Katsaus asuntolainamarkkinoihin

Finanssiala ry - Finance Finland
Finanssiala ry - Finance FinlandFinanssiala ry - Finance Finland
MIKÄ ON ASUNTOLUOTOTUKSEN TILANNE?
Veli-Matti Mattila
Toimittajien finanssiseminaari 7. – 8.9.2017
#finanssiala
Kotitalouksien asuntovelat
-
2,5
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
17,5
2,0
4,8
2,1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Asuntolainat Kulutusluotot Muut lainat kotitalouksille
Lähde: Macrobond
Asuntolainakannan kasvu hidasta
Kasvu vuoden takaa, %
Asuntolainojen korot ennätysalhaalla
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
1,07
1,03
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Asuntolainakannan keskikorko Uudet nostetut asuntolainat, keskikorko
Lähde: Macrobond
%
Suurimmat asuntolainat pk-seudulla
asuvilla akateemisilla lapsiperheillä
Lähteet: FA:n Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat –tutkimus 2017
Lainamäärät nousevat tulotason mukana
Asuntolainan määrä euroina (uudet lainat)
Kotitalouden
vuositulot
Lähde: FA:n Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat –tutkimus 2017
Lainanhoitojoustojen käyttö talousvaikeuksien
vuoksi vähäistä Suomessa
Lähde: European Banking Authority, Risk Dashboard Q4 2016
EU-maiden
pankkien
painotettu
keskiarvo
Taloudellisten vaikeuksien vuoksi tapahtuva joustojen käyttö (forbearance)
Asuntolainojen takaisinmaksuajat
Suomessa Pohjoismaiden lyhimmät
19,0
23,5
41,0
27,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Suomi Norja Ruotsi Tanska
vuotta
Asuntolaina-
kanta
Asuntolaina-
kanta
Uudet
asuntolainat
Uudet
asuntolainat
Lähde: ESRB 2015 (SE, DK) ja Suomen Pankki 2016 (FI), Finanstilsynet 2016 (NO)
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Asuntojen hinnat suhteessa kuluttajahintoihin
Asuntojen hinnat suhteessa vuokriin (vuokrat €/neliömetri)
Asuntojen hinnat suhteessa palkansaajien ansiotasoon
Lähde: Macrobond
Asuntojen hintakehitys vakaata
Indeksi 1/1988=100
Makrovakausvälineistö
Mitä makrovakauspolitiikka on?
• Mikrovakauspolitiikka: tavoitteena
pienentää todennäköisyyttä, että
yksittäinen pankki joutuu
vaikeuksiin
• Makrovakauspolitiikka:
tavoitteena pienentää
rahoitusjärjestelmäkriisien
todennäköisyyttä
• Makrovakausvälineiden käyttö voi
olla suhdanneluonteista tai
rakenteellista
• HUOM. Euroalueen maissa
makrovakauspolitiikka on osin
kansallisen rahapolitiikan korvike
Makrovakauspäätös:
Finanssivalvonta ei korota
pankkeihin sovellettavaa
muuttuvaa lisäpääomavaatimusta
ja jatkaa valmistelua
asuntolainojen riskipainojen
nostamiseksi
Suomen rahoitusjärjestelmän suhdannesidonnaiset järjestelmäriskit ovat
kokonaisuudessaan pysyneet ennallaan. Valmistelua sisäisten mallien
menetelmää käyttävien pankkien keskimääräisten asuntolainojen
riskipainojen nostamiseksi jatketaan. Lue lisää
Suomessa monipuolinen
makrovakaustyökalupakki
Makrovakausväline Päätöksenteon frekvenssi
Vastasyklinen pääomapuskuri Neljännesvuosittain
Enimmäisluototussuhde (”lainakatto”) Neljännesvuosittain
Kiinteistövakuudellisten lainojen riskipainojen
sääntely
Kerran vuodessa
Kansalliset erityistoimet
(CRR-asetuksen artikla 458)
Erityistilanteissa
Systeemiriskin kannalta merkittävien globaalien
pankkien lisäpääomapuskuri (G-SII-puskuri)
Edellytykset arvioidaan
vuosittain
Systeemiriskin kannalta merkittävien kansallisten
pankkien lisäpääomapuskuri (O-SII-puskuri)
Edellytykset arvioidaan
vuosittain
• Lisäksi valvoja voi käyttää pankkikohtaisia ns. pilari II –vaatimuksia
• Myös maksuvalmius- ja asiakasvastuurajoituksia voidaan räätälöidä
makrovakaustarkoituksiin
Lähde: Raskassarja
Suomessa monipuolinen
makrovakaustyökalupakki
Makrovakausväline Päätöksenteon frekvenssi
Vastasyklinen pääomapuskuri Neljännesvuosittain
Enimmäisluototussuhde (”lainakatto”) Neljännesvuosittain
Kiinteistövakuudellisten lainojen riskipainojen
sääntely
Kerran vuodessa
Kansalliset erityistoimet
(CRR-asetuksen artikla 458)
Erityistilanteissa
Systeemiriskin kannalta merkittävien globaalien
pankkien lisäpääomapuskuri (G-SII-puskuri)
Edellytykset arvioidaan
vuosittain
Systeemiriskin kannalta merkittävien kansallisten
pankkien lisäpääomapuskuri (O-SII-puskuri)
Edellytykset arvioidaan
vuosittain
• Lisäksi valvoja voi käyttää pankkikohtaisia ns. pilari II –vaatimuksia
• Myös maksuvalmius- ja asiakasvastuurajoituksia voidaan räätälöidä
makrovakaustarkoituksiin
Lähde: Raskassarja
Käyttöön 1.7.2016
IRBA-pankkien asuntolaina-
salkkujen riskipainolattia
käyttöön 1.1.2018
Käyttöön 7.1.2016
Mikä on lainakatto?
• Lainakatto eli enimmäisluototussuhde
kertoo, miten paljon asuntolainaa pankki
saa myöntää suhteessa vakuuksien
käypään arvoon
• Henkilötakauksia ei otetaan huomioon
lainakaton laskennassa
• Lainakatto on normaalioloissa 90 %
(ensiasunnon ostajille 95 %)
• Finanssivalvonta voi alentaa kattoa
enintään 10 prosenttiyksiköllä
”rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien
poikkeuksellisen kasvun rajoittamiseksi”
• Lisäksi se voi rajoittaa muiden kuin
esinevakuuksien huomioon ottamista
Lainakatto on kaksitoiminen
Hallituksen esitys 39/2014 vp (luottolaitoslaki):
”Ennustettavuuden näkökulmasta olisi perusteltua harkita
enimmäisluototussuhteen pysyvää lakisääteistä rajoittamista.
Tällainen pysyvä rajoitus olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista säätää
suhteellisen lieväksi, koska se tulisi sovellettavaksi suhdannetilanteesta
riippumatta.
Pysyvää rajoitusta tulisi kuitenkin voida tiukentaa poikkeuksellisissa
tilanteissa, kun asuntohintojen nousu tai muiden asuntomarkkinoihin
liittyvien riskien kasvu on erityisen voimakasta.” (s. 25)
Vähimmäispääomavaatimus 
Mitä uusia välineitä viranomaiset haluavat?
• Hallitus on esittämässä lähiaikoina
harkinnanvaraisen lisäpääoma-
vaatimuksen käyttöönottoa pankeille
(järjestelmäriskipuskuri)
• Puskurilla katettaisiin pankkisektorin
rakenteista aiheutuvia järjestelmäriskejä
• Näitä riskejä ovat pankkisektorin
keskittyneisyys, kytkeytyneisyys,
riippuvuus markkinavarainhankinnasta,
suuri asuntolainakanta sekä pankkien
keskeinen rooli talouden rahoittajana
Järjestelmäriskipuskuri
ja/tai
G-SII- tai O-SII-puskuri 
Kiinteä pääomapuskuri 
Vastasyklinen pääomapuskuri 
Pankkikohtainen
lisäpääomavaatimus (pilari 2)
8 %
(ydinpääomaa 4,5 %)
2,5 % (ydinpääomaa)
0-2,5 %
(ydinpääomaa)
Järj. puskuri 1-5 %
G-SII 1-3,5 %
O-SII 0-2 %
(ydinpääomaa)
%
X %
Mitä uusia välineitä viranomaiset haluavat?
• Fiva ja Suomen Pankki esittäneet
uusia keinoja asuntoluototuksen
suitsemiseen
• Asuntolainojen koon rajoittaminen
suhteessa lainanottajan vuosituloihin
• (Asunto-)lainojen hoitomenojen
rajoittaminen suhteessa lainanottajan
kuukausituloihin
• Asuntolainojen enimmäispituuden
rajoittaminen
• Asuntolainojen lyhentämispakko
• Viranomaiset haluavat myös
tiukentaa nykyistä lainakattoa
• Vain ostettava asunto huomioitaisiin
katon laskennassa, ei muita vakuuksia
Miten makrovakausvälineet vaikuttavat
pankkien luotonantoon?
• Lisäpääomavaatimukset nostavat
pankkien rahoituskustannuksia, mikä
siirtyy eteenpäin asiakkaille kilpailun
asettamissa puitteissa
• Käytännössä kustannuspaine kohdistuu
pitkälti uuteen luotonantoon
• Lainakannan marginaaleihin ei yleensä
voi puuttua jälkikäteen
• Makrovakausvälineet voivat muuttaa
luotonannon suuntautumista
Erilaisilla lainakatoilla voi olla
kauaskantoisia vaikutuksia
• Vuokra-asuntojen kysyntä lisääntyy
• Nousevatko vuokrat edelleen?
• Onnistuuko asuntosäästäminen
vuokranmaksun ohessa?
• Työvoiman liikkuvuus voi heikentyä
• Saavatko kasvavat yritykset
tarpeeksi työvoimaa?
• Miten käy investointien ja
talouskasvun?
• Jatkuuko kaupungistuminen?
• Kotitalouksien eriarvoisuus voi kasvaa
• Alkaako perhetausta vaikuttaa
nykyistä enemmän asumismuodon
ja asuinpaikan valintaan?
Katsooko joku asuntopolitiikan
kokonaiskuvaa?
• Viranomaisten päähuomio
kotitalouksien velkaantumisessa
• Käytännössä kyse on asunto-
markkinoiden kysynnän rajoittamisesta
tai sen uudelleensuuntaamisesta
• Katse suunnattava myös
asuntomarkkinoiden tarjontaan
• Onko riittävästi tarjolla erityyppisiä
asuntoja erityisesti kasvukeskuksissa
(omistus/asumisoikeus/vuokra)?
Finanssiala – uudistuvan alan ääni
Veli-Matti Mattila
Pääekonomisti
Veli-matti.mattila@finanssiala.fi
+358 50 344 3437
@mattila_veli
WWW.FINANSSIALA.FI
Kuvat: Redi/Shutterstock.com
1 von 21

Recomendados

Vakavaraisuus meillä ja muualla von
Vakavaraisuus meillä ja muuallaVakavaraisuus meillä ja muualla
Vakavaraisuus meillä ja muuallaTyöeläkevakuuttajat Tela
518 views11 Folien
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,... von
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Finanssivalvonta
237 views17 Folien
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite... von
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...Finanssivalvonta
359 views18 Folien
Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019 von
Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019
Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019Finanssivalvonta
325 views74 Folien
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka von
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelkaSuomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelkaTyöeläkevakuuttajat Tela
774 views32 Folien
Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus von
Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuusTyöeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus
Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuusTyöeläkevakuuttajat Tela
465 views29 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 von
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Suomen Pankki
495 views23 Folien
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa von
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissaMita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissaFinanssivalvonta
479 views32 Folien
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Suomen Pankki
886 views26 Folien
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ... von
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Suomen Pankki
803 views26 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissaJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissaSuomen Pankki
301 views25 Folien
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana von
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaSuomen Pankki
979 views34 Folien

Was ist angesagt?(20)

Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 von Suomen Pankki
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Suomen Pankki495 views
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa von Finanssivalvonta
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissaMita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Finanssivalvonta479 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Suomen Pankki886 views
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Suomen Pankki803 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissaJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa
Suomen Pankki301 views
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana von Suomen Pankki
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Suomen Pankki979 views
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p... von Finanssivalvonta
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Finanssivalvonta527 views
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Suomen Pankki427 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020 von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Suomen Pankki827 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti k... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti k...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti k...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti k...
Suomen Pankki397 views
Johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Hyrske: Sijoittamisen ilmastotavoittee... von Suomen Pankki
Johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Hyrske: Sijoittamisen ilmastotavoittee...Johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Hyrske: Sijoittamisen ilmastotavoittee...
Johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Hyrske: Sijoittamisen ilmastotavoittee...
Suomen Pankki276 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki8.6K views
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va... von Finanssivalvonta
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
Finanssivalvonta468 views
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Suomen Pankki612 views
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne von Suomen Pankki
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki207 views
Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit... von Suomen Pankki
Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...
Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...
Suomen Pankki1.2K views
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalous von Suomen Pankki
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalousVanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalous
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalous
Suomen Pankki544 views
Tieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalus von Suomen Pankki
Tieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalusTieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalus
Tieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalus
Suomen Pankki736 views

Similar a Katsaus asuntolainamarkkinoihin

Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E... von
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Suomen Pankki
192 views24 Folien
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Suomen Pankki
141 views20 Folien
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Suomen Pankki
1.1K views29 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Suomen Pankki
587 views12 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Suomen Pankki
215 views22 Folien
Varman tilinpäätös 2017 von
Varman tilinpäätös 2017Varman tilinpäätös 2017
Varman tilinpäätös 2017Työeläkeyhtiö Varma
1.9K views35 Folien

Similar a Katsaus asuntolainamarkkinoihin(20)

Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E... von Suomen Pankki
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Suomen Pankki192 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki141 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki1.1K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Suomen Pankki587 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki215 views
Finanssisyklit ja rahoitusvakaus von Suomen Pankki
Finanssisyklit ja rahoitusvakausFinanssisyklit ja rahoitusvakaus
Finanssisyklit ja rahoitusvakaus
Suomen Pankki405 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Suomen Pankki540 views
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla? von Finanssivalvonta
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
Finanssivalvonta1.5K views
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki1.6K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Suomen Pankki145 views
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 views

Más de Finanssiala ry - Finance Finland

Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027 von
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssiala ry - Finance Finland
1.5K views24 Folien
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen von
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenSijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenFinanssiala ry - Finance Finland
312 views21 Folien
Finance Finland's 2019 EU objectives von
Finance Finland's 2019 EU objectivesFinance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectivesFinanssiala ry - Finance Finland
241 views15 Folien
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021 von
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021Finanssiala ry - Finance Finland
608 views11 Folien
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat von
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatFinanssiala ry - Finance Finland
5.5K views75 Folien
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen von
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenTalous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenFinanssiala ry - Finance Finland
1.3K views54 Folien

Más de Finanssiala ry - Finance Finland(20)

Katsaus asuntolainamarkkinoihin

 • 1. MIKÄ ON ASUNTOLUOTOTUKSEN TILANNE? Veli-Matti Mattila Toimittajien finanssiseminaari 7. – 8.9.2017 #finanssiala
 • 3. - 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 2,0 4,8 2,1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Asuntolainat Kulutusluotot Muut lainat kotitalouksille Lähde: Macrobond Asuntolainakannan kasvu hidasta Kasvu vuoden takaa, %
 • 4. Asuntolainojen korot ennätysalhaalla 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 1,07 1,03 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Asuntolainakannan keskikorko Uudet nostetut asuntolainat, keskikorko Lähde: Macrobond %
 • 5. Suurimmat asuntolainat pk-seudulla asuvilla akateemisilla lapsiperheillä Lähteet: FA:n Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat –tutkimus 2017
 • 6. Lainamäärät nousevat tulotason mukana Asuntolainan määrä euroina (uudet lainat) Kotitalouden vuositulot Lähde: FA:n Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat –tutkimus 2017
 • 7. Lainanhoitojoustojen käyttö talousvaikeuksien vuoksi vähäistä Suomessa Lähde: European Banking Authority, Risk Dashboard Q4 2016 EU-maiden pankkien painotettu keskiarvo Taloudellisten vaikeuksien vuoksi tapahtuva joustojen käyttö (forbearance)
 • 8. Asuntolainojen takaisinmaksuajat Suomessa Pohjoismaiden lyhimmät 19,0 23,5 41,0 27,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Suomi Norja Ruotsi Tanska vuotta Asuntolaina- kanta Asuntolaina- kanta Uudet asuntolainat Uudet asuntolainat Lähde: ESRB 2015 (SE, DK) ja Suomen Pankki 2016 (FI), Finanstilsynet 2016 (NO)
 • 9. 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Asuntojen hinnat suhteessa kuluttajahintoihin Asuntojen hinnat suhteessa vuokriin (vuokrat €/neliömetri) Asuntojen hinnat suhteessa palkansaajien ansiotasoon Lähde: Macrobond Asuntojen hintakehitys vakaata Indeksi 1/1988=100
 • 11. Mitä makrovakauspolitiikka on? • Mikrovakauspolitiikka: tavoitteena pienentää todennäköisyyttä, että yksittäinen pankki joutuu vaikeuksiin • Makrovakauspolitiikka: tavoitteena pienentää rahoitusjärjestelmäkriisien todennäköisyyttä • Makrovakausvälineiden käyttö voi olla suhdanneluonteista tai rakenteellista • HUOM. Euroalueen maissa makrovakauspolitiikka on osin kansallisen rahapolitiikan korvike Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta ei korota pankkeihin sovellettavaa muuttuvaa lisäpääomavaatimusta ja jatkaa valmistelua asuntolainojen riskipainojen nostamiseksi Suomen rahoitusjärjestelmän suhdannesidonnaiset järjestelmäriskit ovat kokonaisuudessaan pysyneet ennallaan. Valmistelua sisäisten mallien menetelmää käyttävien pankkien keskimääräisten asuntolainojen riskipainojen nostamiseksi jatketaan. Lue lisää
 • 12. Suomessa monipuolinen makrovakaustyökalupakki Makrovakausväline Päätöksenteon frekvenssi Vastasyklinen pääomapuskuri Neljännesvuosittain Enimmäisluototussuhde (”lainakatto”) Neljännesvuosittain Kiinteistövakuudellisten lainojen riskipainojen sääntely Kerran vuodessa Kansalliset erityistoimet (CRR-asetuksen artikla 458) Erityistilanteissa Systeemiriskin kannalta merkittävien globaalien pankkien lisäpääomapuskuri (G-SII-puskuri) Edellytykset arvioidaan vuosittain Systeemiriskin kannalta merkittävien kansallisten pankkien lisäpääomapuskuri (O-SII-puskuri) Edellytykset arvioidaan vuosittain • Lisäksi valvoja voi käyttää pankkikohtaisia ns. pilari II –vaatimuksia • Myös maksuvalmius- ja asiakasvastuurajoituksia voidaan räätälöidä makrovakaustarkoituksiin Lähde: Raskassarja
 • 13. Suomessa monipuolinen makrovakaustyökalupakki Makrovakausväline Päätöksenteon frekvenssi Vastasyklinen pääomapuskuri Neljännesvuosittain Enimmäisluototussuhde (”lainakatto”) Neljännesvuosittain Kiinteistövakuudellisten lainojen riskipainojen sääntely Kerran vuodessa Kansalliset erityistoimet (CRR-asetuksen artikla 458) Erityistilanteissa Systeemiriskin kannalta merkittävien globaalien pankkien lisäpääomapuskuri (G-SII-puskuri) Edellytykset arvioidaan vuosittain Systeemiriskin kannalta merkittävien kansallisten pankkien lisäpääomapuskuri (O-SII-puskuri) Edellytykset arvioidaan vuosittain • Lisäksi valvoja voi käyttää pankkikohtaisia ns. pilari II –vaatimuksia • Myös maksuvalmius- ja asiakasvastuurajoituksia voidaan räätälöidä makrovakaustarkoituksiin Lähde: Raskassarja Käyttöön 1.7.2016 IRBA-pankkien asuntolaina- salkkujen riskipainolattia käyttöön 1.1.2018 Käyttöön 7.1.2016
 • 14. Mikä on lainakatto? • Lainakatto eli enimmäisluototussuhde kertoo, miten paljon asuntolainaa pankki saa myöntää suhteessa vakuuksien käypään arvoon • Henkilötakauksia ei otetaan huomioon lainakaton laskennassa • Lainakatto on normaalioloissa 90 % (ensiasunnon ostajille 95 %) • Finanssivalvonta voi alentaa kattoa enintään 10 prosenttiyksiköllä ”rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien poikkeuksellisen kasvun rajoittamiseksi” • Lisäksi se voi rajoittaa muiden kuin esinevakuuksien huomioon ottamista
 • 15. Lainakatto on kaksitoiminen Hallituksen esitys 39/2014 vp (luottolaitoslaki): ”Ennustettavuuden näkökulmasta olisi perusteltua harkita enimmäisluototussuhteen pysyvää lakisääteistä rajoittamista. Tällainen pysyvä rajoitus olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista säätää suhteellisen lieväksi, koska se tulisi sovellettavaksi suhdannetilanteesta riippumatta. Pysyvää rajoitusta tulisi kuitenkin voida tiukentaa poikkeuksellisissa tilanteissa, kun asuntohintojen nousu tai muiden asuntomarkkinoihin liittyvien riskien kasvu on erityisen voimakasta.” (s. 25)
 • 16. Vähimmäispääomavaatimus  Mitä uusia välineitä viranomaiset haluavat? • Hallitus on esittämässä lähiaikoina harkinnanvaraisen lisäpääoma- vaatimuksen käyttöönottoa pankeille (järjestelmäriskipuskuri) • Puskurilla katettaisiin pankkisektorin rakenteista aiheutuvia järjestelmäriskejä • Näitä riskejä ovat pankkisektorin keskittyneisyys, kytkeytyneisyys, riippuvuus markkinavarainhankinnasta, suuri asuntolainakanta sekä pankkien keskeinen rooli talouden rahoittajana Järjestelmäriskipuskuri ja/tai G-SII- tai O-SII-puskuri  Kiinteä pääomapuskuri  Vastasyklinen pääomapuskuri  Pankkikohtainen lisäpääomavaatimus (pilari 2) 8 % (ydinpääomaa 4,5 %) 2,5 % (ydinpääomaa) 0-2,5 % (ydinpääomaa) Järj. puskuri 1-5 % G-SII 1-3,5 % O-SII 0-2 % (ydinpääomaa) % X %
 • 17. Mitä uusia välineitä viranomaiset haluavat? • Fiva ja Suomen Pankki esittäneet uusia keinoja asuntoluototuksen suitsemiseen • Asuntolainojen koon rajoittaminen suhteessa lainanottajan vuosituloihin • (Asunto-)lainojen hoitomenojen rajoittaminen suhteessa lainanottajan kuukausituloihin • Asuntolainojen enimmäispituuden rajoittaminen • Asuntolainojen lyhentämispakko • Viranomaiset haluavat myös tiukentaa nykyistä lainakattoa • Vain ostettava asunto huomioitaisiin katon laskennassa, ei muita vakuuksia
 • 18. Miten makrovakausvälineet vaikuttavat pankkien luotonantoon? • Lisäpääomavaatimukset nostavat pankkien rahoituskustannuksia, mikä siirtyy eteenpäin asiakkaille kilpailun asettamissa puitteissa • Käytännössä kustannuspaine kohdistuu pitkälti uuteen luotonantoon • Lainakannan marginaaleihin ei yleensä voi puuttua jälkikäteen • Makrovakausvälineet voivat muuttaa luotonannon suuntautumista
 • 19. Erilaisilla lainakatoilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia • Vuokra-asuntojen kysyntä lisääntyy • Nousevatko vuokrat edelleen? • Onnistuuko asuntosäästäminen vuokranmaksun ohessa? • Työvoiman liikkuvuus voi heikentyä • Saavatko kasvavat yritykset tarpeeksi työvoimaa? • Miten käy investointien ja talouskasvun? • Jatkuuko kaupungistuminen? • Kotitalouksien eriarvoisuus voi kasvaa • Alkaako perhetausta vaikuttaa nykyistä enemmän asumismuodon ja asuinpaikan valintaan?
 • 20. Katsooko joku asuntopolitiikan kokonaiskuvaa? • Viranomaisten päähuomio kotitalouksien velkaantumisessa • Käytännössä kyse on asunto- markkinoiden kysynnän rajoittamisesta tai sen uudelleensuuntaamisesta • Katse suunnattava myös asuntomarkkinoiden tarjontaan • Onko riittävästi tarjolla erityyppisiä asuntoja erityisesti kasvukeskuksissa (omistus/asumisoikeus/vuokra)?
 • 21. Finanssiala – uudistuvan alan ääni Veli-Matti Mattila Pääekonomisti Veli-matti.mattila@finanssiala.fi +358 50 344 3437 @mattila_veli WWW.FINANSSIALA.FI Kuvat: Redi/Shutterstock.com