SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 13
Downloaden Sie, um offline zu lesen
AZ OTP BANK
               MENTORI RENDSZERE                 BIZALMAS! ÜZLETI TITOK!
Budapest, 2012. január 31.
A mentori rendszer kapcsolódása a hálózati képzési folyamathoz          A mentorok szerepe a képzési rendszerben

            Képzési formák      Felkészülést támogatók


         Egyéni tanulás, önálló    Távoktatási anyagok, e-
         felkészülés          learning rendszer, tutor,
                        konzulens

          Tantermi oktatások:    Előadók, oktatók,
          IT rendszerek oktatása   konzulensek, SUBA trénerek,
          Gyakorlati képzések    TÉT trénerek
          Értékesítési tréningek

         Munkavégzés közbeni      Coachok (értékesítési folyamat
         tanulás            támogatása)
                        Mentorok (szakmai
                        felkészülés támogatása)
                                         1
MENTORI MISSZIÓNK

     A pénzügyi piac meghatározó szereplőjeként az OTP Bank számára
  kiemelkedően fontos az ügyfelek bizalma, amelyet minőségi és ügyfélközpontú
    kiszolgálással érhetünk el. A Bank ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló
     munkatársai közvetítik mindazon értékeket, amelyek az ügyfélorientált
               szervezeti kultúrát jellemzik.

   Munkatársaink szakmai felkészültségének megalapozását betanulásuk első
  időszakában a beilleszkedés támogatásával és a tudásátadás „élővé” tételével
                 valósítjuk meg.

   Kiemelt célunk olyan emberközpontú szervezeti kultúra megteremtése,
  amelyben a komplex mentori rendszer működtetése kulcsszerepet kap, annak
    minden szereplője azonosul a célokkal, és személyesen is támogatja a
       szervezeti szocializáció és a tudástranszfer megvalósítását.2
Banki célok                  Várt eredmények

  A fióki új belépők beillesztésében és szakmai  Szakmailag felkészültebb, az értékesítésben
  felkészítésében banki szinten egységes     eredményesebb fióki munkatársak már a próbaidő
  folyamat, módszertan és eszközök        alatt. Banki szinten egységes gyakorlati tudás
  alkalmazása.                  biztosítása.
  A beilleszkedés és az új belépők szervezeti   A felkészítés és szervezeti beillesztés
  szocializációjának segítése, a szervezeti és  hiányosságaiból eredő fluktuációs kockázatok
                          csökkentése, az új dolgozó szakmai bizonytalanság
  az egyéni célok optimális szintű
                          miatt meghozott kilépési döntésének megelőzése. A
  összehangolásával.               dolgozói elkötelezettség növelése.  A munkatársak felkészítésében és szakmai
  támogatásában résztvevők folyamatos       Az új belépők felkészítésében tevékenykedő, a
                          szervezeti ismeretek és kultúra átadásában
  szakmai fejlődésének biztosítása, valamint
                          kulcsszerepet betöltő munkatársak elismerése,
  célzott motiválása, erkölcsi és anyagi     motivációjuk növekedése.
  megbecsülés biztosításával.
      A szervezet teljesítőképességének javulása, a tanuló szervezetben rejlő
                  lehetőségek kiaknázása.

3
A mentorálási folyamat átfogja az új munkakörbe kerülő munkatársak
   munkaköri felkészítését; azon belül is két dimenzióban értelmezhető:
  A Bankba újonnan belépett         Munkakört váltó, bővítő
    kolléga felkészítése        (átképző) kollégák felkészítése
4
A Bankba újonnan belépett kolléga felkészítése


  Az újonnan belépő kolléga banki életének második napjától 9 héten keresztül
  – vagyis elméleti és gyakorlat felkészülésének időtartama alatt - a
  mentorfiókban tartózkodik.   BELÉPÉS                             ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS


       MENTORI TÁMOGATÁS MENTORFIÓKBAN

         ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS      GYAKORLATI KÉPZÉS   SAJÁT FIÓKI
        (önálló tanulás e-learningen;   (rendszeroktatás)  GYAKORLAT
  BELÉP-
            konzultációk)
  TETÉS
             VIZSGA           VIZSGA
5
Munkakört váltó, bővítő (átképző) kollégák felkészítése


  A munkakört váltó, vagy bővítő, vagyis átképző kollégák az elméleti felkészülést a
  honos fiókban végzik, a mentori folyamatot a számukra előírt képzési modulok
  sikeres elvégzése után kezdik el. Emiatt az átképző munkatársak mentori
  folyamata rövidebb (2-3 hét).  ÁTKÉPZÉS KEZDETE                          ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS                              MENTORI
   ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS      GYAKORLATI KÉPZÉS   TÁMOGATÁS  SAJÁT FIÓKI
   (önálló tanulás e-learningen;   (rendszeroktatás)  MENTOR-  GYAKORLAT
       konzultációk)
                              FIÓKBAN
        VIZSGA           VIZSGA
6
A mentori rendszer szereplői és feladatkörük

                     Képzésfejlesztési és
                      Oktatási Osztály

               Minőségbiztosítás   Keret biztosítása
                           Mentorfiók vezetője


           Mentor
                                 Információ
   Fejlesztés
               Mentorált
                           Honos fiók vezetője
                          Fejlesztési javaslatok

                     Képzésfejlesztési és
                      Oktatási Osztály


7
szabályozó környezet megteremtésével meghatározza a rendszer kereteit;
  Képzésfejlesztési és  koordinálja, támogatja a szereplők munkáját;
  Oktatási Osztály    átfogó minőségbiztosítási folyamat működtetésével fejleszti a mentori
              rendszert.
              saját munkatársai felkészítésén túl a területileg hozzárendelt többi fiók
  Mentorfiók
              munkatársainak felkészítését is ellátja.
              nyomon követi és elősegíti a mentorált fejlődését;
  Mentor         támogatja az elmélet és gyakorlat összekapcsolását;
              megkönnyíti a mentorált szervezeti beillesztését.
              optimális munkakörülmények megteremtésével támogatja a mentort
  Mentorfiók vezetője  munkája elvégzésében;
              nyomon követi a mentorálási folyamatot (részt vesz az értékelésben).
              végrehajtja a képzési tervében foglaltakat;
              pozitív és nyitott magatartást tanúsít a szervezeti értékek és elvárások
  Mentorált       elfogadásában;
              a mentor és a fiókvezető számára megadja a szükséges visszajelzéseket,
              jelzi az esetleges problémákat.
              segíti a mentorált szervezeti és fióki szocializációját;
  Honos fiók vezetője
              kapcsolatot tart a mentorálttal, a mentorral és a mentorfiók vezetőjével.
              biztosítja a mentoráláshoz szükséges erőforrásokat;
  Régió         ellátja a koordinációs feladatokat a mentorfiók és a Képzésfejlesztési és
              Oktatási Osztály között.8
A mentori folyamat támogató eszközei

              A mentor, a mentorált, illetve a fiókvezető között létrejött megállapodás a
   Beillesztési terv   felkészítés menetéről. Tartalmazza a mentorálási folyamat tartalmi elemeit, így
              a központilag meghatározott képzési modulokat, tanfolyamokat és vizsgákat.
              A beillesztési tervben foglaltak megvalósítását, illetve a ténylegesen elvégzett
   Haladási napló
              feladatokat a mentorált a Haladási naplóban vezeti.
              Üzletáganként tartalmazza a fióki munkafolyamatok végrehajtásának lépéseit,
   Műveleti lista    a hozzá tartozó IT rendszer képernyőt, az előforduló gyakori hibákat és a
              mentorált általi teljesítés szintjét.

              A szóbeli értékelés során, a mentorált teljesítményéről
              készített dokumentum, mely tartalmazza az elvégzett
   Záró értékelés    tranzakciók számát, a mentorálra vonatkozó
              szöveges értékelést, valamint a vizsgaeredményeket
              és a gyakorlati képzéseken való részvételt is.

              A mentorok számára készült kézikönyv összefoglalja
   Mentori kézikönyv   a rendszer egészét és részletesen ismerteti a
              szereplők teendőit.

   Mentori tevékenység  A mentori tevékenységet külön díjazzuk, elszámolását
   elismerése      és kontrollját SAP alapú rendszermodullal támogatjuk.
9
Az összetett képzési rendszeren belül maga a mentori rendszer is rendkívül komplex. A
   mentorok kiválasztásától kiindulva a díjazás elszámolásáig minden elemében részletesen
                kidolgozott és központilag támogatott.
   Fontosnak tartjuk hogy a mentori folyamat résztvevői azonosuljanak szerepükkel, ezért több
     ponton is alkalmazunk a mentori tevékenységhez kötődő motivációs eszközöket.

      Kiemelt figyelmet szentelünk a mentorok kiválasztásának (régióvezetői jelölés; szakmai
      teszt; kompetencia mérés)
      Célzott (3-4 napos) felkészítéssel, majd szupervíziós után követéssel segítjük a mentori
      kompetenciák fejlesztését.
      A mentori tevékenység díjazásával nemcsak presztízst adunk a tevékenységnek, hanem
      anyagilag is elismerjük a plusz tudást.
      A mentori folyamat követésének, a mentorok és mentoráltak támogatásának vezetői
      feladatát beépítettük a fiókvezetők teljesítményértékelésébe.
      Visszajelzések alapján mentorainkat nem pusztán az anyagi elismerés motiválja, hanem
      a rendszerezett tudásátadás iránti vágy.
      A mentori rendszer nem különálló fejlesztési elem, hanem a képzési rendszer szerves
      része.
      A felelősségi körök és a mentorálási folyamat jól szabályozott, után követhető,
      dokumentációs rendszere átfogó.
      A mentori rendszer minőségbiztosítása folyamatos.
      Az emberközpontú vállalati kultúrához illeszkedve a nagyszámú, területileg megoszló
      mentorfiókok megadják a lehetőségét annak, hogy a mentorált otthonához közel végezze a
      betanulást, ezzel időt és energiát megtakarítva a Banknak, illetve saját magának.


10
Hiszünk abban, hogy a mentoring jellegű tudásátadás hosszú távon is pozitív
    hatással van mind a Bank, mind pedig a mentori folyamat szereplőire, ezért
              további fejlesztéseket tervezünk.   • Bevezetjük a fiókvezetői mentori rendszert.
   • A legjobb mentori gyakorlatok facilitálásának érdekében rendszeres
   workshopokat szervezünk.
   • Feltárjuk és egységesítjük a külföldi leánybankokban alkalmazott mentori
   gyakorlatot.
   • Megvizsgáljuk és tisztázzuk a központi területeken zajló „spontán”
   mentorálást.
   • A mentorok készségeit a jövőben is rendszeres továbbképzéssel
   fejlesztjük.
   • A mentori tevékenységet beillesztjük a tehetséggondozás rendszerébe.
11
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
12

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit
 
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozóWiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozóWiesner Edit
 
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingHallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingWiesner Edit
 
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huCoach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huWiesner Edit
 
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huElőkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huWiesner Edit
 
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvLemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvWiesner Edit
 
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorbanTudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorbanartudasmenedzsment
 
Neupert Siker Akadémia
Neupert Siker Akadémia Neupert Siker Akadémia
Neupert Siker Akadémia Attila Neupert
 
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar2440. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24Pronay46
 
Tudásmenedzsment I.
Tudásmenedzsment I.Tudásmenedzsment I.
Tudásmenedzsment I.Imre Vitenyi
 
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-benMeghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-benPronay46
 
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november2143. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21Pronay46
 

Was ist angesagt? (18)

Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
 
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozóWiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
 
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingHallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
 
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huCoach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
 
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huElőkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
 
Tervezés 3
Tervezés 3Tervezés 3
Tervezés 3
 
Tm poziteam intro
Tm poziteam introTm poziteam intro
Tm poziteam intro
 
Bemutatkozás
BemutatkozásBemutatkozás
Bemutatkozás
 
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvLemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
 
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorbanTudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
 
Fenntartható fejlődés és HR
Fenntartható fejlődés és HRFenntartható fejlődés és HR
Fenntartható fejlődés és HR
 
Neupert Siker Akadémia
Neupert Siker Akadémia Neupert Siker Akadémia
Neupert Siker Akadémia
 
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar2440. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
 
Bárány Péter - Lean coaching - 2013
Bárány Péter - Lean coaching - 2013Bárány Péter - Lean coaching - 2013
Bárány Péter - Lean coaching - 2013
 
Tudásmenedzsment I.
Tudásmenedzsment I.Tudásmenedzsment I.
Tudásmenedzsment I.
 
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-benMeghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
 
Team feladatok 11
Team feladatok 11Team feladatok 11
Team feladatok 11
 
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november2143. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
 

Ähnlich wie Otp előadás anyaga mentorálás jan.31

Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosEszter Séra
 
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenGyörgy Fedor
 
Qualitas-kínálat
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálatcsgyorgyi
 
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0Imre Környei, PCC, MBA
 
Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2palasthyerika
 
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 smTelos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 smbbalogh75
 
Referncia összegző 2
Referncia összegző 2Referncia összegző 2
Referncia összegző 2Zoltán Kern
 
Iskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésről
Iskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésrőlIskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésről
Iskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésrőltotyik
 
Merényi Csoport portfólió
 Merényi Csoport portfólió Merényi Csoport portfólió
Merényi Csoport portfólióAttila dr. Merényi
 
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTibor Gyulay
 
Munkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complettFerenc Pajor
 
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Tibor Gyulay
 
Vidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjai
Vidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjaiVidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjai
Vidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjaikszrsomogyi
 
Intezményi minőségmenedzser képzési ismertető
Intezményi minőségmenedzser képzési ismertetőIntezményi minőségmenedzser képzési ismertető
Intezményi minőségmenedzser képzési ismertetőITStudy Ltd.
 
Pályaorientációs módszertani kiadvány.pdf
Pályaorientációs módszertani kiadvány.pdfPályaorientációs módszertani kiadvány.pdf
Pályaorientációs módszertani kiadvány.pdfBalazs Pankasz
 

Ähnlich wie Otp előadás anyaga mentorálás jan.31 (20)

Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
 
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
 
Qualitas-kínálat
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálat
 
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
 
PedagóGiai TervezéS
PedagóGiai TervezéSPedagóGiai TervezéS
PedagóGiai TervezéS
 
Mentori tevekenysegek
Mentori tevekenysegekMentori tevekenysegek
Mentori tevekenysegek
 
ALITERA cégbemutató
ALITERA cégbemutatóALITERA cégbemutató
ALITERA cégbemutató
 
Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2
 
Bárány Péter - Executive coaching - 2014
Bárány Péter - Executive coaching - 2014Bárány Péter - Executive coaching - 2014
Bárány Péter - Executive coaching - 2014
 
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 smTelos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
 
Referncia összegző 2
Referncia összegző 2Referncia összegző 2
Referncia összegző 2
 
Iskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésről
Iskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésrőlIskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésről
Iskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésről
 
Merényi Csoport portfólió
 Merényi Csoport portfólió Merényi Csoport portfólió
Merényi Csoport portfólió
 
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
 
Munkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complett
 
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
 
3
33
3
 
Vidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjai
Vidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjaiVidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjai
Vidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjai
 
Intezményi minőségmenedzser képzési ismertető
Intezményi minőségmenedzser képzési ismertetőIntezményi minőségmenedzser képzési ismertető
Intezményi minőségmenedzser képzési ismertető
 
Pályaorientációs módszertani kiadvány.pdf
Pályaorientációs módszertani kiadvány.pdfPályaorientációs módszertani kiadvány.pdf
Pályaorientációs módszertani kiadvány.pdf
 

Mehr von Eszter Séra

MOL Tudásmenedzsment rendszere
MOL Tudásmenedzsment rendszereMOL Tudásmenedzsment rendszere
MOL Tudásmenedzsment rendszereEszter Séra
 
Tk hatékonyságának mérése
Tk hatékonyságának mérése Tk hatékonyságának mérése
Tk hatékonyságának mérése Eszter Séra
 
A knoco es a tudaskozossegek
A knoco es a tudaskozossegekA knoco es a tudaskozossegek
A knoco es a tudaskozossegekEszter Séra
 
Nyitott muhely 110610
Nyitott muhely 110610Nyitott muhely 110610
Nyitott muhely 110610Eszter Séra
 

Mehr von Eszter Séra (6)

TM vs HR
TM vs HRTM vs HR
TM vs HR
 
MOL Tudásmenedzsment rendszere
MOL Tudásmenedzsment rendszereMOL Tudásmenedzsment rendszere
MOL Tudásmenedzsment rendszere
 
Tk hatékonyságának mérése
Tk hatékonyságának mérése Tk hatékonyságának mérése
Tk hatékonyságának mérése
 
A knoco es a tudaskozossegek
A knoco es a tudaskozossegekA knoco es a tudaskozossegek
A knoco es a tudaskozossegek
 
Nyitott muhely 110610
Nyitott muhely 110610Nyitott muhely 110610
Nyitott muhely 110610
 
Tm bemutato prezi
Tm bemutato preziTm bemutato prezi
Tm bemutato prezi
 

Otp előadás anyaga mentorálás jan.31

 • 1. AZ OTP BANK MENTORI RENDSZERE BIZALMAS! ÜZLETI TITOK! Budapest, 2012. január 31.
 • 2. A mentori rendszer kapcsolódása a hálózati képzési folyamathoz A mentorok szerepe a képzési rendszerben Képzési formák Felkészülést támogatók  Egyéni tanulás, önálló  Távoktatási anyagok, e- felkészülés learning rendszer, tutor, konzulens  Tantermi oktatások:  Előadók, oktatók,  IT rendszerek oktatása konzulensek, SUBA trénerek,  Gyakorlati képzések TÉT trénerek  Értékesítési tréningek  Munkavégzés közbeni  Coachok (értékesítési folyamat tanulás támogatása)  Mentorok (szakmai felkészülés támogatása) 1
 • 3. MENTORI MISSZIÓNK A pénzügyi piac meghatározó szereplőjeként az OTP Bank számára kiemelkedően fontos az ügyfelek bizalma, amelyet minőségi és ügyfélközpontú kiszolgálással érhetünk el. A Bank ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló munkatársai közvetítik mindazon értékeket, amelyek az ügyfélorientált szervezeti kultúrát jellemzik. Munkatársaink szakmai felkészültségének megalapozását betanulásuk első időszakában a beilleszkedés támogatásával és a tudásátadás „élővé” tételével valósítjuk meg. Kiemelt célunk olyan emberközpontú szervezeti kultúra megteremtése, amelyben a komplex mentori rendszer működtetése kulcsszerepet kap, annak minden szereplője azonosul a célokkal, és személyesen is támogatja a szervezeti szocializáció és a tudástranszfer megvalósítását. 2
 • 4. Banki célok Várt eredmények A fióki új belépők beillesztésében és szakmai Szakmailag felkészültebb, az értékesítésben felkészítésében banki szinten egységes eredményesebb fióki munkatársak már a próbaidő folyamat, módszertan és eszközök alatt. Banki szinten egységes gyakorlati tudás alkalmazása. biztosítása. A beilleszkedés és az új belépők szervezeti A felkészítés és szervezeti beillesztés szocializációjának segítése, a szervezeti és hiányosságaiból eredő fluktuációs kockázatok csökkentése, az új dolgozó szakmai bizonytalanság az egyéni célok optimális szintű miatt meghozott kilépési döntésének megelőzése. A összehangolásával. dolgozói elkötelezettség növelése. A munkatársak felkészítésében és szakmai támogatásában résztvevők folyamatos Az új belépők felkészítésében tevékenykedő, a szervezeti ismeretek és kultúra átadásában szakmai fejlődésének biztosítása, valamint kulcsszerepet betöltő munkatársak elismerése, célzott motiválása, erkölcsi és anyagi motivációjuk növekedése. megbecsülés biztosításával. A szervezet teljesítőképességének javulása, a tanuló szervezetben rejlő lehetőségek kiaknázása. 3
 • 5. A mentorálási folyamat átfogja az új munkakörbe kerülő munkatársak munkaköri felkészítését; azon belül is két dimenzióban értelmezhető: A Bankba újonnan belépett Munkakört váltó, bővítő kolléga felkészítése (átképző) kollégák felkészítése 4
 • 6. A Bankba újonnan belépett kolléga felkészítése Az újonnan belépő kolléga banki életének második napjától 9 héten keresztül – vagyis elméleti és gyakorlat felkészülésének időtartama alatt - a mentorfiókban tartózkodik. BELÉPÉS ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS MENTORI TÁMOGATÁS MENTORFIÓKBAN ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS GYAKORLATI KÉPZÉS SAJÁT FIÓKI (önálló tanulás e-learningen; (rendszeroktatás) GYAKORLAT BELÉP- konzultációk) TETÉS VIZSGA VIZSGA 5
 • 7. Munkakört váltó, bővítő (átképző) kollégák felkészítése A munkakört váltó, vagy bővítő, vagyis átképző kollégák az elméleti felkészülést a honos fiókban végzik, a mentori folyamatot a számukra előírt képzési modulok sikeres elvégzése után kezdik el. Emiatt az átképző munkatársak mentori folyamata rövidebb (2-3 hét). ÁTKÉPZÉS KEZDETE ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS MENTORI ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS GYAKORLATI KÉPZÉS TÁMOGATÁS SAJÁT FIÓKI (önálló tanulás e-learningen; (rendszeroktatás) MENTOR- GYAKORLAT konzultációk) FIÓKBAN VIZSGA VIZSGA 6
 • 8. A mentori rendszer szereplői és feladatkörük Képzésfejlesztési és Oktatási Osztály Minőségbiztosítás Keret biztosítása Mentorfiók vezetője Mentor Információ Fejlesztés Mentorált Honos fiók vezetője Fejlesztési javaslatok Képzésfejlesztési és Oktatási Osztály 7
 • 9. szabályozó környezet megteremtésével meghatározza a rendszer kereteit; Képzésfejlesztési és koordinálja, támogatja a szereplők munkáját; Oktatási Osztály átfogó minőségbiztosítási folyamat működtetésével fejleszti a mentori rendszert. saját munkatársai felkészítésén túl a területileg hozzárendelt többi fiók Mentorfiók munkatársainak felkészítését is ellátja. nyomon követi és elősegíti a mentorált fejlődését; Mentor támogatja az elmélet és gyakorlat összekapcsolását; megkönnyíti a mentorált szervezeti beillesztését. optimális munkakörülmények megteremtésével támogatja a mentort Mentorfiók vezetője munkája elvégzésében; nyomon követi a mentorálási folyamatot (részt vesz az értékelésben). végrehajtja a képzési tervében foglaltakat; pozitív és nyitott magatartást tanúsít a szervezeti értékek és elvárások Mentorált elfogadásában; a mentor és a fiókvezető számára megadja a szükséges visszajelzéseket, jelzi az esetleges problémákat. segíti a mentorált szervezeti és fióki szocializációját; Honos fiók vezetője kapcsolatot tart a mentorálttal, a mentorral és a mentorfiók vezetőjével. biztosítja a mentoráláshoz szükséges erőforrásokat; Régió ellátja a koordinációs feladatokat a mentorfiók és a Képzésfejlesztési és Oktatási Osztály között. 8
 • 10. A mentori folyamat támogató eszközei A mentor, a mentorált, illetve a fiókvezető között létrejött megállapodás a Beillesztési terv felkészítés menetéről. Tartalmazza a mentorálási folyamat tartalmi elemeit, így a központilag meghatározott képzési modulokat, tanfolyamokat és vizsgákat. A beillesztési tervben foglaltak megvalósítását, illetve a ténylegesen elvégzett Haladási napló feladatokat a mentorált a Haladási naplóban vezeti. Üzletáganként tartalmazza a fióki munkafolyamatok végrehajtásának lépéseit, Műveleti lista a hozzá tartozó IT rendszer képernyőt, az előforduló gyakori hibákat és a mentorált általi teljesítés szintjét. A szóbeli értékelés során, a mentorált teljesítményéről készített dokumentum, mely tartalmazza az elvégzett Záró értékelés tranzakciók számát, a mentorálra vonatkozó szöveges értékelést, valamint a vizsgaeredményeket és a gyakorlati képzéseken való részvételt is. A mentorok számára készült kézikönyv összefoglalja Mentori kézikönyv a rendszer egészét és részletesen ismerteti a szereplők teendőit. Mentori tevékenység A mentori tevékenységet külön díjazzuk, elszámolását elismerése és kontrollját SAP alapú rendszermodullal támogatjuk. 9
 • 11. Az összetett képzési rendszeren belül maga a mentori rendszer is rendkívül komplex. A mentorok kiválasztásától kiindulva a díjazás elszámolásáig minden elemében részletesen kidolgozott és központilag támogatott. Fontosnak tartjuk hogy a mentori folyamat résztvevői azonosuljanak szerepükkel, ezért több ponton is alkalmazunk a mentori tevékenységhez kötődő motivációs eszközöket. Kiemelt figyelmet szentelünk a mentorok kiválasztásának (régióvezetői jelölés; szakmai teszt; kompetencia mérés) Célzott (3-4 napos) felkészítéssel, majd szupervíziós után követéssel segítjük a mentori kompetenciák fejlesztését. A mentori tevékenység díjazásával nemcsak presztízst adunk a tevékenységnek, hanem anyagilag is elismerjük a plusz tudást. A mentori folyamat követésének, a mentorok és mentoráltak támogatásának vezetői feladatát beépítettük a fiókvezetők teljesítményértékelésébe. Visszajelzések alapján mentorainkat nem pusztán az anyagi elismerés motiválja, hanem a rendszerezett tudásátadás iránti vágy. A mentori rendszer nem különálló fejlesztési elem, hanem a képzési rendszer szerves része. A felelősségi körök és a mentorálási folyamat jól szabályozott, után követhető, dokumentációs rendszere átfogó. A mentori rendszer minőségbiztosítása folyamatos. Az emberközpontú vállalati kultúrához illeszkedve a nagyszámú, területileg megoszló mentorfiókok megadják a lehetőségét annak, hogy a mentorált otthonához közel végezze a betanulást, ezzel időt és energiát megtakarítva a Banknak, illetve saját magának. 10
 • 12. Hiszünk abban, hogy a mentoring jellegű tudásátadás hosszú távon is pozitív hatással van mind a Bank, mind pedig a mentori folyamat szereplőire, ezért további fejlesztéseket tervezünk. • Bevezetjük a fiókvezetői mentori rendszert. • A legjobb mentori gyakorlatok facilitálásának érdekében rendszeres workshopokat szervezünk. • Feltárjuk és egységesítjük a külföldi leánybankokban alkalmazott mentori gyakorlatot. • Megvizsgáljuk és tisztázzuk a központi területeken zajló „spontán” mentorálást. • A mentorok készségeit a jövőben is rendszeres továbbképzéssel fejlesztjük. • A mentori tevékenységet beillesztjük a tehetséggondozás rendszerébe. 11