Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Záverečná úloha KPI

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Záverečná úloha KPI

  1. 1. Argumentácia Mojím oborom je aplikovaná informatika a na fakulte sa zaoberám programovaním adatabázami. Danú tému som si vybral, pretože dnešné aplikácie často pracujú s veľkým objemomdát. Efektívnym spôsobom ich uloženia sú systémy riadenia bázy dát. Tieto systémy majú taktiežnástroje na veľmi jednoduché zprístupňovanie a manipuláciu s dátami. Ich znalosť jeneodmysliteľná pre každého vývojára a tak si myslím, že táto téma je veľmi dôležitá.Anotácia Článok sa zaoberá pojmami systémov riadenia bázy dát. Oboznamuje čitateľa so základnýmipojmami a ich náveznosťou. Obsahuje nutné informácie pre začiatok štúdia systémov riadenia bázydát.Kľúčové slová Systém riadeniabázy dát, databáza, atribút, relácia, schéma, kľúč, SQL.Terminológia relačných databázových systémov. Článok obsahuje popis základných pojmov týkajúcich sa systémov riadenia bázy dát.Znalosť týchto pojmov je veľmi podstatná pre pochopenie pred začiatkom štúdia týchto systémov.Tento článok je teda určený pre tých, ktorý sa chcú začať zaoberať systémami riadenia dát a zatiaľ onich nemajú žiadne, alebo minimálne znalosti.Systém riadenia bázy dát Databáza je úložisko dát. Systém riadenia bázy dát (skrátene DBMS z anglického DatabaseManagement System) je množina programových nástrojov. Sú využívané na kontrolu prístupu,organizácie, skladovania, získavania a udržiavania dát v databáze.Systémy riadenia bázy dát sa často nazývajú aj databázové systémy.Atribút Atribút je charakteristika dát. Vlastnosti dát zo skutočného sveta, namodelované dodatabázy, sú reprezentované atribútmi. Atribút musí mať meno, aby sa naň dalo odkazovať a totomeno by malo byť relevantné pre vlastnosť, ktorú popisuje.[1]Doména Doména je množina hodnôt, ktoré sú rovnakého typu. Hodnota je najmenšia nedeliteľnájednotka dát v relačnom modeli. Atribút je vždy združený s doménou. Táto doménaudáva možné hodnoty pre atribút. Dva a viac atribútov môžu byť definované rovnakou doménou.N-tica N-tica je usporiadaná množina hodnôt. Popisuje charakteristiky dát v momentečasu.
  2. 2. Relácia Relácia je jadro relačných dát. Pozostáva z hlavičky a tela. Hlavička obsahuje fixnúmnožinu atribútov, kde každý atribút zodpovedá práve jednej doméne. Telo obsahuječasovo sa meniacu množinu n-tíc. Každá n-tica pozostáva z množiny párov, skladajúcichsa z atribútu a hodnoty pre každý atribút v hlavičke. V každom danom páre hodnotanáleží do domény, ktorá je viazaná so zodpovedajúcim atribútomv hlavičke.Relačný dátový model Jedným z možných typov databáz je relačný model. Pozostáva z množiny relácií.Každej z nich je priradené unikátne meno, aby sa na ňu dalo odkazovať. Pre relačnýmodel prezentovaný tabuľkami sa neformálne relácie označujú ako tabuľky, n-ticeako riadky a atribúty ako stĺpce. V práci sa môžu objaviť ako formálne tak ajneformálne pomenovania.Schéma Schéma databázy je oficálny popis všetých databázových relácií a vzťahov existujúcichmedzi nimi. „Formálna definícia databázovej schémy je množina formulí, nazývaných integritnéobmedzenia, uložených v databáze. Tieto integritné obmedzenia zaisťujú kompatibilitu vschéme.“[2]Kľúče Relačný dátový model používa kľúče na definovanie identifikátorov pre n-tice v reláciách.Kľúče sa používajú na vynútenie pravidiel alebo obmedzení pre dáta v databáze. Tietoobmedzenia sú podstatné pre udržiavanie konzistencie a správnosti dát. Relačný systémriadenia bázy dát povoľuje definovanie takýchto kľúčov a začínajúc týmto bodom jezodpovedný za overovanie a udržiavanie správnosti a konzistentnosti dátv databáze. Kľúče sú delené na tri typy, ktoré sú ďalej popísané.Kandidátne kľúče Kandidátny kľúč je jedinečný identifikátor pre n-tice v relácii. Podľa definície by každárelácia mala mať aspoň jeden kandidátny kľúč. V praxi má však väčšina viac takýchtokľúčov.Primárne kľúče Primárny kľúč je kandidátny kľúč, ktorý je vybraný pre reprezentáciu relácie v databáze.Poskytuje spôsob jedinečne identifikovať každú n-ticu relácie. Relácia v databáze musímať vždy práve jeden primárny kľúč. Existujú situácie, keď vlastnosti dát zo skutočnéhosveta, namodelované reláciou, nemajú unikátne hodnoty. V takomto prípade musí byťprimárnym kľúčom kombinácia všetkých atribútov relácie. Takýto primárny kľúč však nieje vhodný z praktických dôvodov. Vyžadoval by príliš veľa fyzického miesta pre skladovaniea udržiavanie vzťahov medzi reláciami v databáze by bolo zložitejšie. V takýchto prípadochje zaužívaným riešením pridať ďalší atribút, napríklad id, ktorý nemá nič spoločné s dátamizo skutočného sveta. Musí mať jedinečné hodnoty a bude vybraný ako primárny kľúč.Takýto atribút sa zvyčajne nazýva náhradný alebo umelý kľúč.
  3. 3. Cudzí kľúč Cudzí kľúč je atribút, alebo kombinácia viacerých atribútov. Nachádza sa v relácii,ktorej hodnoty sa potrebujú zhodovať s tými v primárnom kľúči inej relácie. Párovaniecudzieho a primárneho kľúča reprezentuje odkazy od jednej relácie tej ďalšej. Inýmislovami by sa dalo povedať, že párovanie kľúčov predstavuje určitý vzťah medzi n-ticami.Cudzí a jemu náležiaci primárny kľúč by mali byť definované rovnakoudoménou.SQL SQL(z anglického Structured Query Language) je vysokoúrovňový jazyk, ktorý umožňuje užívateľom manipulovať s relačnými dátami. „Je založný na množinových a relačných operáciáchs určitými zmenami a vylepšeniami.“[3] Jednou zo silných stránok SQL je, že používatelia ibašpecifikujú, aké dáta potrebujú bez toho, aby museli vedieť, ako ich dostať. Systém riadenia bázydát je zodpovedný za nájdenie prístupovej cesty, potrebnej pre získanie dát. SQL pracuje namnožinovej úrovni, čo znamená, že je navrhnutý na získavanie n-tíc z jednej, alebo viacerýchrelácií.DML DML (z anglického Data Manipulation Language) je jednou z podmnožín SQLpri jeho delení podľa funkcionality. Je to jazyk pre manipuláciu s dátami, uloženýmiv databáze. Umožňuje vkladanie, zmenu, vymazávanie a získavanie dát.DDL DDL (z anglického Data Definition Language) je ďalžou z podmnožín SQL. Je to jazykslúžiaci pre definíciu dát a ich neskoršie prípadné pozmeňovanie. S jeho pomocou sa dajú definovaťreláciem, schémy, typy atribútov, ako aj obmedzenia pre dáta ktoré sa dajú ukladať. Dá sa taktiežpoužiť pre neskoršie sa s jeho pomocou dajú jednotlivé štruktúri taktiež meniť a poprípade ajvymazávať.Obrázok
  4. 4. Použitá literatúra [1] SHARMA, Neeraj, Liviu PERNIU, Raul CHONG, Abhishek IYER, Chaitali NANDAN, Adi-Cristina MITEA, Mallarswami NONVINKERE a Mirela DANUBIANU. Database Fundamentals. Canada: IBM Corporation, 2010. [2] Database schema. Wikipedia [online]. 2012 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Database_schema [3] SQL [online]. 2008 [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1433/podzim2008/PB154/um/mod04_1.pdfDôvody pre literatúru [1] - obsahuje všetky základné pojmy o danej problematike. - pútavo napísané. - informácie zovšeobecnené pre rôzné typy systémov riadenia bázy dát, nie len pre konkrétny produkt od IBM. - užitočné zaujímavosti popri formálnych definíciach. - prehľadná štruktúra knihy. [2] - jednoducho popísané základné informácie. - jednoducho dostupné. - pravdivosť informácii overovaná odborníkmi. - k danej téme sú uvedené, len podstatné informácie bez zbytožných ďalších údajov. - informácie sú prehľadne roztriedené a majú náveznosť na príbuzné téma. [3] - dobre popísaná základná problematika - jednoducho vysvetlené pojmi - dobre zrozumiteľné, sám som sa z toho učíl základy - prehladné rozdelenie - postupná náveznosť problematiky pre jednoduché pochopenie

×