Tarvitaanko Suomessa uusia makrovakausvälineitä? Pitääkö asuntolainasta maksaa vähintään marginaali?

Finanssiala ry - Finance Finland
Finanssiala ry - Finance FinlandFinanssiala ry - Finance Finland
Tarvitaanko Suomessa uusia makrovakausvälineitä?
Pitääkö asuntolainasta maksaa vähintään marginaali?
Veli-Matti Mattila
pääekonomisti
Tarvitaanko Suomessa uusia
makrovakausvälineitä?
finanssiala.fi
Mitä makrovakauspolitiikalla tarkoitetaan?
• Mikrovakauspolitiikka: tavoitteena
pienentää todennäköisyyttä, että
yksittäinen pankki joutuu vaikeuksiin
• Makrovakauspolitiikka: tavoitteena
pienentää rahoitusjärjestelmäkriisien
todennäköisyyttä
• Makrovakausvälineiden käyttö voi olla
suhdanneluonteista tai rakenteellista
• Euroalueella makrovakauspolitiikka on
osin kansallisen rahapolitiikan korvike
Makrovakauspäätös:
Finanssivalvonta ei korota
pankkeihin sovellettavaa
muuttuvaa
lisäpääomavaatimusta ja
jatkaa valmistelua
asuntolainojen riskipainojen
nostamiseksi
Suomen rahoitusjärjestelmän suhdannesidonnaiset järjestelmäriskit
ovat kokonaisuudessaan pysyneet ennallaan. Valmistelua sisäisten
mallien menetelmää käyttävien pankkien keskimääräisten
asuntolainojen riskipainojen nostamiseksi jatketaan. Lue lisää
finanssiala.fi
Suomessa monipuolinen makrovakaustyökalupakki
Väline Päätöksenteon
frekvenssi
Vastasyklinen pääomapuskuri Neljännesvuosittain
Enimmäisluototussuhde
(”lainakatto”)
Neljännesvuosittain
(voimaan 7/2016)
Kiinteistövakuudellisten lainojen
riskipainojen sääntely
Kerran vuodessa
Kansalliset erityistoimet
(CRR-asetuksen artikla 458)
Erityistilanteissa
Systeemiriskin kannalta merkittävien
globaalien pankkien lisäpääoma-
puskuri (G-SII)
Edellytykset arvioidaan
vuosittain
Systeemiriskin kannalta merkittävien
kansallisten pankkien lisäpääoma-
puskuri (O-SII)
Edellytykset arvioidaan
vuosittain
• Lisäksi valvoja voi käyttää ns. pilari II –vaatimuksia
• Myös maksuvalmius- ja asiakasvastuurajoituksia voidaan
räätälöidä makrovakaustarkoituksiin
Lähde: Raskassarja
finanssiala.fi
Mitä uusia välineitä viranomaiset haluavat?
• Järjestelmäriskipuskuri
• Viranomaistyöryhmä esitti helmikuussa 2016
harkinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen
käyttöönottoa (järjestelmäriskipuskuri)
• Puskurilla katettaisiin pankkisektorin rakenteista
aiheutuvia järjestelmäriskejä
• Työryhmän mukaan näitä riskejä ovat
pankkisektorin keskittyneisyys, kytkeytyneisyys,
riippuvuus markkinavarainhankinnasta, suuri
asuntolainakanta sekä pankkien keskeinen rooli
talouden rahoittajana
• Lisäksi on keskusteltu seuraavista välineistä:
• Asuntolainojen enimmäiskoon sääntely suhteessa
lainanottajan velanhoitokykyyn
• Asuntolainojen enimmäispituuden sääntely
• Asuntolainojen lyhentämisvelvoite
Vähimmäispääomavaatimus
Järjestelmäriskipuskuri
ja/tai
G-SII- tai O-SII-puskuri
Kiinteä pääomapuskuri
Vastasyklinen
pääomapuskuri
Pankkikohtainen
lisäpääomavaatimus (pilari 2)
8 %
(ydinpääomaa 4,5 %)
2,5 %
(ydinpääomaa)
0-2,5 %
(ydinpääomaa)
Järj. puskuri 0-5 %
G-SII 1-3,5 %
O-SII 0-2 %
(ydinpääomaa)
FK:n mielestä tarvitaan aikalisä
järjestelmäriskipuskurin valmistelussa.
Nykyisessä taloustilanteessa on
vältettävä kaikkia toimia, jotka
heikentävät rahoituksen saatavuutta tai
nostavat sen hintaa.
finanssiala.fi
Pankkisektorin rakenteissa erityispiirteitä
• Nordea Pankki Suomen suuri tase dominoi
monia pankkisektorin tunnuslukuja
• Nordea on kirjannut tiettyjä tase-eriä Suomen
tytäryhtiön taseeseen
• Ilman näitä eriä pankkisektorin koko olisi noin
kolmasosan tilastoitua pienempi
• Vaikutus voi olla vielä suurempi eräissä muissa
pankkisektorin tunnusluvuissa (esim. interbank-velat)
• Nordean muuttuminen sivuliikkeeksi on otettava
huomioon, kun arvioidaan pankkisektorin rakennetta
ja haavoittuvuuksia
• Suomen pankkisektoria leimaavat finanssi-
tavarataloajattelu ja yleispankkimallin käyttö
• Liiketoiminnan monipuolisuus ja tulolähteiden
runsaus hajauttavat riskejä ja tasaavat tulovirtaa
Pankkien taseet ja nimellinen BKT, mrd. euroa
finanssiala.fi
Onko asuntoluototus huolestuttava riskikeskittymä?
• 1990-luvun lamassa asuntoluototuksen
luottotappiot jäivät suhteellisen pieniksi
• Konkurssilainsäädäntö rajaa luotonantajan riskejä
• Pankkien vakuuskäytännöt tukevat riskienhallintaa
• Osakkaat vastaavat As Oy -lainoista
yhteisvastuullisesti
• Vastuullinen ”lainanhoitokulttuuri” juurtunut syvälle
• Nykyinen makrovakausvälineistö mahdollistaa
tarvittaessa kohdennetun puuttumisen
asuntoluototuksen riskeihin
• Esim. luottojen riskipainoja koskevat rajoitukset
Pankkien arvonalentumistappiot (netto)
Lähde: Macrobond/Finanssivalvonta
finanssiala.fi
Entä onko varainhankinnan rakenne riski?
• Pankkien riippuvuus lyhytaikaisesta
markkinavarainhankinnasta vähentynyt selvästi
• Maksuvalmiussääntely ohjaa varainhankintaa
pidempiaikaisiin lähteisiin
• Talletukset ja pitkäaikainen markkinavarain-
hankinta ylittävät luotonannon yleisölle
• Suuri osa pankkien interbank-veloista on
konsernien sisäisiä
• Pienentää tartuntariskejä pankkiryhmästä toiseen
Luottolaitosten luotonanto ja varainhankinta*
Mrd. EUR
* Ilman interbank-eriä
finanssiala.fi
Lisäpääomavaatimuksilla on hintansa
• Lisäpääomavaatimukset nostavat pankkien
rahoituskustannuksia
• Siirtyy eteenpäin asiakkaille kilpailun asettamissa
puitteissa
• Käytännössä kustannukset joudutaan
kohdentamaan uuteen luotonantoon
• Vanhojen lainojen marginaaleihin ei yleensä voi
puuttua jälkikäteen
• Vakavaraisuusvaatimukset nousseet
efektiivisesti jo noin 4 prosenttiyksiköllä
vuosina 2015-16
• Kiinteä pääomapuskuri, O-SII -puskurit
Pankkisektorin vakavaraisuus Suomessa
finanssiala.fi
Tuumaustauko on tarpeen
• Sääntelyä on tiukennettu jo tuntuvasti, lisää on
vielä tulossa
• Tarvitaan kattava vaikutusarviointi ennen uusia
sääntelyehdotuksia
• Kansallisten ratkaisujen sijaan tulee pyrkiä
vähintään EU-tason harmonisointiin
• Suomen pankkisektorin rakenteellisten
haavoittuvuuksien analyysi kaipaa syventämistä
• On arvioitava, mikä on oikea väline puuttua
löydettyihin järjestelmäriskeihin
• Järjestelmäriskipuskuri, SII-puskurit, laajojen
asiakasvastuiden rajoitukset jne.
Tarvitseeko asuntolainasta maksaa
vähintään marginaali?
…luottoehdoissa ei olisi sallittua
käyttää esimerkiksi ehtoja, joiden
mukaan luoton perittävä korko ei muutu
sovitun viitekoron laskiessa alle nollan.
Oikeusministeriön luonnos hallituksen esitykseksi Kuluttajansuojalain
muuttamisesta osana asuntoluottodirektiivin kansallista toimeenpanoa
finanssiala.fi
Asuntolainan hinnanmuodostus
Lainan kokonaiskorko
Pankin marginaali
Viitekorko
%
Kattaa
Luottoriski
Kiinteät kulut
Henkilöstökulut
Viitekoron ylittävät varainhankinnan kulut
Oman pääoman tuotto
Jne.
finanssiala.fi
Asuntolainan hinnanmuodostus
Lainan kokonaiskorko
Pankin marginaali
Viitekorko
%
Korkolattiaehto: lainan viitekorko vähintään 0 %
Korkolattiaehto sallittu lainasopimuksessa
finanssiala.fi
Asuntolainan hinnanmuodostus
Lainan kokonaiskorko
Pankin marginaali
Viitekorko
%
Lainan kokonaiskorko
Pankin marginaali
Viitekorko
Korkolattiaehto sallittu lainasopimuksissa Korkolattiaehto kielletty lainasopimuksissa
finanssiala.fi
Asuntolainan hinnanmuodostus
Lainan kokonaiskorko
Pankin marginaali
Viitekorko
%
Lainan kokonaiskorko
Pankin marginaali
Viitekorko
Korkolattiaehto sallittu lainasopimuksissa Korkolattiaehto kielletty lainasopimuksissa
?Millä pankki
kattaa
luottoriskin
ym.?
Finanssivalvonta katsoo, että
lainsäädännössä tulisi mahdollistaa se, että
pankit pystyisivät sopimusehdolla
turvaamaan itselleen oikeuden saada aina
vähintään luottosopimuksessa sovitun
marginaalin.
Finanssivalvonnan eriävä mielipide asuntoluottotyöryhmän mietintöön,
3.11.2015
finanssiala.fi
Miksi korkolattiakielto on vahingollinen?
• Pankkien korkokate pienenee, mikä
vaarantaa kannattavuuden
• Talletuskorot eivät yleensä mene negatiivisiksi
• Kielto on ongelma etenkin pienille pankeille, joiden
varainhankinta perustuu talletuksiin
• Kielto voi johtaa lainamarginaalien nousuun
• Nousu riippuu viime kädessä markkinoiden
kilpailutilanteesta
• Kielto voi myös rajoittaa asiakkaille tarjolla
olevia viitekorkoja
% Laina- ja talletuskannan keskikorkojen erotus
Säännös ei myöskään estä korkoputkiehdon
käyttöä, koska sen tarkoitus on niin ikään olla
suojaus koron nousua vastaan. Edellytyksenä
kuitenkin on, että korkoputken lattia- ja
kattoraja on asetettu objektiivisesti
arvioituna tasapuoliselle tasolle.
Oikeusministeriön luonnos hallituksen esitykseksi Kuluttajansuojalain
muuttamisesta osana asuntoluottodirektiivin kansallista toimeenpanoa
finanssiala.fi
Miksi korkoputki ei korvaa korkolattiaa?
• Asiakas päättää, ottaako korkoputken vai ei
• Ei poista negatiivisen viitekoron ongelmaa pankin
näkökulmasta
• Korkoputki ei ole asiakkaalle ilmainen
• Korkokatto kustannetaan korkolattian kautta
• Korkolattia voi olla selvästi korkeampi kuin
vallitseva viitekorko
• Pienillä pankeilla ei ole samoja edellytyksiä
tarjota korkoputkea kuin isoilla pankeilla
• Korkoputki on monimutkainen tuote, joka
perustuu korkojohdannaisiin
 Korkolattiakielto vaikuttaisi pankkien
väliseen kilpailutilanteeseen
Lainan kokonaiskorko
Pankin marginaali
Viitekorko
Korkokatto
Korkolattia
%
FK:n mielestä luotonantajalla tulee olla
oikeus rajoittaa sopimusehdolla
kokonaiskoron liikkuvuutta tilanteessa,
jossa viitekorko on negatiivinen.
finanssiala.fi
Finanssiala – ihmisten arjessa!
Veli-Matti Mattila
pääekonomisti
veli-matti.mattila@finanssiala.fi
020 793 4259
@mattila_veli
1 von 23

Recomendados

Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia - 30.... von
Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia - 30....Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia - 30....
Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia - 30....Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
808 views13 Folien
Katsaus asuntolainamarkkinoihin von
Katsaus asuntolainamarkkinoihinKatsaus asuntolainamarkkinoihin
Katsaus asuntolainamarkkinoihinFinanssiala ry - Finance Finland
90 views21 Folien
Finanssisyklit ja rahoitusvakaus von
Finanssisyklit ja rahoitusvakausFinanssisyklit ja rahoitusvakaus
Finanssisyklit ja rahoitusvakausSuomen Pankki
405 views23 Folien
Finanssikriisin jälkeinen rahapolitiikka von
Finanssikriisin jälkeinen rahapolitiikkaFinanssikriisin jälkeinen rahapolitiikka
Finanssikriisin jälkeinen rahapolitiikkaSuomen Pankki
306 views55 Folien
Rahapolitiikan ja tutkimuksen kohtaamisia von
Rahapolitiikan ja tutkimuksen kohtaamisiaRahapolitiikan ja tutkimuksen kohtaamisia
Rahapolitiikan ja tutkimuksen kohtaamisiaSuomen Pankki
404 views8 Folien
Euroopan pankkisektorin tilanne ja sääntelyhankkeet 17.1.2013 von
Euroopan pankkisektorin tilanne ja sääntelyhankkeet 17.1.2013Euroopan pankkisektorin tilanne ja sääntelyhankkeet 17.1.2013
Euroopan pankkisektorin tilanne ja sääntelyhankkeet 17.1.2013Piia-Noora Kauppi
407 views40 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Tarvitaanko Suomessa uusia makrovakausvälineitä? Pitääkö asuntolainasta maksaa vähintään marginaali?

Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,... von
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Finanssivalvonta
237 views17 Folien
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoon von
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoonSääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoon
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoonPiia-Noora Kauppi
451 views11 Folien
Marja Nykänen: Nordea siirtyy Suomeen ja pankkiunioniin – kriisinratkaisu ja ... von
Marja Nykänen: Nordea siirtyy Suomeen ja pankkiunioniin – kriisinratkaisu ja ...Marja Nykänen: Nordea siirtyy Suomeen ja pankkiunioniin – kriisinratkaisu ja ...
Marja Nykänen: Nordea siirtyy Suomeen ja pankkiunioniin – kriisinratkaisu ja ...Suomen Pankki
2K views18 Folien
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Suomen Pankki
140 views20 Folien
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019 von
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019Turun Talouspäivät
1.4K views24 Folien
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E... von
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Suomen Pankki
192 views24 Folien

Similar a Tarvitaanko Suomessa uusia makrovakausvälineitä? Pitääkö asuntolainasta maksaa vähintään marginaali?(20)

Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,... von Finanssivalvonta
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Finanssivalvonta237 views
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoon von Piia-Noora Kauppi
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoonSääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoon
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoon
Piia-Noora Kauppi451 views
Marja Nykänen: Nordea siirtyy Suomeen ja pankkiunioniin – kriisinratkaisu ja ... von Suomen Pankki
Marja Nykänen: Nordea siirtyy Suomeen ja pankkiunioniin – kriisinratkaisu ja ...Marja Nykänen: Nordea siirtyy Suomeen ja pankkiunioniin – kriisinratkaisu ja ...
Marja Nykänen: Nordea siirtyy Suomeen ja pankkiunioniin – kriisinratkaisu ja ...
Suomen Pankki2K views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 views
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019 von Turun Talouspäivät
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E... von Suomen Pankki
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Suomen Pankki192 views
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi... von Suomen Pankki
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Suomen Pankki100 views
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt... von Suomen Pankki
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Suomen Pankki145 views
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... von Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 views
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022 von Finanssivalvonta
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonta20 views
Finlandia global allocation fund, eur von Taryn McGee
Finlandia global allocation fund, eurFinlandia global allocation fund, eur
Finlandia global allocation fund, eur
Taryn McGee146 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki1.1K views
Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudet von Sijoittaja.fi
Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudetSijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudet
Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudet
Sijoittaja.fi1.4K views
Finlandia bric plus fund, eur von Taryn McGee
Finlandia bric plus fund, eurFinlandia bric plus fund, eur
Finlandia bric plus fund, eur
Taryn McGee120 views

Más de Finanssiala ry - Finance Finland

Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen von
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenSijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenFinanssiala ry - Finance Finland
310 views21 Folien
Finance Finland's 2019 EU objectives von
Finance Finland's 2019 EU objectivesFinance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectivesFinanssiala ry - Finance Finland
238 views15 Folien
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021 von
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021Finanssiala ry - Finance Finland
608 views11 Folien
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat von
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatFinanssiala ry - Finance Finland
5.5K views75 Folien
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen von
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenTalous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenFinanssiala ry - Finance Finland
1.3K views54 Folien
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen? von
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?Finanssiala ry - Finance Finland
4.7K views29 Folien

Más de Finanssiala ry - Finance Finland(20)

Tarvitaanko Suomessa uusia makrovakausvälineitä? Pitääkö asuntolainasta maksaa vähintään marginaali?

 • 1. Tarvitaanko Suomessa uusia makrovakausvälineitä? Pitääkö asuntolainasta maksaa vähintään marginaali? Veli-Matti Mattila pääekonomisti
 • 3. finanssiala.fi Mitä makrovakauspolitiikalla tarkoitetaan? • Mikrovakauspolitiikka: tavoitteena pienentää todennäköisyyttä, että yksittäinen pankki joutuu vaikeuksiin • Makrovakauspolitiikka: tavoitteena pienentää rahoitusjärjestelmäkriisien todennäköisyyttä • Makrovakausvälineiden käyttö voi olla suhdanneluonteista tai rakenteellista • Euroalueella makrovakauspolitiikka on osin kansallisen rahapolitiikan korvike Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta ei korota pankkeihin sovellettavaa muuttuvaa lisäpääomavaatimusta ja jatkaa valmistelua asuntolainojen riskipainojen nostamiseksi Suomen rahoitusjärjestelmän suhdannesidonnaiset järjestelmäriskit ovat kokonaisuudessaan pysyneet ennallaan. Valmistelua sisäisten mallien menetelmää käyttävien pankkien keskimääräisten asuntolainojen riskipainojen nostamiseksi jatketaan. Lue lisää
 • 4. finanssiala.fi Suomessa monipuolinen makrovakaustyökalupakki Väline Päätöksenteon frekvenssi Vastasyklinen pääomapuskuri Neljännesvuosittain Enimmäisluototussuhde (”lainakatto”) Neljännesvuosittain (voimaan 7/2016) Kiinteistövakuudellisten lainojen riskipainojen sääntely Kerran vuodessa Kansalliset erityistoimet (CRR-asetuksen artikla 458) Erityistilanteissa Systeemiriskin kannalta merkittävien globaalien pankkien lisäpääoma- puskuri (G-SII) Edellytykset arvioidaan vuosittain Systeemiriskin kannalta merkittävien kansallisten pankkien lisäpääoma- puskuri (O-SII) Edellytykset arvioidaan vuosittain • Lisäksi valvoja voi käyttää ns. pilari II –vaatimuksia • Myös maksuvalmius- ja asiakasvastuurajoituksia voidaan räätälöidä makrovakaustarkoituksiin Lähde: Raskassarja
 • 5. finanssiala.fi Mitä uusia välineitä viranomaiset haluavat? • Järjestelmäriskipuskuri • Viranomaistyöryhmä esitti helmikuussa 2016 harkinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen käyttöönottoa (järjestelmäriskipuskuri) • Puskurilla katettaisiin pankkisektorin rakenteista aiheutuvia järjestelmäriskejä • Työryhmän mukaan näitä riskejä ovat pankkisektorin keskittyneisyys, kytkeytyneisyys, riippuvuus markkinavarainhankinnasta, suuri asuntolainakanta sekä pankkien keskeinen rooli talouden rahoittajana • Lisäksi on keskusteltu seuraavista välineistä: • Asuntolainojen enimmäiskoon sääntely suhteessa lainanottajan velanhoitokykyyn • Asuntolainojen enimmäispituuden sääntely • Asuntolainojen lyhentämisvelvoite Vähimmäispääomavaatimus Järjestelmäriskipuskuri ja/tai G-SII- tai O-SII-puskuri Kiinteä pääomapuskuri Vastasyklinen pääomapuskuri Pankkikohtainen lisäpääomavaatimus (pilari 2) 8 % (ydinpääomaa 4,5 %) 2,5 % (ydinpääomaa) 0-2,5 % (ydinpääomaa) Järj. puskuri 0-5 % G-SII 1-3,5 % O-SII 0-2 % (ydinpääomaa)
 • 6. FK:n mielestä tarvitaan aikalisä järjestelmäriskipuskurin valmistelussa. Nykyisessä taloustilanteessa on vältettävä kaikkia toimia, jotka heikentävät rahoituksen saatavuutta tai nostavat sen hintaa.
 • 7. finanssiala.fi Pankkisektorin rakenteissa erityispiirteitä • Nordea Pankki Suomen suuri tase dominoi monia pankkisektorin tunnuslukuja • Nordea on kirjannut tiettyjä tase-eriä Suomen tytäryhtiön taseeseen • Ilman näitä eriä pankkisektorin koko olisi noin kolmasosan tilastoitua pienempi • Vaikutus voi olla vielä suurempi eräissä muissa pankkisektorin tunnusluvuissa (esim. interbank-velat) • Nordean muuttuminen sivuliikkeeksi on otettava huomioon, kun arvioidaan pankkisektorin rakennetta ja haavoittuvuuksia • Suomen pankkisektoria leimaavat finanssi- tavarataloajattelu ja yleispankkimallin käyttö • Liiketoiminnan monipuolisuus ja tulolähteiden runsaus hajauttavat riskejä ja tasaavat tulovirtaa Pankkien taseet ja nimellinen BKT, mrd. euroa
 • 8. finanssiala.fi Onko asuntoluototus huolestuttava riskikeskittymä? • 1990-luvun lamassa asuntoluototuksen luottotappiot jäivät suhteellisen pieniksi • Konkurssilainsäädäntö rajaa luotonantajan riskejä • Pankkien vakuuskäytännöt tukevat riskienhallintaa • Osakkaat vastaavat As Oy -lainoista yhteisvastuullisesti • Vastuullinen ”lainanhoitokulttuuri” juurtunut syvälle • Nykyinen makrovakausvälineistö mahdollistaa tarvittaessa kohdennetun puuttumisen asuntoluototuksen riskeihin • Esim. luottojen riskipainoja koskevat rajoitukset Pankkien arvonalentumistappiot (netto) Lähde: Macrobond/Finanssivalvonta
 • 9. finanssiala.fi Entä onko varainhankinnan rakenne riski? • Pankkien riippuvuus lyhytaikaisesta markkinavarainhankinnasta vähentynyt selvästi • Maksuvalmiussääntely ohjaa varainhankintaa pidempiaikaisiin lähteisiin • Talletukset ja pitkäaikainen markkinavarain- hankinta ylittävät luotonannon yleisölle • Suuri osa pankkien interbank-veloista on konsernien sisäisiä • Pienentää tartuntariskejä pankkiryhmästä toiseen Luottolaitosten luotonanto ja varainhankinta* Mrd. EUR * Ilman interbank-eriä
 • 10. finanssiala.fi Lisäpääomavaatimuksilla on hintansa • Lisäpääomavaatimukset nostavat pankkien rahoituskustannuksia • Siirtyy eteenpäin asiakkaille kilpailun asettamissa puitteissa • Käytännössä kustannukset joudutaan kohdentamaan uuteen luotonantoon • Vanhojen lainojen marginaaleihin ei yleensä voi puuttua jälkikäteen • Vakavaraisuusvaatimukset nousseet efektiivisesti jo noin 4 prosenttiyksiköllä vuosina 2015-16 • Kiinteä pääomapuskuri, O-SII -puskurit Pankkisektorin vakavaraisuus Suomessa
 • 11. finanssiala.fi Tuumaustauko on tarpeen • Sääntelyä on tiukennettu jo tuntuvasti, lisää on vielä tulossa • Tarvitaan kattava vaikutusarviointi ennen uusia sääntelyehdotuksia • Kansallisten ratkaisujen sijaan tulee pyrkiä vähintään EU-tason harmonisointiin • Suomen pankkisektorin rakenteellisten haavoittuvuuksien analyysi kaipaa syventämistä • On arvioitava, mikä on oikea väline puuttua löydettyihin järjestelmäriskeihin • Järjestelmäriskipuskuri, SII-puskurit, laajojen asiakasvastuiden rajoitukset jne.
 • 13. …luottoehdoissa ei olisi sallittua käyttää esimerkiksi ehtoja, joiden mukaan luoton perittävä korko ei muutu sovitun viitekoron laskiessa alle nollan. Oikeusministeriön luonnos hallituksen esitykseksi Kuluttajansuojalain muuttamisesta osana asuntoluottodirektiivin kansallista toimeenpanoa
 • 14. finanssiala.fi Asuntolainan hinnanmuodostus Lainan kokonaiskorko Pankin marginaali Viitekorko % Kattaa Luottoriski Kiinteät kulut Henkilöstökulut Viitekoron ylittävät varainhankinnan kulut Oman pääoman tuotto Jne.
 • 15. finanssiala.fi Asuntolainan hinnanmuodostus Lainan kokonaiskorko Pankin marginaali Viitekorko % Korkolattiaehto: lainan viitekorko vähintään 0 % Korkolattiaehto sallittu lainasopimuksessa
 • 16. finanssiala.fi Asuntolainan hinnanmuodostus Lainan kokonaiskorko Pankin marginaali Viitekorko % Lainan kokonaiskorko Pankin marginaali Viitekorko Korkolattiaehto sallittu lainasopimuksissa Korkolattiaehto kielletty lainasopimuksissa
 • 17. finanssiala.fi Asuntolainan hinnanmuodostus Lainan kokonaiskorko Pankin marginaali Viitekorko % Lainan kokonaiskorko Pankin marginaali Viitekorko Korkolattiaehto sallittu lainasopimuksissa Korkolattiaehto kielletty lainasopimuksissa ?Millä pankki kattaa luottoriskin ym.?
 • 18. Finanssivalvonta katsoo, että lainsäädännössä tulisi mahdollistaa se, että pankit pystyisivät sopimusehdolla turvaamaan itselleen oikeuden saada aina vähintään luottosopimuksessa sovitun marginaalin. Finanssivalvonnan eriävä mielipide asuntoluottotyöryhmän mietintöön, 3.11.2015
 • 19. finanssiala.fi Miksi korkolattiakielto on vahingollinen? • Pankkien korkokate pienenee, mikä vaarantaa kannattavuuden • Talletuskorot eivät yleensä mene negatiivisiksi • Kielto on ongelma etenkin pienille pankeille, joiden varainhankinta perustuu talletuksiin • Kielto voi johtaa lainamarginaalien nousuun • Nousu riippuu viime kädessä markkinoiden kilpailutilanteesta • Kielto voi myös rajoittaa asiakkaille tarjolla olevia viitekorkoja % Laina- ja talletuskannan keskikorkojen erotus
 • 20. Säännös ei myöskään estä korkoputkiehdon käyttöä, koska sen tarkoitus on niin ikään olla suojaus koron nousua vastaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että korkoputken lattia- ja kattoraja on asetettu objektiivisesti arvioituna tasapuoliselle tasolle. Oikeusministeriön luonnos hallituksen esitykseksi Kuluttajansuojalain muuttamisesta osana asuntoluottodirektiivin kansallista toimeenpanoa
 • 21. finanssiala.fi Miksi korkoputki ei korvaa korkolattiaa? • Asiakas päättää, ottaako korkoputken vai ei • Ei poista negatiivisen viitekoron ongelmaa pankin näkökulmasta • Korkoputki ei ole asiakkaalle ilmainen • Korkokatto kustannetaan korkolattian kautta • Korkolattia voi olla selvästi korkeampi kuin vallitseva viitekorko • Pienillä pankeilla ei ole samoja edellytyksiä tarjota korkoputkea kuin isoilla pankeilla • Korkoputki on monimutkainen tuote, joka perustuu korkojohdannaisiin  Korkolattiakielto vaikuttaisi pankkien väliseen kilpailutilanteeseen Lainan kokonaiskorko Pankin marginaali Viitekorko Korkokatto Korkolattia %
 • 22. FK:n mielestä luotonantajalla tulee olla oikeus rajoittaa sopimusehdolla kokonaiskoron liikkuvuutta tilanteessa, jossa viitekorko on negatiivinen.
 • 23. finanssiala.fi Finanssiala – ihmisten arjessa! Veli-Matti Mattila pääekonomisti veli-matti.mattila@finanssiala.fi 020 793 4259 @mattila_veli