Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

LES CATEGORIES GRAMATICALS

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

LES CATEGORIES GRAMATICALS

 1. 1. LES CATEGORIES GRAMATICALS Les categories gramaticals són les diferents classes de paraules que s'utilizen en una llengua
 2. 2. NOMS o SUBSTANTIUS És la paraula que serveix per anomenar les persones, els altres éssers vius, els llocs, les coses o les parts de les coses i realitats abstractes.  Manel, veïna, elefant, poble, taula, pota, alegria, ...
 3. 3. ADJETIUS És la paraula que explica com és el nom. Ens indica una qualitat (forma, color, tamany,...). En relació a les persones ens informa també dels seus estats d'ànim o característiques de personalitat (sensacions, caràcter,...) ● Rodó, blau, gran, trist, optimista, ...
 4. 4. DETERMINANTS És la paraula que TIPUS delimita ● ● ARTICLES DEMOSTRATIUS el nom ● ● POSSESSIUS QUANTITATIUS: – NUMERALS – INDEFINITS (a l'espai, ● RELATIUS ● INTERROGATIUS / el nombre, EXCLAMATIUS la possessió,...)
 5. 5. EXEMPLES DE DETERMINANTS ● ARTICLES: EL, LA, ELS, LA ● DEMOSTRATIUS: AQUEST, AQUELL, AQUESTA.... ● POSSESSIUS: MEU, TEU, NOSTRE, MA, SON,.. ● QUANTITATIUS: – NUMERALS: UN, DOS, TRES,...PRIMER, QUART,... – INDEFINITS: VARIS, ALGUN, MASSA, BASTANTS,... ● RELATIUS: LA QUAL ● INTERROGATIUS/ EXCLAMATIUS: QUIN, QUANT,...
 6. 6. PRONOMS TIPUS És la paraula que ● PERSONALS substitueix ● DEMOSTRATIUS un nom. ● POSSESSIUS ● QUANTITATIUS: Pot significar – NUMERALS INDEFINITS coses diferents – RELATIUS segons el context. ● ● INTERROGATIUS/ EXCLAMATIUS
 7. 7. EXEMPLES DE PRONOMS ● PERSONALS: JO, TU, ELL, EM, VOSTÈ,... EL, LA, LI,... ● DEMOSTRATIUS: AQUEST, AQUELL, AQUESTA.... ● POSSESSIUS: MEU, TEU, NOSTRE, MA, TON, SES,... ● QUANTITATIUS: – NUMERALS: UN, DOS, TRES,...PRIMER, QUART,... – INDEFINITS: TOTHOM, ALGÚ, NINGÚ, CADASCÚ,... ● RELATIUS: QUE, EL QUAL, QUI, COM, ON,... ● INTERROGATIUS/ EXCLAMATIUS: QUÈ, QUANT, QUIN, ON, QUAN, COM...
 8. 8. VERBS És la única paraula que expressa accions, esdeveniments o estats i, a la vegada, indica temps. ● Acció: caminar, córrer,... ● Esdeveniment: passar, ocórrer,... ● Estat: ésser, estar,...
 9. 9. ADVERBIS Paraula que modifica o matisa el significat d'un verb, d'un adjetiu o d'un altre adverbi.
 10. 10. Tipus d'adverbis ● LLOC: aquí, fora, lluny, enlloc,... ● TEMPS: ara, ahir, sempre, encara,... ● MODE: així, bé, perfectament,... ● QUANTITAT: res, més, massa, força... ● AFIRMACIÓ: sí, clar, exactament, ja,... ● NEGACIÓ: no, tampoc,... ● DUBTE: potser, probablement,...
 11. 11. LOCUCIONS ADVERBIALS: Grups de paraules que, considerades globalment, realitzen la funció d'un adverbi. a mitges, des de lluny, en ma vida, tal vegada, per poc, per descomptat,...
 12. 12. PREPOSICIONS Són les paraules que relacionen altres paraules: ● a, amb, de, en, per, per a, cap, contra, devers, entre, envers, fins, malgrat, segons, sense, vers.
 13. 13. LOCUCIONS PREPOSICIONALS: Grups de paraules que, considerades globalment, realitzen la funció d'una preposició. Al voltant de, rumb a, a favor de, per culpa de, lluny de, gràcies a,...
 14. 14. CONJUNCIONS Paraules que relacionen altres paraules i/o oracions. TIPUS: – COORDINANTS – SUBORDINANTS
 15. 15. CONJUNCIONS COORDINANTS ● COPULATIVES: i, ni ● DISYUNTIVES: o, o bé ● ADVERSATIVES: encara, en canvi, més aviat, però, no obstant això, per altra banda. ● EXPLICATIVES: és a dir, o sigui ● DISTRIBUTIVES: o bé...o bé, ara...ara,...
 16. 16. CONJUNCIONS SUBORDINANTS ● LLOC: on ● TEMPS: abans que, tan aviat com, mentres,... ● MODE: com, segons ● COMPARATIVES: com...si, igual...que, tan..com, etc. ● CAUSALS: a força de, perquè, vist que, ja que,... ● FINALS: amb l'objectiu de, per a,... ● CONSECUTIVES: així, de manera que, llavors, per tant... ● CONDICIONALS: a condició que, com, en cas que, si... ● CONCESIVES: malgrat que, així, per més que, si bé...
 17. 17. FIN

×