Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ap rebolusyong intelektwal

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Ap rebolusyong intelektwal
Ap rebolusyong intelektwal
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 23 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Anzeige

Ähnlich wie Ap rebolusyong intelektwal (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Ap rebolusyong intelektwal

 1. 1. Rebolusyong Intelektwal
 2. 2. MGA SANHI
 3. 3.  RENAISSANCE Ang muling pagsilang ng kaalaman at ang diwa ng pagtatanong ay pumukaw sa pagnanasang pag-aralan ang nakaraan at gawing kapakipakinabang sa kasalukuyan.  Ang pagdami ng mga unibersidad at paaralan ay lumikha ng maraming iskolar na nagnais maibahagi ang kanilang kaalaman.  Ang pagtuklas ng Movable Type Printer ay nakapaghatid ng mga ideya at kaalaman.
 4. 4. PAGSULPOT NG MAKABAGONG PILOSOPIYA
 5. 5. MGA PILOSOPER
 6. 6. RENE DESCARTES  Ang unang makabagong pilosoper.  Ang kanyang “I think therefore I am” ay nagpapakita na ang pagkilala sa sarili ay pangunahing prinsipyo.  Dapat magisip ang tao para sa kanyang sarili at sa tulong ng katwiran at ng isipan, mapapatunayan ng tao ang kanyang kahalagahan sa lipunan.
 7. 7. VOLTAIRE  François Marie Arouet  Isang manunulat, makata at mananalaysay.  Mahigpit ang kanyang pagpuna sa mga pagmamalabis ng mga institusyon lalo na ang Simbahan.  Minsan nang naparusahan, at nabilanggo sa Bastille nang dahil sa kanyang mga sinulat.  Kanyang tinuligsa ang mga kamaliang panlipunan at pampulitika. “I may not agree to what you said, but I will defend your right to say it.”
 8. 8. DENIS DIDEROT Isang manunulat na French na may kaisipang liberal. Siya ay ang patnugot ng Encyclopedia Sa tulong ng kanyang aklat, nabuksan ang natutulog na damdamin ng mga taong-bayan.
 9. 9. JEAN JACQUES ROUSSEAU  Ang kapangyarihang pampulitika ay nasa kamay ng taong-bayan at dapat lamang na sundin ng lahat ang mga batas na sila rin ang may gawa.  Gustong sundin ang demokrasya sa pagpapalakad sa gobyerno. Social Contract – sa aklat na ito nabuksan ang prinsipyo ng demokrasya.
 10. 10. MONTESQUIEU  Isang mataas na hukom ng France.  Spirit of the Law – ipinakilala niya dito ang bagong patakaran sa organisasyon ng isang makatarungang pamahalaan.  Checks and balances pagkakaroon ng 3 sangay ang gobyerno: tagapangasiwa, mambabatas, at hukuman upang magtulungan at magsurian sa mga gawain.
 11. 11. JOHN LOCKE  2 Aklat : The Treatise on Government at Letters on Toleration – may malaking impluwensya sa paggawa ng Saligang Batas ng mga bansa.  Ang kapangyarihang pulitikal ay nasa taongbayan at hindi sa hari. Kung nagmalabis ang ito (hari) ay maari nilang bawiin ang kapangyarihan.
 12. 12. ADAM SMITH  An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations dito iniambag ang bagong kaisipan ukol sa ekonomya.  Laissez-faire. “ Hindi dapat makialam ang pamahalaan sa pang-ekonomyang gawain ng mga tao sapagkat may likas na batas na magpapasya kung ano ang halaga ng mga salik ng produksyon tulad ng mga manggagawa, kapitalista, at iba pa sa pag-unlad ng kabuhayan.”
 13. 13. CESARE BECCARIA  Sinuportahan ang paggamit ng siyentipikong imbestigasyon at ang pagpigil ng krimen sa pamamagitan ng edukasyon.  Crime and Punishment – kinondena ang paggamit ng matinding parusa lalung-lalo na ang kamatayan.  Torture – pinuna ang paggamit nito sa pangungumpisal ng isang tao.
 14. 14. MGA SIMULAING LUMAGANAP (IKA-19 NA
 15. 15.  Dalawang Doktrinang lumaganap: 1. Demokrasya  Sumibol sa bansang Greece.  Ademos – tao  Kratos – kapangyarihan  Kapangyarihang pulitikal na nasa kamay ng tao.  Mga Patakaran: • Pagkakapantay – pantay ng tao • Kapakanan ng nakararami ang dapat isaalang – alang sa anumang gawain o proyekto. • Ang kagustuhan ng nakararami ang dapat sundin.
 16. 16. 2. Sosyalismo  Sumibol dahil sa masamang pamamalakad . Naisip na lulutas sa mga suliranin  Karl Marx - “Ama ng Sosyalismo” - Das Kapital at Communist Manifesto - naging doktrina ng mga komunistang bansa. - Frederick Engels – katulong sa pagsulat   Iba’t-ibang Uri ng Sosyalismo  Utopian Socialism – itinatag ni Robert Owen (Ingles), Covert Henri de Saint Simon (French) at Charles Fourier (French).
 17. 17. Fabian Socialism  ay nagsimula sa England noong 1884.  naniwala ang mga alagad nito na kailangan ang pamahalaan upang mapauti ang kalagayan ng mga manggagawa.  Anarkismo  ang pinaka radical ng uri ng sosyalismo  ang kaisipang ito ang nag-udyok sa pagbuwag sa lahat ng mga naghaharing pamahalaan.  Sindikalismo  kinilala si George Sorrel na pinuno nito.  Nauukol ito sa pag-alis ng kapitalismo at ng pamahalaan.  Ang mga samahan na tinawag na mga syndicates ang siyang namuno sa pamahalaan. 
 18. 18. Komunismo  Itinatag ni Karl Marx(Aleman)  Isinasaan sa Doktrinang Marxist na kailangang hawakan ng pamahalaan ang produksyon at ang distribusyon sa industriya.  Nazismo  Nagsimula sa alituntuning itatag ni Adolf Hitler ng Germany.  Pasismo  Makabayan at rebolusyonaryong kilusan na itinatag noong 1914 sa Italy.  Layunin na mapanumbalik ang dating kadakilaan ng Italy.  Itinatag ni Benito Mussolini. 
 19. 19. MGA BUNGA NG REBOLUSYONG INTELEKTWAL
 20. 20.  Mga Pagbabagong dulot ng Rebolusyong Intelekwal 1. Ito ay nagbigay daan sa mga rebolusyon noong ika18 at ika-19 na siglo sa Europe ,America,at Asia. 2. Ang kalayaan ng tao at limitadong pamamahala ay nagpasalin-salin sa iba’t-ibang bansa na humantong sa paghingi ng kalayaan sa mga kolonista.  Di Maayos na bunga 1. Nawalan ng paggalang sa awtoridad at kaayusang panlipunan dulot ng labis na kalayaan. 2. Naging sukdulan ang pagtitiwala sa karunungan. 3. Humantong ito sa labis na materyalismo.
 21. 21. Pagsusulit 1. Layunin nito na mapanumbalik ang dating kadakilaan ng Italy. 2. Sino ang nagtatag ng Nazismo? 3. Kinilala si George Sorrel na pinuo ng? 4. Sa aling bansa sumibol ang demokrasya? 5. Sa aling taon naitatag ang Fascism? a.) 1912 b.) 1921 c.) 1941 d.) 1914 6. Ito ang muling pagsilang ng kaalaman. 7. Siya ang patnugot ng Encyclopedia. 8. – 10. Mga di maayos na bunga ng Rebolusyong Intelektwal.
 22. 22. Mga Sagot sa Pagsusulit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Fascism Adolf Hitler Sindikalismo Greece d.) 1914 Renaissance Denis Diderot Nawalan ng paggalang sa awtoridad at kaayusang panlipunan dulot ng labis na kalayaan. 9. Naging sukdulan ang pagtitiwala sa karunungan. 10. Humantong ito sa labis na materyalismo.
 23. 23. Thank You !!!! By: Ellaine Michelle Olpindo (right) Jizelle Ann Ordanza (left) Lowelyn Mortera (below) Veronica Ragpala (above)

Hinweis der Redaktion

 • {}

×