Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Parcuri industriale - Instrumente de dezvoltare regională

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige

Parcuri industriale - Instrumente de dezvoltare regională

Herunterladen, um offline zu lesen

Parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de producţie industrială şi servicii, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilităţi specifice, în vederea valorificării potenţialului uman şi material al zonei.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), prin Direcţia Generală Administraţie Publică, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care are atribuţii în domeniul parcurilor industriale: www.mdrap.ro > Administratie publica > Parcuri industriale, http://www.dpfbl.mdrap.ro/parcuri_industriale.html.

Parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de producţie industrială şi servicii, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilităţi specifice, în vederea valorificării potenţialului uman şi material al zonei.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), prin Direcţia Generală Administraţie Publică, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care are atribuţii în domeniul parcurilor industriale: www.mdrap.ro > Administratie publica > Parcuri industriale, http://www.dpfbl.mdrap.ro/parcuri_industriale.html.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Weitere von Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Parcuri industriale - Instrumente de dezvoltare regională

 1. 1. PARCURI INDUSTRIALE INSTRUMENTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
 2. 2. CONCEPTUL Parcurile industriale sunt: ■ Instrumente de dezvoltare locală având ca scop atragerea de investi ii;ț
 3. 3. CONCEPTUL Parcurile industriale sunt: ■ Instrumente de dezvoltare locală având ca scop atragerea de investi ii;ț ■ Zone economice delimitate, administrate de o societate comercială, în care agenţii economici se localizează având acces la infrastructură şi utilităţi;
 4. 4. CONCEPTUL Parcurile industriale sunt: ■ Instrumente de dezvoltare locală având ca scop atragerea de investi ii;ț ■ Zone economice delimitate, administrate de o societate comercială, în care agenţii economici se localizează având acces la infrastructură şi utilităţi; ■ Înfiin ate deț autorită i ale administra iei publiceț ț locale, de investitori priva i sau în parteneriat publicț privat.
 5. 5. CONSTITUIREA Fondatorul să de ină:ț ■ Teren mai mare de 5 ha, liber sau ocupat de construc ii, care să aibă condi ii minime: acces laț ț un drum na ional sau european, racordare laț utilită i: apă, canalizare, energie electrică, gazeț naturale etc; Studiu de fezabilitate care demonstrează profitabilitatea afacerii i faptulș că pe acea suprafaţă sunt întrunite condiţiile de localizare/ampalsare a unor firme.
 6. 6. CONSTITUIREA Fondatorul să de ină:ț ■ Teren mai mare de 5 ha, liber sau ocupat de construc ii, care să aibă condi ii minime: acces laț ț un drum na ional sau european, racordare laț utilită i: apă, canalizare, energie electrică, gazeț naturale etc; ■ Studiu de fezabilitate care demonstrează profitabilitatea afacerii i faptul că pe aceaș suprafaţă sunt întrunite condiţiile de localizare/ampalsare a unor firme.
 7. 7. SERVICII ASIGURATE
 8. 8. ROLUL autorită ilor publiceț La nivel central: ■ Stimularea constituirii şi dezvoltării acestor infrastructuri de afaceri, în scopul atragerii de investi ii i creării de locuri de muncă;ț ș La nivel local ■ Implicarea în acţiunile de demarare a afacerii, negociind în mod direct sprijinul pe care îl oferă; ■ Participarea cu fonduri pentru modernizarea infrastructurii şi racordarea la utilităţi.
 9. 9. ROLUL autorită ilor publiceț La nivel central: ■ Stimularea constituirii şi dezvoltării acestor infrastructuri de afaceri, în scopul atragerii de investi ii i creării de locuri de muncă;ț ș La nivel local ■ Implicarea în acţiunile de demarare a afacerii, negociind în mod direct sprijinul pe care îl oferă; ■ Participarea cu fonduri pentru modernizarea infrastructurii şi racordarea la utilităţi.
 10. 10. ROLUL autorită ilor publiceț
 11. 11. ROLUL autorită ilor publiceț
 12. 12. FACILITĂŢI FISCALE
 13. 13. FACILITĂŢI FISCALE
 14. 14. FACILITĂŢI FISCALE
 15. 15. FACILITĂŢI FISCALE
 16. 16. FACILITĂŢI FISCALE
 17. 17. ROLUL MDRAP Atribu iile MDRAP în domeniul parcurilor industriale, potrivit Legii nr.ț 186/2013 analizează cererea de acordare a titlului de parc industrial;  emite titlul de parc industrial;  analizează i monitorizează respectarea dispozi iilor legii în cadrulș ț parcurilor industriale;  arhivează i ine eviden a rapoartelor anuale transmise deș ț ț administratorii parcurilor privind facilită ile; ț elaborează proiecte de acte normative în domeniul parcurilor industriale, pe care le supune spre analiza i aprobare Guvernului; ș cooperează cu alte organisme, publice sau private, amerele de comerț i industrie, cu orice persoană fizică sau juridică, în scopul de a elaboraș i implementa politici fiabile de sprijinire a dezvoltării parcurilorș industriale. 
 18. 18. INDUSTRIAL PARK BRA OVȘ PARCURI INDUSTRIALE EXISTENTE INDUSTRIAL PARK BRA OVȘ
 19. 19. INDUSTRIAL PARK BRA OVȘINDUSTRIAL PARK BRA OVȘ PARCURI INDUSTRIALE EXISTENTE
 20. 20. INDUSTRIAL PARK HUNEDOARAINDUSTRIAL PARK HUNEDOARA PARCURI INDUSTRIALE EXISTENTE
 21. 21. INDUSTRIAL PARK HUNEDOARA PARCURI INDUSTRIALE EXISTENTE
 22. 22. PARCURI INDUSTRIALE EXISTENTE INDUSTRIAL PARK HUNEDOARA
 23. 23. CONCLUZII MDRAP, prin politicile sale i prin aplicarea principiilor descentralizării:ș  Sprijină continuarea înfiin ării de parcuri industriale, în specialț pentru domeniile industriale de vârf (electronic, IT, mecanică fină etc);  Nu înfiin ează parcuri industriale, ele constituie obiectul unorț strategii de dezvoltare regională sau locală;  Publică pe site-ul institu iei lista parcurilor industriale i contacteleț ș reprezentan ilor acestora;ț  Participă activ în procesul de atragere a investitorilor străini în România asigurând interfaţa cu autorităţile administraţiei publice locale;  Asigură investitorii străini de sprijin în ce priveşte prezentarea condiţiilor legale şi administrative de demarare a unei afaceri în România.
 24. 24. Mul umesc!ț

Hinweis der Redaktion

 • Industrial Park Brașov
 • Industrial Park Brașov
 • Industrial Park Hunedoara
 • Industrial Park Ploiești
 • Industrial Park Zărnești

×