśmy udział w 12 takich projektach (własnych i partnerskich) dającym możliwość partycypacji 160 młodym ludziom. Oficjalna strona Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: https://frsp.eu/ Dowiedz się więcej o wolontariacie i znajdź projekt dla siebie: https://volo.frsp.eu/ Kilka słów o naszej organizacji
 • 28. Publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie sytuację jej autorów, a Komisja Europejska i Narodowa Agencja Programu Eurpejskiego Korpusu Solidarności nie ponoszą odpowiedzialności za jej treść.