Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Jak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebook

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Units 1,2 test
Units 1,2 test
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von e-booksweb.pl (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Jak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebook

 1. 1. Z serii: Jak zdoby~ zielonq kart[ i wizy czasowe do USA Elbieta Baumgartner Zagadnienia: Zielona karta dla siostry, brata, ojca, matki i dzieci. Obowiqzki sponsora. Ma]e#stwo z obywatelem lub ze sta]ym rezydentem. Sponsorowanie przez prac[. Bia]y paszport. Naturalizacja, dziedziczenie obywatelstwa. Wiza turystyczna, studencka. pracownicza itp.
 2. 2. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio, e-booki .
 3. 3. Jak zdobyć zieloną kartę i wizy czasowego USA Elzbieta Baumgartner przy pomocy Barbary Chlebińskiej Autorka książki nie jest prawnikiem. Treść niniejszej książki ma charakter ogólnej informacji i nie powinna być traktowana jako próba udzielania porad prawnych. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków czytelnik powinien zasięgnąć opinii prawnika. Copyright by Polpress Services 2009
 4. 4. Okładka: Przemysław Skok, Skok Communication LLC, tel. 1-718-224-2948 Wydawca: Polpress Services, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492 Konsultant ds. imigracyjnych: Barbara Chlebińska Konsultant ds. podatkowych: Leon Fuks, CPA, tel. 718-726-6080 Redakcja tekstu: Danuta Marciszek Copyright 2009, Polpress Services ISBN 10: 0-9770453-6-6 Kopiowanie całości lub fragmentów tej książki bez pozwolenia jej wydawcy stanowi naruszenie praw autorskich. Treść niniejszej książki ma charakter ogólnej informacji i nie powinna być traktowana jako porada prawna. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji czytelnik powinien rozważyć swoją własną sytuację i ew. zasięgnąć opinii prawnika. Twórcy książki dołożyli wszelkich starań, by przedstawić aktualne i prawdziwe informacje. Czytelnik powinien być świadomy, że przepisy, adresy i numery telefonów ulegają zmianie.
 5. 5. 1 Spis tresci 1. Wst[p do przepis*w imigracyjnych 5 1. 1. Ameryka, kraj imigrant*w 5 1. 2. Na granicy inaczej 6 1. 3. Wizy imigracyjne 7 1. 4. R*nica mi[dzy wizq a statusem 8 1. 5. Kategorie imigrant*w 9 1. 6. Procedura ubiegania si[ o zielonq kart[ w skr*cie 12 1. 7. Oczekiwanie na wiz[ 14 1. 8. Advanced Parole 15 2. Zielona karta na podstawie pokrewie#stwa 17 2. 1. Kto kwalifikuje si[ do zielonej karty i na jakich zasadach 17 2. 2. Zmiana kategorii preferencyjnej petycji 19 2. 3. Kto moe by~ sponsorem 20 2. 4. Jak ubiega~ si[ o zielonq kart[ 22 2. 5. Zielona karta dla ojca lub matki 24 2. 6. Zielona karta dla siostry lub brata 25 2. 7. Zielona karta dla dziecka 26 3. Ma]e#stwo z obywatelem ameryka#skim 30 3. 1. Fa]szywe ma]e#stwa 30 3. 2. Etap I – warunkowy sta]y pobyt 31 3. 3. Etap drugi – pobyt sta]y 32 3. 4. Gdy ma]e#stwo zako#czy]o si[ rozwodem 33 3. 5. Gdy jeste< ofiarq przemocy domowej 34 4. Ma]e#stwo ze sta]ym rezydentem USA 37 4. 1. Etap I – petycja 37 4. 2. Etap II – podanie 37 4. 3. Jak przyspieszy~ proces 38 5. Jak otrzyma~ zielonq kart[ przez ofert[ pracy 39 5. 1. Zawodowe kategorie preferencyjne 39 5. 2. Jakie warunki naley spe]ni~ 40 5. 3. Procedura uzyskania zielonej karty przez ofert[ pracy 41 5. 4. Kto ma due, a kto ma]e szanse na sponsorowanie 41 5. 5. Etap wst[pny – Labor Certification 42 5. 6. Etap I – petycja pracodawcy 46 5. 7. Etap II – podanie o zielonq kart[ 48 5. 8. Odpowiedzi na popularne pytania 50 6. Priorytetowi pracownicy 53 6. 1. Kto zalicza si[ do pierwszej zawodowej kategorii 53 6. 2. Jak ubiega~ si[ o zielonq kart[ 54 7. Profesjonali<ci i osoby o wybitnych zdolno<ciach 55 7. 1. Kto zalicza si[ do drugiej kategorii zawodowej 55 7. 2. Jak ubiega~ si[ o zielonq kart[ 56 8. Wykwalifikowani i niewykwalifikowani pracownicy 58 8. 1. Kto zalicza si[ do trzeciej grupy zawodowej 58 8. 2. Kto nie ma szansy na zielonq kart[ 59 8. 3. Gosposie domowe 60 8. 4. Jak ubiega~ si[ o zielonq kart[ 61 9. Zielone karty dla inwestor*w 63
 6. 6. 2 9. 1. Kto kwalifikuje si[ do wizy dla inwestor*w 63 9. 2. Jak ubiega~ si[ o wiz[ inwestora 63 10. Specjalni imigranci 65 10. 1. Kto kwalifikuje si[ do kategorii specjalnych imigrant*w 65 10. 2. Jak ubiega~ si[ o zielonq kart[ 65 11. Odbi*r zielonej karty w USA 66 11. 1. Kto moe sk]ada~ podanie o zielonq kart[ 66 11. 2. Kto moe ubiega~ si[ o zielonq kart[ w USA 67 11. 3. Potrzebne dokumenty 67 11. 4. Co jeszcze trzeba wiedzie~ 69 11. 5. Gdy by]e< karany 70 11. 6. Wywiad 71 12. Procedura konsularna 73 12. 1. Kto kwalifikuje si[ do procedury konsularnej 73 12. 2. Gdzie zaczq~ 73 12. 3. Wywiad w Konsulacie 75 12. 4. Wjazd do USA 76 13. Zielona karta 77 13. 1. Przywileje i obowiqzki posiadaczy zielonych kart 77 13. 2. Wymiana zielonej karty 78 13. 3. Jak nie utraci~ zielonej karty 78 13. 4. Bia]y paszport 81 14. Naturalizacja, czyli jak zosta~ obywatelem 82 14. 1. Kto moe zosta~ obywatelem 82 14. 2. Przywileje z tytu]u obywatelstwa 83 14. 3. Procedura sk]adania wniosku o naturalizacj[ 84 14. 4. Najcz[<ciej spotykane problemy 84 14. 5. Jak pomy<lnie przej<~ przez egzamin na obywatelstwo 86 14. 6. Ceremonia zaprzysi[enia 89 14. 7. Obywatelstwo dla dzieci 90 15. Odziedziczenie obywatelstwa 94 15. 1. Kto nabywa obywatelstwo ameryka#skie 94 15. 2. Zasady dziedziczenia obywatelstwa 95 15. 3. Zasady dziedziczenia obywatelstwa dzieci nie<lubnych 96 15. 4. Zasady utrzymania obywatelstwa 97 16. Wizy czasowe – nieimigracyjne 99 16. 1. Co to sq wizy nieimigracyjne 99 16. 2. Rodzaje wiz tymczasowych 99 16. 3. Jak ubiega~ si[ o wiz[ nieimigracyjnq 103 16. 4. Co limituje czas pobytu w USA 105 17. Wizy dla go<ci 106 17. 1. Wizy turystyczne i biznesowe (B-1 i B-2) 106 17. 2. Jak ubiega~ si[ o wiz[ B 106 17. 3. Gdy nie otrzymasz wizy 109 17. 4. Przed]uenie wizy 109 18. Wizy studenckie 111 18. 1. Warunki otrzymania wizy studenckiej 111 18. 2. Jak ubiega~ si[ o wiz[ studenckq 112 18. 3. Ograniczenia wiz studenckich 114 18. 4. Studenci zagraniczni a praca 115
 7. 7. 3 18. 5. Zamiana wizy turystycznej na studenckq 116 19. Wizy pracownicze H 118 19. 1. Wiza H-1B dla niekt*rych profesjonalist*w 118 19. 2. Kto kwalifikuje si[ do wizy H-1B 118 19. 3. Jak za]atwi~ wiz[ H-1B 120 19. 4. Wiza H-2B dla czasowych pracownik*w 121 19. 5. Kto kwalifikuje si[ do otrzymania wizy H-2B 122 19. 6. Procedura za]atwiania wizy H-2B 123 19. 7. Wiza H-3 dla tymczasowych pracownik*w – praktykant*w 126 19. 8. Wiza H-4 126 20. Wiza J-1 dla cz]onk*w wymiany mi[dzynarodowej 127 20. 1. Zalety i wady wizy J-1 127 20. 2. Kto kwalifikuje si[ do wizy J-1 127 20. 3. Programy wymiany 128 20. 4. Jak ubiega~ si[ o wiz[ J-1 129 20. 5. Wiza J-1 a zielona karta 130 21. Wiza K dla narzeczonych i ma]onk*w obywateli 132 21. 1. Co to jest wiza K-1 i kto moe jq otrzyma~ 132 21. 2. Procedura starania si[ o wiz[ K-1 132 21. 3. Po zawarciu <lubu 134 21. 4. Wiza K-3 dla ma]onk*w obywateli 134 22. Inne wizy 135 22. 1. Wizy O dla os*b o wybitnych zdolno<ciach 135 22. 2. Wizy P dla sportowc*w i artyst*w estradowych 135 22. 3. Wiza V dla ma]onk*w i dzieci sta]ych rezydent*w 136 23. Loteria wizowa 137 23. 1. Zasady loterii 137 23. 2. Za]atwianie formalno<ci w ameryka#skim Konsulacie 140 23. 3. Za]atwianie formalno<ci w USA 141 24. Powody niewpuszczenia cudzoziemca do USA 144 24. 1. Powody niewpuszczalno<ci 144 24. 2. Inne powody niewpuszczalno<ci 145 24. 3. Zakaz naprawy statusu w USA dla nielegalnych 146 24. 4. Nielegalny pobyt 146 24. 5. Wi[cej o paragrafie 245(i) 147 24. 6. Waivers 148 25. Co jeszcze warto wiedzie~ 149 25. 1. Jak przygotowa~ dokumenty 149 25. 2. Jak <ledzi~ post[powanie sprawy 151 25. 3. Adresy biur USCIS 154 25. 4. Zmiana adresu 155 25. 5. Gdy powinie ci si[ noga, czyli deportacja 155 25. 6. Jak znale^~ dobrego specjalist[ od spraw imigracyjnych 156 25. 7. &r*d]a dodatkowej informacji 157 26. A moe do Kanady... 158 26. 1. Trzy drogi do Kanady 158 26. 2. Samodzielna imigracja do Kanady 158 26. 3. Gdzie dowiedzie~ si[ wi[cej 161 27. Za]qcznik I. Ksiqki Poradnika Sukces 162 27. 1. Ebooki – ksiqki w wersji elektronicznej 162
 8. 8. 4 27. 2. Ksiqki dost[pne w wersji elektronicznej i tradycyjnej 163 27. 3. Ksiqki dost[pne tylko w wersji tradycyjnej 166 28. Za]qcznik II. Formularze imigracyjne 169
 9. 9. Wst[p do przepis*w imigracyjnych 5 1. Wst[p do przepis*w imigracyjnych 1. 1. Ameryka, kraj imigrant*w Kadego roku dziesiqtki milion*w cudzoziemc*w przybywajq do Stan*w Zjednoczo- nych ze wszystkich stron <wiata. Cudzoziemcy przyjedajq, by zobaczy~ wiele atrakcji, jakie Stany Zjednoczone majq do zaoferowania, odwiedzi~ rodziny, studiowa~ na znako- mitych ameryka#skich uczelniach czy szuka~ kontakt*w biznesowych na tym naj- wi[kszym rynku <wiata. Wielu z nich – to imigranci przybywajqcy po wielu latach oczekiwa# i stara# do Ameryki po szans[ w yciu, jakiej nie da]y im ojczyste kraje. Od wiek*w rzesze imigrant*w zmierzajq ku Ameryce. Niegdy< statki pe]ne imigran- t*w przybija]y do Ellis Island w nowojorskim porcie, gdzie w ciqgu 60 lat przewin[]o si[ 17 milion*w ludzi, zanim w 1954 roku Ellis Island zamkn[]a swoje podwoje. Prawie po]owa Amerykan*w posiada przodk*w, kt*rzy przeszli przez Ellis Island. W owych czasach nie potrzebne by]y adne wizy, przepustkq do Ameryki by] pomy<lny rezultat pobienego badania lekarskiego. Z biegiem czasu procedur[ sformalizowano. Pomi[dzy 1955 a 1964 rokiem po]owa przyjezdnych przybywa]a z Europy. Akt Imigracyjny z 1964, faworyzujqc ]qczenie rodzin i nie biorqc pod uwag[ wykszta]cenia ani posiadanego zawodu, otworzy] drzwi dla ogromnej liczby nie-Europejczyk*w. 90% imigrant*w sta- nowi]y rodziny wcze<niej przyby]ych. Obecnie 29% przyjedajqcych pochodzi z Azji, a 56% z Kanady, Meksyku, Ameryki >rodkowej i Karaib*w. Akt Imigracyjny z 1990 roku, kt*ry wszed] w ycie 1 pa^dziernika 1991 roku, stano- wi] najgruntowniejszq reform[ prawa imigracyjnego od 25 lat. Najwaniejszq z licznych zmian jest danie pierwsze#stwa osobom o wysokich kwalifikacjach. Potrojono (z 54 tysi[cy do 140 tysi[cy) liczb[ wiz dla os*b sponsorowanych przez ameryka#skich praco- dawc*w. Najwi[ksze szanse na zielonq kart[ majq dobrze wykwalifikowani specjali<ci, kt*rych nie mona znale^~ w Stanach Zjednoczonych. Zmiany te stawiajq USA w jed- nym rz[dzie z Kanadq czy Australiq, kt*re od lat przyciqga]y zdolnych, wykszta]conych ludzi. Obecnie Stany Zjednoczone starajq si[ strzec swoich granic. Mona je przekroczy~ je- dynie z wanq wizq. Obowiqzek ten nie dotyczy tylko Kanadyjczyk*w, a na mocy pr*bnego programu r*wnie obywateli kilku kraj*w Zachodniej Europy: Wielkiej Bryta- nii, Francji, W]och, Szwajcarii, Niemiec, Szwecji, Holandii, a take Japonii. Wizy wyda- wane sq w ameryka#skich konsulatach za granicq. Stany Zjednoczone posiadajq ambasady i konsulaty w kadym kraju <wiata, z kt*rym utrzymujq stosunki dyplomatycz- ne. Konsulaty sq cz[<ciq ameryka#skiego Departamentu Stanu (U.S. Department of Sta- te). Prawie wszystkie wizy imigracyjne i niekt*re wizy tymczasowe muszq by~ zaaprobowane przez ameryka#ski Urzqd Imigracyjny (U.S. Citizenship and Immigration Service, w skr*cie USCIS), mieszczqcy si[ na terenie USA i podlegajqcy Departamento- wi Sprawiedliwo<ci.
 10. 10. 6 Wst[p do przepis*w imigracyjnych 1. 2. Na granicy inaczej Nie ma ju INS Od 1 marca 2003 roku obowiqzki dawnego Immigration and Naturalization Service (INS) zosta]y podzielone pomi[dzy trzy agencje naleqce do nowo utworzonego mini- sterstwa nazwanego Department of Homeland Security (DHS):  U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): http://uscis.gov  U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE): http://www.ice.gov  U.S. Customs and Border Patrol (CBP): http://cbp.customs.gov The Citizenship and Immigration Service (CIS) zajmuje si[ przyznawaniem wiz, zie- lonych kart, obywatelstwa, azyl*w itp. The Immigration and Customs Enforcement (ICE) zajmuje si[ <ciganiem os*b, kt*re z]ama]y prawo imigracyjne. Customs and Bor- der Patrol (CBP) prowadzi kontrole s]ub granicznych, administruje program SEVIS (kontrolujqcy zagranicznych student*w) i sprawuje inne obowiqzki. Zmiana ta sprowadza si[ to tego, e obecnie inny urzqd jest odpowiedzialny za udzie- lania wiz, a inny za <ciganie os*b ]amiqcych przepisy. Program US VISIT Od poczqtku roku 2004 wszed] w ycie system kontroli i ewidencji podr*nych zwany US-VISIT. Jak by]o do tej pory: Do tej pory nie by]o jednolitego i powszechnego systemu ewi- dencji wjedajqcych i wyjedajqcych cudzoziemc*w. Istnia]y bazy danych budowane na podstawie informacji przesy]anych przez linie lotnicze, morskie i koleje. Ponadto reje- strowane by]y informacje zawarte w formularzu I-94 (przypinanego na granicy do pasz- portu przyjedajqcej osoby). Rejestracja przy pomocy druk*w I-94 od lat nie zdawa]a egzaminu, bowiem kady m*g] przy wyje^dzie odda~ kart[ nie naleqcq do niego. Po- nadto bazy danych by]y technologicznie op*^nione i nie umoliwia]y powszechnego dost[pu. Jak jest: Prowadzony przez U.S. Department of Homeland Security system US-VI- SIT identyfikuje osoby przyjedajqce na wizach czasowych, a jego celem jest zapewnie- nie bezpiecze#stwa pa#stwa i ograniczenie nielegalnej imigracji. Na granicy (w porcie, na lotnisku czy drogowym przej<ciu granicznym) posiadacze wiz czasowych majq ska- nowane paszporty, pobierane odciski palc*w i robione cyfrowe zdj[cia, kt*re wprowa- dzane sq do bazy danych. Przy wyje^dzie procedura jest powtarzana, co potwierdza wyjazd danej osoby. Stworzona baza danych jest solidnym ^r*d]em informacji o przy- jedajqcych i wyjedajqcych osobach. Sprawdzian kartoteki kryminalnej Wszyscy posiadacze wiz czasowych jak i zielonych kart majq na granicy sprawdzanq kartotek[ kryminalnq znacznie dok]adniej ni w przesz]o<ci. W czasie wst[pnej inspekcji (primary inspection) paszport podr*nego wk]adany jest do czytnika i jego nazwisko szukane w bazie danych FBI I innych. Jeeli okae si[, e podr*ny by] w przesz]o<ci aresztowany albo jego dokumenty pozostawiajq co< do yczenia, to zostanie on odprowa- dzony do innego pomieszczenia i poddany tzw. dodatkowej inspekcji (secondary inspec- tion). Podr*ny musi si[ wyt]umaczy~ z okoliczno<ci tego aresztu, nawet jeeli otrzyma] wyrok uniewinniajqcy. Jeeli nie b[dzie m*g] przedstawi~ odpowiednich dowod*w, to inspector prze]oy przes]uchanie na przysz]o<~, odbierze zielonq kart[ i kae si[ stawi~
 11. 11. Wst[p do przepis*w imigracyjnych 7 na tzw. deferred inspection w urz[dzie imigracyjnym. Osoby z czasowymi wizami nie- kiedy sq zawracane do Polski. Dzieje si[ to wtedy, gdy kto< ma kryminalnq kartotek[ w USA, naruszy] w przesz]o<ci przepisy wizowe, albo gdy inspektor wnioskuje, e cudzo- ziemiec zamierza naruszy~ warunki wizy, kt*re zosta]a mu przyznana (np. majqc wiz[ tu- rystycznq jedzie do pracy). Odprawa graniczna moe mie~ teraz powane konsekwencje dla os*b, kt*re znalaz]y si[ na li<cie os*b karanych czy poszukiwanych. Wielu sta]ych rezydent*w nie ubiega si[ o obywatelstwo, bo ma na sumieniu jaki< konflikt z prawem i obawia si[ deportacji. Obecnie przekroczenie granicy staje si[ r*wnoznaczne z oddaniem si[ w r[ce w]adz. Rada: Jeeli kto< by] kiedy< aresztowany, po czym uniewinniony, to powinien mie~ ze sobq papiery sqdowe. Osoby z wyrokiem kryminalnym powinny skonsultowa~ si[ z prawni- kiem przed wyjazdem za granic[. 1. 3. Wizy imigracyjne Istniejq dwie kategorie wiz: tymczasowe oraz imigracyjne. Wizy tymczasowe (tury- styczne, biznesowe, studenckie itp.) sq wydawane najcz[<ciej i od nich zaczynamy oma- wianie ameryka#skiego prawa imigracyjnego. Wiele os*b z ca]ego <wiata chce pozosta~ na sta]e w Stanach Zjednoczonych. Ludzie przyjedajq tu w poszukiwaniu lepszej przysz]o<ci, sq sprowadzani przez swoich krew- nych czy pracodawc*w. Rzqd ameryka#ski stara si[ kontrolowa~ liczb[ os*b imigrujq- cych do USA poprzez ustalanie i egzekwowanie polityki imigracyjnej. Limity liczbowe Stany Zjednoczone co roku przyjmujq ok. 480 tysi[cy imigrant*w sponsorowanych przez rodziny, 140 tysi[cy imigrant*w sponsorowanych przez pracodawc[, 55 tysi[cy zwyci[zc*w loterii wizowej i dodatkowe liczby imigrant*w w innych pomniejszych ka- tegoriach. Liczba os*b z danego kraju przyj[tych w danym roku nie moe przekroczy~ 7%. Jeeli przemnoymy liczb[ kraj*w przez 7%, otrzymamy wynik wi[kszy od 100. Dlatego te wydawanie zielonych kart dla danego kraju moe zosta~ wstrzymane, cho~ krajowy pu]ap 7% nie zosta] osiqgni[ty, jeeli og*lno<wiatowy limit na dany rok jest ju wyczer- pany. Zielona karta Aeby przenie<~ si[ na sta]e do Stan*w Zjednoczonych, naley ubiega~ si[ o wiz[ imi- gracyjnq, co jest warunkiem otrzymania zielonej karty. Naley mie~ podstawy do ubiega- nia si[ o wiz[ imigracyjnq, a jej przyznanie jest d]ugim i nie]atwym procesem. USA ustanowi]o limity wiz w poszczeg*lnych kategoriach, przez co oczekiwanie w nie- kt*rych sytuacjach przed]ua si[ do wielu lat. Zielona karta – to zwyczajowa nazwa, kt*rq okre<la si[ dow*d posiadania praw sta]ego pobytu – Alien Registration Receipt Card. W przesz]o<ci karty te by]y zielone, stqd wzi[]a si[ nazwa, obecnie sq koloru r*owego. Terminu “zielona karta” i “sta]y po- byt” b[dziemy uywa~ zamiennie.
 12. 12. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio, e-booki .

×