Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Situacion_aprendizaxe.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Actividades con internet
Actividades con internet
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 6 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Situacion_aprendizaxe.pdf (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Situacion_aprendizaxe.pdf

  1. 1. Tarefa 3.3. Diseño de una situación de aprendizaje Nombre y apellidos
  2. 2. Curso: 6º primaria 2022-23 Título: París monumental Temporalización: 2 quincena de novembro. DESEÑO DUNHA SITUACIÓN DE APRENDIZAXE SIMPLIFICADA Centro de interese: Organización dunha viaxe a París; procura na web. Xustificación: Dada a importancia que está adquirindo o turismo neste século, e tendo en conta que hoxe en día cada vez empregamos máis a internet para a reserva, contratación e organización das viaxes, penso que é importante que aprendan a procurar na web este tipo de información. Terán que procurar frecuencias dos voos, prezos aproximados, tempo que se tarda en chegar e información sobre 4 puntos eminentemente turísticos de París. Reto/desafío/problema/necesidade/conflito cognitivo: Ser quen de informarse sobre as frecuencias e horarios dos voos en avión desde Santiago de Compostela a París,e lugares de interese a visitar ness cidade. Produto final (debe ser a creación dun produto final por parte do alumnado): Creación duns vídeos con información sobre monumentos/lugares destacados de París. Un vídeo de cada un dos seguintes lugares: torre Eiffel, Arco de Trunfo, Catedral de Notre Dame e museo de Louvre. Por equipos, gravarán e ditarán os vídeos (coa axuda do/a mestre/a), podendo empregar o chroma.
  3. 3. Concreción curricular Conexión co perfil de saída Competencia clave -Competencia en Comunicación Lingüística -Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería -Competencia Dixital -Competencia persoal, social e de aprender a aprender . . . . . . . Descriptor operativo CCL1, CCL3, CCL5 STEM1 CD1, CD2 CPSAA5 . . . . . . . Áreas Lingua galega Ciencias sociais Matemáticas Criterios de avaliación CA2.3. Producir textos orais e multimodais de maneira autónoma... CA2.5. Expresarse oralmente con coherencia para satisfacer necesidades de comunicación... CA4.1. Desenvolver un proceso de investigación individual, sobre algún tema de interese, realizado de maneira autónoma...incluídas fontes dixitais... CA4.2. Compartir os resultados dun proceso de investigación sinxelo...ofrecendo información... CA2.6. Utilizar as conexións entre as matemáticas, outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas en contextos non matemáticos. Competencias específicas -Ser quen de procurar información na web, seleccionando aquela que interesa. -Elaborar textos narrativos coa información buscada. -Ser capaz de tomar decisións tendo en conta criterios matemáticos: horarios, prezos... -Memorizar textos. -Realizar unha comunicación oral e xestual adecuada. -Manexar axeitadamente o programa de edición de vídeo OpenShot. -Valorar o esforzo e resultado obtido, tanto a nivel persoal como dos/as compañeiros/as. Saberes básicos .-Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados.. -Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia... -Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais... -Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e presentar as súas producións... -Estratexias de comparación, ordenación, composición e descomposición de medidas.
  4. 4. Secuencia didáctica Actividades (tipos e contextos) -Procura de información nos seguintes enderezos electrónicos: https://www.skyscanner.es http://www.paris.es/ -Redacción nun documento odt das frecuencias dos voos, duración das viaxes e prexos aproximados dos mesmos durante o mes de novembro de 2022.. -Completado do pdf sobre catro lugares/monumentos a visitar empregando os ordenadores persoais da aula E-Dixgal, coa aplicación Xournal. -Redactar en odt un texto sobre cada un deses catro puntos de interese.. -Gravación e edición do vídeo dunha duración aproximada de entre 2-3 minutos. (por equipos). -Subida á web do centro destes vídeos. . . . . Exercicios (recursos e procesos cognitivos) . -Acceso a internet. -Ordenadores do alumnado da aula E-Dixgal. -Cámara de vídeo. -Pantalla de chroma. -Web do centro. Ferramentas de avaliación -Para a avaliación dos dous odt empregaremos unha lista de cortexo que o alumnado coñecerá con anterioridade. -Para a avaliación do vídeo empregaremos unha rúbrica, tamén coñecida de antemán.
  5. 5. Valoración xeral da SA (cualitativa): A valoración desta situación de aprendizaxe é positiva. Ao principio pode ser que o alumnado se disperse un pouco, polo que debemos secuenciar a situación de aprendizaxe en pequenas tarefas correlativas, facilitando así o traballo dos diferentes grupos. Penso que se acostumamos ao alumnado a realizar con asiduidade situacións de aprendizaxe, interiorizarán o xeito de traballo, sendo cada vez máis doado. Por outra banda, esta forma de traballo favorece a aprendizaxe entre iguais, algo que considero fundamental. AVALIACIÓN DA SITUACIÓN DE APRENDIZAXE Puntos fortes: -A motivación que supón traballar con ferramentas dixitais. -A aprendizaxe entre iguais do traballo en equipo. -O pracer de sentirse protagonistas nun vídeo, que favorece a súa autoestima. Aínda mellor se: -Diminuír a complexidade do traballo co editor de vídeo. -Fomentar un traballo equitativo por parte dos integrantes de cada equipo.
  6. 6. Tarefa 3.3. Deseño dunha situación de aprendizaxe Nome e apelidos

×