Κραχ 1929

829 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
829
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
222
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
0
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Κραχ 1929

 1. 1. Οικονομικϋσ επιπτώςεισ Θανϊςησ Παπύασ ΤΑΞΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 2. 2.  O Dow Jones ϋχαςε 12% τη Μαύρη Τρύτη 29 Οκτωβρύου, φϋρνοντασ τισ απώλειεσ τησ εβδομϊδασ ςε 30 δις. δολϊρια, δϋκα φορϋσ τον ετόςιο προώπολογιςμό τησ ομοςπονδιακόσ κυβϋρνηςησ και πολλϋσ φορϋσ περιςςότερα από όςα εύχαν ξοδϋψει οι ΗΠΑ ςτον Α Παγκόςμιο Πόλεμο. Μετϊ το κραχ ο Dow Jones ανϋκαμψε για λύγο ςτισ αρχϋσ του 1930, ξανακυλώντασ ςτη ςυνϋχεια ςτα χαμηλϊ του 1932. Η αγορϊ δεν επϋςτρεψε ςτα προ του 1929 επύπεδα πριν από τα τϋλη του 1954 και ςτισ 8 Ιουλύου 1932 βριςκόταν ςε χαμηλότερο επύπεδο από το 1800.
 3. 3.  Χιλιϊδεσ εύχαν κερδοςκοπόςει και κερδύςει χρόματα την περύοδο τησ χρηματιςτηριακόσ ϊνθηςησ, χωρύσ να ϋχουν την παραμικρό γνώςη για τη φύςη τησ εταιρεύασ όπου τοποθετούςαν τισ περιουςύεσ τουσ. Μϋχρι το 1920 οι αγορϋσ όταν ϋνα παιχνύδι για επαγγελματύεσ. Με το μπουμ του χρηματιςτηρύου η βϊςη των ιδιόκτητων μετοχών διευρύνθηκε δραματικϊ. Έωσ το καλοκαύρι του 1929 περιςςότεροι από 1.000.000 Αμερικανού εύχαν δανειςθεύ για να αγορϊςουν μετοχϋσ.
 4. 4.  "Ο ςοφϋρ του πλούςιου βιομηχϊνου τϋντωνε το αυτύ του να ακούςει τισ ειδόςεισ για τυχόν κινόςεισ ςτη μετοχό τησ Bethlehem Steel. Ο υαλοκαθαριςτόσ ςτο χρηματιςτηριακό γραφεύο ϋκανε διϊλειμμα να μϊθει πώσ πόγαινε η αγορϊ και η πρώην ηθοποιόσ μετϋτρεπε το διαμϋριςμϊ τησ ςε γραφεύο πηγμϋνο από γραφόματα, οικονομικϋσ αναφορϋσ, διαγρϊμματα". Καθημερινϋσ ςκηνϋσ ςτα μϋςα του 1929, όπωσ τισ περιϋγραφε ο αρχιςυντϊκτησ του περιοδικού "Harpers" Frederick Lewis Allen λύγο καιρό πριν το μεγϊλο κραχ χτυπόςει την πόρτα του αμερικανικού χρηματιςτηρύου, προκαλώντασ κύματα πανικού ςτουσ ανυποψύαςτουσ επενδυτϋσ .
 5. 5.  Η Μαύρη Πϋμπτη 24 Οκτωβρύου 1929 ϋδωςε μια γεύςη αυτού που θα ακολουθούςε τη Μαύρη Τρύτη 29 Οκτωβρύου, μιασ κατϊρρευςησ που ϋχει ςημαδϋψει τη ςύγχρονη χρηματιςτηριακό ιςτορύα. Άλλωςτε, εκεύνη η χρηματιςτηριακό κρύςη ςηματοδότηςε την ϋναρξη μιασ περιόδου ευρύτατων και μακροχρόνιων ςυνεπειών για τισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ, αν και μϋχρι ςόμερα οι απόψεισ οικονομολόγων και ιςτορικών διύςτανται όςον αφορϊ το ρόλο που ϋπαιξε το κραχ ςτη μεγϊλη ύφεςη που ακολούθηςε.
 6. 6.  Ενδεικτικό των διαςτϊςεων του κραχ όταν πωσ, ενώ μετϊ τη μεγϊλη κατϊρρευςη του Οκτωβρύου του 1987, τη μεγαλύτερη ημερόςια πτώςη ςτην ιςτορύα τησ Wall Street, η αγορϊ χρειϊςτηκε λιγότερο από δύο χρόνια, για να ανακτόςει το χαμϋνο ϋδαφοσ, μετϊ το 1929 ο Dow Jones δεν ξαναβρόκε το χαμϋνο μεγαλεύο του παρϊ μόνο ϋπειτα από 25 χρόνια. Όποιοσ αγόραςε μετοχϋσ ςτα μϋςα του 1929 και τισ κρϊτηςε εύδε το μεγαλύτερο ςχεδόν μϋροσ τησ ενόλικόσ του ζωόσ να περνϊ προτού «ρεφϊρει».
 7. 7.  Μετϊ τον Σεπτϋμβρη 1929 και για ϋνα μόνα η αγορϊ ϊρχιςε να πϋφτει, χϊνοντασ περύπου το 17% τησ αξύασ τησ. Στη ςυνϋχεια οι τιμϋσ κϊλυψαν περιςςότερο από το όμιςυ του χαμϋνου εδϊφουσ, για να ςυνεχύςουν την καθοδικό πορεύα τουσ αμϋςωσ μετϊ. Η πτώςη επιταχύνθηκε φτϊνοντασ ςτη Μαύρη Πϋμπτη 24 Οκτωβρύου. Ο αριθμόσ ρεκόρ των 12.900.000 μετοχών ϊλλαξε χϋρια εκεύνη την ημϋρα. Περύοδοι πωλόςεων πανικού και υψηλών ςυναλλαγών διαδϋχονταν ςύντομεσ περιόδουσ υψηλότερων τιμών και ανϊκαμψησ. Την Παραςκευό 25 Οκτωβρύου τραπεζύτεσ τησ Wall Street ςυναντόθηκαν να βρουν μια λύςη για να αντιμετωπιςθεύ ο πανικόσ και το χϊοσ που εύχε δημιουργηθεύ. Το Σαββατοκύριακο τα γεγονότα δραματοποιόθηκαν ιδιαύτερα από τισ εφημερύδεσ ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ. Τη Δευτϋρα 28 Οκτωβρύου ακόμη περιςςότεροι επενδυτϋσ αποφϊςιςαν να βγουν από την αγορϊ και ο πανικόσ ςυνεχύςτηκε με πτώςη 13% του Dow Jones εκεύνη την ημϋρα. Την επόμενη ημϋρα, τη Μαύρη Τρύτη 29 Οκτωβρύου, 16.400.000 μετοχϋσ ϊλλαξαν χϋρια, αριθμόσ που ϋςπαςε το ρεκόρ που εύχε ςημειωθεύ πριν από πϋντε ημϋρεσ και καταρρύφθηκε μόλισ το 1969.
 8. 8.  ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ Εκτόσ από τουσ μικροεπενδυτϋσ και οι τρϊπεζεσ εύχαν εκτεθεύ ςημαντικϊ ςτο χρηματιςτόριο. Όταν οι μετοχϋσ όταν ϊχρηςτα χαρτιϊ, τα χρόματα των καταθετών τουσ εύχαν γύνει καπνόσ. Μαζικϋσ αναλόψεισ καταθϋςεων ϋφεραν πανικό, τρϊπεζεσ κατϋρρευςαν, χρηματιςτηριακού ούκοι πτώχευςαν, ϊνθρωποι ϊρχιςαν να πϋφτουν από τα κτύρια. Εκτιμϊται ότι περύπου 140 δις. δολ. καταθϋςεων εξατμύςτηκαν και 10.000 τρϊπεζεσ ϋβαλαν λουκϋτο. Πϊντωσ όςοι εμφανύςτηκαν προνοητικού κατϊφεραν να κερδύςουν. Μύα από τισ ιςτορύεσ αυτού του τύπου όταν εκεύνη του πατϋρα του John F. Kennedy, Joseph Kennedy, ο οπούοσ πούληςε πριν από το κραχ και ϋβγαλε εκατομμύρια, καθώσ ϊκουςε τυχαύα νεαρούσ λούςτρουσ ςτο δρόμο να ςχεδιϊζουν πώσ θα κερδοςκοπόςουν ςτην αγορϊ, εικόνα ενδεικτικό τησ ελαφρότητασ που περικύκλωνε το χρηματιςτόριο.
 9. 9.  Στη μεγϊλη ύφεςη που ακολούθηςε το κραχ η φτώχεια ϋγινε καθημερινότητα. Πρώην εκατομμυριούχοι επιχειρηματύεσ κατϋληξαν να πουλϊνε μόλα και μολύβια ςτισ γωνύεσ των δρόμων και το ϋνα τρύτο των Αμερικανών βρϋθηκε κϊτω από το όριο τησ φτώχειασ.
 10. 10. ΣΚΛΗΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΑΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ THE END
 11. 11.  http://www.pame.gr/istoria/oikonomiki- istoria/krax-1929-ameriki.html

×