Anzeige
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Anzeige
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Anzeige
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Anzeige
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Anzeige
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Anzeige
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Anzeige
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Anzeige
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Anzeige
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Anzeige
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
Nächste SlideShare
Grade 3 EsP Learners ModuleGrade 3 EsP Learners Module
Wird geladen in ... 3
1 von 68
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Gr. 3 tagalog es p q1

 1. 3 Edukasyon sa Pagpapakatao Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas i Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Kagamitan ng Mag-aaral sa Tagalog Unang Edisyon, 2014 ISBN: ___________ Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda ang karapatang-aring iyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dr. Dina S. Ocampo § Inilimbag sa Pilipinas ng ____________ Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: 5th Floor, Mabini Bldg., DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 o 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com ii Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral Consultant: Dr. Fe A. Hidalgo Tagasuri at Editor: Dr. Erico M. Habijan, Ms. Irene C. De Robles, Prof. Elanor O. Bayten, Dr. Corazon L. Santos Manunulat: Maria Carla M. Caraan, Rolan B. Catapang, Rodel A. Castillo, Portia R. Soriano, Rubie D. Sajise, Victoria V. Ambat, Violeta R. Roson, Rosa Anna A. Canlas, Leah D. Bongat, Marilou D. Pandiño, Dr. Erico M. Habijan, Irene de Robles Tagakonteksto: Severa C. Salamat Tagapag-ambag: Rosalinda T. Serrano, Erik U. Labre, Juel C. Calabio, Randy G. Mendoza Tagaguhit: Randy G. Mendoza, Eric S. De Guia Tagapagtala: Gabriel Paolo C. Ramos, Enrique T. Ureta Taga-anyo: Ferdinand S. Bergado Pangalawang Tagapangasiwa: Joselita B. Gulapa Punong Tagapangasiwa: Marilou D. Pandiño
 3. Paunang Salita Para sa katulad mong mag-aaral ang inihandang Kagamitan ng Mag-aaral na ito na magagamit mo sa pag-aaral ng Edukasyon sa Pagpapakatao sa Ikatlong Baitang. Layunin ng kagamitang ito na mapatnubayan ka sa paglinang ng iyong kakayahan gamit ang mga batayan at kaugnay na pagpapahalaga na magpapaunlad sa iyong pagkatao. Inaasahan na ang mga araling isinaayos at iniayon sa apat na kuwarter ng iyong pag-aaral ay iyong kawiwilihan at tiyak na pinili ng mga manunulat ang iba’t ibang gawain at pagsasanay na maging orihinal mula sa karanasan sa tulong ng mga tula, awit, sanaysay, kuwento, at sitwasyong susuriin ayon sa iyong gulang , interes, at pangangailangan sa kasalukuyang panahon. Hinati sa apat na yunit ang kabuuan ng Kagamitan ng Mag-aaral na magiging kaibigan mo araw-araw. Yunit 1- Tungkulin ko sa Aking Sarili at Pamilya Yunit 2- Mahal ko Kapuwa Ko Yunit 3- Para sa Kabutihan ng Lahat, Sumunod Tayo Yunit 4- Paggawa nang Mabuti, Kinalulugdan ng Diyos Katulad sa una at ikalawang baitang ginamit at nasundan mo ang mga hakbang at proseso sa paggamit ng Kagamitan ng Mag-aaral at paglinang ng pagpapahalaga. Nakahanda ang iyong guro na gabayan ka sa mga prosesong gagamitin sa pagsasagawa ng mungkahing gawain na maaring pang- indibidwal o pangkatan. Ginamit upang maging makahulugan ang sumusunod na hakbang o gawain sa pagkatuto: Alamin Natin, Isagawa Natin, Isapuso Natin, Isabuhay Natin, at Subukin Natin. Inaasahang sa pagtatapos mo ng ikatlong baitang, maipamamalas mo ang pag-unawa sa mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga tungo sa maayos na pamumuhay na may mapananagutang pagkilos at pagpapasya para sa sarili, kapuwa, bansa, at sa Diyos. iii
 4. Talaan ng Nilalaman Yunit I Tungkulin Ko sa Aking Sarili at Pamilya Aralin 1 Kaya Ko, Sasali Ako! Aralin 2 Iniatang na Gawain, Kaya Kong Gawin Aralin 3 Hawak Ko: Tatag ng Loob Aralin 4 Matatag Ako, Kaya Kong Gawin! Aralin 5 Malusog na Katawan, Damdamin, at Kaisipan: Pangalagaan Aralin 6 Sama-sama… Kaligtasan, Panghawakan! Aralin 7 Panalo Ako! sa Isip, Salita, at Gawa Aralin 8 Pamilyang Nagkakaisa, Tahanang Masaya Aralin 9 Ako … Ang Simula! Yunit II Mahal Ko, Kapuwa Ko Aralin 1 Mga may Karamdaman: Tulungan at Alagaan! Aralin 2 Mga may Karamdaman: Dalawin at Aliwin! Aralin 3 Mga may Kapansanan: iv
 5. Mahalin at Igalang! Aralin 4 Kakayahan Mo, Pahahalagahan Ko! Aralin 5 Maging Sino Ka Man, Dapat Igalang! Aralin 6 Kapuwa Ko, Nauunawaan Ko! Aralin 7 Magkaiba Man Tayo Aralin 8 Ikaw at Ako ay Masaya! Tayo’y Nagkakaisa! Aralin 9 Halina! Tayo ay Magkaisa Yunit III Para sa Kabutihan ng Lahat Sumunod Tayo Aralin 1 Kaugaliang Pilipino, Mahalin at Panatilihin Aralin 2 Kalugod-lugod ang Pagsunod Aralin 3 Sumunod Tayo sa Tuntunin Aralin 4 Ugaling Pilipino ang Pagsunod Aralin 5 Kalinisan, Nagsisimula sa Tahanan Aralin 6 Magtutulungan Para sa Kalinisan ng Ating Pamayanan Aralin 7 Ako: Tagapangalaga ng Kapaligiran Aralin 8 Kaya Nating Sumunod v
 6. Aralin 9 Laging Handa Yunit IV Paggawa nang Mabuti, Kinalulugdan ng Diyos Aralin 1 Pananalig sa Diyos Aralin 2 Paniniwala Mo, Iginagalang Ko Aralin 3 Pag-asa: Susi Para sa Minimithing Pangarap Aralin 4 Ang Pag-asang Mayroon Ako, Ibinabahagi Ko sa Kapuwa Ko Aralin 5 Salamat O Diyos sa Pagmamahal Mo sa Akin Aralin 6 Tagumpay Mo, Kasiyahan Ko Aralin 7 Manindigan Tayo Para Sa Kabutihan Aralin 8 Pagmamahal ng Diyos Ibinabahagi Ko sa Aking Kapuwa Aralin 9 Biyayang Kaloob Ng Diyos, Pangangalagaan Ko vi
 7. 1 Yunit I Tungkulin Ko sa Aking Sarili at Pamilya
 8. Aralin 1 Kaya Ko, Sasali Ako! Ang bawat tao ay may natatanging kakayahan. Bilang batang mag-aaral, unti-unti mong natututunan at nalalaman ang mga kakayahang ito. Mahalaga na ito ay iyong mapaunlad. Alamin kung papaano mo ito gagawin. Gawain 1 Pagmasdan ang mga batang nakaguhit sa bawat kahon. 2 Alamin Natin
 9. Nais kong tularan ang batang_____________________ _________________________________________________sapagkat ______________________________________________. Gawain 2 Ngayon naman ay tingnan mo ang mga bata na nasa larawan. Ipinakikita rito ang kanilang mga natatanging kakayahan. 3
 10. Bigyang pansin ang kahon na walang nakaguhit na bata kundi ang isang tandang pananong (?). Ito ay para sa kakayahan mo na hindi mo nakita sa mga kahon. Suriin mo ang iyong sarili. Isipin mo ang iyong natatanging kakayahan. Isulat o iguhit ito sa iyong kuwaderno. Lagyan ito ng pamagat na “Ito Naman ang Aking Natatanging Kakayahan!” o kung anong pamagat ang gusto mo. 4 Ito Naman ang Aking Natatanging Kakayahan! ?
 11. Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa mga kakayahang iyong inilista o iginuhit: 1. Sa mga itinala mong kakayahan, alin sa mga ito ang palagi mong ginagawa? 2. Masaya ka ba kapag naipapakita mo ang kakayahang ito sa ibang tao? Bakit? 3. Ano ang dapat mong gawin kapag medyo kinakabahan ka pa sa pagpapakita ng iyong kakayahan? Gawain 1 “Ano-ano ang mga kayang-kaya kong gawin kahit na ako ay nag-iisa?” Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Mga kaya kong gawin: 1. ___________________________________________________ 2. ___________________________________________________ 3. ___________________________________________________ 5 Isagawa Natin
 12. Gawain 2 Magplano kayo! Alam na ninyo ang inyong mga kakayahan. Kaya na ninyo ang magplano ng isang pagtatanghal o palabas para maipakita ang inyong mga natatanging kakayahan. • Lahat ng mga mahuhusay sa pagguhit ay magsama-sama upang mag-isip at gumawa ng mga likhang sining na maaaring maipaskil sa isang bahagi ng dingding/pader ng silid-aralan. • Ang mga mahuhusay umawit, sumayaw, tumula, at umarte ay magsama-sama upang magplano naman ng isang natatanging palabas o pagtatanghal. • Magsama-sama naman sa isang grupo kung ang inyong mga kakayahan ay hindi nabanggit sa dalawang naunang pangkat. Umisip ng isang gawain na makapagpapakita ng natatanging kakayahan para sa isang palabas o pagtatanghal. Gawain 3 Ang Araw ng Pagtatanghal Ipakita ninyo ang iyong napagkasunduang palabas o pagtatanghal at pagkatapos ay sagutin ang sumusunod na tanong. 1. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa mga iginuhit ng inyong kamag-aral? Bigyan sila ng kaukulang pagsusuri. 2. Pansinin naman natin ang mga kumanta, tumula, sumayaw, at nagdudula-dulaan. Naipakita ba ng 6
 13. inyong mga kamag-aral ang kanilang lakas ng loob sa pagtatanghal? Patunayan. 3. Ano naman ang ipinakita ng ikatlong grupo? Suriin naman ang kanilang pagpapakitang gilas. 4. Bakit kayo may lakas ng loob na ipakita ang inyong mga natatanging kakayahan? Punan ang kard sa ibaba. Gawin ito sa isang malinis na papel. Ako si______________________________. Ako ay nasa_____________________________ (baitang) ng ______________________________________. (paaralan) Kaya kong_______________________________ _________________________________________. Ibabahagi ko ang aking kakayahan sa tuwing may______________________________. Tandaan Natin 7 Isapuso Natin larawan
 14. Lahat tayo ay may kani-kaniyang kakayahan. Ilan sa mga ito ay ang kahusayan sa pag-awit, pag-arte, pagsasayaw, pagtula, pagsulat, pagguhit, isport, at iba pa. Ang kakayahan ng bawat tao ay isang biyaya mula sa Diyos. Ito ay dapat nating gamitin at linangin sapagkat nakapagbibigay ito sa atin ng sariling pagkakakilanlan. Maraming sikat na tao ang nakilala dahil sa kanilang kakayahan. Ilan sa mga halimbawa ay sina Liza Macuja bilang sikat na mananayaw, Leah Salonga bilang sikat na mang-aawit, Julian Felipe bilang sikat na kompositor, si Manny Pacquio bilang sikat na boksingero, at si Presidente Corazon Aquino bilang sikat sa kanyang demokratikong pamumuno. Mahalaga na malaman mo ang iyong mga kakayahan bilang isang bata. Ang mga ito ay dapat na patuloy na nililinang o pinauunlad para higit na magkaroon nang tiwala sa sarili. Kailangan natin itong gamitin hindi lamang para sa ating sariling kapakanan kundi para din sa kapakanan at ikasisiya ng ibang tao. Palagi mong tandaan na ang anumang kakayahan na meron ka ay dapat ipinapakita upang ito ay higit na malinang. 8
 15. Pag-isipan mo ang tanong na ito. “Paano ko mapauunlad at magagamit ang aking angking kakayahan?” Sumulat ng isang maikling talata hinggil sa bagay na ito o gumuhit ng isang katumbas ng talata. A. Lagyan ng tsek () ang bilang ng mga kakayahan na kaya mo nang gawin at ekis (X) kung hindi mo pa ito kayang gawin o hindi mo pa ito nagagawa. Isulat ang inyong sagot sa papel. 1. Maglaro ng chess 2. Sumali sa paligsahan ng pagguhit 3. Tumula sa palatuntunan 4. Sumali sa field demonstration 5. Sumali sa panayam/interview 6. Sumali sa paligsahan sa pagtakbo 7. Umawit sa koro ng simbahan 8. Makilahok sa paggawa ng poster 9. Sumayaw nang nag-iisa sa palatuntunan 10. Makilahok sa isang scrabble competition 11. Makilahok sa isang takbuhan 12. Maglaro ng sipa 9 Isabuhay Natin Subukin Natin
 16. 13. Maglaro ng tumbang preso 14. Paglalahad sa paggawa ng myural 15. Umarte sa isang pang-entabladong pagtatanghal Kung wala ang iyong kakayahan sa mga nakasulat sa itaas, isulat mo sa iyong kuwaderno. Naipakita mo ang natatangi mong kakayahan. Binabati kita. Isiping muli ang mga nagawa mo ukol sa kakayahang itinala at naipakita. Isaalang-alang ang kayang-kaya mong magawa nang nag-iisa. Patuloy mo itong paunlarin. Maaari mo itong ibahagi sa kapuwa nang may tiwala sa sarili. Sapagkat natapos mo nang may tiwala sa sarili ang araling ito, maaari ka nang tumuloy sa susunod na leksyon. 10
 17. Aralin 2 Iniatang na Gawain, Kaya Kong Gawin Mayroong mga gawaing iniaatang sa bawat kasapi ng tahanan maging sa batang tulad mo. Kabilang dito ang mga aksiyon dapat isagawa sa loob ng iyong paaralan. Ang pagkukusa ay isang napakahalagang pag-uugali na dapat mong isakatuparan. 1. Isipin mo ang mga gawain na isinasakatuparan sa inyong tahanan. 2. Gagabayan kayo sa pagbuo ng isang talahanayan tungkol sa mga gawaing nakaatang sa iyo. 3. Sa ipapaskil ng guro na isang talahanayan, kukuha ka ng hugis sa kahon at iyong ididikit sa tapat ng tungkuling iniatang sa iyo sa tahanan. Mga Gawain Mga Ilalagay na Hugis Naghuhugas ng pinggan Nagpapakain ng alagang hayop Nagpupunas ng mga kasangkapan Nagliligpit ng hinigaan Nagtatapon ng basura Nagsasauli ng gamit sa angkop na lalagyan 11 Alamin Natin
 18. Sagutin ang tanong: Ano ang nais ipakahulugan ng talahanayan? Gawain 1 Basahin ang tula. Kusa Kong Gagawin Sa aming tahanan may mga tungkulin Na dapat gampanan kasaping butihin Magaa’t mabigat kusa kong gagawin Tiwala at husay ay pananatilihin. Paglilinis ng bahay pati ng bakuran Paghuhugas ng pinggan, pagdidilig ng halaman, Pagpupunas ng alikabok, pagliligpit ng hinigaan Kusang loob na gagawin na may kasiyahan. Sagutin ang mga tanong. 1. Ano ang mensahe ng binasa mong tula? 2. Ano ang naramdaman mo matapos mong basahin ang tula? 3. Bukod sa mga nabanggit na gawain sa tula, ano- ano pang mga gawain ang maaaring ibigay sa iyo? 4. Paano mo maipakikita na pinahahalagahan mo ang mga gawaing ibinigay sa iyo? 5. Ipaliwanag ang iyong nararamdaman kapag ginagawa mo ang mga gawaing ibinigay sa iyo. 12 Isagawa Natin
 19. Gawain 2 Pangkatang Gawain – Paggawa ng Poster Ngayon ay ipakikita natin ang mga gawain natin sa paaralan sa pamamagitan ng poster. Ito ang mga panuntunan na dapat tandaan sa paggawa. 1. Gumawa nang maayos at tahimik. Iwasan ang pag-iingay. 2. Iwasan ang paglipat-lipat sa ibang pangkat. 3. Iwasan ang pag-aaksaya ng gamit. 4. Panatilihing malinis ang gawain. 5. Kapag tapos na ang gawain, iligpit ang mga kagamitan at linisin ang lugar. Aming Gawain sa Paaralan Mga kailangang kagamitan: Manila paper/cartolina gunting pambura lumang magasin pangkulay Pamamaraan: 1. Pag-usapan ang mga tungkuling isasaad sa poster at kung paano ito isasagawa. 2. Paghanap ng larawan sa lumang magasin na nagsasaad ng gawain sa paaralan. 3. Pagdikit ng ginupit o iginuhit na larawan 4. Pagpaskil ng natapos na poster. 13
 20. Suriin ang mga poster na ipinaskil. 1. Isa-isahin ang mga tungkulin na makikita sa poster. 2. Ano ang isinasaad ng mga poster? 3. Ano ang iyong mga nararamdaman habang ginagawa ang mga ibinigay sa inyong gawain mula sa inyong pamilya? Sa inyong paaralan? Ipaliwanag. 4. Dapat bang magkaroon ng tungkulin ang tulad ninyong mga bata sa inyong sarili? sa paaralan? Pangatwiranan. Gumawa ng isang pangako tungkol sa gawaing ibinigay sa iyo na nagpapakita ng tamang pagganap sa tungkulin. Tandaan Natin Ang pagiging kasapi ng pamilya, paaralan, simbahan, o anumang organisasyon ay hindi gawang biro sapagkat ito ay nangangailangan ng kaukulang responsibilidad at pananagutan. Bilang isang kasapi, may mga gawaing na iaatang sa iyo na dapat gawin at pahalagahan. Dapat mong isapuso ang mga gawaing ibinigay sa iyo tulad ng paglilinis, paghuhugas ng pinggan, pagdidilig ng halaman, pagwawalis, at iba pa. Gawin mo ito nang kusang-loob at walang hinihintay na kapalit. 14 Isapuso Natin
 21. Ang mga iniatang na gawain sa iyo bilang kasapi ng pamilya, paaralan, o anumang samahan ay nagpapakita ng malaking tiwala sa iyong kakayahan kung kaya ay dapat mo itong ipagmalaki kanino man. Gawain 1 Magpakita ng dula-dulaan ayon sa hinihingi sa bawat pangkat. Pangkat 1- Pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga gawain sa tahanan: paglilinis, paghuhugas ng pinggan, pagliligpit ng pinagbihisan, pag-iigib, pagbili ng kakailanganin sa pagluluto ng nanay o tatay, at iba pa na inyong maiisip. Pangkat 2 - Pagpapakita ng pagpapahalaga ng mga gawain sa paaralan: pagtatama ng papel, paglilista ng maingay sa klase, paglilinis sa silid-paaralan, pagbubura ng sulat sa pisara, pagtitinda sa kantina sa oras ng rises, at iba pang maiisip ninyong gawin. Pagkatapos ng palabas sagutin ang mga tanong: • Ano ang ipinahihiwatig ng bawat dula-dulaan? • Aling pangkat ang mas nagustuhan ninyo? Bakit? 15 Isabuhay Natin
 22. Gumawa ng isang talaarawan sa iyong kuwaderno tulad ng nasa ibaba. Hayaan ang isang kamag-aral na nakakita ng iyong kilos na may pagkukusa ang siyang magtala ng iyong ginawa. Punan ang talaarawan para sa isang linggo at ipasa. 16 Subukin Natin
 23. Aralin 3 Hawak Ko: Tatag ng Loob “Sa isang batang katulad mo, katatagan ng loob ay dapat na tangan mo!” Bilang bata, ano-anong mga damdamin at palatandaan ang makapagpapakita ng katatagan ng iyong loob? Pag-aralan ang mga gawain sa araling ito upang mas maging matatag ang iyong kalooban. Pag-aralan mo ang sumusunod na larawan. Pumili ng isa na maaari mong tularan. Anong damdamin ang maaaring nararamdam ng mga batang tulad mo kung gagawin ito sa harap ng maraming tao? 17 Alamin Natin A B
 24. Isulat sa metacard ang iyong sagot. Pagkatapos, ipaskil ito sa tapat ng pinalaking larawan na idinikit naman sa pisara ng inyong guro. Ihanda ang sarili para ipaliwanag kung bakit ito ang mga napili mong kasagutan. Gawain 1 Suriin at sagutin mo ang sumusunod na sitwasyon gamit ang mga pananda. Gawin ito sa inyong papel. P- Palaging ginagawa M- Madalas ginagawa B- Bihirang ginagawa H- Hindi ginagawa 1. Tinatanggap ko ang aking pagkatalo nang nakangiti. 2. Sumasali ako sa mga palatuntunan at paligsahan kahit minsan ay natatalo. 3. Umiiwas ako sa pakikipag-away. 4. Mahinahon ako sa pakikipag-usap sa nakasamaan ko 18 Isagawa Natin C D
 25. ng loob. 5. Magsasabi ako ng totoo kahit ako ay mapagagalitan. 6. Humihingi ako ng patawad sa mga nagawa kong kasalanan. 7. Pinipigilan ko ang aking sarili sa pagsunod sa di- mabuting udyok ng iba. 8. Tinatanggap ko ang mga puna ng aking mga kaibigan nang maluwag sa aking puso. 9. Tinatanggap ko kung pinagagalitan ako ng mga nakatatanda. 10. Masigasig ako sa aking mga ginagawa para mapaunlad ang aking kakayahan. Markahan mo ang iyong sarili. Gamitin ang katumbas na marka at pagsama-samahin ang mga ito. P-5; M-3; B-2; H-0 Ibigay sa guro ang iyong papel, upang ito ay mabigyan ng kahulugan. Ang natapos na gawain ay isa lamang pagtuklas sa iyong taglay na katatagan ng loob. Maaari ka nang tumuloy sa susunod na gawain. Gawain 2 Pangkatang Gawain Pumili ng lider at tagasulat sa inyong pangkat. Pag-aralan ninyo ang komik-istrip at talakayin ang mga pangyayari. Pagkatapos sagutin ninyo ang sumusunod na tanong. Pumili ng isang miyembro na maglalahad ng mga kasagutan ng inyong pangkat. 19
 26. Isang tagpo sa paaralan ang nagaganap hinggil sa pag-uusap nina Tom at Juan tungkol sa kanilang kamag- aral na si Allan. Suriin ang kanilang palitan ng mga salita. Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa komik-istrip na inyong binasa. 1.Ano ang paksa ng pag-uusap nina Tom at Juan? 2.Bakit nila pinag-uusapan si Allan? 3.Tama ba ang ginawa ni Allan sa kanila? Bakit? 4.Ano kaya ang pakiramdam nina Tom at Juan ukol sa sitwasyon? 5.Sino sa kanila ang may matatag na kalooban? Bakit? 6.Kung kayo ang nasa kalagayan nina Tom at Juan, ano ang inyong gagawin? Bakit? 7.Masasabi mo ba na ang pagtitimpi ay palatandaan ng katatagan ng loob? 20
 27. Ano ang mga natutunan natin sa komik-istrip? Sino-sino sa mga bata ang may matatag na kalooban? Gawain 1 Pag-usapan sa inyong grupo ang sagot sa mga tanong. Isipin ninyo ang mga damdaming may kaugnayan sa pagiging matatag ang loob. Isulat ito sa loob ng bilog. Gawin ito sa inyong kuwaderno. Pumili ng mag-uulat sa klase. Gawain 2 Ngayon, gagawa kang mag-isa ng isang graphic organizer sa iyong sagutang papel. Gamiting gabay ang sitwasyon na nakasaad sa loob ng kahop sa ibaba. Magkakaroon ng paligsahan sa pagbigkas ng tula. Napili kang kinatawan ng iyong paaralan. Ano-ano ang mga aksiyon para maipakita mo na matatag ang iyong kalooban? 21 Isapuso Natin Katatagan ng Loob
 28. Ilagay ang mga kasagutan sa graphic organizer sa inyong kuwaderno. ***Maaari mong dagdagan ang kahon. Tandaan Natin May mga palatandaang nagpapakita ng pagiging matatag ang loob. Ilan sa mga ito ang pagkakaroon ng lakas at tapang ng loob na harapin ang isang mabigat na problema, tibay ng loob kapag naatasan na ipakita ang anumang kakayahan, pag-iisip o pagninilay bago gumawa ng aksiyon, at pagkakaroon ng kontrol o pagtitimpi sa kapuwa. Bilang mag-aaral, makabubuting pagtuunan mo ng pansin ang mga gawain na magpapatatag sa iyong kalooban upang patuloy kang makagawa ng mga makabuluhang aksiyon. Palaging isaisip na ang katatagan ng loob ay isang uri ngkatangian na dapat pahalagahan at isabuhay ng bawat tao. Tulad ng pagiging positibo sa lahat ng pagkakataon kahit na mahirap gawin ay makakaya pa rin. Gayundin ang paghingi ng tulong sa iba kung kinakailangan. 22 Mga Damdamin na Nagpapamalas ng Katatagan ng Loob
 29. Sa iyong palagay, taglay mo ba ang katatagan ng kalooban? Basahin ang sitwasyon na nasa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel Sitwasyon Habang naglilinis sa silid-aralan ay nasagi ni Rio ang paso ng halaman at ito ay nabasag. Hinintay niya ang kanilang guro at sinabi niya ang nangyari. 1. Ano-ano kaya ang kanyang mga naramdaman bago at pagkatapos niyang magsabi sa guro ng totoong pangyayari? 2. Paano naipakita ni Rio na matatag ang kaniyang kalooban? 23 Isabuhay Natin
 30. Sagutin ang sumusunod na katanungan. Ano-ano ang mga damdaming ipinamamalas ng isang batang may matatag na kalooban? Isulat sa loob ng lobo sa sagutang papel ang iyong sagot. 24 Subukin Natin
 31. Aralin 4 Matatag Ako, Kaya Kong Gawin! Ang katatagan ng loob ng isang batang tulad mo ay maaaring ipakita sa iba’t ibang pagkakataon. Ngunit paano mo naman tinatanggap ang puna ng ibang tao sa mga pagkakamali mo o hindi magandang kilos, gawa, at gawi? Sasama ba ang loob mo o itatama mo ang mga ito? Gawain 1 Basahin ang mga pangungusap. Isipin kung alin sa sumusunod ang nangangailangan ng iyong katatagan. Isulat sa papel ang iyong kasagutan. 1. Hinahamon ka ng away ng iyong kamag-aral. 2. Magpapabakuna ka laban sa isang epidemiya o sakit. 3. Magwawalis ka ng bakuran. 4. Sasagot ka sa mahirap na tanong ng guro. 5. Mag-aalaga ka ng halaman. 6. Sasawayin mo ang mga maling ginagawa ng iba. 7. Maglalaro ka sa labas ng bahay kahit umuulan. 8. Matutulog ka nang mag-isa kung gabi kahit wala kang katabi. 9. Makikipag-usap ka sa punong-guro tungkol sa paglahok sa isang kontes sa labas ng paaralan. 10. Makikipaglaro ka sa iyong mga kababata. 25 Alamin Natin
 32. Gawain 1 Basahin ang diyalogo. Nagbago Dahil sa Tamang Puna Oras ng rises, pinalabas na ng kanilang guro ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang pangkat Rosas. Nakapila ang klase subalit si James at Robert ay hindi pumila. Nag-uunahan silang tumakbo sa labas. James: Dalian mo Robert! Mauunahan tayo ng iba sa pilahan sa kantina! Robert: Sige, sabay tayo! Baka tayo maubusan. (At nag-uunahan silang tumakbo sa kantina.) Robert: Ano ba ang bibilhin mo? James: Ang gusto ko ay pansit at sago. Ikaw? Robert: Banana cue at juice. (Hindi nila napansin si Gng. Gonzales kaya nabunggo nila ito. Agad silang pinigil ni Gng. Gonzales.) Gng. Gonzales: Mga bata, tigil muna kayo. Hindi ba ninyo nabasa ang nakasulat na paalaala na nakapaskil sa pader? Bawal tumakbo sa pasilyo ng mga gusali. Baka kayo madulas at maaksidente. Dapat ninyo itong sundin para maiwasan ang 26 Isagawa Natin
 33. anumang aksidente at makasakit ng ibang tao. James at Robert: (Hiyang- hiya) Sori po, Ma’am. Nagmamadali lang po kami. Hinding-hindi na po kami uulit. Simula noon ay lagi nang pumipila ang dalawa kapag lumabas ng silid-aralan kasama ng kanilang kamag-aral. At lahat ng tuntunin sa paaralan ay kanila nang sinusunod. Sagutin ang mga tanong. 1. Sino ang pumuna sa maling gawi nina Robert at James? 2. Anong mga katangian ang ipinakita ng dalawang bata na magpapatunay na matatag ang kanilang kalooban lalo na nang kausapin sila ng guro? 3. Patunayan na ang puna na ibinigay ng guro sa dalawang bata ay naging epektibo. 4. Bakit mahalaga ang pagtatama sa mga maling asal at gawi? 5. Kung ikaw ang isa sa mga mag-aaral, ano ang iyong mararamdaman kapag itinatama ka ng iyong guro? Ipaliwanag. 27
 34. Gawain 2 Bumuo ng pangkat na may anim hanggang walong kasapi. Pumili kayo ng lider. Pag-aralan at talakayin ang sitwasyon. May proyekto tungkol sa paggawa ng accessory gaya ng kuwintas o pulseras ang mga bata. Gagamitin sa proyekto ang mga kagamitang makikita sa kanilang pamayanan. Kabilang dito ang kabibe, mga buto ng prutas, o gulay. Nakasubaybay sa kanila si Gng. Magbuhat. Nagbibigay siya ng puna at mga mungkahi. Sinunod ng mga bata ang mga sinabi ng kanilang guro. Kahit na ito ay mahirap gawin, hindi sila nagpakita ng sama ng loob, o pagtatampo sa kanilang guro, dahil alam nila na ito ay tama. Alam din ng mga bata na ito ay para sa ikagaganda ng kanilang proyekto. Pagkaalis ng guro, patuloy nilang sinunod ang habilin. Natapos ang proyekto at nakakuha sila ng mataas na marka. 28
 35. Sagutin ang mga tanong. 1. Anong proyekto ang pinagagawa ni Gng. Magbuhat? 2. Bakit pinahahalagahan ng mga bata ang mga puna at mungkahi ng kanilang guro? 3. Sa iyong palagay, ang pagtanggap ba sa mga puna at pagsunod sa mga mungkahi ng mga nakatatanda tulad ng guro ay nagpapamalas ng katatagan ng loob? Ipaliwanag. Basahin ninyo ang sitwasyon. Magkaroon ng masusing talakayan tungkol dito at pag-usapan ang nararapat gawin. 29 Isapuso Natin Sitwasyon: Dumating ang mga kamag-aral ni Ana sa bahay. Inilabas niya ang kahon ng laruan at naglaro sila. Matapos maglaro ay umuwi na sila.
 36. Naiwang nakakalat ang mga laruan, at si Ana naman ay nanuod ng palabas mula sa telebisyon. Dumating ang kanyang kuya at pinagsabihan si Ana. Ipinaliwanag ng kanyang kuya ang kanyang dapat gawin kung sakaling tapos na ang kanilang paglalaro. Sagutin ang sumusunod na tanong: 1. Bakit pinagsabihan ni kuya si Ana? 2. Tama ba na iwanan ni Ana at mga kalaro niya na nakakalat ang mga laruan? Bakit? 3. Ano ang dapat ginawa ni Ana bago nanuod ng telebisyon? Tandaan Natin Nasusubok ang katatagan ng ating loob sa pamamagitan ng: • pagtanggap sa puna ng ibang tao at pagtatama sa mga hindi magandang kilos, gawa, at gawi bilang tao. • pagtatama sa mga maling nagawa at pagsasakatuparan ng mga pagbabago mula sa mga mungkahi upang lalo pa itong mapaganda at mapabuti. Isa sa kasabihan ng mga nakatatanda ay ito: Ang pinakamagandang silid sa mundong ito ay ang silid ng pagbabago at pag-unlad. Ang katatagan ng ating loob ay maipakikita ng isang tao sa pamamagitan ng payapang pagtanggap ng mga puna at puri sa ating buhay. Ang taong marunong tumanggap ng papuri ay dapat na marunong ding tumanggap ng puna upang makamtan ang tunay na pagbabago. 30
 37. Kaya mo na bang tanggapin ang puna ng ibang tao sa maling kilos, gawa, o gawi na iyong ipinapakita? Kumuha ka ng iyong kapareha at pag-usapan ang sumusunod na sitwasyon. Maaaring iguhit o isulat ang inyong gagawin kung paano tatanggapin ang iba’t ibang puna. Gawin ito sa inyong kuwaderno. 1. Pinagsabihan ka ng iyong kaibigan dahil palagi mong kinukuha ang kanyang lapis ng hindi ka nagpapaalam. 2. Sinabihan ka ng guro mo na magbasa ka palagi pagkatapos ng klase. 3. Pinagsabihan ka ng ate mo na dapat magpakita ng paggalang habang nakikipag-usap sa mga nakatatanda. 4. Kinausap ka ng iyong guro at sinabihan na dapat palaging maligo bago pumasok sa paaralan. 5. Pinaaalalahanan ka ng iyong nanay dahil palagi mong inaaksaya ang tubig na iniigib ng iyong kuya. 31 Isabuhay Natin
 38. Sipiin sa inyong papel. Lagyan ng tsek ( ) ang angkop na hanay ng iyong sagot. Ginagawa mo ba ang mga ito? Palagi Bihira Hindi 1. Tinatanggap nang maluwag sa loob ang puna ng ibang tao sa iyong mga natapos na gawain. 2. Tinatanggap nang maluwag sa loob ang puna sa iyong naging gawi. 3. Nagkakaroon nang pagbabago sa gawa at gawi dahil sa puna. 4. Binabago ang isang gawain kapag napagsabihang hindi ito nakasusunod sa pamantayan. 5. Naghahangad na higit na mapabuti ang anumang gawa o gawi. Magaling mong naisagawa ang katatapos na aralin. Tingnan mo naman ang susunod na aralin upang lalo pang mapaunlad at mapatibay ang iyong kaalaman at pagpapahalaga. 32 Subukin Natin
 39. Sapagkat mahusay mong naisakatuparan ang araling ito, subukin mo nang alamin at sagutin ang susunod na aralin. Aralin 5 Malusog na Katawan, Damdamin, at Kaisipan: Pangalagaan Mahalaga ang kalusugan sa bawat isa sa atin. Matatamo ito kung maisasagawa ang iba’t ibang wastong kilos at gawi upang mapanatili ang malusog at ligtas na pangangatawan. May kasabihan tayo na “Ang Kalusugan ay Kayamanan.” Naniniwala ka ba rito? Naalala mo pa ba ang iba’t ibang paraan na iyong ginawa para mapanatili ang iyong kalusugan? Awitin ang likhang-awit sa himig ng “Sitsiritsit Alibangbang.” Pagkatapos ay basahin naman ito ng pa- rap. “Mga batang katulad ko Kalusuga’y iningatan ko Katiwasayan ng isip ko Magandang gawi sa buhay ko. Masustansiyang pagkain Ehersisyo’y dapat gawin Mahinahon na damdamin Kapayapaan ang kakamtin” 33 Alamin Natin
 40. Sagutin ang tanong sa inyong kuwaderno. 1. Tungkol saan ang awit? 2. Ayon sa awit, ano-anong mga wastong kilos at gawi ang nabanggit tungkol sa pangangalaga ng katawan? 3. Ipaliwanag kung bakit ang pagiging mapagpasensiya at pagiging mahinahon ay may kinalaman din sa pagpapanatili ng ating kalusugan. 4. May mga gawi ka ba na hindi nabanggit sa awit/rap? Talakayin ang mga ito sa klase. Gawain 1 Bumuo ng limang pangkat sa klase. Pumili ng inyong lider na magkukunwaring isang sikat na host. (Halimbawa si Mike Enriquez at Karen Davila o iba pa). Ang mga natitirang kasapi ng pangkat ay uupo sa harapan at iinterbyuhin ng inyong napiling host tungkol sa inyong mga gawi sa pangangalaga ng kalusugan at kaligtasan ng katawan mula sa karamdaman. Pagkatapos ng panayam, ang bawat host ay mag-uulat sa klase tungkol sa buod ng napag-usapan. 34 Isagawa Natin
 41. Gumawa ka ng isang pangako sa loob ng isang malaking puso tungkol sa pangangalaga ng iyong kalusugan at kaligtasan ng katawan. Pagkatapos mo itong gawin, makipagpalitan ka sa iyong mga kaklase at papirmahin mo sila sa loob ng puso tanda ng pagiging saksi nila sa pangako na iyong isinulat. May kilala ka bang tao o grupo na palagiang tumutulong sa mga may sakit? Sa iyong palagay, bakit nila ito ginagawa? Sumulat ka ng Liham Pasasalamat sa tao o grupo hinggil sa kanilang mga ginawang pagtulong. 35 Isapuso Natin Isabuhay Natin Ako si ______ ay nangangakong ____________________________ _________________________. Ako si ______ ay nangangakong ____________________________ _________________________.
 42. Tandaan Natin Ayon sa Kagawaran ng Kalusugan, ang kasabihang “Ang kalusugan ay kayamanan” ay isang makatotohanang kaisipan na dapat paniwalaan. Ang isang batang malusog ay madaling makagawa ng mga proyekto o gawain na may kahusayan. Ang paraan ng kanyang pag-iisip ay kahanga-hanga sapagkat nasasalamin sa kanya ang katalinuhan. Masasabi ring malusog ang isang bata kung naipakikita niya nang wasto ang kaniyang emosyon o damdamin. Ang katawan ay maaaring maging ligtas mula sa karamdaman kung nakagagawa ng mga wastong kilos at gawi tulad ng pagpapanatiling malinis ng katawan, tamang bilang at oras ng pagtulog, tamang pag- eehersisyo, pagkakaroon ng positibong pagkilala sa sarili, pagiging masayahin, at pagkain ng tama at masusustansiyang pagkain sa tamang oras. Isulat mo sa loob ng bawat lobo ang natutuhang mga gawi sa pangangalaga ng iyong kalusugang pisikal, mental, at emosyonal. Gawin mo ito sa isang malinis na papel. 36 Subukin Natin
 43. Binabati kita! Maaari ka nang magpatuloy sa susunod na aralin. Aralin 6 Sama-sama… Kaligtasan, Panghawakan! Natutunan mo sa nakaraang aralin ang mga wastong kilos at gawi upang mapangalagaan ang iyong kalusugan at kaligtasan ng katawan sa anumang karamdaman. Sino- sino ang ibig mong bahaginan at hikayatin upang hawak- kamay kayong magtulungan tungo sa maayos na kalusugan at pangangatawan? Gawain 1 Awitin ang liriko sa ibaba sa himig ng “Hawak-Kamay.” “Hawak-Kamay” Para sa ating kalusugan At ‘olrayt’ na kaligtasan, Hawak-kamay, Halina’t sumama Sa paglalakbay. Sagutin sa isang papel. 1.Ano ang pagkaunawa mo sa awit? 2.Sino-sino ang ibig mong hikayatin upang matamo ang mabuting kalusugan at kaligtasan ng katawan? 37 Alamin Natin
 44. Gawain 2 Masdan mo ang larawan sa ibaba. Ipagpalagay mo na ikaw ay nasa gitna. Isulat mo sa ibabaw ng larawan ang pangalan ng mga taong nais mong hikayatin para matamo ang maayos na kalusugan at kaligtasan ng katawan. Sagutin ang mga tanong: 1. Sino-sino ang mga taong nais mong isama tungo sa pagtamo ng maayos na kalusugan? 2. Bakit mo sila hinihikayat? Ano-ano ang iyong mga dahilan? 38
 45. 3. Paano ka manghihikayat? Itala ang mga paraang naiisip mo. Narito ang isang tseklist. Ibigay mo ito at pasagutan sa mga napili mong hikayatin upang malaman mo kung gaano nila kadalas ginagawa ang mga gawain. Lagyan ito ng kaukulang tsek (). Mga Gawain Madalas Bihira Hindi 1. Kumakain nang sapat sa tamang oras 2. Nakikilahok sa mga laro 3. Nakikilahok sa mga sayaw 4. Kumakain ng mga gulay at prutas 5. Umiinom ng tubig na hindi kukulangin sa walong baso sa bawat araw 6. Nag-iingat sa paglalakad at pagtawid sa daan 39 Isagawa Natin
 46. 7. Inililigpit ang mga kagamitang maaring makadisgrasya 8. Nakikisalamuha sa mga kaibigang may mabubuting gawi at katangian 9. Iniiwasang magpuyat 10. Nagdarasal bilang pasasalamat sa mga biyayang tinatanggap Gawin ang sumusunod: 1. Itala mo at kunin ang bahagi ng bawat sagot sa tseklist. 2. Ano ang iyong gagawin sa mga sumagot nang bihira at hindi? Isulat ang inyong mga mungkahi sa inyong kuwaderno. 1. ______________________________________________ 2. ______________________________________________ 3. ______________________________________________ 3. Pag-usapan ang mga iminungkahi at papirmahin sila sa kuwaderno bilang patunay ng pagsang-ayon. 4. Magkaroon ng pag-uulat sa klase hinggil sa napagkasunduang mungkahi. 40
 47. May ideya ka ba kung ano ang networking? Halika! Mag-networking tayo! 1. Bumuo ng limang pangkat. Mula sa mga sagot na bihira at hindi, gumawa ng isang programa sa pamamagitan ng networking. 2. Pumili ng lider sa bawat pangkat. Kausapin ang mga kasapi upang makahikayat ng ibang miyembro hanggang sa lumawak ang adhikain upang mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat tao laban sa sakit o anumang karamdaman. (Halimbawa: Oplan Walong Basong Tubig Bawat Araw) 3. Pag-usapan ninyo kung kailan kayo magkikita-kita upang maiulat ang listahan ng mga taong kanilang nahikayat at kung anong estratehiya ang ginawa nila para makahikayat ng iba. 41 Isapuso Natin Mungkahi: Sa pagpupulong, maari kayong mag-anyaya ng mga resource speaker na magsasalita tungkol sa kahalagahan ng adhikaing inyong pinagkasunduan.
 48. Tandaan Natin Ang kaalaman sa mga wastong gawi sa pagkakamit ng wastong kalusugan at kaligtasan mula sa anumang karamdaman ay dapat ibahagi sa iba. Isa sa mga magagawa ng mga batang katulad mo ay ang sumali sa mga gawaing pambarangay o pampamayanan. Gawin mong advocacy ang pagpapanatili ng kalinisan sa inyong kapaligiran upang maging ligtas ang tao sa anumang sakit na dala ng hayop, maruming tubig, at hangin. Maaari na sa inyong kapitbahayan ay magsama-sama kayong magkakalaro upang maglinis ng inyong kanal o estero sa araw na walang pasok. Ang simpleng gawaing ito ay makatutulong para mapanatili ang kalinisan sa inyong lugar at maligtas sa anumang sakit na dulot ng maruming pamayanan. Nilalayon ng Kagawaran ng Edukasyon at ng Kagawaran ng Kalusugan na ang bawat mag-aaral ay maging bahagi ng pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa kalinisan at kalusugan. Sa Brigada Eskuwela na ginagawa taon-taon, makikita na ang dalawang ahensiya ay nagtutulungan upang maging malinis at kaaya-aya ang bawat silid sa paaralan para sa madali at epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral. 42
 49. Magpaskil ng isang manila paper sa isang bahagi ng pader ng paaralan na may islogan na “Kampanya… Kalusugan at Kaligtasan, Halina… Sali Na! Kung nais ninyong sumama, isulat ang inyong pangalan at pirma.” Ang lahat ng susuporta sa kampanya ay pipirma at maglalagay ng maikling pahayag, pangungusap, o pangako. Tatawagin mo silang mga tagapagtaguyod ng mabuting kalusugan at kaligtasan. Sa tulong ng inyong punung-guro, mga guro, at mga mag-aaral sa inyong paaralan, magkakaroon kayo ng isang pagpupulong kung saan ay pag-uusapan ninyo ang gagawing proyekto para sa kalusugan at kaligtasan sa inyong paaralan o pamayanan. Umisip o tumukoy ng mga taong ang advocacy ay tungkol sa kalusugan at kaligtasan ng katawan. Sino siya? Isulat ang pangalan sa frame. Maaari mo ring idikit ang larawan niya sa frame kung mayroon ka. Lagyan mo ng isang maikling paliwanag kung paano mo siya naging inspirasyon. Ipakita/iulat mo ito sa inyong klase. 43 Isabuhay Natin Subukin Natin
 50. Kahanga-hanga ang iyong ginawa! Binabati kita sa araling iyong natapos. Ngayon, maaari ka nang tumungo sa susunod na aralin. Aralin 7 Panalo Ako! Sa Isip, Sa Salita, at Sa Gawa Kumusta na ang iyong kalusugan kaibigan? Ayos lang ba? Alam ko, ito ay ayos na ayos! Sa iyong mga natutunan tungkol sa wastong kalusugan, maglakbay ka at tuklasin ang mga magagandang ibubunga sa pagkakaroon at pagpapatuloy ng magandang gawi tungo sa pangangalaga ng iyong sariling kalusugan. Suriin at pag-aralan ang mga larawan. May paligsahan ng A-1 Child sa paaralan. 44 Alamin Natin A B
 51. Sagutin ang mga tanong sa iyong kuwaderno. 1. Kung ikaw ang hurado, sino sa kanila ang pipiliin mong sumali sa paligsahan? 2. Bakit siya ang pinili mo? 3. Kung ikaw naman ang mapipiling kandidato sa A-1 Child, ano ang iyong mararamdaman? Bakit? 4. Ano-ano ang magagandang ibinunga ng may palagiang pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan? Isa-isahin. Gawain 1 Isagawa ang gawaing ibinigay sa inyong pangkat. 1. Kung kayo ay may angkop na gawi sa pangangalaga ng inyong kalusugan at kaligtasan, isagawa ito sa pamamagitan ng: ***Jingle para sa Unang Pangkat ***Rap para sa Ikalawang Pangkat ***Pantomime para sa Ikatlong Pangkat ***Komiks-Istrip para sa Ikaapat na Pangkat 2. Pagkatapos ng pagtatanghal, magbigay kayo ng mga reaksiyon sa mga palabas na nakita. 45 Isagawa Natin
 52. Gawain 2 Word Search Sipiin ang puzzle sa kuwaderno. Bilugan ang mga salitang nagpapahayag ng mabuting kinalabasan ng pagkakaroon ng maayos na kalusugan. L M A L U S O G M I C D F G L I S A S M A L I K S I S T L L I G T A S A O S B O L A M L Y G M A S I G L A A Sagutin ang sumusunod na tanong: 1. Ano-anong salita ang nabuo mo? Isulat sa kuwaderno. 2. Makikita ba sa iyong katauhan ang mga salitang nabuo mo? 3. Magbigay ng mga kayang gawin kapag ang isang bata ay malusog. 46
 53. Ang inyong paaralan ay nagplano ng Fun Run. Ang lahat ay inaanyayahang lumahok sa nasabing gawain. Papaano mo ipakikita ang iyong pakikiisa sa nasabing gawain? Magtala ng isa hanggang limang paraan. Tandaan Natin Ang patuloy na pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan ay makabubuti sa ating katawan. Makabubuti rin ito sa ating emosyon. Isa sa mga gawaing pangkalusugan na nagaganap sa kasalukuyan ay ang Fun Run. Ginawa ito ng mga Samahang Pangkabataan at iba pa sa ating bansa, sa Pamahalaang Lokal, at maging sa Barangay. Ang paglahok sa mga ganitong gawain ay pagpapakita ng pakikiisa at higit sa lahat ang pagbibigay pansin sa pagpapanatili ng mabuting pangangatawan. Time Out! Bumuo ng apat na pangkat sa klase at umisip ng isang commercial o patalastas na may kaugnayan sa kalusugan. Ipakita ito sa klase. Pagkatapos ng 47 Isapuso Natin Isabuhay Natin
 54. bawat palabas, talakayin ang mga natututuhan. Sabihin kung ito ay nagustuhan o hindi at ipaliwanag kung bakit. Fish Bowl Game Pumili ka ng isang isda sa bowl. Basahin mo ang nakasulat sa isda. Sagutin at ipaliwanag kung bakit nakatutulong sa kalusugan ng isang tao ang mga katagang nakasulat sa isda na nakuha mo. Nagawa mo ng mahusay ang araling ito. Kudos! Ngayon ay maaari ka nang tumuloy sa susunod na aralin. 48 Subukin Natin
 55. Aralin 8 Pamilyang Nagkakaisa, Tahanang Masaya Napakaganda ang tahanang masaya lalo na kung nagkakaisa at nagkakasundo ang bawat kasapi ng pamilya. Basahin mo ang tula. “Tuloy Po Kayo” Halina, tuloy po kayo Sa aming tahanan Kahit na payak lang Ay maayos naman! Ang utos ni nanay Maging ni tatay Sinusunod namin Nang buong husay Si ate, si kuya Ako at si bunso Ay nagmamahalan Nang taos sa puso. 49 Alamin Natin
 56. Sagutin ang sumusunod na tanong. 1. Tungkol saan ang tula? 2. Maglista ng mga madalas na tagubilin ng inyong mga magulang. 3. Sinusunod mo ba ang mga utos at tagubilin ng iyong mga magulang? Bakit? 4. Ano-anong sitwasyon ang nagpapakita ng pagmamahal at pagkakasundo sa inyong pamilya? 5. Ano ang iyong nararamdaman kung ang iyong pamilya ay nagkakasundo at nagmamahalan? Gawain 1 Isulat mo sa metacard ang isang alituntunin o patakaran sa inyong tahanan na iyong sinusunod. Idikit ito sa paskilan. Bakit ito ang iyong napiling patakaran sa lahat ng mga alituntuning mayroon sa iyong tahanan? Gawain 2 Pagkatapos magawa ang unang gawain, magpangkat-pangkat. Pumili ng lider. Sa pangunguna ng inyong lider, pagsama-samahin ang mga nakapaskil sa 50 Isagawa Natin Patakaran Tandaan
 57. metacards ayon sa nakasulat. Talakayin kung papaano at bakit kailangan itong sundin. Iulat ito sa klase. Kulayan ng berde ang arrow kung araw-araw mong ginagawa ang nakasulat, dilaw kung bihira, at pula kung hindi. Gawin ito sa isang papel. 51 Isapuso Natin Mga Tagubilin sa Akin Nagdadabog ako kapag inuutusan Nagsasabi ako ng totoo Naisasagawa ko ang nakatakda kong gawain sa bahay Bumibili ako kung kailangan lamang Malinis ako sa aking katawan
 58. Sagutin ang sumusunod na tanong. 1. Bakit mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin? 2. Magiging masaya ba ang tahanan kung ang bawat kasapi ng pamilya ay nagkakaisang sumunod sa mga alituntuning itinakda? Ipaliwanag ang iyong kasagutan. Tandaan Natin Ang pamilya ay ang pangunahing yunit ng lipunan. Ito ang nagpapasigla ng pamayanan lalo na kung ang bawat kasapi nito ay nakatutupad sa tungkuling iniaatas sa kanya. Dapat nating sundin ang mga tuntuning itinakda ng tahanan tungo sa masaya at maayos na samahan. Ang mga tuntunin ay itinakda upang sundin ng bawat kasapi ng pamilya tungo sa maayos at masayang pamumuhay. Bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya, makabubuti ang iyong mga ginagawa ay dapat na ikinasisiya ng iyong mga magulang. Magsisilbi itong inspirasyon upang lalo pa nilang mapaganda ang kinabukasan ng kanilang mga anak na tulad mo. Dahil dito, mahalagang sinusunod mo ang mga alituntunin at patakarang pinagkasunduan sa tahanan lalo na sa disiplina at sa iyong pag-aaral. 52
 59. Umisip ka ng isang pangyayari sa iyong buhay na may kinalaman sa hindi mo pagsunod sa tagubilin ng inyong mga magulang. Ano ang naidulot nito sa iyo? Ano ang aral na iyong natutunan? Gawin ito sa iyong kuwaderno. Pangyayari: ______________________________________________ Epekto: ___________________________________________________ Aral na natutunan: ________________________________________ Pagmasdan ang nakaguhit na puno. Ipagpalagay mo na ito ay ang iyong pamilya. Ang iyong mga magulang o sinumang kasama sa bahay ay ang malalaking ugat. Ano- anong mga tagubilin ang pinasusunod sa iyo ng iyong mga magulang hanggang sa ikaw ay maging isang mabuting bunga? Isulat ang mga tagubilin o iniuutos sa iyo ng iyong mga magulang sa katawan ng puno at ang iyong pangalan naman bilang bunga. 53 Isabuhay Natin Subukin Natin
 60. Pamilyang Nagkakaisa Sa ipinakita mong kagalingan sa araling ito, binabati kita! Maaari ka nang tumuloy sa susunod na aralin. 54 Ako bilang bunga Mga tagubilin ng aking mga magulang o sinumang kasama sa pamilya. Hal. Mag-aral ng leksyon bago manood ng TV Ang aking Ina/Ama o sinumang kasama sa pamilya Emily
 61. Aralin 9 Ako… Ang Simula! Ako ang simula! Ano ang ibig sabihin ng mga katagang ito? Bilang isang batang mag-aaral sa ikatlong baitang, ano-ano ang kaya mong pamunuang gawin tungo sa kapayapaan, pagkakaisa, maayos, at masayang pagsasama ng iyong pamilya? Kung ito ay kaya mo, isigaw mo. . . ako ang simula! Ano-ano ang mga tungkuling isinasagawa mo sa araw-araw sa inyong bahay na nakatutulong sa iyong pamilya? Gawin mo ito sa iyong kuwaderno. Ang Aking Kalendaryo ng Gawain 55 Alamin Natin
 62. Sagutin ang mga tanong at isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. 1. Ano-ano ang mga maaari mong tuparing gawain? Isa-isahin. 2. Matapat mo bang isinasagawa ang iyong mga tungkulin? Patunayan. 3. Pahalagahan ang naidudulot na kagalingan sa iyong pamilya. 4. Bakit may pagkakataong hindi mo naisasagawa ang iyong mga tungkulin? 5. Makatutulong ba ang pagpaplano ng mga gawain? Bakit? Gawain 1 Ang pagpapaalaala ay gamot sa mga batang nakalilimot. Mapatutunayan ito sa pangkatang gawain na isasagawa. Magkaroon ng apat na pangkat sa klase. Pagtulungang buuin ang clock time organizer para sa mga dapat at kayang gawin sa inyong klase. Siguraduhing makatutulong ito sa iyong pag-aaral at makapagpapagaan sa pagsasakatuparan sa iyong klase. Gawin ito sa inyong papel. Iulat ito sa klase. 56 Isagawa Natin
 63. Sa bawat takdang oras, ano-ano ang inyong mga napagkasunduang gawin? 57 1 2 5 4 3 6 7 12 11 8 9 10
 64. Gawain 2 Narito ang malaking “Tandang Pananong” na may kaukulang tanong. Sagutin mo ito ng buong katapatan. Patunayan. ? 58 Maasahan ba ako sa lahat ng oras? Patunay: Ako ba ay bumibili ng mga kailangan lamang? Patunay: Ipinapasa ko ba sa iba ang mga inuutos sa akin? Patunay: Ako ba ay sumusunod sa mga utos nang may ngiti? Patunay: Ako ba ay hindi nag-aaksaya ng mga gamit, tubig, at kuryente? ___________________________________ Patunay: Maasahan ba ako sa lahat ng oras? Patunay: Ako ba ay bumibili ng mga kailangan lamang? Patunay: Ipinapasa ko ba sa iba ang mga inuutos sa akin? Patunay:
 65. Sumulat ng pick-up line na galing sa iyong puso. Ito ay dapat na nagbibigay kasiyahan sa iyong damdamin hinggil sa mga naitutulong mo sa iyong pamilya at paaralan sa loob ng 24 oras. Makipagpalitan ka ng iyong sagot sa iyong kamag-aral. Halimbawa: Walis ka ba? Bakit? Kasi, winawalis mo ang pagod ng iyong nanay kapag tinutulungan mo siya sa mga gawaing bahay. 59 Isapuso Natin
 66. Tandaan Natin Tunay na ang isang masayang pamilya ay nakikita sa pamamagitan ng maayos at mabuting pagsasama. Ang mga magulang na may mga anak na katulad mo ay natutuwa kung ikaw ay sumusunod sa kanilang mga utos at patakaran. Halimbawa ay ang sumusunod: - Maglaan ng sapat na oras para sa pag-aaral at paggawa ng mga takdang-aralin - Maging magalang sa lahat ng oras at pagkakataon - Tumulong sa mga gawaing-bahay sa mga araw na walang pasok - Magtipid sa paggamit ng tubig, kuryente, at iba pang bagay Kung may pagsusunuran sa tahanan, makikita mo ang tunay na pagmamahalan. Ang pagsunod nang buong katapatan sa mga itinakdang tuntunin at gawain ay magbubunga ng kapayapaan at kaayusan sa samahan sa bawat kasapi ng isang pamilya. Palagian mong hangarin na maging masaya ang iyong mga magulang. Utos ng Diyos sa mga anak na mahalin nila ang kanilang mga magulang. Kinalulugdan ng Diyos ang mga anak na nagmamahal sa kanilang mga magulang. 60 Isabuhay Natin
 67. Gumawa ka ng isang pangako sa anyong patula o pa-rap o pakanta. Itanghal ito sa klase. Halimbawa: Ang Aking Pangako Kapag inutusan O tinatawag ako Agad, akong sasagot At sa utos ay susunod. 1. Hingin ang tulong ng iyong mga magulang at pasagutan sa kanila ang sipi ng “Ang Aking Anak” na iyong isinulat sa kuwaderno. Ang Aking Anak! • Paano ginagampanan ng inyong anak ang kanyang mga tungkulin sa tahanan? Ang aking anak na si _________________________ ay tinutupad nang buong husay at tapat ang kaniyang mga tungkulin tulad ng____________________ ____________________________________________________ Lagda:______________________ Sipiin sa papel at lagyan ng kaukulang tsek ang iyong pinaniniwalaan. Mga Gawain Totoo Hindi totoo 61 Subukin Natin
 68. 1. Hindi ako nagdadabog kapag inuutusan ako ng aking mga magulang. 2. Tumatakas ako sa paglilinis ng aming silid-aralan kapag uwian na. 3. Naghuhugas ako ng aming pinagkainan sa aming bahay. 4. Ginagawa ko kaagad ang aking takdang-aralin bago pumasok sa paaralan. Magaling! Natapos mo ang mga gawain nang tama. Maaari ka nang tumuloy sa susunod na aralin. Pagbutihin mo. 62
Anzeige