Successfully reported this slideshow.
"" 7HVLVDW 'HUJLVL 6DÕ  0DÕV 
7(.1ø.7$1,7,0
úHQJO?WHV ?WHNWDQÕWÕPHUGLQo
6×FDN LüOHP YH NDQDN URERWODU×QGD
N×VD ]DPDQGD Y...
LüOHP
V×Y×ODU×Q×Q VRùXWXOPDV×
'DOG×UPD ROX LOH Dù×U ELU üHNLOGH
NLUOHQPLü LüOHP V×Y×ODU×Q VRùXWXO
PDV×
76 3DQR LoLQH GL]D...
7HVLVDW 'HUJLVL 6DÕ  0DÕV 
7(.1ø.7$1,7,0
úHQJO?WHV ?WHNWDQÕWÕPHUGLQo
Q×]GD PHPQXQLHW WHüHNNU ROD
UDN G|QHFHNWLU 5LWWDO ...
PHUNH]OHULQGH PL YHD
RILV RUWDODU×QGD P× ,V× RùXQOX
ùXQXQ WDü×QPDV×QD JHOHQHNVHO VR
ùXWPD VLVWHPL HWHUOL PL 6LQLU ER
]XFX ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

EK-sayi138 sf80_tb

392 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie, Kunst & Fotos
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

EK-sayi138 sf80_tb

 1. 1. "" 7HVLVDW 'HUJLVL 6DÕ 0DÕV 7(.1ø.7$1,7,0 úHQJO?WHV ?WHNWDQÕWÕPHUGLQo 6×FDN LüOHP YH NDQDN URERWODU×QGD N×VD ]DPDQGD YH NVHN K×]ODUGD J|UOU NDOLWHGH KDUHW YHULFL VR QXoODU× NULWLN VRùXWPD NRQWURO LOH HOGH HGHELOLUVLQL]g]HOOLNOH HQLOLNoL OD]HU WHNQRORMLOHULQGH K×]O× YH oRN GLNNDWOL ELU üHNLOGH V×FDNO×N GHùHU OHUL NHVLQ GüUOPHOL YH V×Y× DN×ü× WDP VDùODQPDO×G×U 5LWWDO UHFRROLQJ VLVWHP LüOHPOHU PDNLQDODU YH NRQW UROOHULoLQoRNGLNNDWOLVRùXWPDDSDU 6LVWHP g]HOOLNOHUL 6X Dù YH GLùHU PHGLD
 2. 2. LüOHP V×Y×ODU×Q×Q VRùXWXOPDV× 'DOG×UPD ROX LOH Dù×U ELU üHNLOGH NLUOHQPLü LüOHP V×Y×ODU×Q VRùXWXO PDV× 76 3DQR LoLQH GL]DQ HGLOPLü |]HO WLS UHFRROLQJ VRùXWPD QLWH OHUL FRQWURO NDELQOHULQLQ VRùXWXO PDV× 5LWWDO 5HFRROLQJ 6LVWHP 0LQL 5HFRROLQJ 6LVWHPOHU LOH %N .D]DQ×PODU 7DYDQ PRQWDMO× YH DQD PRQWDMO× 6SDFHVDYLQJ NRPSDN WDVDU×P 5LWWDO 7RS7KHUP NOLPDODU YH ×V× GHùLüWLULFLOHUL LOH WDVDU×P×Q×] NX VXUVX] ROXU (WNLOL YH 0HUNH]L 0DNLQHQLQ PHUNH]LQH WDNW×ù×Q×] DQDPRQWDMO× NOLPD D GD PLQLUH FRROLQJ VLVWHP LOH HWNLOL o|]P VDù ODU $] HU NDSODDFDN üHNLOGH PDNL QDQ×Q NRQWURO QHWLVLQH HQWHJUH HGLOLU 6XKDYD ×V× GHùLüWLULFL LOH VRùXW PD VDùODU 0RWRU YH LüOHP VRùXWPDV× LoLQ DU× VRùXWPD GHYUHVL JHUHNLU HQLOLNoL 6×Y× 6RùXWPD $QOD×ü× 5LWWDO '3 6RùXN SODND '3 VR ùXPD QLWHVL YH '3 3DQHO VRùXW PDV× üX |]HOOLNOHUH VDKLSWLU *o NRPSDQHQWOHUL YH GDKLOL VR ùXWPD VLVWHPOHULQH HQWHJUHOL RODUDN PRQWDMODQDQ V×Y× VRùXWFX SODNDODU× ,V×GDQ NHVLQ NRUXQPD V×Q×I×G×U $ù×U 7R]OX YH $ü×QG×U×F× 6DQDLGH 6RùXWPD .×]J×Q oHOLN YH PHWDO WR]X DN×QOD U×QGD EXOXQDQ NRQWURO VLWHPOHULQLQ WDKPLQL ×V× ND×E× YHD N: G×U .RQWURO YH Jo HOHNWURQLN NRP SHQHQWOHUL WR]GDQ YH NLUGHQ HWNL OHQPHGHQ NDODELOPHOHUL LoLQ VXKDYD ×V× GHùLüWLULFLOHUL LOH EDùODQW×O× UH FRROLQJ VLVWHPHPOHUL NXOODQ×OPDO× G×U 5LQDQR WHNQRORMLVL VL]H YH NXO ODQG×ù×Q×] UQOHUH NDWPDGHùHU NDWDFDN YH WR]OX Dü×QG×U×F× RUWDP ODU× RODQ LüOHWPHOHUGH NXOODQG×ù×
 3. 3. 7HVLVDW 'HUJLVL 6DÕ 0DÕV 7(.1ø.7$1,7,0 úHQJO?WHV ?WHNWDQÕWÕPHUGLQo Q×]GD PHPQXQLHW WHüHNNU ROD UDN G|QHFHNWLU 5LWWDO LNOLPOHQGLUPH YH VRùXWPD UQOHUL HQ Dù×U üDUW ODUGD oDO×üDELOPHOHUL LoLQ WDVDUODQ P×üW×UODU 'DKLOL PDNLQH YH LüOHP VRùXWXFXODU× NVHN IUHNDQV PRWRU VUFOHUL YH GLùHU GULYH WHNQRORMLOHULQL J YHQOL V×Y× VRùXWPD LOH VRùXWXO PDV× 6DELW V×FDNO×NWD UHWLP DSDQ PDWHULDO PDNLQDODU× YH PDO]HPH UHWLFLOHULQLQ NXOODQG×ù× V×Y×ODU×Q V×FDNO×NODU×Q× VDELWOHPHN LoLQ VR ùXWPD NVHN ×V× NOHULQLQ V× FDNO×NODU×Q×Q GüUOPHVL '×ü RUWDP V×FDNO×NODU× ƒ EX ODQ PHNDQODUGD ELOH VXKDYD ×V× GHùLüWLULFLOHUL LOH VRùXWPD DS×O PDV× 0HYFXW VRùXWPD VXX LOH D GD UHFRROLQJ FLKD]ODU× LOH VRùXWPD 7DYDQ YH DQD PRQWHOL NOLPD +HPHQ KHPHQ EDN×P JHUHNWLU PHHQ UQOHU hVWQGHNL NLUL NRODO×NOD WHPL]OHH ELOHFHùLQL] WHNQRORML 5LQDQR VWQH NLU DS×üPDDQ  ]HOHUGHoRNLQFHFDPJLEL]HROXü WXUXOPXü E|OHFH VRùXWPD YHULPLQL HWNLOHHQ NLUGHQ X]DNODüW×U×OP×üW×U QLWHOHUGLU g]HOOLNOHUL 'DLPLVRùXWPDSHUIRUPDV×VDùODU gQHPOL |OoGH WHPL]OHPHL NR ODODüW×U×U 6HUYLV YH LüOHWLP PDOLHWOHULQL G üUU 6×FDN %LOJLVDDUODU 0NHPPHO úNOLPOHQGLUPH NVHN SHUIRUPDQV VHUYHUODU× YHUL RWHOOHUL
 4. 4. PHUNH]OHULQGH PL YHD RILV RUWDODU×QGD P× ,V× RùXQOX ùXQXQ WDü×QPDV×QD JHOHQHNVHO VR ùXWPD VLVWHPL HWHUOL PL 6LQLU ER ]XFX VHVOHUH VDKLS NVHN K×]O× IDQ YH ILOWUH QLWHOHUL PL 7P VRUXQOX VLVWHPHOHUL JHoPLüWH E×UDN×S ,7 DOW DS×Q×]×Q HVQHN JYHQOL YH PDVUDI V×] HQL KDOH NDYXüWXUPDN LoLQ 5LWWDO /LTXLG RROLQJ DQOD×ü×Q× VL]OHUH VXQXRUX] NVHN YH HWNLOL VRùXWPD VDHVLQ GH IHUGL VHUYHU 38 ODU YH WP VHUY HU QLWHOHUL DU× DU× PDKDOOHU LOH KHPHQ KHPHQ V×I×U ×V× YH JUOW DPDODU× VDùODQP×üW×U 9HUL 0HUNH]OHUL 9HUL 2WHOOHUL
 5. 5. +HU VLVWHPH XJXQ PNHPPHO ,7 6RùXWPD DQOD×ü× NVHN SHUIRUPDQV VRùXWPD UDFN YH NRPSHQHQW V×Y× VRùXW PD VLVWHPOHUL $NWLI 6RùXWPD QLWHOHUL LOH UDFN EDVHG VRùXWPDV× YH UDFNPRXQ WHG VRùXWPDV× UHFRROLQJ VLV WHPOH '×ü KDYD LOH 3DVLI YH DNWLI VRùXW PD 5LWWDO 7RS7KHUP NVHN 3HUIRUPDQV úüOHPOHU G×ü RUWDP×Q Dü×U× V×FDNO×N GHùLüLPOHULQGH HWNLOHQLU LNOLPOHQ GLUPH YH VRùXWPD VLVWHPOHUL LOH EX ROXPVX]OXN EHUWDUDI HGLOLU 1HP ER D WR]X YHD NXUX KDYD YH GLùHU IDUN O× JHUHNVLQLPOHUL LNOLPOHQGLUPH YH VRùXWPDVLVWHPOHULLOHLVWHNOHUGRùUXO WXVXQGD o|]POHU VXQXOPDNWDG×U (UGLQo .OLPD EX NRQXGD JHQLü UQ HOSD]HVLQH VDKLSWLU 'DKLOL NOLPD NRQWUROO SDQRODU GD NOLPDODU NDS× YH DQ SDQHOOH UH PRQWH HGLOLU GXUXPGDG×U $U× FD NOLPD PRQWDM×QD JHUHN RNWXU 7DYDQPRQWDMO× NOLPD QLWHOHUL +×]O× YH NROD PRQWDM SDNHW QL WH LoH YH G×üD KDYD DW×P× DQPRQWDMO× NOLPD QLWHOHUL (W NLOL KDYD DN×ü× HVQHN PRQWDM VH oHQHNOHUL )DUNO× WDVDU×PODU 5L1DQR 3DV ODQPD] dHOLN 1(0$ [ LOH R ùXüPD VXX NRQWURO $N×OO× NRQWURO VLVWHPOHUL %DVLF RU RPIRUW FRQWURO VDH VLQGH VLVWHPLQL]H XXPOX ELU üH NLOGH oDO×üPD VDùODU 0DVWHUVODYH IRQNVLRQX LOH %LUNDo NOLPD QLWH ELUELULQH EDù ODQDUDN HüJGPO RODUDN oD O×üPDV× VDùODQDUDN VRùXWPD YH ULPL DUW×U×O×U 5HPRWH PRQLWRULQJ NXOODQ×P× NRODODüW×U×U YH PDVUDIODU× D]DOW×U
 6. 6. 7HVLVDW 'HUJLVL 6DÕ 0DÕV 7(.1ø.7$1,7,0 úHQJO?WHV ?WHNWDQÕWÕPHUGLQo 6SHU %LOJLVDDUODU LoLQ 6SHU 6RùXWPD 9HULPOL LNOLP NRQWURO o|]POHUL LOH oRN GDU DODQODUGD ELOH HWNLOL PDV UDIV×] o|]POHU VXQDU 38·ODU× N: ,V× UHWLPL QHGHQ RODQ NVHN SHUIRUPDQV ELOJLVD DUODU×QGD HWNLOL ×V× GDù×W×P× OLTXLG EDVHG 38 VRùXWPDV× LOH DS×O×U '×üDUGD *YHQOL úOHWLP úOHWLüLP Jo KDEHUOHüPH YH ELOJL DN×ü× HQL GQD G]HQLQLQ DWDU GDPDUODU×G×U *YHQLOLU DN×ü YH K×]O× GDù×W×P PR GHUQOLùLQ JHUHùLGLU %X G×ü RUWDP NRQWURO SURVHVOHULQGH Do×N YH ND SDO× VLVWHPOHUGH PNHPPHO NXOOD Q×P VXQDU 5LWWDO 6 2XWGRRU VLV WHPOHUL WDPDPHQ VL]LQ LKWLDo ODU×Q×]D FHYDS YHUHFHN üHNLOGH WD VDUODQP×üW×U UHWLP VLVWHPOHULQGH LNOLP NRQWURO VLVWHPOHUL NXOODQ×O×U 'RùUX LNOLPOHQ GLUPH VLVWHPL LOH NVHN YHULPOLOLùL YH ×V×GDQ ROXüDELOHFHN WHKOLNHL EHUWDUDI HWPHL JDUDQWL HGHU 5LWWDO LNOLP NRQWURO VLVWHPOHUL LOH VLVWHPOH ULQL]LQ PNHPPHO oDO×üPD YHULP OLOLNOHULQH XODüW×ù×Q× J|UHFHNVLQL] 6DùO×N YH JYHQOLN üDUWODU× 5LWWDO UQOHUL LOH o|]OG 1DQR]HOL SDVODQPD] oHOLN SDQRODU YH ×V× GHùLüWLULFLVL PHPE UDQODU ]DUODU
 7. 7. (0 IDQODU YH ILOWUHOHU LOH HOHNW URPDQHWLN SDUD]LWOHU |QOHQLU 2XWGRRU LNOLP NRQWUROX LOH JHUHNOL SHUIRUPDQV 6 7RSWHF LoLQ LNOLP NRQWURO QL WHOHUL 76 SDVODQPD] oHOLN VLV WHP SDQRODU×QD XJXQ ,V× GHùLüWLULFL YH VRùXWPD QLWH OHUL LVWHùH EDùO× RODUDN GDKLOL E|OPH D GD KDULFL E|OPH PRQWDMO× KHPGH PLNURNRQWUROOHU YH ×V×W×F×ODU dLIW oHSHUOL SDQRODU YH PRGOHU EN SDQRODU úNOLPOHQGLUPHOL SDVODQPDD GD DQ×NO× (0 NRUXPD PHNDQLN NRUXPD YDQGDOL]PH YH GHSUHP OHUH GDDQ×NO× 0NHPPHO WDVDU×P NVHN NDOL WHOL PDO]HPH |]HO UQ WHNQROR MLVL YH 5LQDQR ]H WHNQRORMLVL LOH NVHN NRUXPD V×Q×IO× 6 2XW GRRU SDQRODU× 6 XOXVODUDUDV× VWDQGDUWODU× ,( (76, %HOOFRUH 1HPD YH 8/ 2OXPVX] .RüXOODUD NDUü× HNVLNVL] 6LVWHPOHU 'üN G×ü RUWDP V×FDNO×ODU×QGD NULWLN RùXüPDQ×Q Lo PHNDQ×Q ×V×W×OPDV× LOH |QOHQPHVL 0LFURNRQWUROOHU YH VHQV|UOHU LOH NDSVDPO× ELU üHNLOGH X]DNWDQ NRQWURO HGLOPHVL 'DKLOL PGDKDOH LoLQ SOXJ SOD WDN YH o×NDU
 8. 8. PRQWDM× $FLO GXUXPODUGD DN×W KFUHVL LOH HQHUML NHVLQWLVL ROPD] 6DùO×NWD +DDWL gQOHP 7HNQRORML LOH LQVDQODU DUDV×QGD E N EHQ]HUOLNOHU YDUG×U 'RùUX | QHWLP LOH KDDW×Q V×FDNO×ù×Q× DDU ODUV×Q×] dRN |QHPOL PRGHUQ W×EEL DQDOL] WHoKL]DWODU× ODERUDWXDUODU× WHVW YH
 9. 9. 7HVLVDW 'HUJLVL 6DÕ 0DÕV 7(.1ø.7$1,7,0 úHQJO?WHV ?WHNWDQÕWÕPHUGLQo '7 0RGHUQ V×Y× VRùXWPD DQOD×ü× LOH PNHPPHO NVHN NRUXPD V×Q×I× '×ü KDYD NXOODQ×ODUDN YHULPOL VR ùXWPD úNL DU× oHYULPOL KDYD ROX LOH NLUOL Dü×QG×U×F× YH WR]OX KDYDGDQ SDQR LoLQLQ KDYDKDYD ×V× GHùLüWLULFLVL LOH NRUXQPDV× NVHN D] V×FDNO×NODU×QGD ELOH Lo YH G×ü V×FDNO×NODU DUDV×QGD EHOLUJLQ IDUN VDùODU )DQ YH ILOWUH QLWHOHUL LOH ROGXNoD WHPL] G×ü KDYDD EDùO× VRùXN Lo RUWDPODU 0RQWDM YH EDN×P 6RQXo RODUDN PDOLHW PLQLPL]H HGLOPLüWLU 3ODWIRUP VWUDWHMLIDUNO× YHULPOLOLN WUOHULQGHNL ,V× GHùLüWLULFLOHULQLQ |]GHü PRQWDM üDEORQODU× LOH NHVL OHUHN PRQWDM DS×O×U )DQ YH ILOWUH QLWHOHUL .OLSVOL PRQWDM K×]O× VDùODP NDSDO× RUWDPODU IDQ YH ILOWUH QL WHOHUOH UDKDWO×NOD VDùODQ×U .DQDNODU 5LWDOOB6.B3UD[LVBDWDORXJH 5LWWDOB6.B6VWHPNOLPDB DWDORJXH 5LWWDOB6.BNRPSHWHQ]BDWDORJXH 5LWWDOB6.B7RS7KHUPBDWDORJXH %.: .lOWH:lUPH9HUVRUJXQJV WHFKQLNB6.B.B )LOWHUB DWDORJXH 3DQR øNOLPOHQGLUPHVL ,VÕ +HVDEÕ YH d|]P gQHULOHULB(UGLQo .OL PDB7DODQ $NNXUW *HOHQHNVHO 9HUL 0HUNH]L 6R÷XWPD 6LVWHPOHUL 'HPRGH 0L 2OX RUB$3 7UNLHBùHQRO *UYLW øVWDQEXO hQLYHUVLWHVL 'HUV 1RWODUÕ BB.DGLU øVD

×