Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0

F

panduan guru

Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
MAKLUMAT DIRI GURU
VISI & MISI SEKOLAH
VISI & MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013 – 2025
MAKLUMAT TENTANG KBSR & KSSR
SURAT AKU JANJI
TATASUSILA PROFESION PERGURUAN MALAYSIA
KALENDAR TAHUN 2017
TAKWIM SEKOLAH – PENGGAL PERSEKOLAHAN DAN HARI KELEPASAN AM
NEGERI PAHANG
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
FOKUS PENGURUSAN PENDIDIKAN
KOMPONEN STANDARD GURU MALAYSIA
PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PEKELILING PERKHIDMATAN / IKHTISAS
JADUAL WAKTU
SASARAN KERJA TAHUNAN
PANDUAN DAN SKOR
JADUAL PENCERAPAN
RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN
LEMBARAN MARKAH MURID
REKOD MESYUARAT / TAKLIMAT / SEMINAR / KURSUS
REKOD PENGHARGAAN
CATATAN
MAKLUMAT
DIRI GURU
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Tugas Kurikulum
Tugas HEM
Tugas Kokurikulum
1. Sukan / Permainan :
2. Kelab / Persatuan :
3. Pakaian Beruniform :
4. Rumah Sukan :
Tugas – tugas Lain
VISI & MISI
PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG
BERKUALITIUNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA
PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKANMALAYSIA
2013-2025
MAKLUMAT
TENTANG
KBSR & KSSR
SURAT
AKU JANJI
Saya, No. Kad Pengenalan : _____________________
beralamat di ____________________________________________________________________________
dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi peruntukan Peraturan – Peraturan Pegawai
Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta apa-apa
peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa
sepanjang tempoh perkhidmatan saya dengan Kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji, sebagaimana yang
dikehendaki di bawah peraturan 4 Peraturan- Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993
bahawa saya :
i. akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan;
ii. akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan
bertanggungjawab;
iii. tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
iv. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi saya bercanggah
dengan tugas awam saya;
v. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa saya telah
membiarkan kepentingan peribadi saya beranggah dengan tugas rasmi saya sehingga menjejaskan
kegunaan saya sebagai pegawai awam;
vi. Tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya sendiri;
vii. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama perkhidmatan
awam;
viii. Tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk
menyokong atau memajukan tuntutan saya atau tuntutan pegawai awam lain berhubung dengan
perkhidmatan awam; dan
ix. Tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah.
Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya boleh
dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan- Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993
……………………………… Di hadapan saya ,
(Tandatangan Pegawai)
……………………………………..
…………………………….. (Tandatangan Ketua Jabatan)
(Tarikh)
SURAT AKU JANJI
TATASUSILAPROFESION
PERGURUANMALAYSIA
Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha
menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang
bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha
menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang
percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukun Negara.
Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami
kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang terkumpul sejak zaman berzaman
dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan.
Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab untuk membimbing anak muda
untuk mencapai kemajuan sepenuhnya, kami menyempurnakan profesion kami ke taraf
kesusilaan yang setinggi-tingginya.
TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR
1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar-pelajar kami dari hal-
hal lain.
2. Bersikap adil kepada pelajar-pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani,
mental, emosi, politik, ekonomi, keturunan atau agama.
3. Merahsiakan ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang
berhak mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjahnya sendiri atau
dalam matapelajaran-matapelajaran yang diajar dalam bilik darjah tanpa
sebarang bayaran.
5. Menunjukkan suatu cara berpakaian, tutur kata dan tingkah laku yang dapat
memberikan contoh yang baik kepada para pelajar.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian,
penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat
atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.
TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBUBAPA
1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara
institusi pendidikan dengan rumah tangga.
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan
rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan
membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak
mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka
dan menggunakan maklumat daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan
ekonomi ibu bapa pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang
menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa mereka.
TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA
1. Mengelakkan diri dari menyebarkan suatu ajaran yang boleh merosakkan
kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan
dengan prinsip Rukun Negara.
2. Memupuk dalam diri setiap pelajar dengan sikap dan nilai yang boleh membantu
dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia,
bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang yang lebih tua dan
menghormati adanya perbezaan budaya, keturunan dan agama.
3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi
tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil
bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.
4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dan ibu bapa,
institusi pendidikan dengan masyarakat.
5. Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral,
kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat.
6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan
menjadi kehidupan kami sehari-hari dengan baik.
TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION
PERGURUAN
1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh
mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau
membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam sebarang kegiatan yang boleh menjejaskan
kecekapan kami sebagai guru.
3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan
rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan
ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang
baharu dalam profesion perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion
perguruan.
6. Akan menjadi ahli sebuah pertubuhan guru.
Catatan :
Guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila ini ialah orang yang
menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan peringkat
rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru terlatih yang bertugas dalam
pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan.
KALENDAR TAHUN
2017
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
TAKWIM SEKOLAH
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
FALSAFAH
PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
FOKUS
PENGURUSAN
PENDIDIKAN
 PENGETUA DAN GURU BESAR YANG
BERKESAN
 SEKOLAH YANG BERKESAN
 GURU YANG PROFESIONAL
 KURIKULUM YANG RELEVAN
 SISTEM PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
 PEMBINAAN INFRASTRUKTUR SOKONGAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 PEMBINAAN INSTITUSI PERANCANGAN DAN
PENYELIDIKAN
 PEMBINAAN SISTEM INSTITUSI
PERLAKSANAAN DAN PEMANTAUAN SISTEM
PENTADBIRAN YANG BERKESAN
 PEMBANGUNAN STAF YANG KOMPREHENSIF
 PEMBINAAN HUBUNGAN LUAR DAN
MASYARAKAT
KOMPONEN
STANDARD GURU
MALAYSIA
PROSESPENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
PEKELILING
PERKHIDMATAN/
IKHTISAS
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
JADUAL WAKTU
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
SASARANKERJA
TAHUNAN
PANDUAN DANSKOR
JADUAL PENCERAPAN
BIL. TARIKH
CATATAN
PEGAWAI / GB/ GPK
PENGESAHAN
RUJUKAN
BIL. TARIKH
CATATAN
PEGAWAI / GB/ GPK
PENGESAHAN
RUJUKAN
RANCANGAN
PENGAJARAN&
PEMBELAJARAN HARIAN
LEMBARANMARKAH
MURID
REKOD MESYUARAT/
TAKLIMAT/ SEMINAR /
KURSUS
BIL. TARIKH AKTIVITI PENGANJUR
BIL. TARIKH AKTIVITI PENGANJUR
REKOD PENGHARGAAN
BIL. TARIKH PERIHAL PENGHARGAAN PEMBERI
CATATAN
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
MINGG
U
TARIKH
TANDATANG
AN /
CATATAN
1 06/01
2 13/01
3 20/01
4 27/01
5 03/02
6 10/02
7 17/02
8 24/02
9 03/03
10 10/03
11 17/03
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
1
18/03-26/03
12 31/03
13 07/04
14 14/04
15 21/04
16 28/04
17 05/05
18 12/05
19 19/05
20 26/05
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
27/05-11/06
MINGG
U
TARIKH
TANDATANG
AN /
CATATAN
21 16/06
22 23/06
23 30/06
24 07/07
25 14/07
26 21/07
27 28/07
28 04/08
29 11/08
30 18/08
31 25/08
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
2
26/08-03/09
32 08/09
33 15/09
34 22/09
35 29/09
36 06/10
37 13/10
38 20/10
39 27/10
40 03/11
41 10/11
42 17/11
43 24/11
CUTI AKHIR TAHUN
25/11-01/01/2018
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0

Recomendados

Fail persediaan mengajar kosong 1 vanitha von
Fail persediaan mengajar kosong  1 vanithaFail persediaan mengajar kosong  1 vanitha
Fail persediaan mengajar kosong 1 vanithaRevathi Marimuthu
338 views30 Folien
Fail persediaan 12,13 von
Fail persediaan 12,13Fail persediaan 12,13
Fail persediaan 12,13Revathi Marimuthu
163 views30 Folien
ETD 2113 : PERANCANGAN, PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PRASEKOLAH von
ETD 2113 : PERANCANGAN, PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PRASEKOLAHETD 2113 : PERANCANGAN, PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PRASEKOLAH
ETD 2113 : PERANCANGAN, PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PRASEKOLAHUniversity of Selangor
4.4K views16 Folien
SEKOLAH BERNUANSA AGAMIS von
SEKOLAH BERNUANSA AGAMISSEKOLAH BERNUANSA AGAMIS
SEKOLAH BERNUANSA AGAMISSmanji Sukahaji
1.8K views29 Folien
Kata pengantar 15 juli 2010 oke von
Kata pengantar 15 juli 2010 okeKata pengantar 15 juli 2010 oke
Kata pengantar 15 juli 2010 okeMastudiar Daryus
420 views8 Folien
Cover 15 juli 2010 oke von
Cover 15 juli 2010 okeCover 15 juli 2010 oke
Cover 15 juli 2010 okeMastudiar Daryus
191 views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Rencana kerja tahunan 1920 von
Rencana kerja tahunan 1920Rencana kerja tahunan 1920
Rencana kerja tahunan 1920MTs Nurul Huda Sukaraja
217 views23 Folien
Fail rekod persedian mengajar 2018 by mr.mu von
Fail rekod persedian mengajar 2018  by mr.muFail rekod persedian mengajar 2018  by mr.mu
Fail rekod persedian mengajar 2018 by mr.muMcbrian Ryan
303 views50 Folien
Proker jangka-pendekmenengah-dan-panjang1 von
Proker jangka-pendekmenengah-dan-panjang1Proker jangka-pendekmenengah-dan-panjang1
Proker jangka-pendekmenengah-dan-panjang1Hilmi Halim
12.4K views19 Folien
Pengarahan pembina jsit grand cempaka (fahmy alaydroes) von
Pengarahan pembina jsit grand cempaka (fahmy alaydroes)Pengarahan pembina jsit grand cempaka (fahmy alaydroes)
Pengarahan pembina jsit grand cempaka (fahmy alaydroes)Abdul Hakim
933 views21 Folien
Panduan mos von
Panduan mosPanduan mos
Panduan mosOman Somantri
1.6K views29 Folien
Buku himpunan adm kls sd von
Buku himpunan adm kls sdBuku himpunan adm kls sd
Buku himpunan adm kls sdalberthmaumere
72 views76 Folien

Was ist angesagt?(20)

Fail rekod persedian mengajar 2018 by mr.mu von Mcbrian Ryan
Fail rekod persedian mengajar 2018  by mr.muFail rekod persedian mengajar 2018  by mr.mu
Fail rekod persedian mengajar 2018 by mr.mu
Mcbrian Ryan303 views
Proker jangka-pendekmenengah-dan-panjang1 von Hilmi Halim
Proker jangka-pendekmenengah-dan-panjang1Proker jangka-pendekmenengah-dan-panjang1
Proker jangka-pendekmenengah-dan-panjang1
Hilmi Halim12.4K views
Pengarahan pembina jsit grand cempaka (fahmy alaydroes) von Abdul Hakim
Pengarahan pembina jsit grand cempaka (fahmy alaydroes)Pengarahan pembina jsit grand cempaka (fahmy alaydroes)
Pengarahan pembina jsit grand cempaka (fahmy alaydroes)
Abdul Hakim933 views
Fail rph versi sarawak von Amia Adam
Fail rph versi sarawakFail rph versi sarawak
Fail rph versi sarawak
Amia Adam251 views
62881282 proker-kesiswaan-2011 von Hilmi Halim
62881282 proker-kesiswaan-201162881282 proker-kesiswaan-2011
62881282 proker-kesiswaan-2011
Hilmi Halim1.5K views
38451046 program-kerja-wakasek-kesiswaan von Hilmi Halim
38451046 program-kerja-wakasek-kesiswaan38451046 program-kerja-wakasek-kesiswaan
38451046 program-kerja-wakasek-kesiswaan
Hilmi Halim963 views
Proposal Pengajuan Pembangunan Ruang Kelas Baru von SMAN1Ciwidey
Proposal Pengajuan Pembangunan Ruang Kelas BaruProposal Pengajuan Pembangunan Ruang Kelas Baru
Proposal Pengajuan Pembangunan Ruang Kelas Baru
SMAN1Ciwidey183 views
Pedoman pemberdayaan orang tua sit (ery masruri) von Abdul Hakim
Pedoman pemberdayaan orang tua sit (ery masruri)Pedoman pemberdayaan orang tua sit (ery masruri)
Pedoman pemberdayaan orang tua sit (ery masruri)
Abdul Hakim1.2K views
36261107 program-kerja-kepala-sekolah-2010-2011 von Purnama Bakti
36261107 program-kerja-kepala-sekolah-2010-201136261107 program-kerja-kepala-sekolah-2010-2011
36261107 program-kerja-kepala-sekolah-2010-2011
Purnama Bakti4K views
Madrasah Unggulan von HenQ
Madrasah UnggulanMadrasah Unggulan
Madrasah Unggulan
HenQ78 views
Rev kode etik guru indonesia von Setia T
Rev kode etik guru indonesiaRev kode etik guru indonesia
Rev kode etik guru indonesia
Setia T443 views

Similar a Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0

Bahan folder rph von
Bahan folder rphBahan folder rph
Bahan folder rphsuzanaazmi
135 views21 Folien
Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia von
Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia
Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia Mohammad Ashraf Abdullah
46 views1 Folie
RPM SK SALAK 2022 2023.pptx von
RPM SK SALAK 2022 2023.pptxRPM SK SALAK 2022 2023.pptx
RPM SK SALAK 2022 2023.pptxRashidinBujang1
83 views72 Folien
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1) von
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)Real Madrid C.F.
85 views81 Folien
Assighnment 3083 etika guru von
Assighnment 3083 etika guruAssighnment 3083 etika guru
Assighnment 3083 etika guruShila Daly
1.6K views7 Folien
profesionalisme perrguruan von
profesionalisme perrguruanprofesionalisme perrguruan
profesionalisme perrguruanMuhammad Farid Al-Fayyed
10.2K views26 Folien

Similar a Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0(20)

Bahan folder rph von suzanaazmi
Bahan folder rphBahan folder rph
Bahan folder rph
suzanaazmi135 views
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1) von Real Madrid C.F.
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
Real Madrid C.F.85 views
Assighnment 3083 etika guru von Shila Daly
Assighnment 3083 etika guruAssighnment 3083 etika guru
Assighnment 3083 etika guru
Shila Daly1.6K views
Tatasusila profesion perguruan von Rizq Haidar
 Tatasusila profesion perguruan Tatasusila profesion perguruan
Tatasusila profesion perguruan
Rizq Haidar70 views
Tatasusila profesion perguruan von Rizq Haidar
 Tatasusila profesion perguruan Tatasusila profesion perguruan
Tatasusila profesion perguruan
Rizq Haidar7 views
Fail rekod persediaan mengajar 2019 edisi sabah by mr.mu von Shika Nara
Fail rekod persediaan mengajar 2019 edisi sabah by mr.muFail rekod persediaan mengajar 2019 edisi sabah by mr.mu
Fail rekod persediaan mengajar 2019 edisi sabah by mr.mu
Shika Nara6.7K views
Budaya Kerja Guru von khaulah2000
Budaya Kerja GuruBudaya Kerja Guru
Budaya Kerja Guru
khaulah20003.7K views
Etika profesion keguruan dan akauntablilti von zain72
Etika profesion keguruan dan akauntabliltiEtika profesion keguruan dan akauntablilti
Etika profesion keguruan dan akauntablilti
zain7225.2K views
peranan guru pendidikan islam sebagai pembimbing di sekolah Bab 1 5 assignment von Norzamzila Baba
peranan guru pendidikan islam sebagai pembimbing di sekolah Bab 1 5 assignmentperanan guru pendidikan islam sebagai pembimbing di sekolah Bab 1 5 assignment
peranan guru pendidikan islam sebagai pembimbing di sekolah Bab 1 5 assignment
Norzamzila Baba12.6K views
Format buku persediaan mengajar (1) von Azmeer Reemza
Format buku persediaan mengajar (1)Format buku persediaan mengajar (1)
Format buku persediaan mengajar (1)
Azmeer Reemza7.8K views
57053045 peranan-guru-pendidikan-islam von Persigatra FC
57053045 peranan-guru-pendidikan-islam57053045 peranan-guru-pendidikan-islam
57053045 peranan-guru-pendidikan-islam
Persigatra FC2.6K views
57053045 peranan-guru-pendidikan-islam von Persigatra FC
57053045 peranan-guru-pendidikan-islam57053045 peranan-guru-pendidikan-islam
57053045 peranan-guru-pendidikan-islam
Persigatra FC606 views
Kuisioner calon kepala madrasah von Ifik Firdaus
Kuisioner calon kepala madrasahKuisioner calon kepala madrasah
Kuisioner calon kepala madrasah
Ifik Firdaus2.6K views

Más de faizah12

1 KEWANGAN UPSR 2015.ppt von
1 KEWANGAN  UPSR 2015.ppt1 KEWANGAN  UPSR 2015.ppt
1 KEWANGAN UPSR 2015.pptfaizah12
17 views36 Folien
Bab5 cabaranterhadaphubunganetnikdimsiadanglobal-121209020418-phpapp02 von
Bab5 cabaranterhadaphubunganetnikdimsiadanglobal-121209020418-phpapp02Bab5 cabaranterhadaphubunganetnikdimsiadanglobal-121209020418-phpapp02
Bab5 cabaranterhadaphubunganetnikdimsiadanglobal-121209020418-phpapp02faizah12
379 views35 Folien
Hubunganetnik 130314103218-phpapp02 von
Hubunganetnik 130314103218-phpapp02Hubunganetnik 130314103218-phpapp02
Hubunganetnik 130314103218-phpapp02faizah12
220 views8 Folien
Hubungan etnik uhm2022 von
Hubungan etnik  uhm2022Hubungan etnik  uhm2022
Hubungan etnik uhm2022faizah12
5.7K views10 Folien
Cadangan membangunkan malaysia von
Cadangan membangunkan malaysiaCadangan membangunkan malaysia
Cadangan membangunkan malaysiafaizah12
238 views3 Folien
Ibnu sina von
Ibnu sinaIbnu sina
Ibnu sinafaizah12
1.9K views6 Folien

Más de faizah12(20)

1 KEWANGAN UPSR 2015.ppt von faizah12
1 KEWANGAN  UPSR 2015.ppt1 KEWANGAN  UPSR 2015.ppt
1 KEWANGAN UPSR 2015.ppt
faizah1217 views
Bab5 cabaranterhadaphubunganetnikdimsiadanglobal-121209020418-phpapp02 von faizah12
Bab5 cabaranterhadaphubunganetnikdimsiadanglobal-121209020418-phpapp02Bab5 cabaranterhadaphubunganetnikdimsiadanglobal-121209020418-phpapp02
Bab5 cabaranterhadaphubunganetnikdimsiadanglobal-121209020418-phpapp02
faizah12379 views
Hubunganetnik 130314103218-phpapp02 von faizah12
Hubunganetnik 130314103218-phpapp02Hubunganetnik 130314103218-phpapp02
Hubunganetnik 130314103218-phpapp02
faizah12220 views
Hubungan etnik uhm2022 von faizah12
Hubungan etnik  uhm2022Hubungan etnik  uhm2022
Hubungan etnik uhm2022
faizah125.7K views
Cadangan membangunkan malaysia von faizah12
Cadangan membangunkan malaysiaCadangan membangunkan malaysia
Cadangan membangunkan malaysia
faizah12238 views
Ibnu sina von faizah12
Ibnu sinaIbnu sina
Ibnu sina
faizah121.9K views
Tamadun melayu (1) von faizah12
Tamadun melayu (1)Tamadun melayu (1)
Tamadun melayu (1)
faizah121.5K views
Bab3tamadunmelayu 140330213925-phpapp01 von faizah12
Bab3tamadunmelayu 140330213925-phpapp01Bab3tamadunmelayu 140330213925-phpapp01
Bab3tamadunmelayu 140330213925-phpapp01
faizah12233 views
Titas ppg von faizah12
Titas ppgTitas ppg
Titas ppg
faizah121.4K views
Tamadun melayu (1) von faizah12
Tamadun melayu (1)Tamadun melayu (1)
Tamadun melayu (1)
faizah122.4K views
Interkasi antara tamadun von faizah12
Interkasi antara tamadunInterkasi antara tamadun
Interkasi antara tamadun
faizah1244.7K views
Ibnu sina von faizah12
Ibnu sinaIbnu sina
Ibnu sina
faizah12907 views
135066932 titas von faizah12
135066932 titas135066932 titas
135066932 titas
faizah128.6K views
Titas 2 von faizah12
Titas 2Titas 2
Titas 2
faizah12298 views
135066932 titas von faizah12
135066932 titas135066932 titas
135066932 titas
faizah12290 views
Bab1pengenalanilmuketamadunan 140330213931-phpapp01 von faizah12
Bab1pengenalanilmuketamadunan 140330213931-phpapp01Bab1pengenalanilmuketamadunan 140330213931-phpapp01
Bab1pengenalanilmuketamadunan 140330213931-phpapp01
faizah12248 views
Assignment ti tas von faizah12
Assignment ti tasAssignment ti tas
Assignment ti tas
faizah123.3K views
Pengaruh islam dalam_pendidikan_tamadun_china von faizah12
Pengaruh islam dalam_pendidikan_tamadun_chinaPengaruh islam dalam_pendidikan_tamadun_china
Pengaruh islam dalam_pendidikan_tamadun_china
faizah12182 views
Ibnu sina von faizah12
Ibnu sinaIbnu sina
Ibnu sina
faizah12418 views
Pengenalan titas von faizah12
Pengenalan titasPengenalan titas
Pengenalan titas
faizah122.2K views

Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0

 • 2. MAKLUMAT DIRI GURU VISI & MISI SEKOLAH VISI & MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 – 2025 MAKLUMAT TENTANG KBSR & KSSR SURAT AKU JANJI TATASUSILA PROFESION PERGURUAN MALAYSIA KALENDAR TAHUN 2017 TAKWIM SEKOLAH – PENGGAL PERSEKOLAHAN DAN HARI KELEPASAN AM NEGERI PAHANG FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN FOKUS PENGURUSAN PENDIDIKAN KOMPONEN STANDARD GURU MALAYSIA PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEKELILING PERKHIDMATAN / IKHTISAS JADUAL WAKTU SASARAN KERJA TAHUNAN PANDUAN DAN SKOR JADUAL PENCERAPAN RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN LEMBARAN MARKAH MURID REKOD MESYUARAT / TAKLIMAT / SEMINAR / KURSUS REKOD PENGHARGAAN CATATAN
 • 5. Tugas Kurikulum Tugas HEM Tugas Kokurikulum 1. Sukan / Permainan : 2. Kelab / Persatuan : 3. Pakaian Beruniform : 4. Rumah Sukan : Tugas – tugas Lain
 • 7. PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITIUNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA
 • 11. Saya, No. Kad Pengenalan : _____________________ beralamat di ____________________________________________________________________________ dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi peruntukan Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta apa-apa peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang tempoh perkhidmatan saya dengan Kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji, sebagaimana yang dikehendaki di bawah peraturan 4 Peraturan- Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa saya : i. akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan; ii. akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab; iii. tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya; iv. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas awam saya; v. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya beranggah dengan tugas rasmi saya sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai pegawai awam; vi. Tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya sendiri; vii. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama perkhidmatan awam; viii. Tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau tuntutan pegawai awam lain berhubung dengan perkhidmatan awam; dan ix. Tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah. Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan- Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993 ……………………………… Di hadapan saya , (Tandatangan Pegawai) …………………………………….. …………………………….. (Tandatangan Ketua Jabatan) (Tarikh) SURAT AKU JANJI
 • 13. Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukun Negara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab untuk membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya, kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR 1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar-pelajar kami dari hal- hal lain. 2. Bersikap adil kepada pelajar-pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, keturunan atau agama. 3. Merahsiakan ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. 4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjahnya sendiri atau dalam matapelajaran-matapelajaran yang diajar dalam bilik darjah tanpa sebarang bayaran. 5. Menunjukkan suatu cara berpakaian, tutur kata dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada para pelajar. 6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBUBAPA 1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. 2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. 3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. 4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. 5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. 6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa mereka.
 • 14. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA 1. Mengelakkan diri dari menyebarkan suatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan prinsip Rukun Negara. 2. Memupuk dalam diri setiap pelajar dengan sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan budaya, keturunan dan agama. 3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. 4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. 5. Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat. 6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjadi kehidupan kami sehari-hari dengan baik. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN 1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. 2. Tidak melibatkan diri dalam sebarang kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. 3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. 4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baharu dalam profesion perguruan. 5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. 6. Akan menjadi ahli sebuah pertubuhan guru. Catatan : Guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan.
 • 23.  PENGETUA DAN GURU BESAR YANG BERKESAN  SEKOLAH YANG BERKESAN  GURU YANG PROFESIONAL  KURIKULUM YANG RELEVAN  SISTEM PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN  PEMBINAAN INFRASTRUKTUR SOKONGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN  PEMBINAAN INSTITUSI PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN  PEMBINAAN SISTEM INSTITUSI PERLAKSANAAN DAN PEMANTAUAN SISTEM PENTADBIRAN YANG BERKESAN  PEMBANGUNAN STAF YANG KOMPREHENSIF  PEMBINAAN HUBUNGAN LUAR DAN MASYARAKAT
 • 34. BIL. TARIKH CATATAN PEGAWAI / GB/ GPK PENGESAHAN RUJUKAN
 • 35. BIL. TARIKH CATATAN PEGAWAI / GB/ GPK PENGESAHAN RUJUKAN
 • 39. BIL. TARIKH AKTIVITI PENGANJUR
 • 40. BIL. TARIKH AKTIVITI PENGANJUR
 • 42. BIL. TARIKH PERIHAL PENGHARGAAN PEMBERI
 • 45. MINGG U TARIKH TANDATANG AN / CATATAN 1 06/01 2 13/01 3 20/01 4 27/01 5 03/02 6 10/02 7 17/02 8 24/02 9 03/03 10 10/03 11 17/03 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 18/03-26/03 12 31/03 13 07/04 14 14/04 15 21/04 16 28/04 17 05/05 18 12/05 19 19/05 20 26/05 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 27/05-11/06 MINGG U TARIKH TANDATANG AN / CATATAN 21 16/06 22 23/06 23 30/06 24 07/07 25 14/07 26 21/07 27 28/07 28 04/08 29 11/08 30 18/08 31 25/08 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 26/08-03/09 32 08/09 33 15/09 34 22/09 35 29/09 36 06/10 37 13/10 38 20/10 39 27/10 40 03/11 41 10/11 42 17/11 43 24/11 CUTI AKHIR TAHUN 25/11-01/01/2018