Pagtuturo ng filipino (1)

Elvira Regidor
Elvira RegidorSecondary Teacher um Department of Education
Iba’t ibang terminolohiya
sa pagtuturo at
pagkatuto
Pagdulog nosyonal/functional
• Estratehiyang komunikatibo
• > tunay na paggamit ng wika sa tulong lamang
ng mga kaalaman at tuntuning pambalarila,
ayon sa konteksto ng hangarin, sitwasyon at
pangangailangan.
• > learner-centered
• Komunikatibo ang dulog kapag nalilinang ang
apat na makrong kasanayan ( isama ang
panonood).
PAGBASA: pag-unawa sa istruktura at kahulugan
ng pangungusap at talata
PAGSULAT:lawak ng talasalitaan
PASALITA: Ponolohiya at Wastong pagbigkas
PAKIKINIG: Wastong pagsunod sa panuto at pag-
unawa sa napakinggang teksto
Spiral progression o binalangkas na
papaunlad
• maingat na binalangkas ang pagtuturo
ng panitikan upang magkaroon ng
lubusang kasanayan (mastery) sa iba’t
ibang anyo/uri ng panitikan
(pagtuturo ng panitikan ayon sa bawat
panahon, panitikang panrehiyon, uri o
anyo)
Domeyn pangkabatiran/kognitib
• Nakatuon sa paglilipat o
transmisyon ng kabatiran at
kasanayan.
• Pagkatuto ng batayang kabatiran,
konsepto, paglalahat at mga teorya
bago ang manipulasyon at proseso
sa paggamit ng kabatiran sa mga
sitwasyong lumulunas ng suliranin.
6 NA ANTAS KOGNITIB
KAALAMAN
PAG-UNAWA
APLIKASYON O PAGGAMIT
PAGSUSURI
PAGLILINAW O SINTESIS
EBALWASYON
DOMEYN NA PANDAMDAMIN
• Nahihinggil sa mga saloobin,
emosyon, kawilihan at
pagpapahalaga
• Pumapasok ang pagpapahalagang
pangkatauhan
LIMANG KATEGORYA
PAGTANGGAP(RECEIVING)
PAGTUGON(RESPONDING)
PAGPAPAHALAGA (VALUING)
PAG-ORGANISA (ORGANIZATION)
KARAKTERISASYON (CHARACTERIZATION)
DOMEYN NA SAYKOMOTOR
• Ito’y mga kasanayang motor at
manipulado na
nangangailangan ng
koordinasyong neuromascular.
• Pumapasok ang inaasahang
pagganap
PAMAMARAAN
• Walang isang pamamaraan lamang
na masasabing sadyang mabisa sa
lahat ng uri ng paksang-aralino isang
pamamaraan kaya na angkop
gamitin sa lahat ng pagkakataon.
PABUOD O INDUCTIVE
• Tinatawag din itong “Herbatian
method”; nagsisimula sa nalalaman
patungo sa hindi pa alam;
nagsisimula sa halimbawa patungo
sa tuntunin.
5 pormal na hakbang
PAGHAHANDA(PREPARATION)
PAGLALAHAD(PRESENTATION)
PAGHAHAMBING AT PAGHALAW(COMPARISON AND
ABSTRACTION)
PAGLALAHAT(GENERALIZATION)
PAGGAMIT(APPLICATION)
PASAKLAW O DEDUCTIVE
• Nagsisimula sa pagbubuo ng tuntunin
patungo sa pagbibigay ng mga halimbawa.
Tinawag din itong “ruleg”o rule example.
• PANIMULA
• PAGBIBIGAY-TUNTUNIN
• PAGPAPALIWANAG
• HALIMBAWA
• PAGSUBOK
PABALAK (PROJECT)
• Nilalayong magsagawa ng proyekto
• PAGLALAYON (PURPOSING)
• PAGBABALAK(PLANNING)
• PAGSASAGAWA(EXECUTING)
• PAGPAPASIYA(EVALUATING/JUDGING
)
PATUKLAS (DISCOVERY)
• Aktibong kasangkot ang mag-
aaral sa pagtuklas ng
karunungan; ang guro ay
tagasubaybay lamang.
PAGDULOG KONSEPTWAL
• Pagdulog pangkaisipang ginagamit sa pagtuturo
ng Araling Panlipunan.
• Nakatutulong sa pagbubuo at pagkakatuto kung
paano matututo (learning how to learn)
• Tinatawag din itong concept-centered at spiral
curriculum(payak patungo sa masalimuot na
kaisipan)
• Ang paraan ng pagbuo o interdisciplinary o
multidisciplinary-
heograpiya,kasaysayan,pamahalaan,antropolohi
ya,sosyolohiya at ekonomiks.
Pagdulog sa Pagtuturo ng Panitikan
• Pormalistiko: kasiningan-
banghay,tema,tagpuan,tauhan at
paglikha
• Moralistiko
• Sosyolohikal
• Sikolohikal
• Arketipal
Dulog sa Pagtuturo ng Wika
• Sa akronim na SPEAKING ni Dell
Hymes
• Kakakayahang Komunikatibo:
kabatiran sa kayarian ng wika at
tuntuning gramatikal at paggamit ng
angkop na pahayag sa sitwasyon, at
salik sosyo-kultural.
COMPETENCE vs PERFORMANCE
• Competence: nauukol sa
kaalaman sa wika ng isang tao
• Performance: kakayahang
gamitin ang wika sa angkop na
paggagamitan
DULOG MICROWAVE
• Pagpapaunawang pasalita tulad
ng pamaraang padula-dulaan o
“dialogue conversation”.
Gumagamit ng mga siklo o cycles
halimbawa
• M-1 Para kanino ang pulang laso?
Para saan ang pulang laso?
M-2 Para kay Mari
Para sa iyo.
Para sa buhok.
HAKBANG
1. Ilahad ang siklo sa isang sitwasyon
2. Bigkasin ng tatlong ulit at ipagaya sa mag-aaral
3. Ibigay ang pagsasanay na ginagamitan ng mga
kayariang pambalarila bago sanayin sa
pagtatanong
4. Magsimula sa payak na tanong at sagot
hanggang sa masalimuot na pag-uusap
5. Magkakaroon ng tanong-sagot na pagsasanay na
sisimulan ng guro hagnggang sa ang lahat ng
mag-aaral ay makapagtanong at makasagot.
PANGALAWANG WIKA
• Alinmang wikang natutuhan
matapos maunawaan at magamit
ang kanyang sariling wika o unang
wika.
PAGSULAT
PANIMULANG PAGSULAT- brainstorming,
clustering,outlining
DRAFTING (BURADOR)-
ideya,impormasyon,format
PAGREREBISA: muling pagsulat,pagtataya sa
banghay ng ieya at nilalaman
EDITING: pagwawasto ng kamalian sa
gramatika, kabuuang teknikal at format
PINAL NA DOKUMENTO
Mga Uri ng Pagsulat
• Masining: mang-aliw at magpahayag
• Akademiko: dumaan sa proseso at kritikal na
pagsusuri
• Jornalistik: repleksyon mula sa sariling karanasan
• Referensyal:
ulat,tesis,disertasyon,ensayklopedia,diksyunaryo
• Komposisyon: pagsasanay ng baguhan
• Propesyonal: eksklusiv na pagsulat sa isang tiyak na
propesyon
• Suring-basa o suring pelikula
URI NG SULATIN
• Personal : tala, diary, jornal, liham,
pagbati, talambuhay
• Transaksyunal: liham-
pangangalakal, panuto, memo,
plano, proposal, ulat, advertisement
• Malikhain: anyo o uri ng panitikan
PAGKUHA NG KAHULUGAN
• A. Pahiwatig na kontekstwal (Context Clues) ang
isang salita ay hindi iisa ang kahulugan. Nababatay
mangyari pa, ang kahulugan sa konteksto o gamit nito
sa isang pahayag. Mula dito, ang pahiwatig na
kontekstwal ay anyong:
• 1. Definisyon: Ang kahulugan ay mababasa rin sa
ibang bahagi ng pangungusap.
• Hal: Hindi niya masikmura at nakakababa ng
pagkatao ang mahahayap na salitang binigkas ng
kanyang kaaway sa pulitika.
• 2. Salungatan : Bukod sa kasingkahulugan, higit
na mabuting malaman din naman ang
kahulugan sa pamamagitan ng kasalungat nito.
• Hal: Ang kabuktutan ay hindi dapat na magkubli
sa anino ang kabayanihan
• 3. Pagsusuri : Lubhang kailangan sa paraang ito
ang kakayahang linggwistika upang ganap na
masuri ang salitang binabasa
• Hal: Pamanhikan – pamanhik + a n (bakit hindi
panhik?) Bakuran – bakod + an (bakit hindi
bakud at bakit naging r ang d?)
• B. Kolokasyon : Iniisip muna rito ang
pangunahing kahulugan ng isang salita
bago pa ang ilang subordineyt na
kahulugan.
• Hal: Tiyak na mauuna munang
mabibigyang-kahulugan ang “malalim na
hukay” bago ang “malalim na paghinga”
malalim na pagkukuro” at “malalim na
ang gabi”
C. Cline : Nababatay ang kahulugan
ng salita sa intensidad ng
kahulugan nito sa pahayag.
• Hal : paghanga pagsuyo
pagsinta pagmamahal
pag-ibig pagsamba
• D. Denotasyon at Konotasyon : Denotasyon
ang tawag sa kahulugang hinango sa
diksyunari, gayong ang konotasyon naman ay
umaangkop sa gamit sa isang pahayag.
• Hal: Mabango ang bulaklak ng rosa. (bahagi ng
halaman – denotasyon)
Tulad mo’y isang magandang bulaklak sa
halamanan. (dalaga – Konotasyon)
Mabulaklak ang iyong dila, kaibigan!
(mambobola – konotasyon
PAGLILISTA NG MGA DETALYE
A. SIKWENSYAL: serye ng mga pangyayaring
magkakaugnay sa isa’t isa
B. KRONOLOHIKAL: anumang bagay na
inilalahad sa isang paraan batay sa isang tiyak
na baryabol tulad ng edad, distansya, tindi,
halaga, lokasyon,posisyon, bilang, dami, atbp
C. PROSIJURAL: serye ng mga gawain upang
matamo ang inaasahang resulta o hangganan
PRESENTASYONG BISWAL
• MAPA: pinangyarihan ng aksyon
• TALAHANAYAN O TABLE: ipinapakita ang
mga paksa at bilang
• TSART: itinatala ang mga impormasyon
sa balangkas na paraan.
MGA URI NG TSART O GRAP
• FLOW: proseso mula umpisa hanggang wakas
• PIE: sumusukat at naghahambing sa
pamamagitan ng paghahati-hati nito
• BAR: sumusukat ng datos na patayo o
pahalang laban sa pamantayang nagpapakita
ng halaga, bilang, panahon, o dami
• LINE: ginagamit sa pagsukat ng pagbabago o
pag-unlad
• PICTOGRAPH: inilalarawan ang halaga o bilang
ng aytem para sa paghahambing
LUBUSANG PAGKATUTO
• Estratehiyang nagdudulot sa mag-aaral ng
matagumpay at lubos na pagkabatid sa araling
inilalahad sa isang maayos at lohikal na
pagkakabuo
Ang mga Teorya sa Pagbasa
• Teoryang Bottom-up ( Baba-Pataas)
• Ito ay isang tradisyunal na pananaw sa pagbasa.
Bunga ito ng influwensya ng teoryang behaviorist
na higit na nagbibigay-fokus sa kapaligiran sa
paglinang ng komprehensyon sa pagbasa.
• Ayon sa teoryang ito, ang pagbasa ay ang
pagkilala ng mga serye ng mga nakasulat na
simbulo (stimulus) upang maibigay ang katumbas
nitong tugon (response). Nananalig ang teoryang
ito na ang pagkatuto sa pagbasa ay nagsisimula sa
yugtu-yugtong pagkilala ng mga titik sa salita,
parirala at pangungusap ng teksto, bago pa man
ang pagpapakahulugan sa buong teksto (Badayos,
2000).
Teoryang Top-Down
• Tinatawag din ito itong teoryang inside-out o
conceptually-driven dahil ang kahulugan o
informasyon ay nagsisimula sa mambabasa
patungo sa teksto. Ito ay nagaganap dahil ang
mambabasa ay gumagamit ng kanyang dati
nang kaalaman at mga konseptong nabuo sa
kanyang isipan mula sa kanyang mga
karanasan at pananaw sa paligid. Bunga nito,
nakabubuo siya ng mga palagay at hinuha na
kanyang iniuugnay sa mga ideyang inilalahad
ng awtor ng isang teksto.
Teoryang Iskima
Mahalaga ang tungkuling ginagampanan sa pagbasa ng dating
kaalaman ng mambabasa. Ito ang batayang paniniwala ng
teoryang iskima.
Bawat bagong informasyong nakukuha sa pagbabasa ay naidaragdag
sa dati nang iskima, ayon sa teoryang ito. Samakatuwid, bago pa
man basahin ng isang mambabasa ang isang teksto, siya ay may
taglay nang ideya sa nilalaman ng teksto mula sa kanyang iskima
sa paksa. Maaaring binabasa niya na lamang ang teksto upang
patunayan kung ang hinuha o hula niya tungkol sa teksto ay
tama, kulang o dapat baguhin. Dahil dito, masasabing ang teksto
ay isang input lamang sa proseso ng komprehensyon. Hindi teksto
ang iniikutan ng proseso ng pagbasa, kundi ang tekstong nabubuo
sa isipan ng mambabasa.
Tatlong Yugtong Estratehiya sa Pagbasa
• 1. Bago Bumasa
• 2. Pinatnubayang Pagbasa
• 3. Pagkatapos Bumasa
Teoryang Interaktiv
Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa
wika at kaisipan ng awtor at sa pag-unawa nito,
ang isang mambabasa ay gumagamit ng kanyang
kaalaman sa wika at mga sariling konsepto o
kaisipan. Dito nagaganap ang interaksyong awtor-
mambabasa at mambabasa-awtor. Ang
interaksyon, kung gayon, ay may dalawang
direksyon o bi-directional.
• Masasabing ang teoryang ito ay isang pagbibigay-
diin sa pag-unawa sa pagbasa bilang isang
proseso at hindi bilang produkto.
PANGKSYUNAL NA PAGBABASA
• Ito’y pagbabasa sa iba-ibang larangan
ng kabatiran tulad ng literatura,
musika, sining, agham,
matematika,agham panlipunan, at
teknolohiya.
• Tinatawag din itong pagbasa para sa
tanging layon kung saan nalilinang ang
paggamit ng talaan ng nilalaman,
indeks at glosari, almanak at iba pa.
PANLUNAS NA
PAGBABASA(Corrective/Remedial teaching)
• Ito ay laan sa mga mababagal
bumasa, hindi makabasa o may mga
depekto sa pagbabasa.
PANG-ALIWAN O PANGKASIYAHAN
• Empasis sa kasiyahan o
kaaliwan gaya ng malikhaing
pagkukuwento, sabayang
bigkasan, chamber Theater, at
Reader’s Theater.
PAGSUSULIT
• LAYUNIN:
> TUKLASIN ANG KAHUSAYAN O KAHINAAN
TIYAKIN ANG KAHANDAAN
TUKUYIN ANG KASANAYAN AT KAALAMAN
Uri ng Pagsusulit ayon sa pamamaraan
A. AYON SA DAMI
DISCRETE-POINT: isa lamang kasanayan ang
sinusukat ng bawat aytem
INTEGRATIBO: sinusubok ang pangkalahatang
kasanayan sa asignatura
AYON SA LAYUNIN
DIAGNOSTIC: panuring pagsusulit
PROFICIENCY: naglalayong malaman ang
kakayahan sa isang partikular na larangan
ACHIEVEMENT : naglalayong malaman kung sino
ang natutong ganap, di-gaanong natuto, o
walang natutunan.
APTITUDE: mabatid kung ang isang mag-aaral ay
may iwing kakayahan o kawilihan sa isang
partikular na kurso o career o vocation
AYON SA GAMIT NG KINALABASAN NG
PAGSUSULIT
CRITERION-REFERENCED: may itinakdang
pamantayang maabot ang mag-aaral
upang masabing naipasa niya ang
pagsusulit
NORM-REFERENCED: inihahambing ang
bawat mag-aaral sa kapwa mag-aaral
PINALATUNTUNANG KAGAMITAN
• SLK (SARILING LINANGANG KIT) o KSP (KIT SA
SARILING PAG-AARAL)
> nagtuturo ng sarilinan, kahit walang guro,
kahit sa labas ng paaralan
> ayon sa bilis ng pagkatuto at pag-unlad
MODYUL PAMPAGTUTURO
• Isang kagamitan sa panariling pag-
aaral ng mga aralin; buo at ganap sa
kanyang sarili na ang pokus ay
matamo ang mga tunguhin sa aralin.
BANGHAY NG PAGTUTURO
• Balangkas ng mga layunin, paksang-aralin,
kagamitan at mga hakbang na sunud-sunod
na isasagawa sa pagsasakatuparan ng layunin
o ikapagtatamo ng mga inaasahang bunga.
SILABUS NG KURSO
• Isang balangkas ng mga tunguhin sa kurso,
mga layuning nais matamo, mga inaasahang
bunga, nilalaman, mga pagdulog at
pamaraang isasagawa sa pagtuturo, gawaing
pampagkatuto, paraan ng pagtataya at mga
aklat sanggunian.
End
PAMAMAHAYAG
• Kaakit-akit na libangang pang-
araw-araw na taglay ng
katotohanan ng buhay sa
kasalukuyan.
PAMAHAYAGANG PANGKAMPUS
• Iyong kawili-wiling gawaing
pampaaralan ng mga kaanib sa
patnugutan gaya ng
pangangalap, pagbubuo at
paglalahad ng mga balita…
SAKLAW NG PAMAMAHAYAG
PASULAT: pahayagan,
polyeto,magasin,aklat (print media)
PASALITA: radyo, karaniwang balita,
komentaryo (broadcast media)
PAMPANINGIN-
telebisyon,pelikula,kompyuter (visual
media)
GENRE SA PAHAYAGAN
BALITA EDITORYAL LATHALAIN
Ulat ng pangyayari Opinyon sa pangyayari Sanaysay sa pangyayari
kaalaman interpretasyon Manlibang o pumukaw-sigla
napapanahon napapanahon Sa anumang panahon
maikli Humigit-kumulang 3,000
salita
Depende sa pangangailangan
Simple,payak,tiyak Mabisa,malakas Mabulaklak,makulay
Walang pamaksa May pamaksa May pamaksa
Ulo ng
balita,pamatnubay,teksto
Panimula: balitang batayan
(newspeg),reaksyon,katawan
,paninindigan,kongklusyon
Pasimula,teksto,katapusan
BAHAGI
• Pangmukhang pahina
> nameplate/logo
> tainga/ears
> banner headline/ulo ng pinakamahalagang
balita
> banner news/ pinakamahalagang balita
> pamatnubay /lead
> caption/kapsyon
>cut/klitse/larawan
Pahina ng Editoryal/pangulong-tudling
• > polyo/folio= bilang ng pahina,pangalan ng
pahayagan, petsa ng pagkalimbag
• > watawat/flag= pinaliit na pangalan ng
pahayagan
• > kahon ng patnugutan= masthead/staff box
• > pangulong tudling
• > tudling editoryal/pitak/column
• > kartun/cartoon
• > panauhing tudling/guest editorial
• > liham sa editor
PILING LATHALAIN
• > tudling ng palagiang lathalain/
regular features column
• > natatanging lathalain/special
features
• > mga larawan (cuts or illustrations)
PALAKASAN/PALARUAN
• > balitang pampalakasan
• > tudling pampalakasan /sports
commentary
• > lathalaing pampalakasa/sports
features
• > mga larawan o klitse/cuts
Pagtuturo ng filipino (1)
1 von 60

Recomendados

Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h... von
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mila Saclauso
131.5K views50 Folien
Ang Paglinang ng Kurikulum von
Ang Paglinang ng KurikulumAng Paglinang ng Kurikulum
Ang Paglinang ng KurikulumCharmaine Madrona
107.8K views21 Folien
Estratehiya sa filipino von
Estratehiya sa filipino Estratehiya sa filipino
Estratehiya sa filipino Albertine De Juan Jr.
80.6K views31 Folien
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipino von
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipinoMga estratehiya sa pagtuturo ng filipino
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipinoTEACHER JHAJHA
10.2K views35 Folien
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik von
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksikMga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksikReggie Cruz
46.1K views34 Folien
Mga istratehiya safilipino von
Mga istratehiya safilipinoMga istratehiya safilipino
Mga istratehiya safilipinoAlbertine De Juan Jr.
62.9K views66 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Ang pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyon von
Ang pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyonAng pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyon
Ang pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyonMakati Science High School
67K views25 Folien
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika von
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wikaMga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wikaMaJanellaTalucod
13.8K views47 Folien
Mga estratehiya sa pag unawa sa pagbasa von
Mga estratehiya sa pag unawa sa pagbasaMga estratehiya sa pag unawa sa pagbasa
Mga estratehiya sa pag unawa sa pagbasaMaria Khrisna Paligutan
127.6K views42 Folien
Paghahanda ng-mga-kagamitang-panturo von
Paghahanda ng-mga-kagamitang-panturoPaghahanda ng-mga-kagamitang-panturo
Paghahanda ng-mga-kagamitang-panturoChristine Joy Abay
50.1K views43 Folien
Mga layunin sa pagkatuto sa filipino von
Mga layunin sa pagkatuto sa filipinoMga layunin sa pagkatuto sa filipino
Mga layunin sa pagkatuto sa filipinoJohn Anthony Teodosio
329.1K views4 Folien
Ponema von
PonemaPonema
PonemaVanessa Rae Baculio
357.3K views13 Folien

Was ist angesagt?(20)

Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika von MaJanellaTalucod
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wikaMga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika
MaJanellaTalucod13.8K views
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx von AbigailSales7
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptxAng ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx
AbigailSales77.2K views
Kagamitang panturo von shekainalea
Kagamitang panturoKagamitang panturo
Kagamitang panturo
shekainalea75.5K views
Sining at Agham ng Pagsusulit Pangwika von kennjjie
Sining at Agham ng Pagsusulit PangwikaSining at Agham ng Pagsusulit Pangwika
Sining at Agham ng Pagsusulit Pangwika
kennjjie184.8K views
Mga pagbabagong morpoponemiko von arnielapuz
Mga pagbabagong morpoponemikoMga pagbabagong morpoponemiko
Mga pagbabagong morpoponemiko
arnielapuz297K views
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA... von tj iglesias
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
tj iglesias388.2K views
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino von MARIA KATRINA MACAPAZ
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang FilipinoPamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino
Behavioral Objectives in Filipino von edwin53021
Behavioral Objectives in FilipinoBehavioral Objectives in Filipino
Behavioral Objectives in Filipino
edwin53021355.8K views

Destacado

Mga Estratehiya Batay sa Dulog Integratibo von
Mga Estratehiya Batay sa Dulog IntegratiboMga Estratehiya Batay sa Dulog Integratibo
Mga Estratehiya Batay sa Dulog IntegratiboMckoi M
14.1K views7 Folien
INTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKAN von
INTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKANINTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKAN
INTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKANRechelle Longcop
41.2K views22 Folien
Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12 von
Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12
Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12Camille Panghulan
39.9K views36 Folien
Issues faced by Realtors and works contractors von
Issues faced by Realtors and works contractorsIssues faced by Realtors and works contractors
Issues faced by Realtors and works contractorssandesh mundra
689 views35 Folien
Modyul sa filipino grade 7 von
Modyul sa filipino grade 7Modyul sa filipino grade 7
Modyul sa filipino grade 7Ladylhyn Emuhzihzah
73K views32 Folien
Filipino 10 teachers guide von
Filipino 10 teachers guideFilipino 10 teachers guide
Filipino 10 teachers guideWalter Colega
522.1K views31 Folien

Destacado(10)

Mga Estratehiya Batay sa Dulog Integratibo von Mckoi M
Mga Estratehiya Batay sa Dulog IntegratiboMga Estratehiya Batay sa Dulog Integratibo
Mga Estratehiya Batay sa Dulog Integratibo
Mckoi M14.1K views
INTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKAN von Rechelle Longcop
INTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKANINTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKAN
INTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKAN
Rechelle Longcop41.2K views
Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12 von Camille Panghulan
Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12
Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12
Camille Panghulan39.9K views
Issues faced by Realtors and works contractors von sandesh mundra
Issues faced by Realtors and works contractorsIssues faced by Realtors and works contractors
Issues faced by Realtors and works contractors
sandesh mundra689 views
Filipino 10 teachers guide von Walter Colega
Filipino 10 teachers guideFilipino 10 teachers guide
Filipino 10 teachers guide
Walter Colega522.1K views
K to 12 - Filipino Learners Module von Nico Granada
K to 12 - Filipino Learners ModuleK to 12 - Filipino Learners Module
K to 12 - Filipino Learners Module
Nico Granada1.1M views

Similar a Pagtuturo ng filipino (1)

Kahulugan at kahalagahan ng wika von
Kahulugan at kahalagahan ng wikaKahulugan at kahalagahan ng wika
Kahulugan at kahalagahan ng wikaJustin Thaddeus Soria
749.5K views37 Folien
Fili 2 group 1 von
Fili 2  group 1Fili 2  group 1
Fili 2 group 1kiaramomo
82.5K views17 Folien
MAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSULAT AT PAGBASA von
MAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSULAT AT PAGBASAMAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSULAT AT PAGBASA
MAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSULAT AT PAGBASADONNA G. DELGADO-OLIVERIO, MATF, LPT
236K views21 Folien
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat von
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong PagsulatAng Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong PagsulatKokoStevan
376 views18 Folien
Pagsulat von
PagsulatPagsulat
Pagsulatshekainalea
154.1K views34 Folien
Pagsulat von
PagsulatPagsulat
Pagsulatshekainalea
21.9K views34 Folien

Similar a Pagtuturo ng filipino (1)(20)

Fili 2 group 1 von kiaramomo
Fili 2  group 1Fili 2  group 1
Fili 2 group 1
kiaramomo82.5K views
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat von KokoStevan
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong PagsulatAng Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat
KokoStevan376 views
PagPag PPT 2023 - Aralin 1.pdf von Sahrx1102
PagPag PPT 2023 - Aralin 1.pdfPagPag PPT 2023 - Aralin 1.pdf
PagPag PPT 2023 - Aralin 1.pdf
Sahrx1102360 views
kahulugan at kahalagahanng wika.pptx von GinoLacandula1
kahulugan at kahalagahanng wika.pptxkahulugan at kahalagahanng wika.pptx
kahulugan at kahalagahanng wika.pptx
GinoLacandula160 views
Pananaliksik von RL Miranda
PananaliksikPananaliksik
Pananaliksik
RL Miranda501.9K views
FILIPINO 10_Suring-basa.pptx von KimberlySonza
FILIPINO 10_Suring-basa.pptxFILIPINO 10_Suring-basa.pptx
FILIPINO 10_Suring-basa.pptx
KimberlySonza174 views

Pagtuturo ng filipino (1)

 • 1. Iba’t ibang terminolohiya sa pagtuturo at pagkatuto
 • 2. Pagdulog nosyonal/functional • Estratehiyang komunikatibo • > tunay na paggamit ng wika sa tulong lamang ng mga kaalaman at tuntuning pambalarila, ayon sa konteksto ng hangarin, sitwasyon at pangangailangan. • > learner-centered
 • 3. • Komunikatibo ang dulog kapag nalilinang ang apat na makrong kasanayan ( isama ang panonood). PAGBASA: pag-unawa sa istruktura at kahulugan ng pangungusap at talata PAGSULAT:lawak ng talasalitaan PASALITA: Ponolohiya at Wastong pagbigkas PAKIKINIG: Wastong pagsunod sa panuto at pag- unawa sa napakinggang teksto
 • 4. Spiral progression o binalangkas na papaunlad • maingat na binalangkas ang pagtuturo ng panitikan upang magkaroon ng lubusang kasanayan (mastery) sa iba’t ibang anyo/uri ng panitikan (pagtuturo ng panitikan ayon sa bawat panahon, panitikang panrehiyon, uri o anyo)
 • 5. Domeyn pangkabatiran/kognitib • Nakatuon sa paglilipat o transmisyon ng kabatiran at kasanayan. • Pagkatuto ng batayang kabatiran, konsepto, paglalahat at mga teorya bago ang manipulasyon at proseso sa paggamit ng kabatiran sa mga sitwasyong lumulunas ng suliranin.
 • 6. 6 NA ANTAS KOGNITIB KAALAMAN PAG-UNAWA APLIKASYON O PAGGAMIT PAGSUSURI PAGLILINAW O SINTESIS EBALWASYON
 • 7. DOMEYN NA PANDAMDAMIN • Nahihinggil sa mga saloobin, emosyon, kawilihan at pagpapahalaga • Pumapasok ang pagpapahalagang pangkatauhan
 • 9. DOMEYN NA SAYKOMOTOR • Ito’y mga kasanayang motor at manipulado na nangangailangan ng koordinasyong neuromascular. • Pumapasok ang inaasahang pagganap
 • 10. PAMAMARAAN • Walang isang pamamaraan lamang na masasabing sadyang mabisa sa lahat ng uri ng paksang-aralino isang pamamaraan kaya na angkop gamitin sa lahat ng pagkakataon.
 • 11. PABUOD O INDUCTIVE • Tinatawag din itong “Herbatian method”; nagsisimula sa nalalaman patungo sa hindi pa alam; nagsisimula sa halimbawa patungo sa tuntunin.
 • 12. 5 pormal na hakbang PAGHAHANDA(PREPARATION) PAGLALAHAD(PRESENTATION) PAGHAHAMBING AT PAGHALAW(COMPARISON AND ABSTRACTION) PAGLALAHAT(GENERALIZATION) PAGGAMIT(APPLICATION)
 • 13. PASAKLAW O DEDUCTIVE • Nagsisimula sa pagbubuo ng tuntunin patungo sa pagbibigay ng mga halimbawa. Tinawag din itong “ruleg”o rule example. • PANIMULA • PAGBIBIGAY-TUNTUNIN • PAGPAPALIWANAG • HALIMBAWA • PAGSUBOK
 • 14. PABALAK (PROJECT) • Nilalayong magsagawa ng proyekto • PAGLALAYON (PURPOSING) • PAGBABALAK(PLANNING) • PAGSASAGAWA(EXECUTING) • PAGPAPASIYA(EVALUATING/JUDGING )
 • 15. PATUKLAS (DISCOVERY) • Aktibong kasangkot ang mag- aaral sa pagtuklas ng karunungan; ang guro ay tagasubaybay lamang.
 • 16. PAGDULOG KONSEPTWAL • Pagdulog pangkaisipang ginagamit sa pagtuturo ng Araling Panlipunan. • Nakatutulong sa pagbubuo at pagkakatuto kung paano matututo (learning how to learn) • Tinatawag din itong concept-centered at spiral curriculum(payak patungo sa masalimuot na kaisipan) • Ang paraan ng pagbuo o interdisciplinary o multidisciplinary- heograpiya,kasaysayan,pamahalaan,antropolohi ya,sosyolohiya at ekonomiks.
 • 17. Pagdulog sa Pagtuturo ng Panitikan • Pormalistiko: kasiningan- banghay,tema,tagpuan,tauhan at paglikha • Moralistiko • Sosyolohikal • Sikolohikal • Arketipal
 • 18. Dulog sa Pagtuturo ng Wika • Sa akronim na SPEAKING ni Dell Hymes • Kakakayahang Komunikatibo: kabatiran sa kayarian ng wika at tuntuning gramatikal at paggamit ng angkop na pahayag sa sitwasyon, at salik sosyo-kultural.
 • 19. COMPETENCE vs PERFORMANCE • Competence: nauukol sa kaalaman sa wika ng isang tao • Performance: kakayahang gamitin ang wika sa angkop na paggagamitan
 • 20. DULOG MICROWAVE • Pagpapaunawang pasalita tulad ng pamaraang padula-dulaan o “dialogue conversation”. Gumagamit ng mga siklo o cycles
 • 21. halimbawa • M-1 Para kanino ang pulang laso? Para saan ang pulang laso? M-2 Para kay Mari Para sa iyo. Para sa buhok.
 • 22. HAKBANG 1. Ilahad ang siklo sa isang sitwasyon 2. Bigkasin ng tatlong ulit at ipagaya sa mag-aaral 3. Ibigay ang pagsasanay na ginagamitan ng mga kayariang pambalarila bago sanayin sa pagtatanong 4. Magsimula sa payak na tanong at sagot hanggang sa masalimuot na pag-uusap 5. Magkakaroon ng tanong-sagot na pagsasanay na sisimulan ng guro hagnggang sa ang lahat ng mag-aaral ay makapagtanong at makasagot.
 • 23. PANGALAWANG WIKA • Alinmang wikang natutuhan matapos maunawaan at magamit ang kanyang sariling wika o unang wika.
 • 24. PAGSULAT PANIMULANG PAGSULAT- brainstorming, clustering,outlining DRAFTING (BURADOR)- ideya,impormasyon,format PAGREREBISA: muling pagsulat,pagtataya sa banghay ng ieya at nilalaman EDITING: pagwawasto ng kamalian sa gramatika, kabuuang teknikal at format PINAL NA DOKUMENTO
 • 25. Mga Uri ng Pagsulat • Masining: mang-aliw at magpahayag • Akademiko: dumaan sa proseso at kritikal na pagsusuri • Jornalistik: repleksyon mula sa sariling karanasan • Referensyal: ulat,tesis,disertasyon,ensayklopedia,diksyunaryo • Komposisyon: pagsasanay ng baguhan • Propesyonal: eksklusiv na pagsulat sa isang tiyak na propesyon • Suring-basa o suring pelikula
 • 26. URI NG SULATIN • Personal : tala, diary, jornal, liham, pagbati, talambuhay • Transaksyunal: liham- pangangalakal, panuto, memo, plano, proposal, ulat, advertisement • Malikhain: anyo o uri ng panitikan
 • 27. PAGKUHA NG KAHULUGAN • A. Pahiwatig na kontekstwal (Context Clues) ang isang salita ay hindi iisa ang kahulugan. Nababatay mangyari pa, ang kahulugan sa konteksto o gamit nito sa isang pahayag. Mula dito, ang pahiwatig na kontekstwal ay anyong: • 1. Definisyon: Ang kahulugan ay mababasa rin sa ibang bahagi ng pangungusap. • Hal: Hindi niya masikmura at nakakababa ng pagkatao ang mahahayap na salitang binigkas ng kanyang kaaway sa pulitika.
 • 28. • 2. Salungatan : Bukod sa kasingkahulugan, higit na mabuting malaman din naman ang kahulugan sa pamamagitan ng kasalungat nito. • Hal: Ang kabuktutan ay hindi dapat na magkubli sa anino ang kabayanihan • 3. Pagsusuri : Lubhang kailangan sa paraang ito ang kakayahang linggwistika upang ganap na masuri ang salitang binabasa • Hal: Pamanhikan – pamanhik + a n (bakit hindi panhik?) Bakuran – bakod + an (bakit hindi bakud at bakit naging r ang d?)
 • 29. • B. Kolokasyon : Iniisip muna rito ang pangunahing kahulugan ng isang salita bago pa ang ilang subordineyt na kahulugan. • Hal: Tiyak na mauuna munang mabibigyang-kahulugan ang “malalim na hukay” bago ang “malalim na paghinga” malalim na pagkukuro” at “malalim na ang gabi”
 • 30. C. Cline : Nababatay ang kahulugan ng salita sa intensidad ng kahulugan nito sa pahayag. • Hal : paghanga pagsuyo pagsinta pagmamahal pag-ibig pagsamba
 • 31. • D. Denotasyon at Konotasyon : Denotasyon ang tawag sa kahulugang hinango sa diksyunari, gayong ang konotasyon naman ay umaangkop sa gamit sa isang pahayag. • Hal: Mabango ang bulaklak ng rosa. (bahagi ng halaman – denotasyon) Tulad mo’y isang magandang bulaklak sa halamanan. (dalaga – Konotasyon) Mabulaklak ang iyong dila, kaibigan! (mambobola – konotasyon
 • 32. PAGLILISTA NG MGA DETALYE A. SIKWENSYAL: serye ng mga pangyayaring magkakaugnay sa isa’t isa B. KRONOLOHIKAL: anumang bagay na inilalahad sa isang paraan batay sa isang tiyak na baryabol tulad ng edad, distansya, tindi, halaga, lokasyon,posisyon, bilang, dami, atbp C. PROSIJURAL: serye ng mga gawain upang matamo ang inaasahang resulta o hangganan
 • 33. PRESENTASYONG BISWAL • MAPA: pinangyarihan ng aksyon • TALAHANAYAN O TABLE: ipinapakita ang mga paksa at bilang • TSART: itinatala ang mga impormasyon sa balangkas na paraan.
 • 34. MGA URI NG TSART O GRAP • FLOW: proseso mula umpisa hanggang wakas • PIE: sumusukat at naghahambing sa pamamagitan ng paghahati-hati nito • BAR: sumusukat ng datos na patayo o pahalang laban sa pamantayang nagpapakita ng halaga, bilang, panahon, o dami • LINE: ginagamit sa pagsukat ng pagbabago o pag-unlad • PICTOGRAPH: inilalarawan ang halaga o bilang ng aytem para sa paghahambing
 • 35. LUBUSANG PAGKATUTO • Estratehiyang nagdudulot sa mag-aaral ng matagumpay at lubos na pagkabatid sa araling inilalahad sa isang maayos at lohikal na pagkakabuo
 • 36. Ang mga Teorya sa Pagbasa • Teoryang Bottom-up ( Baba-Pataas) • Ito ay isang tradisyunal na pananaw sa pagbasa. Bunga ito ng influwensya ng teoryang behaviorist na higit na nagbibigay-fokus sa kapaligiran sa paglinang ng komprehensyon sa pagbasa. • Ayon sa teoryang ito, ang pagbasa ay ang pagkilala ng mga serye ng mga nakasulat na simbulo (stimulus) upang maibigay ang katumbas nitong tugon (response). Nananalig ang teoryang ito na ang pagkatuto sa pagbasa ay nagsisimula sa yugtu-yugtong pagkilala ng mga titik sa salita, parirala at pangungusap ng teksto, bago pa man ang pagpapakahulugan sa buong teksto (Badayos, 2000).
 • 37. Teoryang Top-Down • Tinatawag din ito itong teoryang inside-out o conceptually-driven dahil ang kahulugan o informasyon ay nagsisimula sa mambabasa patungo sa teksto. Ito ay nagaganap dahil ang mambabasa ay gumagamit ng kanyang dati nang kaalaman at mga konseptong nabuo sa kanyang isipan mula sa kanyang mga karanasan at pananaw sa paligid. Bunga nito, nakabubuo siya ng mga palagay at hinuha na kanyang iniuugnay sa mga ideyang inilalahad ng awtor ng isang teksto.
 • 38. Teoryang Iskima Mahalaga ang tungkuling ginagampanan sa pagbasa ng dating kaalaman ng mambabasa. Ito ang batayang paniniwala ng teoryang iskima. Bawat bagong informasyong nakukuha sa pagbabasa ay naidaragdag sa dati nang iskima, ayon sa teoryang ito. Samakatuwid, bago pa man basahin ng isang mambabasa ang isang teksto, siya ay may taglay nang ideya sa nilalaman ng teksto mula sa kanyang iskima sa paksa. Maaaring binabasa niya na lamang ang teksto upang patunayan kung ang hinuha o hula niya tungkol sa teksto ay tama, kulang o dapat baguhin. Dahil dito, masasabing ang teksto ay isang input lamang sa proseso ng komprehensyon. Hindi teksto ang iniikutan ng proseso ng pagbasa, kundi ang tekstong nabubuo sa isipan ng mambabasa. Tatlong Yugtong Estratehiya sa Pagbasa • 1. Bago Bumasa • 2. Pinatnubayang Pagbasa • 3. Pagkatapos Bumasa
 • 39. Teoryang Interaktiv Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisipan ng awtor at sa pag-unawa nito, ang isang mambabasa ay gumagamit ng kanyang kaalaman sa wika at mga sariling konsepto o kaisipan. Dito nagaganap ang interaksyong awtor- mambabasa at mambabasa-awtor. Ang interaksyon, kung gayon, ay may dalawang direksyon o bi-directional. • Masasabing ang teoryang ito ay isang pagbibigay- diin sa pag-unawa sa pagbasa bilang isang proseso at hindi bilang produkto.
 • 40. PANGKSYUNAL NA PAGBABASA • Ito’y pagbabasa sa iba-ibang larangan ng kabatiran tulad ng literatura, musika, sining, agham, matematika,agham panlipunan, at teknolohiya. • Tinatawag din itong pagbasa para sa tanging layon kung saan nalilinang ang paggamit ng talaan ng nilalaman, indeks at glosari, almanak at iba pa.
 • 41. PANLUNAS NA PAGBABASA(Corrective/Remedial teaching) • Ito ay laan sa mga mababagal bumasa, hindi makabasa o may mga depekto sa pagbabasa.
 • 42. PANG-ALIWAN O PANGKASIYAHAN • Empasis sa kasiyahan o kaaliwan gaya ng malikhaing pagkukuwento, sabayang bigkasan, chamber Theater, at Reader’s Theater.
 • 43. PAGSUSULIT • LAYUNIN: > TUKLASIN ANG KAHUSAYAN O KAHINAAN TIYAKIN ANG KAHANDAAN TUKUYIN ANG KASANAYAN AT KAALAMAN
 • 44. Uri ng Pagsusulit ayon sa pamamaraan A. AYON SA DAMI DISCRETE-POINT: isa lamang kasanayan ang sinusukat ng bawat aytem INTEGRATIBO: sinusubok ang pangkalahatang kasanayan sa asignatura
 • 45. AYON SA LAYUNIN DIAGNOSTIC: panuring pagsusulit PROFICIENCY: naglalayong malaman ang kakayahan sa isang partikular na larangan ACHIEVEMENT : naglalayong malaman kung sino ang natutong ganap, di-gaanong natuto, o walang natutunan. APTITUDE: mabatid kung ang isang mag-aaral ay may iwing kakayahan o kawilihan sa isang partikular na kurso o career o vocation
 • 46. AYON SA GAMIT NG KINALABASAN NG PAGSUSULIT CRITERION-REFERENCED: may itinakdang pamantayang maabot ang mag-aaral upang masabing naipasa niya ang pagsusulit NORM-REFERENCED: inihahambing ang bawat mag-aaral sa kapwa mag-aaral
 • 47. PINALATUNTUNANG KAGAMITAN • SLK (SARILING LINANGANG KIT) o KSP (KIT SA SARILING PAG-AARAL) > nagtuturo ng sarilinan, kahit walang guro, kahit sa labas ng paaralan > ayon sa bilis ng pagkatuto at pag-unlad
 • 48. MODYUL PAMPAGTUTURO • Isang kagamitan sa panariling pag- aaral ng mga aralin; buo at ganap sa kanyang sarili na ang pokus ay matamo ang mga tunguhin sa aralin.
 • 49. BANGHAY NG PAGTUTURO • Balangkas ng mga layunin, paksang-aralin, kagamitan at mga hakbang na sunud-sunod na isasagawa sa pagsasakatuparan ng layunin o ikapagtatamo ng mga inaasahang bunga.
 • 50. SILABUS NG KURSO • Isang balangkas ng mga tunguhin sa kurso, mga layuning nais matamo, mga inaasahang bunga, nilalaman, mga pagdulog at pamaraang isasagawa sa pagtuturo, gawaing pampagkatuto, paraan ng pagtataya at mga aklat sanggunian.
 • 51. End
 • 52. PAMAMAHAYAG • Kaakit-akit na libangang pang- araw-araw na taglay ng katotohanan ng buhay sa kasalukuyan.
 • 53. PAMAHAYAGANG PANGKAMPUS • Iyong kawili-wiling gawaing pampaaralan ng mga kaanib sa patnugutan gaya ng pangangalap, pagbubuo at paglalahad ng mga balita…
 • 54. SAKLAW NG PAMAMAHAYAG PASULAT: pahayagan, polyeto,magasin,aklat (print media) PASALITA: radyo, karaniwang balita, komentaryo (broadcast media) PAMPANINGIN- telebisyon,pelikula,kompyuter (visual media)
 • 55. GENRE SA PAHAYAGAN BALITA EDITORYAL LATHALAIN Ulat ng pangyayari Opinyon sa pangyayari Sanaysay sa pangyayari kaalaman interpretasyon Manlibang o pumukaw-sigla napapanahon napapanahon Sa anumang panahon maikli Humigit-kumulang 3,000 salita Depende sa pangangailangan Simple,payak,tiyak Mabisa,malakas Mabulaklak,makulay Walang pamaksa May pamaksa May pamaksa Ulo ng balita,pamatnubay,teksto Panimula: balitang batayan (newspeg),reaksyon,katawan ,paninindigan,kongklusyon Pasimula,teksto,katapusan
 • 56. BAHAGI • Pangmukhang pahina > nameplate/logo > tainga/ears > banner headline/ulo ng pinakamahalagang balita > banner news/ pinakamahalagang balita > pamatnubay /lead > caption/kapsyon >cut/klitse/larawan
 • 57. Pahina ng Editoryal/pangulong-tudling • > polyo/folio= bilang ng pahina,pangalan ng pahayagan, petsa ng pagkalimbag • > watawat/flag= pinaliit na pangalan ng pahayagan • > kahon ng patnugutan= masthead/staff box • > pangulong tudling • > tudling editoryal/pitak/column • > kartun/cartoon • > panauhing tudling/guest editorial • > liham sa editor
 • 58. PILING LATHALAIN • > tudling ng palagiang lathalain/ regular features column • > natatanging lathalain/special features • > mga larawan (cuts or illustrations)
 • 59. PALAKASAN/PALARUAN • > balitang pampalakasan • > tudling pampalakasan /sports commentary • > lathalaing pampalakasa/sports features • > mga larawan o klitse/cuts