Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ΔΝΩ΢Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ
Γιήμεπο ΢εμινάπιο Β. Δλλάδαρ ζηη Θεζζαλονίκη
6- 7 Αππιλίος 2017
Μακεδονικό Μοςζεί...
11:00 ΓΗΑΝΝΖ΢ ΕΩΓΑΚΖ΢: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο
«Σπλεξγαηηθέο Δηαδηθηπαθέο θνηλόηεηεο - Δίθηπα αληαιιαγήο γλώζεο (intranet–...
Μακεδονικό Μοςζείο ΢ύγσπονηρ Σέσνηρ
ΠΡΟ΢ΒΑ΢Ζ
Σο Μακεδονικό Μοςζείο ΢ύγσπονηρ Σέσνηρ βπίζκεηαι ενηόρ ηος σώπος
ηηρ Γιεθνούρ...
ΤΠΔΝΘΤΜΗΕΟΤΜΔ ΟΣΗ ΢ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ
Γυπεάν διανομή ζειπάρ ηεςσών Δικαζηικήρ Παιδείαρ
ζηα μέλη ηηρ Ένυζηρ ζε Αθήνα και Πεπιθέπεια...
Sie haben dieses Dokument abgeschlossen.
Lade die Datei herunter und lese sie offline.
Nächste SlideShare
đề Cương ôn tập toán học kỳ i1 toán 7
Weiter
Nächste SlideShare
đề Cương ôn tập toán học kỳ i1 toán 7
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

Teilen

Πρόγραμμα Σεμιναρίου Β. Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 6- 7 Απριλίου 2017

Herunterladen, um offline zu lesen

Διήμερο Σεμινάριο Β. Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, 6- 7 Απριλίου 2017, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Πρόγραμμα Σεμιναρίου Β. Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 6- 7 Απριλίου 2017

  1. 1. ΔΝΩ΢Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ Γιήμεπο ΢εμινάπιο Β. Δλλάδαρ ζηη Θεζζαλονίκη 6- 7 Αππιλίος 2017 Μακεδονικό Μοςζείο ΢ύγσπονηρ Σέσνηρ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Πέμπηη 6 Αππιλίος 09:00 Πξνζέιεπζε ζπκκεηερόληωλ - Δγγξαθέο κειώλ «Αποηςπώμαηα – Υπώμαηα – ΢ςναιζθήμαηα» 10:00 Άλνηγκα εξγαζηώλ - ΕΩΖ ΧΑΤΕΖ: Πξόεδξνο ΔΝ.ΔΚ.Δ.Μ. 10:30 ΥΡΗ΢ΣΗΝΑ ΜΑΒΗΝΖ: Μνπζεηνιόγνο- Μνπζεηνπαηδαγωγόο, Τκήκα Μνπζεηνπαηδαγωγηθώλ Πξνγξακκάηωλ ΜΜΣΤ «Από ην πιάζηκν ζηηο νζόλεο αθήο: Δικαζηικέρ δπαζηηπιόηηηερ για μαθηηέρ Γςμναζίος και Λςκείος με αθοπμή ηη μόνιμη ζςλλογή ηος ΜΜ΢Σ» 11:00 ΝΗΚΟ΢ ΣΑΜΟΤΣ΢ΔΛΖ΢: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Ληζνγιππηηθά Απνηππώκαηα ηεο Φιώξηλαο» 11:30 ΓΔΩΡΓΗΟ΢ ΠΑΛΗΑΣ΢ΗΟ΢: Magister Τέρλεο, ΜΑ Ψπρνπαηδαγωγηθήο, ππ. Γηδάθηνξαο ΤΔΔΤ Φιώξηλαο «Κνηλωληθόο Απνθιεηζκόο θαη Απνδόκεζε Σηεξενηύπωλ- κηα πξόηαζε εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο κέζω ηέρλεο» 12:00 ΝΗΚΖ ΡΟΤΜΠΑΝΖ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Οξγάλωζε ηάμεο, ζύλζεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο κέζα από ην κάζεκα ηωλ εηθαζηηθώλ» 12:30 ΝΗΚΟ΢ ΣΟΛΖ΢: Γιύπηεο, εθπαηδεπηηθόο «Δεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ θεξακηθήο ζην δεκνηηθό» 13:00 ΑΓΛΑΪΑ ΠΑΠΑΖΛΗΑ: Δηθαζηηθόο, θεξακίζηξηα «Απνηππώλνληαο ηε γξαθή. Τν ρξώκα ηνπ ζηδήξνπ ζηελ θεξακηθή» 13:30 Δγγξαθή ζηα εξγαζηήξηα 14:00 Μ ε ζ ε κ ε ξ η α λ ή δ η α θ ν π ή 16:00 – 20:00 Δξγαζηήξηα Παπαζκεςή 7 Αππιλίος 09:00 Πξνζέιεπζε ζπκκεηερόληωλ 09:30 ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΑ Σ΢ΔΣΟΤΛΗΓΟΤ: Δηθαζηηθόο, εθπαηδεπηηθόο ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ ΣΔΚΣΟΝΗΓΟΤ: Μνπζηθόο, εθπαηδεπηηθόο «Μνπζηθή - Οη πίλαθεο ηξαγνπδνύλ» 10:00 ΔΛΔΝΖ ΓΗΝΟΠΟΤΛΟΤ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Η έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο κέζα από ηα κάηηα ηωλ παηδηώλ» 10:30 ΔΛΔΝΖ ΣΕΔΚΟΤ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Μηα κηθξή ηζηνξία μεξηδωκνύ»
  2. 2. 11:00 ΓΗΑΝΝΖ΢ ΕΩΓΑΚΖ΢: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Σπλεξγαηηθέο Δηαδηθηπαθέο θνηλόηεηεο - Δίθηπα αληαιιαγήο γλώζεο (intranet– extranet) γηα ηελ ππνζηήξημε θαη πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ εηθαζηηθώλ καζεκάηωλ» 11:30 ΟΓΤ΢΢ΔΑ΢ ΢ΔΛΗΟ΢: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Η πξνζωπνγξαθία ζην Γπκλάζην» Μηα πξόηαζε δηδαζθαιίαο γηα ηελ ελόηεηα “Η δηθή κνπ πξαγκαηηθόηεηα” 12:00 ΓΗΑΝΝΖ΢ ΚΑ΢ΣΡΗΣ΢Ζ΢: Εωγξάθνο, επίθνπξνο θαζεγεηήο ΣΚΤ Φιώξηλαο «Η αθνπαξέια ωο θαιιηηερληθό θαη δηδαθηηθό κέζν» 12:30 «Αποηςπώμαηα - Υπώμαηα - ΢ςναιζθήμαηα» Δλεκέξωζε - Σπδήηεζε πξνεηνηκαζίαο ηωλ νκαδηθώλ καζεηηθώλ εθζέζεωλ ηεο Έλωζεο ζηε Θεζζαινλίθε θαη άιιεο πόιεηο ηεο Β. Διιάδαο. 13:30 Μ ε ζ ε κ ε ξ η α λ ή δ η α θ ν π ή 14:00 – 16:00 Δξγαζηήξηα Πέμπηη 6 και Παπαζκεςή 7 Αππιλίος Δπγαζηήπια ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΑ 6-7 Αππιλίος 2017 Πέμπηη 6/4/17 Παπαζκεςή 7/4/17 Λία Παπαηλία - Θοδυπήρ Γαλιγαλίδηρ «Σθελνεηδήο γξαθή. Ίρλε θαη απνηππώκαηα ζηνλ πειό. Αξλεηηθό-ζεηηθό» (Γύν νκάδεο 25 αηόκωλ) 16:00 - 18:00 18:00 – 20:00 Γιάννηρ Καζηπίηζηρ: «Υιηθά - δπλαηόηεηεο. Η αθνπαξέια ωο θαιιηηερληθό θαη δηδαθηηθό κέζν» (Μία νκάδα 25 αηόκωλ) 14:00 - 16:00 Νίκη Ροςμπάνη: «Οξγάλωζε ηάμεο, ζύλζεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο κέζα από ην κάζεκα ηωλ εηθαζηηθώλ» (Γύν νκάδεο 25 αηόκωλ) 16:00-18:00 16:00-18:00 Γεώπγιορ Παλιάηζιορ: «Κνηλωληθόο Απνθιεηζκόο θαη Απνδόκεζε Σηεξενηύπωλ- κηα πξόηαζε εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο κέζω ηέρλεο» (Γύν νκάδεο 20 αηόκωλ) 16:00-18:00 16:00-18:00 Γιάννηρ Ευγάκηρ- Φοίβορ ΢οθικίηηρ: Δηαρείξηζε ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείωλ web2 γηα ηελ πξνβνιή, πξνώζεζε, αλάπηπμε θαη δηακνηξαζκό εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ εηθαζηηθώλ καζεκάηωλ. (αίζνπζα ζπλεδξηάζεωλ Μνπζείνπ) νη ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ καδί ηνπο ιάπηνπ ή ηάκπιεη, ή θηλεηό ηειέθωλν (SmartPhone) κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο θαη πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν. 14:00 - 16:00 Σο ζεμινάπιο απεςθύνεηαι ζηοςρ εικαζηικούρ εκπαιδεςηικούρ ΠΔ08. Μποπούν να ηο παπακολοςθήζοςν και εκπαιδεςηικοί άλλυν ειδικοηήηυν καθώρ επίζηρ και θοιηηηέρ. Με ηη λήξη οι ζςμμεηέσονηερ θα πάποςν βεβαίυζη παπακολούθηζηρ. ΢ηο κάθε επγαζηήπιο θα ζςμμεηέσοςν από 10– 25 άηομα. Ζ ζςμμεηοσή ζε κάθε επγαζηήπιο είναι 10€, για ηα μέλη ηηρ Ένυζηρ 5€ ΢ημειώνοςμε όηι οι ειζηγηηέρ δεν αμείβονηαι και η ζςμβολική ηιμή ζςμμεηοσήρ ζηα επγαζηήπια είναι για ηην ενίζσςζη ηηρ Ένυζηρ.
  3. 3. Μακεδονικό Μοςζείο ΢ύγσπονηρ Σέσνηρ ΠΡΟ΢ΒΑ΢Ζ Σο Μακεδονικό Μοςζείο ΢ύγσπονηρ Σέσνηρ βπίζκεηαι ενηόρ ηος σώπος ηηρ Γιεθνούρ Έκθεζηρ Θεζζαλονίκηρ, ζηα όπια ηος εμποπικού κένηπος ηηρ πόληρ. Γπομολόγια λευθοπείυν: Δμππεξεηείηαη από ηα δξνκνιόγηα ηωλ ιεωθνξεηαθώλ γξακκώλ ηνπ Ο.Α.Σ.Θ. 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 27, 31, 33, 39, 54, 58, 78 ΢ηο σώπο ηος ζεμιναπίος θα βπείηε: α) Πεπιοδικά «Δικαζηικήρ Παιδείαρ» Νέα έκδοζη: Νο 32 (θα διαηίθεηαι δυπεάν ζηα μέλη ηηρ Ένυζηρ). β) ΢ειπά βιβλίυν «Κείμενα Δικαζηικών Καλλιηεσνών» γ) ΢ειπά θυηεινών διαθανειών, ζε τηθιακή μοπθή δ) ΢ειπά DVD «Μέθοδοι και ππακηικέρ καλλιηεσνικήρ διδαζκαλίαρ ε) Δπανέκδοζη ζε τηθιακή μοπθή ηυν βινηεοκαζεηών ηηρ Ένυζηρ ● Μάζκα - κούκλα (Νο 1) ● Υαπακηική ζε λινόλεοςμ ● Ζ ανάπηςξη ηηρ ζύνθεζηρ (Νο 2) ● Βλέπυ με ηιρ αιζθήζειρ ● Γιακοζμηηικό ζσέδιο - Αγγεία - Μοςζείο (Νο 3) ● Ζ μάζκα ζηο ζσολείο (παπαγυγή 2014) Για ηην εγγπαθή ζηην Ένυζη νέυν μελών, μονίμυν, αναπληπυηών, υπομιζθίυν, Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ, απαπαίηηηη πποϋπόθεζη είναι ηο ανηίγπαθο Πηςσίος Α΢ΚΣ Δλλάδαρ ή ανηίγπαθο ιζοηιμίαρ-ανηιζηοισίαρ πηςσίος ΢σολών Καλών Σεσνών ηος εξυηεπικού. Παπακαλούμε να ηο πποζκομίζεηε όζοι δεν ηο έσεηε θέπει μέσπι ηώπα.
  4. 4. ΤΠΔΝΘΤΜΗΕΟΤΜΔ ΟΣΗ ΢ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ Γυπεάν διανομή ζειπάρ ηεςσών Δικαζηικήρ Παιδείαρ ζηα μέλη ηηρ Ένυζηρ ζε Αθήνα και Πεπιθέπεια ΢ηην πεπιθέπεια θα αποζηέλλονηαι ηασςδπομικώρ Βλέπε παπακάηυ ανακοίνυζη: Τε ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017 γηα λέα θαη παιαηά κέιε ηεο Έλωζεο, εηθαζηηθνύο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ Πξωηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αλαπιεξωηέο θαη κόληκνπο ηωλ Γεκόζηωλ θαη Ηδηωηηθώλ ζρνιείωλ, γίλεηαη δωξεάλ δηαλνκή όιεο ηεο ζεηξάο ηεο ΔΗΚΑΣΤΗΚΖΣ ΠΑΗΓΔΗΑΣ. Τν ζύλνιν ηωλ ηεπρώλ πνπ πεξηιακβάλεη ε ζεηξά ηεο Δηθαζηηθήο παηδείαο είλαη 29. Τα ηξία πξώηα ηεύρε (Νν 1, 2 θαη 3) πνπ έρνπλ εμαληιεζεί, ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλωζεο, ελώ ην Νν 4, 5 θαη 6 είλαη ππό εμάληιεζε θαη πωινύληαη πξνο 5€ έθαζην. Δπηζεκαίλνπκε όηη ε δηαλνκή απηή δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη ζηηο πεξηόδνπο ηνπ Σπλεδξίνπ θαη Σεκηλαξίωλ, ιόγω δπζθνιίαο ηεο καδηθήο κεηαθνξάο ηνπο. Ο θάζε ζπλάδειθνο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζθνξά, ζα αλαδεηήζεη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ, αλ έρεη νινθιεξωκέλε ηε ζεηξά ηεο Δηθαζηηθήο Παηδείαο από ην Νν 7 έωο θαη ην Νν 32. Τα ηεύρε πνπ ζα δηαπηζηώζεη όηη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο ηνπ ιείπνπλ, κπνξεί λα ηα πξνκεζεπηεί δωξεάλ από ηελ Έλωζε, με ηην πποϋπόθεζη να έσει ηακηοποιήζει ηιρ εηήζιερ ζςνδπομέρ ηος. Για ηην Πεπιθέπεια: Θα γίνεηαι αποζηολή με ηασςδπομική ανηικαηαβολή, μεηά από ηλεκηπονική αίηηζη ηος ενδιαθεπόμενος ππορ ηην Ένυζη e-mail: enoshkkm@otenet.gr, enosieem@gmail.com Σα ηασςδπομικά έξοδα επιβαπύνοςν ηον παπαλήπηη. Κόζηορ αποζηολήρ για ένα δέμα μέσπι 7 κιλά =15€. Για ηα νέα μέλη: Πποϋπόθεζη για ηη σοπήγηζη ηος ςλικού, είναι η εγγπαθή ζηην Ένυζη (Δγγπαθή και εηήζια ζςνδπομή 25€) με ηην πποζκόμιζη ανηίγπαθος πηςσίος Α΢ΚΣ και βεβαίυζηρ από ηη Γιεύθςνζη ηος ζσολείος, με ηην οποία θα πιζηοποιείηαι η διδαζκαλία ηος μαθήμαηορ ηυν Δικαζηικών από ηον αιηούνηα.

Διήμερο Σεμινάριο Β. Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, 6- 7 Απριλίου 2017, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

515

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

291

Befehle

Downloads

3

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×