Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

LES CATEGORIES GRAMATICALS

 1. LES CATEGORIES GRAMATICALS Les categories gramaticals són les diferents classes de paraules que s'utilizen en una llengua
 2. NOMS o SUBSTANTIUS És la paraula que serveix per anomenar les persones, els altres éssers vius, els llocs, les coses o les parts de les coses i realitats abstractes.  Manel, veïna, elefant, poble, taula, pota, alegria, ...
 3. ADJETIUS És la paraula que explica com és el nom. Ens indica una qualitat (forma, color, tamany,...). En relació a les persones ens informa també dels seus estats d'ànim o característiques de personalitat (sensacions, caràcter,...) ● Rodó, blau, gran, trist, optimista, ...
 4. DETERMINANTS És la paraula que TIPUS delimita ● ● ARTICLES DEMOSTRATIUS el nom ● ● POSSESSIUS QUANTITATIUS: – NUMERALS – INDEFINITS (a l'espai, ● RELATIUS ● INTERROGATIUS / el nombre, EXCLAMATIUS la possessió,...)
 5. EXEMPLES DE DETERMINANTS ● ARTICLES: EL, LA, ELS, LA ● DEMOSTRATIUS: AQUEST, AQUELL, AQUESTA.... ● POSSESSIUS: MEU, TEU, NOSTRE, MA, SON,.. ● QUANTITATIUS: – NUMERALS: UN, DOS, TRES,...PRIMER, QUART,... – INDEFINITS: VARIS, ALGUN, MASSA, BASTANTS,... ● RELATIUS: LA QUAL ● INTERROGATIUS/ EXCLAMATIUS: QUIN, QUANT,...
 6. PRONOMS TIPUS És la paraula que ● PERSONALS substitueix ● DEMOSTRATIUS un nom. ● POSSESSIUS ● QUANTITATIUS: Pot significar – NUMERALS INDEFINITS coses diferents – RELATIUS segons el context. ● ● INTERROGATIUS/ EXCLAMATIUS
 7. EXEMPLES DE PRONOMS ● PERSONALS: JO, TU, ELL, EM, VOSTÈ,... EL, LA, LI,... ● DEMOSTRATIUS: AQUEST, AQUELL, AQUESTA.... ● POSSESSIUS: MEU, TEU, NOSTRE, MA, TON, SES,... ● QUANTITATIUS: – NUMERALS: UN, DOS, TRES,...PRIMER, QUART,... – INDEFINITS: TOTHOM, ALGÚ, NINGÚ, CADASCÚ,... ● RELATIUS: QUE, EL QUAL, QUI, COM, ON,... ● INTERROGATIUS/ EXCLAMATIUS: QUÈ, QUANT, QUIN, ON, QUAN, COM...
 8. VERBS És la única paraula que expressa accions, esdeveniments o estats i, a la vegada, indica temps. ● Acció: caminar, córrer,... ● Esdeveniment: passar, ocórrer,... ● Estat: ésser, estar,...
 9. ADVERBIS Paraula que modifica o matisa el significat d'un verb, d'un adjetiu o d'un altre adverbi.
 10. Tipus d'adverbis ● LLOC: aquí, fora, lluny, enlloc,... ● TEMPS: ara, ahir, sempre, encara,... ● MODE: així, bé, perfectament,... ● QUANTITAT: res, més, massa, força... ● AFIRMACIÓ: sí, clar, exactament, ja,... ● NEGACIÓ: no, tampoc,... ● DUBTE: potser, probablement,...
 11. LOCUCIONS ADVERBIALS: Grups de paraules que, considerades globalment, realitzen la funció d'un adverbi. a mitges, des de lluny, en ma vida, tal vegada, per poc, per descomptat,...
 12. PREPOSICIONS Són les paraules que relacionen altres paraules: ● a, amb, de, en, per, per a, cap, contra, devers, entre, envers, fins, malgrat, segons, sense, vers.
 13. LOCUCIONS PREPOSICIONALS: Grups de paraules que, considerades globalment, realitzen la funció d'una preposició. Al voltant de, rumb a, a favor de, per culpa de, lluny de, gràcies a,...
 14. CONJUNCIONS Paraules que relacionen altres paraules i/o oracions. TIPUS: – COORDINANTS – SUBORDINANTS
 15. CONJUNCIONS COORDINANTS ● COPULATIVES: i, ni ● DISYUNTIVES: o, o bé ● ADVERSATIVES: encara, en canvi, més aviat, però, no obstant això, per altra banda. ● EXPLICATIVES: és a dir, o sigui ● DISTRIBUTIVES: o bé...o bé, ara...ara,...
 16. CONJUNCIONS SUBORDINANTS ● LLOC: on ● TEMPS: abans que, tan aviat com, mentres,... ● MODE: com, segons ● COMPARATIVES: com...si, igual...que, tan..com, etc. ● CAUSALS: a força de, perquè, vist que, ja que,... ● FINALS: amb l'objectiu de, per a,... ● CONSECUTIVES: així, de manera que, llavors, per tant... ● CONDICIONALS: a condició que, com, en cas que, si... ● CONCESIVES: malgrat que, així, per més que, si bé...
 17. FIN
Anzeige