Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Newsletter eu-pdede-mar-2013

Newsletter eu-pdede-mar-2013

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Newsletter eu-pdede-mar-2013

  1. 1.  Η ΣΔΥΝΗΣΗ΢ Γ ΙΑΥΔΙΡΙ΢Η΢ Μάρτιος 4 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ………..... 1  Δ ΞΤΠΝΔ΢ ΢ ΤΜΒΟΤΛΔ΢ ΓΙΑ Δ ΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2 Ομάδα Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων  Δ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ............. 2 ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ ΔΙΑΥΕΙΡΙ΢Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ focusΗ Σέχνη Και Δπιστήμη τηςΓιαχείρισης ΠρογραμμάτωνΑγαπηηοί ζσνεργάηες, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.Η Πεξηθεξεηαθή Δηεχζπλζε Εθπαίδεπ- Δίλαη Σέρλε επεηδή (α) πεξηιακ-ζεο Δπηηθήο Ειιάδαο ( http:// βάλεη ηζρπξέο αιιειεμαξηήζεηοpdede.sch.gr/) κε ηελ Οκάδα Επξσ- κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλπατθψλ Πξνγξακκάησλ (ΟΕΠ, http:// θαη (β) απαηηεί ηε δηαίζζεζε, ηελblogs.sch.gr/eu-pdede/), πινπνηεί Επ- θξίζε θαη ηελ εκπεηξία λα ρξεζη-ξσπατθά Πξνγξάκκαηα (ΕΠ) διαζθα- κνπνηεζνχλ ζσζηά νη γλψζεηο θαηλίζονηας ηην ποιοηική διατείριζή ηοσς νη δεμηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ.ζε όλα ηα ζηάδια εθαρμογής ηοσς. Δίλαη Δπηζηήκε επεηδή απαηηεί ζπζηεκαηνπνηεκέλεο δηεξγαζίεοΗ Σέρλε θαη ε Δπηζηήκε ηεο θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο γλσζην-Γηαρείξηζεο ΔΠ αλαθέξεηαη ζηελ πνηνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.πξαγκαηνπνίεζε ελφο επξσπατθνχπξνγξάκκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλε Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλρξνληθή πεξίνδν, κε πξνθαζνξη- ΕΠ εμαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξεζκέλν θάζε θνξά πξνυπνινγηζκφ Μαθήηριες από ηην ΠΔΕΔΕ ζηο Σηραζβούργο ζηα πλαίζια δηάρπζε απνηειεζκάησλ θαη εθαξ-θαη κε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηοσ προγράμμαηος EUROSCOLA 2013 κνγή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ. Διαχείριση εγκεκριμένων ΕΠ  Δπηθνηλωλία κε ην ΙΚΤ γηα θάζε λνκηθό ζέκα θαη ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο  ΢πλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνωζεηέο/ηξηεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηε δηαρείξηζε  Δκκνλή ζηελ πνηόηεηα ηωλ άκεζωλ θαη έκκεζωλ απνηειεζκάηωλ  Αληίθηππν ζε ζρνιηθό, ηνπηθό, πεξηθεξεηαθό, εζληθό, επξωπαϊθό θαη δηεζλέο επίπεδν  Πξνζηηζέκελε αμία ζηελ εθπαίδεπζε ζηε Γπηηθή Διιάδα
  2. 2. ΟΜΑΔΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΟΠΣΙΚΗ Γεκηνπξγηθέο Ιδέεο Γηαρείξηζε Δπξωπαϊθώλ Πξνγξακκάηωλ Πξνεηνηκαζία: επηινγή  Η δηαρείξηζε ελόο πξνγξάκκαηνο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή Η Ομάδα Εσρωπαϊκών Προγραμ- ζέκαηνο, ζπγθέληξσζε ζρε- δηαδηθαζία: Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζε κηθξν-ή καθξν-επίπεδν μάηων (ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ) αναζσγκρο- ηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη πνπ ζρεηίδεηαη κε νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ζεκεία ζα ηήθηκε κε πξωηνβνπιία ηνπ Πεξη- αλάιπζήο ηνπο δεκηνπξγήζεη θπζηθά ην θαηλφκελν ηνπ ληφκηλν ζηηο δηαδηθαζί- θεξεηαθνύ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Καηαγξαθή ηδεώλ: ζεηηθή εο θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Γπηηθήο Διιάδνο θ. Γεώξγηνπ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ,  Ο Γηαρεηξηζηήο Πξνγξακκάηωλ έρεη ζρέζε κε ηηο εμήο δξα- Παλαγηωηόπνπινπ. νκαδηθφ πλεχκα θαη ζπλεξ- ζηεξηόηεηεο: Η ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ ζπληνλίδεηαη απφ γαζία, γφληκνο δηάινγνο, ζπλ-δεκηνπξγηθφηεηα  Δεκηνπξγία, αλάπηπμε, δηαρείξηζε, αμηνιφγεζε δηαηή- ηνπο Πξντζηάκελνπο Επηζηεκνληθήο ξεζε πξνγξάκκαηνο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Π/ Δπηινγή ηδεώλ: σξίκαλζε ζκηαο & Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο θ. Θεόδω- κίαο ηδέαο κεηά απφ εχινγν  Αλάπηπμε δεμηνηήησλ φπσο δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέζσ νκάδσλ, αλάιπζε θαη ζχλζεζε πιεξνθνξίαο απφ ξν Μπαξή θαη ΢νθία Υξηζηνπνύ- ην ππνζπλεηδήηνπ δηάθνξνπο θνξείο, δηαπξαγκάηεπζε, δεκηνπξγία λέσλ ινπ αληίζηνηρα. ηδεψλ, ζπλερείο αιιαγέο θιπ. Αμηνιόγεζε ηδεώλ: ζπιιν- Η ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ απνηειείηαη ζήκε- γηθή, αληηθεηκεληθή  Παξάδνζε απνηειεζκάησλ πξνγξακκάησλ ζχκθσλα ξα απφ ηα εμήο κέιε: Η δηαθνξεηηθόηεηα ηωλ κε ην ρξνλνδηάγξακκα, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ πνηφηεηα Τνπο πξνσζεηέο ΕΠ Βαζηιηθή Σα- ζπκκεηερόληωλ: ζνύια, Αλδξέα Αξηζηνηέιε Ρηδό- εληζρχεη ηε δεκηνπξγη-  Λήςε απνθάζεσλ, ζπλερήο πξνζαξκνγή πξνγξάκκα- πνπιν θαη Υαξίθιεηα Πίηζνπ. Τνπο θή ηξηβή, ηνο, εμέιημε ζην κέιινλ εθπαηδεπηηθνχο Νίθε Λακπξνπνύ- παξέρεη επθαηξίεο γηα Η εσκαιρίες εσνοούν ασηούς ποσ είναι προεηοιμαζμένοι. ινπ σο δηαρεηξίζηξηα πξνγξακκάησλ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ Louis Pasteur θαη ηεο νκάδαο, Μαξία Αξγπξν- κε ηελ αιιειεπίδξαζε, πνύινπ σο ππεχζπλε ζπληνληζκνχ αλαπηχζζεη ηελ απνδν- εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, Δπαγγειία ρή θαη ην δηάινγν θαη Μωπζίδνπ, Αλαζηαζία Κνπηίβα, δεκηνπξγεί ζχλζεζε Αθξηβή Αδακνπνύινπ, Οπξαλία κέζα απφ ηε ζέζε θαη ηελ Σζεθνύξα θαη Δπθεκία Φπρνγηνύ αληίζεζε σο εξεπλήηξηεο εθπαηδεπηηθψλ ζεκά- Υξήζε ηεο κεζόδνπ πξό- ησλ, Ηιία Κνπξηέζε σο ππεχζπλν ηδεθη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη δηαζεκαηηθψλ θαη πνιππνιηηηζκηθψλ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, Πέηξν ΢θήθα σο ππεχζπ- παηδαγσγηθψλ θαη δηαρεηξη- λν ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ηε ζηηθψλ ζηφρσλ. δηνηθεηηθή ππάιιειν Δπαγγειία Μάξθνπ, σο ππεχζπλε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ. Οκάδα Δπξωπαϊθώλ Πξνγξακκάηωλ Γηεύζπλζε Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο Γηεύζπλζε: Αθηή Δπκαίσλ 25Α, 26222, Πάηξα Σειέθωλν: 2610 362.407, Fax: 2610 362.410 Email: eu.pdede@gmail.com & mail@pdede.sch.gr Ιζηνζειίδα: http://blogs.sch.gr/eu-pdede/

×